Bài soạn thị trường chứng khoán

128 19 0
  • Loading ...
1/128 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/03/2019, 14:57

cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về thị trường chứng khoán: kháiniệm, chức năng và cơ chế hoạt động của thị trường chứng khoán Giúp cho sinh viên có một khả năng nhất định trong việc phân tích chứng khoánđể có thể thực hiện đầu tư chứng khoán Giúp cho sinh viên hiểu biết thêm thực tiễn về thị trường chứng khoán ở một sốnước trên thế giới và ở Việt Nam.2. Nội dung môn họcChương 1: Tổng quan thị trường chứng khoánChương 2: Hàng hóa trên thị trường chứng khoánChương 3: Thị trường chứng khoán sơ cấp và giá chứng khoánChương 4: Thị trường chứng khoán thứ cấpChương 5: Công ty chứng khoán và quỹ đầu tư chứng khoánChương 6: Đầu tư chứng khoán và phân tích chứncấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về thị trường chứng khoán: kháiniệm, chức năng và cơ chế hoạt động của thị trường chứng khoán Giúp cho sinh viên có một khả năng nhất định trong việc phân tích chứng khoánđể có thể thực hiện đầu tư chứng khoán Giúp cho sinh viên hiểu biết thêm thực tiễn về thị trường chứng khoán ở một sốnước trên thế giới và ở Việt Nam.2. Nội dung môn họcChương 1: Tổng quan thị trường chứng khoánChương 2: Hàng hóa trên thị trường chứng khoánChương 3: Thị trường chứng khoán sơ cấp và giá chứng khoánChương 4: Thị trường chứng khoán thứ cấpChương 5: Công ty chứng khoán và quỹ đầu tư chứng khoánChương 6: Đầu tư chứng khoán và phân tích chứncấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về thị trường chứng khoán: kháiniệm, chức năng và cơ chế hoạt động của thị trường chứng khoán Giúp cho sinh viên có một khả năng nhất định trong việc phân tích chứng khoánđể có thể thực hiện đầu tư chứng khoán Giúp cho sinh viên hiểu biết thêm thực tiễn về thị trường chứng khoán ở một sốnước trên thế giới và ở Việt Nam.2. Nội dung môn họcChương 1: Tổng quan thị trường chứng khoánChương 2: Hàng hóa trên thị trường chứng khoánChương 3: Thị trường chứng khoán sơ cấp và giá chứng khoánChương 4: Thị trường chứng khoán thứ cấpChương 5: Công ty chứng khoán và quỹ đầu tư chứng khoánChương 6: Đầu tư chứng khoán và phân tích chứn Nguyễn Thị Hương MỤC LỤC CHƯƠNG ĐẠI CƯƠNG VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 1.1 Khái niệm thị trường chứng khoán 1.1.1 Khái niệm chứng khoán 1.1.2 Khái niệm thị trường chứng khoán 1.2 Quá trình hình thành phát tri ển thị trường chứng khoán 1.3 Bản chất đặc điểm thị trường chứng khoán 11 1.3.1 Bản chất thị trường chứng khoán 11 1.3.2 Đặc điểm thị trường chứng khoán 11 1.4 Chức năng, vai trò mặt hạn chế thị trường chứng khoán 12 1.4.1 Chức thị trường chứng khoán 12 1.4.2 Vai trò thị trường chứng khốn 14 1.4.3 Những mặt hạn chế thị tr ường chứng khoán 15 1.5 Cấu trúc thị trường chứng khoán 17 1.5.1 Căn vào luân chuyển nguồn vốn 17 1.5.2 Căn vào hàng hóa thị trường 19 1.6 Thị trường chứng khoán giới Việt Nam 21 1.6.1 Thị trường chứng khoán giới 21 1.6.2 Thị trường chứng khoán Việt Nam 24 CHƯƠNG HÀNG HÓA TRÊN TH Ị TRƯỜNG CHỨNG KHỐN 28 2.1 Khái qt chung hàng hóa thị trường chứng khoán 28 2.1.1 Các đặc điểm quan trọng chứng khoán 28 2.1.2 Phân loại chứng khoán 29 2.2 Cổ phiếu 31 2.2.1 Khái niệm cổ phiếu 31 2.2.2 Đặc điểm chung cổ phiếu 32 2.2.3 Phân loại cổ phiếu 32 2.3 Trái phiếu 37 2.3.1 Khái niệm trái phiếu 37 2.3.2 Đặc điểm trái phiếu 37 2.3.3 Các loại trái phiếu 39 2.3 Chứng quỹ đầu tư 41 Thị trường chứng khốn Nguyễn Thị Hương 2.4 Cơng cụ phái sinh 42 2.4.1 Chứng quyền 42 2.4.2 Bảo chứng phiếu (chứng khế) 44 2.4.3 Hợp đồng kì hạn, hợp đồng tương lai 46 2.4.4 Hợp đồng quyền chọn 48 CHƯƠNG THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN SƠ CẤP 52 3.1 Khái niệm thị trường chứng khoán sơ cấp 52 3.2 Chức thị trường chứng khoán sơ cấp 52 3.2.1 Đối với kinh tế quốc dân 53 3.2.2 Đối với phủ 53 3.2.3 Đối với doanh nghiệp 54 3.3 Phát hành chứng khoán 54 3.3.1 Các tổ chức phát hành chứng khoán 54 3.3.2 Mục đích phát hành chứng khoán 55 3.3.3 Điều kiện phát hành chứng khoán 55 3.3.4 Phương thức phát hành chứng khoán 57 3.3.5 Bảo lãnh phát hành chứng khoán 58 3.4 Giá chứng khoán 61 3.4.1 Giá trị thời gian tiền 61 3.4.2 Giá chứng khoán 62 3.4.3 Thu nhập từ đầu tư chứng khoán 65 3.4.3 Định giá chứng khoán 66 3.4.4 Giá chứng khoán thị trường sơ cấp 71 CHƯƠNG THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN THỨ CẤP 73 4.1 Khái niệm thị trường chứng khoán thứ cấp 73 4.2 Chức thị trường chứng khoán thứ cấp 73 4.3 Thị trường chứng khoán tập trung 73 4.3.1 Khái niệm sở giao dịch chứng khoán 73 4.3.3 Hoạt động sở giao dịch chứng khoán 75 4.4 Thị trường chứng khoán phi tập trung 83 4.4.1 Khái niệm 83 4.4.2 Đặc điểm hoạt động 84 4.4.3 Vị trí vai trò OTC 85 Thị trường chứng khoán Nguyễn Thị Hương CHƯƠNG CƠNG TY CHỨNG KHỐN VÀ QUỸ ĐẦU TƯ CK 87 5.1 Cơng ty chứng khốn 87 5.1.1 Khái niệm hình thức tổ chức cơng ty chứng khốn 87 5.1.2 Mơ hình hoạt động cấu tổ chức công ty chứng khốn 88 5.1.3 Các nghiệp vụ cơng ty chứng khoán 91 5.1.4 Ngun tắc hoạt động cơng ty chứng khốn 94 5.1.5 Vai trò cơng ty chứng khoán 94 5.2 Quỹ đầu tư chứng khoán 96 5.2.1 Khái quát quỹ đầu tư chứng khoán 96 5.2.2 Công ty quản lỹ quỹ đầu tư chứng khoán 98 5.2.3 Các loại quỹ đầu tư chứng khoán 98 CHƯƠNG ĐẦU TƯ CHỨNG KHỐN VÀ PHÂN TÍCH CK 101 6.1 Đầu tư chứng khoán 101 6.1.1 Khái niệm đầu tư chứng khoán 101 6.1.2 Rủi ro đầu tư chứng khoán 102 6.1.3 Những vấn đề cần quan tâm trước định đầu tư ck……… 107 6.2 Phân tích chứng khốn 108 6.2.1 Phân tích tài cơng ty 108 6.2.2 Phân tích kĩ thuật 117 Thị trường chứng khoán Nguyễn Thị Hương THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN Mục tiêu mơn học - Cung cấp cho sinh viên kiến thức thị trường chứng khoán: khái niệm, chức chế hoạt động thị trường chứng khoán - Giúp cho sinh viên có khả định việc phân tích chứng khốn để thực đầu tư chứng khoán - Giúp cho sinh viên hiểu biết thêm thực tiễn thị trường chứng khoán số nước giới Việt Nam Nội dung môn học Chương 1: Tổng quan thị trường chứng khốn Chương 2: Hàng hóa thị trường chứng khoán Chương 3: Thị trường chứng khoán sơ cấp giá chứng khoán Chương 4: Thị trường chứng khốn thứ cấp Chương 5: Cơng ty chứng khốn quỹ đầu tư chứng khoán Chương 6: Đầu tư chứng khốn phân tích chứng khốn Thị trường chứng khoán Nguyễn Thị Hương CHƯƠNG ĐẠI CƯƠNG VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 1.1 Khái niệm thị trường chứng khoán 1.1.1 Khái niệm chứng khoán Khái niệm: Chứng khốn hiểu giấy tờ có giá, cho phép chủ sở hữu có quyền đòi hỏi thu nhập tài sản tổ chức phát hành quyền mặt sở hữu theo quy ước định sẵn Giải thích thuật ngữ: Chứng khốn- Securities, nghĩa gốc an toàn, để gọi tên chứng khoán xuất phát từ việc coi nắm giữ chứng khoán việc sở hữu an toàn thuận tiện tài sản Chứng khốn có nhiều loại: cổ phiếu, trái phiếu, chứng khoán phái sinh hợp đồng quyền chọn, hợp đồng t ương lai, chứng quỹ đầu tư Trong hai dạng cổ phiếu trái phiếu Trong thị trường phát triển (điển hình thị trường chứng khốn Mỹ), phận thị trường chứng khoán phái sinh hoạt động mạnh (Đặc điểm loại chứng khoán giới thiệu chương tiếp theo) Hiện nay: Chứng khoán không dừng lại l giấy chứng nhận quyền lợi ích hợp pháp người sở hữu mà trở thành hàng hóa phổ biến, công cụ đầu tư, đầu người kinh doanh Tại Việt Nam: Luật chứng khoán 2006 quy định: “Chứng khoán chứng hợp pháp xác nhận quyền v lợi ích hợp pháp chủ sở hữu tài sản phần vốn tổ chức phát hành Chứng khoán thể hình thức chứng chỉ, bút tốn ghi sổ liệu điện tử.” Tóm lại Chứng khốn là: - Bằng chứng xác nhận quyền v lợi ích hợp pháp người sở hữu phần tài sản phần vốn tổ chức phát hành chứng khốn - Chứng khốn có nhiều loại, phổ biến l cổ phiếu trái phiếu - Hình thức thể chứng khốn l chứng chỉ, bút toán ghi sổ liệu điện tử Thị trường chứng khoán Nguyễn Thị Hương - Chứng khốn xem cơng cụ đầu tư, đầu cơ, loại hàng hóa phổ biến thị trường chứng khoán 1.1.2 Khái niệm thị trường chứng khốn Vị trí thị trường chứng khốn thị tr ường tài Trong hệ thống tài đại, có kênh dẫn vốn kênh dẫn vốn trực tiếp kênh dẫn vốn gián tiếp Chi tiết trình bày hình sau: Tài gián tiếp (trung gian tài chính) Người tiết kiệmNgười cho vay - Hộ gia đình - Các cơng ty - Chính phủ - Người nước ngồi Người tiêu dùngngười vay - Các cơng ty - Chính phủ - Hộ gia đình - Người nước ngồi Tài trực tiếp (thị trường tài chính) TTCK phận Thị trường tài chính- kênh dẫn vốn trực tiếp hệ thống tài Vị trí TTCK tổng thể thị trường tài thể hiện: - TTCK hình ảnh đặc trưng thị trường vốn TT tiền tệ TT vốn TTCK Như vậy, TTCK giao dịch loại cơng cụ tài chính: Cơng cụ tài thị trường vốn cơng cụ tài thị trường tiền tệ - TTCK hạt nhân trung tâm thị trường tài chính, nơi diễn q trình phát hành, mua bán cơng cụ Nợ công cụ Vốn (các công cụ sở hữu) Thị trường chứng khoán Nguyễn Thị Hương TT Nợ TT Trái phiếu TT Vốn CP TT Cổ phiếu Từ vị trí TTCK thị tr ường tài chính, đưa khái niệm TTCK sau: Khái niệm: TTCK thị trường giao dịch loại chứng khốn cổ phiếu, trái phiếu, cơng cụ phái sinh Việc giao dịch mua bán thực theo quy tắc ấn định trước Ngày nay: Mọi quốc gia phát triển hầu hết quốc gia phát triển có TTCK, thị trường thiếu với kinh tế muốn phát triển vững mạnh lý sau: Thứ nhất, TTCK kênh huy động vốn quan trọng cơng ty, tính khoản mà TTCK tạo cho phép nhà đầu tư nhanh chóng dễ dàng bán loại chứng khốn có nhu cầu Thứ 2, TTCK coi phong vũ biểu kinh tế, hoạt động TTCK phản ánh sức khỏe kinh tế: TTCK tăng điểm th ường báo hiệu lượng tăng vốn đầu tư xã hội, phản ánh kì vọng nhà đầu tư, công ty vào vào phát triển kinh tế ngược lại Tóm lại Thị trường chứng khoán là: - Kênh dẫn vốn trực tiếp Một phận quan trọng thị trường tài chính, quốc gia có TTCK - Nơi diễn giao dịch chứng khoán - Các giao dịch thực theo nguyên tắc ấn định từ trước 1.2 Quá trình hình thành phát tri ển thị trường chứng khốn - Giai đoạn hình thành tự phát Thị trường chứng khoán Nguyễn Thị Hương TTCK ban đầu phát triển cách tự phát v sơ khai, xuất phát từ cần thiết đơn lẻ buổi ban đầu Vào kỷ 15 thành phố trung tâm buôn bán phương Tây, thương gia thường tụ tập quán cà phê để trao đổi việc mua bán trao đổi vật phẩm hàng hoá Lúc đầu nhóm nhỏ, sau tăng dần hình thành khu chợ riêng Cuối kỷ 15, để thuận tiện cho việc làm ăn, khu chợ trở thành “thị trường” với việc họ thống quy ước quy ước sửa đổi hồn chỉnh thành quy tắc có giá trị bắt buộc chun g cho thành viên tham gia “thị trường” Năm 1453, phiên chợ riêng diễn lữ điếm gia đình Vanber Bruges Bỉ, có bảng hiệu hình ba túi da với tiếng Pháp “Bourse” tức “mậu dịch thị trường” hay gọi “Sở giao dịch” Năm 1547, thành phố Bruges Bỉ phồn thịnh eo biển Even bị cát lấp nên mậu dịch thị trường bị sụp đổ chuyển qua thị trấn Auvers Bỉ, thị trường phát triển nhanh Giữa kỷ 16 quan chức đại thần Anh quốc đ ã đến quan sát thiết lập mậu dịch thị trường London Anh, nơi mà sau gọi Sở giao dịch chứng khoán London Các mậu dịch thị trường khác thành lập Pháp, Đức Bắc Âu Sự phát triển thị trường ngày phát triển lượng chất với số thành viên tham gia đông đảo nhiều nội dung khác Vì theo tính chất tự nhiên lại phân thành nhiều thị trường khác như: Thị trường giao dịch hàng hoá, thị trường hối đoái, thị trường giao dịch hợp đồng tương lai TTCK… với đặc tính riêng thị trường thuận lợi cho giao dịch người tham gia Q trình giao dịch chứng khốn diễn hình thành cách tự phát tương tự Pháp, Hà Lan, nước Bắc Âu, nước Tây Âu Bắc Mỹ Các phương thức giao dịch ban đầu diễn sơ khai trời với ký hiệu giao dịch tay có thư ký nhận lệnh Thị trường chứng khoán Nguyễn Thị Hương khách hàng Ở Mỹ năm 1921, khu chợ n ày chuyển từ trời vào nhà, Sở giao dịch chứng khốn thức đ ược thành lập - Giai đoạn phát triển có quản lý Lịch sử hình thành phát triển TTCK Thế giới cho thấy thời gian đầu, thị trường hình thành cách tự phát, đối tượng tham gia chủ yếu nhà đầu cơ, sau có tham gia ng ày đông đảo công chúng Khi thị trường bắt đầu xuất trục trặc bất ổn, phủ buộc phải can thiệp cách thành lập quan quản lý nhằm bảo vệ quyền lợi cơng chúng đầu tư sau hệ thống pháp lý bắt đầu đ ược ban hành Kinh nghiệm thị trường hình thành sau cho thấy thị trường sau thiết lập hoạt động có hiệu quả, ổn định v nhanh chóng có chuẩn bị chu đáo mặt h àng hoá, luật pháp, người, máy quản lý đặc biệt giám sát quản lý nghiêm ngặt Nhà nước Song có số TTCK có trục trặc từ ban đầu nh TTCK Thái Lan, Inđơnêsia, hoạt động trì trệ thời gian dài thiếu hàng hố khơng quan tâm mức, TTCK Philippine hiệu thiếu đạo quản lý thống hoạt động Sở gia o dịch chứng khoán Makita Manila, TTCK Balan, Hungari g ặp trục trặc việc đạo giá cao thấp, … - Các bước thăng trầm thị trường Lịch sử phát triển TTCK Thế giới trải qua phát triển thăng trầm lúc lên, lúc xuống Vào năm 1875-1913, TTCK Thế giới phát triển huy hoàng với tăng trưởng kinh tế Thế giới lúc “Ngày thứ năm đen tối ” tức ngày 29/10/1929 làm cho TTCK Tây, Bắc Âu Nhật Bản khủng hoảng lòng tin Kết thúc chiến tranh giới thứ 2, TTCK hồi phục dần phát triển mạnh Năm 1987, khủng hoảng TTCK hệ thống tốn cỏi khơng đảm đương yêu cầu giao dịch, sụt giá chứng khoán gh ê gớm, Thị trường chứng khoán Nguyễn Thị Hương lòng tin phản ứng dây chuyền mà hậu nặng khủng hoảng năm 1929 Cho đến nay, phần lớn nước Thế giới có khoảng 160 Sở giao dịch chứng khoán phân tán khắp châu lục bao gồm n ước khu vực Đông nam Á phát triển vào năm 1960 -1970 nước Đông Âu Balan, Hunggari, Séc, Nga, Châu Á Trung qu ốc vào năm 1980 - đầu năm 1990 Có thể nói, TTCK định chế tài khơng thể thiếu đời sống kinh tế nước theo chế thị trường nước phát triển cần thu hút luồng vốn lớn dài hạn cho kinh tế quốc dân Kết luận 1453: Hình thành thị trường giao dịch 1547: Đánh dấu phát triển thị trường (Bỉ, Anh, Pháp, Đức) Sự hình thành phát triển thị trường phụ thuộc vào phát triển kinh tếxã hội: Thế kỉ 15: Đây thời kì tích lũy nguyên thủy chủ nghĩa tư (phương thức sản xuất phong kiến tan ra, phát sinh ph ương thức sản xuất tư chủ nghĩa) - Những phát kiến địa lý tìm vùng đất mới, đặc biệt việc tìm châu Mỹ làm phát triển mạnh mẽ thương nghiệp: chuyển hàng hóa tới vùng đất mới, đồng thời chuyển vàng châu Âu Điều dẫn đến kết quan trọng: Thứ nhất, Ngành hàng hải thương nghiệp đường biển phát triển Do đó, thành thị ven biển hoạt động sầm uất, hàng hóa giao dịch với khối lượng lớn, từ dẫn đến phát triển thị tr ường tài hình thành phát triển thị trường chứng khốn Thứ 2, nhờ tìm thị trường mới, yêu cầu sản xuất hàng hóa để vận chuyển sang thị trường thúc đẩy thị trường hàng hóa phát triển, kéo theo phát triển ngày phức tạp quan hệ liên quan đến tiền tệ Đó sở cho đời phát triển TTCK sau Thị trường chứng khốn 10 Nguyễn Thị Hương - Nhóm tỷ số khả hoạt động Các khoản phải thu Kì thu tiền bình quân= Doanh số bán hàng bình quân ngày Kì thu tiền bình quân số ngày cần có để chuyển khoản phải thu thành tiền Ý nghĩa: Kì thu tiền bình quân giúp đánh giá khả chuyển đổi thành tiền khoản phải thu, hay nói cách khác l khả công ty việc thu nợ từ khách hàng Hệ số giúp đưa thông tin sách tín dụng thương mại cơng ty khách hàng Đối với công ty có tình hình tài mạnh họ hồn tồn cho phép thời hạn thu hồi khoản phải thu d ài so với công ty yếu ơn (tăng lợi cạnh tranh) Giá vốn hàng bán Vòng quay dự trữ = Dự trữ Ý nghĩa: Vòng quay hàng tồn kho cho phép xem xét hiệu quản lý bán dự trữ công ty Đây tiêu chuẩn để đánh giá tính khoản dự trữ công ty Cách đánh giá: Nhìn chung, hệ số cao cho thấy dấu hiệu quản lý dự trữ hiệu quả, dự trữ bán nhanh vốn lưu kho thấp, giảm chi phí lưu kho Tuy nhiên, vòng quay q cao có nghĩa cơng ty bị thiếu bị đơn đặt hàng, giá hàng giảm công ty thiếu nguyên liệu Ngược lại hệ số thấp dấu hiệu việc công ty bị đọng nhiều hàng kho hàng không bán chất lượng kém… Phải đánh giá vòng quay dự trữ theo ngành Đối với công ty bán hàng nông sản, thực phẩm vòng quay hàng tồn kho phải cao sản phẩm dễ hư hỏng, cơng ty bán đồ thiết bị, máy móc vòng quay hàng tồn kho thấp hơn, song biên lợi nhuận công ty phải cao Doanh thu Hiệu suất sử dụng tài sản cố định = Tổng tài sản cố định Thị trường chứng khoán 114 Nguyễn Thị Hương Doanh thu Hiệu suất sử dụng tài sản = Tổng tài sản Ý nghĩa: Hệ số đánh giá hiệu sử dụng tài sản việc tạo doanh thu Cách đánh giá: Hệ số cao chứng tỏ công ty hoạt động với cơng suất cao Nó có nghĩa không tiếp tục đầu tư vào tài sản khó tăng doanh thu, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh v ì tài sản có sử dụng hết cơng suất Nếu vòng quay tài sản tương đối thấp so với mức trung bình thấp so với mức trung bình ngành có nghĩa cơng ty đầu tư nhiều vào tài sản, tài sản sử dụng không hiệu doanh thu bán h àng thấp Tuy nhiên, có cơng ty thực đầu tư đại hóa trang thiết bị, mang lại hiệu dài hạn - Nhóm tỷ số khả sinh lời + Tỷ suất lợi nhuận = LNST DT Ý nghĩa: Hệ số cho phép xem xét khả kiểm soát chi phí cơng ty Nó cho biết đồng doanh thu tạo bao nhi lợi nhuận Hệ số cao chứng tỏ công ty kiểm sốt tốt loại chi phí, v ngược lại + Hiệu suất sinh lời tổng tài sản (Return on Asset- ROA) ROA = LNST  TS EBIT  TS (EBIT: Lợi nhuận trước thuế lãi vay) ROA = Ý nghĩa: ROA đánh giá hiệu sử dụng tổng tài sản Nó cho biết đồng tài sản đầu tư mang lại đồng thu nhập ROA tính theo cách nhằm mục đích đánh giá hiệu sử dụng vốn vay v ì lợi nhuận trước thuế lãi vay nguồn để trả lãi vay Do ROA lớn lãi suất vay chứng tỏ công ty sử dụng vốn có hiểu quả, có khả tốn lãi vay ngược lại Thị trường chứng khoán 115 Nguyễn Thị Hương + Hiệu suất sinh lời vốn chủ sở hữu (Return on Equity - ROE) ROE= LNST VCP ROE đánh giá khả sinh lời vốn chủ sở hữu Nó cho biết nh đầu tư bỏ đồng vốn vào cơng ty thu đồng lợi nhuận Các nhà đầu tư thường so sánh ROE với mức l ãi suất thị trường Khi công ty tạo ROE cao lãi suất thị trường việc đầu tư vào cơng ty hiệu ngược lại * Phương pháp phân tích DUPONT Để xem xét mối liên hệ tỷ số tài chính, người ta sử dụng phương pháp DUPONT, phương pháp tách t ỷ số ROE thành số thành phần Thu nhập sau thuế Thu nhập sau thuế ROE = Tổng t ài sản = x Vốn chủ sở hữu Tổng t ài sản Vốn chủ sở hữu = ROA x EM EM: Phản ánh mức độ huy động vốn từ bên doanh nghiệp Tổng tài sản EM = = Vốn chủ sở hữu = Vốn chủ sở hữu Tổng t ài sản – nợ Tổng tài sản Tổng tài sản = 1- Hệ số nợ Thu nhập sau thuế ROA = Thu nhập sau thuế = Tổng tài sản Doanh thu x Doanh thu Tổng tài sản = Tỷ suất lợi nhuận x Hiệu suất sử dụng tài sản ROE= x Tỷ suất lợi nhuận x Hiệu suất sử dụng tài sản 1- Hệ số nợ Thị trường chứng khoán 116 Nguyễn Thị Hương Từ mối liên hệ cho thấy điểm mạnh, điểm yếu hoạt động t ài cơng ty Có thể nhận thấy yếu tố tác động c đến ROE công ty: - Đòn bẩy tài (khả sử dụng nợ vay) - Khả tăng doanh thu, công tác quản lý chi phí - Khả quản lý tài sản 6.2.2 Phân tích kĩ thuật * Khái niệm, mục đích phân tích kĩ thuật + Khái niệm: Phân tích kĩ thuật (PTKT) l phương pháp dựa vào diễn biến giá khối lượng khứ để dự đoán xu giá t ương lai + Cơng cụ dùng để phân tích: Tốn học đồ thị + Mục đích PTKT: Xác định thời điểm mua, bán chứng khoán + PTKT trả lời câu hỏi: Giao dịch g ì (what to trade) giao dịch (when to trade) Với phát triển công nghệ v phần mềm PTKT, có nhiều ng ười sử dụng PTKT đầu tư chứng khoán Tuy nhiên, số nguời sử dụng phân tích lớn nhiều so với số người sử dụng PTKT * Các giả định tảng phân tích kĩ thuật Các nhà PTKT đưa định đầu tư dựa việc xem xét số liệu giá khối lượng giao dịch nhằm xác định xu giá khứ để từ dự đốn xu giá tương lai toàn thị trường chứng khoán riêng lẻ Họ đưa giả định để hỗ trợ dự đoán xu biến động thị tr ường - Giá trị chứng khoán xác định hoàn toàn tương tác cung- cầu - Thị trường phản ánh tất nhân tố logic v phi logic cách hoàn toàn tự động liên tục Nhân tố logic: Các biến số kinh tế phân tích Nhân tố phi logic: Trạng thái tâm lý đoán Thị trường chứng khoán 117 Nguyễn Thị Hương - Ngoại trừ số dao động nhỏ, giá chứng khoán v thị trường nói chung có biểu biến động theo xu thế, xu n ày diễn khoảng thời gian xác định - Các xu trội thay đổi tương ứng với dịch chuyển t rong quan hệ cung cầu Những dịch chuyển này, nguyên nhân nào, sớm hay muộn phát dựa vào phản ứng thị trường 6.2.2.1 Lý thuyết Dow Lý thuyết Dow sở cho nghiên cứu kĩ thuật thị trường Đây lý thuyết hồn tồn mang “tính kỹ thuật” Cơ sở để xây dựng đối tượng nghiên cứu lý thuyết biến động thân thị tr ường (thể số trung b ình thị trường) không dựa sở Phân tích thống kê hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Tìm hiểu lý thuyết Dow, trước tiên ta phải nghiên cứu đến số trung bình thị trường Nhìn chung giá chứng khốn tất cơng ty lên xuống, nhiên số cổ phiếu lại chuyển động theo h ướng ngược lại xu chung cổ phiếu khác cho d ù vài ngày vài tuần Thực tế cho thấy thị trường lên giá giá số chứng khoán tăng nhanh chứng khoán khác, thị trường xuống giá số chứng khốn giảm giá nhanh chóng có số khác lại tăng l ên, thực tế chứng minh hầu nh tất chứng khoán dao động theo xu chung Khi nghiên cứu lý thuyết Dow có nguyên lý quan trọng sau: Thứ nhất: Chỉ số bình quân thị trường phản ánh tất Bởi phản ánh hoạt động có liên kết với hàng nghìn nhà đầu tư, gồm người có kinh nghiệm dự đốn thị tr ường giỏi nhất, có thông tin tốt xu hướng kiện, nhận thấy trước tất ảnh hưởng đến cung cầu loại chứng khốn Thậm chí thiên tai hay thảm họa khơng dự tính xảy chúng thị trường phản ánh vào giá loại chứng khoán Thứ Ba xu thị trường Thị trường chứng khoán 118 Nguyễn Thị Hương Thuật ngữ thị trường nhằm giá chứng khốn nói chung, dao động thị trường tạo thành xu giá - Xu cấp Xu cấp chuyển động lớn giá, bao hàm thị trường, thường kéo dài năm vài năm Còn ngược lại biến động giảm l àm cho giá xuống mức thấp điều chỉnh không đủ mạnh để làm cho giá tăng lên đến mức đỉnh đợt tăng giá trước xu cấp thị trường lúc giảm giá, thị trường gọi thị trường gấu-Bear Market Xu tăng giá cấp 1: Nếu đợt tăng giá liên tiếp đạt đến mức cao mức trước điều chỉnh dừng lại mức đáy cao h ơn mức đáy lần điều chỉnh trước – thị trường lúc thị trường bò tót - Bull Market Xu giảm giá cấp 1: Nếu biến động giảm l àm cho giá xuống mức thấp điều chỉnh khơng đủ mạnh để l àm cho giá tăng lên đến mức đỉnh đợt tăng giá tr ước đó- thị trường lúc gọi thị trường gấu- Bear Market - Xu cấp Xu cấp điều chỉnh có tác động làm gián đoạn trình vận động giá theo xu cấp Chúng l đợt suy giảm tạm thời (trung gian) hay gọi điều chỉnh xuất Bull Market; nhữn g đợt tăng giá hay gọi hồi phục xuất Bear Market Th ường biến động trung gian kéo dài từ tuần đến nhiều tháng Như có tiêu chí để nhận định xu cấp 2: Tất chuyển động giá ngược hướng với xu cấp kéo dài tuần kéo hồn Thị trường chứng khốn 119 Nguyễn Thị Hương lại 1/3 mức biến động thức xu cấp (tính từ điểm kết thúc biến động cấp trước đến biến động cấp này, bỏ qua dao động nhỏ) th ì coi thuộc loại trung gian hay gọi biến động cấp Mặc dù có tiêu chí để xác định xu cấp có khó khăn việc xác định thời điểm hình thành thời gian tồn xu - Xu nhỏ (Minor) Đây dao động thời gian ngắn (d ài tối đa tuần, thường ngày) mà theo thuyết Dow nói đến, thân chúng khơng thực có ý nghĩa chúng góp phần tạo nên xu trung gian Thơng thường biến động trung gian dù xu cấp phần xu cấp xen hai xu cấp liên tiếp, tạo thành từ dãy gồm nhiều dao động nhỏ khác Xu nhỏ l dạng loại xu bị “lơi kéo” (bị tác động) Để tác động v xu cấp cần giao dịch với khối lượng lớn điều Thứ Bull Market (thị trường bò tót - thị trường tăng giá) Một xu tăng giá thường bao gồm thời kì Tích tụ, tăng trưởng, bùng nổ Thời kì “tích tụ” Trong q trình này, nhà đầu tư có tầm nhìn xa tiến hành xem xét doanh nghiệp, vào thời kì doanh nghiệp suy thối nhà đầu tư nhận thấy khả doanh ngiệp chuyển biến t ình hình thành tăng trưởng nhanh chóng, giá cổ phiếu tăng thời g ian tới Đây thời điểm mà cổ phiếu chào bán nhiều nhà đầu tư có tâm lý chán nản lo lắng tình trạng cổ phiếu họ để nhằm tăng dần giá chào bán họ thị trường xuất suy giảm khối lượng giao dịch Các báo cáo t ài doanh nghiệp khơng tốt chí tồi Cơng chúng ho àn toàn cảm thấy thất vọng tham gia v TTCK họ thấy lượng tiền đầu tư họ giảm giá trị nhanh chóng v có nguy giảm nữa, mà họ muốn thoát khỏi thị trường Thị trường chứng khoán 120 Nguyễn Thị Hương Tuy nhiên nhận thấy điều vào cuối giai đoạn thứ hoạt động công ty biến động thị trường có biến chuyển mức hạn chế, bắt đầu x uất đợt tăng giá nhỏ Thời kỳ tăng trưởng Đây thời kỳ tăng trưởng vững Họat động doanh ngiệp theo d õi gia tăng mạnh với khởi sắc nội doanh nghiệp v doanh thu tăng dần bắt đầu thu hút mối quan tâm thị trường Đây thời kì mang lại nhiều lợi nhuận cho nhà kinh doanh chứng khoán theo trường phái Phân tích kỹ thuật Thời kì bùng nổ Trong thời kì thị trường bùng nổ với biến động Cơng chúng háo hức với biến động thị trường Tất thơng tin tài doanh nghiệp đưa tốt, giá chứng khốn tăng cao ngồi sức tưởng tượng vấn đề nóng hổi đưa lên trang đầu tờ báo hàng ngày Đến thời điểm sau khoảng hai năm tính từ lúc thị trường bắt đầu lên, người kinh nghiệm cho thị tr ường lúc chắn cho lợi nhuận họ muốn tham gia vào thị trường Nhưng thực sau hai năm, giá tăng cao, câu hỏi nên đặt vào lúc “nên bán cổ phiếu nào? ” khơng “nên mua cổ phiếu ? ” Vào cuối thời kì thứ 3, người ta thấy nạn đầu c tràn lan, khối lượng giao dịch tiếp tục tăng “air-pocket-stock” xuất ngày nhiều, số lượng cổ phiếu có giá thấp khơng có giá trị đầu tư gia tăng đợt phát hành trái phiếu dần Air-pocket-stock cổ phiếu đột ngột giám giá mạnh cách bất thường - nhà đầu tư bán ạt tin đồn xấu Lý dùng khái niệm so sánh với việc máy bay đột ngột độ cao, ngo ài khả kiểm sốt gặp air-poket dòng khí hướng xuống, tác động làm chiều cao máy bay Thị trường chứng khoán 121 Nguyễn Thị Hương Thứ Bear Market (Thị trường gấu - thị trường giảm giá) Xu giảm giá thị trường chia thành ba thời kỳ: Phân bổ, hỗn loạn kết thúc Thời kỳ phân bổ Thời kỳ thực bắt đầu giai đoạn cuối Bull Market trước Trong thời kỳ nhà đầu tư có tầm nhìn xa nhận thấy doanh thu (và số kinh doanh nói chung) công ty m họ nắm giữ cổ phiếu đạt mức cao khơng b ình thường họ muốn nhanh chóng khỏi vị sở hữu cổ phiếu công ty n ày Khối lượng giao dịch cao có dấu hiệu xu hướng giảm, công chúng “năng động” bắt đầu có dấu hiệu lo lắng v khơng nhiều kỳ vọng kiếm lợi nhuận Thời kỳ "hỗn loạn" Số lượng người mua bắt đầu giảm dần người bán bắt đầu trở lên vội vã bán cổ phiếu nắm giữ Xu giảm giá bắt đầu tăng mạnh làm đồ thị giá gần dốc thẳng xuống khối lượng giao dịch đạt đến mức đỉnh điểm Giai đoạn n ày gọi hỗn loạn sụt giảm thường xảy trầm trọng chí l thái với mức độ vượt thực trạng doanh nghiệp Sau giai đoạn hỗn loạn có giai đoạn hồi phục (một dạng xu cấp hai) giai đoạn dao động ngang đồ thị thị tr ường (các dao động khơng có hướng lên hay xuống mà dao động khoảng cố định theo chiều ngang thị trường) thời gian tương đối dài Giai đoạn thể tâm lý chán nản phận nh đầu tư, họ người cố gắng nắm giữ cổ phiếu qua thời kỳ hỗn loạn tr ước người mua cổ phiếu thời kỳ v ì lúc giá cổ phiếu rõ ràng rẻ nhiều so với trước vài tháng Thơng tin doanh nghiệp ngày xấu Kết thúc giai đoạn bước vào thời kỳ thứ ba Thị trường chứng khoán 122 Nguyễn Thị Hương Thời kỳ kết thúc Xu xuống thị trường yếu dần, lại trì lệnh bán nhiều liên tục thể “nỗi buồn” lo lắng nhà đầu tư cần tiền cho nhu cầu riêng họ Các cổ phiếu giảm đến mức thấp , chí gần hoàn toàn giá trị Những cổ phiếu có chất lượng cao khơng giao dịch người sở hữu chúng muốn nắm giữ đến c ùng Ở giai đoạn cuối Bear Market, nh kết toàn thời kỳ giảm giá trước, thị trường tập trung vào giao dịch số loại cổ phiếu Bear Market kết thúc tất với tin xấu doanh nghiệp, thị trường mức coi tồi tệ thể 6.2.2.2 Chỉ số giá chứng khoán Chỉ số giá chứng khoán báo giá cổ phiếu phản ánh xu hướng phát triển TTCK, thể xu hướng thay đổi giá chứng khốn v tình hình giao dịch thị trường Chỉ số giá chứng khốn giá bình qn chứng khoán ngày định so với ngày gốc * Các phương pháp tính số giá cổ phiếu Hiện nước giới dùng phương pháp để tính số giá cổ phiếu, là: - Phương pháp Passcher: Đây loại số giá cổ phiếu thơng dụng v số giá bình quân gia quyền giá trị với quyền số số lượng chứng khoán niêm yết thời kỳ tính tốn Kết tính phụ thuộc vào cấu quyền số thời kỳ tính tốn: Sử dụng cơng thức tính sau: Ip  Q P Q P i t it Trong đó: I p số giá Passcher it i Pit giá cổ phiếu i thời kỳ t Pi0 giá cổ phiếu i thời kỳ gốc Qit khối lượng cổ phiếu (quyền số) thời điểm tính tốn (t) Thị trường chứng khốn 123 Nguyễn Thị Hương Chỉ số giá bình quân Passcher số giá bình quân gia quyền giá trị, lấy quyền số số lượng chứng khoán niêm yết thời kỳ tính tốn, kết tính phụ thuộc vào cấu quyền số (cơ cấu chứng khốn niêm yết) thời kỳ tính tốn Các số KOSPI (Hàn quốc); S&P500(Mỹ); FT-SE100 (Anh); TOPIX (Nhật); CAC (Pháp); TSE (Đài loan); Hangseng (Hồng công); số Thuỵ Sỹ, VnIndex Việt Nam áp dụng phương pháp - Phương pháp Laspeyres Chỉ số giá bình quân Laspeyres số giá bình quân gia quyền giá trị, lấy quyền số số cổ phiếu niêm yết thời kỳ gốc Như kết tính phụ thuộc vào cấu quyền số thời kỳ gốc: IL  Q Q P i it P i0 i0 Trong đó:IL số giá bình qn Laspeyres Pit giá cổ phiếu i thời kỳ báo cáo Pio giá cổ phiếu i thời kỳ gốc Qio khối lượng (quyền số) thời kỳ gốc c cấu khối lượng cổ phiếu (số lượng cổ phiếu niêm yết) thời kỳ gốc Trong thực tế nước áp dụng phương pháp (FAZ, DAX Úc) - Chỉ số giá bình quân Fisher Chỉ số giá bình quân Fisher số giá bình quân nhân số giá Passcher số giá Laspayres:Phương pháp trung hoà yếu điểm hai phương pháp trên, tức giá trị số tính toán phụ thuộc vào quyền số thời kỳ: kỳ gốc kỳ tính tốn IF = I p xI L Trong đó: I F số giá Fisher IP số giá Passche IL số giá bình quân Laspeyres Thị trường chứng khốn 124 Nguyễn Thị Hương Về lý luận có phương pháp này, th ống kê không thấy áp dụng quốc giá - Phương pháp số bình qn giản đơn: Phương pháp tính giá bình quân giản đơn thường áp dụng để tính số giá Cơng thức đơn giản lấy tổng trị giá chứng khoán chia cho số chứng khốn tham gia tính tốn: n Ip= P i 1 i n Trong đó: Ip giá bình qn; Pi giá Chứng khoán i; n số lượng chứng khốn đưa vào tính tốn Các số Dow Jone Mỹ; Nikkei 225 Nhật; MBI Ý áp dụng phương pháp Phương pháp t ốt mức giá cổ phiếu tham gia niêm yết đồng đều, hay độ lệch chuẩn ( s) thấp - Phương pháp bình qn nhân giản đơn Ip= xPt Lưu ý nên dùng loại số độ lệch chuẩn cao, (s) cao Các số: Value line (Mỹ); FT-30 (Anh) áp dụng phương pháp bình quân nhân giản đơn Về mặt lý luận, tính theo ph ương pháp bình quân cộng bình quân nhân gia quyền với quyền số số chứng khoán niêm yết Quyền số thường dùng tính tốn số giá cổ phiếu số chứng khoán niêm yết Riêng Đài Loan dùng số chứng khốn lưu thơng làm quyền số, tỷ lệ đầu tư cơng chúng nước cao (80%- 90%) * Chỉ số VNIndex Việt Nam Chỉ số chứng khoán Việt Nam ký hiệu l VN - Index VN - Index xây dựng vào giá trị thị trường tất cổ phiếu đ ược niêm yết Với hệ Thị trường chứng khoán 125 Nguyễn Thị Hương thống số này, nhà đầu tư đánh giá phân tích thị trường cách tổng quát VNIndex tính theo cơng thức sau: n VNIndex  Q P it it i 1 n Q P i0 i0 i 1 Trong đó: Pit : Giá hành cổ phiếu i Qit: Khối lượng lưu hành cổ phiếu i Pi0 : Giá cổ phiếu i thời kỳ gốc Qi0 : Khối lượng cổ phiếu i thời kỳ gốc Các trường hợp điều cách điều chỉnh VNIndex Chỉ số VNIndex phản ánh thay đổi giá chứng khoán V ì vậy, q trình tính tốn số, người ta phải loại bỏ yếu tố l àm thay đổi giá trị số mà giá thay đổi, ví dụ có cổ phiếu niêm yết, việc tách, gộp cổ phiếu… Trong trường hợp này, số chia điều chỉnh để đảm bảo số có tính liên tục phản ánh thay đổi giá tr ên thị trường Khi có thêm cổ phiếu niêm yết Số chia cũ = Q P 0i 0i (Số chia cũ = Tổng giá trị thị trường cổ phiếu niêm yết ngày đầu tiên) Tổng giá trị thị trường cổ phiếu niêm yết cũ + Tổng giá trị thị trường cổ phiếu niêm yết Số chia (d)= x số chia cũ Tổng giá trị thị trường cổ phiếu niêm yết cũ Khi có cổ phiếu bị hủy niêm yết Tổng giá trị thị trường cổ phiếu niêm yết cũ - Tổng giá trị thị trường cổ phiếu bị hủy ni êm yết Số chia (d)= x số chia cũ Tổng giá trị thị trường cổ phiếu niêm yết cũ Thị trường chứng khốn 126 Nguyễn Thị Hương Ví dụ tính VNIndex Kết phiên giao dịch ngày 28/07/2000 Đvt: 1000đ Tên công ty Tên CP Giá thực Số CP niêm yết Giá thị trường Cơ điện lạnh REE 16 15.000 240.000.000 Cáp VLVT SAM 17 12.000 204.000.000 Tổng 444.000.000 VNIndex 28/07/2000 = 444.000.000.000 x100 100 444.000.000.000 Vào ngày 02/08/2000 Tên công ty Tên cổ phiếu Giá thực Số lượng cổ Giá thị trường phiếu niêm yết Cơ điện lạnh REE 16,6 15.000 249.000.000 Cáp VLVT SAM 17,5 12.000 210.000.000 Tổng VNIndex02/08/2000  459.000.000 459.000.000.000 x 100  103,58 444.000.000.000 Thị trường chứng khoán 127 Nguyễn Thị Hương Vào ngày 04/08/2000 Tên công ty Tên CP Giá thực Số CP niêm yết Giá thị trường Cơ điện lạnh REE 16,9 15.000 253.500.000 Cáp VLVT SAM 17,8 12.000 213.600.000 Giấy HP HAP 16 1008 16.128.000 Transimex TMS 14 2.200 30.800.000 Tổng 514.028.000 Số chia d = 444.000.000.000 x VNIndex04/08/2000  514.028.000.000  488.607.219.010 467.100.000.000 514.028.000.000 x 100  105, 488.607.219.010 Thị trường chứng khoán 128 ... kia, thị trường có tính cạnh tranh cao không khác nhiều so với thị trường tập trung Thị trường chứng khoán 18 Nguyễn Thị Hương Sơ đồ cấu trúc thị trường chứng khoán THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN THỊ TRƯỜNG... chứng khoán phân tích chứng khốn Thị trường chứng khốn Nguyễn Thị Hương CHƯƠNG ĐẠI CƯƠNG VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 1.1 Khái niệm thị trường chứng khoán 1.1.1 Khái niệm chứng khoán Khái niệm: Chứng. .. hóa thị trường chứng khốn Chương 3: Thị trường chứng khoán sơ cấp giá chứng khoán Chương 4: Thị trường chứng khoán thứ cấp Chương 5: Cơng ty chứng khốn quỹ đầu tư chứng khoán Chương 6: Đầu tư chứng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn thị trường chứng khoán, Bài soạn thị trường chứng khoán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay