Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trồng rừng và khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng phòng hộ vùng đồi núi ven biển tỉnh phú yên

239 18 0
  • Loading ...
1/239 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 12:43

B B H L T N Ộ Ộ O U À R G À Ậ Ư H G N N Ờ I IN Ô G Ộ Ê Á N P N H -N Đ D C Ú T Ạ Ụ G Ứ I2H C M Ế 0IU Ỹ N 1Ệ V H À 4P M Ọ S Ộ C Đ ĨV T À À L O L Â S P Â M Ố T T M Ạ N O T N B N G I G H Ệ H IN IỆ Ệ P PP … H … Á … P … … oK 0Ỹ o T … H … … U … Ậ … T T R Ồ N G R Ừ N G V À B B T H L N C K Ộ Ộ R U O G À gh H Ư Ậ À H uN G Ờ N O I yN Iờ Ô N G Ê Ộ Á iêN A N P h Đ D H H -N C n T Ạ Ụ G Ú Ứ Ig i C H à2IU n N Ế M 0Ệ V gn N H U Ỹ 1PM À h Ọ Ô S :4Ộ d C LỜI CAM ĐOAN Đ ĨẫV IÀ T À Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học thân thực L n O L Â âPS thời gian từ năm 2010 đến năm 2014 X Â M T T Ố m k M Một phần nội dung nghiên cứu luận án có sử dụng số liệu nghiên Ú Ạ N h O N osTB cứu Dự án “Khôi phục rừng quản lý rừng bền vững tỉnh Quảng C N G aiI Nam, Quảng Ngãi, Bình Định Phú Yên - Dự án KfW6” triển khai tỉnh G H nỆ H I T N Phú Yên giai đoạn từ năm 2006 - 2010 Bản thân tác giả Cán Lãnh Ih Ệ IọM P đạo Dự án KfW6 - người trực tiếp đạo việc thiết kế, xây dựng mô Ệ P cãP Ế … :H … N quản lý dự án KfW6 Trung ương, Văn phòng tư vấn trường dự án KfW6 … sÁ P … P ố Ban quản lý dự án KfW6 tỉnh Phú Yên đồng ý cho sử dụng vào nội dung luận án T … G : oSK Các số liệu kết nghiên cứu trình bày luận án trung thực Á 0Ỹ chưa công bố cơng trình khác Nếu sai tơi xin hồn Io T 2T … toàn chịu trách nhiệm./ SH S… 6U I… … Hà Nội, tháng năm 2014 2Ậ N … T V Người viết cam đoan H õ0 T 2R R Đ Ồ Ừ ạ0N Hoàng Phú Mỹ N i5G GR H Ừ ả PN i HG T Ò S N V GÀ Đ i H K n ỘH h O V Đ A hình thí nghiệm, thu thập xử lý số liệu Các số liệu thí nghiệm Ban ii LỜI CẢM ƠN Luận án hoàn thành Trường Đại học Lâm Nghiệp theo chương N c N H G T hN Đ uU Ồ ậÔ In I N X Ú Trong trình thực luận án, tác giả nhận quan tâm, giúp Ú I Ban giám hiệu, Phòng Đào tạo sau đại học - Trường Đại học Lâm nghiệp, C trình đào tạo tiến sĩ năm 2010 - 2014 đỡ Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Ban quản lý dự án Lâm nghiệp, Ban V ET tác giả xin chân thành cảm ơn giúp đỡ quý báu NI Trước hết tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc kính trọng đến PGS.TS Ế BN quản lý dự án KfW6 Trung ương, Văn phòng Tư vấn trường dự án KfW6, Võ Đại Hải, TS Đinh Đức Thuận với tư cách người hướng dẫn khoa học dành I ỂT Xin chân thành cảm ơn Ban quản lý dự án lâm nghiệp tạo điều NÁ kiện để tác giả theo học hoàn thành luận án I nhiều thời gian cơng sức giúp đỡ tác giả hồn thành luận án Hoàn thành luận án phải kể đến giúp đỡ to lớn Dự án KfW6 T mặt trường thí nghiệm điều kiện lại thu thập số liệu ỈS trường xử lý số liệu Cảm ơn Văn phòng tư vấn trường dự án KfW6 NI N có nhiều hỗ trợ việc triển khai xây dựng mơ hình thí nghiệm tỉnh Phú H H Yên P Xin chân thành cảm ơn UBND, Sở NN & PTNT, Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Lâm HR nghiệp tỉnh Phú Yên, UBND thị xã Sông Cầu, Hạt kiểm lâm thị xã Sông Cầu, Ban ÚỪ quản lý rừng phòng hộ thị xã Sơng Cầu Ban quản lý dự án huyện - nơi N luận án triển khai thí nghiệm ngồi trường,… tạo điều kiện thuận lợi YG giúp đỡ tác giả triển khai thí nghiệm thu thập số liệu ngoại nghiệp Ê Cuối cùng, xin cảm ơn tất bạn bè người thân gia đình động NP H viên giúp đỡ tác giả hoàn thành luận án này./ Ò Xin trân trọng cảm ơn! N Tác giả luận án G Hoàng Phú Mỹ H Ộ Ù N G Đ Ồ I N Ú I V E N B I Ể N T Ỉ N H P H Ú Y Ê N MỤC LỤC Trang TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN…………………………………………………… … i LỜI CẢM ƠN…………………………………………………………… ii MỤC LỤC………………………………………………………….….… iii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN vii DANH MỤC CÁC BẢNG TRONG LUẬN ÁN…………………… … x DANH MỤC CÁC HÌNH TRONG LUẬN ÁN…………………….…… xiii PHẦN MỞ ĐẦU………………………………………………….……… 1 Sự cần thiết đề tài……………………………………………….… Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài………………………….….… 2.1 Ý nghĩa khoa học……………………………………………….… 2.2 Ý nghĩa thực tiễn………………………………………………… 3 Mục tiêu nghiên cứu đề tài……………………………………….… 3.1 Về lý luận………………………………… ……………………… 3.2 Về thực tiễn………………………………………………………… Những đóng góp luận án…………………… ……………… Đối tượng giới hạn nghiên cứu.………………………….………… 5.1 Đối tượng nghiên cứu.…………………………………………… 5.2 Giới hạn nghiên cứu……………………………… ……………… Cấu trúc luận án……………………………………………………….… Chương 1: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU…………………… 1.1 Một số khái niệm dùng luận án………………….…… 1.2 Trên giới………………………………………………….…… 1.2.1 Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật trồng rừng phòng hộ………… 1.2.2 Nghiên cứu trồng địa……………… …………….… 10 1.2.3 Nghiên cứu khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng tự nhiên …… 12 1.2.4 Nghiên cứu phân chia lập địa……………………………… 16 1.3 Ở Việt Nam………………………………….………………… 1.3.1 Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật trồng rừng phòng hộ……….… 18 18 1.3.2 Nghiên cứu trồng địa…………………………… .23 1.3.3 Nghiên cứu khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng tự nhiên…… 26 1.3.4 Nghiên cứu phân chia lập địa…………………………….… 30 1.4 Nhận xét đánh giá chung……………… ……………….…… 33 Chương 2: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU……….… 35 2.1 Nội dung nghiên cứu………………………………………….… 35 2.2 Phương pháp nghiên cứu…………………………………….… 36 2.2.1 Quan điểm cách tiếp cận vấn đề nghiên cứu………….…… 36 2.2.2 Phương pháp kế thừa số liệu, tài liệu………………………… 39 2.2.3 Phương pháp tổng kết, đánh giá mơ hình biện pháp kỹ thuật xây dựng rừng phòng hộ có vùng đồi núi ven biển tỉnh Phú Yên………………………………………………………………………… 39 2.2.4 Phương pháp nghiên cứu biện pháp kỹ thuật trồng rừng phòng hộ vùng đồi núi ven biển……………………… …….…………… 40 2.2.5 Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật khoanh nuôi xúc tiến tái sinh khoanh nuôi xúc tiến tái sinh có trồng bổ sung rừng phòng hộ vùng đồi núi ven biển…………………………………………… ……….………… 45 2.2.6 Phương pháp đánh giá tác dụng phòng hộ mơ hình rừng phòng hộ thí nghiệm xây dựng……………………….…………… 50 2.2.7 Phương pháp xử lý số liệu………………………………….… 53 Chương 3: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI KHU VỰC NGHIÊN CỨU……………………… ………………………………… 3.1 Điều kiện tự nhiên……………………………………………….… 57 57 3.1.1 Vị trí địa lý, diện tích, ranh giới…………………………….… 57 3.1.2 Địa hình……………………………….…………………….… 57 3.1.3 Khí hậu, thuỷ văn…………………………………………… 58 3.1.4 Địa chất, thỗ nhưỡng……………………………….……….… 60 3.1.5 Rừng đất lâm nghiệp phòng hộ………………………….… 3.2 Điều kiện kinh tế - xã hội……………………………………… 60 62 3.2.1 Dân số, dân tộc, lao động………………………………… … 62 3.2.2 Thực trạng phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu 62 3.2.3 Cơ sở hạ tầng……………………………………………… … 63 3.2.4 Y tế, giáo dục…………………………………………….….… 64 3.3 Đánh giá nhận xét chung…………………………………… Chương 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN…………… 65 66 4.1 Tổng kết, đánh giá mơ hình biện pháp kỹ thuật xây dựng rừng phòng hộ có vùng đồi núi ven biển tỉnh Phú Yên…………….… 66 4.1.1 Khái qt tình hình xây dựng rừng phòng hộ vùng đồi núi ven biển tỉnh Phú Yên qua giai đoạn phát triển………………………….… 66 4.1.2 Tổng kết, đánh giá mơ hình biện pháp kỹ thuật áp dụng xây dựng rừng phòng hộ vùng đồi núi ven biển tỉnh Phú Yên 68 4.2 Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật trồng rừng phòng hộ vùng đồi núi ven biển tỉnh Phú Yên………………………………………….……… 4.2.1 Chọn lồi trồng rừng phòng hộ vùng đồi núi ven biển 75 75 4.2.2 Ảnh hưởng biện pháp xử lý thực bì đến sinh trưởng lồi trồng rừng phòng hộ………………… ……….………… 84 4.2.3 Ảnh hưởng phương thức hỗn giao tới sinh trưởng lồi trồng rừng phòng hộ………………………………………….…… 90 4.2.4 Đánh giá ảnh hưởng dạng lập địa đến sinh trưởng trồng……………………………………… ……………………………… 97 4.3 Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật khoanh nuôi xúc tiến tái sinh khoanh ni xúc tiến tái sinh có trồng bổ sung rừng phòng hộ vùng đồi núi ven biển…………………………………… ………………………… 102 4.3.1 Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên……………………………………………………………… …… 4.3.2 Biện pháp kỹ thuật khoanh ni xúc tiến tái sinh có trồng bổ 102 sung………………………………………………………………………… 127 4.4 Bước đầu đánh giá tác dụng phòng hộ mơ hình rừng phòng hộ thí nghiệm xây dựng………………………………………………… 132 4.4.1 Hồn trả vật rơi rụng cho đất……………………… ………… 132 4.4.2 Cải thiện tính chất vật lý, hoá học đất……………… …… 133 4.4.3 Khả phòng hộ chắn gió rừng……… ……………… 139 4.5 Đề xuất loài biện pháp kỹ thuật xây dựng rừng có triển vọng cho phát triển rừng phòng hộ vùng đồi núi ven biển tỉnh Phú Yên… 4.5.1 Loài biện pháp kỹ thuật trồng rừng phòng hộ….…… 140 141 4.5.2 Biện pháp khoanh ni xúc tiến tái sinh tự nhiên, trồng bổ sung………………………………………………………………………… 142 KẾT LUẬN, TỒN TẠI VÀ KHUYẾN NGHỊ………………………… 146 Kết luận………………………………………………….……………… 146 Tồn tại…………………………………………………………………… 149 Khuyến nghị………………………………………………………… … 149 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CĨ LIÊN QUAN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC vii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN TT Từ viết tắt Diễn giải a Tuổi thời điểm đo A Hệ số tổ thành theo số BQL Ban quản lý Ca Canxi C02 Khí Cacbonnic CEC Dung tích hấp phụ đất Chương trình 327 Chương trình phủ xanh đất trống đồi núi trọc CT Công thức D00 Đường kính gốc 10 D1.3 Đường kính thân vị trí 1,3m 11 Dự án 661 Dự án trồng triệu rừng 12 E Hiệu phòng hộ rừng 13 FAO Tổ chức lương thực nông nghiệp Liên Hiệp Quốc 14 GDP Tổng thu nhập quốc dân 15 H Chiều cao đai rừng 16 Hvn Chiều cao vút 17 ITTO Tổ chức gỗ nhiệt đới quốc tế 18 IUCN Tổ chức bảo tồn thiên nhiên giới 19 IV% Chỉ số giá trị quan trọng Dự án phục hồi rừng phòng hộ đầu nguồn địa 20% - NDLĐ “D2”: Bao gồm DLĐ thuộc nhóm khác, diện tích nhỏ < 2.500m đan xen với NDLĐ “D1” Thường xuất chân đồi, ven khe, nơi thung lũng hẹp o - Những dạng lập địa đặc biệt: ven khe, dốc cục > 35 diện tích < 0,25 tính diện tích thi cơng II NHĨM DẠNG LẬP ĐỊA VÀ LỒI CÂY TRỒNG Tập đồn trồng huyện đề xuất nhóm dạng lập địa Khi đề xuất loài cụ thể cần lưu ý kết điều tra yếu tố: thành phần giới, độ ẩm, địa hình, độ cao, độ dốc, hướng phơi,… đặc biệt số liệu thu thập từ lịch sử phát triển rừng PHỤ LỤC 06 XỬ LÝ SPSS CÁC THÍ NGHIỆM TRỒNG RỪNG Thí nghiệm chọn lồi trồng Descriptives Hvn 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 Total N 129 127 120 113 131 620 Mean 5,4171 5,1362 4,8367 7,0088 6,2687 5,7173 Std Deviation ,53810 ,61123 ,51301 ,91012 ,70744 1,02409 D1.3 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 Total 129 127 120 113 131 620 6,7581 7,3197 6,3375 8,5336 7,6626 7,3065 ,67739 ,85422 ,89912 1,12024 1,12108 1,19846 95% Confidence Interval for Mean Std Error Lower Bound Upper Bound ,04738 5,3233 5,5108 ,05424 5,0289 5,2436 ,04683 4,7439 4,9294 ,08562 6,8392 7,1785 ,06181 6,1464 6,3910 ,04113 5,6365 5,7980 ,05964 ,07580 ,08208 ,10538 ,09795 ,04813 6,6401 7,1697 6,1750 8,3248 7,4688 7,2119 Minimum Maximum 3,50 6,50 3,40 6,90 3,80 5,90 5,10 9,70 4,40 8,10 3,40 9,70 6,8761 7,4697 6,5000 8,7424 7,8564 7,4010 5,00 5,00 3,90 6,20 5,50 3,90 8,60 9,30 8,40 11,10 11,10 11,10 Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic Hvn D1.3 df1 df2 Sig 9,359 615 ,000 11,960 615 ,000 ANOVA Hvn D1.3 Between Groups Within Groups Sum of Squares 375,898 273,287 df Mean Square 615 Total 649,185 619 Between Groups Within Groups Total 338,259 550,815 889,074 615 619 F Sig 93,974 ,444 211,478 ,000 84,565 ,896 94,419 ,000 Multiple Comparisons Dependent Variab Hvn (I) CT (J) CT Bonferroni 1,00 2,00 Mean Difference (I-J) Std Error ,28083* ,08333 95% Confidence Interval Lower Bound Upper Bound Sig ,008 ,0461 ,5156 3,00 ,58039* ,08454 ,000 ,3422 ,8186 4,00 -1,59180* ,08589 ,000 -1,8338 -1,3498 5,00 1,00 -,85165* -,28083* ,08269 ,08333 ,000 ,008 -1,0846 -,5156 -,6187 -,0461 3,00 ,29955* ,08486 ,004 ,0605 ,5386 4,00 -1,87263* ,08621 ,000 -2,1155 -1,6298 5,00 1,00 -1,13248* -,58039* ,08301 ,08454 ,000 ,000 -1,3663 -,8186 -,8986 -,3422 2,00 -,29955* ,08486 ,004 -,5386 -,0605 4,00 -2,17218* ,08738 ,000 -2,4184 -1,9260 5,00 1,00 -1,43204* 1,59180* ,08423 ,08589 ,000 ,000 -1,6693 1,3498 -1,1947 1,8338 2,00 1,87263* ,08621 ,000 1,6298 2,1155 3,00 2,17218* ,08738 ,000 1,9260 2,4184 5,00 1,00 ,74015* ,85165* ,08558 ,08269 ,000 ,000 ,4990 ,6187 ,9813 1,0846 2,00 1,13248* ,08301 ,000 ,8986 1,3663 3,00 1,43204* ,08423 ,000 1,1947 1,6693 4,00 2,00 -,74015* -,56155* ,08558 ,11830 ,000 ,000 -,9813 -,8948 -,4990 -,2283 3,00 ,42064* ,12003 ,005 ,0825 ,7588 4,00 -1,77549* ,12194 ,000 -2,1190 -1,4320 5,00 1,00 -,90446* ,56155* ,11739 ,11830 ,000 ,000 -1,2352 ,2283 -,5738 ,8948 3,00 ,98219* ,12048 ,000 ,6428 1,3216 4,00 -1,21394* ,12239 ,000 -1,5587 -,8692 5,00 1,00 -,34291* -,42064* ,11785 ,12003 ,037 ,005 -,6749 -,7588 -,0109 -,0825 2,00 -,98219* ,12048 ,000 -1,3216 -,6428 4,00 -2,19613* ,12405 ,000 -2,5456 -1,8466 5,00 1,00 -1,32510* 1,77549* ,11958 ,12194 ,000 ,000 -1,6620 1,4320 -,9882 2,1190 2,00 1,21394* ,12239 ,000 ,8692 1,5587 3,00 2,19613* ,12405 ,000 1,8466 2,5456 5,00 1,00 ,87103* ,90446* ,12150 ,11739 ,000 ,000 ,5287 ,5738 1,2133 1,2352 2,00 ,34291* ,11785 ,037 ,0109 ,6749 3,00 1,32510* ,11958 ,000 ,9882 1,6620 4,00 -,87103* * The mean difference is significant at the 05 level ,12150 ,000 -1,2133 -,5287 2,00 3,00 4,00 5,00 D1.3 Bonferroni 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 Hvn Subset for alpha = 05 Duncana,b CT 3,00 2,00 4,8367 N 120 127 1,00 5,1362 129 131 5,00 4,00 5,4171 6,2687 113 Sig 1,000 1,000 1,000 7,0088 1,000 1,000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 123,633 b The group sizes are unequal The harmonic mean of the group sizes is used Type I error levels are not guaranteed D1.3 Subset for alpha = 05 Duncana,b CT 3,00 1,00 2,00 5,00 4,00 6,3375 N 120 129 6,7581 127 131 7,3197 7,6626 113 Sig 1,000 1,000 1,000 8,5336 1,000 1,000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 123,633 b The group sizes are unequal The harmonic mean of the group sizes is used Type I error levels are not guaranteed Thí nghiệm biện pháp xử lý thực bì 2.1 So sánh Dầu rái xử lý theo băng Dầu rái xử lý thực bì tồn diện Ranks H D CT 1,00 2,00 Total N 120 113 Mean Rank 154,30 77,38 Sum of Ranks 18516,50 8744,50 146,68 85,49 17601,00 9660,00 233 1,00 2,00 120 113 Total 233 Test Statistics H 2303,500 8744,500 Mann-Whitney U Wilcoxon W Z -8,723 ,000 Asymp Sig (2-tailed) a a D 3219,000 9660,000 -6,929 ,000 Grouping Variable: CT 2.2 So sánh Lim xanh xử lý thực bì theo băng Lim xanh xử lý toàn diện Ranks CT 1,00 2,00 H D N 126 116 Total 242 1,00 2,00 126 116 Total 242 Mean Rank 148,35 92,33 Sum of Ranks 18692,50 10710,50 159,65 80,06 20115,50 9287,50 Test Statistics Mann-Whitney U Wilcoxon W Z Asymp Sig (2-tailed) a Grouping Variable: CT Ghi chú: CT1: Xử lý thực bì theo băng CT2: Xử lý thực bì toàn diện Phương pháp hỗn giao Hỗn giao hàng Ghi chú: 1: Dầu rái 2: Sao đen 3: Thanh thất a H 3924,500 10710,500 -6,229 ,000 D 2501,500 9287,500 -8,840 ,000 Descriptives Hvn N 125 131 5% Confidence Interval fo Mean Lower Bound Upper Bound Minimum Maximum Mean Std Deviation Std Error 4,7248 ,47969 ,04291 4,6399 4,8097 3,30 5,80 5,7534 ,58128 ,05079 5,6530 5,8539 4,10 7,10 124 380 6,4847 5,6537 ,55098 ,89647 ,04948 ,04599 6,3867 5,5633 6,5826 5,7441 5,50 3,30 7,80 7,80 1,00 2,00 125 131 7,6904 6,6863 ,95033 ,59920 ,08500 ,05235 7,5222 6,5827 7,8586 6,7898 5,40 5,60 9,60 8,40 3,00 124 380 8,3911 7,5729 ,89051 1,08228 ,07997 ,05552 8,2328 7,4637 8,5494 7,6821 5,40 5,40 10,50 10,50 1,00 2,00 3,00 Total D00 Total Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic Hvn D00 df1 df2 Sig 1,458 377 ,234 13,911 377 ,000 ANOVA Hvn D00 Sum of Squares 194,785 109,800 Between Groups Within Groups df Mean Square 377 Total 304,585 379 Between Groups Within Groups Total 187,727 256,204 443,931 377 379 F Sig 97,392 ,291 334,399 ,000 93,863 ,680 138,118 ,000 Multiple Comparisons Dependent Variable Hvn D00 (I) Loai (J) Loai Bonferroni 1,00 2,00 Mean Difference (I-J) -1,02864* Std Error ,06748 Sig ,000 2,00 3,00 1,00 -1,75988* 1,02864* ,06840 ,06748 ,000 ,000 -1,9244 ,8664 -1,5954 1,1909 3,00 3,00 1,00 -,73124* 1,75988* ,06762 ,06840 ,000 ,000 -,8938 1,5954 -,5686 1,9244 Bonferroni 1,00 2,00 2,00 ,73124* 1,00414* ,06762 ,10307 ,000 ,000 ,5686 ,7563 ,8938 1,2520 2,00 3,00 1,00 -,70073* -1,00414* ,10449 ,10307 ,000 ,000 -,9520 -1,2520 -,4495 -,7563 3,00 3,00 1,00 -1,70487* ,70073* ,10329 ,10449 ,000 ,000 -1,9532 ,4495 -1,4565 ,9520 2,00 1,70487* ,10329 ,000 1,4565 1,9532 * The mean difference is significant at the 05 level 95% Confidence Interval Lower Bound Upper Bound -1,1909 -,8664 Hvn Subset for alpha = 05 Duncan a,b Loai 1,00 2,00 4,7248 N 125 131 3,00 Sig 5,7534 124 1,000 1,000 6,4847 1,000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 126,592 b The group sizes are unequal The harmonic mean of the group sizes is used Type I error levels are not guaranteed D00 Subset for alpha = 05 Duncan a,b Loai 2,00 1,00 3,00 N 131 125 124 Sig 6,6863 1,000 b The group sizes are unequal The harmonic mean of the group sizes is used Type I error levels are not guaranteed Ghi chú: 1: Dầu rái 2: Sao đen 3: Thanh thất 7,6904 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 126,592 3.2 Hỗn giao theo hàn 1,000 8,3911 1,000 Descriptives Hvn N 119 124 5% Confidence Interval fo Mean Lower Bound Upper Bound Minimum Maximum Mean Std Deviation Std Error 4,3479 ,60040 ,05504 4,2389 4,4569 2,20 5,70 4,8556 ,55748 ,05006 4,7565 4,9547 3,30 5,80 122 365 5,6238 4,9468 ,61052 ,78707 ,05527 ,04120 5,5143 4,8658 5,7332 5,0279 4,50 2,20 7,40 7,40 1,00 2,00 119 124 6,5992 5,7758 1,03338 ,82879 ,09473 ,07443 6,4116 5,6285 6,7868 5,9231 2,50 4,10 8,40 7,60 3,00 122 365 7,1902 6,5170 ,88890 1,08728 ,08048 ,05691 7,0308 6,4051 7,3495 6,6289 5,50 2,50 9,40 9,40 1,00 2,00 3,00 Total D00 Total Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic Hvn D00 df1 df2 Sig ,200 362 ,819 2,015 362 ,135 ANOVA Hvn D00 Between Groups Within Groups Sum of Squares 99,625 125,864 df Mean Square 362 Total 225,489 364 Between Groups Within Groups Total 124,209 306,106 430,315 362 364 F Sig 49,812 ,348 143,266 ,000 62,105 ,846 73,445 ,000 Multiple Comparisons Dependent Varia Hvn D00 Mean Difference Std Error (I-J) -,50775* ,07567 (I) Loai (J) Loai Bonferron 1,00 2,00 95% Confidence Interval Lower Bound Upper Bound Sig ,000 -,6897 -,3258 2,00 3,00 1,00 -1,27587* ,50775* ,07597 ,07567 ,000 ,000 -1,4586 ,3258 -1,0931 ,6897 3,00 3,00 1,00 -,76813* 1,27587* ,07519 ,07597 ,000 ,000 -,9490 1,0931 -,5873 1,4586 Bonferron 1,00 2,00 2,00 ,76813* ,82335* ,07519 ,11800 ,000 ,000 ,5873 ,5395 ,9490 1,1072 2,00 3,00 1,00 -,59100* -,82335* ,11848 ,11800 ,000 ,000 -,8760 -1,1072 -,3060 -,5395 3,00 3,00 1,00 -1,41436* ,59100* ,11726 ,11848 ,000 ,000 -1,6964 ,3060 -1,1323 ,8760 2,00 1,41436* ,11726 ,000 1,1323 1,6964 *.The mean difference is significant at the 05 level Hvn Duncan a,b Loai 1,00 2,00 3,00 Subset for alpha = 05 N 119 124 122 4,3479 4,8556 Sig 1,000 1,000 5,6238 1,000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 121,632 b The group sizes are unequal The harmonic mean of the group sizes is used Type I error levels are not guaranteed D00 Duncan a,b Loai 2,00 1,00 3,00 Subset for alpha = 05 N 124 119 6,5992 122 Sig 1,000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 121,632 b 5,7758 The group sizes are unequal The harmonic mean of the group sizes is used Type I error levels are not guaranteed 1,000 7,1902 1,000 Dạng lập địa Ghi chú: - CT1: Trồng loài Sao đen dạng lập địa B - CT2: Trồng loài Sao đen dạng lập địa C - CT3: Trồng loài Sao đen dạng lập địa D2 Descriptives D1.3 N 128 126 5% Confidence Interval fo Mean Mean Std Deviation Std Error Lower Bound Upper Bound Minimum Maximum 7,8617 ,48083 ,04250 7,7776 7,9458 6,80 9,10 7,6571 ,73096 ,06512 7,5283 7,7860 6,00 9,50 127 381 6,2913 7,2706 ,46803 ,90189 ,04153 ,04620 6,2092 7,1798 6,3735 7,3615 5,50 5,50 7,60 9,50 1,00 2,00 128 126 7,0922 6,6810 ,47730 ,76102 ,04219 ,06780 7,0087 6,5468 7,1757 6,8151 5,90 5,00 8,50 8,20 3,00 127 381 5,2094 6,3286 ,34167 ,98057 ,03032 ,05024 5,1495 6,2298 5,2694 6,4274 4,50 4,50 6,20 8,50 1,00 2,00 3,00 Total Hvn Total Test of Homogeneity of Variances D1.3 Levene Statistic 19,002 Hvn 42,902 df1 df2 Sig 378 ,000 378 ,000 ANOVA D1.3 Hvn Between Groups Within Groups Sum of Squares 185,339 123,751 df Mean Square 378 Total 309,091 380 Between Groups Within Groups Total 249,343 116,035 365,378 378 380 F Sig 92,670 ,327 283,060 ,000 124,672 ,307 406,134 ,000 Multiple Comparisons Dependent Variab D1.3 Hvn LSD LSD (I) CT (J) CT 1,00 2,00 Mean Difference Std Error (I-J) ,20458* ,07181 95% Confidence Interval Lower Bound Upper Bound Sig ,005 ,0634 ,3458 2,00 3,00 1,00 1,57038* -,20458* ,07166 ,07181 ,000 ,005 1,4295 -,3458 1,7113 -,0634 3,00 3,00 1,00 1,36580* -1,57038* ,07195 ,07166 ,000 ,000 1,2243 -1,7113 1,5073 -1,4295 1,00 2,00 2,00 -1,36580* ,41124* ,07195 ,06953 ,000 ,000 -1,5073 ,2745 -1,2243 ,5480 2,00 3,00 1,00 1,88274* -,41124* ,06939 ,06953 ,000 ,000 1,7463 -,5480 2,0192 -,2745 3,00 3,00 1,00 1,47150* -1,88274* ,06967 ,06939 ,000 ,000 1,3345 -2,0192 1,6085 -1,7463 2,00 -1,47150* ,06967 ,000 -1,6085 -1,3345 * The mean difference is significant at the 05 level D1.3 Subset for alpha = 05 Duncan a,b CT 3,00 2,00 6,2913 N 127 126 128 1,00 7,6571 Sig 1,000 1,000 7,8617 1,000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 126,995 b The group sizes are unequal The harmonic mean of the group sizes is used Type I error levels are not guaranteed Hvn Subset for alpha = 05 Duncan a,b CT 3,00 2,00 1,00 N 127 126 128 Sig 5,2094 6,6810 1,000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 126,995 b The group sizes are unequal The harmonic mean of the group sizes is used Type I error levels are not guaranteed 1,000 7,0922 1,000 PHỤ LỤC 07 XỬ LÝ SỐ LIỆU SPSS CÁC THÍ NGHIỆM TRỒNG BỔ SUNG Ảnh hưởng phương thức trồng tới sinh trưởng đường kính gốc loài trồng bổ sung Ranks Dầu rái - D00 Lim xanh D00 Sao đen - D00 PT.Trong N Mean Rank Sum of Ranks Theo rạch 129 137,04 17678,00 Theo đám 108 97,45 10525,00 Total 237 - Theo rạch 144 165,32 23806,00 Theo đám 126 101,42 12779,00 Total 270 Theo rạch 142 161,25 22897,00 Theo đám 129 108,21 13959,00 Total 271 T M A W Z -1,D S siae4062ầ53 ylns,507u9o cnt420765 m po-954r0đ S xW 7,0á1e oht0in it0ni gW esD yt0 (i0 c 2U -sL tai5 So sánh ảnh hưởng phương thức trồng bổ sung tới chiều cao vút am i4 lx, loài ea dn0 )h0 Ranks ,PT.Trong N Mean Rank Sum of Ranks 0D Dầu rái - Hvn Theo rạch 129 153,83 19844,50 00 Theo đám 108 77,39 8358,50 Total 237 Lim xanh - Theo rạch 144 178,17 25656,00 Hvn Theo đám 126 86,74 10929,00 , Total 270 0 Sao đen - Hvn Theo rạch 142 162,80 23118,00 Theo đám 129 Total 271 106,50 13738,00 7 , 0 T A M W Z ,-8D 1L S siae083R 9X 5D ylns0,5.97 cnt058H m 6293 po-5,v1908 S xW 75n2,9 oht0 nia205 S So sánh sinh trưởng đường kính gốc, chiều cao vút loài trồng bổ sung theo rạch Multiple Comparisons Lim Dầu rái Lim xanh Loai n c P e Loai ( P I J ) e I n t e r v a l ,0395 ,00 ,0396 ,00 -,6889 -,4987 -,3401 -,1493 Sao đen -,24470 Dầu rái ,59381 ,0395 ,00 ,4987 ,6889 Sao đen ,34911 ,0385 ,00 ,2564 ,4419 Dầu rái ,24470 ,0396 ,00 ,1493 ,3401 -,34911 ,0385 ,00 -,4419 -,2564 Lower Bound Upper Bound -,36945 ,02039 ,000 -,4185 -,3204 -,20633 ,36945 ,16311 ,20633 ,02046 ,02039 ,01990 ,02046 -,2555 ,3204 ,1153 ,1571 -,1571 ,4185 ,2109 ,2555 ,01990 ,000 -,2109 D -,1153 Lim SS9LU D0 S x M50 0.r a a e t i 5op wp ac o n a dg% hn C ee Bo đ DE r or nf e r nB i err n r o on B Depe f o fi hnden f r d ou t e eun iVaria r n ble e cdd -,59381 (xanh I ) ( J ) (I-J) T D S (L ( M -,16311 C T aI iJ e o5 ep ầu en o) m % rái ) a nf de LLn id nt đoxo e S V H ea aa n ar nntd c via i i e h Error ,000 ,000 ,000 ,000 i725 gnW s.e283 yt, (i50 c 2U -s0 at0 a i l e d ) TTfe Sre r an c a oe c h đ e n B o n f D ầ u e r r o n i r i S a o L đ e m n x a n D h ầ u i r i L i m x a n h g In te rv al ... Phương pháp nghiên cứu biện pháp kỹ thuật trồng rừng phòng hộ vùng đồi núi ven biển …………………… …….…………… 40 2.2.5 Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật khoanh nuôi xúc tiến tái sinh khoanh nuôi xúc tiến tái sinh. .. ven biển tỉnh Phú Yên 68 4.2 Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật trồng rừng phòng hộ vùng đồi núi ven biển tỉnh Phú Yên ……………………………………….……… 4.2.1 Chọn lồi trồng rừng phòng hộ vùng đồi núi ven biển 75... đến sinh trưởng trồng …………………………………… ……………………………… 97 4.3 Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật khoanh nuôi xúc tiến tái sinh khoanh ni xúc tiến tái sinh có trồng bổ sung rừng phòng hộ vùng đồi núi ven biển …………………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trồng rừng và khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng phòng hộ vùng đồi núi ven biển tỉnh phú yên , Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trồng rừng và khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng phòng hộ vùng đồi núi ven biển tỉnh phú yên , DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN, DANH MỤC CÁC BẢNG TRONG LUẬN ÁN, DANH MỤC CÁC HÌNH TRONG LUẬN ÁN, Cấu trúc luận án, Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh có kết hợp trồng bổ sung:, Hình 1.1: Sơ đồ quá trình phục hồi rừng (David Lamb, 2003), * Phương thức và kỹ thuật trồng rừng phòng hộ:, - Đề xuất các loài cây và biện pháp kỹ thuật xây dựng rừng có triển vọng cho, a. Phương pháp bố trí thí nghiệm, b. Phương pháp thu thập số liệu, * Nhận xét chung:, Nhận xét và đánh giá chung:, a. Cấu trúc mật độ tầng cây cao, b. Công thức tổ thành tầng cây cao, c. Cấu trúc tầng thứ và độ tàn che, * Đánh giá sinh trưởng chiều cao vút ngọn 8 loài ưu thế tầng cây cao, b. Cấu trúc tổ thành tầng cây tái sinh, d. Đánh giá sinh trưởng đường kính gốc, chiều cao vút ngọn của các loài cây tái sinh dưới tán rừng tự nhiên, * Sinh trưởng chiều cao vút ngọn của các loài cây tái sinh, Kỹ thuật điều chỉnh tổ thành loài:, KẾT LUẬN, TỒN TẠI VÀ KHUYẾN NGHỊ, TÀI LIỆU THAM KHẢO, Tài liệu tiếng Anh, II. NỘI DUNG PHỎNG VẤN, Xác định các yếu tố chủ đạo, Bảng 2: Nhóm cây tái sinh mục đích và thực vật chỉ thị, Các dạng lập địa và nhóm dạng lập địa, Bảng đề xuất nhóm, loài cây trồng, II. NHÓM DẠNG LẬP ĐỊA VÀ LOÀI CÂY TRỒNG., Phương pháp hỗn giao

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay