Hạch toán tiền lương, các khoản trích theo lương với nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ lương tại Xí nghiệp Dược phẩm Trung ương 2.DOC

51 359 0
  • Loading ...
1/51 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/10/2012, 16:31

Hạch toán tiền lương, các khoản trích theo lương với nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ lương tại Xí nghiệp Dược phẩm Trung ương 2. Lời nói đầulao động của con ngời - theo MAC -Là một trong 3 yếu tố quan trọng và quyết định sự tồn tại của quá trình sản xuất. Lao động giữ vai trò chủ chốt trong việc tái tạo ra của cải vật chất tinh thần cho xã hội lao động có năng xuất, có chất lợng và đạt hiệu quả cao là nhân tố đảm bảo cho sự phồn thịnh của mọi quốc gia. Ngời lao động chỉ phát huy hết khả năng và trách nhiệm của mình khi nhận đợc mức thù lao thoả đáng. Bởi vậy,đối với doanh nhiệp -Một chính sách tiền lơng thoả đáng với việc phân bổ chính xác tiền lơng vào giá thành sản phẩm, tính đủ và thanh toán tiền lơng kịp thời cho ngời lao động sẽ góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, tăng năng xuất lao động, tăng tích luỹ và cải thiện đời sống con ngời. Gắn với tiền lơng là các khoản trích theo lơng gồm: BHXH(bảo hiểm xã hội ), BHYT(bảo hiểm y tế ), KPCĐ(kinh phí công đoàn ), QDPTCMVL(quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm).Đây là các quỹ xã hội thể hiện sự quan tâm của toàn xã hội đến từng thành viên. Để đảm bảo công bằng giữa lao động và chủ doanh nhiệp. Nhà nớc đã xây dựng các chế độ về quản lý và hoạch toán tiền lơng làm hành lang pháp lý cho cả hai bên. Dựa trên chế độ chính sách nhà nớc, mỗi doanh nhiệp tuỳ thuộc vào đặc điểm tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh và phụ thuộc vào tính chất công việc để có những vận dụng phù hợp nhằm đạt đợc hiệu quả sản xuất kinh doanh cao nhất có thể. Nghiệp Dợc phẩm Trung ơng 2 là một doanh nhiệp nhà nớc có quy mô sản xuất tơng đối lớn so vơí các doanh nghiệp cùng ngành với doanh thu hàng năm khoảng hơn 80 tỷ đồng và số lao động thờng xuyên khoảng hơn 460 ngời. Vì vậy việc xây dựng cơ chế tiền lơng phù hợp, hạch toán hợp lý giúp cho nghiệp đạt đợc hiệu quả lớn hơn cả về kinh tế lẫn môi trờng làm việc, từ đó giúp nghiệp đạt đợc mục tiêu kinh doanh của mình và mục tiêu do nhà nớc đề ra. Nhận thức đợc tầm quan của vấn đề trên cùng với sự hớng dẫn tận tình của thầy giáo Trần Đức Vinh cùng các anh chị phòng kế toán tài vụ nghiệp. Tôi chọn đề tài: Hoàn thiện hạch toán tiền lơng, các khoản trích theo lơng với việc nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ lơng tại nghiệp Dợc phẩm Trung ơng 2 làm bài thực tập tốt nghiệp của mình. Nội dung báo cáo gồm ba phần chính. PhầnI : Lý luận chung về hạch toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng ở doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Phần II : Thực trạng hạch toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng ở nghiệp Dợc phẩm Trung ơng 2 Phần III : Một số nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng ở nghiệp Dợc phẩm Trung ơng 1 PHầN I . Lý LUậN CHUNG Về HạCH TOáN TIềN LƯƠNG, CáC KHOảN TRíCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIệP. I. HạCH TOáN TIềN LƯƠNG : 1 KHáI NIệM TIềN LƯƠNG: tiền lơng là biểu hiện bằng tiền của hao phí lao động sống mà doanh nghiệp trả cho ngời lao động căn cứ vào số lợng lao động, chất lợng lao động, thời gian lao động mà họ đã cống hiến cho doanh nghiệp. 2 CáC KHOảN TRíCH THEO LƯƠNGa. Bảo hiểm xã hội : theo chế độ hiện hành, bảo hiểm xã hội đợc trích 20% quỹ lơng cơ bản kể cả các khoản phụ cấp thờng xuyên (phụ cấp trách nhiệm, đắt đỏ, thâm niên, khu vực ) trong đó doanh nghiệp chịu 15% tính vào chi phí, ngời lao động chịu 5% tính trừ vào thu nhập hàng tháng của họ, cả 20% doanh nghiệp phải nộp cho cơ quan bảo hiểm cấp trên để đài thọ cho các đối tợng có tham gia đóng bảo hiểm xã hội. Trong các trờng hợp: ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, hu trí, tử tuất. b. Bảo hiểm y tế : đợc trích 3% quỹ lơng cơ bản kể cả các khoản phụ cấp thờng xuyên trong đó doanh nghiệp chịu 2% tính vào chi phí sản xuất kinh doanh, ngời lao động chịu 1% tính trừ vào thu nhập hàng tháng của họ cả 3% doanh nghiệp phải nộp cho cơ quan bảo hiểm y tế cấp trên để đài thọ cho các đối t-ợng có tham gia đóng bảo hiểm y tế nhằm chăm lo và bảo vệ sức khoẻ cho ng-ời lao động. c. Kinh phí công đoàn : đợc trích 2% quỹ lơng thực tế phải trả tính vào chi phí sản xuất kinh doanh trong đó doanh nghiệp phải nộp 1% cho tổ chức công đoàn cấp trên 1% để lại công đoàn cấp trên cơ sở nhằm chi tiêu cho hoạt động công đoàn của cấp cơ sở d. Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm : Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm đ-ợc trích theo tiền lơng tính vào chi phí, do các doanh nghiệp tự quyết định tuỳ vào khả năng tài chính của doanh nghiệp hàng năm, tuy nhiên dao động từ 10%_ 30% trên quỹ lơng làm cơ sở đóng bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp. 3. NGUồN GốC, BảN CHấT TIềN LƯƠNG :Nền sản xuất xã hội đợc cấu thành từ 3 yếu tố cơ bản là lao động, đối tợng lao động, t liệu lao động trong đó lao động là yếu tố quan trọng nhất bởi nó mang tính chủ động và quyết định. Ngời lao động bỏ sức lao động của mình kết hợp t liệu lao động tác động lên đối tợng lao động để tạo nên của cải vật chất cho xã hội. Tuy nhiên, sức lao động không phải là vô tận mà nó phải đợc tái tạo lại để đảm bảo cho sự sống của con ngơì cũng nh sự liên tục của quá trình sản 2 xuất xã hội. Và nh vậy, ngời sử dụng phải trả cho ngời bỏ sức lao động hao phí một khoản thù lao, khoản thù lao này đợc gọi là tiền lợng. Tuy nhiên, dới một chế độ chính trị xã hội thì có những quan điểm khác nhau về tiền lơng. Trong xã hội t bản chủ nghĩa do quan niệm về sở hữu, tiền lơng là sự biểu hiện bằng tiền của sức lao động, là giá cả của sức lao động biểu hiện ra ngoài nh giá cả của lao động, quan niệm này che đậy bản chất của chủ nghĩa t bản. Dới chế độ xã hội chủ nghĩa, sở hữu là sở hữu toàn dân do vậy quy luật cung cầu thị trờng không còn tồn tại, tiền lơng đợc hiểu là một phần của thu nhập quốc dân biểu hiện dới hình thức tiền tệ đợc nhà nớc phân phối có kế hoạch cho ngời lao động phù hợp với số lợng và chất lợng lao động . Nh vậy tiền l-ơng không còn là giá trị sức lao động nhng mang ý nghĩa tích cực tạo ra sự phân phối công bằng thu nhập quốc dân. Trong nền kinh tế thị trờng, sức lao động là hàng hoá vì vậy, nó cũng là giá cả và phụ thuộc vào cung cầu nh các loại hàng hoá khác. Tiền lơng thờng xuyên biến động xoay quanh giá trị của sức lao động. Khi đó, tiền lơng là biểu hiện bằng tiền của giá trị sức lao động, là giá cả của yếu tố sức lao động mà ngời sử dụng trả cho ngời ứng sức lao động tuân theo quy luật cung cầu của thị trờng và pháp luật của nhà nớc. ở Việt Nam trong suốt giai đoạn dài trong cơ chế bao cấp một phần thu nhập quốc dân đợc tách ra làm quỹ lơng và phân phối cho ngời lao động theo kế hoạch .Tiền l-ơng chịu sự tác động của quy luật phát triển cân đối có kế hoạch, sự chi phối trực tiếp của nhà nớc thông qua các chế độ, chính sách tiền lơng.Với cơ chế này, tiền l-ơng không gắn chặt với số lợng và chất lợng lao động, không đảm bảo cuộc sống ổn định cho nhân dân. Vì thế nó không tạo động lực phát triển sản xuất. Từ khi chúng ta chuyển sang nền kinh tế thị trờng có sự quản lý của nhà nớc, sức lao động đợc coi là hàng hoá và tiền lơng đợc hiểu với đúng bản chất của nó. Điều 55 Bộ luật lao động ghi tiền lơng của ngời lao động do hai bên thoả thuận trong hợp đồng lao động và đợc trả theo năng suất lao động, chất lợng và hiệu quả công việc. Tuy nhiên trong thực tế, cái mà ngời lao động yêu cầu không phải là khối l-ợng tiền lơng mà họ quan tâm đến khối lợng t liệu sinh hoạt mà họ nhận đợc thông qua tiền lơng. Vấn đề này liên quan đến hai khái niệm về tiền lơng: tiền lơng danh nghĩa và tiền lơng thực tế. _Tiền lơng danh nghĩa là khối lợng tiền trả cho công nhân viên dới hình thức tiền tệ. Đây là tổng số tiền mà ngời lao động thực tế nhận đợc,song giá trị của đồng tiền phụ thuộc giá cả hàng hoá. Ngời ta dùng khái niệm tiền lơng thực tế để xác định khối lợng hàng hoá và dịch vụ mà ngời lao động có đợc thông qua 3 tiền lơng danh nghĩa. Tiền lơng thực tế phụ thuộc vào tiền lơng danh nghĩa và chỉ số giá cả hàng hoá tiêu dùng và dịch vụ, thể hiện ở: Tiền lơng danh nghĩa Tiền lơng thực tế =Chỉ số giá cả hàng hoá tiêu dùng và dịch vụ Khi chỉ số tiền lơng danh nghĩa tăng nhanh hơn tỷ số giá cả có nghĩa là thu nhập ngời lao động tăng lên và ngợc lại. Khi tiền lơng không đảm bảo cho đời sống cán bộ công nhân viên. Khi đó tiền lơng không hoàn thành vai trò của mình là tái sản suất sức lao động. Tiền lơng luôn phải gắn với thực tế để đảm bảo cho sự phát triển nguồn lực con ngời. Để hiểu thêm về bản chất tiền lơng, ta cần làm rõ các vấn đề sau :*Chức năng của tiền lơng :Tiền lơng có 5 chức năng cơ bản sau : _ Chức năng tái sản xuất sức lao động : theo Mác sức lao động là toàn bộ khả năng về trí lực tạo nên cho con ngời khả năng sáng tạo ra của cải vật chất và tinh thần cho xẵ hội .Sức lao động đợc duy trì và phát triển nhờ có tái sản xuất sức lao động sản suất ra sức lao động mới (hay tái sản xuất sức lao động là để duy trì và phát triển sức lao động của ngời lao động ), tích luỹ kinh nghiệm, nâng cao trình độ . Tiền lơng đảm bảo cung cấp cho ngời lao động vật chất cần thiết để thực hiện quá trình tái sản xuất sức lao động. _ Chức năng đòn bẩy kinh tế : Với ngời lao động, tiền lơng là thu nhập chính đảm bảo cho cuộc sống của họ. Vì vậy tiền lơng là động lực thu hút họ, kích thích họ phát huy năng lực tối đa, gắn trách nhiệm của mình với doanh nghiệp và nó thờng thể hiện khả năng và trình độ của ngời lao động . Khi doanh nghiệp biết dùng công cụ tiền luơng một cách hợp lý thì sẽ phát huy đợc khả năng và trách nhiệm của ngời lao động, tăng năng suất lao động , cuối cùng là thúc đẩy sản xuất phát triển _ Chức năng thớc đo hao phí lao động xã hội : Tiền lơng là giá cả sức lao động. Khi tiền lơng trả cho ngời lao động ngang giá với giá trị sức lao động họ bỏ ra để thực hiện công việc, ngời ta có thể xác định đợc hao phí lao động của toàn xã hội thông qua tổng quỹ lơng trả cho toàn bộ ngời lao động. _Chức năng công cụ quản lý của nhà nớc : Với doanh nghiệp thì lợi nhuận là mục tiêu cao nhất vì vậy họ luôn tìm cách tận dụng sức lao động của ngời công nhân để giảm tối đa chi phí sản xuất. Nh vậy đôi khi dẫn đến tình trạng 4 bóc lột công nhân. Để đảm bảo quyền lợi cho ngời lao động mà vẫn khuyến khích sản xuất ở các doanh nghiệp, nhà nớc ban hành các chính sách lao động và tiền lơng phù hợp với tình hình kinh tế xã hội buộc cả ngời sử dụng và cung cấp lao động tuân theo. _C hức năng điều tiết lao động : Trình độ lao động, thù lao lao động, sử dụng lao động, cung ứng lao động ở các vùng, các nghành trong nền kinh tế quốc dân nhằm khai thác tối đa các nguồn lực Nhà nớc phải điều tiết nguồn lao động thông qua chế độ, chính sách tiền lơng nh bậc lơng, phụ cấp * Nguyên tắc trả lơng : Chúng ta thấy rằng : Tiền lơng không chỉ có ý nghĩa với ngời lao động mà còn với nền sản xuất xã hội vì vậy tiền lơng có những nguyên tắc để đảm bảo giữ đúng chức năng của nó, đó là: Đảm bảo tái sản xuất sức lao động: Điều này có nghĩa mức lơng tối thiểu đ-ợc ấn định theo giá sinh hoạt phải đảm bảo cho ngời làm việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thờng để bù đắp sức lao động giản đơn và một phần tái sản xuất sức lao động mở rộng. Mức lơng tối thiểu này còn là căn cứ để tính mức lơng cho các loại lao động khác. _Chống chủ nghĩa bình quân tiền lơng để khuyến khích ngời lao động . _ Không phân biệt đối sử về giới tính, với công việc nh nhau thì trả tiền lơng bình đẳng cho lao động nam và nữ. Trả lơng phải dựa trên thoả thuận giữa ngời sử dụng và ngời lao động dựa trên chất lợng, năng suất, hiệu quả công việc và quy định tiền lơng của nhà n-ớc. _ Tốc độ tăng năng suất lao động phải nhanh hơn tốc độ tăng tiền lơng để hạ giá thành sản phẩm và tăng lợi nhuận. 4. Quỹ tiền lơng . 4 . 1. Thành phần của quỹ tiền lơng Quỹ tiền lơng là toàn bộ số tiền lơng tính theo số công nhân viên của doanh nghiệp do doanh nghiệp trực tiếp quản lý và chi trả lơng, bao gồm các khoản sau: _ Tiền lơng tính theo thời gian . _Tiền lơng tính theo sản phẩm . _ Tiền lơng công nhật, lơng khoán . _ Tiền lơng trả cho ngời lao động chế tạo ra sản phẩm hỏng trong phạm vi chế độ quy định . 5 _Tiền lơng trả cho ngời lao động trong thời gian ngừng sản xuất do nguyên nhân khách quan. _ Tiền lơng trả cho ngời lao động trong thời gian điều động đi công tác đi làm nghĩa vụ trong phạm vi chế độ quy định. _Tiền lơng trả cho ngời lao động khi đã nghỉ phép , đi học theo chế độ quy định. _ Tiền trả nhuận bút, bài giảng. _Tiền thởng có tính chất thờng xuyên . _ Phụ cấp làm đêm, thêm giờ, thêm ca. _ Phụ cấp dạy nghề. _ Phụ cấp công tác lu động _ Phụ cấp khu vực, thâm niên nghành nghề . _ Phụ cấp trách nhiệm . _ Phụ cấp cho những ngời làm công tác khoa học kỹ thuật có tài năng . _ Phụ cấp học nghề, tập sự . _ Trợ cấp thôi việc. Ngoài ra trong quỹ tiền lơng còn gồm cả khoản tiền chi trợ cấp BHXH cho công nhân viên trong thời gian ốm đau, thai sản, tai nạn laođộng ( BHXH trả thay lơng ) Quỹ tiền lơng trong trong doanh nghiệp cần đợc quản lý và kiểm tra một cách chặt chẽ bảo đảm việc sử dụng quỹ tiền lơng một cách hợp lý và có hiệu quả. Quỹ tiền lơng thực tế phải đợc thờng xuyên đối chiếu với quỹ tiền lơng kế hoạch trong mối quan hệ với việc thực hiện kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp trong kỳ đó nhằm phát hiện kịp thời các khoản tiền lơng không hợp lý, kịp thời đề ra các biện pháp nhằm nâng cao năng suất lao động, đảm bảo thực hiện nguyên tắc phân phối theo lao động,thực hiện nguyên tắc lao động bình 6 quân nhanh hơn mức tăng tiền lơng bình quân góp phần hạ thấp chi phí trong sản xuất,hạ giá thành sản phẩm, tăng tích luỹ xã hội. Trong hoạch toán và phân tích kinh tế, quỹ tiền lơng của doanh nghiệp đợc chia làm hai loại:Tiền lơng chính và tiền lơng phụ. Tiền lơng chính là tiền lơng trả cho công nhân viên trong thời gian công nhân viên thực hiện nhiệm vụ chính của họ bao gồm tiền luơng trả theo cấp bậc và các khoảng kèm theo lơng nh phụ cấp trách nhiệm,phụ cấp khu vực,phụ cấp thâm niên. Tiền lơng phụ là tiền lơng trả cho công nhân viên thực hiện nhiệm vụ ngoài nhiệm vụ chính của họ và thời gian công nhân viên nghỉ theo chế độ nh nghỉ phép ,nghỉ vì ngừng sản xuất,đi học ,đi họp Việc phân chia tiền lơng chính,tiền lơng phụ có ý nghĩa quan trọng trong kế toán tiền lơng và phân tích khoản mục chi phí tiền lơng trong giá thành sản phẩm. Trong công tác kế toán, tiến lơng chính của công nhân sản xuất thờng đợc hạch toán vào chi phí sản xuất cho từng loại sản phẩm. Vì tiền lơng chính của công nhân sản xuất có quan hệ với khối lợng sản phẩm sản xuất ra, có quan hệ với năng suất lao động. Trong trờng hợp doanh nghiệp có thực hiện trích truớc chi phí tiền lơng nghỉ phép thì sẽ căn cứ vâo tiền lơng chính của công nhân sản xuất để tính số trích trớc tiến lơng phép vào chi phí sản suất kinh doanh Tiến lơng phụ của công nhân trực tiếp sản xuất không gắn với chế tạo sản phẩm cũng nh không quan hệ đến năng suất lao động cho nên tiền lơng phụ đ-ợc phân bố một cách gián tiếp vào chi phí sản xuất các loại sản phẩm. Tiền l-ơng phụ thờng đợc phân bổ cho từng loại sản phẩm căn cứ theo tiền long chính công nhân sản xuất của từng loại sản phẩm. 4.2 . Đơn giá tiền lơng * Để xác định quỹ lơng, mỗi doanh nghiệp phải xây dựng cho mình đơn giá tiền lơng thích hợp với đặc điểm riêng và sự đồng ý của cơ quan nhà nớc có thẩm quyền: Quỹ tiền lơng kế hoạch năm đợc xác định: Quỹ lơngKế hoạchLao độngđịnh biếnMức lơngTối thiểuHệ số lơng cấp bậc công việc bình quânHệ số các khoản phụ cấp lơng bình quân+ Quỹ lơng gián tiếp x 12 tháng 7xx+ Đơn giá tiền lơng đợc tính theo một trong các cách đợc nêu trong thông t liên bộ số 20/LB _ TT ngày 2/6/1993 của Iiên Bộ lao động thơng binh _ xã hội _ Tài chính . Cách 1 : Đơn giá tiền lơng tính trên đơn vị sản phẩm . ĐG sp = TLcb x Tsp Trong đó : ĐG sp : Đơn giá tiền lơng trên đơn vị sản phẩm . TL cb : Tiền lơng cấp bậc . Tsp : Hao phí thời gian trên một sản phẩm hoặc một sản phẩm quy đổi . Quỹ tiền lơng Đơn giá Tổng sản phẩm Quỹ tiền thực hiện tiền lơng hàng hoá thực hiện lơng bổ sung _Ưu điểm của phơng pháp này là đơn giản trong việc tính toán . _ Nhợc điểm chỉ áp dụng đợc ở những doanh nghiệp có ít mặt hàng . Cách 2 : Đơn giá tiền lơng tính trên tổng doanh thu trừ tổng chi phí áp dụng cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nhiều loại sản phẩm nhng cha có định mức lao động cho từng loại V KH ĐG.DT-CP = DT KH _ P KH Trong đó : ĐG.DT-CP : Đơn giá tính trên doanh thu trừ tổng chi phí V KH : Quỹ tiền lơng năm kế hoạch DT.KH : Quỹ doanh thu năm kế hoạch CP KH : Chi phí kế hoạch ( toàn bộ các khoản chi phí hợp lệ ) Quỹ tiền lơng Đơn giá tổng doanh tổng chi phí thực hiện = tiền lơng x thu thực hiện - thực hiện Cách 3 : Đơn giá tiền lơng tính trên lợi nhuận : Ap dụng cho các doanh nghiệp có nhiều sản phẩm khác nhau, kinh doanh ổn định, dự đoán đợc tổng thu, tổng chi và lợi nhuận VKH ĐGLn = PKH Trong đó : ĐG Ln : Đơn tiền lơng tính trên lợi nhuận . 8= x + VKH : Quỹ tiền lơng năm kế hoạch . P KH : Lợi nhuận kế hoạch của doanh nghiệp Quỹ tiền l ơng Đơn giá Lợi nhuận thực hiện = tiền lơng x thực hiện Cách 4 : Đơn giá tiền lơng tính trên doanh thu : Ap dụng cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh không ổn định và không thể áp dụng các phơng pháp khác . V KH ĐG DT = _____ DTKHTrong đó : ĐG DT : Đơn giá tiền lơng tính trên doanh thu V KH : Quỹ tiền lơng năm kế hoạch DT KH: Doanh thu năm kế hoạch Quỹ tiền lơng Đơn giá Tổng doanh thu thực hiện = tiền lơng x thực hiện *Sử dụng tổng quỹ tiền lơng : Để đảm bảo việc sử dụng quỹ lơng hợp lý . Các doanh nghiệp tuân theo quy định phân chia tổng quỹ lơng nh sau : _ Quỹ lơng trả trực tiếp cho ngời lao động theo lơng khoán , lơng sản phẩm , lơng thời gian ( ít nhất 76% tổng quỹ lơng ) . _ Quỹ khen thởng từ quỹ lơng đối với ngời lao động có năng suất , chất lợng cao , có thành tích trong công tác ( tối đa không quá 10% tổng quỹ lơng )._ Quỹ khuyến khích ngời lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao , tay nghề giỏi (<12% tổng quỹ lơng ) .5. Chế độ tiền lơng và các hình thức trả lơng trong doanh nghiệp . 5 . 1. Chế độ tiền lơng . Để quản lý lao động tiền lơng nhà nớc quy định chế độ tiền lơng nh sau: a. Chế độ tiền lơng cấp bậc : Chế độ tiền lơng cấp bậc thờng đợc áp dụng tính lơng cho công nhân đợc xây dựng dựa trên số lợng và chất lợng lao động tiền lợng theo cấp bậc thể hiện sự khác biệt của các công việc. Chế độ tiền lơng cấp bậc gồm 3 yếu tố: 9 _ Thang lơng : Là bảng xác định quan hệ tỉ lệ về tiền lơng giữa các công nhân cùng nghề hoặc nhóm nghề giống nhau theo trình độ cấp bậc của họ. Mỗi tháng l-ơng có các bậc lơng và hệ số lơng tơng ứng. Hệ số này do Nhà nớc quy định. _ Mức lợng: Là số lợng tiền tệ trả cho công nhân lao động trong một đơn vị thời gian phù hợp với các bậc trong thang lơng. Trong đó mức lơng thấp nhất cũng phải lớn hơn hoặc bằng mức tối thiểu quy định. _ Tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật: Là văn bản quy định về mức độ phức tạp của công việc này và tay nghề của công nhân ở mức độ nào đó. Ưu điểm : Tránh những gian lận khi xét lơng. Nhợc điểm : Mang tính bình quân chủ nghĩa, không khuyến khích ngời lao động , không phản ánh đợc tiền lơng thực tế. b . Chế độ trả lơng theo chức vụ: Chế độ này áp dụng với nhân viên hởng lơng theo thời gian và đợc thực hiện thông qua bảng lơng do Nhà Nớc ban hành.-u điểm:Phân biệt rõ thế vị mỗi cán bộ.-Nhợc điểm:Mang tính chất cân bằng, không khuyến khích ngời lao động.c.Một số chế độ khác khi tính lơng:*Chế độ trả lơng khi ngừng việc:Khi ngừng việc có thể là do nguyên nhân chủ quan hay khách quan thì ngời lao động vẫn đợc hởng lơng,tuy nhiên tiền lơng nhận đợc có thể thấp hơn tiền lơng thờng ,cụ thể:-70% lơng khi không làm việc.-ít nhất 80% lơng nếu phải làm việc khác có mức lơng thấp hơn.-100% lơng nếu ngừng việc do sản xuất thử, chế thử.Cách tính lơng này đợc tính %lơng bậc kể cả phụ cấp. Nếu sửa lại hàng xấu thì ngời lao động đợc hởng 100%lơng theo sản phẩm không đợc tính lơng cho thời gian sửa sản phẩm.*Chế độ phụ cấp lơng:Theo điều 4 thông t Liên bộ số20/CB-TTngày 2-6-1993 của Liên Bộ Lao động-TBXH và tài chính.Có các loại phụ cấp sau:-Phụ cấp khu vực:áp dụng với nơi xa xôi, hẻo lánh, có nhiều khó khăn và điều kiện khí hậu khắc nhiệt.Có 7 mức phụ cấp ứng với các hệ số 0,1 ; 0,2 ; 0,3 ; 0,4; 0,5 ; 0,7; 1,0 so với mức l-ơng tối thiểu . 10[...]... doanh nghiệp 6.3 Hạch toán tổng hợp tiền lơng 6.3 1 Tài khoản sử dụng Để phản ánh tình hình thanh toán tiền lơng, kế toán sử dụng các tài khoản kế toán chủ yếu nh sau : Tài khoản 334 Phải trả công nhân viên Bên Nợ : _ Các khoản tiền lơng, tiền công, tiền thởng, bảo hiểm xã hội và các khoản khác đã trả, đã ứng cho công nhân viên _ Các khoản khấu trừ vào tiền lơng, tiền công của công nhân viên _ Các. .. viên _ Các khoản tiền công đã ứng trớc, hoặc đã trả với lao động đã thuê ngoài ( đối với doanh nghiệp xây lắp ) Bên Có : Các khoản tiền lơng, tiền thởng, tiền công và các khoản khác còn phải trả cho công nhân viên _ Các khoản tiền công phải trả cho lao động thuê ngoài Số d bên Có : _ Các khoản tiền lơng, tiền thởng, tiền công và các khoản khác còn phải trả cho công nhân viên _ C ác khoản tiền công còn... nguyên tắc phân phối theo lao động gắn chặt năng suất lao động với thù lao lao động ; có tác dụng khuyến khích ngời lao động nâng cao năng suất lao động, góp phần tăng thêm sản phẩm cho xã hội 30 PHầN 2 THựC TRạNG HạCH TOáN TIềN LƯƠNG TạI NGHIệP DƯợc phẩm trung ơng 2 I) KHáI QUáT CHUNG Về NGHIệP DƯợc phẩm trung ơng 2 1 quá trình hình thành và phát triển XNDFTƯ2 là một doanh nghiệp nhà nớc thuộc... đầu về lao động tiền lơng Lập các báo cáo về lao động tiền lơng thuộc phạm vi trách nhiệm cả kế toán phân tích tình hình sử dụng lao động, quỹ tiền lơng, đề suất các biện pháp nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng lao động, tăng năng suất lao động 6.2 Hạch toán lao động : Hoạch toán lao động bao gồm việc hạch toán tình hình sử dụng số lợng lao động và thời gian lao động, hoạch toán kết quả lao động tổ... động tiền lợng : Ghi hàng ngày : Ghi cuối tháng : Đối chiếu, kiểm tra Hình thức này đơn giản, dễ làm, công việc làm trong tháng do có thể áp dụng cho mọi loại hình doanh nghiệp đặc biệt với các doanh nghiệpsử dụng máy tính 2 Đối với doanh nghiệp áp dụng hình thức nhật ký _ Sổ cái Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh về tiền lơng và các khoản trích theo lơng đợc ghi chép theo trình tự thời gian và theo. .. sản phẩm mà còn nâng cao chất lợng sản phẩm, tăng năng suất lao động , tiết kiệm nguyên vật liệu khoản tiền thởng này trích từ lợi ích kinh tế mang lại do việc tăng tỷ lệ sản phẩm có chất lợng cao, giá trị nguyên vật liệu tiết kiệm đợc - Tiền lơng tính theo sản phẩm luỹ tiến : Là tiền lơng tính theo sản phẩm trực tiếp kết hợp với suất tiền thởng luỹ tiến theo mức độ hoàn thành vợt mức sản phẩm Suất tiền. .. cho doanh nghiệp Tiền lơng là nguồn thu nhập chủ yếu của ngời lao động, các doanh nghiệp sử dụng tiền lơng làm đòn bẩy kinh tế để khuyến khích tinh thần tích cực lao động, là nhân tố thúc đẩy để tăng năng suất lao động Đối với các doanh nghiệp, tiền lơng tốt thì tơng ứng với năng suất lao động cao, nh vậy tiền lơng tỷ lệ thuận với năng suất lao động, hình thức tiền lơng theo sản phẩm phù hợp với nguyên... bện viện ở các tỉnh.Nh sử dụng kênh phân phối gián tiếp hai cấp : Cấp 1:Công ty dợc phẩm TW1 ,các bệnh viện trung ơng, các nhà thuốc ,các cửa hàng bán buôn ,các công ty dợc phẩm các tỉnh huyện với số lợng tiêu thụ 30%sản phẩm Cấp 2:Là những khách hàng phân phối sản phẩm của nghiệp và liên hệ trực tiếp với đại lýcấp1 bao gồm: Bệnh viện tỉnh huyện, đại lý tỉnh huyện, hiệu thuốc huyện xã .Các thành viên... tính tiền lơng theo sản phẩm : Tiền lơng tính theo sản phẩmtiền lơng tính trả cho ngời lao động theo kết quả lao động, khối lợng sản phẩm, công việc và lao vụ đã hoàn thành, đảm bảo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật chất lợng đã quy định và đơn giá tiền lơng tinh cho một sản phẩm công việc, lao vụ đó Tiền lơng tính theo sản phẩm có thể thực hiện bằng những cách sau : _ Tiền lơng tính theo sản phẩm trực tiếp... số d Nợ TK 334 phản ánh số tiền đã trả quá số phải trả về tiền lơng, tiền công và các khoản khác cho công nhân việc TK 334 phải hạch toán chi tiết theo 2 nội dung : Thanh toán lơng và thanh toán các khoản khác Đối với doanh nghiệp xây lắp TK 334 có 2 TK cấp 2 TK 3341 : Phải trả công nhân viên - TK 3342 : Phải trả lao động thuê ngoài Ngoài TK 334 kế toán tiền lơng còn sử dụng một số TK liên quan khác . ở Xí nghiệp Dợc phẩm Trung ơng 1 PHầN I . Lý LUậN CHUNG Về HạCH TOáN TIềN LƯƠNG, CáC KHOảN TRíCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIệP. I. HạCH TOáN TIềN LƯƠNG. cùng các anh chị phòng kế toán tài vụ xí nghiệp. Tôi chọn đề tài: Hoàn thiện hạch toán tiền lơng, các khoản trích theo lơng với việc nâng cao hiệu quả sử dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Hạch toán tiền lương, các khoản trích theo lương với nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ lương tại Xí nghiệp Dược phẩm Trung ương 2.DOC, Hạch toán tiền lương, các khoản trích theo lương với nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ lương tại Xí nghiệp Dược phẩm Trung ương 2.DOC, Hạch toán tiền lương, các khoản trích theo lương với nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ lương tại Xí nghiệp Dược phẩm Trung ương 2.DOC, NGUồN GốC, BảN CHấT TIềN LƯƠNG :, Hạch toán tổng hợp tiền lơng ., đặc điểm SảN XUất Và Tổ CHứC SảN XUấT TạI XNDPTƯ 2

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay