Hành động ngôn ngữ phê phán trong tiểu phẩm báo chí tiếng Việt thời kì Đổi mới (từ năm 1986 đến nay) (Luận án tiến sĩ)

169 13 0
  • Loading ...
1/169 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/03/2019, 09:02

Hành động ngôn ngữ phê phán trong tiểu phẩm báo chí tiếng Việt thời kì Đổi mới (từ năm 1986 đến nay)Hành động ngôn ngữ phê phán trong tiểu phẩm báo chí tiếng Việt thời kì Đổi mới (từ năm 1986 đến nay)Hành động ngôn ngữ phê phán trong tiểu phẩm báo chí tiếng Việt thời kì Đổi mới (từ năm 1986 đến nay)Hành động ngôn ngữ phê phán trong tiểu phẩm báo chí tiếng Việt thời kì Đổi mới (từ năm 1986 đến nay)Hành động ngôn ngữ phê phán trong tiểu phẩm báo chí tiếng Việt thời kì Đổi mới (từ năm 1986 đến nay)Hành động ngôn ngữ phê phán trong tiểu phẩm báo chí tiếng Việt thời kì Đổi mới (từ năm 1986 đến nay)Hành động ngôn ngữ phê phán trong tiểu phẩm báo chí tiếng Việt thời kì Đổi mới (từ năm 1986 đến nay)Hành động ngôn ngữ phê phán trong tiểu phẩm báo chí tiếng Việt thời kì Đổi mới (từ năm 1986 đến nay)Hành động ngôn ngữ phê phán trong tiểu phẩm báo chí tiếng Việt thời kì Đổi mới (từ năm 1986 đến nay)Hành động ngôn ngữ phê phán trong tiểu phẩm báo chí tiếng Việt thời kì Đổi mới (từ năm 1986 đến nay)Hành động ngôn ngữ phê phán trong tiểu phẩm báo chí tiếng Việt thời kì Đổi mới (từ năm 1986 đến nay) VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI HÀ VĂN HẬU HÀNH ĐỘNG NGƠN NGỮ PHÊ PHÁN TRONG TIỂU PHẨM BÁO CHÍ TIẾNG VIỆT THỜI ĐỔI MỚI (TỪ NĂM 1986 ĐẾN NAY) LUẬN ÁN TIẾNNGÔN NGỮ HỌC HÀ NỘI, 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI HÀ VĂN HẬU HÀNH ĐỘNG NGƠN NGỮ PHÊ PHÁN TRONG TIỂU PHẨM BÁO CHÍ TIẾNG VIỆT THỜI ĐỔI MỚI (TỪ NĂM 1986 ĐẾN NAY) Ngành: Ngôn ngữ học Mã số: 9.22.90.20 LUẬN ÁN TIẾNNGÔN NGỮ HỌC Cán hƣớng dẫn KH: TS Vũ Thị Sao Chi GS.TS Nguyễn Đức Tồn HÀ NỘI, 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận án trung thực chưa công bố cơng trình khác Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2018 Tác giả luận án Hà Văn Hậu LỜI CẢM ƠN Tôi chân thành cảm ơn lãnh đạo Khoa Ngôn ngữ học, Ban Lãnh đạo Học viện, tồn thể cán bộ, thầy giáo, giáo Học viện Khoa học xã hội tạo điều kiện thuận lợi cho tơi suốt q trình học tập, nghiên cứu, triển khai thực luận án Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS Vũ Thị Sao Chi GS.TS Nguyễn Đức Tồn - tập thể cán hướng dẫn khoa học ln tận tình hướng dẫn, định hướng cho tơi suốt q trình học tập, nghiên cứu, để tơi hồn thành luận án Tơi trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho tơi học tập, nghiên cứu, hồn thành nhiệm vụ giao Cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp quan tâm, động viên đồng hành tơi, tạo điều kiện để tơi hồn thành luận án Tác giả luận án Hà Văn Hậu MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ NGỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU TRONG LUẬN ÁN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu đề tài Đối tượng, phạm vi nghiên cứu nguồn ngữ liệu Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu .3 Đóng góp khoa học luận án .4 Ý nghĩa lí luận thực tiễn luận án Cấu trúc luận án NỘI DUNG .6 Chƣơng TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA ĐỀ TÀI 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.1.1 Nghiên cứu dụng học 1.1.2 Nghiên cứu ngơn ngữ báo chí ngơn ngữ tiểu phẩm báo chí 17 1.1.3 Nghiên cứu hành động ngôn ngữ phê phán tiểu phẩm báo chí 24 1.2 Cơ sở lý thuyết đề tài 24 1.2.1 Lý thuyết hành động ngôn ngữ 24 1.2.2 Khái quát hành động ngôn ngữ phê phán 39 1.2.3 Khái quát văn báo chí thể loại tiểu phẩm báo chí 43 Tiểu kết chƣơng 50 Chƣơng HÀNH ĐỘNG NGÔN NGỮ PHÊ PHÁN TRỰC TIẾP TRONG TIỂU PHẨM BÁO CHÍ TIẾNG VIỆT THỜI ĐỔI MỚI (TỪ NĂM 1986 ĐẾN NAY) 2.1 Biểu thức ngôn hành hành động ngôn ngữ phê phán tiểu phẩm báo chí 51 2.1.1 Các kiểu loại biểu thức ngôn hành phê phán 52 2.1.2 Các thành phần biểu thức ngôn hành phê phán trực tiếp 53 2.2 Thành phần mở rộng biểu thức ngôn hành hành động ngôn ngữ phê phán trực tiếp tiểu phẩm báo chí 82 2.2.1 Thành phần mở rộng nêu sở phê phán 82 2.2.2 Thành phần mở rộng mang tính rào đón cho lời phê phán 84 Tiểu kết chƣơng 85 Chƣơng HÀNH ĐỘNG NGÔN NGỮ PHÊ PHÁN ĐƢỢC THỰC HIỆN GIÁN TIẾP TRONG TIỂU PHẨM BÁO CHÍ TIẾNG VIỆT THỜI ĐỔI MỚI (TỪ NĂM 1986 ĐẾN NAY) 3.1 Các nhóm hành động ngơn ngữ đƣợc sử dụng để gián tiếp thực hành động ngôn ngữ phê phán 87 3.1.1 Hành động ngôn ngữ phê phán thực gián tiếp thơng qua nhóm hành động ngôn ngữ biểu cảm 88 3.1.2 Hành động ngôn ngữ phê phán thực gián tiếp thơng qua nhóm hành động ngôn ngữ tái (Hành động tái - phê phán): Nghiên cứu trường hợp hành động trần thuật - phê phán 107 3.1.3 Hành động ngôn ngữ phê phán thực gián tiếp thông qua hành động ngôn ngữ điều khiển (Hành động điều khiển - phê phán): Nghiên cứu trường hợp hành động hỏi - phê phán 128 3.2 Đặc điểm chung hành động ngôn ngữ đƣợc sử dụng để gián tiếp thực hành động ngôn ngữ phê phán 141 Tiểu kết chƣơng 144 KẾT LUẬN 147 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CƠNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 151 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 152 DANH MỤC NGUỒN NGỮ LIỆU TIỂU PHẨM BÁO CHÍ ĐƯỢC TRÍCH DẪN 161 DANH MỤC CÁC TỪ NGỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt STT Viết đầy đủ BTNH Biểu thức ngôn hành BTNHPP Biểu thức ngôn hành phê phán ĐTNH Động từ ngôn hành ĐTNHPP Động từ ngôn hành phê phán F Lực ngôn trung HĐNN Hành động ngôn ngữ HĐNNPP Hành động ngôn ngữ phê phán NDMĐ Nội dung mệnh đề NDMĐPP Nội dung mệnh đề phê phán 10 NL Ngữ liệu 11 NNBC Ngơn ngữ báo chí 12 PNNH Phát ngôn ngôn hành 13 Sp1 Chủ thể phát ngôn 14 Sp2 Đối tượng tiếp nhận phát ngôn 15 TPBC Tiểu phẩm báo chí 16 Y Đối tượng bị phê phán DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU THỐNG KÊ TRONG LUẬN ÁN STT Bảng số Tên bảng, biểu Trang Bảng 2.1 Thống kê tần số xuất HĐNNPP trực tiếp HĐNNPP gián tiếp 51 Bảng 2.2 Thống kê tần số sử dụng kiểu loại BTNHPP 53 Bảng 2.3 Thống kê tần số hiển thị Sp1 BTNHPP 54 Bảng 2.4 Thống kê động từ ngôn phê phán TPBC 55 Bảng 2.5 Thống kê tần số hiển thị Sp2 BTNHPP 60 Bảng 2.6 Thống kê nhóm chủ đề phê phán 72 HĐNNPP trực tiếp 63 Bảng 2.7 Thống kê từ ngữ đánh giá tiêu cực 72 BTNHPP 66 Bảng 2.8 Thống kê phương tiện ngôn ngữ chuyên dụng BTNHPP 82 Bảng 2.9 Thống kê thành phần mở rộng 72 phát ngôn phê phán trực tiếp 85 10 Bảng 3.1 Thống kê nhóm HĐNN sử dụng để gián tiếp thực HĐNNPP 87 11 Bảng 3.2 Tổng hợp phương tiện ngôn ngữ chuyên dụng 84 HĐNN than phiền- phê phán 93 12 Bảng 3.3 Tổng hợp phương tiện ngôn ngữ chuyên dụng 48 HĐNN mỉa mai - phê phán 101 13 Bảng 3.4 Tổng hợp phương tiện ngôn ngữ chuyên dụng 11 HĐNN phủ định - phê phán 106 14 Bảng 3.5 Tổng hợp phương tiện ngôn ngữ chuyên dụng 661 HĐNN trần thuật - phê phán 127 15 Bảng 3.6 Tổng hợp phương tiện ngôn ngữ chuyên dụng 123 HĐNN hỏi - phê phán 137 16 Bảng 3.7 Thống kê dạng phát ngôn ngôn hành HĐNN hỏi - phê phán 138 17 Bảng 3.8 Thống kê nhóm chủ đề phê phán 1.152 HĐNNPP gián tiếp 141 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngữ dụng học nhiều nhà nghiên cứu Việt ngữ học quan tâm nghiên cứu Bên cạnh việc tìm hiểu sâu mặt lý luận, nhà nghiên cứu ý đến việc ứng dụng lý thuyết ngữ dụng học vào nghiên cứu kiểu loại văn bản, đặc điểm lập luận, hội thoại hành động ngôn ngữ (HĐNN) nói chung, HĐNN thể loại văn cụ thể nói riêng nhằm nâng cao hiệu giao tiếp tác động văn Báo chí Việt Nam thời kỳ Đổi từ năm 1986 đến đạt thành tựu đáng ghi nhận tất phương diện: sáng tạo tác phẩm, công nghệ in ấn, phát hành, công tác đào tạo, hợp tác quốc tế… Báo chí phát huy hiệu tích cực mặt đời sống xã hội Trong dòng chảy mạnh mẽ đời sống báo chí nay, tiểu phẩm báo chí (TPBC) giới nghiên cứu đánh giá thể loại nở rộ trọn vẹn quy mô số lượng chất lượng tác phẩm so với giai đoạn lịch sử báo chí trước Mơi sinh dân chủ thời kỳ Đổi tạo hội cho TPBC phát huy tối đa tính đấu tranh tư tưởng sắc bén, đem lại cho người đọc cảm nhận thú vị nội dung tư tưởng hình thức nghệ thuật thể TPBC thực có vị trí đáng trân trọng đời sống báo chí Việt Nam đương đại Tuy nhiên, thực tế nghiên cứu TPBC thời kỳ Đổi mới, phương diện ngơn ngữ nhiều hạn chế thiếu tính hệ thống chun sâu Mặc dù có số cơng trình nghiên cứu ngơn ngữ báo chí (NNBC) nói chung ngơn ngữ TPBC nói riêng, song từ góc độ ngữ dụng học có nhiều vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu cách toàn diện hơn, chẳng hạn HĐNN, thao tác lập luận, nghĩa hàm ẩn, nhân tố văn hóa - xã hội chi phối việc sử dụng phương tiện ngôn ngữ, TPBC biểu cụ thể sao, để việc vận dụng ngơn ngữ vào q trình sáng tạo báo chí nói chung viết TPBC nói riêng ngày hiệu Hơn nữa, có cơng trình nghiên cứu HĐNNPP nói chung, song chưa có cơng trình nghiên cứu chuyên sâu HĐNNPP thể loại TPBC Do đặc điểm bật thể loại TPBC phản ánh tượng, kiện, việc tiêu cực có thật đời sống xã hội qua bút pháp châm biếm, đả kích để phê phán, nên hành động ngôn ngữ phê phán (HĐNNPP) số HĐNN chủ đạo thể loại Vì vậy, việc lựa chọn nghiên cứu đề tài "Hành động ngơn ngữ phê phán tiểu phẩm báo chí tiếng Việt thời Đổi (từ năm 1986 đến nay)" thực cần thiết, có ý nghĩa lý luận thực tiễn Đi sâu tìm hiểu HĐNNPP, HĐNN tiêu biểu thể loại TPBC, mong muốn làm sáng tỏ HĐNN phương diện: cách thức phương tiện ngôn ngữ thực hành động phê phán; chi phối nhân tố văn hóa - xã hội tới việc sử dụng HĐNNPP Từ luận án hi vọng góp thêm vào q trình nghiên cứu NNBC nói chung ngơn ngữ TPBC nói riêng khía cạnh tri thức mẻ, nhằm giúp cho việc sử dụng ngôn ngữ viết báo đạt hiệu cao Đồng thời, kết nghiên cứu luận án nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho công tác giảng dạy học phần liên quan đến tiếng Việt nói chung học phần liên quan đến NNBC, có ngơn ngữ TPBC nói riêng trường đại học, cao đẳng đào tạo ngành Ngữ văn Báo chí, trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, Kết nghiên cứu luận án sẻ chia tri thức ngữ dụng học thiết thực TPBC phóng viên biên tập viên trình tác nghiệp quan tâm tới vấn đề đặt Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu đề tài 2.1 Mục đích nghiên cứu Luận án hướng đến mục đích làm sáng tỏ đặc điểm HĐNNPP với tư cách HĐNN tiêu biểu thể loại TPBC, từ góp phần đặc điểm NNBC nói chung, ngơn ngữ TPBC nói riêng từ góc độ ngữ dụng học 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Luận án đặt nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể sau: - Hệ thống hóa vấn đề lý thuyết HĐNN thể loại TPBC để làm sở lý luận cho đề tài Cụ thể vấn đề HĐNN, HĐNN trực tiếp HĐNN gián tiếp; HĐNNPP trực tiếp HĐNNPP gián tiếp; lý thuyết văn báo chí, ngơn ngữ báo chí, TPBC, - Khảo sát, miêu tả phân tích cách thức phương tiện thực HĐNNPP TPBC tiếng Việt thời Đổi (từ năm 1986 đến nay) Cụ thể: + Khảo sát, miêu tả phân tích cách thức phương tiện thực HĐNNPP trực tiếp TPBC; + Khảo sát, miêu tả phân tích cách thức phương tiện thực HĐNNPP thực gián tiếp TPBC - Phân tích chi phối số nhân tố văn hóa - xã hội quan điểm, lập trường tư tưởng trị, phép lịch sự, truyền thống văn hóa ứng xử người Việt, đặc trưng, đặc thù giao tiếp báo chí cách mạng, nội dung chủ đề phê phán,…tới việc sử dụng HĐNNPP TPBC tiếng Việt thời Đổi (từ năm 1986 đến nay) ... PHẨM BÁO CHÍ TIẾNG VIỆT THỜI KÌ ĐỔI MỚI (TỪ NĂM 1986 ĐẾN NAY) 2.1 Biểu thức ngôn hành hành động ngôn ngữ phê phán tiểu phẩm báo chí 51 2.1.1 Các kiểu loại biểu thức ngôn hành phê phán. .. BÁO CHÍ TIẾNG VIỆT THỜI KÌ ĐỔI MỚI (TỪ NĂM 1986 ĐẾN NAY) 3.1 Các nhóm hành động ngơn ngữ đƣợc sử dụng để gián tiếp thực hành động ngôn ngữ phê phán 87 3.1.1 Hành động ngôn ngữ phê phán. .. Biểu thức ngôn hành BTNHPP Biểu thức ngôn hành phê phán ĐTNH Động từ ngôn hành ĐTNHPP Động từ ngôn hành phê phán F Lực ngôn trung HĐNN Hành động ngôn ngữ HĐNNPP Hành động ngôn ngữ phê phán NDMĐ
- Xem thêm -

Xem thêm: Hành động ngôn ngữ phê phán trong tiểu phẩm báo chí tiếng Việt thời kì Đổi mới (từ năm 1986 đến nay) (Luận án tiến sĩ), Hành động ngôn ngữ phê phán trong tiểu phẩm báo chí tiếng Việt thời kì Đổi mới (từ năm 1986 đến nay) (Luận án tiến sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay