Kiểm soát rủi ro trong hoạt động của các ngân hàng thương mại việt nam theo hiệp ước basel II

339 20 0
  • Loading ...
1/339 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 12:43

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI ĐẶNG QUANG TUYẾN KIỂM SOÁT RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM THEO HIỆP ƯỚC BASEL II LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ HÀ NỘI - 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI ĐẶNG QUANG TUYẾN KIỂM SOÁT RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM THEO HIỆP ƯỚC BASEL II Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 34 04 10 LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Tô Kim Ngọc TS Tô Thị Ánh Dương HÀ NỘI - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học riêng Các tài liệu trích dẫn luận án trung thực, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng Các kết nghiên cứu luận án chưa công bố cơng trình nghiên cứu khác Nghiên cứu sinh Đặng Quang Tuyến MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 10 1.1 Tình hình nghiên cứu kiếm soát rủi ro hoạt động ngân hàng thương mại 10 1.2 Đánh giá tình hình nghiên cứu 18 1.3 Những vấn đề đặt tiếp tục nghiên cứu 19 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT RỦI RO THEO BASEL II CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG ĐỐI VỚI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 22 2.1 Ngân hàng thương mại rủi ro hoạt động ngân hàng thương mại 22 2.2 Kiểm soát rủi ro Ngân hàng Trung ương ngân hàng thương mại theo Basel II 29 2.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến kiểm soát rủi ro theo Basel II Ngân hàng Trung ương ngân hàng thương mại 52 2.4 Kinh nghiệm KSRR theo Basel II số quốc gia giới học cho Việt Nam 56 CHƯƠNG THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT RỦI RO THEO BASEL II CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ĐỐI VỚI HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 76 3.1 Khái quát hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2010 - 2017 76 3.2 Thực trạng rủi ro kiểm soát rủi ro theo Basel II Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hệ thống ngân hàng thương mại 79 3.3 Những kết đạt hạn chế công tác kiểm soát rủi ro theo Basel II Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hệ thống ngân hàng thương mại giai đoạn 2010 - 2017 94 3.4 Phân tích mơ kết Stress Test số hàm ý sách cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm soát rủi ro ngân hàng thương mại 111 CHƯƠNG GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG ÁP DỤNG KIỂM SOÁT RỦI RO THEO BASEL II CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ĐỐI VỚI HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 127 4.1 Lộ trình áp dụng kiểm soát rủi ro hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam theo Hiệp ước Basel II 127 4.2 Giải pháp áp dụng hoàn thiện KSRR theo Basel II Ngân hàng Nhà nước hệ thống NHTM Việt Nam 131 4.3 Kiến nghị áp dụng kiểm soát rủi ro theo Basel II Ngân hàng nhà nước Việt Nam hệ thống NHTM 150 KẾT LUẬN 163 DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CƠNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Tên đầy đủ tiếng Việt AEC Cộng đồng Asean BCBS Ủy ban Basel giám sát ngân hàng BHTG Bảo hiểm tiền gửi CAR Tỷ lệ vốn chủ sở hữu cần thiết tài sản (Capital Assets Ratio) CBRC Ủy ban quản lý ngân hàng Trung Quốc CIRC Ủy ban quản lý bảo hiểm Trung Quốc CQGS Cơ quan giám sát CQTTGSNH Cơ quan tra, giám sát ngân hàng CSRC Ủy ban quản lý chứng khoán Trung Quốc DPRR Dự phòng rủi ro DPRRTD Dự phòng rủi ro tín dụng DPRRTD Dự phòng rủi ro tín dụng EAD Dư nợ thời điểm vỡ nợ (Exposure at Defaut) HĐQT Hội đồng quản trị IMF Quỹ tiền tệ quốc tế IRB Phương pháp xếp hạng nội IT Công nghệ thơng tin KSNB Kiểm sốt nội KSRR Kiểm soát rủi ro LGD Tổn thất thời điểm vỡ nợ (Loss at Given Defaut) NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NHTƯ/NHTW Ngân hàng trung ương PD Xác suất vỡ nợ (Probability of Defaut) QLRRLS Quản lý rủi ro lãi suất QTRR Quản trị rủi ro ROA Khả sinh lời RRHĐ Rủi ro hoạt động RRTD Rủi ro tín dụng RRTN Rủi ro tác nghiệp RRTT Rủi ro thị trường RWA Tài sản có rủi ro ST TCTD Strest Test (Mơ hình kiểm tra khả chịu đựng tổn thất NHTM) Tổ chức tín dụng TPP Hiệp định đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương TSĐB Tài sản đảm bảo TTTD Thị trường tín dụng VaR Giá trị tổn thất WTO Tổ chức Thương mại Thế giới XHTD Xếp hạng tín dụng XHTDNB Xếp hạng tín dụng nội DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Lịch sử phát triển Basel 36 Bảng 2.2 Hệ số β phương pháp chuẩn rủi ro hoạt động 43 Bảng 2.3 Quy trình ST loại rủi ro 48 Bảng 2.4 Thách thức ngân hàng Trung Quốc đối mặt thực Basel II 64 Bảng 3.1 Quy mô hệ thống NHTM Việt Nam 2010 - 2017 76 Bảng 3.2 Khả sinh lời hệ thống NHTM Việt Nam, 2010-2017 77 Bảng 3.3 Hệ số CAR hệ thống NHTM Việt Nam, 2010 - 2017 78 Bảng 3.4 Danh sách NHTM sử dụng mơ hình Stress Test 112 Bảng 3.5 Giả định cú sốc 113 Bảng 3.6 Kết sau cú sốc 114 Bảng 3.7 Giả định cú sốc 114 Bảng 3.8 Kết sau cú sốc 115 Bảng 3.9 Giả định cú sốc 116 Bảng 3.10 Kết sau cú sốc 116 Bảng 3.11 Giả định cú sốc 117 Bảng 3.12 Kết sau cú sốc 118 Bảng 3.13 Giả định cú sốc 118 Bảng 3.14 Kết sau cú sốc 119 Bảng 3.15 Giả định cú sốc 119 Bảng 3.16 Kết sau cú sốc 120 Bảng 3.17 Giả định cú sốc tỷ giá 121 Bảng 3.18 Kết sau cú sốc tỷ giá 121 Bảng 3.19 Giả định cú sốc lãi suất 122 Bảng 3.20 Kết sau cú sốc lãi suất 122 Bảng 3.21 Giả định cú sốc khoản 123 Bảng 3.22 Kết sau cú sốc khoản 124 Bảng 3.23 Giả định kết hợp cú sốc tín dụng, lãi suất, tỷ giá 125 Bảng 3.24 Kết sau cú sốc kết hợp 125 DANH MỤC HÌNH Hình 3.1 Tốc độ tăng trưởng vốn tự có 10 NTHM, 2012 - 2017 84 Hình 3.2 Tổng vốn điều lệ 10 NHTM, 2011 - 2017 85 Hình 3.3 Tốc độ tăng trưởng tài sản có rủi ro 10 NHTM Việt Nam 2012 - 2017 86 Hình 3.4 Hệ số an toàn vốn tối thiểu 10 NHTM Việt Nam, 2011 – 2017 86 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nền kinh tế Việt Nam thị trường hóa mức cao với mức độ hội nhập ngày sâu rộng vào kinh tế giới kể từ sau trở thành thành viên thứ 150 Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) năm 2007, tham gia Hiệp định đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP) tháng 10/2015 Cộng đồng Asean (AEC) tháng 12/2015 Hệ thống tài nói chung ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam nói riêng có hội lớn song phải đương đầu với thách thức không nhỏ, đặc biệt áp lực cạnh tranh ngày cao từ NHTM nước ngoài, đồng thời phải tuân thủ nguyên tắc đáp ứng chuẩn mực quốc tế để đảm bảo an toàn hoạt động kinh doanh nước hệ thống tài quốc tế Trong thời gian qua, hoạt động kinh doanh NHTM Việt Nam cải thiện đáng kể nhiều giác độ: (1) tăng cường vị tài chính; (2) doanh thu từ hoạt động kinh doanh liên tục gia tăng nhờ tốc độ tăng trưởng tín dụng đa dạng hóa dịch vụ thu phí; (3) cơng nghệ ngân hàng trọng đầu tư phát triển; (4) mơ hình tổ chức quản trị điều hành hoàn thiện, v.v Song, so với NHTM nước khu vực giới, hoạt động NHTM Việt Nam bộc lộ nhiều hạn chế, bật mức độ rủi ro cao, phát triển chưa lành mạnh thiếu bền vững Ở số NHTM, vào năm 2016-2017 quy mô nợ xấu lớn vốn chủ sở hữu, chí phải chịu giám sát đặc biệt phải cấu lại theo hướng hợp mua lại để bảo vệ lợi ích người gửi tiền khơng gây đổ vỡ lan truyền Bên cạnh đó, nhiều sai phạm nghiêm trọng hoạt động ngân hàng phát với quy mô thiệt hại lên tới nhiều ngàn tỷ đồng cho thấy hoạt động số NHTM nước ta không tuân thủ nghiêm túc quy trình nghiệp vụ, ngun tắc an tồn, vi phạm quy định pháp luật kinh doanh quản lý Nguyên nhân thực trạng trước hết thuộc NHTM, như: tăng trưởng tín dụng nóng, cạnh tranh thiếu lành mạnh, quản trị điều hành chưa tốt, v.v Tuy nhiên, khơng có trách nhiệm quan chức 10 PHỤ LỤC Phụ lục PHIẾU ĐIỀU TRA VIỆC ÁP DỤNG BASEL II TRONG KSRR HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC NHTM Chúng triển khai nghiên cứu đề tài “Đánh giá việc áp dụng Basel II KSRR hoạt động kinh doanh NHTM” Để có sở đánh giá đánh giá thực trạng hoạt động KSRR hoạt động kinh doanh NHTM thực trạng áp dụng Basel II KSRR nhằm đề xuất giải pháp áp dụng thành công Basel II KSRR NHTM, tơi kính mong Q anh/chị phối hợp cung cấp thông tin thông qua việc trả lời câu hỏi điều tra Câu trả lời Quý Anh/Chị lưu giữ bảo mật, phục vụ cho mục tiêu nghiên cứu không chia sẻ cho bên thứ ba Rất mong hợp tác Quý Anh/Chị Hướng dẫn trả lời: Quý anh/chị lựa Ngày: chọn đáp án cách khoanh tròn số thứ tự đáp án chọn PHẦN I: THÔNG TIN VỀ NGƯỜI TRẢ LỜI PHỎNG VẤN Người thực hiện:…………………………………………………… ……………………………………………………………… …………………………………………………………… Địa Số điện Đơn vị: chỉ: thoại: ……………………………………………………… PHẦN II: NỘI DUNG CÂU HỎI Câu hỏi 1: Những nguyên nhân sau khẳng định cần thiết/tính tất yếu việc áp dụng Basel II KSRR hoạt động kinh doanh NHTM (1 = hồn tồn khơng đồng ý, = khơng đồng ý, = bình thường, = tương đối đồng ý, = hoàn toàn đồng ý): Chỉ tiêu Việc áp dụng Basel II Việt Nam cần thiết mức độ tuân thủ NHNN nguyên tắc Ủy ban Basel giám sát ngân hàng thấp Hệ thống KSRR nhiều NHTM Việt Nam chưa đáp ứng yêu cầu thực tế chưa đáp ứng chuẩn mực quốc tế Hoạt động kinh doanh NHTM Việt Nam thời gian qua hạn chế, đặc biệt mức độ rủi ro cao gây tác động tiêu cực không nhỏ đến niềm tin khách hàng, phục hồi phát triển kinh tế lý quan trọng việc triển khai áp dụng Basel II Xu hội nhập quốc tế ngày sâu rộng Việt Nam dẫn đến tất yếu NHTM phải triển khai áp dụng Basel II Hoạt động KSRR NHNN Việt Nam hoạt động kinh doanh NHTM thời gian qua chưa thực hiệu Xu phát triển hệ thống ngân hàng nước giới, nguy tụt hậu giám sát ngân hàng NHNN, đặt yêu cầu áp dụng Basel II vào giám sát rủi ro hoạt động kinh doanh NHTM Việt Nam Bài học kinh nghiệm từ khủng hoảng tài 2008/2009 đặt yêu cầu hệ thống ngân hàng nước phải hoạt động an toàn hiệu quả, nhiều nước áp dụng Basel II số nước triển khai áp dụng yêu cầu Basel III điều tất yếu Việc trì hỗn thực Basel II đẩy Việt Nam tụt lại xa nước giới khu vực, giảm tính cạnh tranh NHTM thị trường quốc tế giảm mức độ tín nhiệm Hệ thống Ngân hàng Việt Nam Nguyên nhân khác (nêu cụ thể) Tăng cường minh bạch hoạt động Hệ thống Ngân hàng Nâng cao trách nhiệm với xã hội cộng đồng Câu hỏi 2: Những khó khăn thách thức NHTM áp dụng chuẩn mực Basel II QTRR (1 = hồn tồn khơng tác động, 2= tác động khơng nhiều, = tác động vừa phải, 4= tác động lớn, = tác động lớn) Chỉ tiêu Nguồn nhân lực (bao gồm: trình độ chun mơn nghiệp vụ, kỹ phân tích đánh giá quản trị, số lượng chuyên gia am hiểu lĩnh vực ngân hàng ít, chi phí đào tạo chuyên gia lớn, lực thẩm định tín dụng yếu…) Năng lực nội ngân hàng NHTM (trình độ quản lý chưa cao, lực tài – vốn chủ sở hữu hạn chế, phân tích đánh giá rủi ro khách hàng bất cập, khơng có kiểm tra, giám sát rủi ro…) Hệ thống công nghệ thông tin (chưa xây dựng hệ thống sở liệu, Các thơng tin cơng bố chưa kiểm tốn, Thơng tin đưa chọn lọc theo hướng có lợi cho nhà điều hành, Tình trạng cơng bố thơng tin thiếu chuyên nghiệp) Hoạt động tra, giám sát NHNN (Bộ máy giám sát tài ngân hàng chưa xây dựng đồng hiệu quả; Mơ hình tổ chức, chế giám sát chồng chéo, Quy chế giám sát chưa đồng bộ…) Thiếu tổ chức xếp hạng tín dụng chun nghiệp Chưa có văn hướng dẫn việc triển khai Basel II có chưa đầy đủ Khó khăn vấn đề liên quan đến chuẩn mực báo cáo Việt Nam Nội dung Basel II phức tạp so với điều kiện Việt Nam Chi phí thực ứng dụng Basel II lớn 10 Yêu cầu Basel II vốn cao 11 Chưa có hệ thống xếp hạng NHTM cách thức 12 Những khó khăn khác (nêu cụ thể) Nhận thức chưa đồng đối tượng khách hàng Ý thức tuân thủ pháp luật chấp hành quy định NHTM Những hạn chế Câu hỏi 3: Những lợi ích việc NHNN KSRR theo Basel II hệ thống NHTM Chỉ tiêu 3.1 Những thành tựu mà NHTM đạt nhờ vào việc triển khai Basel II (1 = hồn tồn khơng đồng ý, = khơng đồng ý, = bình thường, = tương đối đồng ý, = hoàn toàn đồng ý) Xây dựng thành cơng hệ thống xếp hạng tín dụng nội Đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) Xây dựng mơ hình tổ chức Những đóng góp khác (nêu cụ thể)…………………………… 3.2 Từ phía nhà quản trị NHTM (1 = hoàn toàn đồng ý, = tương đối đồng ý, = không đồng ý lắm, = không đồng ý, = hồn tồn khơng đồng ý): Cải tiến phương pháp tính xác suất vỡ nợ (PD) (hiện theo thông tin khách hàng hành chưa sâu vào phân tích tình hình hoạt động khứ theo yêu cầu Basel II Cải tiến việc tính tốn khoản lỗ dự kiến (EL) tổn thất năm) lường trước (UL) yêu cầu hệ thống xếp hạng tín dụng nội (IRB) mà Basel II quy định Tiếp tục nâng cao chất lượng KSRR (Thẩm định chặt chẽ, kỹ càng, quy định, Giám sát việc sử dụng vốn vay, Theo dỏi diễn biến ngành, Yêu cầu hồ sơ pháp lý chặt chẽ, Thường xuyên kiểm tra nợ vay, nhắc nhở khách hàng trả nợ hạn, Nâng cao nghiệp vụ cho cán tín dụng, Hạn chế giải ngân cho khách hàng có nợ hạn với ngân hàng, Tăng cường nhân viên kiểm tra, KSRR tín dụng Đầu tư, nâng cấp xây dựng hệ thống công nghệ thông tin đại Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Đa dạng hóa phương thức cho vay Đa dạng hóa khách hàng Đa dạng hóa lĩnh vực đầu tư Tăng cường sức mạnh tài (Tăng doanh thu, Tận thu xử lý nợ hạn kèm với giảm thiểu chi phí hoạt động…) 10 Đề xuất khác (nêu cụ thể)………………………………… 3.3 Từ phía NHNN (1 = hồn tồn không đồng ý, = không đồng ý, = bình thường, = tương đối đồng ý, = hoàn toàn đồng ý) Nâng cao chất lượng thơng tin tín dụng trung tâm thơng tin tín dụng CIC Ban hành văn hướng dẫn việc xây dựng quy trình, hệ thống xếp hạng tín dụng Định kỳ hướng dẫn NHTM nước bổ sung kịp thời tiêu chí xếp hạng theo chuẩn Basel II Cho phép thành lập tổ chức xếp hạng tín nhiệm độc lập nhiều hình thức sở hữu khác cần giám sát chặt chẽ tổ chức để tránh thông đồng tổ chức xếp hạng tổ chức Nâng hiệu công tác tra giám sát, KSRR hoạt động xếpcao hạng kinh doanh ngân hàng Hoàn thiện hệ thống pháp luật (áp dụng tiêu chuẩn kế tốn quốc tế việc phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro, hạch tốn thu nhập chi phí…) u cầu NHTM cơng khai, minh bạch thông tin Xin cảm ơn hợp tác Quý Anh/chị Phụ lục 2: KẾT QUẢ THỐNG KÊ MÔ TẢ Câu hỏi 1: Những nguyên nhân sau khẳng định cần thiết/tính tất yếu việc áp dụng Basel II KSRR hoạt động kinh doanh NHTM Câu hỏi 2: Những khó khăn thách thức NHTM áp dụng chuẩn mực Basel II QTRR Câu hỏi 3: Những đóng góp khuyến nghị Phụ lục VẤN ĐỀ VÀ 10 NGUYÊN TẮC VÀNG TRONG QTRR HOẠT ĐỘNG THEO ỦY BAN BASEL Vấn đề 1: Tạo môi trường QTRR phù hợp, gồm 03 nguyên tắc: Nguyên tắc 1: Hội đồng quản trị nên biết rõ khía cạnh ngân hàng, cung cấp định nghĩa tổng thể cho toàn ngân hàng RRTN, nguyên tắc, cách xác định, đánh giá, giám sát, kiểm soát giảm thiểu rủi ro Nguyên tắc thứ 2: Hội đồng quản trị phải bảo đảm khung quản trị RRTN ngân hàng tùy thuộc vào hiệu kiểm toán nội Kiểm tốn nội khơng nên trực tiếp chịu trách nhiệm QTRR hoạt động Nguyên tắc thứ 3: Quản lý cấp cao phải có trách nhiệm triển khai thực khung quản trị RRTN phê duyệt Hội đồng quản trị Khung quản trị phải triển khai thực quán toàn hệ thống ngân hàng tất nhân viên nên hiểu rõ trách nhiệm với việc quản trị RRTN Vấn đề thứ 2: Hoạt động QTRR gồm 04 nội dung nhận diện, đánh giá, giám sát, kiểm soát Nguyên tắc thứ 4: Ngân hàng cần xác định đánh giá RRTN tất rủi ro có tất sản phẩm, hoạt động, quy trình hệ thống ngân hàng Nguyên tắc thứ 5: Các ngân hàng nên thực quy trình để thường xuyên giám sát mức độ ảnh hưởng tổn thất rủi ro hoạt động gây Nguyên tắc thứ 6: Các ngân hàng nên có sách, quy trình thủ thục để kiểm sốt đưa chương trình giảm thiểu rủi ro Nguyên tắc thứ 7: Ngân hàng cần phải có kế hoạch trì kinh doanh, đảm bảo khả hoạt động liên tục, hạn chế tổn thất trường hợp rủi ro bất ngờ Vấn đề thứ 3: Vai trò quan giám sát Nguyên tắc thứ 8: Cơ quan giám sát ngân hàng nên yêu cầu tất ngân hàng phải có khung QTRR hoạt động hiệu để xác định, đánh giá, giám sát kiểm soát/giảm thiểu rủi ro hoạt động Nguyên tắc thứ 9: Cơ quan giám sát phải đạo trực tiếp gián tiếp thường xuyên, độc lập đánh giá sách, thủ tục, thực tiễn liên quan đến rủi ro hoạt động ngân hàng Vấn đề thứ 4: Vai trò công bố thông tin Nguyên tắc 10: Các ngân hàng phải thực công bố đầy đủ kịp thời thông tin phép người tham gia thị trường đánh giá khách quan Phụ lục Thách thức ngân hàng Trung Quốc đối mặt thực Basel II Trụ cột Thách thức Kết Trụ cột Đáp ứng yêu cầu liên quan tới tỷ lệ an toàn Ngân hàng Trung Quốc phải cố gắng tăng Chi vốnphí vốn tối thiểu cường mức vốn tổng thể tăng thêm RRTN Khó áp dụng thiếu tổ chức xếp hạng Thực phương tín dụng uy tín nước; thiếu liệu; hệ pháp chuẩn hóa thống thơng tin yếu Thực phương pháp mơ hình đánh giá Trụ cột nội Áp dụng phương thức giám sát, kiểm soát theo Basel II hạn chế việc áp dụng kết xếp hạng Vì số lý định, việc thực Basel II tác động tiêu cực tới quy định đảm bảo an toàn hạn chế hoạt động cho vay thận trọng Không đáp ứng yêu cầu hỗ trợ thiếu Sự hỗ trợ hoạt sở liệu giám sát chế độ kiểm toán, kế động giám sát Trụ cột Khó thực phương pháp xếp hạng toán chưa đầy đủ Đối với ngân Nội dung thông tin công bố website hàng không không đáp ứng yêu cầu đối danh sách thực tượng tham gia thị trường, đặc biệt thông Basel II Trung Quốc Tính quán tiêu chuẩn thống kê tin tài trọng yếu Nhiều phương pháp thống kê CBRC áp dụng cấp độ khác ngành ngân hàng Do đó, ngân hàng Trung Quốc so sánh cấp độ định Nguồn: Deloitte (2010) Phụ lục 5A: Dữ liệu đầu vào 10 NHTM thực thí điểm theo Basel II Số liệu T12/2017 (đơn vị tỷ đồng,%) Ngân hàng TMCP Á Châu Ngân hàng TMCP Hàng hải Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Ngân hàng TMCP Quân Đội Ngân hàng TMCP Quốc tế Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng Ngân hàng Công thương Ngân hàng Đầu tư Phát triển Ngân hàng Ngoại thương Bảng A1 Bảng cân đối kế toán Báo cáo thu nhập Tồng tài sản Tiền mặt, TG NHNN TPCP, Tin phieu NHNN, kho bac Cho vay ròng Tài sản khác ròng Tổng nguồn vốn Tổng nợ phải trả Huy động (tiền gửi + GTCG) Huy động không kỳ hạn VND Ngoại tệ Huy động có kỳ hạn VND Ngoại tệ Nhận tiền gửi vay LNH Tiền gửi TCTD khác Vay TCTD khác VCSH Vốn tự có LNST Thu nhập từ HĐKD Thu nhập lãi Thu nhập lãi Chi phí lãi Thu nhập dịch vụ + ngoại hối + góp vốn Chi phí dịch vụ + kinh doanh ngoại hối Lãi/lỗ từ kinh doanh chứng khoán Thu nhập từ hoạt động khác Chi phí hoạt động DPRRTD Thuế TNDN 283,850 13,166 49,562 193,762 27,359 283,850 268,150 247,672 42,375 36,680 5,695 205,297 200,639 4,658 15,380 12,157 3,223 15,700 112,862 5,444 24,681 35,765 46,970 112,862 99,160 64,100 11,854 9,979 1,875 52,247 51,315 932 30,068 13,399 16,669 13,702 269,399 6,662 17,315 158,459 86,963 269,399 243,864 189,114 41,612 37,275 4,337 147,502 139,767 7,735 46,887 21,878 25,009 25,535 307,403 8,515 37,156 178,148 83,583 307,403 279,206 223,520 87,059 64,577 22,482 136,461 132,129 4,332 46,132 37,073 9,059 28,196 123,393 4,604 12,452 78,958 27,379 123,393 114,647 77,680 11,365 9,452 1,913 66,315 63,001 3,314 33,696 17,264 16,432 8,746 365,018 8,333 29,710 214,079 112,896 365,018 342,137 322,984 45,497 42,628 2,869 277,487 270,977 6,510 11,856 6,818 5,039 22,881 235,975 8,447 18,627 135,792 73,110 235,975 208,410 170,284 20,157 18,188 1,970 150,127 146,749 3,378 26,640 8,401 18,239 27,565 1,103,793 25,903 57,505 774,828 245,558 1,103,793 1,041,705 774,875 121,168 100,651 20,516 653,707 627,426 26,281 111,916 66,812 45,103 62,088 1,182,727 33,434 98,720 824,253 226,320 1,182,727 1,135,878 934,111 162,221 148,418 13,803 771,890 748,302 23,588 89,468 28,518 60,950 46,849 1,034,089 103,710 106,870 530,822 292,687 1,034,089 981,235 726,755 213,002 155,114 57,888 513,753 436,070 77,683 65,824 56,088 9,737 52,854 13,890 15,035 24,152 24,714 10,056 25,568 23,122 76,639 51,477 56,099 2,089 103,023 8,248 125.4 34,824 1,617.8 5,677.5 87,780 8,828.7 4,294.5 116,419 10,653.6 1,124.2 18,531 3,443.1 1,228.8 68,977 4,934.6 4,780 9,454 8,935 6,718 26,649 26,451 6,593 30,314 29,619 8,849 22,069 21,618 49,776 41,528 2,169 697 604 8,487 6,081 2,466 513 16,105 14,487 886 686 39,861 31,054 5,578 1,650 56,602 45,948 2,349 838 1,042.2 808.0 29.0 1,346 2,784 2,090 1,017 41 4,574 3,602 814 3,600 4,827 2,961 1,060 8,517 5,075 836 499 161.3 964 2,313 350 281 32,131 27,192 3,726 822 171.4 900 5,996 716 257 519 198 694 451 1,725 2,027 3,199 2,091 5,361 2,780 14,704 8,280 13,836 15,647 11,650 6,188 Phụ lục 5B: Dữ liệu đầu vào 10 NHTM thực thí điểm theo Basel II Số liệu T12/2017 (đơn vị tỷ đồng,%) Ngân hàng TMCP Á Châu Ngân hàng TMCP Hàng hải Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Ngân hàng TMCP Quân Đội Ngân hàng TMCP Quốc tế Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng Ngân hàng Công thương 10,056 79,460 25,568 241,738 23,122 168,924 76,639 831,254 Ngân hàng Đầu tư Phát triển Ngân hàng Ngoại thương Bảng A2: Dữ liệu đầu vào khác CAR Vốn tự có Tài sản có rủi ro Rủi ro tín dụng Performing loans Nợ đủ tiêu chuẩn (Nhóm 1) Nợ cần ý (Nhóm 2) Non performing loans (NPLs), gross Nợ tiêu chuẩn (Nhóm 3) Nợ nghi ngờ (Nhóm 4) Nợ có khả vốn (Nhóm 5) DPRRTD TSBĐ khấu trừ Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm TSBĐ Bất động sản Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm TSBĐ loại khác Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm 13,890 140,702 15,035 88,426 24,152 229,390 24,714 236,068 51,477 577,368 56,099 640,303 194,134 193,049 1,085 1,372 314 275 783 1,744 35,401 34,415 986 789 131 35 624 425 157,765 155,452 2,314 2,575 572 453 1,550 1,881 178,073 174,640 3,433 2,184 708 663 813 2,109 77,878 77,038 839 1,987 54 63 1,870 907 207,437 206,626 812 9,206 590 970 7,645 2,564 133,910 126,577 7,333 3,959 1,432 1,479 1,048 2,077 773,903 770,308 3,595 8,977 1,242 2,550 5,184 8,052 822,248 793,838 28,410 12,187 2,700 4,807 4,680 10,182 532,714 527,893 4,821 6,158 677 3,581 1,900 8,050 176,749 921 334 227 1,086 21,358 323 324 358 4,461 73,169 1,168 210 219 903 186,213 3,076 431 526 557 74,564 600 96 109 2,453 115,516 4,264 480 694 1,197 557,993 2,857 309 1,539 5,398 428,237 14,112 2,078 1,797 3,336 151,377 827 327 213 1,059 11,940 139 124 148 3,799 28,027 618 136 160 841 65,012 1,232 257 333 362 47,196 392 74 83 1,983 188,732 571 243 340 3,544 141,907 437 88 326 3,024 72,893 2,901 302 441 1,072 385,639 2,126 267 1,238 3,696 280,503 10,609 1,592 1,403 2,708 424,793 6,304 306 1,953 664 214,948 2,290 226 512 425 25,372 95 15 27 9,418 185 201 210 662 45,142 550 74 58 63 121,200 1,845 174 193 195 27,368 208 23 25 470 46,825 134 155 14 519 42,623 1,363 178 254 125 172,354 731 42 301 1,702 147,734 3,502 487 394 628 209,845 4,014 81 1,440 239 Phụ lục 5C: Dữ liệu đầu vào 10 NHTM thực thí điểm theo Basel II Số liệu T12/2017 (đơn vị tỷ đồng,%) Ngân hàng TMCP Á Châu Bảng A2: Dữ liệu đầu vào khác Phân loại cho vay theo ngành kinh tế Tổng Nông nghiệp, lâm nghiệp thủy sản Công nghiệp chế biến, chế tạo Xây dựng + BDS Bán buôn bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy xe có động khác Hoạt động dịch vụ khác Khác Nợ xấu Nông nghiệp, lâm nghiệp thủy sản Công nghiệp chế biến, chế tạo Xây dựng Bán buôn bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tơ, xe máy xe có động khác Hoạt động dịch vụ khác Khác Dư nợ cho vay khách hàng lớn Lớn thứ Lớn thứ hai Lớn thứ ba Lớn thứ tư Tổng dư nợ khách hàng lớn 195,506 Ngân hàng TMCP Hàng hải 36,190 Ngân hàng TMCP Kỹ Thương 160,340 Ngân hàng TMCP Quân Đội 180,257 Ngân hàng TMCP Quốc tế 79,864 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín 216,643 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng 137,869 Ngân hàng Công thương Ngân hàng Đầu tư Phát triển Ngân hàng Ngoại thương 782,880 834,435 538,872 1,149 31,890 8,530 309 3,995 3,979 302 20,070 6,101 2,665 30,512 18,252 1,736 9,717 13,609 24,210 24,168 16,022 3,539 12,142 8,333 29,763 220,517 88,242 36,891 141,585 92,087 11,291 145,538 31,830 31,528 9,035 5,493 47,936 14,727 9,268 42,514 230 6,013 1,000 22,427 15,554 22,301 1,542 211,914 2,784 215,425 74,412 118,499 21,520 113,374 1,372 -25,523 789 109,873 2,575 86,084 2,184 47,788 1,987 114,262 9,206 90,013 3,959 229,660 8,977 274,035 12,187 210,193 6,158 239 169 78 32 293 185 35 84 58 985 166 119 723 824 118 432 288 4,544 241 673 1,504 1,159 72 98 238 167 241 548 361 170 91 1,698 1,358 193 12 2,744 3,186 1,721 1,225 720 508 1,850 1,156 517 4,484 3,194 1,151 3,944 4,754 1,198 982 3,056 740 2,171 1,953 5,923 1,500 2,285 2,500 7,298 2,700 2,016 1,713 4,933 994 1,209 921 2,969 758 2,172 2,080 6,134 1,722 1,230 2,000 5,053 1,768 13,566 13,199 34,702 7,326 6,411 4,782 14,906 3,710 7,071 5,943 17,005 3,294 92,202 39,150 45,029 7,853 15,070 18,124 12,993 7,648 15,579 12,424 Phụ lục 5D: Dữ liệu đầu vào 10 NHTM thực thí điểm theo Basel II Số liệu T12/2017 (đơn vị tỷ đồng,%) Ngân hàng TMCP Á Châu Bảng A3: Một số tỷ lệ (Chỉ số lành mạnh tài chính) Mức độ an toàn vốn CAR 9.9 Chất lượng tài sản Tỷ lệ nợ xấu 0.7 DPRRTD/Nợ xấu 127.1 (Nợ xấu- DPRRTD)/ Vốn -2.7 Cho vay ngoại tệ/tổng dư nợ cho vay 4.5 Tổng tài sản có rủi ro/tổng tài sản 49.6 Khả sinh lời ROA 0.9 ROE 30.1 Thanh khoản 22.1 Tài sản khoản/tổng tài sản Tài sản khoản/tổng nợ phải trả 23.4 Mức độ nhạy cảm với rủi ro thị trường 2.4 Trạng thái ngoại tệ ròng/vốn tự có Ngân hàng TMCP Hàng hải Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Ngân hàng TMCP Quân Đội Ngân hàng TMCP Quốc tế Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng Ngân hàng Công thương Ngân hàng Đầu tư Phát triển Ngân hàng Ngoại thương 17.0 10.5 10.5 12.7 10.6 13.7 9.2 8.9 8.8 2.2 53.8 2.4 9.2 78.3 1.6 73.1 2.9 5.3 85.1 1.2 96.6 0.3 13.3 76.8 2.5 45.6 10.7 9.7 64.4 4.2 27.8 26.0 4.1 66.2 2.9 52.5 8.1 3.7 71.6 1.1 89.7 1.2 11.8 75.3 1.5 83.5 3.9 8.3 48.8 1.1 130.7 -3.4 13.5 61.9 0.1 1.7 2.5 47.0 1.6 34.8 1.1 22.4 0.4 9.6 2.3 41.3 0.7 17.5 0.6 25.6 1.0 31.5 26.7 30.4 8.9 9.8 14.9 16.4 13.8 14.9 10.4 11.1 11.5 13.0 7.6 8.0 11.2 11.6 20.4 21.5 0.1 11.8 -4.2 6.9 -0.4 -0.8 28.6 1.7 7.6 Phụ lục 5E: Dữ liệu đầu vào 10 NHTM thực thí điểm theo Basel II Số liệu T12/2017 (đơn vị tỷ đồng,%) Ngân hàng TMCP Á Châu Bảng A4: Câu trúc hệ thống tài Thị phần tổng tài sản Thị phần cho vay Thị phần tiền gửi Thị phần Vốn Tổng tài sản/GDP Bảng A5: Phân tích tỷ lệ (xếp hạng) Tổng Mức độ an toàn vốn CAR Chất lượng tài sản Tỷ lệ nợ xấu DPRRTD/Nợ xấu (Nợ xấu- DPRRTD)/ Vốn Cho vay ngoại tệ/tổng dư nợ cho vay Tổng tài sản có rủi ro/tổng tài sản Khả sinh lời ROA ROE Thanh khoản Tài sản khoản/tổng tài sản Tài sản khoản/nợ phải trả ngắn hạn Mức độ nhạy cảm với rủi ro thị trường Trạng thái ngoại tệ ròng/vốn tự có Ngân hàng TMCP Hàng hải Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Ngân hàng TMCP Quân Đội Ngân hàng TMCP Quốc tế Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng Ngân hàng Công thương Ngân hàng Đầu tư Phát triển Ngân hàng Ngoại thương 5.7 6.2 6.6 4.3 6.3 2.2 1.1 1.7 4.7 2.5 5.4 5.1 5.1 7.5 6.0 6.1 5.7 6.0 7.7 6.8 2.5 2.5 2.1 3.1 2.7 7.3 6.8 8.7 8.0 8.1 4.7 4.4 4.6 7.2 5.2 22.0 24.8 20.8 23.9 24.5 23.6 26.4 25.0 16.0 26.3 20.6 17.0 19.5 17.5 23.0 1.9 2.0 2.1 1.8 2.1 2.9 1.5 2.6 2.5 2.1 3.0 1.0 3.0 3.0 2.0 3.0 1.0 3.0 4.0 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 3.0 3.0 1.0 1.0 4.0 2.0 3.0 1.0 1.0 4.0 1.0 2.0 1.0 1.0 4.0 3.0 4.0 1.0 1.0 3.0 4.0 4.0 3.0 1.0 3.0 3.0 3.0 1.0 1.0 3.0 1.0 3.0 1.0 1.0 4.0 1.0 3.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 3.0 4.0 1.0 4.0 4.0 1.0 1.0 2.0 1.0 4.0 1.0 4.0 3.0 1.0 1.0 4.0 1.0 4.0 1.0 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 3.0 4.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0 3.0 3.0 1.0 1.0 1.0 1.0 3.0 1.0 2.0 1.0 1.0 4.0 1.0 2.0 Phụ lục 5F: Dữ liệu đầu vào 10 NHTM thực thí điểm theo Basel II Số liệu T12/2017 (đơn vị tỷ đồng,%) Ngân hàng TMCP Á Châu Bảng A6: Phân tích tỷ lệ bản: Xác suất vỡ nợ Tổng Mức độ an toàn vốn CAR Chất lượng tài sản Tỷ lệ nợ xấu DPRRTD/Nợ xấu (Nợ xấu- DPRRTD)/ Vốn Cho vay ngoại tệ/tổng dư nợ cho vay Tổng tài sản có rủi ro/tổng tài sản Khả sinh lời ROA ROE Thanh khoản Tài sản khoản/tổng tài sản Tài sản khoản/nợ phải trả ngắn hạn Mức độ nhạy cảm với rủi ro thị trường Trạng thái ngoại tệ ròng/vốn tự có Ngân hàng TMCP Hàng hải Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Ngân hàng TMCP Quân Đội Ngân hàng TMCP Quốc tế Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng Ngân hàng Công thương Ngân hàng Đầu tư Phát triển Ngân hàng Ngoại thương 5.6 9.3 4.9 1.4 5.6 9.3 1.3 13.0 11.5 10.6 5.0 0.1 5.0 5.0 1.0 5.0 0.1 5.0 30.0 30.0 0.1 0.1 0.1 0.1 1.0 5.0 5.0 0.1 0.1 30.0 1.0 5.0 0.1 0.1 30.0 0.1 1.0 0.1 0.1 30.0 5.0 30.0 0.1 0.1 5.0 30.0 30.0 5.0 0.1 5.0 5.0 5.0 0.1 0.1 5.0 0.1 5.0 0.1 0.1 30.0 0.1 5.0 0.1 0.1 1.0 0.1 0.1 0.1 0.1 5.0 30.0 0.1 30.0 30.0 0.1 0.1 1.0 0.1 30.0 0.1 30.0 5.0 0.1 0.1 30.0 0.1 30.0 0.1 30.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 5.0 30.0 1.0 1.0 1.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 30.0 30.0 5.0 5.0 0.1 0.1 0.1 0.1 5.0 0.1 1.0 0.1 0.1 30.0 0.1 1.0 ... RỦI RO THEO BASEL II CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG ĐỐI VỚI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 22 2.1 Ngân hàng thương mại rủi ro hoạt động ngân hàng thương mại 22 2.2 Kiểm soát rủi ro Ngân hàng Trung ương ngân. .. lý luận kiểm soát rủi ro theo Basel II Ngân hàng Trung ương ngân hàng thương mại Chương Thực trạng kiểm soát rủi ro theo Basel II Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hệ thống ngân hàng thương mại Chương... nước Việt Nam kiểm soát rủi ro ngân hàng thương mại 111 CHƯƠNG GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG ÁP DỤNG KIỂM SOÁT RỦI RO THEO BASEL II CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ĐỐI VỚI HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm soát rủi ro trong hoạt động của các ngân hàng thương mại việt nam theo hiệp ước basel II , Kiểm soát rủi ro trong hoạt động của các ngân hàng thương mại việt nam theo hiệp ước basel II , CHƯƠNG 4 GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG ÁP DỤNG KIỂM SOÁT RỦI RO THEO BASEL II CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ĐỐI VỚI HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 127, Thứ nhất, nhóm các công trình nghiên cứu về QTRR tại các ngân hàng thương mại, Thứ hai, nhóm các công trình nghiên cứu về việc áp dụng các chuẩn mực/ các trụ cột của Basel II tại các NHTM, Thứ ba, nhóm các công trình nghiên cứu về giám sát thị trường tài chính, thanh tra, giám sát ngân hàng, Những thay đổi cơ bản của Hiệp ước vốn Basel III so với Basel II, Các loại phép thử: phân theo danh mục rủi ro, cụ thể:, Bảng 3.8 Kết quả sau cú sốc 2, KẾT LUẬN CHƯƠNG 3, Vấn đề thứ 4: Vai trò của công bố thông tin

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay