Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng tới văn hoá ứng xử học đường của sinh viên đại học kinh tế quốc dân

108 17 0
  • Loading ...
1/108 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2019, 10:10

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CƠNG TRÌNH THAM GIA XÉT GIẢI GIẢI THƯỞNG “ TÀI NĂNG KHOA HỌC TRẺ VIỆT NAM” NĂM 2015 Tên cơng trình: KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI VĂN HÓA ỨNG XỬ HỌC ĐƯỜNG CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN Thuộc nhóm ngành khoa học: XH1 HÀ NỘI, 2015 Khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa ứng xử học đường sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ……………………………………….5 DANH MỤC CÁC BẢNG ………………………………………….…6 DANH MỤC CÁC HÌNH VÀ BIỂU ĐỒ …………………………….7 CHƯƠNG GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Sự cần thiết nghiên cứu .8 1.2 Mục tiêu nghiên cứu .10 1.3 Nhiệm vụ nghiên cứu 10 1.4 Câu hỏi nghiên cứu 10 1.5 Phạm vi nghiên cứu 10 1.6 Phương pháp nghiên cứu 11 1.6.1 Quy trình nghiên cứu 11 1.6.2 Phương pháp thu thập liệu 12 1.6.3 Phương pháp phân tích số liệu 14 1.7 Cấu trúc đề tài 14 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VĂN HÓA ỨNG XỬ CỦA SINH VIÊN 16 2.1 Văn hóa ứng xử .16 2.1.1 Quan niệm văn hóa ứng xử 16 2.1.2 Vai trò văn hóa ứng xử .18 2.2 Văn hóa ứng xử học đường 21 2.2.1 Văn hóa ứng xử sinh viên với sinh viên 21 2.2.2 Văn hóa ứng xử sinh viên với giảng viên 23 2.2.3 Văn hóa ứng xử sinh viên với chuyên viên .24 Khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa ứng xử học đường sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa ứng xử sinh viên giả thuyết 27 2.3.1 Các yếu tố khách quan 27 2.3.2 Các yếu tố chủ quan 32 2.4 Mơ hình lý thuyêt đề tài 33 2.5 Những nghiên cứu có liên quan văn hóa ứng xử .35 CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VĂN HÓA ỨNG XỬ CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC KTQD 39 3.1 Tổng quan sinh viên KTQD 39 3.2 Kiểm định độ tin cậy biến phân tích nhân tố khám phá 42 3.2.1 Thiết kế bảng hỏi xây dựng nghiên cứu 42 3.2.2 Kiểm định độ tin cậy biến mẫu phiếu điều tra 48 3.2.3 Phân tích nhân tố khám phá 49 3.3 Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa ứng xử sinh viên 49 3.4 Kết nghiên cứu thực tiễn 53 3.4.1 Phân tích mơ hình hồi quy kiểm định phù hợp mơ hình 53 3.4.2 Kiểm định giả thuyết 60 3.4.3 Đánh giá chung ảnh hưởng yếu tố đưa đến văn hóa ứng xử sinh viên .63 3.4.4 Kết luận 64 CHƯƠNG ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG VĂN HÓA ỨNG XỬ HỌC ĐƯỜNG 67 4.1 Định hướng từ trường ĐH giới trường ĐH Việt Nam …………………………………………………………………… …… 67 4.2 Đề xuất phương án định hướng văn hóa ứng xử sinh viên trường KTQD 70 4.2.1 Về phương diện xã hội 70 Khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa ứng xử học đường sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 4.2.2 Về phương diện nhà trường .71 4.2.3 Về phương diện cá nhân 72 CHƯƠNG KẾT LUẬN 75 5.1 Kết luận 75 5.2 Hạn chế 77 Tài liệu tham khảo 78 Phụ lục Kết kiểm định thang đo 80 PL1 Phân tích kiểm định độ tin cậy yếu tố tuổi .80 PL2 Phân tích kiểm định độ tin cậy yếu tố gia đình 82 PL3 Phân tích kiểm định độ tin cậy yếu tố giảng viên .83 PL4 Phân tích kiểm định độ tin cậy yếu tố công nghệ thông tin .85 PL Phân tích kiểm định độ tin cậy yếu tố hoạt động ngoại khóa 87 PL6 Phân tích kiểm định độ tin cậy yếu tố quy định nhà trường 88 PL Phân tích kiểm định độ tin cậy yếu tố môi trường riêng khoa 89 PL Kết kiểm định EFA lần 90 PL Kết kiểm định EFA lần 93 PL 10 Kết kiểm định EFA lần 97 PL 11 Kết hồi quy với biến phụ thuộc SVSV 100 PL 13 Kêt hồi quy với biến phụ thuộc SVCV 103 PL 15 Các yếu tố tuổi 106 PL16 Các yếu tố gia đình 106 PL17 Các yếu tố giảng viên 107 Khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa ứng xử học đường sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân PL18 Các yếu tố công nghệ 107 PL19 Các yếu tố hoạt động ngoại khóa 107 PL20 Các yếu tố quy định nhà trường 108 PL21 Các yếu tố môi trường riêng khoa 108 Phụ lục Phiếu khảo sát 109 Khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa ứng xử học đường sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CHỮ VIẾT TẮT ĐH KTQD EBBA NỘI DUNG Đại học Kinh tế Quốc dân English Bachelor of Business Administration - Chương AEP trình Quản trị kinh doanh học tiếng Anh Advanced English Program – Chương trình Tiên tiến, Chất POHE lượng cao Professional Oriented High Education - Chương trình Tiên IBD CN HĐNK QĐNT MT GV T GĐ VHƯX tiến, Chất lượng cao chuyên Quản trị lữ hành, khách sạn International Bachelor Degree - Cử nhân Quốc tế Công nghệ thông tin Hoạt động ngoại khóa Quy định nhà trường Mơi trường khoa/viện Giảng viên Tuổi Gia đình Văn hóa ứng xử DANH MỤC CÁC BẢNG BẢNG 3.1 CẤU TRÚC BẢNG HỎI VÀ THANG ĐO 41 BẢNG 3.2 TỈ LỆ SINH VIÊN THAM GIA KHẢO SÁT THEO GIỚI TÍNH .43 BẢNG 3.3 TỈ LỆ SINH VIÊN THAM GIA KHẢO SÁT THEO VÙNG .44 BẢNG 3.4 TỈ LỆ SINH VIÊN THAM GIA KHẢO SÁT THEO KHOA 45 Khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa ứng xử học đường sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân BẢNG 3.5 TỈ LỆ SINH VIÊN THAM GIA KHẢO SÁT THEO NĂM 46 BẢNG 3.6 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH KIỂM ĐỊNH ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC BIẾN .48 BẢNG 3.7 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ 50 BẢNG 3.8 THỐNG KÊ MÔ TẢ CÁC BIẾN 51 BẢNG 3.9 KẾT QUẢ PHƯƠNG TRÌNH HỒI QUY SVSV 54 BẢNG 3.10 KẾT QUẢ PHƯƠNG TRÌNH HỒI QUY SVGV 56 BẢNG 3.11 KẾT QUẢ PHƯƠNG TRÌNH HỒI QUY SVCV .58 BẢNG 3.12 KẾT LUẬN KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT 63 Khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa ứng xử học đường sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân DANH MỤC CÁC HÌNH VÀ BIỂU ĐỒ HÌNH 2.1 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT CỦA ĐỀ TÀI 34 HÌNH 3.1 BIỂU ĐỒ MÔ TẢ TỈ LỆ SINH VIÊN THAM GIA KHẢO SÁT THEO GIỚI TÍNH .45 HÌNH 3.2 BIỂU ĐỒ MÔ TẢ TỈ LỆ SINH VIÊN THAM GIA KHẢO SÁT THEO VÙNG 46 HÌNH 3.3 BIỂU ĐỒ MƠ TẢ TỈ LỆ SINH VIÊN KHẢO SÁT THEO KHOA 47 HÌNH 3.4 BIỂU ĐỒ MÔ TẢ TỈ LỆ SINH VIÊN THAM GIA KHẢO SÁT THEO NĂM 48 Khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa ứng xử học đường sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân CHƯƠNG GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Sự cần thiết nghiên cứu Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu nay, mở khơng hội phát triển giáo dục cho quốc gia cho trường cao đẳng, đại học Bên cạnh giao thoa văn hóa ủng hộ đó, thách thức to lớn dần xuất việc giữ gìn, phát triển văn hóa truyền thống nói chung văn hóa học đường nói riêng Văn hóa ứng xử khía cạnh quan trọng văn hóa học đường (cơ sở vật chất, văn hóa ứng xử, môi trường giáo dục tốt…) Việt Nam Ở môi trường đại học, sinh viên bắt đầu có ý thức hành động mình, hồn tồn chịu trách nhiệm hành vi thân Hơn nữa, đại học, sinh viên xem người có học thức, có trình độ văn hóa cao, đối tượng giao tiếp thường xun người có trí thức giảng viên, chuyên viên sinh viên trường Sinh viên chủ nhân tương lai đất nước, gương chuẩn mực văn hóa ứng xử Vì vậy, văn hóa ứng xử sinh viên cần phải coi trọng vấn đề giáo dục Tuy nhiên, năm gần đây, khoa học kĩ thuật ngày phát triển, làm cho đời sống người ngày nâng cao, người khơng lạc hậu ngày tiên tiến Nhất giới trẻ ngày phát triển toàn diện thân, trình độ, tri thức, thơng minh sáng tạo song, vấn đề lối sống văn hóa, ứng xử giới trẻ nay, đáng tồn xã hội quan tâm, có xuống cấp trầm trọng số phận, đặc biệt học sinh, sinh viên, chí giáo viên trường học Đất nước ta đường phát triển, hội nhập xã hội có nhiều phức tạp, khơng luồng văn hóa phẩm độc hại du nhập vào nước ta làm ảnh hưởng khơng đến đạo đức, tác phong, lối sống học sinh, sinh viên Môi trường giáo dục chuẩn mực dần bị xâm nhập văn hóa nước khác từ hấp thu ạt người trẻ Do vậy, văn hóa ứng xử sinh viên ngày bị lệch lạc, biến chất, chuẩn mực văn hóa ứng xử bị ảnh hưởng nghiêm trọng Chính vậy, khảo sát yếu tố tác động đến văn hóa ứng xử học đường sinh viên vấn đề cấp thiết mang tính Khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa ứng xử học đường sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thời mà hàng ngày thông tin bạo lực học đường, đạo đức lối sống lệch lạc giới trẻ đưa tin trang báo lớn nhỏ Trường Đại học Kinh tế Quốc dân trường đại học trọng điểm phía bắc, đào tạo đa ngành kinh tế, số lượng sinh viên hàng năm tuyển sinh 4,500 người 1, đến từ nhiều vùng miền khác nhau, tạo nên tranh môi trường giao tiếp ứng xử đa dạng Dựa cơng trình nghiên cứu nhà khoa học trước, nhóm nghiên cứu sinh nhận thấy yếu tố tác động đến văn hóa ứng xử sinh viên trường KTQD chưa nghiên cứu cụ thể Hơn nữa, sinh viên trường, qua thực tiễn học tập trường, nhóm nghiên cứu nhận tầm quan trọng văn hóa ứng xử sinh viên trường đại học Nghiên cứu không cần thiết sinh viên trường đại học mà cần thiết toàn xã hội Chúng ta cần biết nguyên nhân đâu mà văn hóa ứng xử chuẩn mực lại bị giới trẻ bàng quan áp dụng sai lệch đến Do giới trẻ khơng hiểu giá trị đáng q hay người lớn có hành vi khơng nên để niếu niên học theo Thanh thiếu niên cần định hướng văn hóa ứng xử học đường chuẩn mực dèm pha, dè bỉu hay phủ nhận hoàn toàn nhắc đến hành vi, cách ứng xử họ Chính vậy, nghiên cứu sở để trường đại học nhìn vào để xây dựng văn hóa ứng xử học đường cách chuẩn mực, tạo điều kiện cho sinh viên bày tỏ quan điểm người trẻ, để xây dựng văn hóa ứng xử học đường chuẩn mực đại, tân tiến thời kì hội nhập để giảm thiểu điểm không phù hợp văn hóa học đường Việt Nam 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu đề tài “khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa ứng xử sinh viên trường kinh tế quốc dân” nhằm đánh giá mức độ ảnh hưởng yếu tố chủ Số liệu phòng quản lý đào tạo trường ĐHKTQD (2003) Khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa ứng xử học đường sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Clb Noi quy de tiep can 720 880 Noi quy linh 851 hoat Noi quy ro 786 rang Hv bo Hv me Extraction method: principal component Rotation method: varimax with kaiser normalization A Rotation converged in iterations .886 870 analysis PL 11 Kết hồi quy với biến phụ thuộc SVSV Model Summary Model R 549a R Square Adjusted R Square 302 Std Error of the Estimate 266 2.64516 a Predictors: (Constant), GD, GV, CN, HDNK, QDNT, MT Model Regression ANOVAa Sum of df Squares 350.996 Mean Square 58.499 Residual 811.638 116 6.997 Total 1162.634 122 a Dependent Variable: SVSV b Predictors: (Constant), GD, GV, CN, HDNK, QDNT, MT 93 F 8.361 Sig .000b Khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa ứng xử học đường sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Coefficientsa Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients Model B (Constant) 370 HDNK 711 CN -.959 QDNT 263 MT -.750 GV 1.835 GD -.273 a Dependent Variable: SVSV Std Error 2.076 t Sig Beta 275 410 309 338 355 234 225 -.195 073 -.215 479 -.096 178 859 2.582 -2.340 852 -2.221 5.173 -1.166 011 021 396 028 000 246 PL 12 Kết hồi quy với biến phụ thuộc SVGV Model Summary Model R R Square 486a Adjusted R Square 237 Std Error of the Estimate 197 3.21730 a Predictors: (Constant), GD, GV, CN, HDNK, QDNT, MT ANOVAa Model Sum of Squares Regression df Mean Square 372.077 62.013 Residual 1200.719 116 10.351 Total 1572.797 122 a Dependent Variable: SVGV b Predictors: (Constant), GD, GV, CN, HDNK, QDNT, MT 94 F 5.991 Sig .000b Khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa ứng xử học đường sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Coefficientsa Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients Model B (Constant) 917 HDNK 865 CN 047 QDNT -.008 MT -.495 GV 1.868 GD -.385 a Dependent Variable: SVGV Std Error 2.525 t Sig Beta 335 499 376 411 431 285 236 008 -.002 -.122 420 -.117 95 363 717 2.585 093 -.020 -1.204 4.331 -1.353 011 926 984 231 000 179 Khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa ứng xử học đường sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân PL 13 Kêt hồi quy với biến phụ thuộc SVCV Model Summary Model R R Square 522a Adjusted R Square 272 Std Error of the Estimate 235 3.15682 a Predictors: (Constant), GD, GV, CN, HDNK, QDNT, MT ANOVAa Sum of df Squares 432.601 Model Regression Residual 1156.001 116 Total 1588.602 122 Mean Square 72.100 F Sig .000b 7.235 9.966 a Dependent Variable: SVCV b Predictors: (Constant), GD, GV, CN, HDNK, QDNT, MT Model Coefficientsa Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B (Constant) -7.984 HDNK 298 CN 1.045 QDNT 899 MT 329 GV 1.390 GD -.009 a Dependent Variable: SVCV Std Error 2.477 328 489 368 403 423 280 t Sig Beta 081 181 215 081 311 -.003 96 -3.223 907 2.137 2.441 816 3.283 -.032 002 366 035 016 416 001 974 Khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa ứng xử học đường sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân PL14 Bảng ma trận hệ số tương quan biến Correlations SVSV Pearson correlatio n Svcv Tuoi 743 ** 601 ** -0.02 0.06 390 0.09 0.14 ** 0 115 115 635 ** 0.83 115 0.04 0.66 115 0.04 0.62 115 0.30 115 115 391 0.13 ** 0.11 115 0.08 SVGV Pearson correlatio n 0.73 115 0.09 0.15 115 115 377 289 ** ** 0.37 115 258 ** 0.99 115 0.14 0.29 0.00 115 0.03 0.69 115 291 ** 0.115 0.27 115 115 0.08 0.00 Sig (2tailed) N 115 601 ** 115 635 ** Sig (2tailed) 0 N 115 -0.02 115 0.041 115 0.047 Sig (2- 0.836 tailed) 115 N 0.667 0.621 115 0.099 SVCV Pearson correlati on Tuoi HĐN K GV Pearson correlation 115 Pearson correlati on 0.065 115 0.031 Sig (2tailed) N 0.49 0.739 0.29 115 Pearson correlati 390* on * Sig (2- 115 391* * 115 377* * 115 0.04 0.64 115 0.133 115 289 115 - tailed) N MT 115 743 ** Pearson 115 0.096 115 0.14 0.13 0.49 115 0.03 115 0.14 0.13 115 115 0.01 0.83 115 0.00 97 Gv Mt Qd nt Svgv Sig (2-tailed) N Hdn k Svsv 0.00 115 115 0.04 0.05 4 0.64 0.56 115 115 0.01 0.00 Cn Gd 0.14 0.12 115 0.07 0.43 115 0.08 0.39 115 0.10 0.36 115 0.17 0.97 115 195 * 0.83 0.97 0.00 0.07 0.03 115 115 0.09 115 0.03 115 0.08 0.32 115 0.06 0.74 115 0.10 0.36 115 0.15 115 641 ** 115 115 641 Khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa ứng xử học đường sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân correlati on ** Sig (2- 0.309 tailed) 115 N QĐN T Pearson correlati on 0.147 0.156 0.002 115 0.083 115 258 ** 0.05 0.56 115 0.03 0.69 115 0.08 ** 0.97 115 291 ** 0.51 115 115 115 0.09 0.06 0.00 0.32 Sig (2- 0.116 0.377 0.005 tailed) 115 115 115 115 115 N 0.148 0.17 0.03 CN Pearson correlati 0.145 on Sig (2- 0.122 0.999 0.115 0.36 0.07 0.74 tailed) 115 115 115 115 115 115 N 0.103 0.00 0.08 Gd Pearson 0.073 0.081 195* correlati on Sig (2- 0.437 0.39 0.272 0.97 0.03 0.36 7 tailed) 115 115 115 115 115 115 N ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 0.51 115 115 0.10 0.17 0.27 115 0.15 0.06 115 234 * 0.10 0.01 115 115 0.27 115 0.17 0.10 115 234 * 0.06 115 0.01 115 0.16 115 0.16 0.07 115 PL 15 Các yếu tố tuổi Tuổi Năm sinh Năm đại học PL16 Các yếu tố gia đình Gia đình Quê quán Số chị em gia đình Con thứ Điều kiện kinh tế Học vấn bố Học vấn mẹ 98 0.07 115 115 Khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa ứng xử học đường sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 99 Khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa ứng xử học đường sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân PL17 Các yếu tố giảng viên Sự thân thiện, gần gũi, cởi mở với sinh viên Sự nghiêm túc cách ăn mặc làm việc Sự công việc đánh giá sinh viên Sự quan tâm ý tới sinh viên Sự khuyến khích sinh viên bày tỏ quan điểm Giảng viên PL18 Các yếu tố công nghệ Sử dụng điện thoại di động Theo dõi nội dung giải trí điện thoại Theo dõi nội dung giải trí tv Theo dõi nội dung giải trí internet Nói chuyện qua internet Công nghệ PL19 Các yếu tố hoạt động ngoại khóa Hoạt động ngoại khóa Tham gia hoạt động tình nguyện Tham gia hoạt động hội, câu lạc Tham gia hoạt động văn nghệ Tham gia buổi hội thảo kĩ mềm 100 Khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa ứng xử học đường sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân PL20 Các yếu tố quy định nhà trường Quy định nhà trường Tính rõ ràng dễ hiểu nội quy nhà trường Khả tiếp cận nội quy tới sinh viên Sự linh hoạt việc sửa đổi nội dung PL21 Các yếu tố môi trường riêng khoa Mơi trường riêng khoa Chương trình học Giao thoa văn hóa từ giảng viên nước ngồi Thái độ làm việc sinh viên với chuyên viên Khu vực học khoa đặc thù với khoa truyền thống 101 Khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa ứng xử học đường sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT PHIẾU KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI VĂN HÓA ỨNG XỬ HỌC ĐƯỜNG CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN Chúng tiến hành khảo sát mức độ ảnh hưởng yếu tố tới văn hóa ứng xử học đường sinh viên đại học KTQD Chúng hy vọng nhận đóng góp bạn cho nghiên cứu thông qua việc trả lời câu hỏi Các câu hỏi nhằm mục đích tham khảo ý kiến, khơng có tính chất hay sai nên đề nghị bạn trả lời nghĩ Các thơng tin chúng tơi thu thập dùng cho mục đích nghiên cứu khơng dùng vào việc khác làm ảnh hưởng tiêu cực tới bạn Phần 1: Thông tin người trả lời phiếu Câu Về thân Năm sinh : _ Giới tính: ☐ nam ☐ nữ Bạn học: ☐ năm ☐ năm Khoa/viện theo học: ☐ năm ☐ Truyền thống ☐ EBBA ☐ AEP POHE ☐ Hà Nội ☐ Các tỉnh khác Quê quán: 102 ☐ năm ☐IBD Khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa ứng xử học đường sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Câu Về gia đình Số anh/chị/em gia đình ( tính bạn ) : Bạn thứ gia đình : Điều kiện kinh tế gia đình bạn : ☐ Hộ nghèo ☐ Khá giả ☐ Giàu 10 Trình độ học vấn ( chun mơn ) bố mẹ bạn: Trình độ Bố Mẹ Khơng học ☐ ☐ Tiểu học ☐ ☐ Trung học sở ☐ ☐ Trung học phổ thông ☐ ☐ Trung cấp/cao đẳng ☐ ☐ Đại học ☐ ☐ Sau đại học ☐ ☐ 103 Khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa ứng xử học đường sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Phần 2: Các yếu tố ảnh hưởng Hãy cho biết mức độ thường xuyên mà bạn thực tiêu chí sau: Tiêu chí Rất thường xuyên Thường xuyên Thỉnh thoảng Hiếm Không Hoạt động ngoại khóa Tham gia hoạt động tình nguyện Tham gia hoạt động hội, câu lạc Tham gia hoạt động văn nghệ Tham gia hội thảo kỹ mềm Công nghệ Sử dụng điện thoại di động Theo dõi nội dung giải trí điện thoại Theo dõi nội dung giải trí tivi Theo dõi nội dung giải trí internet Nói chuyện qua internet Hãy cho biết đánh giá bạn tiêu chí sau : Tiêu chí Rất tốt Quy định nhà trường 104 Tốt Bình thường Tệ Rất tệ Khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa ứng xử học đường sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Tính rõ ràng, dễ hiểu nội quy nhà trường 11 Khả tiếp cận nội quy tới sinh viên Sự linh hoạt việc sửa đổi nội quy Hãy cho biết đánh giá bạn mức độ bật tiêu chí sau khoa/ viện bạn theo học : Tiêu chí Rất Nổi bật Mơi trường riêng khoa/viện Chương trình học đặc thù Giao thoa văn hóa từ giảng viên người nước Thái độ làm việc với sinh viên 105 Nổi bật Bình thườn g Ít Nổi bật Khôn g bật Khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa ứng xử học đường sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân chuyên viên Sự phân chia khu vực học khoa đặc thù với khoa truyền thống Giảng viên Sự thân thiện, cởi mở gần gũi với sinh viên Sự nghiêm túc cách ăn mặc làm việc Sự công việc đánh giá sinh viên Sự quan tâm ý tới sinh viên Sự khuyến khích sinh viên bày tỏ quan điểm 2 Đánh giá mức độ thường xuyên mà bạn thực hành vi, cử sau đây: Rất thường xuyên STT Thường xuyên Thỉnh thoảng Hiếm Khơng Các tiêu chí Mức độ đánh giá Sinh viên sinh viên Vui vẻ hòa đồng với bạn bè Chia bè phái, chia rẽ nội lớp Giúp đỡ bạn bè gặp khó khăn Nói tục chửi bậy với bạn bè Gây gổ đánh với bạn bè Sinh viên giảng viên Lễ phép, tôn trọng giảng viên lớp 106 Khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa ứng xử học đường sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Vô lễ, thiếu tôn trọng giảng viên lớp Xúc phạm đến giảng viên Thoải mái trao đổi, gần gũi với giảng viên Chào hỏi giảng viên bắt gặp Nói xấu sau lưng giảng viên Sinh viên chuyên viên Lễ phép, tôn trọng chuyên viên Vô lễ, thiếu tôn trọng chuyên viên Xúc phạm đến chuyên viên Thoải mái trao đổi, gần gũi với chuyên viên Chào hỏi chuyên viên bắt gặp Nói xấu sau lưng chuyên viên Phần 3: Mức độ ảnh hưởng Xin bạn cho biết ý kiến mức độ ảnh hưởng yếu tố sau tới định hướng cách ứng xử bạn với người xung quanh ST T Yếu tố Ảnh hưởng lớn Ảnh hưởng lớn Bình thường Ảnh hưởng Khơng ảnh hưởng Tuổi Gia đình Đội ngũ giảng viên Cơng nghệ thơng tin Hoạt động ngoại khóa Quy định nhà trường Môi trường giao tiếp khoa/viện Xin chân thành cảm ơn bạn dành thời gian hoàn tất phiếu khảo sát này, việc đóng góp ý kiến bạn có ý nghĩa nhiều kết nghiên cứu 107 ... sát yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa ứng xử học đường sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 12 Khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa ứng xử học đường sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 1.6.2... đến văn hóa ứng xử sinh viên KTQD 14 Khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa ứng xử học đường sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Chương Đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa ứng xử học đường. .. hệ văn hóa ứng xử sinh viên với môi trường xung quanh, cụ thể khảo sát yếu tố thật ảnh hưởng tới văn hóa ứng xử sinh viên trường đại học KTQD 20 Khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa ứng xử học
- Xem thêm -

Xem thêm: Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng tới văn hoá ứng xử học đường của sinh viên đại học kinh tế quốc dân , Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng tới văn hoá ứng xử học đường của sinh viên đại học kinh tế quốc dân , 6 Phương pháp nghiên cứu, 1 Văn hóa ứng xử, 2 Văn hóa ứng xử học đường, 5 Những nghiên cứu có liên quan về văn hóa ứng xử, 1 Tổng quan về sinh viên KTQD, 2 Kiểm định độ tin cậy của các biến và phân tích nhân tố khám phá, 4 Kết quả nghiên cứu thực tiễn, 1 Định hướng từ các trường ĐH trên thế giới và các trường ĐH tại Việt Nam, 2 Đề xuất phương án định hướng văn hóa ứng xử của sinh viên trường KTQD, PL 8. Kết quả kiểm định EFA lần 1, PL 10. Kết quả kiểm định EFA lần 3, PL 11. Kết quả hồi quy với biến phụ thuộc là SVSV, Phụ lục 2. Phiếu khảo sát

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay