TỜ KHAI PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

2 309 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/08/2013, 15:11

TỜ KHAI PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG[01] Kỳ tính thuế: Tháng.... năm …….....[02] Lần đầu  [03] Bổ sung lần thứ [04] Người nộp thuế :.....................................................................................[05] Mã số thuế: .............................................................................................[06] Địa chỉ: ...................................................................................................[07] Quận/huyện: ................... [08] Tỉnh/Thành phố: .....................................[09] Điện thoại: ..................... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TỜ KHAI PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG [01] Kỳ tính thuế: Tháng năm …… . [02] Lần đầu  [03] Bổ sung lần thứ  [04] Người nộp thuế : . [05] Mã số thuế: . [06] Địa chỉ: . [07] Quận/huyện: . [08] Tỉnh/Thành phố: . [09] Điện thoại: . [10] Fax: [11] Email: [12] Số tài khoản: . [13] tại Ngân hàng / KBNN: [14] Nghề nghiệp/ lĩnh vực hoạt động, kinh doanh chính : . [15] Văn bản uỷ quyền: . [16] Đại lý thuế (nếu có) : . [17] Mã số thuế: . [18] Địa chỉ: . [19] Quận/huyện: . [20] Tỉnh/Thành phố: . [21] Điện thoại: . [22] Fax: [23] Email: [24] Hợp đồng đại lý thuế số : .ngày Đơn vị tiền: đồng Việt Nam STT Loại khoáng sản Số lượng khoáng sản Mức phí Số phí phải nộp trong kỳ Đơn vị tính Số lượng (1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4) x (5) I Khoáng sản do cơ sở tự khai thác: 1 . 2 . II Khoáng sản do cơ sở thu mua nộp thay người khai thác 1 2 . Tổng cộng: Số tiền phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản phải nộp vào NSNN trong kỳ này là (ghi bằng chữ): . . Mẫu số: 01/BVMT (Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011của Bộ Tài chính) Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./. NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ Họ và tên: Chứng chỉ hành nghề số: Ngày . tháng . năm NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có) . CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TỜ KHAI PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG [01] Kỳ tính thuế: Tháng năm …… . [02] Lần đầu  [03]. cơ sở thu mua nộp thay người khai thác 1 2 . Tổng cộng: Số tiền phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản phải nộp
- Xem thêm -

Xem thêm: TỜ KHAI PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, TỜ KHAI PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, TỜ KHAI PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay