bang dang ky CHUYEN ĐE TT HCM

2 39 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 10:37

bang dang ky CHUYEN ĐE TT HCM 2014 ĐẢNG BỘ PHƯỜNG MỸ THẠNH CHI BỘ VP ĐẢNG ỦY * ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Mỹ Thạnh, ngày 10 tháng 02 năm 2014 KẾ HOẠCH TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CỦA ĐẢNG VIÊN Về học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 chủ đề " Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đơi với làm" Kính gởi: Chi ủy - Chi Văn phòng Đảng ủy Tơi tên: Lê Thị Hồng Phượng Chức vụ: Bí Thư Chi Đơn vị cơng tác: UBMTTQ phường Chức vụ công tác: Chủ tịch UB MTTQ phường Là đảng viên sinh hoạt chi bộ: Văn phòng đảng ủy Qua học tập chuyên đề tư tưởng, gương đạo đức Hồ Chí Minh sở quán triệt chuẩn mực đạo đức Chi xây dựng, xin đăng ký bổ sung kế hoạch tu dưỡng, rèn luyên đạo đức, lối sống năm 2014 sau: I TỰ ĐÁNH GIÁ: Ưu điểm: - Bản thân có lập trường tư tưởng vững vàng, có lối sống lành mạnh, phẩm chất đạo đức tốt, gần dân, quan tâm đến đời sống dân, hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn, học hỏi cao niên tuổi Đảng, học việc làm hay dân, có tinh thần thái độ phục vụ tốt nhân dân - Bản thân thực hành tiết kiệm gia đình quan, đơn vị, có sống giản dị, ln quan tâm đoàn kết người xung quanh, đoàn kết quan, đơn vị, hòa đồng với người, ln tạo điều kiện giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp tiến - Bản thân ln hồn thành nhiệm vụ giao, thân tu dưỡng rèn luyện đạo đức, khơng ngừng học tập nâng cao trình độ - Bản thân gia đình ln chấp hành tốt nghĩa vụ người công dân Khuyết điểm: - Là bí thư chi qua việc học tập, làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh, thân tự nhận thấy số mặt hạn chế sau: + Trong triển khai thực việc học tập, làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh đơi lúc chưa kịp thời + Chưa thường xuyên kiểm tra việc thực đảng viên chi II KẾ HOẠCH TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN ĐẠO DỨC, LỐI SỐNG: Nội dung thực hiện: a) Về nêu cao tinh thần trách nhiệm: - Bản thân nêu cao tinh thần trách nhiệm, không đùn đẩy công việc, gương mẫu đầu thực nhiệm vụ Thực chức trách nhiệm vụ mình, chấp hành chủ trương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước, vận động gia đình người thân thực tốt nghĩa vụ công dân Bản thân gần dân, học dân có trách nhiệm với nhân dân - Khi tiếp xúc với nhân dân vui vẻ, cởi mở, hướng dẫn giúp đỡ tận tình, khơng gây phiền hà cho nhân dân, có tinh thần thái độ phục vụ tốt nhân dân Hoàn thành tốt nhiệm vụ b) Về chống chủ nghĩa cá nhân: - Không tham ô, lãng phí - Không kéo bè, kéo cánh, gây đồn kết nội bộ, khơng tham lam - Khơng hám danh, hám lợi cho cá nhân - Luôn đặt lợi ích tập thể lên lợi ích cá nhân - Sống sạch, giản dị, chân thật c) Nói đơi với làm: - Nói chủ trương, sách Đảng Nhà nước - Nói được, làm - Khơng hứa sng, hứa phải làm cho dù gặp khó khăn tâm làm cho Thời gian thực hiện: Từ tháng 02 năm 2014 Căn đánh giá tập thể chi theo định kỳ, thân tiếp tục hoàn thiện mốc thời gian Chi ủy gợi ý Tôi xin hứa trước Chi ủy tập thể Chi tâm thực tốt nội dung tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống nêu Người đăng ký Nhận xét nội dung đăng ký Lê Thị Hoàng Phượng TM/CHI BỘ PHẦN THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN TM/CHI BỘ ... Khơng hứa sng, hứa phải làm cho dù gặp khó khăn tâm làm cho Thời gian thực hiện: Từ tháng 02 năm 2014 Căn đánh giá tập thể chi theo định kỳ, thân tiếp tục hoàn thiện mốc thời gian Chi ủy gợi ý
- Xem thêm -

Xem thêm: bang dang ky CHUYEN ĐE TT HCM, bang dang ky CHUYEN ĐE TT HCM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn