Báo cáo thuyết minh Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Hồng Dân- tỉnh Bạc Liêu.

69 15 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/03/2019, 01:50

... triển kinh tế – xã hội huyện Hồng Dân đến năm 2020; - Báo cáo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu (2010 - 2015) tỉnh Bạc Liêu; - Báo cáo điều chỉnh quy hoạch sử dụng... cuối (2015 - 2020) tỉnh Bạc Liêu Báo cáo thuyết minh Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Hồng Dân- tỉnh Bạc Liêu - Báo cáo quy hoạch sử dụng đất đến... 1.594,4 1.730,0 “Nguồn: Báo cáo phát triển kinh tế xã hội huyện Hồng Dân từ năm 2011-2015” 2015 10,77 15,9 19,0 24,7 100,0 66,97 8,93 23,85 2.419,0 340,5 743,0 Theo báo cáo tổng kết tình hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thuyết minh Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Hồng Dân- tỉnh Bạc Liêu., Báo cáo thuyết minh Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Hồng Dân- tỉnh Bạc Liêu.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn