Nghiên cứu xây dựng chương trình chuyên sâu môn bóng chuyền cho sinh viên ngành giáo dục thể chất trường đại học cần thơ

292 19 0
  • Loading ...
1/292 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2019, 07:01

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - NGUYỄN THANH LIÊM NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH CHUN SÂU MƠN BĨNG CHUYỀN CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ LUẬN ÁN TIẾN SĨ GIÁO DỤC HỌC TP Hồ Chí Minh – 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - NGUYỄN THANH LIÊM NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH CHUN SÂU MƠN BĨNG CHUYỀN CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Ngành: Giáo dục học Mã số: 9140101 LUẬN ÁN TIẾN SĨ GIÁO DỤC HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS Nguyễn Tiên Tiến TS Vũ Thái Hồng TP Hồ Chí Minh – 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận án trung thực chưa cơng bố cơng trình Tác giả luận án Nguyễn Thanh Liêm MỤC LỤC PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT Các chữ viết tắt BGH CP CTĐT ĐBCL ĐB.SCL ĐHCT ĐVHT GDTC GD&ĐT GV HK HP HSSV LVĐ NĐ NQ PGS.TS QĐ RLTT SPSS SV SV ĐHCT TB tc TC Ban Giám hiệu Chính phủ Chương trình đào tạo Đảm bảo chất lượng Đồng Sơng Cửu Long Đại học Cần Thơ Đơn vị học trình Giáo dục thể chất Giáo dục Đào tạo Giảng viên Hecta Học kỳ Học phần Học sinh, sinh viên Lượng vận động Nghị định Nghị Phó giáo sư, tiến sĩ Quyết định Rèn luyện thân thể Statistical Package for the Social Sciences Sinh viên Sinh viên ĐHCT Trung bình Tín Thể chất TDTT Thể dục thể thao Ths Ts TT TTg TW VN XPC Đơn vị đo lường cm g kg m s Thạc sĩ Tiến sĩ Thông tư Thủ tướng Trung ương Việt Nam Xuất phát cao Centimét Gam Kilôgam Mét Giây p Phút DANH MỤC CÁC BẢNG TT Bảng 3.1 Bảng 3.2 Bảng 3.3 Bảng 3.4 Bảng 3.5 Bảng 3.6 Bảng 3.7 Bảng 3.8 Bảng 3.9 Bảng 3.10 Bảng 3.11 TÊN BẢNG Trang Chương trình giảng dạy chun sâu Bóng chuyền chun ngành Giáo dục thể chất Trường Đại học Cần Thơ từ năm 2006-2009 Chương trình giảng dạy chun sâu bóng chuyền ngành Giáo dục thể chất trường Đại học Cần Thơ từ năm 2010-2014 Thực trạng chương trình chun sâu bóng chuyền ngành GDTC số Trường Đại học toàn quốc Bảng thực trạng đội ngũ giảng viên Bộ môn GDTC Trường Đại học Cần Thơ Bảng thực trạng đội ngũ giảng viên giảng dạy mơn chun sâu bóng chuyên Bộ môn GDTC trường Đại học Cần Thơ Thực trạng sở vật chất, sân bãi cho hoạt động TDTT Trường Đại học Cần Thơ Thực trạng kinh phí dành cho hoạt động bóng chuyền giai đoạn 2010–2014 Kết vấn mức độ phối hợp Bộ mơn GDTC phòng ban (n=18) Thống kề kết học tập sinh viên chuyên sâu bóng chuyền khóa 38 39 ngành Giáo dục thể chất Trường Đại học Cần 77 78 79 82 83 84 85 86 87 Thơ (n=72) Kết vấn sinh viên chuyên sâu bóng chuyền khóa 39 ngành Giáo dục thể chất Trường Đại học Cần Thơ (n=38) Kết vấn lựa chọn nội dung giảng dạy test đánh học phần chuyên sâu bóng chuyền cho sinh viên ngành GDTC Trường Đại học Cần Thơ (n=27) Độ tin cậy hai lần lập test đánh giá trình độ kỹ thuật thể Bảng 3.12 lực xuyên suốt cho 05 học phần chuyên sâu bóng chuyền Trường Đại học Cần Thơ Kết vấn xác định nội dung kiểm tra kỳ cho Bảng 3.13 Bảng 3.14 sinh viên chuyên sâu bóng chuyền ngành GDTC Trường Đại học Cần Thơ (n=05) Tổng hợp nội dung đánh giá kết học tập theo học phần 121 TT Bảng 3.15 Bảng 3.16 TÊN BẢNG Trang Phân phối thời gian chung chương trình chun sâu bóng chuyền ngành GDTC Trường Đại học Cần Thơ Bảng phân phối thời gian cụ thể cho học phần chuyên sâu Bảng 3.17 bóng chuyền ngành GDTC Trường Đại học Cần Thơ Bảng kế hoạch thực nghiệm cho học phần Những điểm chương trình mơn học chun sâu bóng Bảng 3.18 chuyền ngành GDTC trường Đại học Cần Thơ xây dựng đổi Bảng 3.19 Bảng 3.20 Bảng 3.21 Bảng 3.22 Bảng 3.23 Bảng 3.24 Bảng 3.25 Bảng 3.26 Bảng 3.27 Bảng 3.28 Bảng 3.29 so với chương trình cũ Kết thống kê mật độ chung mật độ vận động ban đầu lên lớp học phần chuyên sâu bóng chuyền (n=31) Kết kiểm tra ban đầu trình độ kỹ thuật thể lực sinh viên 123 130 138 chuyên sâu bóng chuyền ngành giáo dục thể chất Trường Đại học Cần Thơ (n=31) Kết thống kê mật độ chung mật độ vận động lên lớp học phần chuyên sâu mơn bóng chuyền (n=31) Kết thống kê kết học tập sinh viên qua học phần chun sâu mơn bóng chuyền (n=31) Kết kiểm tra đánh giá trình độ kỹ thuật thể lực sinh 144 145 viên ngành GDTC Trường Đại học Cần Thơ sau hoàn thành học phần chuyên sâu bóng chuyền (n=31) Kết thống kê mật độ chung mật độ vận động lên lớp học phần chun sâu mơn bóng chuyền (n=31) Kết thống kê kết học tập sinh viên học phần chun sâu mơn bóng chuyền (n=31) Kết kiểm tra đánh giá trình độ kỹ thuật thể lực sinh 149 150 viên ngành GDTC Trường Đại học Cần Thơ sau hoàn thành học phần chuyên sâu bóng chuyền (n=31) Kết thống kê mật độ chung mật độ vận động lên lớp học phần chun sâu mơn bóng chuyền (n=31) Kết thống kê kết học tập sinh viên học phần chun sâu mơn bóng chuyền (n=31) Kết kiểm tra đánh giá trình độ kỹ thuật thể lực sinh viên ngành GDTC Trường Đại học Cần Thơ sau hoàn thành 154 155 TT Bảng 3.30 Bảng 3.31 Bảng 3.32 Bảng 3.33 Bảng 3.34 Bảng 3.35 TÊN BẢNG Trang học phần chuyên sâu Bóng chuyền (n=31) Kết thống kê mật độ chung mật độ vận động lên lớp học phần chun sâu mơn bóng chuyền (n=31) Kết thống kê kết học tập sinh viên học phần chun sâu mơn bóng chuyền (n=31) Kết kiểm tra đánh giá trình độ kỹ thuật thể lực sinh 160 161 viên ngành GDTC Trường Đại học Cần Thơ sau hoàn thành học phần chuyên sâu bóng chuyền (n=31) Kết thống kê mật độ chung mật độ vận động lên lớp học phần chun sâu mơn bóng chuyền (n=31) Kết thống kê kết học tập sinh viên học phần chun sâu mơn bóng chuyền (n=31) Kết kiểm tra đánh giá trình độ kỹ thuật thể lực sinh 165 166 viên ngành GDTC Trường Đại học Cần Thơ sau hoàn thành học phần chuyên sâu bóng chuyền (n=31) Bảng so sánh tự đối chiếu trình độ kỹ thuật thể lực sinh Bảng 3.36 viên chuyên sâu bóng chuyền ngành GDTC trường Đại học Cần Thơ qua 05 học phần (n=31) Bảng nhịp tăng trưởng trình độ kỹ thuật thể lực sinh viên Bảng 3.37 Bảng 3.38 Bảng 3.39 chuyên sâu bóng chuyền Trường Đại học Cần Thơ qua 05 học phần (n=31) Đánh giá giảng viên thái độ tích cực sinh viên q trình học mơn chun sâu bóng chuyền (n=5) Kết đánh giá sinh viên thái độ tích cực tự học (n=31) 142 179 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ TT Biểu đồ 3.1 Biểu đồ 3.2 Biểu đồ 3.3 Biểu đồ 3.4 Biểu đồ 3.5 Biểu đồ 3.6 Biểu đồ 3.7 Biểu đồ 3.8 Biểu đồ 3.9 Biểu đồ 3.10 Biểu đồ 3.11 Biểu đồ 3.12 Biểu đồ 3.13 Biểu đồ 3.14 Biểu đồ 3.15 Biểu đồ 3.16 Biểu đồ 3.17 Tên biểu đồ Trang Diễn biến nhịp tăng trưởng test đánh giá kỹ thuật nam sinh viên chuyên sâu Bóng chuyền học phần Diễn biến nhịp tăng trưởng test đánh giá kỹ thuật nữ sinh viên chuyên sâu Bóng chuyền học phần Diễn biến nhịp tăng trưởng test đánh giá thể lực nam sinh viên chuyên sâu Bóng chuyền học phần Diễn biến kết nhịp tăng trưởng test đánh giá thể lực nữ sinh viên chuyên sâu Bóng chuyền học phần Diễn biến nhịp tăng trưởng test đánh giá kỹ thuật nam sinh viên chuyên sâu Bóng chuyền học phần Diễn biến nhịp tăng trưởng test đánh giá kỹ thuật nữ sinh viên chuyên sâu Bóng chuyền học phần Diễn biến nhịp tăng trưởng test đánh giá thể lực nam sinh viên chuyên sâu Bóng chuyền học phần Diễn biến nhịp tăng trưởng test đánh giá thể lực nữ sinh viên chuyên sâu Bóng chuyền học phần Diễn biến nhịp tăng trưởng test đánh giá kỹ thuật nam sinh viên chuyên sâu Bóng chuyền học phần Diễn biến nhịp tăng trưởng test đánh giá kỹ thuật nữ sinh viên chuyên sâu Bóng chuyền học phần Diễn biến nhịp tăng trưởng test đánh giá thể lực nam sinh viên chuyên sâu Bóng chuyền học phần Diễn biến nhịp tăng trưởng test đánh giá thể lực nữ sinh viên chuyên sâu Bóng chuyền học phần Diễn biến nhịp tăng trưởng test đánh giá kỹ thuật nam sinh viên chuyên sâu bóng chuyền học phần Diễn biến nhịp tăng trưởng test đánh giá kỹ thuật nữ sinh viên chuyên sâu Bóng chuyền học phần Diễn biến nhịp tăng trưởng test đánh giá thể lực nam sinh viên chuyên sâu Bóng chuyền học phần Diễn biến nhịp tăng trưởng test đánh giá thể lực nữ sinh viên chuyên sâu Bóng chuyền học phần Diễn biến nhịp tăng trưởng test đánh giá kỹ thuật nam 148 148 149 149 153 153 153 154 158 158 159 159 164 164 165 165 170 Phần 1: Phương pháp tuyển chọn vận động viên: (tt) Các test tuyển chọn Thực hành: Bài 1: Chuyền đập bóng với dạng biến hóa Bài 3: Phát bóng-Đỡ bước từ vị trí số (để tổ chức cơng)-tấn cơng dạng biến hóa Bài 4: Ứng dụng kỹ thuật cơng phòng thủ phản cơng Bài 5: Bài tập phối hợp: Phát bóngđệm bóng- chuyền bước hai- đập bóng biến hóa vị trí số 4-3 3-2 Bài 10: Phát triển thể lực chung chuyên môn Phần 1: Phương pháp tuyển chọn vận động viên: (tt) Các giai đoạn tuyển chọn Thực hành: Bài 1: Chuyền đập bóng với dạng biến hóa Bài 2: Chuyền từ vị trí số đan chuyền tổ chức cơng Bài 3: Phát bóng-Đỡ bước từ vị trí số (để tổ chức cơng)-tấn cơng dạng biến hóa Bài 4: Ứng dụng kỹ thuật cơng phòng thủ phản cơng Bài 5: Bài tập phối hợp: Phát bóngđệm bóng- chuyền bước hai- đập bóng biến hóa vị trí số 4-3 3-2 Bài 10: Phát triển thể lực chung chuyên môn Phần 1: Phương pháp tuyển chọn vận động viên: (tt) Các giai đoạn tuyển chọn Thực hành: Bài 1: Chuyền đập bóng với dạng biến hóa 1 1 1 1 - Tìm hiểu thực chương (từ trang 17 - 41; hướng dẫn tài liệu [2] -Nghiên cứu trước: +Tài liệu [5]: nội dung từ mục 1.3, học phần từ trang 25 - 30 +Ôn lại nội dung từ 1.1 học học phần -Tìm hiểu tập chương 3, (từ trang 70 đến trang 76 86- 92) hướng dẫn tài liệu [4] - Tìm hiểu thực phấn (từ trang 7- 12 trang 20 – 45; trang 76 – 85; trang 103 – 117; trang 134 – 144) hướng dẫn tài liệu [1] - Tìm đọc nghiên cứu chương (từ trang 24 – 61) trình bày tài liệu [5] - Nghiên cứu trước: +Tài liệu [5]: nội dung từ mục 1.3, phần từ trang 25 - 30 +Ôn lại nội dung từ 1.1 học học phần -Tìm hiểu tập chương 3, (từ trang 70 đến trang 76 86- 92) hướng dẫn tài liệu [4] - Tìm hiểu thực phấn (từ trang 7- 12 trang 20 – 45; trang 76 – 85; trang 103 – 117; trang 134 – 144) hướng dẫn tài liệu [1] -Tìm hiểu tập chương (từ trang 42 đến trang 128) hướng dẫn tài liệu [2] - Tìm hiểu thực chương (từ trang 129 - 151; hướng dẫn tài liệu [2] - Nghiên cứu trước: +Tài liệu [5]: nội dung từ mục 1.3, phần từ trang 25 - 30 +Ôn lại nội dung từ 1.1 học học phần Bài 3: Phát bóng-Đỡ bước từ vị trí số (để tổ chức cơng)-tấn cơng dạng biến hóa Bài 5: Bài tập phối hợp: Phát bóngđệm bóng- chuyền bước hai- đập bóng biến hóa vị trí số 4-3 3-2 Bài 6: Chắn đơi phòng thủ hàng sau Bài 8: Phối hợp chiến thuật nhóm: Đỡ phát – bước 1- chuyền – cơng (nhanh, trung bình cao biên) Bài 10: Phát triển thể lực chung chuyên môn Phần 1: Phương pháp tuyển chọn vận động viên: (tt) Các giai đoạn tuyển chọn Thực hành: Bài 2: Chuyền từ vị trí số đan chuyền tổ chức công Bài 4: Ứng dụng kỹ thuật cơng phòng thủ phản cơng Bài 5: Bài tập phối hợp: Phát bóngđệm bóng- chuyền bước hai- đập bóng biến hóa vị trí số 4-3 3-2 Bài 7: Ứng dụng công biên sau đỡ chắn Bài 8: Phối hợp chiến thuật nhóm: Đỡ phát – bước 1- chuyền – công (nhanh, trung bình cao biên) Bài 10: Phát triển thể lực chung chuyên môn Thực hành: Bài 1: Chuyền đập bóng với dạng biến hóa Bài 3: Phát bóng-Đỡ bước từ vị trí số (để tổ chức công)-tấn công dạng biến hóa Bài 5: Bài tập phối hợp: Phát bóngđệm bóng- chuyền bước hai- đập bóng biến hóa vị trí số 4-3 3-2 Bài 6: Chắn đơi phòng thủ hàng 1 1 -Tìm hiểu tập chương 3, (từ trang 70 đến trang 76 86- 92) hướng dẫn tài liệu [4] - Tìm hiểu thực phấn (từ trang 7- 12 trang 20 – 45; trang 76 – 85; trang 103 – 117; trang 134 – 144) hướng dẫn tài liệu [1] -Tìm hiểu tập chương (từ trang 42 đến trang 128) hướng dẫn tài liệu [2] - Tìm hiểu thực chương (từ trang 129 - 151; hướng dẫn tài liệu [2] - Nghiên cứu trước: +Tài liệu [5]: nội dung từ mục 2.3, phần từ trang 25 - 30 +Ôn lại nội dung từ 1.2 học học phần -Tìm hiểu tập chương 3, (từ trang 70 đến trang 76 86- 92) hướng dẫn tài liệu [4] - Tìm hiểu thực phấn (từ trang 7- 12 trang 20 – 45; trang 76 – 85; trang 103 – 117; trang 134 – 144) hướng dẫn tài liệu [1] -Tìm hiểu tập chương (từ trang 42 đến trang 128) hướng dẫn tài liệu [2] - Tìm hiểu thực chương (từ trang 129 - 151; hướng dẫn tài liệu [2] -Tìm hiểu tập chương 3, (từ trang 70 đến trang 76 86- 92) hướng dẫn tài liệu [4] - Tìm hiểu thực phấn (từ trang 7- 12 trang 20 – 45; trang 76 – 85; trang 103 – 117; trang 134 – 144) hướng dẫn tài liệu [1] 10 11 sau Bài 7: Ứng dụng công biên sau đỡ chắn Bài 8: Phối hợp chiến thuật nhóm: Đỡ phát – bước 1- chuyền – công (nhanh, trung bình cao biên) Bài 10: Phát triển thể lực chung chuyên môn Thực hành: Bài 2: Chuyền từ vị trí số đan chuyền tổ chức công Bài 4: Ứng dụng kỹ thuật cơng phòng thủ phản cơng Bài 5: Bài tập phối hợp: Phát bóngđệm bóng- chuyền bước hai- đập bóng biến hóa vị trí số 4-3 3-2 Bài 6: Chắn đơi phòng thủ hàng sau Bài 7: Ứng dụng công biên sau đỡ chắn Bài 8: Phối hợp chiến thuật nhóm: Đỡ phát – bước 1- chuyền – cơng (nhanh, trung bình cao biên) Bài 10: Phát triển thể lực chung chuyên môn Thực hành: - Bài 1: Chuyền đập bóng với dạng biến hóa Bài 3: Phát bóng-Đỡ bước từ vị trí số (để tổ chức công)-tấn công dạng biến hóa Bài 5: Bài tập phối hợp: Phát bóngđệm bóng- chuyền bước hai- đập bóng biến hóa vị trí số 4-3 3-2 Bài 6: Chắn đơi phòng thủ hàng sau Bài 7: Ứng dụng công biên sau đỡ chắn Bài 8: Phối hợp chiến thuật nhóm: Đỡ phát – bước 1- chuyền – công (nhanh, trung bình cao biên) Bài 10: Phát triển thể lực chung chuyên môn Thực hành: - -Tìm hiểu tập chương (từ trang 42 đến trang 128) hướng dẫn tài liệu [2] - Tìm hiểu thực chương (từ trang 129 - 151; hướng dẫn tài liệu [2] 1 1 - Tìm hiểu thực phấn (từ trang 222 - 248; hướng dẫn tài liệu [2] Tìm hiểu tập chương (từ trang 249 đến trang 282) hướng dẫn tài liệu [2] - Tìm đọc nghiên cứu chương (từ trang 24 – 61) trình bày tài liệu [5] 1 -Tìm hiểu tập chương (từ trang 207 đến trang 221) hướng dẫn tài liệu [2] - Tìm hiểu thực phấn (từ trang 222 - 248; hướng dẫn tài liệu [2] - Tìm đọc nghiên cứu chương (từ trang 24 – 61) trình bày tài liệu [5] 12 13 - Bài 2: Chuyền từ vị trí số đan chuyền tổ chức công Bài 4: Ứng dụng kỹ thuật cơng phòng thủ phản cơng Bài 5: Bài tập phối hợp: Phát bóngđệm bóng- chuyền bước hai- đập bóng biến hóa vị trí số 4-3 3-2 Bài 6: Chắn đơi phòng thủ hàng sau Bài 7: Ứng dụng công biên sau đỡ chắn Bài 8: Phối hợp chiến thuật nhóm: Đỡ phát – bước 1- chuyền – cơng (nhanh, trung bình cao biên) Bài 9: Thi đấu ứng dụng – miếng phối hợp đơn giản Bài 10: Phát triển thể lực chung chuyên môn Thực hành: - Bài 1: Chuyền đập bóng với dạng biến hóa Bài 3: Phát bóng-Đỡ bước từ vị trí số (để tổ chức cơng)-tấn cơng dạng biến hóa Bài 5: Bài tập phối hợp: Phát bóngđệm bóng- chuyền bước hai- đập bóng biến hóa vị trí số 4-3 3-2 Bài 6: Chắn đơi phòng thủ hàng sau Bài 7: Ứng dụng công biên sau đỡ chắn Bài 8: Phối hợp chiến thuật nhóm: Đỡ phát – bước 1- chuyền – cơng (nhanh, trung bình cao biên) Bài 9: Thi đấu ứng dụng – miếng phối hợp đơn giản Bài 10: Phát triển thể lực chung chuyên môn Thực hành: Bài 2: Chuyền từ vị trí số đan chuyền tổ chức cơng Bài 4: Ứng dụng kỹ thuật cơng phòng thủ phản công Bài 5: Bài tập phối hợp: Phát bóng- 1 - Tìm hiểu thực phấn (từ trang 222 - 248; hướng dẫn tài liệu [2] Tìm hiểu tập chương (từ trang 249 đến trang 282) hướng dẫn tài liệu [2] - Tìm đọc nghiên cứu chương (từ trang 24 – 61) trình bày tài liệu [5] 1 1 1 -Tìm hiểu tập chương (từ trang 207 đến trang 221) hướng dẫn tài liệu [2] - Tìm hiểu thực phấn (từ trang 222 - 248; hướng dẫn tài liệu [2] - Tìm đọc nghiên cứu chương (từ trang 24 – 61) trình bày tài liệu [5] - Tìm hiểu thực phấn (từ trang 222 - 248; hướng dẫn tài liệu [2] Tìm hiểu tập chương (từ trang 249 đến trang 282) 14 15 đệm bóng- chuyền bước hai- đập bóng biến hóa vị trí số 4-3 3-2 Bài 6: Chắn đơi phòng thủ hàng sau Bài 7: Ứng dụng công biên sau đỡ chắn Bài 8: Phối hợp chiến thuật nhóm: Đỡ phát – bước 1- chuyền – cơng (nhanh, trung bình cao biên) Bài 9: Thi đấu ứng dụng – miếng phối hợp đơn giản Bài 10: Phát triển thể lực chung chuyên môn Thực hành: - Bài 1: Chuyền đập bóng với dạng biến hóa Bài 3: Phát bóng-Đỡ bước từ vị trí số (để tổ chức công)-tấn công dạng biến hóa Bài 5: Bài tập phối hợp: Phát bóngđệm bóng- chuyền bước hai- đập bóng biến hóa vị trí số 4-3 3-2 Bài 6: Chắn đơi phòng thủ hàng sau Bài 7: Ứng dụng công biên sau đỡ chắn Bài 8: Phối hợp chiến thuật nhóm: Đỡ phát – bước 1- chuyền – công (nhanh, trung bình cao biên) Bài 9: Thi đấu ứng dụng – miếng phối hợp đơn giản Bài 10: Phát triển thể lực chung chuyên môn Thực hành: - Bài 2: Chuyền từ vị trí số đan chuyền tổ chức công Bài 4: Ứng dụng kỹ thuật cơng phòng thủ phản công Bài 5: Bài tập phối hợp: Phát bóngđệm bóng- chuyền bước hai- đập bóng biến hóa vị trí số 4-3 3-2 Bài 6: Chắn đơi phòng thủ hàng sau Bài 7: Ứng dụng cơng biên sau đỡ hướng dẫn tài liệu [2] - Tìm đọc nghiên cứu chương (từ trang 24 – 61) trình bày tài liệu [5] 1 1 1 -Tìm hiểu tập chương (từ trang 207 đến trang 221) hướng dẫn tài liệu [2] - Tìm hiểu thực phấn (từ trang 222 - 248; hướng dẫn tài liệu [2] - Tìm đọc nghiên cứu chương (từ trang 24 – 61) trình bày tài liệu [5] - Tìm hiểu thực phấn (từ trang 222 - 248; hướng dẫn tài liệu [2] Tìm hiểu tập chương (từ trang 249 đến trang 282) hướng dẫn tài liệu [2] - Tìm đọc nghiên cứu chương (từ trang 24 – 61) trình bày tài liệu [5] chắn Bài 8: Phối hợp chiến thuật nhóm: Đỡ phát – bước 1- chuyền – cơng (nhanh, trung bình cao biên) Bài 9: Thi đấu ứng dụng – miếng phối hợp đơn giản Bài 10: Phát triển thể lực chung chuyên môn Cần Thơ, ngày 24 tháng năm 2015 TL HIỆU TRƯỞNG TRƯỞNG BỘ MÔN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh Phúc ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Tên học phần : Chuyên sâu bóng chuyền (Profession Volleyball V) - Mã số học phần : TC210 - Số tín học phần : tín - Số tiết học phần : 15 tiết lý thuyết, 60 tiết thực hành 90 tiết tự học Đơn vị phụ trách học phần: - Khoa/Viện/Trung tâm/Bộ môn: Giáo dục Thể chất Điều kiện tiên quyết: học xong bóng chuyền nâng cao (TC 209 ) Mục tiêu học phần: 4.13 Kiến thức: 4.13.1 Có khả mơ tả xây dựng chương trình huấn luyện mơn bóng chuyền ngắn hạn - dài hạn 4.13.2 Biết phân biệt, suy luận, giải thích vận dụng kỹ chiến thuật mơn bóng chuyền 4.14 Kỹ năng: 4.14.1 Hoàn thiện nâng cao kỹ thuật cơng: Chuyền bóng, đập bóng, phát bóng 4.14.2 Hồn thiện nâng cao kỹ thuật phòng thủ: Đệm bóng chắn bóng 4.14.3 Biết phối hợp chủ động tập luyện với nhóm tự tập luyện … 4.14.4 Biết phân tích, tổng hợp, bố trí chiến thuật bóng chuyền đồng thời biết phân loại chiến thuật vận dụng kỹ chiến thuật mơn bóng chuyền cách thích hợp 4.14.5 Có khả khái qt hóa, phác thảo vận hành qui luật hệ thống chiến thuật cơng phòng thủ 4.15 Thái độ: 4.15.1 Có trách nhiệm bảo quản dụng cụ, thiết bị tập luyện 4.15.2 Giữ vệ sinh sân bãi trước, sau học 4.15.3 Tác phong nhanh nhẹn, chấp hành tốt qui định học Biết tôn trọng, giúp đỡ bạn trình học 4.15.4 Ý thức tự giác rèn luyện chun mơn ngày mai lập nghiệp Mơ tả tóm tắt nội dung học phần: Chương trình TC 209 nhằm trang bị cho người học: khả mô tả, mô tả xây dựng chương trình huấn luyện mơn bóng chuyền ngắn hạn - dài hạn đồng thời biết thiết kế, đánh giá tổ chức phối hợp loại hình chiến thuật Ngồi ra, để tạo tảng cho việc thực kỹ thuật động tác người học trọng phát triển thể lực chung chuyên môn cách phù hợp với trình độ tập luyện Thơng qua rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo thể lực hình thành cho người học phẩm chất: kiên trì, vượt khó, có lòng đam mê mơn bóng chuyền nói riêng thể thao nói chung Cấu trúc nội dung học phần: 6.1 Lý thuyết Nội dung Phần Xây dựng chương trình huấn luyện dài hạn ngắn hạn 1.1 Khái niệm 1.2 Phân loại 1.3 Cơ sở xây dựng kế hoạch huấn luyện ngắn hạn – dài hạn 1.4 Các giai đoạn huấn luyện Giai đoạn chuẩn bị Giai đoạn hoàn thiện Giai đoạn nâng cao 1.5 Cách xây dựng tiến trình biểu huấn luyện 1.6 Cách xây dựng giáo án huấn luyện Chiến thuật phòng thủ lùi 6.2 Thực hành Nội dung Bài Chuyền đỡ phát bóng Bài Chuyền từ số cho số trước mặt số sau đầu Bài Phát bóng cao tay trước mặt mạnh Phát bóng vào vị trí – - Bài Đỡ phát bóng từ vị trí: Số – - Bài Đập bóng diện theo phương lấy đà vị trí số - Bài Kỹ thuật chắn bóng cá nhân Bài Chắn bóng (1 người) phòng thủ hàng sau Bài Bài tập phối hợp: Phát bóng-đệm bóng- chuyền bước hai- đập bóng cao biên vị trí số Bài Thi đấu ứng dụng – miếng phối hợp đơn giản Bài Phát triển thể lực chung chuyên môn 10 Số tiết Mục tiêu 4.1.1; 4.3.3; 4.3.4; 4.1.1; 4.3.3; 4.3.4; Số tiết 6 4 8 Mục tiêu 4.1.2;4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.3.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.3.4 4.1.2;4.2.1; 4.2.4;4.2.5; 4.3.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.3.4 Phương pháp giảng dạy: - Lý thuyết: theo phương pháp thuyết trình, thảo luận nhóm… - Thực hành: Vận dụng phương pháp chia nhóm, quay vòng, trực quan, thị phạm, diễn giải Nhiệm vụ sinh viên: Sinh viên phải thực nhiệm vụ sau: - Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết - Tham gia đầy đủ 100% thực hành sân - Thực đầy đủ tập nhóm/ tập đánh giá kết thực - Tham dự thi kết thúc học phần - Chủ động tổ chức thực tự học Đánh giá kết học tập sinh viên: 9.1 Cách đánh giá Sinh viên đánh giá tích lũy học phần sau: T Điểm thành phần Quy định Trọng số Mục tiêu T Điểm chuyên cần Số tiết lý thuyết thực hành: 10% 4.3.2; 4.3.4 Tham gia 100% số Điểm kiểm tra Bắt buộc thi viết/trắc 30% 4.1.1; 4.1.2; kỳ (lý thuyết) nghiệm/vấn đáp/ (60 phút) 4.2.4; 4.2.5 Điểm thi kết thúc Bắt buộc dự thi đầy đủ Test 60% 4.1.1; 4.2.1 đến học phần (Thực kiểm tra 4.2.4; hành) 9.2 Cách tính điểm - Điểm đánh giá thành phần điểm thi kết thúc học phần chấm theo thang điểm 10 (từ đến 10), làm tròn đến chữ số thập phân - Điểm học phần tổng điểm tất điểm đánh giá thành phần học phần nhân với trọng số tương ứng Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến chữ số thập phân, sau quy đổi sang điểm chữ điểm số theo thang điểm theo quy định công tác học vụ Trường 10 Tài liệu học tập: Số đăng ký Thông tin tài liệu cá biệt [1] Bùi Huy Châm (1989), Kỹ thuật bóng chuyền, Nxb TP.HCM [2] Đinh Lẫm – Nguyễn Bình (2000) Huấn luyện bóng chuyền, NxbTDTT, Hà Nội [3] Luật Bóng chuyền, 2011, Nxb TDTT, Hà Nội [4] PEGGY MARTIN (THANH LY-NHÃ THƯ: biên dịch), 101 Bài luyện tập mơn bóng chuyền, Nxb Tổng hợp TP.HCM [5] Lê Quang Anh,(2008), Giáo trình Bóng chuyền (lưu hành nội bộ), Bộ môn GIÁO DỤC THỂ CHẤT- Trường Đại học Cần Thơ 11 Hướng dẫn sinh viên tự học: Tu L T Nội dung Nhiệm vụ sinh viên ần T H Phần 1: Xu hướng phát triển (6) -Nghiên cứu trước: bóng chuyền đại đặc điểm +Tài liệu [1]: nội dung từ mục 1.3 bóng chuyền đỉnh cao Việt đến 1.5, phần Nam +Ôn lại nội dung từ 1.1 đến 1.2 1.1 Xu hướng phát triển bóng học học phần +Tra cứu nội dung kỹ thuật chuyền chuyền đại bóng cao tay từ trang 33 đến trang 42 Thực hành: Bài 1: chuyền đỡ phát bóng Bài 2: Chuyền từ số cho số Bài 3: Phát bóng cao tay trước mặt mạnh Bài 4: đỡ phát bóng từ vị trí Bài 5: Đập bóng diện theo phương lấy đà Bài 10: Phát triển thể lực chung chuyên môn 1.2 Đặc điểm bóng chuyền đỉnh cao Việt Nam Thực hành: Bài 1: chuyền đỡ phát bóng Bài 2: Chuyền từ số cho số Bài 3: Phát bóng cao tay trước mặt mạnh Bài 4: đỡ phát bóng từ vị trí Bài 5: Đập bóng diện theo phương lấy đà Bài 10: Phát triển thể lực chung chuyên mơn Phần 2: Chiến thuật bóng chuyền 2.1:Khái niệm 2.2:Những khái niệm chiến thuật 2.3:Phân loại chiến thuật Thực hành: Bài 1: chuyền đỡ phát bóng Bài 2: Chuyền từ số cho số Bài 3: Phát bóng cao tay trước mặt mạnh Bài 4: đỡ phát bóng từ vị trí Bài 5: Đập bóng diện theo phương lấy đà Bài 10: Phát triển thể lực chung chuyên môn Phần 2: Chiến thuật bóng chuyền 2.4:Đặc trưng huấn luyện thi 1 11 1 1 2 trình bày tài liệu [5] -Tìm hiểu tập chương 1, (từ trang đến trang 24 25- 40) hướng dẫn tài liệu [4] - Tìm hiểu thực phấn (từ trang 7- 12 trang 20 – 45; trang 76 – 85; trang 103 – 117; trang 134 – 144) hướng dẫn tài liệu [1] - Tìm đọc nghiên cứu chương (từ trang 24 – 61) trình bày tài liệu [5] - Nghiên cứu trước: +Tài liệu [1]: nội dung từ mục 1.3 đến 1.5, phần +Tra cứu nội dung kỹ thuật chuyền bóng thấp tay từ trang 43 đến trang 45 tài liệu [5] -Tìm hiểu tập chương 3, (từ trang 59 đến trang 69 77- 85) hướng dẫn tài liệu [4] -Tìm hiểu thực phấn (từ trang 7- 12 trang 20 – 45; trang 134 – 144) hướng dẫn tài liệu [1] - Tìm đọc nghiên cứu chương (từ trang 24 – 61) trình bày tài liệu [5] +Tra cứu nội dung kỹ thuật phát bóng từ trang 51đến trang 57 trình bày tài liệu [5] 2 -Tìm hiểu tập chương 3, (từ trang 70 đến trang 76 86- 92) hướng dẫn tài liệu [4] Tìm hiểu thực phấn (từ trang 7- 12 trang 20 – 45; trang 76 – 85; trang 103 – 117; trang 134 – 144) hướng dẫn tài liệu [1] - Tìm đọc nghiên cứu chương (từ trang 24 – 61) trình bày tài liệu [5] -Tìm hiểu tập chương 3, (từ đấu thể thao 2.5:Chức đấu thủ đội hình thi đấu Thực hành: Bài 1: chuyền đỡ phát bóng Bài 2: Chuyền từ số cho số Bài 3: Phát bóng cao tay trước mặt mạnh Bài 4: đỡ phát bóng từ vị trí Bài 5: Đập bóng diện theo phương lấy đà Bài 6: KT chắn bóng cá nhân Bài 8: Bài tập phối hợp Bài 10: Phát triển thể lực chung chun mơn Phần 2: Chiến thuật bóng chuyền 2.6 Đội hình chiến thuật: Thực hành: Bài 1: chuyền đỡ phát bóng Bài 2: Chuyền từ số cho số Bài 3: Phát bóng cao tay trước mặt mạnh Bài 4: đỡ phát bóng từ vị trí Bài 5: Đập bóng diện theo phương lấy đà Bài 8: Bài tập phối hợp Bài 10: Phát triển thể lực chung chuyên môn Phần 2: Chiến thuật bóng chuyền 2.7 Chiến thuật cơng: Thực hành: Bài 1: chuyền đỡ phát bóng Bài 2: Chuyền từ số cho số Bài 3: Phát bóng cao tay trước mặt mạnh Bài 4: đỡ phát bóng từ vị trí Bài 5: Đập bóng diện theo phương lấy đà Bài 6: KT chắn bóng cá nhân Bài 8: Bài tập phối hợp Bài 10: Phát triển thể lực chung 2 2 1 1 1 trang 70 đến trang 76 86- 92) hướng dẫn tài liệu [4] - Tìm hiểu thực phấn (từ trang 7- 12 trang 20 – 45; trang 76 – 85; trang 103 – 117; trang 134 – 144) hướng dẫn tài liệu [1] - Tìm đọc nghiên cứu chương (từ trang 24 – 61) trình bày tài liệu [5] -Tìm hiểu tập chương 3, (từ trang 70 đến trang 76 86- 92) hướng dẫn tài liệu [4] - Tìm hiểu thực phấn (từ trang 7- 12 trang 20 – 45; trang 76 – 85; trang 103 – 117; trang 134 – 144) hướng dẫn tài liệu [1] - Tìm đọc nghiên cứu chương (từ trang 24 – 61) trình bày tài liệu [5] -Tìm hiểu tập chương 3, (từ trang 70 đến trang 76 86- 92) hướng dẫn tài liệu [4] - Tìm hiểu thực phấn (từ trang 7- 12 trang 20 – 45; trang 76 – 85; trang 103 – 117; trang 134 – 144) hướng dẫn tài liệu [1] - Tìm đọc nghiên cứu chương (từ trang 24 – 61) trình bày tài liệu [5] chun mơn Phần 2: Chiến thuật bóng chuyền 2.8 Chiến thuật phòng thủ: Thực hành: Bài 1: chuyền đỡ phát bóng Bài 2: Chuyền từ số cho số Bài 3: Phát bóng cao tay trước mặt mạnh Bài 4: đỡ phát bóng từ vị trí Bài 5: Đập bóng diện theo phương lấy đà Bài 6: KT chắn bóng cá nhân Bài 8: Bài tập phối hợp Bài 10: Phát triển thể lực chung chuyên môn Phần 2: Chiến thuật bóng chuyền 2.8:Chiến thuật phòng thủ.(tt) Thực hành: Bài 1: chuyền đỡ phát bóng Bài 2: Chuyền từ số cho số Bài 3: Phát bóng cao tay trước mặt mạnh Bài 4: đỡ phát bóng từ vị trí Bài 5: Đập bóng diện theo phương lấy đà Bài 7: KT chắn bóng người phòng thủ hàng sau Bài 8: Bài tập phối hợp Bài 10: Phát triển thể lực chung chuyên môn Thực hành: Bài 1: chuyền đỡ phát bóng Bài 3: Phát bóng cao tay trước mặt mạnh Bài 5: Đập bóng diện theo phương lấy đà Bài 7: KT chắn bóng người phòng thủ hàng sau Bài 8: Bài tập phối hợp Bài 9: Thi đấu ứng dụng Bài 10: Phát triển thể lực chung 2 1 1 1 -Tìm hiểu tập chương 3, (từ trang 70 đến trang 76 86- 92) hướng dẫn tài liệu [4] - Tìm hiểu thực phấn (từ trang 7- 12 trang 20 – 45; trang 76 – 85; trang 103 – 117; trang 134 – 144) hướng dẫn tài liệu [1] - Tìm đọc nghiên cứu chương (từ trang 24 – 61) trình bày tài liệu [5] -Nghiên cứu trước: +Tài liệu [3]: nội dung từ mục 2.1 đến 2.5, phần +Ôn lại nội dung từ 1.1 đến 1.5 học học phần -Tìm hiểu tập chương 3, (từ trang 70 đến trang 76 86- 92) hướng dẫn tài liệu [4] - Tìm hiểu thực phấn (từ trang 7- 12 trang 20 – 45; trang 76 – 85; trang 103 – 117; trang 134 – 144) hướng dẫn tài liệu [1] - Tìm đọc nghiên cứu chương (từ trang 24 – 61) trình bày tài liệu [5] -Nghiên cứu trước: +Tài liệu [3]: nội dung từ mục 2.6 đến 2.8, phần -Tìm hiểu tập chương 3, (từ trang 70 đến trang 76 86- 92) hướng dẫn tài liệu [4] - Tìm hiểu thực phấn (từ trang 7- 12 trang 20 – 45; trang 76 – 85; trang 103 – 117; trang 134 – 144) hướng dẫn tài liệu [1] chuyên môn Thực hành: Bài 2: Chuyền từ số cho số Bài 4: đỡ phát bóng từ vị trí Bài 5: Đập bóng diện theo phương lấy đà Bài 6: KT chắn bóng cá nhân 10 Bài 7: KT chắn bóng người phòng thủ hàng sau Bài 8: Bài tập phối hợp Bài 9: Thi đấu ứng dụng Bài 10: Phát triển thể lực chung chuyên môn Thực hành: Bài 1: chuyền đỡ phát bóng Bài 3: Phát bóng cao tay trước mặt mạnh Bài 5: Đập bóng diện theo phương lấy đà 11 Bài 7: KT chắn bóng người phòng thủ hàng sau Bài 8: Bài tập phối hợp Bài 9: Thi đấu ứng dụng Bài 10: Phát triển thể lực chung chuyên môn 12 Thực hành: Bài 2: Chuyền từ số cho số Bài 4: đỡ phát bóng từ vị trí Bài 6: KT chắn bóng cá nhân Bài 7: KT chắn bóng người phòng thủ hàng sau Bài 8: Bài tập phối hợp Bài 9: Thi đấu ứng dụng Bài 10: Phát triển thể lực chung chuyên môn - Tìm đọc nghiên cứu chương (từ trang 24 – 61) trình bày tài liệu [5] -Nghiên cứu trước: +Ôn lại nội dung từ 2.1 đến 2.5 học học phần 1 1 1 1 -Tìm hiểu tập chương 3, (từ trang 70 đến trang 76 86- 92) hướng dẫn tài liệu [4] - Tìm hiểu thực phấn (từ trang 7- 12 trang 20 – 45; trang 76 – 85; trang 103 – 117; trang 134 – 144) hướng dẫn tài liệu [1] - Tìm đọc nghiên cứu chương (từ trang 24 – 61) trình bày tài liệu [5] -Tìm hiểu tập chương 3, (từ trang 70 đến trang 76 86- 92) hướng dẫn tài liệu [4] - Tập làm trọng tài - Tìm hiểu thực phấn (từ trang 7- 12 trang 20 – 45; trang 76 – 85; trang 103 – 117; trang 134 – 144) hướng dẫn tài liệu [1] - Tìm đọc nghiên cứu chương (từ trang 24 – 61) trình bày tài liệu [5] 1 1 -Tìm hiểu tập chương 3, (từ trang 70 đến trang 76 86- 92) hướng dẫn tài liệu [4] - Tập làm trọng tài - Tìm hiểu thực phấn (từ trang 7- 12 trang 20 – 45; trang 76 – 85; trang 103 – 117; trang 134 – 144) hướng dẫn tài liệu [1] - Tìm đọc nghiên cứu chương (từ trang 24 – 61) trình bày tài liệu [5] Thực hành: Bài 1: chuyền đỡ phát bóng Bài 3: Phát bóng cao tay trước mặt mạnh Bài 5: Đập bóng diện theo phương lấy đà 13 Bài 7: KT chắn bóng người phòng thủ hàng sau Bài 8: Bài tập phối hợp Bài 9: Thi đấu ứng dụng Bài 10: Phát triển thể lực chung chuyên môn Thực hành: Bài 2: Chuyền từ số cho số Bài 4: đỡ phát bóng từ vị trí Bài 6: KT chắn bóng cá nhân Bài 7: KT chắn bóng người phòng 14 thủ hàng sau Bài 8: Bài tập phối hợp Bài 9: Thi đấu ứng dụng Bài 10: Phát triển thể lực chung chuyên môn Thực hành: Bài 1: chuyền đỡ phát bóng Bài 3: Phát bóng cao tay trước mặt mạnh Bài 5: Đập bóng diện theo phương lấy đà Bài 7: KT chắn bóng người phòng 15 thủ hàng sau Bài 8: Bài tập phối hợp Bài 9: Thi đấu ứng dụng Bài 10: Phát triển thể lực chung chuyên môn 1 1 1 1 1 1 -Tìm hiểu tập chương 3, (từ trang 70 đến trang 76 86- 92) hướng dẫn tài liệu [4] - Tập làm trọng tài - Tìm hiểu thực phấn (từ trang 7- 12 trang 20 – 45; trang 76 – 85; trang 103 – 117; trang 134 – 144) hướng dẫn tài liệu [1] - Tìm đọc nghiên cứu chương (từ trang 24 – 61) trình bày tài liệu [5] -Tìm hiểu tập chương 3, (từ trang 70 đến trang 76 86- 92) hướng dẫn tài liệu [4] - Tập làm trọng tài - Tìm hiểu thực phấn (từ trang 7- 12 trang 20 – 45; trang 76 – 85; trang 103 – 117; trang 134 – 144) hướng dẫn tài liệu [1] - Tìm đọc nghiên cứu chương (từ trang 24 – 61) trình bày tài liệu [5] -Nghiên cứu trước: +Tài liệu [1]: nội dung từ mục 2.3 đến 2.4 Chương từ mục 3.1 đến 3.3 Chương +Xem lại nội dung học học phần +Tra cứu nội dung -Tìm hiểu tài liệu [2] để rõ -Tìm hiểu thí nghiệm số hướng dẫn tài liệu [3], ý phần hướng dẫn chuẩn bị mẫu thí nghiệm bước tiến hành (từ trang 18 đến trang 24) Cần Thơ, ngày 24 tháng năm 2015 TL HIỆU TRƯỞNG TRƯỞNG BỘ MÔN ... Trang Chương trình giảng dạy chuyên sâu Bóng chuyền chuyên ngành Giáo dục thể chất Trường Đại học Cần Thơ từ năm 2006-2009 Chương trình giảng dạy chuyên sâu bóng chuyền ngành Giáo dục thể chất trường. .. tài nghiên cứu: Nghiên cứu xây dựng chương trình chun sâu mơn bóng chuyền cho sinh viên ngành giáo dục thể chất Trường Đại học Cần Thơ Mục đích nghiên cứu: Nhằm xây dựng chương trình giảng... chun sâu bóng chuyền cho sinh viên ngành giáo dục thể chất Trường Đại học Cần Thơ, chuẩn hóa nội dung giảng dạy góp phần nâng cao chất lượng đào tạo cho sinh viên ngành giáo dục thể chất Trường Đại
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu xây dựng chương trình chuyên sâu môn bóng chuyền cho sinh viên ngành giáo dục thể chất trường đại học cần thơ, Nghiên cứu xây dựng chương trình chuyên sâu môn bóng chuyền cho sinh viên ngành giáo dục thể chất trường đại học cần thơ, TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU, Chương trình (Curriculum) trong tiếng Anh đã được nhiều tác giả, nhà khoa học giáo dục chuyển dịch sang tiếng Việt là chương trình đào tạo, chương trình giáo dục, chương trình học, chương trình dạy học… Thuật ngữ này trong các tài liệu tiếng Anh về giáo d, ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU, KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN, Bảng 3.8: Kết quả phỏng vấn về mức độ phối hợp giữa Bộ môn GDTC và các phòng ban (n=18), Bảng 3.13: Kết quả phỏng vấn xác định các nội dung kiểm tra giữa kỳ cho sinh viên chuyên sâu bóng chuyền ngành GDTC Trường Đại học Cần Thơ (n=05), - Căn cứ vào mục tiêu và đặc điểm đối tượng học chương trình môn học chuyên sâu bóng chuyền ngành GDTC Trường Đại học Cần Thơ., Bảng 3.18: Những điểm mới trong chương trình môn học chuyên sâu bóng chuyền ngành GDTC trường Đại học Cần Thơ đã xây dựng đổi mới so với chương trình cũ, Bảng 3.19: Kết quả thống kê mật độ chung và mật độ vận động ban đầu của giờ lên lớp học phần chuyên sâu bóng chuyền (n=31), * Kết quả học tập của sinh viên học phần chuyên sâu môn bóng chuyền 1., Bảng 3.22: Kết quả thống kê kết quả học tập của sinh viên qua học phần chuyên sâu môn bóng chuyền 1 (n=31)., Bảng 3.25: Kết quả thống kê kết quả học tập của sinh viên học phần chuyên sâu môn bóng chuyền 2 (n=31)., Bảng 3.28: Kết quả thống kê kết quả học tập của sinh viên học phần chuyên sâu môn bóng chuyền 3 (n=31)., Bảng 3.31: Kết quả thống kê kết quả học tập của sinh viên học phần chuyên sâu môn bóng chuyền 4 (n=31)., Bảng 3.34: Kết quả thống kê kết quả học tập của sinh viên học phần chuyên sâu môn bóng chuyền 5 (n=31)., Bảng 3.36: Bảng so sánh tự đối chiếu trình độ kỹ thuật và thể lực của sinh viên chuyên sâu bóng chuyền ngành GDTC trường Đại học Cần Thơ qua 05 học phần (n=31)., Bảng 3.37: Bảng nhịp tăng trưởng trình độ kỹ thuật và thể lực của sinh viên chuyên sâu bóng chuyền Trường Đại học Cần Thơ qua 05 học phần (n=31)., Bộ Giáo dục và Đào tạo (2015), Những vấn đề chung về phát triển chương trình đào tạo giáo viên, Tài liệu tập huấn cán bộ, giảng viên các cơ sở đào tạo giáo viên phổ thông về phát triến chương trình đào tạo, Hà Nội., Khối kiến thức chuyên ngành, Kính gửi: Lãnh đạo các đơn vị

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay