Hoàn thiện pháp luật về bán đấu giá tài sản nhằm thúc đẩy thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở việt nam

290 1 0
  • Loading ...
1/290 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/03/2019, 20:41

y o c u -tr a c k c B ộ T PHÁ ĩ VIỆN NGHIÊN CỨU KHOA H gC * y Ắ P LÝ BỀ Á F KHOA HỌC CẤP BỘ mềĩỉÊN & V XẪ* OựKS BỘ TÊU CHUẨN VA ,A j r tá ÌN H BẢHH QỈẦ HOẠT BỘN© GIẢNG UẠY VẢ rO ía Ề íỉ c ứ u KHOA HỌC CỦA (HÀNG VIỀN TRƯỒNír fi Ạl R c LUẬT HẢ NỘI CHỮ íM?r-fv- GS.TS Nguyễn Ngọc Hòa HÀ NỘI - 2010 d o m o w w w d o C lic k to bu y bu to k lic C w w w N O W ! h a n g e Vi e N PD ! XC er O W F- w m h a n g e Vi e w PD XC er F- c u -tr a c k c y o c u -tr a c k c BỘ T PHÁP VIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC PHÁP LÝ ĐỀ ÁN KHOA HỌC CÂP BỘ NGHIÊN CỮU XÂ Y DỰNG BỘ TIÊU CHUẨN VÀ QUY TRÌN H ĐÁNH GIẢ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY VÀ NGHIÊN c u KHOA HỌC CUA GIẢNG v i ê n t r n g đ i h ọ c l u ậ t Hà NỘĨ TRUNGTÂMTHƠNGTINTHỰVIỆnỊ TAUỒNQ oại học ltà nộiị CHỦ NHIỆM ĐỀ ÁN: GS.TS Nguyễn Ngọc Hoà HÀ NỘI - 2010 d o m o w w w d o C lic k to bu y bu to k lic C w w w N O W ! h a n g e Vi e N PD ! XC er O W F- w m h a n g e Vi e w PD XC er F- c u -tr a c k c y o c u -tr a c k c NHỮNG NGƯỜI THAM GIA ĐỀ ÁN GS.TS.Nguyễn Ngọc Hoà - Chủ nhiệm đề án TS Bùi Đăng Hiếu - Thư ký đề án PGS.TS Nguyễn Văn Động PGS.TS Hoàng Thị Minh Sơn PGS.TS Thái Vĩnh Thắng TS Nguyễn Quốc Hoàn TS Nguyễn Thị Nga TS Nguyễn Kim Phụng TS Nguyễn Văn Quang 10 TS Nguyễn Thanh Tâm 11 TS Nguyễn Thị Thuận 12 TS Trần Anh Tuấn 13 Ths Trần Thị Ánh Tuyết 14 CN Lê Thị Bích Đào d o m o w w w d o C lic k to bu y bu to k lic C w w w N O W ! h a n g e Vi e N PD ! XC er O W F- w m h a n g e Vi e w PD XC er F- c u -tr a c k c y o c u -tr a c k c MỤC LỤC Trang PHÀN I Báo cáo kết nghiên cứu đề án PHÀN II Các sản phẩm chung 2.1 Bộ tiêu chuẩn đánh giá hoạt động giảng dạy 12 2.2 Bộ tiêu chuẩn đánh giá hoạt động nghiên cứu khoa học 16 2.3 Bộ qui trình đánh giá hoạt động giảng dạy 19 2.4 Bộ qui trình đánh giá hoạt động nghiên cứu khoa học 25 2.5 Bộ công cụ đánh giá hoạt động giảng dạy 30 2.6 Bộ công cụ đánh giá hoạt động nghiên cứu khoa học PHẦN III Các chuyên đề 3.1 Chất lượng hoạt động giảng dạy giảng viên Trường Đại học 96 Luật Hà Nội - Thực trạng va yêu cấu đổi 3.2 Chất lượng hoạt động chuẩn bị cho giảng dạy giảng viên Luật Trường Đại học Luật Hà Nội - Yêu cầu tiêu chí đánh giá 112 3.3 Chất lượng lên lớp giảng viên Luật Trường Đại học Luật Hà Nội - Yêu cầu tiêu chí đánh giá 129 3.4 Chất lượng hoạt động giảng dạy lên lớp giảng viên Luật - Yêu cầu tiêu chí đánh giá 140 3.5 Kỹ sử dụng công nghệ cao vào hoạt động giảng dạy giâng viên Luật Trường Đại học Luật Hà Nội 155 3.6 Tiêu chí đánh giá định mức nghiên cứu khoa học giảng viên Luật Trường Đại học Luật Hà Nội 164 3.7 Chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học tập thể giảng viên Luật Trường Đại học Luật Hà Nội - Yêu cầu tiêu chí đánh giá 174 3.8 Chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học có tính cá nhân cửa giảng viên Luật Trường Đại học Luật Hà Nội - Yêu cầu tiêu 198 d o m o w w w d o C lic k to bu y bu to k lic C w w w N O W ! h a n g e Vi e N PD ! XC er O W F- w m h a n g e Vi e w PD XC er F- c u -tr a c k c y o c u -tr a c k c chí đánh giá 3.9 Chất lượng hoạt động hướng dẫn người học nghiên cứu khoa học giảng viên Luật Trường Đại học Luật Hà Nội - Yêu cầu tiêu chí đánh giá 3.10 Chất lượng hoạt động thẩm định giảng viên Luật Trường Đại học Luật Hà Nội cơng trình khoa học - u cầu tiêu chí đánh giá 3.11 Qui trình đánh giá hoạt động giảng dạy giảng viên Luật Trường Đại học Luật Hà Nội 3.12 Qui trình đánh giá hoạt động nghiên cứu khoa học giảng viên Luật Trường Đại học Luật Hà Nội 208 221 239 252 PHÂN Phụ• lục « 269 d o m o w w w d o C lic k to bu y bu to k lic C w w w N O W ! h a n g e Vi e N PD ! XC er O W F- w m h a n g e Vi e w PD XC er F- c u -tr a c k c y o c u -tr a c k c PHÀN I BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN cứu CỦA ĐỀ ÁN d o m o w w w d o C lic k to bu y bu to k lic C w w w N O W ! h a n g e Vi e N PD ! XC er O W F- w m h a n g e Vi e w PD XC er F- c u -tr a c k c y o c u -tr a c k c BÁO CÁO KÉT QUẢ NGHIÊN cứu CỦA ĐỀ ÁN I S ự CÀN THIẾT CỦA VIỆC ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY VÀ NGHIÊN c ứ u KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN Giảng dạy nghiên cứu khoa học hai hoạt động giảng viên đại học yếu tố định chất lượng đào tạo trường đại học Do vậy, nâng cao chất lượng đào tạo đại học đòi hỏi trước hết phải nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên mà ưu tiên chất lượng hai hoạt động họ - hoạt động giảng dạy hoạt động nghiên cứu khoa học Để thay đổi chất lượng giảng dạy chất lượng nghiên cứu khoa học đội ngũ giàng viên theo hướng tích cực, ngày tốt đòi hỏi trường đại học, có Trường Đại học Luật Hà Nội phải thực đồng nhiều biện pháp khác Trong có biện pháp quan trọng, thiếu muốn nâng cao chất lượng giảng dạy nghiên cứu khoa học biện pháp thời gian vừa qua chưa thực thực chưa Đó biện pháp đánh giá hoạt động giảng dạy nghiên cứu khoa học giảng viên bàng cách hạn chế giảng dạy nghiên cứu mà giảng viên cần phải khắc phục Thực biện pháp không tạo động cho giảng viên tự hồn thiện giảng dạy nghiên cứu mà tạo điều kiện cần thiết cho việc hồn thiện Đánh giá hoạt động giảng dạy nghiên cứu giảng viên hoạt động cần thiết trường đại học Để hoạt động có hiệu cần phải xác định rõ mục đích đánh giá, nội dung cần đánh giá phương thức tổ chức đánh giá Trong thời gian vừa qua, việc đánh giá giảng viên nhiều trường đại học, có Trường Đại học Luật Hà Nội khơng có hiệu việc đánh giá dừng lại việc bình xét thi đua cuối năm nhằm mục đích để xét tặng danh hiệu thi đua khen thưởng với tiêu chí xem d o m o w w w d o C lic k to bu y bu to k lic C w w w N O W ! h a n g e Vi e N PD ! XC er O W F- w m h a n g e Vi e w PD XC er F- c u -tr a c k c y o c u -tr a c k c xét chung, chưa gắn với nội dung, yêu cầu đặc điểm riêng hoạt động giảng viên Đặc biệt, cách thức bình xét hình thức, nặng cảm tính Do vậy, việc đánh giá giảng viên chưa giúp cho việc nâng cao chất lượng giảng dạy nghiên cứu khoa học họ Để nâng cao chất lượng đào tạo đại học qua việc nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, Trường Đại học Luật phải có thay đổi có tính đột phá hoạt động đánh giá giảng viên hoạt động giảng dạy nghiên cứu khoa học họ II MỤC ĐÍCH VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN CÀN THIẾT CỦA HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN TRONG GIẢNG DẠY VÀ NGHIÊN CỬU KHOA HỌC Trước hết, cần khẳng định mục đích việc đánh giá hoạt động giảng dạy nghiên cứu khoa học giảng viên nhằm giúp cho giảng viên hoàn thiện hoạt động giảng dạy nghiên cứu khoa học qua nâng cao chất lượng giảng dạy nghiên cứu khoa học giảng viên nói riêng chất lượng đào tạo đại học nói chung Đe thực cơng tác đánh giá giảng dạy nghiên cứu khoa học giảng viên cần có chuẩn bị điều kiện sau: - Bộ tiêu chuẩn đánh giá hoạt động giảng dạy Bộ tiêu chuẩn đánh giá hoạt động nghiên cứu khoa học Đây coi “Thước đo” chuẩn, phương tiện cần thiết hoạt động đánh giá Khơng có thước đo khơng thể thực việc đánh giá Thước đo đồng thời “chuẩn” để đội ngũ giảng viên tự điều chỉnh hoạt động giảng dạy nghiên cứu khoa học - Bộ quy trình đánh giá hoạt động giảng dạy Bộ quy trình đánh giá hoạt động nghiên cứu khoa học Với quy trình chủ thể tham gia đánh trình tự, cách thức tổ chức việc đánh giá xác định cách rõ ràng, cụ thể từ khâu xây dựng kế hoạch khâu tổng hợp kết hoạt động đánh giá toàn trường d o m o w w w d o C lic k to bu y bu to k lic C w w w N O W ! h a n g e Vi e N PD ! XC er O W F- w m h a n g e Vi e w PD XC er F- c u -tr a c k c y o c u -tr a c k c - Bộ công cụ hỗ trợ hoạt động đánh giá giảng viên giảng dạy Bộ công cụ hỗ trợ hoạt động đánh giá giảng viên nghiên cứu khoa học Đây coi “Phương tiện” giúp chủ thể tham gia đánh giá thực trách nhiệm đánh giá theo chuẩn đánh giá quy trình đánh giá Khơng có phương tiện hoạt động đánh giá khó thực đồng thống Thuộc công cụ hỗ trợ biểu mẫu phiếu thăm dò Ngồi ba điều kiện cụ thể nêu trên, hoạt động đánh giá giảng viên giảng dạy nghiên cứu khoa học đòi hỏi điều kiện khác khơng phần quan trọng Đó điều kiện “tư tưởng” Cùng với việc chuẩn bị ba điều kiện nêu trên, Trường cần phải làm tốt công tác tư tưởng cho giảng viên đối tương đánh cho thành phần tham gia đánh giá Công tác cần phải thực trước tiến hành hoạt động đánh giá sở “thơng” mặt tư tưởng thực hoạt động đánh giá theo mục đích III Q TRÌNH XẨY DựNG CÁC B ộ TIÊU CHUẨN, CÁC B ộ QUY TRÌNH VÀ CÁC BỘ CƠNG c ụ H ổ TRỢ Q trình xây dựng tiêu chuẩn, quy trình cơng cụ hỗ trợ nhóm thực đề án tiến hành theo bước sau: Bước 1: Nghiên cứu yêu cầu số lượng chất lượng hoạt động cụ thể thuộc hoạt động giảng dạy hoạt động nghiên cứu khoa học giảng viên thể kết nghiên cứu dạng chuyên đề Bước 2: Dự thảo tiêu chuẩn đánh giá sở kết nghiên cứu chuyên để Bước 3: Lấy ý kiến tiêu chuẩn Bước 4: Hoàn thiện tiêu chuẩn Bước 5: Xây dựng quy trình cơng cụ hỗ trợ v ề bước 1: Ban chủ nhiệm Đề án giao cho 11 cán bộ, giảng viên có kinh nghiệm Trường nghiên cứu 11 vấn đề cụ thể thuộc hoạt động giảng dạy d o m o w w w d o C lic k to bu y bu to k lic C w w w N O W ! h a n g e Vi e N PD ! XC er O W F- w m h a n g e Vi e w PD XC er F- c u -tr a c k c y o c u -tr a c k c nghiên cứu khoa học giảng viên Trong đó, tác giả giao trách nhiệm làm rõ yêu cầu chung hoạt động giảng dạy nghiên cứu khoa học yêu cầu cụ thể hoạt động hcrp thành hoạt động giảng dạy hoạt động nghiên cứu khoa học Các tác giả yêu cầu đưa dự kiến cách thức tiến hành đánh giá hoạt động (Xem: 11 chuyên đề Đe án) bước 2: Ban chủ nhiệm đề án nghiên cứu chuyên đề, tổng hợp yêu cầu cụ thể hoạt động thuộc hoạt động giảng dạy hoạt động nghiên cứu khoa học Ban chủ nhiệm đề án đặt nguyên tắc xây dựng tiêu chuẩn tiêu chí cụ thể Bộ tiêu chuẩn đánh giá hoạt động giảng dạy nghiên cứu khoa học giảng viên Trên sở đó, Ban chủ nhiệm đề án xây dựng Dự thảo tiêu chuẩn Dự thảo cộng tác viên Đề án thảo luận, đóng góp ý kiến Ban chủ nhiệm đề án hoàn chinh Dự thảo để đưa lấy ý kiến bước (Xem: Biên họp nội bộ) bước 3: Ban chù nhiệm đề án gửi Dự thảo hai tiêu chuẩn kèm Phiếu đóng góp ý kiến tới giảng viên khoa Trường (mỗi khoa nhận 40 phiếu, tổng cộng phát 250 phiếu thu vào 212 phiếu) (Xem: Báo cáo kết đóng góp ý kiến) Ban chủ nhiệm đề án tổ chức Hội thảo với thành phần gồm: Đại diện lãnh đạo cấp khoa, cấp mơn đại diện số phòng, ban, đại diện giảng viên toàn thể cộng tác viên (Xem: Biên Hội thảo) bước 4: Ban chủ nhiệm đề án nghiên cứu ý kiến đóng góp Trên sở đó, Ban chủ nhiệm đề án sửa đổi, bổ sung hoàn thiện tiêu chuẩn bước 5: Trên sở nội dung hai Bộ tiêu chuẩn Ban chủ nhiệm đề án dự d o m o w w w d o C lic k to bu y bu to k lic C w w w N O W ! h a n g e Vi e N PD ! XC er O W F- w m h a n g e Vi e w PD XC er F- c u -tr a c k c y o c u -tr a c k c 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 dư án luật Tham gia thâm định giáo trình, sách chuyên khảo, tham khảo Tham gia nghiệm thu đề tài khoa học cấp trường Tham gia nghiệm thu đê tài khoa học cấp Tham gia nghiệm thu đê tài ,dự án, chương trình cấp nhà nước Tham gia Hội đông chấm luận án tiến sĩ, thạc sĩ Phản biện luận án thạc sĩ, tiến sĩ Hướng dân khoá luận tốt nghiệp Hướng dân luận án thac sĩ luât hoc Hướng dân luận án tiến sĩ luât hoc Hướng dân sinh viên nghiên cứu khoa học Các cơng trình khoa học ứng dụng vào thực tiễn 3.5.3 Nhận xét chung hoạt động N CK H Giáo sư a Phân tự đánh giá Giáo sư: Phân GS phải tự đánh giá nhận xét mặt hoạt động NCKH tự xếp loại b Phần đánh giá Ban giám hiệu: Ban giám hiệu cho nhận xét mặt hoạt động NCKH GS xếp loại (A;B-C;D) ‘ MỘT SÓ KIÉN NGHỊ VÈ CÁC GIẢI PHÁP KHUYẾN KHÍCH HOẠT ĐỘNG NCKÌl t r n g đ i h ọ c l u ậ t h n ộ i • • • • 267 d o m o w w w d o C lic k to bu y bu to k lic C w w w N O W ! h a n g e Vi e N PD ! XC er O W F- w m h a n g e Vi e w PD XC er F- c u -tr a c k c y o c u -tr a c k c Đê khuyên khích hoạt động NCKH giảng viên, chúng tơi kiến nghị sô giải pháp cụ thể sau đây: 4.1 Hàng năm có biện pháp khiển trách giảng viên khơng hồn thành nhiệm vụ NCKH Giảng viên hai năm liền khơng hồn thành nhiệm vụ NCKH bị thuyên chuyển khỏi ngạch giảng viên 4.2 Hàng năm có biện pháp khen thưởng giảng viên có thành tích xuất sắc nhiệm vụ NCKH 4.3 Cứ hai năm lân Hội đồng khoa học trường tổ chức tun dương người có thành tích xuất sắc NCKH thời gian năm vừa qua trao sô giải thưởng nghiên cứu khoa học sau đây: - Người làm chủ nhiệm đề tài khoa học cấp trường, cấp bộ, cấp nhà nước nghiệm thu xếp loại xuất sắc; - Người có nhiêu cơng trình NCKH cơng bố; - Người có cơng trình chun khảo bình chọn xuất sắc n h ấ t; - Người có cơng trình đăng tạp chí quốc tế nước ngồi có uy tín./ 268 d o m o w w w d o C lic k to bu y bu to k lic C w w w N O W ! h a n g e Vi e N PD ! XC er O W F- w m h a n g e Vi e w PD XC er F- c u -tr a c k c y o c u -tr a c k c PHẢN IV PHỤ LỤC CỦA ĐỀ ÁN (Mầu hai Bộ phiếu hỏi) d o m o w w w d o C lic k to bu y bu to k lic C w w w N O W ! h a n g e Vi e N PD ! XC er O W F- w m h a n g e Vi e w PD XC er F- c u -tr a c k c h a n g e Vi e w N y bu to k lic c u -tr a c k TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI Mã bảng hỏi: ĐG-GD PHIẾU ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VÈ Bộ TIÊU CHUẨN VÀ QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG ỸIEN Các đồng chí giảng viên kỉnh mến! Theo kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2008 Bộ Tư pháp, Trường Đại học Luật Hà Nội giao thực Đề án cấp Bộ «Nghiên cứu xây dựng Bộ tiêu chuẩn quy trình đánh giả hoại động giảng dạy nghiên cứu khoa học giảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội» Đên nay, Ban chủ nhiệm nhóm cộng tác viên Đê án hoàn thành Dự thảo Bộ tiêu chí Quy trình đánh giá hoạt động giảng dạy nghiên cứu khoa học giảng viên Ban chủ nhiệm Đe án xin trân trọng kính mời đồng chí góp ý hồn thiện Bộ tiêu chuẩn Quy trình đánh giá hoạt động giảng dạy giảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội Những ý kién thẳng thắn chân thành cùa đồng chí có ý nghĩa quan trọng việc rút kinh nghiệm, hoàn thiện sản phẩm Đề án Hướng dẫn cách điền phiếu: Đảnh giá theo thang điếm, điểm I mức đánh giả thấp điểm mức đánh giá cao Hãy đánh dấu s vào so gần nhai với ý kiến cùa ỷ hỏi làm theo chi dẫn cụ thể câu hỏi Cảm ơn họp tác đồng chí! I VÈ CÁC TIÊỦ CHUẢN ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN Đơng chí cho biêt ý kiên vê cân thiêt tiêu chuân sau Đánh giá CÂU rp» A Ẳ Tiêu chuẩn chung hoạt động giảng dạy
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện pháp luật về bán đấu giá tài sản nhằm thúc đẩy thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở việt nam , Hoàn thiện pháp luật về bán đấu giá tài sản nhằm thúc đẩy thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay