Hệ thống tiêu chí nhận diện văn hoá doanh nghiệp vận dụng cho doanh nghiệp việt nam

228 32 0
  • Loading ...
1/228 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 12:37

... - Hệ thống hóa sở lý luận liên quan đến tiêu chí nhận diện VHDN - Xây dựng hệ thống tiêu chí nhận diện VHDN doanh nghiệp Việt Nam - Kiểm chứng hệ thống tiêu chí nhận diện VHDN doanh nghiệp Việt. .. yếu tố cấu thành hệ thống tiêu chí nhận diện VHDN theo loại hình doanh nghiệp .120 3.4 Hệ thống tiêu chí nhận diện VHDN thực trạng VHDN Việt Nam 122 3.4.1 Hệ thống têu chí nhận diện VHDN ... lý việc tạo lập thay đổi văn hóa doanh nghiệp tổ chức Vì lý nghiên cứu sinh chọn Hệ thống tiêu chí nhận diện văn hoá doanh nghiệp - Vận dụng cho doanh nghiệp Việt Nam làm đề tài nghiên cứu
- Xem thêm -

Xem thêm: Hệ thống tiêu chí nhận diện văn hoá doanh nghiệp vận dụng cho doanh nghiệp việt nam , Hệ thống tiêu chí nhận diện văn hoá doanh nghiệp vận dụng cho doanh nghiệp việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn