TH HIẾT KẾ TẠI CÔ Ế HỆ TH ÔNG TY B HÒA CÔ HỐNG XỬ BIA SAN ÔNG SU Ử LÝ NƯ N MIGUE UẤT 2000 ƯỚC TH EL VIỆT 0M3 NGÀ HẢI SẢN T NAM ÀY.ĐÊM XUẤT B KHÁNH M. BIA H

139 21 0
  • Loading ...
1/139 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 10:16

  BỘ GIÁO O DỤC VÀ ĐÀO TẠO O TRƯỜNG T ĐẠI Đ HỌC NÔNG LÂ ÂM TP HỒ Ồ CHÍ MIN NH KHO OA MƠI TR RƯỜNG VÀ V TÀI NG GUYÊN ************* **** K KHÓA A LUẬ ẬN TỐ ỐT NG GHIỆ ỆP TH HIẾT KẾ Ế HỆ TH HỐNG XỬ Ử LÝ NƯ ƯỚC TH HẢI SẢN XUẤT BIA B TẠI CÔ ÔNG TY BIA B SAN N MIGUE EL VIỆT T NAM - KHÁNH H HÒA CÔ ÔNG SU UẤT 20000M3/NGÀ ÀY.ĐÊM M THỰC HIỆ ỆN SINH VIÊN T : TRẦ ẦN ANH TÚ ÀNH NGÀ : KỸ THUẬT T M TRƯỜ MÔI ỜNG NIÊ ÊN KHÓA : 20099 - 2013 Th háng 06/20013   THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SẢN XUẤT BIA TẠI CÔNG TY BIA SAN MIGUEL VIỆT NAM - KHÁNH HỊA CƠNG SUẤT 2000M3/NGÀY.ĐÊM Tác giả TRẦN ANH TÚ Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Kỹ Thuật Môi Trường Giáo viên hướng dẫn Th.S NGUYỄN VĂN HIỂN Tháng 06/2013 Thiết kế HTXLNT SX bia công ty bia San Miguel Việt Nam - Khánh Hòa cơng suất 2000m3/ngày.đêm   Bộ Giáo Dục & Đào Tạo CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐH NÔNG LÂM TP HCM Độc lập - Tự - Hạnh phúc KHOA MÔI TRƯỜNG ********** & TÀI NGUYÊN ************** PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ KLTN KHOA: MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG HỌ VÀ TÊN SV: TRẦN ANH TÚ MSSV: 09127166 NIÊN KHOÁ: 2009 – 2013 Tên đề tài: THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SẢN XUẤT BIA TẠI CÔNG TY BIA SAN MIGUEL VIỆT NAM - KHÁNH HỊA CƠNG SUẤT 2000 M3/NGÀY.ĐÊM Nội dung KLTN:  Thu thập tài liệu tổng quan ngành sản xuất bia  Tìm hiểu thành phần, tính chất đặc trưng nước thải công ty phương pháp xử lý nước thải  Đề xuất cơng nghệ tính tốn thiết kế hệ thống xử lý nước thải đạt công suất 2000 m3/ngày.đêm, dự tốn kinh tế cho cơng nghệ  Hồn thiện cơng nghệ xử lý, triển khai vẽ công nghệ Thời gian thực hiện: Từ 03/2013 đến 06/2013 Họ tên giáo viên hướng dẫn: ThS NGUYỄN VĂN HIỂN Nội dung yêu cầu KLTN thông qua Khoa Bộ môn Ngày … tháng … năm 2013 Ngày… tháng … năm 2013 Ban chủ nhiệm Khoa Giáo viên hướng dẫn TS LÊ QUỐC TUẤN SVTH: Trần Anh Tú ThS NGUYỄN VĂN HIỂN i GVHD: Nguyễn Văn Hiển Thiết kế HTXLNT SX bia cơng ty bia San Miguel Việt Nam - Khánh Hòa công suất 2000m3/ngày.đêm   LỜI CẢM ƠN Sau bốn năm học tập rèn luyện khoa Môi Trường Tài Ngun Truờng Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh, em trang bị nhiều kiến thức kinh nghiệm sống quí báu làm hành trang tuơng lai cho Đặc biệt, luận văn tốt nghiệp cột mốc quan trọng trình học tập rèn luyện sinh viên, điểm kết thúc trình học tập phấn đấu điểm khởi đầu cho bước đường tương lai sau sinh viên chúng em Để hồn thành khóa luận tốt nghiệp này, em xin gửi lời cảm ơn đến Thầy cô khoa Môi Trường Tài Nguyên, người Thầy dạy dỗ truyền đạt kiến thức kinh nghiệm sống cho chúng em Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn đến Thầy Nguyễn Văn Hiển, Thầy tận tình hướng dẫn truyền đạt kinh nghiệm thực tế giúp em hoàn thành tốt khóa luận tốt nghiệp Cảm ơn Cơ, công ty bia San Miguel Việt Nam nhiệt tình giúp đỡ tạo điều kiện cho em thời gian thực khóa luận tốt nghiệp Cảm ơn gia đình người ln chỗ dựa vững chắc, nguồn động viên lớn cho suốt trình làm luận văn tốt nghiệp Cảm ơn đến tất thành viên lớp DH09MT, bạn bên cạnh vượt qua khó khăn suốt q trình học tập Dù cố gắng tránh khỏi nhiều thiếu sót, mong nhận ý kiến đóng góp thầy bạn khóa luận tốt nghiệp Xin chân thành cảm ơn! Tp HCM, ngày 01 tháng 06 năm 2013 SVTH: Trần Anh Tú SVTH: Trần Anh Tú ii GVHD: Nguyễn Văn Hiển Thiết kế HTXLNT SX bia công ty bia San Miguel Việt Nam - Khánh Hòa cơng suất 2000m3/ngày.đêm   TĨM TẮT KHĨA LUẬN Cùng với phát triển kinh tế trình hội nhập với kinh tế giới bối cảnh nước ta nay, nhiều nhà máy bia đầu tư mở rộng Song song với phát triển kinh tế vấn đề mơi trường quan tâm hàng đầu, đặc biệt vấn đề nước thải Công ty bia San Miguel Việt Nam thành lập vào năm 1993 đặt Tỉnh Khánh Hòa Hiện nay, công ty mở rộng quy mô sản xuất nên mục tiêu hàng đầu công ty đặt vừa phát triển kinh kế Tỉnh vừa bảo vệ mơi trường Do đó, cơng ty ln trọng đến vấn đề bảo vệ môi trường đặc biệt vấn đề nước thải Đề tài “Thiết kế hệ thống xử lý nước thải sản xuất bia cơng ty bia San Miguel Việt Nam - Khánh Hòa, công suất 2000m3/ngày.đêm” nhằm đáp ứng nhu cầu Trong khóa luận tốt nghiệp này, đề xuất phương án với công nghệ tham khảo từ hệ thống XLNT vận hành với hiệu xử lý đạt tiêu chuẩn Từ đó, đề xuất phương án xử lý nước thải bia công ty bia San Miguel Việt Nam - Khánh Hòa cơng suất 2000m3/ngày.đêm, với:  Phương án 1: Nước thải  Lưới chắn rác  Hầm bơm  Bể điều hòa  Bể lắng  Bể UASB  Bể MBBR  Bể lắng  Bể Khử Trùng  Nguồn tiếp nhận  Phương án 2: Nước thải  Lưới chắn rác  Hầm bơm  Bể điều hòa  Bể lắng  Bể UASB  Bể USBF  Bể khử trùng  Nguồn tiếp nhận  Qua tính tốn, phân tích mặt kỹ thuật, kinh tế vận hành lựa chọn phương án để thực thiết kế với lý :  Tính khả thi cao  Vận hành đơn giản  Tiết kiệm diện tích mặt  Giá thành xử lý 1m3 nước 4.697 VND/m3, với phương án 5.344 VND/m3 SVTH: Trần Anh Tú iii GVHD: Nguyễn Văn Hiển Thiết kế HTXLNT SX bia công ty bia San Miguel Việt Nam - Khánh Hòa cơng suất 2000m3/ngày.đêm   MỤC LỤC PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ KLTN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT KHÓA LUẬN iii MỤC LỤC iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vii DANH MỤC PHỤ LỤC viii DANH MỤC HÌNH x DANH MỤC BẢNG xi Chương MỞ ĐẦU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1.2 MỤC TIÊU KHÓA LUẬN 1.3 NỘI DUNG KHÓA LUẬN 1.4 PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN 1.5 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ NGÀNH CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT BIA VÀ CÔNG TY BIA SAN MIGUEL VIỆT NAM 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÀNH CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT BIA 2.1.1 Tình hình phát triển ngành cơng nghiệp sản xuất bia 2.1.2 Công nghệ sản xuất bia 2.1.3 Nguồn phát sinh chất thải 2.1.4 Khả gây ô nhiễm nước thải sản xuất bia 2.2 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY BIA SAN MIGUEL VIỆT NAM 2.2.1 Tổng quan công ty bia San Miguel Việt Nam 2.2.2 Quy trình sản xuất cơng ty bia San Miguel Việt Nam 10 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI BIA .12 3.1 TỔNG QUAN PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI BIA 12 3.1.1 Phương pháp học 12 3.1.2 Phương pháp hóa lý 13 3.1.3 Phương pháp sinh học 14 3.2 MỘT SỐ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI BIA 16 SVTH: Trần Anh Tú iv GVHD: Nguyễn Văn Hiển Thiết kế HTXLNT SX bia công ty bia San Miguel Việt Nam - Khánh Hòa cơng suất 2000m3/ngày.đêm   3.2.1 Nhà máy bia Việt Nam (VBL) 16 3.2.2 Nhà máy bia Sài Gòn - Củ Chi 18 3.2.3 Nhà máy bia Sabmiller 20 CHƯƠNG PHƯƠNG ÁN ĐỀ XUẤT VÀ TÍNH TỐN THIẾT KẾ CÁC CƠNG TRÌNH ĐƠN VỊ 22 4.1 CƠ SỞ LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI 22 4.1.1 Tiêu chuẩn xử lý 22 4.1.2 Nguồn gốc phát sinh nước thải 22 4.1.3 Thành phần, tính chất nước thải 22 4.2 ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ 23 4.2.1 Phương án 23 4.2.2 Phương án 25 4.2.3 Hiệu suất xử lý 26 4.3 TÍNH TỐN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI 29 4.3.1 Phương án 29 4.3.1.1 Lưới chắn rác .29 4.3.1.2 Hầm bơm 30 4.3.1.3 Bể điều hòa 30 4.3.1.4 Bể lắng 32 4.3.1.5 Bể UASB 33 4.3.1.6 Bể MBBR .34 4.3.1.7 Bể lắng 35 4.3.1.8 Bể khử trùng 36 4.3.1.9 Bể nén bùn 36 4.3.1.10 Bể tái sinh bùn 37 4.3.1.11 Tính tốn chọn máy ép bùn 38 4.3.1.12 Tính tốn lượng hóa chất sử dụng 38 4.3.2 Phương án 38 4.3.2.1 Bể USBF 38 4.3.2.2 Bể nén bùn 39 4.3.2.3 Tính tốn chọn máy ép bùn 40 SVTH: Trần Anh Tú v GVHD: Nguyễn Văn Hiển Thiết kế HTXLNT SX bia công ty bia San Miguel Việt Nam - Khánh Hòa cơng suất 2000m3/ngày.đêm   4.3.2.4 Tính tốn lượng hóa chất sử dụng 40 4.4 DỰ TOÁN KINH TẾ 40 4.4.1 Dự toán kinh tế cho phương án 40 4.4.1.1 Chi phí đầu tư 40 4.4.1.2 Chi phí quản lý vận hành .40 4.4.1.3 Khấu hao tài sản lãi suất 41 4.4.1.4 Giá thành xử lý cho 1m3 nước thải 41 4.4.2 Dự toán kinh tế cho phương án 41 4.4.2.1 Chi phí đầu tư 41 4.4.2.2 Chi phí quản lý vận hành .41 4.4.2.3 Khấu hao tài sản lãi suất 41 4.4.2.4 Giá thành xử lý cho 1m3 nước thải 42 4.5 Lựa chọn phương án 42 Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .43 5.1 KẾT LUẬN 43 5.2 KIẾN NGHỊ .44 TÀI LIỆU THAM KHẢO 45 PHỤ LỤC 46 SVTH: Trần Anh Tú vi GVHD: Nguyễn Văn Hiển Thiết kế HTXLNT SX bia công ty bia San Miguel Việt Nam - Khánh Hòa cơng suất 2000m3/ngày.đêm   DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BOD : Nhu cầu oxy sinh hóa (Biochemical Oxygen Demand) BTNMT : Bộ Tài Nguyên Môi Trường COD : Nhu cầu oxy hóa học (Chemical Oxygen Demand) DO : Oxy hòa tan (Dissolved Oxygen) F/M : Tỷ số thức ăn/ vi sinh vật (Food and microorganism ratio) MLSS : Chất rắn lơ lửng hỗn dịch (Mixed Liquor Suspended Solids) SS : Cặn lơ lửng (Suspended Solids) USBF : Công nghệ lắng kết hợp lọc ngược dòng (Upflow Sludge Blanket Filter) UASB : Bể lên men kỵ khí (Upflow Anaerobic Sludge Blanket) MBBR : Bể sinh học có giá thể dính bám di động (Moving Bed Biofilm Reactor) TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam QCVN : Quy chuẩn Việt Nam TP.HCM : Thành phố Hồ Chí Minh XLNT : Xử lý nước thải VSV : Vi sinh vật SVTH: Trần Anh Tú vii GVHD: Nguyễn Văn Hiển Thiết kế HTXLNT SX bia công ty bia San Miguel Việt Nam - Khánh Hòa cơng suất 2000m3/ngày.đêm   DANH MỤC PHỤ LỤC   PHỤ LỤC - TÍNH TỐN CHI TIẾT CÁC CƠNG TRÌNH ĐƠN VỊ 47  A TÍNH TỐN PHƯƠNG ÁN 47  A.1 Lưới chắn rác + Hầm bơm (T01) 47  A.1.1 Lưới chắn rác 47  A.1.2 Hầm bơm 47  A.2 Bể điều hòa (T02) 48  A.3 Bể lắng (T03) 50  A.4 Bể UASB (T04) .55  A.5 Bể MBBR (T05) 62  A.6 Bể lắng (T06) 70  A.7 Bể khử trùng (T07) 75  A.8 Bể nén bùn (T08) .76  A.9 Bể tái sinh bùn (T09) 80  A.10 Tính tốn, chọn máy ép bùn 84  A.11 Tính tốn lượng hóa chất sử dụng 85  A.11.1 Bể chứa dung dịch H2SO4 bơm châm H2SO4 85  A.11.2 Bể chứa dung dịch NaOH bơm châm NaOH 86  A.11.3 Bể chứa dung dịch NaOCl bơm châm NaOCl 86  A.11.4 Tính lượng polymer sử dụng cho máy ép bùn băng tải .87  B TÍNH TỐN PHƯƠNG ÁN 87  B.1 Bể USBF (T05) 87  B.2 Bể nén bùn (T06) .98  B.3 Tính tốn, chọn máy ép bùn 101  B.4 Tính lượng polymer sử dụng cho máy ép bùn băng tải 102  PHỤ LỤC - DỰ TOÁN KINH TẾ 104  A DỰ TOÁN KINH TẾ PHƯƠNG ÁN 104  A.1 Chi phí đầu tư 104  A.2 Chi phí quản lý vận hành 112  A.3 Khấu hao tài sản lãi suất .114  SVTH: Trần Anh Tú viii GVHD: Nguyễn Văn Hiển ... LUẬN iii MỤC LỤC iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vii DANH MỤC PHỤ LỤC viii DANH MỤC HÌNH x DANH MỤC BẢNG xi Chương MỞ ĐẦU ... bề mặt Tu theo phương thức cấp không khí vào nước, q trình tuyển thực theo phương thức sau: tuyển khí phân tán, tuyển chân khơng, tuyển khí hồ tan 3.1.2 Phương pháp hóa lý Là phương pháp dùng... doanh sản xuất nước giải giải khát lên men (bia) Hoạt động công ty góp phần vào phát triển kinh tế Tỉnh Tuy nhiên, hoạt động sản xuất công ty không tránh khỏi tác động đến môi trường xung quanh
- Xem thêm -

Xem thêm: TH HIẾT KẾ TẠI CÔ Ế HỆ TH ÔNG TY B HÒA CÔ HỐNG XỬ BIA SAN ÔNG SU Ử LÝ NƯ N MIGUE UẤT 2000 ƯỚC TH EL VIỆT 0M3 NGÀ HẢI SẢN T NAM ÀY.ĐÊM XUẤT B KHÁNH M. BIA H , TH HIẾT KẾ TẠI CÔ Ế HỆ TH ÔNG TY B HÒA CÔ HỐNG XỬ BIA SAN ÔNG SU Ử LÝ NƯ N MIGUE UẤT 2000 ƯỚC TH EL VIỆT 0M3 NGÀ HẢI SẢN T NAM ÀY.ĐÊM XUẤT B KHÁNH M. BIA H

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn