Công tác kế toán quản trị chi phí và giá thành tại các doanh nghiệp viễn thông di động việt nam

236 80 1
  • Loading ...
1/236 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 12:37

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH ĐINH THỊ KIM XUYẾN CƠNG TÁC KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ GIÁ THÀNH TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VIỄN THÔNG DI ĐỘNG VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HÀ NỘI – 2014 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH ĐINH THỊ KIM XUYẾN CƠNG TÁC KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ GIÁ THÀNH TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VIỄN THƠNG DI ĐỘNG VIỆT NAM Chun ngành: Kế tốn Mã số: 62.34.03.01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: GS.TS NGUYỄN ĐÌNH ĐỖ PGS.TS NGUYỄN THỊ LỜI HÀ NỘI - 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận án công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận án trung thực có nguồn gốc rõ ràng TÁC GIẢ LUẬN ÁN Đinh Thị Kim Xuyến MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CƠNG TÁC KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ GIÁ THÀNH TRONG DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ 25 1.1 BẢN CHẤT CỦA KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ GIÁ THÀNH 25 1.1.1 Khái niệm kế toán quản trị chi phí giá thành 25 1.1.2 Sự đời phát triển kế toán quản trị 35 1.2 QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP NHU CẦU THÔNG TIN CHO QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP 37 1.2.1 Các chức quản trị doanh nghiệp 37 1.2.2 Nhu cầu thơng tin chi phí giá thành cho quản trị DN 39 1.2.3 Vai trò kế tốn quản trị doanh nghiệp 41 1.3 LÝ THUYẾT CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ GIÁ THÀNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ 42 1.3.1 Phân loại chi phí giá thành kế tốn quản trị 42 1.3.2 Xác định giá phí sản phẩm, dịch vụ 53 1.3.3 Dự tốn chi phí kinh doanh 58 1.3.4 Mơ hình kế tốn trách nhiệm 59 1.4 KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ GIÁ THÀNH Ở MỘT SỐ NƯỚC BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 62 1.4.1 Kế tốn quản trị chi phí giá thành doanh nghiệp Mỹ, Australia Nhật Bản 62 1.4.2 Kế tốn quản trị chi phí giá thành doanh nghiệp Anh 68 1.4.3 Kế tốn quản trị chi phí giá thành doanh nghiệp Trung Quốc 71 1.4.4 Bài học kinh nghiệm để hoàn thiện KTQT chi phí giá thành DN viễn thơng di động Việt Nam 75 KẾT LUẬN CHƯƠNG 77 Chương 2: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ GIÁ THÀNH TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VIỄN THƠNG DI ĐỘNG VIỆT NAM 78 2.1 VỊ TRÍ, VAI TRỊ CỦA VIỄN THƠNG DI ĐỘNG TRONG NỀN KINH TẾ VIỆT NAM 78 2.2 CÁC ĐẶC ĐIỂM KINH DOANH TỔ CHỨC KINH DOANH CĨ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CƠNG TÁC KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ GIÁ THÀNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỄN THƠNG DI ĐỘNG VIỆT NAM 81 2.2.1 Q trình hình thành phát triển thị trường thơng tin di động Việt Nam 81 2.2.2 Tình hình phát triển mạng lưới dịch vụ di động 84 2.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến kế tốn quản trị chi phí giá thành doanh nghiệp viễn thông di động Việt Nam 84 2.2.4 Đặc điểm máy kế toán 106 2.3 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ GIÁ THÀNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỄN THÔNG DI ĐỘNG VIỆT NAM 107 2.3.1 Thực trạng thu thập thông tin chi phí 107 2.3.2 Thực trạng phân loại chi phí 108 2.3.3 Đối tượng hạch tốn chi phí 114 2.3.4 Đối tượng tính giá thành 115 2.3.5 Thực trạng lập báo cáo kế toán quản trị chi phí giá thành 123 2.3.6 Thực trạng kế toán trách nhiệm 124 2.3.7 Thực trạng xây dựng định mức chi phí lập dự tốn 125 2.4 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ GIÁ THÀNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỄN THÔNG DI ĐỘNG 127 2.4.1 Ưu điểm 127 2.4.2 Tồn 128 2.4.3 Nguyên nhân 130 KẾT LUẬN CHƯƠNG 131 Chương 3: CÁC GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ GIÁ THÀNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỄN THÔNG DI ĐỘNG VIỆT NAM 132 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VIỄN THÔNG DI ĐỘNG TẠI VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI 132 3.2 CÁC YÊU CẦU NGUYÊN TẮC HOÀN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ GIÁ THÀNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỄN THÔNG DI ĐỘNG 135 3.3 CÁC GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ GIÁ THÀNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỄN THÔNG DI ĐỘNG VIỆT NAM 137 3.3.1 Hồn thiện đối tượng hạch tốn chi phí theo yêu cầu quản trị doanh nghiệp 137 3.3.2 Hồn thiện phân loại chi phí theo u cầu quản trị doanh nghiệp 137 3.3.3 Hoàn thiện phương pháp tính giá thành theo yêu cầu quản trị doanh nghiệp 141 3.3.4 Xây dựng hệ thống kế toán trách nhiệm 142 3.3.5 Xây dựng định mức chi phí, hồn thiện việc lập dự tốn, phân tích chênh lệch, hồn thiện báo cáo phận cung cấp thông tin cho việc định 149 3.4 ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN 160 3.4.1 Về phía quan quản lý Nhà nước 160 3.4.2 Về phía doanh nghiệp viễn thơng di động 161 KẾT LUẬN CHƯƠNG 162 KẾT LUẬN 163 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CƠNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 2G 2nd Geueration (Thế hệ thứ hai) 2G 2nd Geueration (Thế hệ thứ hai) 3G 3rd Geueration (Thế hệ thứ ba) 3G 3rd Geueration (Thế hệ thứ ba) ABC Activity –Based Costing (phân bổ chi phí theo hoạt động) AH Số máy (hoặc số lao động) thực tế (Actual Hours) AP Đơn giá thực tế vật liệu (Actual Price) AQ Khối lượng vật liệu sử dụng thực tế (Actual Quantity) AR Đơn giá nhân công thực tế (Actual Rate) Tỷ lệ phân bổ biến phí sản xuất chung thực tế (Actual AVOR Variable Overhead Rate) BCĐKT Bảng cân đối kế toán BCVT Bưu viễn thơng BHTN Bảo hiểm thất nghiệp BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế Bp Biến phí BTC Bộ Tài Chính BTS Trạm thu phát (Base Station) BTT&TT Bộ Thông tin truyền thông CDMA Tiêu chuẩn di động CDMA CNSX Công nhân sản xuất CNTT Cơng nghệ thơng tin CP> Chi phí giá thành CPNCTT Chi phí nhân cơng trực tiếp CPNVLTT Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp CPSX Chi phí sản xuất CPSXC Chi phí sản xuất chung CSHT Cơ sở hạ tầng CVP Chi phí – sản lượng – lợi nhuận DAXD Dự án xây dựng ĐHKTQD Đại học Kinh tế quốc dân DN Doanh nghiệp DNVTDĐ DN viễn thông di động Đp Định phí DT Doanh thu ĐTVT Điện tử viễn thông EAV Economic value added (Giá trị gia tăng) EVN Mobile Di động điện lực F Chênh lệch có lợi (Favorable) FPT Tập đồn FPT GPRS Tiêu chuẩn di động GPRS GSM Tiêu chuẩn di động Châu Âu HLR Hệ thống điều khiển HTMobile Di động Hà Nội (Hà Nội Telecom) IN Hệ thống thông minh KPCĐ Kinh phí cơng đồn KTCP Kế tốn chi phí KTQT Kế tốn quản trị KTQTCP Kế tốn quản trị chi phí KTTC Kế tốn tài KTTKTC thống tài KTTN Kế tốn Kế tốn trách nhiệm L/C Thư tín dụng L/G Bảo lãnh thực hợp đồng LEV Chênh lệch hiệu lao động (Labour Eficiency Variance) LRV Chênh lệch đơn giá nhân công (Labour Rate Variance) Tổng chênh lệch chi phí nhân cơng trực tiếp (Labour LV Variance) MMS Tin nhắn đa phương tiện (Multimedia Messages) MPV Chênh lệch giá vật liệu (Material Price Variance) MSC Hệ thống tập trung thuê bao Chênh lệch lượng vật liệu tiêu hao (Material Usage MUV Variance) MV Tổng chênh lệch chi phí vật liệu (Material Variance) NĐ Nghị định NVL Nguyên vật liệu QLDN Quảndoanh nghiệp RI Residual Income (Lợi nhuận lại) ROI Return on Investment (Tỷ lệ hồn vốn đầu tư) Saigon Postel Cơng ty Bưu viễn thơng Sài Gòn Số lao động theo định mức cho số lượng sản phẩm sản SH xuất thực tế (Standard Hours) SMS Tin nhắn (Short Messages) SP Đơn giá định mức vật liệu (Standard Price) Khối lượng vật liệu theo định mức cho số lượng sản phẩm SQ sản xuất thực tế (Standard Quantity) SR Đơn giá nhân công định mức (Standard Rate) Tỷ lệ phân bổ biến phí sản xuất chung định mức (Standard SVOR Variable Overhead Rate) SXKD Sản xuất kinh doanh TCP Tổng chi phí TCT Tổng công ty TSCĐ Tài sản cố định TT&TT Thông tin Truyền thông U Chênh lệch bất lợi (Unfavorable) USD Đô la Mỹ VAS Dịch vụ giá trị gia tăng Viettel Tập đồn viễn thơng qn đội Vinaphone Công ty dịch vụ viễn thông VMS Công ty Thông tin di động VNPT Tập đồn Bưu Viễn thơng Việt Nam Chênh lệch hiệu biến phí sản xuất chung (Variable VOEV VOSV VOV Overhead Eficiency Variance) Chênh lệch lượng biến phí sản xuất chung (Variable Overhead Spending Variance) Tổng chênh lệch biến phí sản xuất chung (Variable Overhead Variance) VT Viễn thông VTC Tổng công ty truyền thông đa phương tiện VTC VTCĐMĐ Viễn thông cố định mặt đất VTCĐVT Viễn thông cố định vệ tinh VTDĐMĐ Viễn thông di động mặt đất WTO Tổ chức thương mại giới XN Xí nghiệp XNK Xuất nhập KẾT LUẬN CHƯƠNG Trên sở thực trạng KTQT CP> DNVTDĐ nghiên cứu chương II, tác giả nghiên cứu đề xuất giải pháp góp phần hồn thiện kế tốn kế tốn nói chung, KTQT CP> nói riêng nhằm đáp ứng nhu cầu thơng tin kế tốn cho nhà quản trị trình định DN KTQT CP> khơng có tính bắt buộc, đề xuất tác giả mang tính định hướng Việc thiết kế sử dụng thông tin phụ thuộc lớn vào kiến thức hiểu biết nhà quản trị nhân viên kế tốn tình định cụ thể KẾT LUẬN Các doanh nghiệp viễn thông di động Việt Nam đứng trước nhiều hội phát triển đối mặt với thách thức cạnh trang mạnh mẽ từ doanh nghiệp nước với doanh nghiệp nước mở cửa hồn tồn dịch vụ viễn thơng theo cam kết WTO Đứng trước hội thách thức đó, doanh nghiệp viễn thơng cần chuẩn bị cho điều kiện cần thiết để tham gia vào cạnh tranh cơng với doanh nghiệp quốc tế Ngồi việc trang bị công nghệ đại theo xu hướng phát triển công nghệ giới, doanh nghiệp viễn thông di động cần phải trang bị kiến thức quản trị cạnh tranh với doanh nghiệp nước ngồi Kế tốn quản trị chi phí giá thành nguồn cung cấp thông tin quan trọng cho quản trị doanh nghiệp cần phải hoàn thiện để hỗ trợ cho nhà quản trị cạnh tranh Theo mục tiêu đặt ra, luận án nghiên cứu lý thuyết thơng tin kế tốn quản trị chi phí giá thành doanh nghiệp, vận dụng lý thuyết để đánh giá thực trạng kế toán quản trị chi phí giá thành doanh nghiệp viễn thơng di động Bằng phương pháp nghiên cứu định lượng vấn sâu nhà quản trị nhân viên kế toán, tác giả luận án nghiên cứu đánh giá thực trạng kế tốn quản trị chi phí giá thành doanh nghiệp viễn thông di động để điểm mạnh bất cập cơng tác kế tốn quản trị chi phí giá thành doanh nghiệp Trên sở bất cập cơng tác kế tốn quản trị chi phí giá thành doanh nghiệp viễn thông di động, vận dụng kiến thức hiểu biết kế tốn quản trị chi phí giá thành, kết hợp với nghiên cứu tìm hiểu kinh nghiệm số nước kế toán quản trị chi phí giá thành, tác giả đề xuất số giải pháp hồn thiện cơng tác kế tốn quản trị chi phí giá thành doanh nghiệp viễn thông di động Tác giả luận án hy vọng đề xuất tác giả luận án gợi ý để doanh nghiệp viễn thơng di động nghiên cứu vận dụng nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn quản trị chi phí giá thành doanh nghiệp góp phần nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp điều kiện hội nhập cạnh tranh quốc tế Hướng phát triển luận án Dù đạt số kết nghiên cứu định thời gian trình độ hạn chế nên luận án khơng tránh khỏi thiếu sót khiếm khuyết Hướng phát triển luận án nghiên cứu sâu hệ thống thơng tin phi tài phục vụ cho đánh giá hiệu hoạt động phận doanh nghiệp viễn thông di động thông tin kế tốn quản trị chi phí phục vụ cho quản trị chiến lược cắt giảm chi phí doanh nghiệp DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN Đinh Thị Kim Xuyến (2013), Tổ chức cơng tác kế tốn quản trị chi phí doanh nghiệp Viễn thơng di động Việt Nam, Tạp chí Kinh tế & Phát triển, số 192 (II) tháng 6, Tr 94 -104 Đinh Thị Kim Xuyến (2014), Nghiên cứu công tác kế tốn quản trị chi phí thành giá doanh nghiệp Viễn thông di động Việt Nam, Tạp chí Kinh tế & Phát triển, số 201 (II) tháng 3, Tr 76 - 84 Đinh Thị Kim Xuyến (2014), Kế tốn quản trị chi phí giá thành doanh nghiệp Viễn thông di động Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu Tài Kế tốn, số 04 (129), Tr 69 – 71 Đinh Thị Kim Xuyến (2014), Tiếp cận cơng trình nghiên cứu kế tốn quản trị chi phí giá thành giới, Tạp chí Châu Á Thái Bình Dương, số 426 tháng 5, Tr 26 – 28, 47 Đinh Thị Kim Xuyến (2014), Kế tốn quản trị chi phí giá thành số nước học cho doanh nghiệp viễn thơng di động Việt Nam, Tạp chí Châu Á Thái Bình Dương, số cuối tháng tháng 5, Tr 10 – 14 Đinh Thị Kim Xuyến (2014), Kế tốn trách nhiệm doanh nghiệp viễn thơng di động Việt Nam: Thực trạng giải pháp, Tạp chí Châu Á Thái Bình Dương, số 428 tháng 6, Tr 30-32 Đinh Thị Kim Xuyến (2014), Sự cần thiết phải hồn thiện cơng tác kế tốn quản trị chi phí giá thành doanh nghiệp viễn thơng di động Việt Nam, Tạp chí Châu Á – Thái Bình Dương, số cuối tháng tháng 6, Tr 21 – 22 Đinh Thị Kim Xuyến (2014), Thực trạng phân loại chi phí kế tốn quản trị doanh nghiệp viễn thông di động Việt Nam, Tạp chí Kinh tế & Phát triển số 204 (II), Tr 82 – 90 TÀI LIỆU THAM KHẢO I TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT Bộ Tài (2006), Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng năm 2006 trưởng Bộ Tài chế độ kế tốn doanh nghiệp Bộ Tài Chính (2006), Thơng tư số 53/2006/TT-BTC ngày 12/6/2006 “hướng dẫn áp dụng KTQT doanh nghiệp” Bộ TT&TT (2012), Thông tư số 16/2012/TT-BTTTT ngày 30/10/2012 “Quy định phương pháp xác định chế độ báo cáo giá thành dịch vụ viễn thông‖ Bộ TT&TT (2013), Thông tư số 11/2013/TT-BTTTT ngày 13/05/2013 “Danh mục dịch vụ viễn thông thực báo cáo giá thành thực tế, giá thành kế hoạch‖ Bộ TT&TT (2012), Thông tư số 05/2012/TT-BTTTT Phân loại dịch vụ viễn thông Bộ TT&TT (2012), Thông tư số 16/2012/TT-BTTTT ngày 30 tháng 12 năm 2012 Quy định phương pháp xác định chế độ báo cáo giá thành dịch vụ viễn thông Bộ TT&TT (2013), Sách trắng CNTT Truyền thông 2013 Bộ TT&TT (2013), Thông tư số 11/2013/TT-BTTTT Danh mục dịch vụ viễn thông thực báo cáo giá thành thực tế, giá thành kế hoạch Chính phủ (2011), Nghị định số 25/2011/NĐ - CP ngày 06/4/2011 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Viễn thông 10 Trần Văn Dung (2002), Tổ chức KTQT chi phí giá thành doanh nghiệp sản xuất Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế, Học viện Tài 11 Phạm Văn Dược (1997), Phương hướng xây dựng nội dung tổ chức vận dụng KTQT vào doanh nghiệp Việt Nam Luận án tiến sĩ kinh tế, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh- Đại học Kinh tế 12 Phạm Văn Dược cộng (2002), Mơ hình báo cáo đánh giá trách nhiệm quản trị công ty niêm yết, NXB Phương Đông 13 Đào Thị Thu Giang (2012), Kế tốn chi phí theo hoạt động khuôn khổ lý thuyết khả áp dụng Việt Nam, Tạp chí kế tốn kiểm toán, số 4/ 2012 (103) 14 Lê Thị Hằng (2013), Nâng cao lực cạnh tranh cung ứng dịch vụ thông tin di động công ty viễn thông Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân 15 Nguyễn Hoản (2012), Tổ chức KTQT chi phí doanh nghiệp sản xuất bánh kẹo Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân 16 Trần Văn Hợi (2007), Tổ chức cơng tác KTQT chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp khai thác than, Luận án tiến sĩ kinh tế, Học viện Tài 17 Lê Ngọc Minh, (2012), Phát triển kinh doanh doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thông tin di động Việt Nam, Luận án tiến sỹ kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân 18 Nghiêm Văn Lợi (2004), Sự phát triển kế toán quản trị việc áp dụng Việt Nam, Tạp chí Kế tốn, số 46 tháng 01/2004, tr14-15 19 Nghiêm Văn Lợi (2010), Phương hướng giải pháp hoàn thiện kế toán Việt Nam theo yêu cầu hội nhập phát triển kinh tế, Tạp chí kế tốn, số 86 tháng 10/2010, tr.15 20 Lưu Thị Hằng Nga (2004), Hoàn thiện tổ chức KTQT doanh nghiệp dầu khí Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân 21 Võ Văn Nhị (2007), Báo cáo tài Báo cáo quản trị áp dụng cho doanh nghiệp Việt Nam, NXB Giao thông vận tải 22 Phạm Quang (2002), Phương hướng xây dựng hệ thống báo cáo KTQT tổ chức vận dụng vào doanh nghiệp Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân 23 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2003), Luật kế toán số 3/2003/QH11 ngày 17/06/2003 24 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2009), Luật Viễn thông 41/2009/QH12 ngày 23/11/2009 25 Quyết định số 32/2012/QĐ-TTg Thủ tướng việc phê duyệt quy hoạch phát triển viễn thông internet đến năm 2020 26 Tập đồn Bưu viễn thơng Việt Nam (2006), Quyết định 2608/QĐKTTKTC ngày 22/12/2006 quy định cụ thể áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp doanh nghiệp thuộc VNPT 27 Nguyễn Quốc Thắng (2010), Tổ chức KTQT chi phí,giá thành sản phẩm doanh nghiệp thuộc ngành giống trồng Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân 28 Thủ tướng (2009), Quyết định số 2079/QĐ-TTg ngày 14/12/2009 việc thành lập Tập đồn viễn thơng qn đội 29 Thủ tướng (2013), Quyết định số 753/QĐ-TTg ngày 17/5/2013 Phê duyệt tái cấu tập đồn viễn thơng quân đội giai đoạn 2013 -2015, đơn vị thành viên giai đoạn 2013 - 2015 30 Văn Thị Thái Thu (2008), Hồn thiện tổ chức KTQT chi phí, doanh thu, kết kinh doanh doanh nghiệp khách sạn Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế, Đại học Thương Mại 31 Phạm Thị Thủy (2007), Xây dựng mơ hình KTQT chi phí doanh nghiệp sản xuất dược phẩm Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân 32 Lê Đức Tồn (2002), Kế tốn quản trị phân tích chi phí sản xuất ngành sản xuất cơng nghiệp Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế, Học viện Tài 33 Tổng cục Bưu điện (1997), Quyết định số 331/QĐ-TCCB ngày 14/6/1997 Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện việc thành lập Công ty dịch vụ Viễn thông GPC (Vinaphone) 34 Dương Mai Hà Trâm (2004), Xây dựng hệ thống KTQT doanh nghiệp dệt Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế, Đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh 35 Hồng Văn Tưởng (2011), Tổ chức KTQT với việc tăng cường quản lý kinh doanh doanh nghiệp xây lắp Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân 36 Phan Thị Kim Vân, (2002), Tổ chức KTQT chi phí kết kinh doanh doanh nghiệp kinh doanh du lịch, Luận án tiến sĩ kinh tế, Học viện Tài 37 Giang Thị Xuyến (2002), Tổ chức KTQT phân tích kinh doanh doanh nghiệp Nhà Nước, Luận án tiến sĩ kinh tế, Học viện Tài II TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG ANH 38 AgbeJule, A.(2000), An Administrative and Institutional Perspective of Activity-Based Costing Implementation Acta Wasaensia, No 74, Business Administration 29, Universitatis Vasaensis, Vaasa 39 Agndal, H & Nilsson, U (2009), “Interorganizational cost management in the exchange process.” Management Accounting Research, 20(2), 85-101 40 Agndal, H & Nilsson, U (2010), “Diferent open book accounting practices for diferent purchasing strategies.” Management Accounting Research, 21(3), 147-166 41 Akira Nishimura (2003), Manegement Accounting feed forward and asian perspective, Palgrave Macmilan, First Pulished, Freface and Acknowledgment, page 34,35,56, 72-76, 76-2, 119, 120, 143, 157 42 Al-Namry, M (1993), Management accounting in Saudi Arabia: a comparative analysis of Saudi and Western approaches PhD thesis, University of New Castle Upon Tyne) 43 Atkinson Banker Kaplan Young (2001), Management Accounting, thirth Edition, Prentice Hall International 44 Banker, R D & Johnston, H H (1993), An empirical study of cost drivers in the US airline industry Journal of Accounting, Auditing and Finance, 19(3), 283-299 45 Banker, R D., Bardhan, I R., & Chen, T (2008), ―The role of manufacturing practices in mediating the impact of activity-based costing on plant performance.‖ Accounting, Organizations and Society 33(1), 1-19 46 Bromwich, M & Wang, G (1991), Management accounting in China: a current evaluation International Journal of Accounting, 26(1), 51-66 47 Byrne, Suzanne and Stower, Erle and Torry, Paula (2007), Activity based costing implementation success in Australia In: ANZAM 2007: Managing Our Intellectural and Social Capital, 4-7 Dec 2007, Sydney, Australia) 48 Chalos, P & O’Connor, N G (2004), Determinants of the use of various control mechanisms in US-Chinese joint-ventures Accounting, Organizations and Society, 29, 591-608 49 Charles T Horngren, Srikant M Datar, Madhav V Rajan (2012), Cost accounting: a managerial emphasis, 14th ed 50 Chee W Chow, Rong-Ruey Duh, Jason Zezhong Xiao (2006), Management Accounting Practices in the People's Republic of China, In: Christopher S Chapman, Anthony G Hopwood and Michael D Shields, Editor(s), Handbooks of Management Accounting Research, Elsevier, Volume 2, Pages 923-967, ISSN 1751-3243, ISBN 9780080447544, (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S17513243 06020190) 51 Colin Drury.Van Nostrand Reinhold (1996), Chapter 9, “Responsibility Accounting in Accountants, Costs and Management, 1996 52 Edward J VanDerbeck (2010), Principles of Cost Accounting, 15th Edition, South-Western Cengage Learning 53 Elshahat, Mohamed Fathy (2006), Cost information and strategic planning in the Egyptian private sector PhD thesis, University of Twente, Hà Lan 54 Englund, H & Gerdin, J (2008), ―Transferring knowledge across sub-genres of the ABC implementation literature.‖ Management Accounting Research, 19(2), 149-162 55 Feng, Q G (1997), A study of the application of management accounting in Chinese enterprises.Accounting Research, 7, 32-34 56 Garison, Norreen & Brewer (2008), Managerial Accounting, 12th edition, MC GrawHill 57 H Thomas Johnson, Robert S.Kaplan (1987), Relevance lost the rise and fall of manegement Accounting, Harvard Business School Press, Freface, page 20-21, 177, 209 - 222 58 H Wijewardena and A De Zoysa (1999), "Comparative Analysis of Management Accounting Practices in Australia and Japan: An Empirical Investigation" Faculty of Commerce - Papers http://works.bepress.com/adezoysa/8 Available at: 59 Hansen and Mowen, (2004), Chapter 10, ―Activity and strategy based Responsibility Accounting” in Management Accounting, Edition 60 Harris, Jason, and Durden, Chris (2011), Directions in management accounting research: an analysis of contemporary issues and themes Proceedings of 23rd Asian-Pacific Conference on International Accounting Issues 23rd AsianPacific Conference on International Accounting Issues , 16-19 October 2011, Beijing, China , pp 1-21 View at Publisher Website: http://www.apconference.org/main.asp?got ) 61 Hassan Yazdifar*, Mathew Tsamenyi, (2005), "Management accounting change and the changing roles of management accountants: a comparative analysis between dependent and independent organizations", Journal of Accounting & Organizational Change, Vol Iss: 2, pp.180 - 198 62 Higgins, J (1952), Responsibility accounting, in: The Arthur Andersen chronicle, Vol 12 (Arthur Andersen, Chicago, IL) 63 Hoozée, S & Bruggeman, W (2010), “Identifying operational improvements during the design process of a time-driven ABC system: The role of collective worker participation and leadership style.‖ Management Accounting Research, 21(3), 185-198 64 IFAC (1998), Manegement Accounting Concepts, page 84, 99 65 Institute of Management Management Accounting Accountants Number 2: (1983), Statements Management on Accounting Terminology (Montvale, N.J.: NAA, June 1983) 66 Jan R Williams, Susan F Haka, Mark S Bettner (2005), Finacial & Manegement Accounting the basic for business decisions, Mc.Graw-Hill Companies, page 4,5,6 67 Janne Järvinen (2005), “Rationale for Adopting Activity-Based Costing in Hospitals: three longitudinal case studies" Acta Universitatis Ouluensis Oeconomica, G20, Oulu 68 Jerry J Weygandt, Paul D, Kimmel, Donald E Kieso (2008), Managerial Accounting, John Wiley & Sons, Incorporated 69 Johansson, Mats (2007), Product Costing for Sawmill Business Management Acta Wexionensia No 118/2007 ISSN: 1404-4307, ISBN: 978-91-7636-5649 Written in English 70 Kallunki, J & Silvola, H (2008), ―The efect of organizational life cycle stage on the use of activity-based costing.‖ Management Accounting Research, 19(1), 62-79 71 Kaplan, Robert S (1995), "New Roles for Management Accountants." Journal of Cost Management (fall 1995): 6-13 72 Keisala, Jouni T.(2009), Cost Accounting Methods for Construction Project in North-West Russia, Master’s thesis, Faculty of Business and Information Technology, University of Kuopio, Phần Lan 73 Kihn Lili-Anne, Nasi Salme (2010), ―Research strategic analysis of the Finnish doctoral dissertations in management accounting from 1990 to 2009‖, Tạp chí Liiketaloudellinen Aikakauskirja số 59, trang 41-86, http://urn.fi/urn:nbn:uta-3-496 74 Liu, X M., Yu, Z B & Liu, G Y (1998), Questioning „„discussing the application of management accounting‟‟—on Hangang experience Accounting Research, 6, 36-40 75 Malmi, T (1997), Adoption and Implementation of Activity-Based Costing: Practice, Problems and Motives Helsinki School of Economics and Business Administration Acta Universitatis Oeconomicae Helsingiensis, A-128, Helsinki 76 Michael R Kinney, Cecily A Raiborn (2011), Cost Accounting: Foundations and Evolutions, edition, South-Western College Pub (trang 4) 77 Mostaque Hussain (2000), ―Management accounting systems in services: empirical evidence with non-fnancial performance measures in Finnish, Swedish and Japanese banks and other fnancial institutions‖ PhD thesis, University of Vaasa, No 78, Business Administration 32, Universitas Wasaensis, Vaasa 78 Nanjing University International Accounting Department Project Group (2001a), A judgement and evaluation of the current state of budget management in Chinese frms Accounting Research, 4, 15-29 79 Nanjing University International Accounting Department Project Group (2001b), A survey and analysis of the adoption of cost management methods and their effects in Chinese frms Accounting Research, 7, 46-55 80 Nanjing University International Accounting Department Project Group (2001c), Responsibility units and their evaluation and problems in Chinese frms Accounting Research, 9, 38-49 81 O’Connor, N G., Deng, J & Luo, Y D (2006), Political constraints, organization design and performance measurement in China‟s stateowned enterprises Accounting, Organizations and Society, 31(2), 157-177 82 Olga Tyukina (2010), Development of management and cost accounting of wood harvesting in the Republic of Karelia, Academic dissertation, Faculty of Science and Forestry, University of Eastern Finland, Yliopistokatu 7, Joensuu on May 28 2010 83 Periasamy P (2010), A textbook of fnancial cost and management accounting, Himalaya Publishing House 84 R.H.Parker (1982), Dictionary of accounting, Second edittion, The Macmillan press L.td, page 182 85 Robert W Ingram, Thomas L Albright, Bruce A Baldwin and Jonh W Hill (2001), Accounting Information for decisions, South - Western College Publishing 86 Rossing, C P., & Rohde, C (2010), “Overhead cost allocation changes in a transfer pricing tax compliant multinational enterprise.‖ Management Accounting Research, 21(3), 199-216 87 Rui Manuel da Costa Robalo (2007), Explaining Processes of Change in Management Accounting: The Case of a Portuguese Postal Company, PhDthesis,http://repositorioaberto.up.pt/bitstream/10216/10770/2/PhDThe sis RuiRobalo14.pdf 88 Scapens, R W & Meng, Y (1993), Management accounting research in China Management Accounting Research, 4(4), 321-341 89 Shields, M D., Chow, C W., Kato, Y and Nakagawa, Y (1991), Management Accounting Practices in the U.S and Japan: Comparative Survey Findings and Research Implications Journal of International Financial Management & Accounting, 3: 61-77 90 Simm, Alexa Louise (2010), A contingency model of strategy, performance measurement systems and management accounting practices: an empirical investigation in English local authorities Volume of University of Southampton, School of Management, Doctoral Thesis, 347pp http://eprints.soton.ac.uk/id/eprint/167485 91 Sun, J S & Cao, Y S (2000), An explanation of target cost design: also discussing the difference between Hangang experience and target cost design Accounting Research, 5, 35-42 92 Timothy Doupnik, Hector Perera (2006), International Accounting, Mc Graw - Hill Companies, Inc, page 521 93 Topor Ioan Dan (2013), New dimensions of cost type information for decision making in the wine industry, PhD thesis, University of Alba Iulia ―1 Decembrie 1918‖, Bungaria 94 Van den Abbeele, A., Roodhooft, F., & Warlop, L (2009), ―The effect of cost information on buyer-supplier negotiations in diferent power settings.‖ Accounting, Organizations and Society 34(2), 245-266 95 Wang, L Y & Zhang, R (2000), The management value of accounting information—past, present and future of management accounting Finance and Accounting, 2, 20-23 96 Wang, Y D (1998), Application of target cost in China—a theoretical analysis of Hangang experience Accounting Research, 4, 34-37 97 Wingren (2005), “Essays on activity-based costing masstailorization, implementation and new applications” Acta Wasaensia, No 136, Business Administration 56, Universitas Wasaensis, Vaasa 98 Wiriya Chongruksut, Albie Brooks, (2005) "The adoption and implementation of activity-based costing in Thailand", Asian Review of Accounting, Vol 13 Iss: 2, pp.1 - 17 99 Zhang, Y G (Ed.) (1993), Enterprise internal banking Beijing: Enterprise Management Press 100 Zimmerman, Jerold, (2011), Accounting for decision making and control/Jerold L Zimmerman.—7th ed DANH MỤC PHỤ LỤC Phụ lục 1: Danh mục doanh nghiệp khảo sát Phụ lục 2: Phiếu khảo sát dành cho nhà quản trị Phụ lục 3: Phiếu khảo sát dành cho cán kế toán Phụ lục 4: 2013 Số liệu phát triển thuê bao di động năm Phụ lục 5: doanh Kết khảo sát tình hình phân loại chi phí kinh Phụ lục 6: Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố năm 2011 Phụ lục 7: Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố năm 2012 Phụ lục 8: Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố năm 2013 Phụ lục 9: Sổ TK 154 Phụ lục 10: Sổ TK 641 Phụ lục 11: Sổ TK 642 Phụ lục 12: Sổ TK 632 Phụ lục 13: Tổng hợp chi phí tính giá thành tập đồn Viettel năm 2011 Phụ lục 14: Dự tốn điều chỉnh năm 2012 Công ty Dịch vụ Viễn thông Phụ lục 15: Báo cáo giá thành viễn thông di động 2011 dự kiến giá thành 2012 tập đồn Viettel Phụ lục 16: Giải trình tính tốn giá thành dịch vụ thoại, SMS năm 2011 công ty Thơng tin Di động VMS Phụ lục 17: Giải trình doanh thu, chi phí dự kiến Cơng ty Dịch vụ Viễn thơng Vinaphone Phụ lục 18: Dự tốn chi phí SXKD trung tâm thông tin di động KV II, VMS Phụ lục 19: Dự tốn chi phí bán hàng trung tâm thông tin di động KV II, VMS Phụ lục 20: Kết khảo sát nhà quản trị kết khảo sát cán kế toán Phụ lục 21: Sản lượng doanh thu BC, VT thuế giá trị gia tăng năm 2011 Phụ lục 22: Sản lượng doanh thu BC, VT thuế giá trị gia tăng năm 2012 Phụ lục 23: Sản lượng doanh thu BC, VT thuế giá trị gia tăng năm 2013 Phụ lục 24: Phân loại chi phí trực tiếp năm 2012 Phụ lục 25: Phân loại chi phí sản xuất chung năm 2012 Phụ lục 26: Phân loại chi phí bán hàng năm 2012 Phụ lục 27: Phân loại chi phí quảndoanh nghiệp năm 2012 Phụ lục 28: Bảng tổng hợp chi phí sản xuất kinh doanh năm 2012 Phụ lục 29: Hướng dẫn cách lập phụ lục 24, 25, 26, 27, 28, Phụ lục 30: Bảng chi phí thời kỳ năm 2012 Phụ lục 31: Bảng tính giá thành dịch vụ thoại theo chi phí biến đổi năm 2012 Phụ lục 32: Phân tích chênh lệch chi phí dịch vụ thoại năm 2012 Cơng ty Dịch vụ Viễn thông Vinaphone Phụ lục 33: Báo cáo tổng hợp doanh thu Công ty Dịch vụ Viễn thông năm 2012 Phụ lục 34: Tổng hợp chi phí trực tiếp trung tâm I năm 2012 Phụ lục 35: Tổng hợp chi phí sản xuất chung trung tâm I năm 2012 Phụ lục 36: Tổng hợp chi phí bán hàng trung tâm I năm 2012 Phụ lục 37: Bảng tổng hợp chi phí sản xuất kinh doanh Phụ lục 38: Phân loại chi phí trực tiếp Phụ lục 39: Phân loại chi phí sản xuất chung Phụ lục 40: Phân loại chi phí bán hàng Phụ lục 41: Tổng hợp phân loại chi phí phận trung tâm (năm 2012) Phụ lục 42: Báo cáo phận trung tâm năm 2012 Phụ lục 43: Bảng cước kết nối dịch vụ viễn thông áp dụng nội VNPT ... LUẬN VỀ CÔNG TÁC KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH TRONG DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ 25 1.1 BẢN CHẤT CỦA KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH 25 1.1.1 Khái niệm kế toán quản trị chi phí giá thành. .. thành DN viễn thông di động Việt Nam 75 KẾT LUẬN CHƯƠNG 77 Chương 2: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VIỄN THÔNG DI ĐỘNG VIỆT NAM ... hưởng đến kế tốn quản trị chi phí giá thành doanh nghiệp viễn thông di động Việt Nam 84 2.2.4 Đặc điểm máy kế toán 106 2.3 THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH
- Xem thêm -

Xem thêm: Công tác kế toán quản trị chi phí và giá thành tại các doanh nghiệp viễn thông di động việt nam , Công tác kế toán quản trị chi phí và giá thành tại các doanh nghiệp viễn thông di động việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn