giáo án toán - hình học tham khảo

121 673 0
  • Loading ...
1/121 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/08/2013, 22:10

Giáo án Hìnhhọc lớp 9 CHƯƠNG I HỆ THỨC LƯNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG Tiết 1+2 MỘT SỐ HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ ĐƯỜNG CAO TRONG TAM GIÁC VUÔNG I. Mục tiêu − Biết thiết lập các hệ thức : b 2 = ab’ ; c 2 = ac’ ; h 2 = b’c’; ha = bc và 222 b 1 a 1 h 1 += − Biết vận dụng các hệ thức trên để giải bài tập II. Phương pháp dạy học SGK, phấn màu, bảng vẽ phụ hình 2 và hình 3 (SGK) III. Quá trình hoạt động trên lớp 1/ Ổn đònh lớp 2/ Kiểm tra bài cũ : Tìm các cặp tam giác tam giác vuông đồng dạng trong hình 2 3/ Bài mới Cho ∆ ABC vuông tại A, cạnh huyền a và các cạnh góc vuông là b, c. Gọi AH là đường cao ứng với cạnh BC. Ta sẽ thiết lập một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông Hoạt động 1 : Hệ thức liên hệ giữa cạnh góc vuông và hình chiếu của nó trên cạnh huyền Đưa hình 2 → giới thiệu ?1 Để có hệ thức b 2 = ab’ ⇑ b 'b a b = ⇑ ∆ AHC ~ ∆ BAC ?2 Tính b 2 + c 2 (b 2 + c 2 = a 2 ) ⇒ So sánh với đònh lý Pytago Chia học sinh thành 2 nhóm Nhóm 1 : Chứng minh ∆ AHC ~ ∆ BAC Nhóm 2 : Lập tỉ lệ thức ⇒ hệ thức * Cho học sinh suy ra hệ thức tương tự c 2 = ac’ b 2 = ab’ c 2 = ac’ b 2 + c 2 = a(b’ + c’) b 2 + c 2 = a.a = a 2 1 - Hệ thức liên hệ giữa cạnh góc vuông và hình chiếu của nó trên cạnh huyền Đònh lý 1 : (SGK trang 56) Công thức : b 2 = ab’ ; c 2 = ac’ * Chú ý : Đònh lý Pytago đảo : Nếu ∆ ABC có độ dài ba cạnh thỏa mãn AB 2 + AC 2 = BC 2 thì tam giác đó vuông tại A Hoạt động 2 : Một số hệ thức liên quan đến đường cao * Nhìn hình 3 (SGK trang 57) hãy chứng minh ∆ AHB~ ∆ CHA ( ∆ AHB vuông tại H; ∆ CHA vuông tại H) * Học sinh nhận xét loại tam giác đang xét * Học sinh tìm yếu tố : BAH = ACH 2 - Một số hệ thức liên quan tới đường cao a. Đònh lý 2 :(SGK trang 57) - 1 - Giáo án Hìnhhọc lớp 9 → Gợi ý nhận xét : BAH + ABH = 1V ACH + ABH = 1V → ∆ AHB~ ∆ CHA → Rút ra đònh lý 2 * Xét ∆ ABC ( A ˆ = 1V) và ∆ HBA ( H ˆ = 1V) → Hệ thức ha = bc (3) → Rút ra đònh lý 3 Gợi ý : có thể kiểm tra hệ thức (3) bằng công thức tính diện tích ?3 Hướng dẫn học sinh bình phương 2 vế (3); sử dụng đònh lý Pytago → hệ thức 222 c 1 b 1 h 1 += ⇒ Hệ thức : HA HB CH AH = (hay h 2 = b’c’) Học sinh nhắc lại đònh lý 2 * Học sinh nêu yếu tố dẫn đến 2 tam giác vuông này đồng dạng ( B ˆ chung) Cho học sinh suy ra hệ thức AC . BA = HA . BC (3) Học sinh nhắc lại đònh lý 3 222 c 1 b 1 h 1 += ⇑ 22 22 2 cb cb h 1 + = ⇑ 22 22 2 cb cb h + = ⇑ 2 22 2 a cb h = ⇑ a 2 h 2 = b 2 c 2 ⇑ ah = bc Học sinh nhắc lại đònh lý 4 h 2 = b’c’ b. Đònh lý 3 :(SGK trang 57) ha = bc c. Đònh lý 4 : (SGK trang 57) 222 c 1 b 1 h 1 += Hoạt động 3 : Bài tập 1, 2, 3, 4 SGK trang 68, 69 Hoạt động 4 : Hướng dẫn về nhà : học thuộc đònh lý 1, 2, 3, 4 và làm bài tập 5, 6, 7, 8, 9  - 2 - Giáo án Hìnhhọc lớp 9 Tiết 3 LUYỆN TẬP I. Mục tiêu Vận dụng các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông để giải bài tập II. Phương pháp dạy học SGK, phấn màu III. Quá trình hoạt động trên lớp 1/ Ổn đònh lớp 2/ Kiểm tra bài cũ : phát biểu các đònh lý 1, 2, 3. Làm bài tập 5, 6 (SGK trang 69) 3/ Luyện tập ∆ ABC vuông tại A có AB = 3; AC = 4; kẻ AH ⊥ BC (H ∈ BC) Một học sinh vẽ hình xác đònh giả thiết kết luận Một học sinh tính đường cao AH Một học sinh tính BH; HC Một học sinh tính FG Vận dụng hệ thức lượng tính EF; EG Bài 5 - SGK trang 69 Áp dụng đònh lý Pytago : BC 2 = AB 2 + AC 2 BC 2 = 3 2 + 4 2 = 25 ⇒ BC = 5 (cm) Áp dụng hệ thức lượng : BC.AH = AB.AC 4,2 5 4.3 AH BC AC.AB AH ==⇒ =⇒ Bài 6 - SGK trang 69 FG = FH + HG = 1 + 2 = 3 EF 2 = FH.FG = 1.3 = 3 ⇒ EF = 3 EG 2 = HG.FG = 2.3 = 6 ⇒ EG = 6 Bài 7 - SGK trang 69 * Cách 1 : Theo cách dựng, ∆ ABC có đường trung tuyến AO = 2 1 BC ⇒ ∆ ABC vuông tại A Do đó AH 2 = BH.CH hay x 2 =a.b * Cách 2 : Theo cách dựng, ∆ DEF có đường trung tuyến DO = 2 1 EF ⇒ ∆ DEF vuông tại D Do đó DE 2 = EI.EF hay x 2 =a.b Bài 8 - SGK trang 70 - 3 - Giáo án Hìnhhọc lớp 9 Chuẩn bò h.11, h.12, h.13 (SGK) Cho 1 học sinh phân tích yếu tố tìm và đã biết theo quan hệ nào? Tìm đònh lý áp dụng cho đúng a. x 2 = 4.9 = 36 ⇒ x = 6 b. x = 2 ( ∆ AHB vuông cân tại A) y = 2 2 c. 12 2 = x.16 ⇒ x = 9 16 12 2 = y = 12 2 + x 2 ⇒ y = 15912 22 =+ 4/ Hướng dẫn về nhà − Ôn lại các đònh lý, biết áp dụng các hệ thức − Xem trước bài tỉ số lượng giác của góc nhọn  - 4 - Giáo án Hìnhhọc lớp 9 Tiết 4+5 TỈ SỐ LƯNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN I. Mục tiêu − Nắm vững đònh nghóa các tỉ số lượng giác của góc nhọn − Nắm vững các hệ thức liên hệ giữa các tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau − Biết dựng góc khi cho một trong các tỉ số lượng giác của nó − Tính được các tỉ số lượng giác của ba góc đặc biệt : 30 0 ; 45 0 ; 60 0 II. Phương pháp dạy học SGK, phấn màu, bảng phụ III. Quá trình hoạt động trên lớp 1/ Ổn đònh lớp 2/ Kiểm tra bài cũ : (SGK trang 81) Ôn cách viết các hệ thức tỉ lệ giữa các cạnh của hai tam giác đồng dạng 3/ Bài mới : Trong một tam giác vuông, nếu biết hai cạnh thì có tính được các góc của nó hay không ? Hoạt động 1 : Khái niệm tỉ số lượng giác của góc nhọn Xét ∆ ABC và ∆ A’B’C’ ( V1'A ˆ A ˆ == ) có α== 'B ˆ B ˆ Yêu cầu viết các tỉ lệ thức về các cạnh, mà mỗi vế là tỉ số giữa 2 cạnh của cùng một tam giác Hướng dẫn làm ?1 a. α = 45 0 ; AB = a → Tính BC ? → AB AC ; AC AB ; BC AC ; BC AB Học sinh kết luận : ∆ ABC ~ ∆ A’B’C’          = = = ⇒ ; . 'B'A 'C'A AB AC 'C'B 'C'A BC AC 'C'B 'B'A BC AB Học sinh nhận xét : ABC ∆ vuông cân tại A ⇒ AB = AC = a Áp dụng đònh lý Pytago : BC = a 2 2 2 2 1 2a a BC AB BC AC ==== 1 a a AB AC AC AB === 1 - Khái niệm a. Đặt vấn đề : Mọi ∆ ABC vuông tại A, có α= B ˆ luôn có các tỉ số : BC AB ; BC AC ; AB AC ; AC AB không đổi, không phụ thuộc vào từng tam giác, mà chúng phụ thuộc vào độ lớn của góc α - 5 - Giáo án Hìnhhọc lớp 9 b. α = 60 0 ; lấy B’ đối xứng với B qua A; có AB = a → Tính AC ? → AB AC ; AC AB ; BC AC ; BC AB Hướng dẫn cạnh đối, kề của góc α Cho học sinh áp dụng đònh nghóa làm ?2 Áp dụng cho ?1 * Trường hợp a : α = 45 0 * Trường hợp b : α = 60 0 ?3 (Quan sát hình 20 của SGK trang 64) Dựng góc vuông xOy Trên Oy, lấy OM = 1 Vẽ (M ; 2) cắt Ox tại N Học sinh nhận xét : ∆ ABC là nửa của tam giác đều BCB’ ⇒ BC = BB’= 2AB = 2a AC = a 3 (Đònh lý Pytago) 2 1 a2 a BC AB == 2 3 a2 3a BC AC == 3 3 3 1 3a a AC AB === 3 a 3a AB AC == Học sinh xác đònh cạnh đối, kề của góc B ˆ , C ˆ trong ∆ ABC ( A ˆ = 1V) AB AC C ˆ gcot; AC AB C ˆ tg BC AC C ˆ cos; BC AB C ˆ sin == == Học sinh chứng minh : ∆ OMN vuông tại O có : OM = 1 ; MN = 2 (theo cách dựng) β===⇒ sin 2 1 MN OM N ˆ sin b. Đònh nghóa tỉ số lượng giác của góc nhọn (SGK trang 63) doi ke gcot; ke doi tg huyen ke cos; huyen doi sin =α=α =α=α Ví dụ 1 : sin45 0 = sin B ˆ = 2 2 BC AC = cos45 0 = cos B ˆ = 2 2 BC AB = tg45 0 = tg B ˆ = 1 AB AC = cotg45 0 = cotg B ˆ = 1 AC AB = Ví dụ 2 : sin60 0 = sin B ˆ = 2 3 BC AC = cos60 0 = cos B ˆ = 2 1 BC AB = tg60 0 = tg B ˆ = 3 AB AC = cotg60 0 = cotg B ˆ = 3 3 AC AB = c. Dựng góc nhọn α , biết tg α = 3 2 Dựng xOy = 1V Trên tia Ox; lấy OA = 2 (đơn vò) Trên tia Oy; lấy OB = 3 (đơn vò) ⇒ được OBA = α - 6 - Giáo án Hìnhhọc lớp 9 ⇒ ONM = β * Chú ý : (SGK trang 64) (vì tg α = tg B ˆ = 3 2 OB OA = ) Hoạt động 2 : Tỉ số lượng giác của 2 góc phụ nhau Lập các tỉ số lượng giác của góc α và góc β Theo ví dụ 1 có nhận xét gì về sin45 0 và cos45 0 (tương tự cho tg45 0 và cotg45 0 ) Theo ví dụ 2 đã có giá trò các tỉ số lượng giác của góc 60 0 ⇒ sin30 0 ? cos30 0 ; tg30 0 ; cotg30 0 ? Ví dụ 7 : (quan sát hình 22 - SGK trang 65) Tính cạnh y Cạnh y là kề của góc 30 0 Góc α Góc β sin α = ? cos β = ? cos α = ? sin β = ? tg α = ? cotg β = ? cotg α = ? tg β = ? Tìm sin45 0 và cos45 0 tg45 0 và cotg45 0 Nhận xét góc 30 0 và 60 0 cos30 0 = 17 y ⇒ y = 17.cos30 0 y = 17 7,14 2 3 ≈⋅ 2 - Tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau (Đònh lý : SGK trang 65) sin α = cos β ; cos α = sin β tg α = cotg β ; cotg α = tg β Ví dụ 5 : sin45 0 = cos45 0 = 2 2 tg45 0 = cotg45 0 = 1 Ví dụ 6 : sin30 0 = cos60 0 = 2 1 cos30 0 = sin60 0 = 2 3 tg30 0 = cotg60 0 = 3 3 cotg30 0 = tg60 0 = 3 Xem bảng tỉ số lượng giác của các góc đặt biệt (xem bảng trang 65) Hoạt động 3 : Hướng dẫn về nhà − Học bài kỹ đònh nghóa, đònh lý, bảng lượng giác của góc đặt biệt − Làm bài 13, 14, 15, 16, 17/77  - 7 - Giáo án Hìnhhọc lớp 9 Tiết 6 LUYỆN TẬP I. Mục tiêu − Vận dụng được đònh nghóa, đònh lý các tỉ số lượng giác của góc nhọn vào bài tập − Biết dựng góc khi biết một trong các tỉ số lượng giác của góc đó II. Phương pháp dạy học SGK, thước, e-ke, com-pa III. Quá trình hoạt động trên lớp 1/ Ổn đònh lớp 2/ Kiểm tra bài cũ : − Phát biểu đònh nghóa các tỉ số lượng giác của góc nhọn trong tam giác vuông − Phát biểu đònh lý về các tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau − Làm bài 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17/76, 77 3/ Luyện tập : OPQ ∆ vuông tại O có P ˆ = 34 0 ∆ ABC ( C ˆ = 1V) có : AC = 0,9 (m) BC = 1,2 (m) Tính các tỉ số lượng giác của B ˆ và A ˆ ? Đổi độ dài AC, BC theo đơn vò (dm) Tính AB ⇒ Các tỉ số lượng giác của B ˆ (hoặc A ˆ ) Bài 10 - SGK trang 76 sin34 0 = sin P ˆ = PQ OQ cos34 0 = cos P ˆ = PQ OP tg34 0 = tg P ˆ = OP OQ cotg34 0 = cotg P ˆ = OQ OP Bài 11 - SGK trang 76 AB = 15129BCAC 2222 =+=+ sin B ˆ = 5 3 15 9 AB AC == ;cos B ˆ = 5 4 15 12 AB BC == tg B ˆ = 4 3 12 9 BC AC == ;cotg B ˆ = 3 4 9 12 AC BC == vì A ˆ + B ˆ = 90 0 nên : sin A ˆ =cos B ˆ = 5 4 ; cos A ˆ =sin B ˆ = 5 3 tg A ˆ =cotg B ˆ = 3 4 ; cotg A ˆ =tg B ˆ = 4 3 Bài 12 - SGK trang 76 - 8 - Giáo án Hìnhhọc lớp 9 Chú ý : Góc nhỏ hơn 45 0 (nhưng sao cho chúng và các góc đã cho là phụ nhau) Cách làm 20(b, c, d) tương tự Chú ý cạnh đối, cạnh kề so với góc α So sánh cạnh huyền với cạnh góc vuông Lập tỉ số : So sánh các tỉ số đó với tg α ; cotg α theo đònh nghóa Hướng dẫn học sinh lần lượt tính (dựa vào đònh nghóa của sin α ; cos α và dựa vào đònh lý Pytago) Áp dụng đònh lý về tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau Học sinh nêu cách dựng, thực hành a/ Trong tam giác vuông : cạnh đối, cạnh kề của góc α đều là cạnh góc vuông ⇒ cạnh góc vuông nhỏ hơn cạnh huyền b/ ? cos sin = α α ? sin cos = α α tg α = ? cotg α = ? c/ sin 2 α = ? cos 2 α = ? ⇒ Nhận xét, áp dụng đònh lý Pytago sin60 0 = cos30 0 ; cos75 0 = sin15 0 sin52 0 30’ = cos37 0 30’ ; cotg82 0 = tg8 0 tg80 0 = cotg10 0 Bài 13 - SGK trang 77 a/ sin α = 3 2 Chọn độ dài 1 đơn vò Vẽ góc xOy = 1V Trên tia Ox lấy OM = 2 (đơn vò) Vẽ cung tròn có tâm là M; bán kính 3 đơn vò; cung này cắt Ox tại N. Khi đó ONM= α Bài 14 - SGK trang 77 a/ Trong tam giác vuông cạnh huyền là lớn nhất 1 huyen ke cos;1 huyen doi sin <=α<=α⇒ b/ α=== α α tg ke doi huyen ke huyen doi cos sin α=== α α gcot doi ke huyen doi huyen ke sin cos tg α .cotg α = 1 doi ke ke doi =⋅ c/ sin 2 α + cos 2 α = 2 2 2 2 huyen ke huyen doi + = 1 huyen huyen huyen kedoi 2 2 2 22 == +  - 9 - Giáo án Hìnhhọc lớp 9 Tiết 7+8 BẢNG LƯNG GIÁC I. Mục tiêu − Nắm được cấu tạo, quy luật, kỹ năng tra bảng lượng giác − Sử dụng máy tính để tính các tỉ số lượng giác khi biết số đo góc (hoặc ngược lại) II. Phương pháp dạy học Bảng lượng giác; máy tính (nếu có) III. Quá trình hoạt động trên lớp 1/ Ổn đònh lớp 2/ Kiểm tra bài cũ : Ôn lại đònh nghóa các tỉ số lượng giác của góc nhọn, quan hệ giữa các tỉ số này đối với hai góc phụ nhau 3/ Bài mới : Hoạt động 1 : Cấu tạo của bảng lượng giác Bảng lượng giác có từ trang 52 → 58 của cuốn bảng số Dựa vào tính chất của các tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau 1 - Cấu tạo bảng lượng giác a/ Bảng sin và cosin : − Bảng chia thành 16 cột (trong đó 3 cột cuối là hiệu chỉnh) − 11 ô giữa của dòng đầu ghi số phút là bội số của 6 − Cột 1 và 13 : ghi số nguyên độ (cột 1 : ghi số tăng dần từ 0 0 → 90 0 ; cột 13 ghi số giảm dần từ 90 0 → 0 0 ) − 11 cột giữa ghi các giá trò của sin α (cos α ) b/ Bảng tg và cotg : (bảng IX) có cấu trúc tương tự (X) c/ Bảng tg của các góc gần 90 0 và cotg của các góc nhỏ (bảng X) không có phần hiệu chỉnh 2 - Nhận xét : với 0 0 < α < 90 0 thì : sin α và tg α tăng cos α và cotg α giảm Hoạt động 2 : Cách dùng bảng lượng giác GV hướng dẫn HS tìm sin α : Hướng dẫn HS dùng bảng VIII : - Tra số độ ở cột 1 - Tra số phút ở dòng 1 - Lấy giá trò tại giao của dòng độ và cột phút GV hướng dẫn HS tìm cos α : Dùng bảng VIII : - Tra số độ ở cột 13 - Tra số phút ở dòng cuối - Lấy giá trò tại giao của dòng độ và cột phút Chú ý : Trường hợp số phút không phải là bội số của 6 (xem SGK) Tra bảng tính tg α : hướng dẫn tra bảng IX Tra số độ ở cột 1, số phút ở dòng 1. Giá trò ở a/ Tính tỉ số lượng giác của một góc nhọn cho trước VD1 : Tính sin46 0 12’ (Xem bảng 1 - SGK trang 8) Ta có : sin46 0 12’ ≈ 0,7218 VD2 : Tính cos33 0 14’ (Xem bảng 2 - SGK trang 9) Vì cos33 0 14’< cos33 0 12’, nên cos33 0 14’ được tính bằng cos33 0 12’ trừ đi phần hiệu chỉnh ứng với 2’(đối với sin thì cộng vào) Ta có : cos33 0 14’ ≈ 0,8368 - 0,0003 ≈ 0,8365 - 10 - [...]... cos(900 - α ) = = =1 cos 65 0 sin(90 0 − 65 0 ) sin 25 0 Dựa vào đònh lý đó để tg α = cotg(900 - α ) biến đổi : cos650= sin(900 - 650) b/ tg580 - cotg320 cos650 = sin? cotg320= tg(900 - 320) = tg580 - cotg(900 - 320) cotg320 = tg? = tg580 - tg580 = 0 (hoặc ngược lại) 4/ Hướng dẫn về nhà : Xem trước bài “hệ thức giữa các cạnh và góc trong tam giác vuông” (soạn trước phần ?1 ; ?2)  - 12 - Giáo án Hìnhhọc... làm ?2 SGK trang 111 Bài toán (SGK trang 111) - 35 - Giáo án Hìnhhọc lớp 9 Cách dựng : - Dựng M là trung điểm của AO - Dựng đường tròn có tâm M bán kính MO, cắt đường tròn (O) tại B và C - Kẻ các đường thẳng AB, AC Ta được các tiếp tuyến cần dựng 4/ Củng cố − Nhắc lại dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn − Làm bài tập 21 5/ Hướng dẫn về nhà Bài tập 22, 23  - 36 - ... tròn ? hình 57, 58) - Nhóm 3 : Qua 3 điểm không Tâm O của đường tròn thẳng hàng vẽ được mấy qua : đường tròn ? - 1 điểm A - Nhóm 4 : Qua 3 điểm thẳng - 2 điểm A và B hàng vẽ được mấy đường tròn? - 3 điểm A, B, C không - Học sinh trả lời như SGK/98 thẳng hàng - Học sinh phát biểu thành - 3 điểm A, B, C thẳng đònh lý Hai cách xác đònh đường tròn hàng, ở vò trí nào ? Trên (SGK/98) đường nào ? - GV gợi... làm ?1b Tương tự cho 2 dây không bằng nhau phát biểu thành đònh lý 1, đònh lý 2 - 31 - AB = CD ⇔ OH = OK Giáo án Hìnhhọc lớp 9 Đònh lý 2 : (SGK trang 105) AB > CD ⇔ OH < OK 4/ Củng cố HS làm ?3 a OE = OF nên BC = AC b OD > OE, OE = OF nên OD > OF ⇒ AB < AC 5/ Hướng dẫn về nhà : Làm bài tập 12, 13  - 32 - Giáo án Hìnhhọc lớp 9 Tiết 23 VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA ĐƯỜNG THẲNG VÀ ĐƯỜNG TRÒN I Mục tiêu − Nắm... tròn (O ; R) - Nhấn mạnh R > 0 - HS nhắc lại đònh nghóa đường tròn (hình học 6) - Đọc SGK trang 87 1 - Nhắc lại đònh nghóa đường tròn Đònh nghóa : SGK trang 97 - Giáo viên giới thiệu 3 vò trí tương đối của điểm M và đường tròn (O) Học sinh so sánh OM và bán kính R trong mỗi trường hợp Ký hiệu : (O ; R) hoặc (O) Bảng tóm tắt vò trí tương đối của điểm M và đường tròn (O) : (SGK trang 97) ?1 So sánh các độ... a ⊥ OC Đònh lý : SGK trang 108 - 33 - Giáo án Hìnhhọc lớp 9 GV vẽ hình 73 SGK, nêu vò trí đường thẳng và đường tròn không giao nhau Gọi 1 HS so sánh khoảng cách OH từ O đến đường thẳng a và bán kính của đường tròn Cho HS tự nghiên cứu bảng tóm tắt trong SGK c/ Đường thẳng và đường tròn không giao nhau 2 - Hệ thức giữa khoảng cách từ tâm đường tròn đến đường thẳng và bán kính của đường tròn Bảng tóm... - Giải tam giác vuông - 13 - Giáo án Hìnhhọc lớp 9 - Xét VD4 : Tìm OP; OQ; VD4 (SGK trang 87) VD4 : (SGK trang 87) ˆ ˆ Q = 900 - P = 900 - 360 = 540 Theo hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác vuông : ˆ OP = PQ.sin Q = 7.sin540 ≈ 5,663 ˆ OQ = PQ.sin P = 7.sin360 ≈ 4,114 VD5 (SGK trang 87) VD5 : 0 0 0 0 ˆ ˆ N = 90 - M = 90 - 51 = 39 ˆ LN = LM.tg M = 2,8 tg510 ≈ 3,458 ˆ Q - Xét VD5 : Giải tam giác vuông... túi Casio FX-220” − Làm bài tập 20, 21, 22, 23, 24, 25 trang 84  - 11 - α ≈ 56 0 Giáo án Hìnhhọc lớp 9 Tiết 9 LUYỆN TẬP I Mục tiêu Có kỹ năng tra bảng (hoặc sử dụng máy tính) để tính các tỉ số lượng giác khi cho biết số đo góc và ngược lại II Phương tiện dạy học Bảng lượng giác; máy tính Casio FX-220 III Quá trình hoạt động trên lớp 1/ Ổn đònh lớp 2/ Kiểm tra bài cũ : sửa bài tập 20 - SGK trang... dạng tập hợp điểm 1 nhóm so sánh, 3 nhóm cho nhận xét : OH > r, OK < r nên OH > OK Nhóm 2, 3, 4 phát biểu đònh nghóa : (O ; 2) , (O ; 3cm) , (O ; 1,5dm) Đònh nghóa 2 : SGK/97 Hoạt động 2 : Sự xác đònh đường tròn - 23 - Giáo án Hìnhhọc lớp 9 - Nhóm 1 : Qua 1 điểm vẽ 2 - Sự xác đònh đường tròn ?2 Qua mấy điểm xác được bao nhiêu đường tròn ? Đònh lý 2 : SGK/98 đònh 1 đường tròn ? - Nhóm 2 : Qua 2 điểm vẽ... 1,7 + 30.tg350 ≈ 22,7 (m) Bài 41/SGK trang 95 ˆ tg B = 2 ˆ ⇒ B = 210 48' hay 5 y = 21048’ ⇒ x = 68012’ x - y = 68012’ - 21048’ = 46024’ Giáo án Hìnhhọc lớp 9 Tiết 17 KIỂM TRA 1 TIẾT HÌNH HỌC CHƯƠNG I Đề 1 1 Tìm x và y trong mỗi hình sau (lấy 3 chữ số thập phân) 2 Cho tam giác ABC vuông tại A Vẽ hình và thiết lập các hệ thức tính các tỉ số lượng giác của góc B Từ đó suy ra các hệ thức tính các tỉ số . thích thuật ngữ “Giải tam giác vuông” 2 - Giải tam giác vuông - 13 - Giáo án Hìnhhọc lớp 9 - Xét VD4 : Tìm OP; OQ; Q ˆ - Xét VD5 : Giải tam giác vuông LMN. IB - IA = 814,9 - 452,9 - 19 - Giáo án Hìnhhọc lớp 9 (Quan sát h.50 SGK trang 85) Áp dụng phương pháp xác đònh chiều cao của vật GV hướng dẫn HS vẽ hình
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án toán - hình học tham khảo, giáo án toán - hình học tham khảo, giáo án toán - hình học tham khảo

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn