Rủi ro trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm tại công ty bảo minh lâm đồng

99 5 0
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/03/2019, 15:36

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN TIẾN DŨNG RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM TẠI CÔNG TY BẢO MINH LÂM ĐỒNG LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN TIẾN DŨNG RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM TẠI CÔNG TY BẢO MINH LÂM ĐỒNG LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60.34.02.01 Người hướng dẫn khoa học: TS LÊ ĐÌNH HẠC TP HỒ CHÍ MINH - 2017 TĨM TẮT Kinh doanh vừa nghề, vừa khoa học, vừa nghệ thuật vòng xốy khơng ngừng nghỉ, chơi dài hạn với nhiều may rủi, vấn đề đáng quan tâm, lo lắng “rủi ro”… Trong hoạt động kinh doanh đó, Bảo hiểm lĩnh vực tài quan trọng quốc gia nói chung Việt Nam nói riêng Thị trường bảo hiểm năm gần ngày lớn mạnh diễn sôi động phức tạp Cùng với trình hội nhập quốc tế, công ty bảo hiểm nước đua thành lập tạo sức ép cạnh tranh cho DNBH, điều làm cho hoạt động KDBH công ty bảo hiểm ngày diễn biến phức tạp nguy gặp rủi ro khó tránh khỏi Vì vậy, cơng ty bảo hiểm, có Cơng ty Bảo Minh Lâm Đồng cần phải nhận thức công tác quản trị rủi ro hoạt động KDBH công ty điều cần thiết giai đoạn nay, đồng thời công ty cần có quan tâm đầu tư mức cho vấn đề Dưới mức độ luận văn thạc sĩ, tác giả nghiên cứu công tác quản trị rủi ro công ty bảo hiểm, điển hình Cơng ty Bảo Minh Lâm Đồng Để thực nghiên cứu này, trước tiên tác giả hệ thống hóa sở lý thuyết rủi ro KDBH Sau đó, tác giả tìm hiểu thực tế, tổng hợp phân tích liệu thu thập để có sở đánh giá thực trạng quản trị rủi ro hoạt động KDBH Công ty Bảo Minh Lâm Đồng giai đoạn nghiên cứu Đồng thời, mặt đạt hạn chế tồn công ty nguyên nhân hạn chế Trên sở đó, nhằm đưa giải pháp hợp lý vấn đề phát sinh kiến nghị kịp thời đến quan Nhà nước, quan chức có liên quan để góp phần hạn chế rủi ro hoạt động KDBH Công ty Bảo Minh Lâm Đồng Trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu sau: Phương pháp phân tích mơ tả - giải thích, so sánh - đối chiếu, phân tích - tổng hợp Trên sở nguồn tư liệu, số liệu thống kê với ý kiến vấn chuyên gia, KH tham gia bảo hiểm LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan đề tài cơng trình nghiên cứu riêng tác giả thực dựa sở lý thuyết, kiến thức chuyên ngành, nghiên cứu tình hình thực tiễn hướng dẫn khoa học TS Lê Đình Hạc Các kết nghiên cứu có tính độc lập riêng, không chép tài liệu chưa cơng bố tồn nội dung nơi đâu Các số liệu, bảng biểu, nguồn trích dẫn luận văn thích nguồn gốc rõ ràng minh bạch Một lẫn tác giả xin khẳng định trung thực lời cam đoan TP Hồ Chí Minh, ngày tháng Học viên Nguyễn Tiến Dũng năm LỜI CẢM ƠN  Lời cảm ơn chân thành nhất, tác giả xin gửi đến giảng viên hướng dẫn luận văn TS Lê Đình Hạc Cảm ơn Thầy/Cơ hướng dẫn bảo tận tình, góp ý cụ thể giúp đỡ tác giả suốt trình thực luận văn Thay mặt tất sinh viên, tác giả xin chân thành cảm ơn quý Thầy Cô Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh nói chung, Thầy Cơ khoa Ngân hàng, khoa Tài nói riêng nhiệt tình truyền đạt kiến thức quí báu cho học viên, phương pháp nghiên cứu công cụ hỗ trợ đắc lực cho trình làm việc nghiên cứu tương lai cho hệ sau Xin cảm ơn tất cả! Trân trọng Học viên Nguyễn Tiến Dũng MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ RỦI RO TRONG KINH DOANH BẢO HIỂM 12 1.1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KINH DOANH BẢO HIỂM 12 1.1.1 Khái niệm kinh doanh bảo hiểm 12 1.1.2 Các sản phẩm bảo hiểm 12 1.1.3 Vai trò kinh doanh bảo hiểm 13 1.2 RỦI RO TRONG KINH DOANH BẢO HIỂM 16 1.2.1 Khái niệm rủi ro kinh doanh bảo hiểm 16 1.2.2 Phân loại rủi ro kinh doanh bảo hiểm 17 1.2.3 Các tiêu chí phản ánh rủi ro kinh doanh bảo hiểm 19 1.2.4 Nguyên nhân rủi ro kinh doanh bảo hiểm 21 1.3 QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG KINH DOANH BẢO HIỂM 25 1.3.1 Nhận dạng loại rủi ro phân tích rủi ro 25 1.3.2 Đo lường rủi ro 27 1.3.3 Thiết lập sách, qui trình hạn chế rủi ro 29 1.3.4 Tổ chức kiểm soát 31 1.3.5 Áp dụng biện pháp phòng ngừa rủi ro 32 1.4 KINH NGHIỆM HẠN CHẾ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM TẠI MỘT SỐ NƯỚC VÀ BÀI HỌC CHO CÁC CÔNG TY BẢO HIỂM VIỆT NAM 33 1.4.1 Kinh nghiệm 33 1.4.2 Bài học 36 KẾT LUẬN CHƯƠNG 39 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG RỦI RO TRONG KINH DOANH BẢO HIỂM TẠI CÔNG TY BẢO MINH LÂM ĐỒNG 40 2.1 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY BẢO MINH VÀ BẢO MINH LÂM ĐỒNG 40 2.1.1 Giới thiệu Bảo Minh 40 2.1.2 Giới thiệu Bảo minh – Lâm Đồng 41 2.2 THỰC TRẠNG KINH DOANH BẢO HIỂM TẠI CÔNG TY BẢO MINH CHI NHÁNH LÂM ĐỒNG 43 2.2.1 Một số sản phẩm dịch vụ Bảo Minh Lâm Đồng triển khai 43 2.2.2 Kết kinh doanh bảo hiểm Bảo Minh thời gian qua 44 2.3 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG KINH DOANH BẢO HIỂM TẠI BẢO MINH LÂM ĐỒNG 49 2.3.1 Thực trạng quản trị rủi ro kinh doanh bảo hiểm 49 2.3.2 Một số rủi ro kinh doanh bảo hiểm Bảo Minh Lâm Đồng 51 2.3 ĐÁNH GIÁ QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG KINH DOANH BẢO HIỂM TẠI BẢO MINH LÂM ĐỒNG 53 2.3.1 Những mặt 53 2.3.2 Một số hạn chế 55 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 58 KẾT LUẬN CHƯƠNG 63 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TRONG KINH DOANH BẢO HIỂM TẠI CÔNG TY BẢO MINH LÂM ĐỒNG 65 3.1 CƠ SỞ ĐỀ RA GIẢI PHÁP 65 3.1.1 Cơ hội thị trường bảo hiểm Việt Nam 65 3.1.2 Chiến lược phát triển Công ty Bảo Minh 66 3.2 GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM TẠI CÔNG TY BẢO MINH LÂM ĐỒNG 67 3.2.1 Nhóm giải pháp chung 68 3.2.2 Nhóm giải pháp cụ thể cho nghiệp vụ 75 3.3 KIẾN NGHỊ 82 3.3.1 Kiến nghị Cơ quan Nhà nước 82 3.3.2 Kiến nghị Ngành, Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam tổ chức khác có liên quan 85 KẾT LUẬN CHƯƠNG 87 KẾT LUẬN CHUNG 88 TÀI LIỆU THAM KHẢO 90 PHỤ LỤC Error! Bookmark not defined DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Nguyên nghĩa Chữ viết tắt AEC Asean Economic Community Cộng đồng kinh tế Asean BHNT Bảo hiểm nhân thọ BHTM Bảo hiểm thương mại BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế CAR Contractors’ all risks Bảo hiểm rủi ro cơng trình CBNV Cán nhân viên CIP Cost, Insurance and Freight Giá thành, Bảo hiểm Cước DN Doanh nghiệp DNBH Doanh nghiệp bảo hiểm EAR Erection all risks Bảo hiểm rủi ro trình lắp đặt ERP Enterprise Resource Planning Hệ thống quản lý nguồn lực doanh nghiệp EU European Union Liên minh Châu Âu FOB Free On Board Miễn trách nhiệm Trên Boong tàu nơi GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc nội HĐQT Hội đồng quản trị IAIS International Association of Insurance Supervisors Hiệp hội Quốc tế quan quản lý nhà nước kinh doanh bảo hiểm KH Khách hàng NH Ngân hàng BẢO MINH Tổng công ty Cổ Phần Bảo Minh TNDS Trách nhiệm dân TP Thành phố TPP Trans-Pacific Partnership Agreement Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TTCK Thị trường chứng khoán TW Trung ương DANH MỤC BẢNG Bảng a.1: Tiến độ thực đề tài Error! Bookmark not defined Bảng 1.1: Ma trận đo lường rủi ro 29 Bảng 2.1: Kết hoạt động kinh doanh Công ty Bảo Minh Lâm Đồng 42 Bảng 2.2: Kết doanh thu theo sản phẩm bảo hiểm 44 Bảng 2.3: Kết doanh thu bảo hiểm xe giới 45 Bảng 2.4: Doanh thu bảo hiểm tài sản kỹ thuật 47 Bảng 2.5: Doanh thu bảo hiểm hàng hóa 48 Bảng 2.6: Doanh thu bảo hiểm tai nạn người 49 Bảng 2.7: Bồi thường kinh doanh bảo hiểm trách nhiệm dân 51 Bảng 2.8: Rủi ro kinh doanh cháy nổ 52 Bảng 2.9: Rủi ro kinh doanh xây dựng lắp đặt 52 Bảng 2.10: Rủi ro bảo hiểm người 53 78 Để đảm bảo xác, trung thực đánh giá rủi ro, việc gửi phiếu điều tra rủi ro, cán khai thác bảo hiểm đến làm việc trực tiếp với KH, nghiên cứu khảo sát thực tế sâu hơn, hướng dẫn KH trả lời câu hỏi phiếu điều tra Đồng thời, cộng tác với cảnh sát phòng cháy chữa cháy để đánh giá thực tế cơng tác phòng cháy chữa cháy, phương tiện chuyên môn (KH cần phương tiện phòng cháy chữa cháy nào, bố trí đâu, số lượng bao nhiêu,…) Trên sở đánh giá rủi ro, cán khai thác thỏa thuận với KH tỷ lệ phí áp dụng cho hợp lý Công ty Bảo Minh Lâm Đồng phải tiếp tục đầy nhanh việc phối hợp cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an Lâm Đồng, sớm quy chế phối hợp triển khai bảo hiểm cháy nổ bắt buộc Đồng thời, phòng bảo hiểm tranh thủ đạo quyền địa phương, phối hợp đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy để nắm danh sách KH thuộc diện phải tham gia bảo hiểm cháy nổ bắt buộc bảo hiểm hỏa hoạn, thông qua NH, cơng ty cho th tài để triển khai bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bảo hiểm hỏa hoạn đến đơn vị DN Đồng thời, công ty cần phải đặt yêu cầu phân công cụ thể trách nhiệm cho nhân viên trình tiếp cận KH có trường hợp phải tư vấn giá trị tham gia bảo hiểm, việc sử dụng ngân sách Đặc biệt, hàng tháng lãnh đạo phòng phải tiến hành cơng tác kiểm tra đơn đốc việc thực báo cáo tổng công ty để phòng nghiệp vụ tập hợp thơng tin trình lên lãnh đạo cho ý kiến đạo kịp thời Ngoài ra, công ty cần phải lựa chọn nhân viên thực công tác đánh giá rủi ro không giỏi chun mơn mà phải có động, tận tình cẩn thận Đặc biệt, bảo hiểm hỏa hoạn khâu đánh giá rủi ro khâu định việc cấp đơn bảo hiểm việc đưa mức phí phù hợp 3.2.2.3 Bảo hiểm xây dựng lắp đặt Để hạn chế rủi ro bảo hiểm xây dựng lắp đặt, người làm công tác khai thác phải tuân thủ yếu tố sau đây: - Cần phải xem xét chủ đầu tư tiến hành loại cơng trình tương tự cơng trình u cầu bảo hiểm chưa? Nếu có chất lượng cơng trình (kiểm tra thực hiện)? 79 - Cơng ty khơng nên tin tưởng tuyệt đối vào việc lựa chọn nhà thầu phụ chủ thầu mà phải tự tìm hiều thêm thông tin nhà thầu phụ liên quan, thơng thường nhà thầu phụ người tiến hành công việc dễ xảy rủi ro phần việc cơng trình Đồng thời, chủ đầu tư người bảo hiểm đơn bảo hiểm, họ có ảnh hưởng lớn đến cơng trình bảo hiểm Chính thế, cơng ty nên thường xuyên giữ mối liên lạc quan hệ tốt với chủ đầu tư để nắm bắt thông tin liên quan đến cơng trình xây dựng kịp thời - Cơng ty phải nắm rõ thời gian tiến hành công việc, cơng trình xây dựng với hai hay ba ca liên tục hay theo hành chính…Đặc biệt, cần lưu ý cơng trình xây dựng với tiến độ nhanh khả xảy rủi ro lớn - Một vấn đề mà công ty phải quan tâm thời gian tiến hành xây dựng, diễn vào lúc nào, khả xảy lũ lụt, thay đổi triều cường, mùa mưa hay mùa khơ, thời tiết khoảng thời gian nào? - Bên cạnh đó, cơng ty phải ln lưu tâm đến rủi ro đặc biệt hỏa hoạn, động đất, mưa bão, lũ lụt, cẩu thả bất cẩn có dụng cụ chữa cháy cần thiết Ngồi yêu cầu người làm công tác khai thác, quy trình đánh giá rủi ro cần cơng ty xem xét, cân nhắc kỹ lưỡng Quy trình đánh giá rủi ro bảo hiểm xây dựng lắp đặt phải thiết kế quản lý cách chặt chẽ, có chế thích hợp cho việc khen thưởng đơn vị có tổn thất thấp phải ý tới việc tránh tổn thất nguyên nhân tránh được, mức thưởng phải dựa mức tổn thất tối thiểu nên dừng thưởng mức tổn thất cao Đồng thời, công ty nên có sách động viên nhân viên có tích cực việc đánh giá kiểm soát rủi ro cơng trình xây dựng Hơn nữa, cơng ty cần tăng cường tuyên truyền phổ biến khóa đào tạo vấn đề liên quan đến việc đánh giá kiểm sốt tổn thất quan trọng cơng việc khai thác phí Một giải pháp khoa học cơng ty nên có phận tiến hành thống kê theo đơn vị cán khai thác Với thống kê cụ thể có được, hồn tồn xác định đơn vị tổ chức có tổn thất nhiều cao, từ gửi cơng văn nhắc nhở có biện pháp xử lý như: Cắt, giảm thưởng yêu cầu cá nhân có số hợp đồng thường xuyên rơi vào rủi ro, từ góp phần làm cân tình hình Đồng thời, cơng ty cần có chun mơn hóa trách nhiệm quản lý mảng cơng trình xây 80 dựng lắp đặt vừa nhỏ cho cá nhân để họ cung cấp thơng tin xác Ngồi ra, cơng ty cần bổ sung thêm điều khoản cụ thể thực biện pháp đề phòng hạn chế tổn thất KH, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm họ an tồn cơng trình Cơng ty mời số người bảo hiểm hợp tác với nhân viên quản lý rủi ro để có đầy đủ thơng tin đặc điểm cơng trình, rủi ro xảy Trong thời gian thực cơng trình, nhân viên quản lý rủi ro phải thường xuyên đến công trường xây dựng để kiểm tra biện pháp đề phòng hạn chế tổn thất kịp thời Giữa cán khai thác, cán giám định cán nghiệp vụ phải tăng cường phối hợp thường xuyên khâu trình triển khai nghiệp vụ, đặc biệt khâu khai thác giám định – bồi thường 3.2.2.4 Bảo hiểm người Công ty Bảo Minh Lâm Đồng cần hoàn thiện hệ thống sản phẩm bảo hiểm mình, nhằm đáp ứng nhu cầu KH, cạnh tranh thị trường bảo hiểm người Cụ thể, công ty cần cho thị trường sản phẩm bảo hiểm phù hợp với nhu cầu xu thị trường, sản phẩm phải có tính khả thi cao Công ty phải trọng nâng cao chất lượng đào tạo đại lý bảo hiểm thông qua việc tổ chức lớp học cụ thể nghiệp vụ bảo hiểm người, đào tạo cho nhân viên kỹ khai thác kỹ khác liên quan đến bảo hiểm người; tổ chức lớp tập huấn nâng cao chất lượng đại lý bảo hiểm theo quý, buổi tập huấn vừa đưa kiến thức liên quan đến bảo hiểm vừa tổ chức giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm đại lý, tạo điều kiện để họ giúp đỡ lẫn làm việc tốt Bên cạnh đó, cơng ty cần đào tạo, tuyển dụng đội ngũ cán bộ, đại lý làm công tác đề phòng, hạn chế tổn thất Mỗi phòng kinh doanh nên có cán chun trách cơng tác đề phòng hạn chế tổn thất để chủ động đạt hiệu cao công tác từ hợp đồng bảo hiểm văn phòng khai thác Cơng ty nên tiến hành nghiên cứu, dự thảo ban hành hướng dẫn rủi ro xảy với người ngành nghề, lĩnh vực cụ thể, kèm với 81 biện pháp nhằm hạn chế tổn thất dạng rủi ro xảy Tất tài liệu cần chuyển văn phòng kinh doanh, văn phòng đại diện tồn đội ngũ khai thác để họ đọc, tham khảo từ ứng dụng vào thực tế Đồng thời, cơng ty tặng cho KH sách hướng cách quản lý rủi ro hạn chế tổn thất Qua đó, vừa giúp KH tham gia vào cơng tác đề phòng hạn chế tổn thất, vừa thể quan tâm công ty đến KH Thực nghiêm túc, chặt chẽ bước khâu khai thác, trọng đến khâu thu thập, xử lý thông tun xác định rủi ro để có thơng tin thiết thực nhất, dự đốn trước rủi ro xảy Từ đó, cơng ty có biện pháp quản trị rủi ro phù hợp để tư vấn cho KH, tránh rủi ro đáng tiếc xảy Công ty nên thiết lập mối quan hệ mật thiết với bên liên quan (bệnh viện, sở y tế toàn địa bàn) để thực tốt cơng tác đề phòng hạn chế tổn thất, có rủi ro xảy bên nhanh chóng phối hợp, giúp đỡ nạn nhân tránh trường hợp đáng tiếc xảy Ngoài ra, công ty nên phối hợp với quan, tổ chức nơi mà KH học tập, sinh sống làm việc để tổ chức buổi tọa đàm giao lưu với KH kể người chưa tham gia bảo hiểm Qua đó, tiến hành thảo luận biện pháp nhằm đề phòng, hạn chế tổn thất, lấy ý kiến KH Vì ý kiến gắn liền với thực tế công việc, hoạt động khả họ làm được, đóng góp cho hoạt động công ty, đảm bảo công ty KH tham gia phòng hạn chế tổn thất Công ty cần tăng cường đội ngũ giám định viên, tuyển dụng thêm cán chuyên trách công tác giám định, đặc biệt người chuyên giám định người để đảm nhiệm giám định bảo hiểm người, giảm bớt gánh nặng giám định cho giám định viên khác Công ty nên đào tạo cán bộ, nhân viên khai thác cán giám định công ty trả lương tương xứng với công việc họ Khi đó, khơng giúp cho máy tổ chức cơng ty khơng cồng kềnh mà tận dụng nhân lực, bổ sung thêm nguồn nhân lực cho phận giám định Công ty phải quan tâm đến vấn đề nâng cao chất lượng đội ngũ giám định, bồi thường; Tuyển dụng đào tạo giám định viên, cán bồi thường có lực tốt 82 Bên cạnh đó, quy trình giám định yêu cầu công tác giám định phải ban hành thành như: Công tác bồi thường, khai thác phát cho giám định viên để họ nghiên cứu tham khảo Hơn nữa, giám định viên phải thực nghiêm chỉnh, thủ tục quy tắc, quy định trình giám định khâu kiểm định nguyên nhân gây rủi ro dẫn đến tổn thất, hồ sơ cần thiết thực tế cơng tác cơng ty sơ sài cần KH mang thông báo rủi ro giấy tờ đến công ty xem xét định bồi thường Công ty nên tránh để vụ bồi thường tồn đọng, cố gắng giải kịp thời hết vụ tồn đọng để có niềm tin KH cơng ty, xây dựng uy tín cơng ty thị trường Để giảm thiểu tượng trục lợi bảo hiểm liên quan đến bảo hiểm người, công ty phải có chế tài xử phạt nghiêm minh hành vi trục lợi bảo hiểm KH cán bộ, nhân viên công ty Nếu phát có tượng trục lợi bảo hiểm, cơng phải kiên xử lý: Có thể phạt tiền, đình công tác, Đồng thời phối hợp với quan chức để có hình thức phạt hợp lý cán cơng ty Còn hành vi trục lợi bảo hiểm KH, cơng ty không ký hợp đồng bảo hiểm với KH vi phạm, phải phối hợp với quan chức để giải Để hạn chế trục lợi bảo hiểm, cơng ty tăng lương có sách ưu đãi cho cán công ty để họ không cấu kết với KH thực hành vi trục lợi bảo hiểm 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị Cơ quan Nhà nước Để tạo yên tâm cho công ty KDBH, Nhà nước cần phải tạo lập trì mơi trường kinh doanh an tốn, ổn định, bình đẳng thuận lợi Điều thể trước hết việc xây dựng khuôn khổ pháp lý phù hơp với vận động chế thị trường Trong công tác quản lý, Nhà nước cần sử dụng công cụ pháp lý cách thích hợp hiệu quả, đặc biệt cần phải hạn chế tối đa cạnh tranh không lành mạnh, kiểm sốt độc quyền, đảm bảo mơi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng Nhà nước cần chủ trương đổi phương thức nâng cao lực quản lý nhà nước hoạt động KDBH thông qua hệ thống tiêu hoạt động DNBH tiến hành kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật khơng can thiệp hành vào hoạt động DN 83 Nhà nước cần sớm rà sốt hồn thiện văn quy phạm pháp luật, nghị định, thông tư liên quan đến hoạt động KDBH Trong đó, Quốc hội nên sửa đổi Bộ luật Hình Việt Nam, cụ thể hóa tội trục lợi bảo hiểm: Tội phạm tội “chưa đạt mục đích – chưa nhận lợi ích vật chất, tiền… hoàn thành hành vi gian lận, không kê khai trung thực, đánh tráo tài sản nhằm trục lợi, tạo dựng trường giả, lập hồ sơ khống, lập hồ sơ không trung thực…” phải chịu trách nhiệm hình Từ đó, ban hành thực thi hệ thống pháp luật khoa học, Đồng bộ, tiến có tuổi thọ cao (Dỗn Hồng Nhung, 2014) Luật KDBH thiếu giải thích số thuật ngữ phổ biến hợp đồng bảo hiểm nhân thọ “giá trị hồn lại” “chi phí hợp lý”, thuật ngữ sử dụng thường xuyên luật văn luật, dẫn đến nhiều cách hiểu khác Bên cạnh đó, có nhiều thuật ngữ khác có cách hiểu không thống DNBH Các DNBH thảo luận việc thống thuật ngữ, chứng tỏ nội dung quan trọng (Vietstock, 2006) Luật nên bổ sung cách hiểu thuật ngữ phổ biến nhằm đảm bảo việc áp dụng thuận lợi Liên quan đến nghiệp vụ bảo hiểm cháy nổ, tác giả thiết nghĩ quan Nhà nước cần nhanh chóng sửa đổi Luật phòng cháy chữa cháy Về chế sách, cần sửa đổi quy định tỷ lệ 5% kinh phí phòng cháy chữa cháy phải nộp tỷ lệ giữ lại DNBH (khơng tính phần phí tái bảo hiểm) phù hợp với thực tế Bên cạnh đó, đơn vị hành nghiệp cần cấp kinh phí để mua bảo hiểm quy trách nhiệm bồi thường thiệt hại người đứng đầu khơng mua bảo hiểm Cần có biện pháp hữu hiệu ngăn chặn xử lý trục lợi bảo hiểm Ngoài ra, cần sửa đổi quy tắc điều khoản bảo hiểm cháy nổ bắt buộc phù hợp với quy tắc điều khoản bảo hiểm cháy nổ rủi ro đặc biệt để thuận tiện cho việc mở rộng rủi ro bảo hiểm rủi ro cháy nổ bắt buộc thuận lợi cho tái bảo hiểm Vấn đề thiếu hụt khung pháp lý để điều chỉnh hoạt động cạnh tranh nước ta gây nhiều khó khăn cho hoạt động kinh doanh nhiều ngành nghề, lĩnh vực bảo hiểm chịu tác động không nhỏ Do vậy, nhiệm vụ quan trọng đặt thời gian tới Chính phủ bộ, ngành liên quan tiến hành nghiên cứu, soạn thảo trình Quốc hội thơng qua Luật Cạnh tranh Trong thời gian chờ đợi Luật Cạnh tranh ban hành, quan quản lý Nhà nước hoạt 84 động KDBH, cụ thể Bộ Tài cần ban hành thông tư, chế tài cụ thể để quản lý, kiểm soát hoạt động cạnh tranh xử lý vi phạm cạnh tranh hoạt động KDBH Nhà nước phải kiểm tra giám sát chặt chẽ hoạt động áp dụng biện pháp chế tài xử phạt nghiêm minh hành vi vi phạm pháp luật DN KDBH cá nhân, đơn vị tham gia bảo hiểm Đối với nghiệp vụ bảo hiểm mà pháp luật quy định bắt buộc KH phải tham gia cần có phối hợp với quan chức năng, để kiểm tra theo dõi đưa mức chế tài xử phạt thích đáng cao mức phí bảo hiểm mà họ tham gia Nhà nước cần làm tốt công tác cán bộ, tạo thuận lợi việc cung cấp dịch vụ công cho cá nhân DN hoạt động KDBH, giảm bớt rủi ro khách quan cho DNBH yếu đội ngũ cán công chức gây rủi ro cho công ty Nhà nước cần sớm có pháp lệnh rủi ro có quỹ dự phòng thích hợp để góp phần hỗ trợ xử lý rủi ro cho DNBH gặp tai nạn khách quan, bất khả kháng (thiên tai, động đất, hạn hán, bạo động trị xã hội,…) Cơ chế sách cần xây dựng theo hướng giảm thiểu thủ tục hành chính, tăng cường lực tài chính, hiệu hoạt động lực cạnh tranh DNBH, thúc đẩy phát triển sản phẩm bảo hiểm mới, kênh phân phối mới, khuyến khích DNBH đầu tư phát triển cơng nghệ tiếp cận rộng tới đối tượng KH Phương thức quản lý, giám sát đổi theo hướng tăng cường đối thoại trực tiếp, nắm bắt sát tình hình DNBH để kịp thời giải khó khăn, vướng mắc DNBH trình hoạt động Bộ Cơng an cần có chế phối hợp tích cực, hỗ trợ DN hoạt động KDBH để ngăn ngừa phòng chống trục lợi bảo hiểm Cơ quan điều tra Bộ Công an cần phối hợp với DNBH giải khiếu nại KH yêu cầu bồi thường bảo hiểm có dấu hiệu nghi vấn trục lợi bảo hiểm Bộ Tài cần phối hợp với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Bộ Y tế để tổ chức giám định Bảo hiểm Y tế (Bảo hiểm Xã hội làm giám định độc lập cho DNBH vụ có nghi vấn trục lợi bảo hiểm); Phối hợp với quan công an (cảnh sát giao thơng, cảnh sát phòng cháy chữa cháy) cung cấp hồ sơ trường điều tra 85 giải vụ tai nạn cho DNBH Nhà nước cần tiến hành xem xét, cho phép thành lập trung tâm phòng chống trục lợi bảo hiểm ngành bảo hiểm Các quan quản lý, điều hành cần nhanh chóng hồn thiện pháp lý, sách phát triển, quản lý kinh doanh DNBH, cụ thể: - Xây dựng hệ thống văn pháp lý quản lý có thống nhất, phù hợp với pháp luật nhà nước theo xu hướng hội nhập quốc tế nhằm tạo dựng môi trường pháp lý minh bạch môi trường cạnh tranh bình đẳng cho DNBH - Cơ quan Nhà nước cần có nghiên cứu kỹ lưỡng, chuẩn bị chu đáo, tránh hành vi nóng vội nhằm tạo sức sống cho văn pháp quy, hạn chế thay đổi nhanh hệ thống pháp luật, sách kinh tế gây bất lợi cho DNBH - Tăng cường pháp chế quản lý DNBH Vấn đề kỷ cương, phép nước phải tôn trọng cách tuyên truyền giáo dục cho người có biện pháp xử lý nghiêm hoạt động KDBH trái pháp luật Cơ quan Nhà nước cần tiếp tục chương trình cải cách hành theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho DNBH; Từng bước đổi mới, hoàn thiện cơng tác hành Nhà nước cần có kế hoạch tài trợ cho hạn chế rủi ro DNBH, cách tài trợ phần chi phí rủi ro (chi phí phòng ngừa, hạn chế rủi ro DN chi phí bồi thường tổn thất), qua khuyến khích thúc đẩy phát triển KDBH Ngồi ra, Nhà nước phải có quy định cụ thể cơng ty bảo hiểm nước hoạt động kinh doanh Việt Nam phải phù hợp với quy mô, yêu cầu phát triển thị trường, lộ trình hội nhập cam kết quốc tế Tăng cường hợp tác quốc tế để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm quản lý, giám sát với quan quản lý giám sát nước phát triển Tận dụng hỗ trợ kỹ thuật từ tổ chức quốc tế IAIS, NH Thế giới, NH Phát triển châu Á để tăng cường lực quản lý, giám sát đội ngũ cán quản lý, lực quản trị DNBH cho thị trường bảo hiểm 3.3.2 Kiến nghị Ngành, Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam tổ chức khác có liên quan Ngành bảo hiểm cần nâng cao vai trò thị trường bảo hiểm, kịp thời đưa khuyến cáo DNBH có trường hợp vi phạm 86 Để hạn chế rủi ro hoạt động KDBH, bên cạnh việc nỗ lực từ phía Nhà nước, từ phía DNBH, tham gia tổ chức khác có liên quan có vai trò to lớn Các doanh nghiệp thuộc kinh tế cần có nhận thức rõ ràng tầm quan trọng bảo hiểm, Đồng thời, tích cực chủ động tham gia mua bảo hiểm cho tài sản, người, trách nhiệm dân Nhiều lĩnh vực bảo hiểm thiết yếu bảo hiểm cháy nổ, bảo hiểm nông nghiệp chưa cá nhân, đơn vị quan tâm cách mức Đặc biệt, với lĩnh vực có tiềm lớn bảo hiểm hàng hố xuất nhập khẩu, bảo hiểm hàng không công ty bảo hiểm cần hợp tác bên liên quan Các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập cần nhận thức ý nghĩa việc giành quyền mua bảo hiểm, để chuyển từ tập quán bán FOB, mua CIF sang bán CIF, mua FOB Đồng thời, doanh nghiệp nên trọng mua bảo hiểm công ty nước, vừa tiết kiệm ngoại tệ, vừa thuận tiện giao dịch, giải bồi thường, lại góp phần vào việc phát triển bảo hiểm Việt Nam (Bùi Hồng Anh, 2003) Hơn nữa, quan chức không cải thiện nâng cấp hệ thống luật chế tài xử lý, quy định nhà bảo hiểm phải đáp ứng số tiêu chuẩn định phát giác, điều tra báo cáo hành vi gian lận hay yêu cầu công ty bảo hiểm thiết lập chương trình chuyên biệt định nghĩa trục lợi bảo hiểm phác thảo hành động mà họ áp dụng để hạn chế gian lận bảo hiểm Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cần tiếp tục đề nghị DNBH phi nhân thọ chia sẻ danh sách KH có nguy rủi ro cao (KH trục lợi bảo hiểm) cho Bới vì, việc chia sẻ thơng tin KH lĩnh vực bảo hiểm vô cần thiết, hạn chế rủi ro cho DNBH Có nhiều cách để xây dựng liệu thông tin KH, cách xây dựng mơ hình cho điểm mức độ tín dụng bảo hiểm (Insurance credit score) Mơ hình xây dựng triển khai giống với mơ hình đánh giá cho điểm tín dụng người dân Mĩ vay tiêu dùng NH Trong đó, có thang bậc việc tham gia bảo hiểm tốt hay xấu với mức độ rõ ràng dựa số tiêu chí chẳng hạn số tiền bảo hiểm nộp, thời gian tham gia bảo hiểm, mức độ hiểu biết hợp đồng bảo hiểm, khả sức khỏe KH Khi người tham gia bảo hiểm tự tham gia với cơng ty bảo hiểm mà có nhu cầu cách nhanh chóng với việc đọc tên thơng tin có liên quan Thơng tin sau mã hóa lưu giữ Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam 87 trả lại thông tin KH cách nhanh chóng điểm số tín nhiệm bảo hiểm Các công ty bảo hiểm dựa vào số để đánh giá thực việc theo dõi hợp đồng bảo hiểm Cuối cùng, hợp đồng bảo hiểm hồn tất cơng ty bảo hiểm dựa vào hành vi KH chuyển lại thông tin điểm tín nhiệm bảo hiểm lại cho Hiệp hội Bảo hiểm Nếu cơng ty bảo hiểm Việt Nam hồn thành cơng việc trên, coi bước tiến vượt bậc thị trường bảo hiểm Việt Nam ngang tầm với nước phát triển Bên cạnh đó, phát triển thị trường bảo hiểm tách rời khỏi phát triển chung thị trường tài Thời gian tới, thị trường chứng khoán, thị trường liên NH phải phát triển Đồng thời, ngành bảo hiểm, NH, chứng khốn cần đẩy mạnh hợp tác Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh bất động sản phải chuẩn hố theo ngun tắc kinh tế thị trường Ngồi ra, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cần tiếp tục phát huy, nâng cao vai trò kết nối với DNBH hội viên, DNBH với quan quản lý Nhà nước Đồng thời, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam phải tiếp tục làm tốt vai trò tư vấn, thẩm định, phản biện sản phẩm bảo hiểm Bộ Tài ban hành theo quy định pháp luật; Xây dựng, thẩm định, phản biện sản phẩm bảo hiểm hội viên Thực tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân xã hội bảo hiểm; Hỗ trợ đẩy mạnh công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho ngành bảo hiểm Qua đó, góp phần tạo nên sức mạnh cộng Đồng tổ chức hoạt động lĩnh vực bảo hiểm Việt Nam, đóng góp tích cực vào phát triển ngành bảo hiểm Việt Nam KẾT LUẬN CHƯƠNG Trong chương này, tác giả trình bày vấn đề hội thị trường bảo hiểm Việt Nam, chiến lược phát triển mục tiêu kinh doanh Công ty Bảo Minh Lâm Đồng Trên sở đó, đề xuất giải pháp hạn chế rủi ro hoạt động KDBH Cơng ty Bảo Minh Lâm Đồng Đồng thời, trình bày số kiến nghị Nhà nước quan quản lý, điều hành có liên quan nhằm hạn chế rủi ro, nâng cao hiệu quản lý rủi ro hoạt động KDBH công ty 88 KẾT LUẬN CHUNG Trong thời kỳ phát triển kinh tế nay, bảo hiểm lĩnh vực tài quan trọng quốc gia nói chung Việt Nam nói riêng Bảo hiểm khơng biện pháp di chuyển rủi ro, mà ngày bảo hiểm trở thành kênh huy động vốn hiệu cho kinh tế Thực tế, hoạt động KDBH thời gian qua cho thấy lớn mạnh không ngừng ngành bảo hiểm có nhiều tiềm phát triển tương lai Tuy nhiên, hoạt động KDBH DNBH có Cơng ty Bảo Minh Lâm Đồng ln ln đối mặt với nhiều rủi ro phức tạp khác Trong đó, xu hướng cạnh tranh, minh bạch hóa thơng tin tiếp tục phát triển với tốc độ nhanh, đòi hỏi DNBH phải nhanh chóng tiến hành cải tiến phương thức quản lý tại, nâng cao chất lượng hoạt động Trong đó, quản lý rủi ro tốt điều kiện quan trọng để nâng cao chất lượng hoạt động DNBH Công ty Bảo Minh Lâm Đồng công ty bảo hiểm hàng đầu Việt Nam, hoạt động theo mơ hình cơng ty mẹ - cơng ty theo chuẩn mực quốc tế Vì vậy, mơ hình hoạt động cơng ty đòi hỏi cơng tác quản trị rủi ro cần có nhiều thay đổi để đáp ứng yêu cầu nhà đầu tư Việc tăng cường công tác quản lý rủi ro vấn đề cần trọng thực phải liên tục xem xét, đánh giá để ngày hoàn thiện Trong suốt thời gian qua, Cơng ty Bảo Minh Lâm Đồng có nhiều nỗ lực, cố gắng việc nâng cao chất lượng hoạt động KDBH, thường xuyên thực công tác kiểm tra, kiểm sốt hồn thiện quy chế, quy trình nghiệp vụ nhằm hạn chế rủi ro xảy hoàn thiện dần hệ thống quản lý rủi ro Tuy nhiên, công tác quản lý rủi ro hạn chế định, tồn cơng tác quản lý rủi ro Những hạn chế đó, xuất phát từ: Nguyên nhân chủ quan phía Cơng ty Bảo Minh Lâm Đồng, khó khăn xuất phát từ nhiều phía khác (Cơ quan Nhà nước, quan quản lý điều hành, môi trường pháp lý ) Để hạn chế rủi ro KDBH cơng ty, đòi hỏi cơng ty cần thiết xây dựng hệ thống quản lý rủi ro hoàn thiện thực phát huy hiệu quả, cần có phối hợp chặt chẽ, Đồng công ty với DNBH khác, với quan quản lý nhà nước có thẩm quyền Tác giả hy vọng với số giải pháp kiến nghị 89 nghiên cứu trình bày góp phần hạn chế rủi ro nâng cao hiệu quản lý rủi ro KDBH Công ty Bảo Minh Lâm Đồng Trong phạm vi đề tài nghiên cứu, tất hiểu biết kinh nghiệm thực tế tác giả với tâm huyết người đam mê lĩnh vực bảo hiểm, tác giả khơng có mong muốn đánh giá, đề xuất đề tài nghiên cứu có giá trị áp dụng vào thực tiễn hoạt động quản lý rủi ro Công ty Bảo Minh Lâm Đồng Ngồi ra, tham khảo áp dụng cho DNBH Việt Nam có điều kiện hoạt động, quy mô định hướng phát triển tương tự Công ty Bảo Minh Lâm Đồng 90 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Quốc hội (2000) Luật KDBH số 24/2000/QH10 Quốc hội (2010) Luật số 61/2010/QH12, Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật KDBH Chính phủ (2001) Nghị định 42/2001/NĐ – CP Chính phủ qui định chi tiết thi hành số điều Luật KDBH Chính phủ (2007) Nghị định số 45/2007/NĐ-CP Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành số điều Luật KDBH Nhóm tác giả: ThS Bùi Diệu Anh, ThS Trần Thị Thùy Dung, ThS Lê Thanh Ngọc (2010) Giáo trình bảo hiểm (Lý thuyết & tập), NXB Phương Đông (P.31-P.40) Bùi Nhật Anh (2003) Bảo hiểm Việt Nam – Thực trạng giải pháp phát triển Khóa luận tốt nghiệp, Đại học Ngoại thương Hà Nội PGS TS Nguyễn Văn Định (2012) Giáo trình bảo hiểm, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội.(P16-P20) Đỗ Thu Hằng (2016) Hướng bền vững quản trị rủi ro KDBH, Học viện tài Tạp chí tài kỳ số tháng 5/2016 ThS Trịnh Thanh Hoan (2015) Cảnh báo rủi ro DNBH Việt Nam - https://luatminhkhue.vn 10 TS Nguyễn Hữu Hiểu (2017) Tìm hiểu Bancassurance góc độ NH 11 Võ Xuân Nam (2010) Quản trị rủi ro tác nghiệp NH Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai Luận văn thạc sĩ kinh tế 12 Doãn Hồng Nhung (2014) Một số ý kiến hoàn thiện pháp luật phòng ngừa, ngăn chặn trục lợi bảo hiểm KDBH Việt Nam Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội: Luật học, Tập 30, Số (2014) 33-40 13 Nguyễn Hữu Thân (1991) Phương pháp mạo hiểm phòng ngừa rủi ro kinh doanh 14 Đinh Thị Phạm Mai (2013) Giải pháp quản lý rủi ro Công ty bảo hiểm Bảo Minh Phú Thọ Luận văn thạc sĩ kinh tế, Đại học Thái Nguyên 91 15 Trương Đức Hiền (2012) Một số giải pháp Quản trị rủi ro tín dụng NH TMCP Xuất nhập Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai đến năm 2015 Luận văn thạc sĩ 16 Nguyễn Tiến Hùng (2013) Học Phần: Nguyên Lý Và Thực Hành Bảo Hiểm Module 2:Rủi Ro & Quản Trị Rủi Ro 17 Vũ Thị Pha (2006) Tài liệu học tập môn học bảo hiểm Đại học Dân lập Phương Đông 18 Tôn Thị Thanh Huyền (2011) Nhận dạng rủi ro DNBH Tạp chí bảo hiểm số 4/2011 19 Bảo hiểm Bảo Việt (2013) Quản trị rủi ro KDBH – Hướng bền vững 20 Nhà quản lý (2012) Rủi ro hoạt động kinh doanh doanh nghiệp: nguyên nhân phát sinh 21 Nhà quản lý (2012) Tư vấn quản lý rủi ro doanh nghiệp 22 Nguyễn Phong (1988) Bài giảng bảo hiểm Đại học Tài chính, Tổng cơng ty bảo hiểm Việt Nam - BAOVIET/HCM, P.14 23 Bảo hiểm Bảo Việt (2016) Vai trò Bảo hiểm với đời sống kinh tế - xã hội Tiếng Anh 24 Allan Willett(1951) The Economic Theory of Risk and Insurance Philadelphia: University of Pensylvania Press, USA, p 25 C Arthur Wiliam, Jr Micheal, Lsmith (1997) Risk Management And Insurance 26 M N Mishra & S B Mishra (2010) Insurance – Principles and Practice 27 John Haynes (1985) Risk as an Economic Factor The Quarterly Joural of Economics, IX No 28 Nhiều tác giả (1994) Dictionnaire d'assurance (Franςais-Vietnamien) l’École Supérieur des finances et de la comptabilité de Hanoi-FFSA, Hanoi ,p 60 29 Frank Knight (1921) Risk, Uncertainty and Profit Boston: Houghton Mifflin Company, U.S.A 1921, p 233 30 Irving Preffer (1956) Insurance and Economic Theory Homeword III: Richard Di Irwin, Inc USA, p 42 Trang Web: 92 31 http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_i d=1&mode=detail&document_id=80498 32 http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id =1&mode=detail&document_id=98606 33 http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-dinh-42-2001-ND-CPhuong-dan-thi-hanh-Luat-kinh-doanh-bao-hiem-47963.aspx 34 http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx? itemid=14408 35 www.mof.gov.vn 36 www.ebaohiem.com 37 www.baominh.com.vn 38 www.webbaohiem.net 39 www.bsc.com.vn 40 www.vietstock.vn/tai-chinh/bao-hiem.htm 41 www.stockbiz.vn/Insurance.aspx 42 http://domi.org.vn/tin-tu-van/tu-van-quan-ly-rui-ro-trong-doanhnghiep.2793.html 43 http://www.bvsc.com.vn/News/2013627/247249/quan-tri-rui-ro-trong-kinhdoanh-bao-hiem-huong-di-ben-vung.aspx 44 http://giamdocdieuhanh.org/ly-thuyet-quan-ly/Rui-ro-trong-hoat-dong-kinhdoanh-cua-doanh-nghiep nhung-nguyen-nhan-phat-sinh.html587 45 http://www.baoviet.com.vn/baohiem/Kien-thuc-Bao-hiem/Kien-thuc-chungve-bao-hiem-phi-nhan-tho/Vai-tro-cua-Bao-hiem-voi-doi-song-kinh-te xahoi/201/3469/MediaCenterDetail/ ... trở DNBH Nhằm tìm rủi ro KDBH nguyên nhân rủi ro Công ty Bảo hiểm Bảo minh – Lâm Đồng Tác giả chọn đề tài “RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM TẠI CƠNG TY BẢO MINH LÂM ĐỒNG” Qua đó, đề... kinh doanh bảo hiểm Bảo Minh thời gian qua 44 2.3 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG KINH DOANH BẢO HIỂM TẠI BẢO MINH LÂM ĐỒNG 49 2.3.1 Thực trạng quản trị rủi ro kinh doanh bảo hiểm. .. CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG RỦI RO TRONG KINH DOANH BẢO HIỂM TẠI CÔNG TY BẢO MINH LÂM ĐỒNG 40 2.1 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY BẢO MINH VÀ BẢO MINH LÂM ĐỒNG 40 2.1.1 Giới thiệu Bảo Minh 40
- Xem thêm -

Xem thêm: Rủi ro trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm tại công ty bảo minh lâm đồng , Rủi ro trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm tại công ty bảo minh lâm đồng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay