MÔ PHỎNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ của kỹ THUẬT NETWORK CODING TRONG MẠNG vô TUYẾN (có code)

49 9 0
  • Loading ...
1/49 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/03/2019, 22:25

MÔ PHỎNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ của kỹ THUẬT NETWORK CODING TRONG MẠNG vô TUYẾN (có code) ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP PHỎNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA KỸ THUẬT NETWORK CODING TRONG MẠNG TUYẾN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ARQ Automatic repeat request Nodes relays or routers FEC Forward Error Correction MSS Message Service PRNC Pseudo Random Network Coding BS Base Station MS Mobile Station IP Internet Protocol IPTV Internet Protocol Television ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 5/34 CHƯƠNG GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ Với phát triển lĩnh vực viễn thông nay, mạng không dây dạng khác viễn thông (kết nối dặm dài, cảm biến, mạng cộng đồng, v.v.) phương tiện truyền thông chủ đạo tương lai Nhưng triển khai không dây phải đối mặt với giới hạn:băng thơng,tốc độ mạng, độ tin cậy tín hiệu, nhiễu,… Đối với mạng không dây quy lớn để hoạt động bình thường, cần tiến nghiên cứu nâng cao băng thông tăng tốc độ mạng độ bảo mật thông tin gửi Mục đích nghiên cứu đề tài đồ án tập trung vào phân tích, đánh giá kỹ thuật Network coding qua hai thông số:thông lượng tỷ lệ gói tin q trình truyền Ngược lại với mã hóa nguồn, thay gửi liền gói tin sau nhận được.Network coding cho phép định tuyến nén thơng tin để giảm số lần truyền đi, sau phân phối gói tin định tuyến lúc mà tốn thời gian chờ.Chính nhờ chế hoạt động hiệu giúp làm giảm lượng đáng kể số lần phải gửi số lần nhận gói tin tất nút mạng.Hơn số lần gửi nhận gói tin dịch trực tiếp nên mức tiêu thụ băng thơng giúp cho thông lượng mạng cao 1.2 YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI 1.1.1 Nhiệm vụ đặt ra: Hiểu rõ lý thuyết kỹ thuật Network coding nguyên lý hoạt động chung mạng, đại lượng đặc trưng mạng phương trình tính tốn tổng qt cho vấn đề tính tỷ lệ gói tin, thơng lượng Thơng qua tìm hiểu trước vẽ lưu đồ giải thuật kỹ thuật này, lưu đồ bao gồm đầy đủ trình trình tự mạng Network coding ứng dụng ngồi thực tế Viết code lại kỹ thuật Network coding matlab xuất kết thu được, kết hiển thị rõ thông số tỷ lệ gói tin thơng lượng PhỏngĐánh Giá Hiệu Qủa Của Kỹ Thuật Network Coding Trong Mạng Tuyến ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 6/34 mạng Dựa vào kết thu vẽ đồ thị đặc trưng cho tỷ lệ gói tin thơng lượng theo tỷ lệ lỗi gói tin ban đầu Phân tích, đánh giá đồ thị thu xem q trình vẽ có với lý thuyết thực tế, có sai số tỷ lệ sai số cụ thể phần trăm so với thực tế Yêu cầu giai đoạn phải nêu ưu điểm kỹ thuật network coding so với kỹ thuật khác, nhực điểm network coding hay khó khăn vắng phải Từ nhược điểm nhắc tới phần phân tích đánh giá kỹ thuật network coding Đề xuất giải thuật cải tiến, yêu cầu giải thuật phải dựa tham số cố định có mạng Nếu có thay đổi phải giải thích rõ thay đổi đâu làm để thay đổi Những điểm thay đổi có tác động đến gói tin gửi nhận hay khơng 1.1.2 Chỉ tiêu thông số đặt kỹ thuật Network coding Hai thông số tập trung khai thác đề tài tỷ lệ gói tin thơng lượng q trình gửi, nhận gói tin mạng tuyến Thông qualý thuyết đặt kỹ thuật Network coding (đề cập chương 2) ta tiến hành giải hai thông số với tiêu đặt sau: Tỷ lệ gói tin:Mỗi lần gửi gói tin từ máy chủ, người dùng nhận gói tin mà máy chủ gửi có phần gói tin bị lỗi trình giải mã hay thất lạc trình truyền Tỷ lệ gọi tỷ lệ gói tin Tỷ lệ gói tin thu sau thực kỹ thuật Network coding phải tỷ lệ thuận theo xác suất lỗi gói tin đưa vào Thơng lượng:Từ tỷ lệ gói tin đưa ta thấy, lần gửi gói tin từ máy chủ ứng với có tỷ lệ gói tin định Ở đây, lần giải mã gói tin giải mã nút mạng cần nhận gói tin phát gói tin bị mất, có gói tin bị thất lạc nút gửi lại thơng điệp cho máy chủ Thông điệp này, yêu cầu máy chủ gửi lại gói tin từ ban đầu đến nhận gói tin bị lỗi hay bị tiếp tục giải mã gói tin Thơng lượng mạng thu PhỏngĐánh Giá Hiệu Qủa Của Kỹ Thuật Network Coding Trong Mạng Tuyến ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 7/34 sau thực kỹ thuật Network coding phải tỷ lệ nghịch tương ứng theo xác suất lỗi gói tin đưa vào 1.3 Phương pháp thực hiện: Ý tưởng đưa đề tài đồ án với kỹ thuật Network coding đưa vào phương pháp dùng để ước tính xác suất giải mã sau nhận gói tin mã hóa mạng Kết tương quan chặt chẽ với phu kết ước tính Phương pháp đề xuất sử dụng để giảm trì hỗn phát đa hướng, thơng tin q trình hoạt động mạng.Thay dịch trực tiếp gói tin kỹ thuật trước đó, nút trung gian mạng gói tin gửi sau vừa nhận Ngược lại với kỹ thuật Network coding đưa phương pháp mẻ hơn, giúp mạng hoạt động tốt Với network coding đề tài đồ án này, đóng góp quan trọng tối ưu hóa thơng lượng, băng thơng, thời gian truyền gói tin tiêu hao lượng mạng đến mức tốt Để có nhìn tổng quan lợi ích mà kỹ thuật Network coding đem lại, đề tài đồ án tập chung vào phân tích đánh giá mạng dựa theo hai thơng số tỷ lệ gói tin thông lượng mạngCụ thể sau: Tại nút trung gian thực q trình kỹ thuật Network coding chúng tasẽ đưa hệ phương trình có khả tổng hợp nhiều gói tin thành gói tin Quá trình gọi q trình mã hóa, sau có gói tin vừa mã hóa nút gửi gói tin đến nút liền kề với tới đến điểm mong muốn dừng lại Tại nút muốn nhận gói tin giải ngược lại với phương trình mã hóa ban đầu để nhận gói tin mong muốn Qúa trình gọi giải mã Ở q trình mã hóa nút đóng vai trò mã hóa gói tin gắn tiêu đề cho gói tin ấy, tiêu đề có tác dụng gợi ý phương trình giải mã gói tin cho nút cần nhận gói tin Khiến cho trình giải mã diễn cách thuận lợi hơn, nhanh Hoạt động mạng nhờ trở nên linh động có nhiều phương trình mã hóa giải nén thay phải sử dụng kiểu PhỏngĐánh Giá Hiệu Qủa Của Kỹ Thuật Network Coding Trong Mạng Tuyến ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 8/34 mã hóa giải mã quy định sẵn Chính tiêu đề khiến cho tỷ lệ gói giảm đi.Nhờ tỷ lệ gói tin giảm đề cập phía tiền đề thơng lượng mạng tăng lên đáng kể Khi tỷ lệ gói tin giảm, số lần gửi lại gói tin từ máy chủ hay nút trung gian đồng loạt giảm theo 1.4 Các công cụ hỗ trợ Đề tài đồ án trực tiếp phần mềm matlab Đây phần mềm cung cấp môi trường tính tốn số lập trình, cơng ty MathWork thiết kế Matlab cho phép tính tốn số với ma trận, vẽ đồ thị hàm số hay biểu đồ thông tin, thực thuật toán, tạo giao diện người dùng liên kết với chương trình máy tính viết nhiều ngơn ngữ lập trình khác PhỏngĐánh Giá Hiệu Qủa Của Kỹ Thuật Network Coding Trong Mạng Tuyến ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 9/34 CHƯƠNG LÝ THUYẾT CƠ BẢN Trong phần em giới thiệu sơ lược lịch sử hình thành kỹ thuật Network coding, sau tả hình mạng trình bày định nghĩa cho kỹ thuật Tiếp theo đó, phần trình bày khuân mẫu đại số cho kết nối mạng Multicast Cuối cùng, phần trình bày thuật toán xác định ngẫu nhiên để xây dựng mã mạng hiệu 1.5 Lịch sử Vào năm 2000, nhóm nhà nghiên cứu khoa học Đại học Hồng KôngTrung Quốcđã công bố báo cáo mang tên dòng chảy thơng tin BNetwork, nhằm thách thức ý tưởng lưu trữ chuyển tiếp gói tin định tuyến mạng truyền thông Bài báo ý tưởng đề xuất nút trung gian mạng chuyển tiếp chức gói tin đến, không thiết phải giới hạn gói tin Ví dụ, nút trung gian Bmix nhận nhiều gói tin khác để sau sử dụng kết hợp tuyến tính để trộn chúng lại thành gói tin chuyển tiếp đến nút trung gian liền kề sau Cách đơn giản để trộn chúng chuyển tiếp gói tin gửi Xor gói tin đến Các gói liệu cần trộn cho chuyển tiếp đến node nguyên vẹn khơng có thay đổi nào, thể chúng hàng hố dòng hàng hóa, chẳng hạn ô tô xa lộ gói tin đóng gói lại đóng gói hàng hóa Ý tưởng bit luồng thơng tin khơng phải cố định, chúng pha trộn theo ý muốn miễn máy nhận nhận đủ gói tin từ máy chủ chuyền đi.Ý tưởng gọi Network coding điều thú vị thể nghiên cứu ban đầu Nghiên cứu việc sử dụng Network coding giúp tối đa hóa tốc độ luồng thơng tin lần giao tiếp mạng Multicast (từ máy chủ gửi đến nhiều máy chủ) Kể từ báo đưa ý tưởng kết khả quan gói liệu hữu ích việc phân phối gói tin dạng ban đầu, cải thiện đáng kể hiệu sử dụng băng thông PhỏngĐánh Giá Hiệu Qủa Của Kỹ Thuật Network Coding Trong Mạng Tuyến ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 10/34 Internet cách thực mã hóa gói tin lại thành gói chuyển tiếp Trong thập kỷ kể từ năm 2000, có nhiều cơng trình nghiên cứu với chất lượng hàng đầu Network coding Những cơng trình khám phá nhiều điều mẻ chủ đề Network coding, thu hút quan tâm nhiều nhóm nghiên cứu học viên lĩnh vực viễn thông, truyền thông cộng đồng mạng máy tính với số lượng đáng kể nghiên cứu kỹ thuật Network coding Thay tập trung nhiều vào việc tìm hiểu thuộc tính lý thuyết giới hạn Network coding nghiên cứu trước Bắt đầu từ năm 2003, nhiều nghiên cứu tập trung vào thách thức thực tế nó, khó khăn, giải pháp khắc phục Nó trở nên rõ ràng rõ ràng kỹ thuật Network coding dựa tảng lý thuyết vững chắc, có khả tương đối thực tế hạ tầng mạng thực tế hay ứng dụng mạng Trong mạng không dây Internet, chẳng hạn lưu trữ phân phối phân phối nội dung hỗ trợ lẫn trạm, kỹ thuật Network coding có tiềm to lớn xét mặt lý thuyết Kỹ thuật ảnh hưởng đến việc thiết kế giao thức mạng hệ 2.1 Lý thuyết mạng Multicast Mạng Multicast mạng ứng dụng rộng rãi mạng viễn thông Mulicast nơi trao đổi liệu thơng tin nhóm nút mạng Nó phân phối nhiều thông tin lúc nút mạng Ngược lại với giao tiếp điểm với điểm lớp vật lý, mạng Multicast ứng dụng mạng tạo liên kết đa hướng nút mạngmạng máy chủ gửi gói tin dến nhiều nút hay nhiều nhóm mạng multicast nhỏ lần truyền đơn Bản gói tin tạo tự động nút phần tử mạng khác chẳng hạn định tuyến, chuyển mạch trạm sở di động, dùng cho nút phần tử mạng có hệ thống PhỏngĐánh Giá Hiệu Qủa Của Kỹ Thuật Network Coding Trong Mạng Tuyến ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 35/34 Tương tự lưu đồ giải thuật Network coding Pseudo random network coding thay đổi lại giai đoạn: 1) Giai đoạn tạo gói tin để truyền Gói tin pha trộn nhiều gói tin khác nhau, gắn với tiêu đề theo kỹ thuật Pseudo random network coding 2) Giai đoạn giải ma gói tin Khi node nhận gói tin pha trộn giai đoạn Bằng mục lục quy định trước kỹ thuật Pseudo network coding, tiêu đề gói tin bao gồm gợi ý Gợi ý có nằm mục lục Pseudo random network coding, cơng việc lại giải mã gói tin nhận để có thơng tin mong muốn PhỏngĐánh Giá Hiệu Qủa Của Kỹ Thuật Network Coding Trong Mạng Tuyến ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 36/34 CHƯƠNG KẾT LUẬN Network coding hồn tồn có khả ứng dụng cao thực tế nhờ ưu điểm sau: Giảm tỷ lệ gói tin so với kỹ thuật mã hóa mạng có, thơng lượng cải tiến rõ rệt, đưa phần lý thuyết Qua đề tài đồ án tốt nghiệpnày, giúp em hiểu thêm nhiều điềuvề kỹ thuật Network codingtrong mạng Multicast, hệ thống mạng thừa nhận ưu điểm mà kỹ thuật Network coding mang lại có khả ứng dụng cao tương lai Vấn đề quan trọng Network coding hạn chế độ dài tiêu đề gói tin để giảm bớt tài nguyên mạng, rút ngắn thời gian tính tốn mã hóa, giải mã gói tin Đề xuất cho tương lai phương pháp cải tiến Pseudo random network coding, phương pháp đưa ý tưởng để rút ngắn tiêu đề nhờ thế, thời gian tính tốn mã hóa, giải mã nhanh phương pháp Pseudo random network coding gợi ý phương pháp giải mã cho thiết bị nút cần nhận thông tin Vấn đề bảo mật khắc phục phần mà dùng phương pháp Pseudo random network coding mạng có nhiều cách mã hóa, giải mã khác Mặc dù, nỗ lực tìm hiểi làm việc, lực hạn chế, mặt khác Network coding lĩnh vực rộng đòi hỏi phải có thời gian nghiên cứu dài nên đồ án khó tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận đươc đóng góp ý kiến quý thầy bạn để kết nghiên cứu hồn thiện • PhỏngĐánh Giá Hiệu Qủa Của Kỹ Thuật Network Coding Trong Mạng Tuyến ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 37/34 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt: [1] Vũ Đình Thành (2011), “Hệ thống viễn thông”, Đại học quốc gia TP.HCM (174) Tiếng Anh: [2] Chamitha de Alwis, H Kodikara Arachchi, Anil Fernando, Varuna De Silva, Emad Danish and Ahmet Kondoz I-Lab (2009), “On the Multicast of Delay Sensitive Data in Erasure Networks Using Practical Network Coding”, CVSSP, University of Surrey, Guildford, Surrey, GU2 7XH,United Kingdom [3] Majid Ghaderi, Don Towsley and Jim Kurose (2007), “Network coding performance for reliable multicast”, Department of Computer Science, University of Massachusetts Amherst [4] D E Lucani, M Medard, and M Stojanovic (2012), “On Coding for Delay Network Coding for Time-Division Duplexing”, IEEE Trans Inf.Theory, vol.58, no.4, pp 2330–2348 [5] R Ahlswede, N Cai, S.-Y R Li, and R W Yeung (2000), “Network information flow”, Ieee Trans Inf Theory, vol 46, no 4, pp 1204– 1216 PhỏngĐánh Giá Hiệu Qủa Của Kỹ Thuật Network Coding Trong Mạng Tuyến ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP PHỤ LỤC clear all; clc; redundant_packets_per_generation = 1; field_size = 8; link_loss_probability_range = [0.0025,0.005,0.0075,0.010,0.0125,0.015 ]; packet_loss_rate_node5 = zeros(1,length(link_loss_probability_range)); packet_loss_rate_node6 = zeros(1,length(link_loss_probability_range)); for index = 1:length(link_loss_probability_range) link_loss_probability = link_loss_probability_range(index); index generation_size = 10; packets = 100; largest = 2^field_size - 1; fprintf('Simulation in progress \n'); coefficient_matrix = gf(round(rand((packets+10),(generation_size- redundant_packets_per_generation))*largest),field_size); number_of_generations = floor(packets/generation_size); generation_rank_matrix = [transpose([1:1:number_of_generations]) zeros(number_of_generations,1)]; PhỏngĐánh Giá Hiệu Qủa Của Kỹ Thuật Network Coding Trong Mạng Tuyến ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP generation_received_matrix = [transpose([1:1:number_of_generations]) zeros(number_of_generations,1)]; generation = 1; node0_output_packet_1_header = []; node0_output_packet_2_coefficients = []; node0_output_packet_2_header = []; node1_packet_coefficients = []; node2_output_packet_coefficients = []; node2_output_packet_header = []; node3_packet_coefficients = []; node3_headers = []; node3_output_packet_coefficients = []; node3_output_packet_header = []; node4_packet_coefficients = []; node4_headers = []; node4_output_packet_coefficients = []; node4_output_packet_header = []; %receivers node5_packet_coefficients = []; loss_gen_var = 0; %links - ???ng truy?n PhỏngĐánh Giá Hiệu Qủa Của Kỹ Thuật Network Coding Trong Mạng Tuyến ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP link_0_1_output_packet_coefficients = []; link_0_1_output_packet_header = []; link_0_2_output_packet_coefficients = []; link_0_2_output_packet_header = []; link_1_3_output_packet_coefficients = []; link_1_3_output_packet_header = []; link_1_5_output_packet_coefficients = []; link_1_5_output_packet_header = []; link_2_3_output_packet_coefficients = []; link_2_3_output_packet_header = []; link_2_6_output_packet_coefficients = []; link_2_6_output_packet_header = []; link_3_4_output_packet_coefficients = []; link_3_4_output_packet_header = []; link_4_5_output_packet_coefficients = []; link_4_5_output_packet_header = []; link_4_6_output_packet_coefficients = []; link_4_6_output_packet_header = []; [loss_matrix_0] = loss_patterns(10, link_loss_probability); [loss_matrix_1] = rotate_matrix(loss_matrix_0, 100); PhỏngĐánh Giá Hiệu Qủa Của Kỹ Thuật Network Coding Trong Mạng Tuyến ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP [loss_matrix_2] = rotate_matrix(loss_matrix_0, 200); [loss_matrix_3] = rotate_matrix(loss_matrix_0, 300); loss_matrix = [loss_matrix_0; loss_matrix_1; loss_matrix_2; loss_matrix_3]; linkloss_0_1 = loss_matrix(1,:); linkloss_0_2 = loss_matrix(2,:); linkloss_1_3 = loss_matrix(3,:); linkloss_1_5 = loss_matrix(4,:); linkloss_2_3 = loss_matrix(6,:); linkloss_2_6 = loss_matrix(7,:); linkloss_3_4 = loss_matrix(8,:); linkloss_4_5 = loss_matrix(9,:); linkloss_4_6 = loss_matrix(10,:); loss_gen_var = 0; while(packet_number < packets) [node0_output_packet_1_coefficients, generation_packet_number, generation_size, node0_output_packet_1_header, generation, packet_number, coefficient_matrix]=generate_output_packet(generation_packet_number, generation_size, generation, packet_number, coefficient_matrix); [node0_output_packet_2_coefficients, generation_packet_number, generation_size, node0_output_packet_2_header, generation, packet_number, coefficient_matrix]=generate_output_packet(generation_packet_number, generation_size, generation, packet_number, coefficient_matrix); PhỏngĐánh Giá Hiệu Qủa Của Kỹ Thuật Network Coding Trong Mạng Tuyến ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP if isempty(node1_packet_coefficients) == [node1_output_packet_header, node1_output_packet_coefficients, node1_headers, node1_packet_coefficients] = node(2, node1_headers, node1_packet_coefficients, field_size); end if isempty(node2_packet_coefficients) == [node2_output_packet_header, node2_output_packet_coefficients, node2_headers, node2_packet_coefficients] = node(4, node2_headers, node2_packet_coefficients, field_size); end if isempty(node3_packet_coefficients) == [node3_output_packet_header, node3_output_packet_coefficients, node3_headers, node3_packet_coefficients] = node(2, node3_headers, node3_packet_coefficients, field_size); end if isempty(node4_packet_coefficients) == [node4_output_packet_header, node4_output_packet_coefficients, node4_headers, node4_packet_coefficients] = node(3, node4_headers, node4_packet_coefficients, field_size); end if isempty(node5_packet_coefficients) == [node5_headers, node5_packet_coefficients, node5_generation_rank_matrix, node5_generation_received_matrix] = PhỏngĐánh Giá Hiệu Qủa Của Kỹ Thuật Network Coding Trong Mạng Tuyến sink(node5_headers, ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP node5_packet_coefficients, node5_generation_rank_matrix, node5_generation_received_matrix, field_size); end if isempty(node6_packet_coefficients) == [node6_headers, node6_packet_coefficients, node6_generation_rank_matrix, node6_generation_received_matrix] node6_packet_coefficients, = sink(node6_headers, node6_generation_rank_matrix, node6_generation_received_matrix, field_size); end if loss_gen_var >= 1000 loss_gen_var = 0; end loss_gen_var = loss_gen_var + 1; if linkloss_0_1(loss_gen_var) == link_0_1_output_packet_coefficients = []; link_0_1_output_packet_header = []; else link_0_1_output_packet_coefficients = node0_output_packet_1_coefficients; link_0_1_output_packet_header = node0_output_packet_1_header; end if linkloss_0_2(loss_gen_var) == link_0_2_output_packet_coefficients = []; PhỏngĐánh Giá Hiệu Qủa Của Kỹ Thuật Network Coding Trong Mạng Tuyến ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP link_0_2_output_packet_header = []; else link_0_2_output_packet_coefficients = node0_output_packet_2_coefficients; link_0_2_output_packet_header = node0_output_packet_2_header; end if linkloss_1_3(loss_gen_var) == link_1_3_output_packet_coefficients = []; link_1_3_output_packet_header = []; else if isempty(node1_output_packet_coefficients) == link_1_3_output_packet_coefficients = node1_output_packet_coefficients(1,:); link_1_3_output_packet_header = node1_output_packet_header(1,:); end end if linkloss_1_5(loss_gen_var) == link_1_5_output_packet_coefficients = []; link_1_5_output_packet_header = []; else if isempty(node1_output_packet_coefficients) == link_1_5_output_packet_coefficients = node1_output_packet_coefficients(2,:); PhỏngĐánh Giá Hiệu Qủa Của Kỹ Thuật Network Coding Trong Mạng Tuyến ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP link_1_5_output_packet_header = node1_output_packet_header(2,:); end end if linkloss_2_3(loss_gen_var) == link_2_3_output_packet_coefficients = []; link_2_3_output_packet_header = []; else if isempty(node2_output_packet_coefficients) == link_2_3_output_packet_coefficients = node2_output_packet_coefficients(1,:); link_2_3_output_packet_header = node2_output_packet_header(1,:); end end if linkloss_2_6(loss_gen_var) == link_2_6_output_packet_coefficients = []; link_2_6_output_packet_header = []; else if isempty(node2_output_packet_coefficients) == link_2_6_output_packet_coefficients = node2_output_packet_coefficients(2,:); link_2_6_output_packet_header = node2_output_packet_header(2,:); end PhỏngĐánh Giá Hiệu Qủa Của Kỹ Thuật Network Coding Trong Mạng Tuyến ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP end if linkloss_3_4(loss_gen_var) == link_3_4_output_packet_coefficients = []; link_3_4_output_packet_header = []; else if isempty(node3_output_packet_coefficients) == link_3_4_output_packet_coefficients = node3_output_packet_coefficients(1,:); link_3_4_output_packet_header = node3_output_packet_header(1,:); end end if linkloss_4_5(loss_gen_var) == link_4_5_output_packet_coefficients = []; link_4_5_output_packet_header = []; else if isempty(node4_output_packet_coefficients) == link_4_5_output_packet_coefficients = node4_output_packet_coefficients(1,:); link_4_5_output_packet_header = node4_output_packet_header(1,:); end end if linkloss_4_6(loss_gen_var) == PhỏngĐánh Giá Hiệu Qủa Của Kỹ Thuật Network Coding Trong Mạng Tuyến ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP link_4_6_output_packet_coefficients = []; link_4_6_output_packet_header = []; else if isempty(node4_output_packet_coefficients) == link_4_6_output_packet_coefficients = node4_output_packet_coefficients(2,:); link_4_6_output_packet_header = node4_output_packet_header(2,:); end end node1_packet_coefficients = [node1_packet_coefficients; link_0_1_output_packet_coefficients]; node1_headers = [node1_headers; link_0_1_output_packet_header]; node2_packet_coefficients = [node2_packet_coefficients; link_0_2_output_packet_coefficients]; node2_headers = [node2_headers; link_0_2_output_packet_header]; node3_packet_coefficients = [node3_packet_coefficients; link_1_3_output_packet_coefficients; link_2_3_output_packet_coefficients]; node3_headers = [node3_headers; link_1_3_output_packet_header; link_2_3_output_packet_header]; node4_packet_coefficients = [node4_packet_coefficients; link_3_4_output_packet_coefficients]; node4_headers = [node4_headers; link_3_4_output_packet_header]; PhỏngĐánh Giá Hiệu Qủa Của Kỹ Thuật Network Coding Trong Mạng Tuyến ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP node5_packet_coefficients = [node5_packet_coefficients; link_1_5_output_packet_coefficients; link_4_5_output_packet_coefficients]; node5_headers = [node5_headers; link_1_5_output_packet_header; link_4_5_output_packet_header]; node6_packet_coefficients = [node6_packet_coefficients; link_2_6_output_packet_coefficients; link_4_6_output_packet_coefficients]; node6_headers = [node6_headers; link_2_6_output_packet_header; link_4_6_output_packet_header]; end node5_generation_rank_matrix(end,:) = []; node6_generation_rank_matrix(end,:) = []; clc fprintf('Simulation complete.\n'); [node5_total_number_of_packets node5_number_of_decoded_packets]=decoded_packets('node5', generation_size, redundant_packets_per_generation, node5_generation_rank_matrix); [node6_total_number_of_packets node6_number_of_decoded_packets]=decoded_packets('node6', generation_size, redundant_packets_per_generation, node6_generation_rank_matrix); packet_loss_rate_node5(index) = (node5_total_number_of_packets - node5_number_of_decoded_packets)/node5_total_number_of_packets; packet_loss_rate_node6(index) = (node6_total_number_of_packets node6_number_of_decoded_packets)/node6_total_number_of_packets; PhỏngĐánh Giá Hiệu Qủa Của Kỹ Thuật Network Coding Trong Mạng Tuyến - ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP %%%%% Thong Luong R = 1000000; T5(index)=(1 - (node5_total_number_of_packets node5_number_of_decoded_packets)/node5_total_number_of_packets)*R; T6(index)=(1 - (node6_total_number_of_packets node6_number_of_decoded_packets)/node6_total_number_of_packets)*R; plot(link_loss_probability_range,packet_loss_rate_node5,'mx-',link_loss_probabilit y_range,packet_loss_rate_node6,'bp '); legend('Packet loss rate node5','Packet loss rate node6','Location','NorthWest'); title('Packet loss rate (packets = 100 and link_loss_probabilities = {0.0025, 0.005, 0.0075, 0.01, 0.0125 & 0.015] )','fontsize',12); xlabel('Packet loss probabilities[%]','fontsize',12); ylabel('Packet loss rate[%]','fontsize',12) figure; plot(link_loss_probability_range,T5,'mx-',link_loss_probability_range,T6,'bp '); legend('Throughput node5','Throughput node6','Location','NorthWest'); title('Throughput (packets = 100 and link_loss_probabilities = {0.0025, 0.005, 0.0075, 0.01, 0.0125 & 0.015] )','fontsize',12); xlabel('Packet loss probabilities[%]','fontsize',12); ylabel('Throughput[Mbis/s]','fontsize',12); PhỏngĐánh Giá Hiệu Qủa Của Kỹ Thuật Network Coding Trong Mạng Tuyến ... nút mạng Multicast nhận nhiều gói tin gửi tới Mô Phỏng Và Đánh Giá Hiệu Qủa Của Kỹ Thuật Network Coding Trong Mạng Vô Tuyến ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 19/34 HIỆU NĂNG CỦA KỸ THUẬT NETWORK CODING TRONG. .. mã gói tin Thơng lượng mạng thu Mô Phỏng Và Đánh Giá Hiệu Qủa Của Kỹ Thuật Network Coding Trong Mạng Vô Tuyến ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 7/34 sau thực mô kỹ thuật Network coding phải tỷ lệ nghịch... trường Mô Phỏng Và Đánh Giá Hiệu Qủa Của Kỹ Thuật Network Coding Trong Mạng Vô Tuyến ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 17/34 Hình 2-4: Sơ đồ kỹ hiệu mã hóa Nếu cạnh nút nguồn, bằng: (4) 2.2 Một số kỹ thuật
- Xem thêm -

Xem thêm: MÔ PHỎNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ của kỹ THUẬT NETWORK CODING TRONG MẠNG vô TUYẾN (có code), MÔ PHỎNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ của kỹ THUẬT NETWORK CODING TRONG MẠNG vô TUYẾN (có code), CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI, CHƯƠNG 2. LÝ THUYẾT CƠ BẢN, 7 Lý thuyết Network coding, CHƯƠNG 3. HIỆU NĂNG CỦA KỸ THUẬT NETWORK CODING TRONG MẠNG MULTICAST, 8 Phân tích, đánh giá, 9 Lưu đồ giải thuật Network coding, 10 Kết quả mô phỏng, CHƯƠNG 4. ĐỀ XUẤT GIẢI THUẬT CẢI TIẾN, 13 Giải thuật cải tiến, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay