ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI HUYỆN BẮC BÌNH, TỈNH BÌNH THUẬN GIAI ĐOẠN 2006 – 2010

92 9 0
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 09:54

Luận văn tốt nghiệp Ngành Quản Lý Đất Đai BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI & BẤT ĐỘNG SẢN \[\[ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI HUYỆN BẮC BÌNH, TỈNH BÌNH THUẬN GIAI ĐOẠN 2006 2010 SVTH : BÙI HỮU THI NGÀNH : QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI NIÊN KHÓA : 2002 - 2006 Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 08/2006 SVTH: Bùi Hữu Thi Trang Luận văn tốt nghiệp Ngành Quản Lý Đất Đai TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI & BẤT ĐỘNG SẢN BỘ MÔN QUY HOẠCH \[\[ Sinh viên thực hiện: BÙI HỮU THI ĐỀ TÀI ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI HUYỆN BẮC BÌNH, TỈNH BÌNH THUẬN GIAI ĐOẠN 2006 2010 Luận văn tốt nghiệp đệ trình để hồn thành yêu cầu cấp Kỹ Quản Lý Đất Đai Giáo viên hướng dẫn: TS NGUYỄN VĂN TÂN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 08/2006 SVTH: Bùi Hữu Thi Trang Luận văn tốt nghiệp Ngành Quản Lý Đất Đai Lời cảm ơn Con xin chân thành ghi ơn cha mẹ ân cần nuôi dưỡng, dạy dỗ trưởng thành ngày hôm Những người thân trông gia đình hết lòng giúp đỡ động viên học tập Xin chân thành biết ơn: Quý thầy Trường ĐH Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, thầy cô khoa Quản Lý Đất Đai & Bất Động Sản trường truyền đạt kiến thức cho tơi Thầy Nguyễn Văn Tân Phó Trưởng khoa Quản Lý Đất Đai & Bất Động Sản tận tình hướng dẫn em hồn thành luận văn tốt nghiệp Anh Trần Thanh Huy đội trưởng Đội Quy Hoạch - Trung Tâm Kỹ Thuật Tài Nguyên & Môi Trường Tỉnh Bình Thuận tạo điều kiện giới thiệu địa bàn tận tình hướng dẫn trình thực tập tốt nghiệp Các anh chị Trung Tâm Kỹ Thuật Tài Ngun & Mơi Trường Tỉnh Bình Thuận nhiệt tình giúp đỡ truyền đạt kinh nghiệm quí báu nghiệp vụ quản lý đất đai để tơi hồn thành tốt đề tài Cuối tơi xin chân thành cảm ơn bạn bè động viên giúp đỡ tơi hồn thành đề tài Đề tài chắn khơng tránh khỏi sai sót, tơi mong nhận ý kiến đóng góp quý báu Thầy Cô bạn để luận văn hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn ! Sinh viên thực Bùi Hữu Thi SVTH: Bùi Hữu Thi Trang Luận văn tốt nghiệp Ngành Quản Lý Đất Đai TÓM TẮT Bùi Hữu Thi, lớp DH02QL, khoa Quản Lý Đất Đai & Bất Động Sản, trường Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh, tháng 07/2006 Đề tài: “Điều chỉnh Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất đai huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2006 2010” Giáo viên hướng dẫn: TS Nguyễn Văn Tân khoa Quản Lý Đất Đai & Bất Động Sản Đề tài: “Điều chỉnh Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất đai huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2006 2010” tiến hành từ tháng 01/04/2006 với mục đích điều chỉnh, phân bố quỹ đất hợp lý, tiết kiệm, khoa học mang lại hiệu cao theo quan điểm bền vững, lâu dài phù hợp với mục tiêu phát triển KT XH huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận Đề tài thực dựa bước tiến hành theo quy định Thông tư 30 v/v hướng dẫn lập, điều hành thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Bộ Tài Nguyên & Môi Trường ban hành ngày 01/11/2004 Quy trình lập điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất, Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện ban hành kèm theo Quyết định số 04/2005/QĐ-BTNMT ngày 30/6/2005 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường, Luật đất đai năm 2003, Nghị định 181/2004/TT-BTNMT hướng dẫn thi hành Luật đất đai năm 2003, Thông tư 28/2004/TT-BTNMT Bên cạnh kết hợp phương pháp: phương pháp điều tra thực địa, phương pháp thống kê, phương pháp đánh giá đất đai theo FAO, phương pháp GIS, phương pháp chuyên gia, phương pháp định mức, phương pháp dự báo, phương pháp cân tương đối, phương pháp so sánh phân tích tổng hợp Phương án xác định tổng nguồn lực từ đất đai làm sở phân bổ quỹ đất cho ngành, phù hợp với nhu cầu phát triển KT XH, cụ thể cấu quỹ đất đai đến năm 2010 sau: + Đất nông nghiệp: 155.315,95 chiếm 85,09 % tổng diện tích tự nhiên + Đất phi nông nghiệp: 13.233,82 chiếm 7,25 % tổng diện tích tự nhiên + Đất chưa sử dụng: 13.983,43 chiếm 7,66 % tổng diện tích tự nhiên SVTH: Bùi Hữu Thi Trang Luận văn tốt nghiệp Ngành Quản Lý Đất Đai Kết đề tài việc bố trí, sử dụng đất tiết kiệm, khoa học, hiệu bền vững, thúc đẩy kinh tế phát triển theo hướng nông nghiệp - dịch vụ, thương mại cơng nghiệp, góp phần nâng cao mức sống trình độ dân trí người dân MỤC LỤC - trang Lời cảm ơn Tóm tắt Mục lục Danh sách chữ viết tắt Danh sách biểu đồ ĐẶT VẤN ĐỀ TỔNG QUAN TÀI LIỆU I.1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU QUY HOẠCH TRONG NƯỚC 11 I.2 CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA NGHIÊN CỨU 13 I.3 CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ CƠ SỞ THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH QHSDĐ 14 PHẦN II NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU II.1 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 15 II.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16 PHẦN III KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU III.1 ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN - CẢNH QUAN MÔI TRƯỜNG .17 III.1.1 Điều kiện tự nhiên 17 III.1.2 Tài nguyên thiên nhiên .20 II.1.3 Cảnh quan môi trường, môi trường 24 SVTH: Bùi Hữu Thi Trang Luận văn tốt nghiệp Ngành Quản Lý Đất Đai III.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI 25 III.2.1 Tăng trưởng kinh tế 25 III.2.2 Chuyển dịch cấu kinh tế 25 III.2.3 Thực trạng phát triển ngành kinh tế 26 III.2.4 Dân số, lao động, việc làm thu nhập 27 III.2.5 Thực trạng phân bố, phát triển khu dân cư .28 III.2.6 Thực trạng phát triển sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội 29 III.3 TÌNH HÌNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI 32 III.3 Tình hình quản lý đất đai 32 III.3.2 Hiện trạng sử dụng đất đai năm 2005 34 III.3.3 Tình hình biến động đất đai giai đoạn 2000 2005 41 III.4 ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN QH SDĐ ĐẾN 2005 .44 III.4.1 Kết thực tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 44 III4.2 Đánh giá chung tình hình thực QH, KH SDĐ 48 III.5 TIỀM NĂNG ĐẤT ĐAI VÀ MỤC TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN 2010 51 III.5.1 Khái quát tiềm đất đai 51 III.5.2 Tiềm đất đai để phát triển ngành .51 III.5.3 Các tiêu phát triển KT - XH giai đoạn 2006 2010 53 III.5.4 Nhu cầu sử dụng đất đến 2010 54 III.5.5 Mục tiêu phát triển chủ yếu theo ngành 57 III.6 PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SDĐ ĐẾN NĂM 2010 58 III.6.1 Mục tiêu điều chỉnh quy hoạch SDĐ đến năm 2010 58 III.6.2 Các tiêu điều chỉnh QHSDĐ đến năm 2010 59 III.6.3 So sánh số tiêu sử dụng đất phương án điều chỉnh với QHSDĐ đến năm 2010 phê duyệt 73 III.6.4 Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2006 2010) 74 III.6.5 Dự kiến khoản thu chi liên quan đến đất đai KHSDĐ kỳ cuối 2006 2010 78 III.7 CÁC GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỨC HIỆN 80 SVTH: Bùi Hữu Thi Trang Luận văn tốt nghiệp Ngành Quản Lý Đất Đai KẾT LUẬN 83 Danh mục tài liệu tham khảo 85 PHỤ LỤC 86 SVTH: Bùi Hữu Thi Trang Luận văn tốt nghiệp Ngành Quản Lý Đất Đai DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT: NĐ: nghị định CP: Chính phủ TT: thông tư QĐ: định BTNMT: Bộ Tài nguyên Môi trường UBND: Uỷ Ban Nhân Dân KT XH: kinh tế - xã hội CSHT: sở hạ tầng CN TTCN: công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp KDC: khu dân cư TH: tiểu học THCS: trung học sở THPT: trung học phổ thông DTTN: diện tích tự nhiên NN: nơng nghiệp PNN: phi nơng nghiệp CSD: chưa sử dụng MNCD: mặt nước chuyên dùng QHSDĐ: quy hoạch sử dụng đất KHSDĐ: kế hoạch sử dụng đất QH KH SDĐ: quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất NTTS: nuôi trồng thuỷ sản TDTT: thể dục thể thao SVTH: Bùi Hữu Thi Trang Luận văn tốt nghiệp Ngành Quản Lý Đất Đai DANH SÁCH CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 01: Các loại địa hình Bảng 02: Các tiêu khí hậu Bảng 03: Các sơng chảy qua huyện Bảng 04 : Hiện trạng cấu kinh tế huyện qua năm Bảng 05: Thực trạng giáo dục năm 2005 - 2006 Bảng 06: Diện tích, cấu loại đất NN năm 2005 Bảng 07 : Diện tích, cấu loại đất PNN năm 2005 Bảng 08: Cơ cấu đất CSD năm 2005 Bảng 09: Hiện trạng sử dụng đất theo thành phần kinh tế Bảng 10: Biến động diện tích đất giai đoạn 2000 2005 Bảng 11: Kết thực tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Bảng 12: Diện tích cấu loại đất điều chỉnh đến năm 2010 Bảng 13: Biến động loại đất nông nghiệp sau điều chỉnh QH Bảng 14: Biến động loại đất phi nông nghiệp sau điều chỉnh QH Bảng 15: So sánh loại đất phưong án Bảng 16: Các tiêu sử dụng đất kỳ cuối 2006 2010 Bảng 17 : Cân đối tài thu - chi từ đất DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ Biểu 01: Cơ cấu trạng sử dụng đất đai năm 2005 Biểu 02: Cơ cấu đất nông nghiệp năm 2005 Biểu 03: Cơ cấu đất phi nông nghiệp năm 2005 Biểu 04: Cơ cấu đất chưa sử dụng năm 2005 Biểu 05: Hiện trạng sử dụng đất theo thành phần kinh tế Biểu 06: Biến động diện tích đất giai đoạn 2000 - 2005 SVTH: Bùi Hữu Thi Trang Luận văn tốt nghiệp Ngành Quản Lý Đất Đai ĐẶT VẤN ĐỀ Đất đai tài nguyên Quốc gia vô quý giá, tư liệu sản xuất đặc biệt, thành phần quan trọng hàng đầu môi trường sống, địa bàn xây dựng phát triển dân sinh, kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh Vai trò đất đai người hoạt động sống trái đất quan trọng, lại giới hạn diện tích cố định vị trí Do việc sử dụng đất phải tiết kiệm hợp lý sở hiệu quả, lâu bền Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất nội dung quyền Nhà nước đất đai quản lý Nhà nước đất đai ghi rõ Mục Điều 23, 25 Luật đất đai năm 2003 Điều 18 Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 1992 qui định “Nhà nước thống quản lý toàn đất đai theo quy hoạch theo pháp luật, đảm bảo sử dụng hợp lý có hiệu nhất” Như vậy, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất nhiệm vụ quan trọng giúp Nhà nước thống quản lý toàn đất đai theo quy hoạch pháp luật Công tác lập Quy hoạch kế hoạch hoá việc sử dụng đất yêu cầu đặc biệt để xếp quỹ đất đai cho lĩnh vực đối tượng sử dụng hợp lý, có hiệu phục vụ phát triển KT - XH, giữ vững an ninh, quốc phòng, tránh chồng chéo, gây lãng phí sử dụng, hạn chế huỷ hoại đất đai, phá vỡ môi trường sinh thái Nhằm thực tốt việc quản lý đất đai đồng thời đảm bảo việc khai thác sử dụng đất hợp lý, hiệu thúc đẩy KT - XH toàn huyện phát triển quan điểm bền vững việc quy hoạch sử dụng đất cần thiết Nhu cầu xúc đặt phải nhanh chóng xác lập pháp lý khoa học để điều chỉnh kịp thời mối quan hệ có diễn biến tiêu cực phát huy yếu tố tích cực, làm sở sử dụng đất, phân bổ hợp lý, sử dụng tiết kiệm có hiệu cao quỹ đất, thiết lập hành lang pháp lý cho việc thu hồi đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng, chuyển đổi, chuyển nhượng quyền sử dụng đất địa bàn huyện thời gian tới Từ nhừng lý trên, chấp thuận khoa Quản Lý Đất Đai & Bất Động Sản trường ĐH Nông Lâm Tp.Hồ Chí Minh, UBND hun Bắc Bình Trung Tâm Kỹ Thuật Tài Ngun & Mơi Trường tỉnh Bình Thuận tiến hành thực đề tài “ Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đai huyện Bắc Bình - tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2006 2010” SVTH: Bùi Hữu Thi Trang 10 Luận văn tốt nghiệp Ngành Quản Lý Đất Đai - Đất lâm nghiệp 866,30 (bao gồm 37,75 đất rừng sản xuất, 828,75 đất rừng phòng hộ) cụ thể năm 2006 thu hồi 450,70 ha, năm 2007 thu hồi 234,20 ha, năm 2008 thu hồi 55,00 ha, năm 2009 thu hồi 102,00 ha, năm 2010 thu hồi 24,40 - Đất nuôi trồng thủy sản 23,00 ha, thu hồi vào năm 2010 :23,00 ¾ Đất phi nơng nghiệp: 416,12 ha, cụ thể năm 2006 thu hồi 22,93 ha, năm 2007 thu hồi 330,26 ha, năm 2008 thu hồi 10,47 ha, năm 2009 thu hồi 47,90 ha, năm 2010 thu hồi 4,56 Đất phi nông nghiệp cần thu hồi bao gồm: - Đất 340,39 (đất nông thôn 335,78 ha, đất thị 4,61 ha) năm 2006 thu hồi 13,27 ha, năm 2007 thu hồi 276,56 ha, năm 2008 thu hồi 4,60 ha, năm 2009 thu hồi 44,90 ha, năm 2010 thu hồi 1,06 - Đất chuyên dùng 20,83 ha, cụ thể năm 2006 thu hồi 6,73 ha, năm 2007 thu hồi 3,70 ha, năm 2008 thu hồi 3,90 ha, năm 2009 thu hồi 3,00 ha, năm 2010 thu hồi 3,50 - Đất nghĩa trang, nghĩa địa: 0,20 ha, cụ thể năm 2006 thu hồi 0,20 - Đất sông suối mặt nước chuyên dùng 52,50 ha, cụ thể thu hồi năm 2006 2,50 năm 2007 thu hồi 50,00 Diện tích đất phải thu hồi kỳ kế hoạch theo năm thể Biểu 13/KH d Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho mục đích Trong giai đoạn 2006 - 2010 khai thác cải tạo 5.965,18 đất chưa sử dụng (bao gồm 4.473,50 đất chưa sử dụng 1.491,60 đất đồi núi chưa sử dụng) đưa vào sử dụng cho mục đích: - Mở rộng diện tích đất sản xuất nơng nghiệp 1.528,60 (trồng loại hàng năm: 1.023,00 ha, trồng lâu năm 505,60 ha), đó: năm 2006 mở rộng 306,40 ha, năm 2007 mở rộng 310,20 ha, năm 2008 mở rộng 304,00 ha, năm 2009 mở rộng 304,00 ha, năm 2010 mở rộng 304,00 - Phát triển loại lâm nghiệp 1.150,00 (trong chủ yếu để trồng rừng sản xuất ), cụ thể: năm 2006 trồng 230,00 ha, năm 2007 trồng 230,00 ha, năm 2008 trồng 230,00 ha, năm 2009 trồng 230,00 SVTH: Bùi Hữu Thi Trang 78 Luận văn tốt nghiệp Ngành Quản Lý Đất Đai - Đất nuôi trồng thủy sản: 109,40 ha, năm 37,40 ha, năm 2007 mở rộng 18,00 ha, năm 2008 mở rộng 18,00 ha, năm 2009 mở rộng 18,00 năm 2010 đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng 18,00 - Đất nông nghiệp khác: 33,00 ha, năm 2006 mở rộng 3,00 ha, năm 2007 mở rộng 10,00 ha, năm 2008 mở rộng 10,00 ha, năm 2009 mở rộng 5,00 ha, năm 2010 mở rộng 5,00 - Đất ở: 38,73 (đất nơng thơn), năm 2006 mở rộng 23,33 ha, năm 2007 mở rộng 13,40 ha, năm 2008 mở rộng 2,00 - Đất có mục đích chun dùng 2.790,45 ha, cụ thể năm 2006 thực 1.117,01 ha, năm 2007 thực 931,32 ha, năm 2008 thực 296,20 ha, năm 2009 thực 221,82 ha, năm 2010 thực 224,10 - Đất tơn giáo, tín ngưỡng: 0,70 ha, thực năm 2006 - Đất nghĩa trang, nghĩa địa: 74,50 ha, cụ thể năm 2006 thực 32,30 ha, năm 2007 thực 24,70 ha, năm 2008 thực 15,50 ha, năm 2009 thực 1,00 ha, năm 2010 thực 1,00 - Đất sông suối mặt nước chuyên dùng: 239,80 ha, năm 2006 thực 166,30 ha, năm 2007 thực 73,50 ha.(được thể chi tiết Biểu 14/KH) III.6.5 Dự kiến khoản thu chi liên quan đến đất đai KHSDĐ kỳ cuối 2006 - 2010 a Căn pháp lý để ước tính khoản thu, chi liên quan đến đất đai Việc tính tốn khoản thu, chi liên quan đến đất đai kỳ kế hoạch 2006 2010 huyện Bắc Bình dựa sau: - Luật Đất đai năm 2003 - Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 Chính phủ thi hành Luật Đất đai Thơng tư số 30/2004/TT-BTNMT ngày 01/11/2004 Bộ Tài nguyên Môi trường việc hướng dẫn lập, điều chỉnh thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất - Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 Chính phủ việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất - Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 Chính phủ việc thu tiền sử dụng đất SVTH: Bùi Hữu Thi Trang 79 Luận văn tốt nghiệp Ngành Quản Lý Đất Đai - Quyết định số 1357/QĐ-BTC Quyết định số 189/QĐ-BTC Bộ Tài quy định giá cho thuê đất - Quyết định số 87/2005/QĐ-UBBT ngày 21/12/2005 UBND tỉnh Bình Thuận việc quy định giá loại đất tỉnh Bình Thuận - Quyết định số 27/2005/QĐ-UBBT ngày 04/4/2005 UBND tỉnh Bình Thuận việc quy định bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất tỉnh Bình Thuận - Phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006 - 2010 huyện Bắc Bình - Các nguồn thu từ đất địa bàn huyện Bắc Bình qua số năm b Dự kiến khoản thu, chi liên quan đến đất đai - Dự kiến khoản thu: bao gồm thu từ việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất loại thuế liên quan đến đất đai - Dự kiến khoản chi: bao gồm chi cho việc bồi thường, chi cho việc hỗ trợ chi cho việc tái định cư c Ước tính khoản thu, chi liên quan đến đất đai Bảng 17 : Cân đối tài thu - chi từ đất Hạng mục Diện tích (ha) Đơn giá (đồng/m2) I Các khoản thu Thành tiền (triệu đồng) 13.752.940 - Thu tiền giao đất đô thị 471,90 400.000 1.887.600 - Thu tiền giao đất nông thôn 285,30 150.000 427.950 - Thu tiền giao đất, cho thuê đất sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp + Đất du lịch + Các loại đất sản xuất, kinh doanh PNN khác 2.273,01 5.337.390 1.501,86 150.000 2.252.790 771.15 400.000 3.084.600 - Các nguồn thu khác (lệ phí trước bạ, thuế 6.100.000 chuyển quyền sử dụng đất, ) II Các khoản chi - Chi bồi thường thu hồi đất trồng hàng năm, đất nuôi trồng thuỷ sản 1.789.017 6.166,97 18.500 1.140.889 - Chi bồi thường thu hồi đất trồng lâu năm 290,15 25.000 72.538 - Chi bồi thường thu hồi đất rừng sản xuất 37,55 10.000 3.755 SVTH: Bùi Hữu Thi Trang 80 Luận văn tốt nghiệp - Chi bồi thường thu hồi đất rừng phòng hộ Ngành Quản Lý Đất Đai 828,75 6.000 49.725 4,61 400.000 18.440 335,78 150.000 503.670 - Chi bồi thường thu hồi đất đô thị - Chi bồi thường thu hồi đất nông thôn Cân đối thu - chi (I - II) 15.541.957 Hiệu việc điều chỉnh QH, KHSDĐ Quy hoạch sử dụng đất Huyện Bắc Bình có ý nghĩa quan trọng việc xác lập ổn định mặt pháp lý đất đai công tác quản lý thống nhà nước Đây để tiến hành giao đất, sở để chuyển đổi mục đích sử dụng đất phù hợp với đặc điểm khu vực, đáp ứng nhu cầu đất đai tối ưu cho việc thực thành cơng chiến lược cơng nghiệp hóa, đại hóa Huyện ¾ Về mặt kinh tế Phương án Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất Huyện Bắc Bình đến năm 2010 xây dựng trện sở nghiên cứu tự nhiên, kinh tế - xã hội, tài nguyên đất đai Huyện, quy hoạch ngành, quy hoạch giao thông, quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội huyện Bắc Bình, gắn liền với thực trạng phát triển kinh tế - xã hội tương lai Huyện ¾ Về mặt xã hội Quy hoạch sử dụng đất Huyện Bắc Bình có ý nghĩa quan trọng việc xác lập ổn định mặt pháp lý đất đai công tác quản lý thống nhà nước Đây để tiến hành giao đất, sở để chuyển đổi mục đích sử dụng đất phù hợp với đặc điểm khu vực, đáp ứng nhu cầu đất đai tối ưu cho việc thực thành công chiến lược cơng nghiệp hóa, đại hóa Huyện ¾ Về môi trường Bên cạnh hiệu không nhỏ KT, XH, điều chỉnh QH, KHSDĐ huyện Băc Bình mang lại mặt tích cực mơi trường đảm bảo mơi trường sinh thái, chóng sói mòn, rửa trôi, phủ xanh đất trống đồi núi trọc đặc biệt xã miền núi Phan Lâm, Phan Sơn… III.7 CÁC GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỨC HIỆN Để thực phương án điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối huyện đạt kết cao, cần có giải pháp cụ thể sau: - Tiến hành điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010 xã, thị trấn huyện phù hợp với phương án điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử SVTH: Bùi Hữu Thi Trang 81 Luận văn tốt nghiệp Ngành Quản Lý Đất Đai dụng đất huyện, phù hợp với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương để đảm bảo tính đồng tồn hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất - Cụ thể hoá tiêu phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối thông qua việc lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt - Triển khai thực việc quản lý đất đai theo phương án điều chỉnh quy hoạch kế hoạch sử dụng đất phê duyệt - Tăng cường triển khai công tác kiểm tra, tra việc thực phương án điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối huyện nhằm giám sát hoạt động hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; khắc phục nhược điểm có nâng cao chất lượng triển khai - Đầu tư ổn định cho hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất từ huyện đến xã, thị trấn để đảm bảo chất lượng, kịp thời nâng cao khả thực - Tăng cường phối hợp kế hoạch phát triển kinh tế, phát triển đô thị, đầu tư hạ tầng kỹ thuật với kế hoạch sử dụng đất giai đoạn hàng năm để nâng cao tính thực tiễn, hiệu sử dụng đất Đưa tiêu kế hoạch sử dụng đất vào hệ thống tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện - Cần có sách ưu tiên cung cấp mặt bằng, xây dựng hệ thống sở hạ tầng để tạo sức thu hút để hình thành phát triển KCN, cụm CN TTCN Hải Ninh, Hòa Thắng, Lương Sơn, khu dịch vụ, du lịch khu thương mại cầu Nam thơn Bình Lễ, Khu du lịch Bãi Chùa - Hồng Thắng, Lạch Vũng Môn, ; - Ưu tiên đầu tư phát triển sở hạ tầng khu đô thị KDC quy hoạch chỉnh trang trung tâm huyện lỵ - Chợ Lầu, KDC nông thôn Dốc Đá Phan Lâm , KDC Hồng Chính 1, 2, 3,4 Hòa Thắng,…thu hút dân cư tập trung, đẩy nhanh q trình thị hố nơng thơn tăng cường vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số - Cần có kế hoạch cụ thể, giải tốt vấn đề nông dân, nông nghiệp nông thôn, tạo nghề cho lao động nông nghiệp bị thu hồi đất sản xuất - Tập trung giải dứt điểm tình trạng thiếu đất đất sản xuất đồng bào dân tộc thiểu số xã Phan Lâm, Phan Tiến, Phan Hòa giải tốt vấn đề định canh, định cư cho vùng ngập lũ, vùng định cư SVTH: Bùi Hữu Thi Trang 82 Luận văn tốt nghiệp Ngành Quản Lý Đất Đai - Khuyến khích đầu tư thâm canh tăng vụ, chuyển đổi cấu trồng, nâng cao hiệu sử dụng đất vùng nông nghiệp điểm xã Phan Thanh, Hồng Thái, Lương Sơn,… - Nghiên cứu, đề xuất sách miễn, giảm thuế, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng sử dụng đất, khuyến khích đầu tư biện pháp hỗ trợ vốn từ ngân hàng, tín dụng (như Ngân Hàng Nông Nghiêp & Phát Triển Nông Thơn hguyện Bắc Bình) đề đáp ứng nguồn vốn chỗ cho bà đầu tư sản xuất - Tiếp tục cập nhật thông tin đất đai để điều chỉnh bổ sung, nhằm đảm bảo tính thống hiệu thực tiễn cao phương án điều chỉnh quy hoạch, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội huyện SVTH: Bùi Hữu Thi Trang 83 Luận văn tốt nghiệp Ngành Quản Lý Đất Đai KẾT LUẬN Phương án Điều chỉnh QHSDĐ huyện Bắc Bình đến năm 2010 xây dựng trện sở nghiên cứu tự nhiên, KT - XH, tài nguyên đất đai huyện, quy hoạch ngành, quy hoạch giao thông, Điều chỉnh quy hoạch tổng thể KT - XH huyện Bắc Bình, gắn liền với thực trạng phát triển KT - XH tương lai huyện QHSDĐ huyện Bắc Bình có ý nghĩa quan trọng việc xác lập ổn định mặt pháp lý đất đai công tác quản lý thống nhà nước Đây để tiến hành giao đất, sở để chuyển đổi mục đích sử dụng đất phù hợp với đặc điểm khu vực, đáp ứng nhu cầu đất đai tối ưu cho việc thực thành công chiến lược CNH - HĐH huyện Theo phương án điều chỉnh QH, KHSDĐ chọn, đến năm 2010 việc phân bổ đất đai thực sau: * Đất sản xuất nông nghiệp với quy mô diện tích 59.612,14 ha, giảm 1.854,32 Chủ yếu chuyển dịch cấu trồng nội đất nông nghiệp, trọng công tác đầu tư thâm canh tăng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp Đối với lâu năm (điều, ăn trái ) cần mở rộng diện tích, góp phần làm đảm bảo độ che phủ rừng Trong sử dụng đất nơng nghiệp cần trọng mơ hình canh tác nơng - lâm kết hợp * Đất lâm nghiệp diện tích 95.272,41 chưa kể diện tích che phủ CN dài ngày, bảo đảm cân ổn định môi trường sinh thái huyện * Đất chuyên dùng tính theo phương án tích cực đạt diện tích 7.794,42 ha, tăng 5.340,43 ha, chủ yếu đất thủy lợi, đất xây dựng, đất giao thông đất an ninh quốc phòng… * Đấtquy mơ diện tích 1.503,70 tăng thêm 431,42 để giải nhu cầu đất nhân dân Trên sở bố trí lại hình thành khu dân cư tập trung trung tâm cụm xã thông qua mở rộng khu dân cư cũ hình thành khu dân cư có quy mơ đủ lớn để tiết kiệm đất xây dựng sở hạ tầng * Hiệu sử dụng đất nâng cao tích cực khai thác quỹ đất CSD, đến năm 2010 lại 13.983,43 ha, giảm 5.965,18 chủ yếu chuyển sang đất nông nghiệp, trồng rừng sản xuất mục đích cơng cộng Diện tích đất CSD lại chủ yếu đồi CSD, CSD * Điều chỉnh QHSDĐ giúp UBND cấp thống quản lý đất đai theo quy hoạch pháp luật bảo đảm sử dụng mục đích có hiệu SVTH: Bùi Hữu Thi Trang 84 Luận văn tốt nghiệp Ngành Quản Lý Đất Đai Để việc thực công tác điều chỉnh quy hoạch mang tính hiệu cao cần sách cụ thể sau: - Chính sách ưu tiên phát triển NN tiết kiệm đất sử dụng sang mục đích PNN - Chính sách đền bù đánh thuế thỏa đáng chuyển mục đích sử dụng loại đất NN, lâm nghiệp có rừng sang mục đích khác - Chính sách đầu tư đồng bộ, kết hợp với bố trí điểm dân cư tập trung, trung tâm cụm xã theo hướng thị hóa - Chính sách ưu tiên dành đất cho phát triển NN xây dựng sở hạ tầng - Thực đồng nội dung quản lý nhà nước đất đai tất xã, ngành địa bàn Đưa nội dung, nhiệm vụ quản lý nhà nước đất đai theo phương án điều chỉnh QH, KHSDĐ phê duyệt thực tế - Tăng cường tổ chức ngành Tài nguyên Môi trường đủ mạnh huyện, xã, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cuả công tác quản lý đất đai giai đoạn tới - Hoàn thiện định mức sử dụng đất cho đối tượng sử dụng xây dựng giá đất hợp lý theo vị trí mục đích sử dụng nhằm khuyến khích nhà đầu tư ngồi nước đầu tư xây dựng sở chế biến nông sản, dịch vụ sản xuất, kinh doanh du lịch - Điều chỉnh QH - KHSDĐ đai huyện Bắc Bình thời kỳ 2006 - 2010 tài liệu quan trọng công tác quản lý đất đai địa bàn huyện Do ngành Tỉnh tạo điều kiện để huyện Bắc Bình thực tốt định hướng, mục tiêu xác định tài liệu QH này, đồng thời Tỉnh cần tạo điều kiện để huyện triển khai lập điều chỉnh QHSDĐ đai xã - Điều chỉnh QH-KHSDĐ sau UBND tỉnh phê duyệt cần công khai phổ triển rộng rãi đến ban ngành, tổ chức nhân dân huyện hiểu biết thực thi theo QH - Điều chỉnh QH -KHSDĐ bổ sung năm lần phù hợp với thực tế Ngoài cụ thể hóa KHSDĐ hàng năm - Cần có KH quản lý khu vực đất QH điều chỉnh tránh việc xây dựng tự phát ảnh hưởng đến bước QH - Trong việc thống kê đất đai hàng năm kiểm kê đất đai năm lần cần phải tổ chức thực nghiêm túc để phân tích tình hình biến động đất đai xác dựa sở trạng năm 2005 phương án điều chỉnh./ SVTH: Bùi Hữu Thi Trang 85 Luận văn tốt nghiệp Ngành Quản Lý Đất Đai DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật đất đai 2003 Nghị định 181/NĐ-CP ngày 29/10/2004 Chính phủ thi hành Luật đất đai 2003 Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 01/11/2004 Bộ Tài Nguyên Môi Trường việc hướng dẫn lập, điều chỉnh thẩm định QH, KHSDĐ Thông tư 28/2004/TT-BTNMT ngày 01/11/2004 Bộ Tài Nguyên Môi Trường việc hướng dẫn thống kê, kiểm kê đất đai xây dựng đồ trạng sử dụng đất Quy trình lập điều chỉnh QHSDĐ, KHSDĐ cấp huyện ban hành kèm theo Quyết định số 04/2005/QĐ-BTNMT ngày 30/6/2005 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Quyết định số 2584 QĐ/CT.UBND ngày 04/7/2005 Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận việc phê duyệt đề cương - dự toán dự án rà soát, điều chỉnh QHSDĐ đến năm 2010 lập KHSDĐ giai đoạn 2006 - 2010 tỉnh Bình Thuận Phan Văn Tự - giảng môn QHSDĐĐ khoa Quản Lý Đất Đai & Bất Động Sản QHSDĐĐ huyện Bắc Bình giai đoạn 2001 2010 Điều chỉnh QH tổng thể KT - XH huyện Bắc Bình đến năm 2010; QH phát triển ngành, lĩnh vực huyện đến năm 2010 10 Các tài liệu, số liệu thống kê, đồ tình hình đất đai, KT - XH địa bàn huyện Bắc Bình SVTH: Bùi Hữu Thi Trang 86 Luận văn tốt nghiệp Ngành Quản Lý Đất Đai PHỤ LỤC SVTH: Bùi Hữu Thi Trang 87 Luận văn tốt nghiệp Ngành Quản Lý Đất Đai PHUÏ LUÏC PHÂN LOẠI VÀ CHUYỂN ĐỔI TÊN ĐẤT THEO HỆ THỐNG FAO/UNESCO HUYỆN BẮC BÌNH - TỈNH BÌNH THUẬN STT TÊN VIỆT NAM TÊN THEO FAO/UNESCO KÝ HIỆU DIỆN TÍCH (ha) TỶ LỆ (%) I Nhóm đất cát ARENOSOLS AR 45.492,20 24,92 Đất cát trắng Hapli-Luvic Arenosols ARl.h 6.676,54 3,66 Đất cát đỏ Hapli-Rhodic Arenosols ARr.h 38.815,66 21,26 FL 16.571,37 9,08 FLe.or 3.715,02 2,04 II Nhóm đất phù sa FLUVISOLS Đất phù sa bồi Orthi-Eutric Fluvisols Đất phù sa không bồi Umbri-Dytric Fluvisols FLdy.um 11.041,66 6,05 Đất phù sa ngòi suối Areni-Dystric Fluvisols FLd.ar 1.814,69 0,99 CM 1.441,63 0,79 CMpl.h 1.441,63 0,79 105.922,77 58,03 III IV Nhóm đất biến đổi Đất biến đổi có tầng loang lỗ đỏ vàng Nhóm đất xám CAMBISOLS Hapli-Plinthic Cambisols ACRISOLS AC Đất xám phù sa cổ Areni-Haplic Acrisols ACh.ar 3.626,11 1,99 Đất xám đá phiến sa Lithi-Chromic Acrisols ACx.li 15.144,57 8,3 Đất xám đá macma trung tính Chromi-Arenic Acrisols ACa.cr 506,57 0,28 10 Đất Feralit vàng đỏ đá macma axit Hyperferali-Chromic Acrisols ACx.fa 72805,29 39,89 11 Đất đỏ vàng đá phiến sa Epilithi-Ferralic Acrisols ACfa.li1 13.840,23 7,58 FR 11.287,23 6,18 V Nhóm đất đỏ FERRALSOLS 12 Đất đỏ vàng đá macma trung tính Areni-Rhodic Ferralsols FRr.ar 5.614,50 3,08 13 Đất nâu vàng đá Bazan Acri-Rhodic Ferralsols FRr.ac 747,43 0,41 14 Đất xám vàng đá Bazan Acri-Xanthic Ferralsois FRx.ac 4.925,30 2,7 LP 469 0,26 LPli.dy 469 0,26 1.349,00 0,74 182.533,20 100 VI 15 Nhóm đất xói mòn trơ sỏ đá Đất xói mòn trơ sỏi đá Sơng suối, ao hồ, núi đá Tổng diện tích tự nhiên SVTH: Bùi Hữu Thi LEPTOSOLS Dystry-Lithic Leptosols Trang 88 Luận văn tốt nghiệp Biểu 05/HT-QH KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT TRONG QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ TRƯỚC CỦA HUYỆN BẮC BÌNH Thứ tự (1) Ngành Quản Lý Đất Đai CHỈ TIÊU Mã 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.11 1.1.1.1.2 1.1.1.2 1.1.2 1.2 1.2.1 1.2.1.1 1.2.1.2 1.2.1.3 1.2.1.4 1.2.2 1.2.2.1 1.2.2.2 (2) TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN ĐẤT NÔNG NGHIỆP Đất sản xuất nông nghiệp Đất trồng hàng năm Đất trồng lúa Đất chuyên trồng lúa nước Đất trồng lúa nước lại Đất trồng hàng năm lại Đất trồng lâu năm Đất lâm nghiệp Đất rừng sản xuất Đất có rừng tự nhiên sản xuất Đất có rừng trồng sản xuất Đất khoanh nuôi phục hồi rừng sản xuất Đất trồng rừng sản xuất Đất rừng phòng hộ Đất có rừng tự nhiên phòng hộ Đất có rừng trồng phòng hộ NNP SXN CHN LUA LUC LUK HNC CLN LNP RSX RSN RST RSK RSM RPH RPN RPT 1.2.2.3 1.2.2.4 1.3 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.3.1 2.2.3.2 2.2.3.3 Đất khoanh nuôi phục hồi rừng phòng hộ Đất rừng trồng phòng hộ Đất nuôi trồng thủy sản ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP Đất Đất nông thôn Đất đô thò Đất chuyên dùng Đất trụ sở quan, công trình nghiệp Đất quốc phòng, an ninh Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Đất khu công nhiệp Đất sở sản xuất, kinh doanh Đất cho hoạt động khoáng sản RPK RPM NTS PNN OTC ONT ODT CDG CTS CQA CSK SKK SKC SKS Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ 2.2.3.4 2.2.4 2.2.4.1 2.2.4.2 2.2.4.3 2.2.4.4 2.2.4.5 2.2.4.6 2.2.4.7 2ø.2.4.8 2.2.4.9 2.2.4.10 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 (3) QHSD đất duyeät (ha) (4) 182.533,20 160.082,80 56.117,56 48.606,65 8.000,00 8.000,00 40.606,65 7.510,91 103.325,24 19.119,92 17.402,73 1.717,19 84.205,32 81.390,21 2.815,11 Kết thực Diện tích (ha) Tỷ lệ (%) (5) (6)=(5)/(4)*100 182.533,20 100,00 156.727,91 97,90 61.466,46 109,53 51.837,29 106,65 10.567,80 132,10 9.128,42 114,11 1.439,38 41.269,49 101,63 9.629,17 128,20 94.988,71 91,93 34.180,80 178,77 33.000,00 189,63 457,00 26,61 723,80 60.807,91 44.671,85 3.168,86 72,21 54,89 112,57 12.967,20 640,00 6.895,67 1.252,29 1.140,29 112,00 2.688,65 53,00 317,14 74,48 272,74 5.856,68 1.072,28 974,68 97,60 2.453,99 52,01 323,50 182,89 42,62 84,93 85,63 85,48 87,14 91,27 98,13 102,01 245,56 14,20 82,73 13,50 95,07 SKX 60,28 86,66 143,76 Đất có mục đích công cộng Đất giao thông Đất thủy lợi CCC DGT DTL 2.244,03 1.034,95 1.048,91 1.895,59 1.062,76 685,34 84,47 102,69 65,34 Đất để chuyển dẫn lượng, truyền thông DNT Đất sở văn hoá Đất sở y tế Đất sở giáo dục - đào tạọ Đất sở thể dục - thể thao Đất chợ Đất có di tích, danh thắng Đất bãi thải, xử lý chất thải Đất tôn giáo,tín ngưỡng Đất làm nghóa trang, nghóa đòa Đất sông ,suối MNCD Đất phi nông nghiệp khác ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG Đất chưa sử dụng Đất đồi núi chưa sử dụng Núi đá rừng DVH DYT DGD DTT DCH LDT RAC TTN NTD SMN PNK CSD BCS DCS NCS 3,94 11,86 70,42 54,03 2,11 1,00 16,81 11,00 306,92 2.629,13 7,68 15.554,73 6.065,05 9.365,56 124,12 6,40 3,68 56,82 30,09 3,28 2,83 44,39 19,23 344,38 1.958,62 8,18 19.948,61 9.491,07 10.399,08 58,46 162,44 31,03 80,69 55,69 155,45 283,00 264,07 174,82 112,21 74,50 106,51 128,25 156,49 111,04 47,10 SVTH: Bùi Hữu Thi Trang 89 Luận văn tốt nghiệp Ngành Quản Lý Đất Đai Bieåu 06/HT-QH KẾT QUẢ THỰC HIỆN VIỆC CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRONG KỲ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ TRƯỚC CỦA HUYỆN BẮC BÌNH Đơn vò tính :ha STT CHỈ TIÊU Mã số DT theo QHSD đất duyệt (1) (2) (3) (4) ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHUYỂN SANG PHI NÔNG NGHIỆP NNP/PNN 2.811,01 2.389,53 464,00 43,90 DT chưa chuyển MĐ theo QH (5) 1.1 Đất sản xuất nông nghiệp SXN/PNN 1.1.1 Đất trồng hàng năm CHN/PNN 408,90 408,90 Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước LUC/PNN 518,20 410,96 1.1.2 Đất trồng lâu năm CLN/PNN 55,10 54,97 1.2 Đất lâm nghiệp LNP/PNN 2.347,01 2.345,63 1.2.1 Đất rừng sản xuất RSX/PNN 1.2.2 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN 2.347,01 2.345,63 1.2.3 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN 1.3 Đất nuôi trồng thủy sản NTS/PNN 1.4 Đất làm muối LMU/PNN 1.5 Đất nông nghiệp khác NKH/PNN CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT TRONG NỘI BỘ ĐẤT NÔNG NGHIỆP Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng lâu năm 5.442,05 5.088,52 2.1 LUC/CLN 3.462,05 3.258,52 2.2 Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất lâm nghiệp LUC/LNP 2.3 Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản LUC/NTS 2.4 Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp rừng RSX/NKR 150,00 2.5 Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp rừng RDD/NKR 1.830,00 2.6 Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp rừng RPH/NKR ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHUYỂN SANG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHÔNG PHẢI ĐẤT Ở PNO/PN1 3.1 Đất trụ sở quan CTS/PN1 3.2 Đất công trình nghiệp không kinh doanh SNO/PN1 3.3 3.4 Đất quốc phòng, an ninh Đất có mục đích công cộng không thu tiền sử dụng đất CQA/PN1 3.5 Đất nghóa trang, nghóa đòa Đất sông, suối mặt nước chuyên dùng NTD/PN1 3.6 11,07 3.782,39 11,93 2.139,10 1.830,00 1.631,36 CCO/PN1 SMN/PN1 ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI ĐẤT Ở CHUYỂN SANG ĐẤT Ở PKT/OTC 33,30 4.1 Đất chuyên dùng CDG/OTC 33,30 4.1.1 Đất trụ sở quan, công trình nghiệp CTS/OTC 4.1.2 Đất quốc phòng, an ninh CQA/OTC 4.1.3 Đất sản xuất , kinh doanh phi nông nghiệp CSK/OTC 4.1.4 Đất có mục đích công cộng CCC/OTC 4.2 Đất tôn giáo, tín ngưỡng TTN/OTC 4.3 4.4 Đất nghóa trang, nghóa đòa Đất sông, suối mặt nước chuyên dùng SNM/OTC 4.5 Đất phi nông ngfhiệp khác PNK/OTC SVTH: Bùi Hữu Thi DT chuyển MĐ khoâng theo QH (6) 33,30 NTD/OTC Trang 90 Luận văn tốt nghiệp Ngành Quản Lý Đất Đai Biểu 07/HT-QH KẾT QUẢ THỰC HIỆN VIỆC THU HỒI ĐẤT TRONG QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ TRƯỚC CỦA HUYỆN BẮC BIØNH Đơn vò tính :ha STT LOẠI ĐẤT PHẢI THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP Mã số DT thu hồi theo QHSD đất duyệt DT chưa thu hồi theo QH DT thu hồi không theo QH NNP 29.072,86 522,04 585,05 Đất sản xuất nông nghiệp SXN 3.805,74 522,04 585,05 Đất trồng hàng năm CHN 3.459,55 522,04 Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước LUC 3.640,35 2.387,44 1.1.2 Đất trồng lâu năm CLN 346,19 1.2 Đất lâm nghiệp LNP 25.267,12 1.2.1 Đất rừng sản xuất RSX 150,00 10.933,87 1.2.2 Đất rừng phòng hộ RPH 25.117,12 3.876,99 1.2.3 Đất rừng đặc dụng RDD 1.3 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 1.4 Đất làm muối LMU 1.5 Đất nông nghiệp khác NKH ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP PNN 439,79 262,93 386,77 2.1 Đất OTC 333,29 254,70 0,00 2.1.1 Đất nông thôn ONT 316,29 237,70 2.1.2 Đất đô thò ODT 17,00 17,00 2.2 Đất chuyên dùng CDG 53,30 0,12 8,33 CQA 5,00 2.2.3 Đất trụ sở quan,công trình nghiệp Đất quốc phòng, an ninh Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp CTS 2.2.4 Đất có mục đích công cộng CCC 2.3 Đất tôn giáo,tín ngưỡng TTN 2.4 NTD 2.5 Đất làm nghóa trang, nghóa đòa Đất sông ,suối mặt nước chuyên dùng 2.6 Đất phi nông nghiệp khác 1.1 1.1.1 2.2.1 2.2.2 SVTH: Bùi Hữu Thi 585,05 0,00 CSK SMN PNK 63,69 50,48 53,30 0,12 53,20 8,11 321,26 1,82 Trang 91 Luận văn tốt nghiệp Ngành Quản Lý Đất Đai Biểu 08/HT-QH KẾT QUẢ THỰC HIỆN VIỆC ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG ĐƯA VÀO SỬ DỤNG CHO CÁC MỤC ĐÍCH TRONG QHSD ĐẤT KỲ TRƯỚC CỦA HUYỆN BẮC BÌNH Đơn vò tính: STT MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG Mã (1) (2) (3) ĐẤT NÔNG NGHIỆP Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng theo QHSDĐ duyệt (ha) (4) Kết qủa thực Diện tích (ha) Tỷ lệ (%) (5) (6) NNP 8.295,86 6.234,43 75,15 3.327,84 62,63 1.1 Đất sản xuất nông nghiệp SXN 5.313,70 1.1.1 Đất trồng hàng năm CHN 1.432,80 Trong đó: đất trồng lúa LUC 0,00 91,96 1.1.2 Đất trồng lâu năm CLN 3.880,90 3.327,84 85,75 1.2 Đất lâm nghiệp LNP 2.982,16 2.746,59 92,10 1.2.1 Đất rừng sản xuất RSX 982,16 2.477,70 252,27 1.2.2 Đất rừng phòng hộ RPH 2.000,00 268,89 13,44 1.2.3 Đất rừng đặc dụng RDD 1.3 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 1.4 Đất làm muối LMU 1.5 Đất nông nghiệp khác NKH ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP PNN 0,00 321,16 2.1 Đất OTC 0,00 4,62 2.1.1 Đất nông thôn ONT 2.1.2 Đất đô thò ODT 2.2 Đất chuyên dùng CDG 2.2.1 Đất trụ sở quan, công trình nghiệp CTS 1,95 2.2.2 Đất quốc phòng, an ninh CQA 2,40 2.2.3 Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp CSK 115,37 2.2.4 Đất có mục đích công cộng CCC 77,52 2.3 Đất tôn giáo,tín ngưỡng TTN 3,97 2.4 Đất làm nghóa trang, nghóa đòa NTD 18,26 2.5 Đất sông ,suối mặt nước chuyên dùng SMN 97,07 2.6 Đất phi nông nghiệp khác PNK SVTH: Bùi Hữu Thi 160,00 4,62 0,00 197,24 Trang 92 ... huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2006 – 2010 Giáo viên hướng dẫn: TS Nguyễn Văn Tân – khoa Quản Lý Đất Đai & Bất Động Sản Đề tài: Điều chỉnh Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất đai huyện Bắc. .. cứu điều chỉnh quy hoạch SDĐĐ - Đất đai - Đối tượng sử dụng đất: điều kiện tự nhiên, quy luật phát triển KT XH, điều kiện sở hạ tầng vùng chủ sử dụng đất với mục đích sử dụng đất chủ sử dụng đất. .. soát, điều chỉnh QHSDĐ đến năm 2010 lập KHSDĐ giai đoạn 2006 - 2010 tỉnh Bình Thuận - Điều chỉnh quy hoạch tổng thể KT - XH huyện Bắc Bình đến năm 2010; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực huyện
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI HUYỆN BẮC BÌNH, TỈNH BÌNH THUẬN GIAI ĐOẠN 2006 – 2010 , ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI HUYỆN BẮC BÌNH, TỈNH BÌNH THUẬN GIAI ĐOẠN 2006 – 2010 , KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, Biểu 01: Cơ cấu hiện trạng sử dụng đất đai năm 2005, KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, b. Đặc điểm địa hình, địa mạo, c. Tài nguyên khoáng sản,  Những khó khăn và hạn chế, b. Hệ thống thủy lợi, b.. Công tác quản lý nhà nước về đất đai từ năm 1993 và luật đất đai năm 2003 đến nay,  Về công tác QH, KHSDĐ, b. Hiện trạng sử dụng các loại đất,  Đất phi nông nghiệp, c. Đất chưa sử dụng, Đánh giá chung về tình hình quản lý, sử dụng và biến động đất đai 2000 – 2005, c. Đánh giá tiềm năng khai thác đất chưa sử dụng, e. Đất chưa sử dụng, - Sử dụng đầy đủ, tiết kiệm, hợp lý và có hiệu quả cao quỹ đất hiện có vào các mục đích khác nhau., b. Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai,  Về môi trường, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay