DẪN LUẬN NGÔN NGỮ HỌC

62 11 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 09:44

1 Cái biểu tín hiệu ngơn ngữ: âm thanh, mà tai người nghe Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng V Câu hỏi Tập hợp ngơn ngữ có chung nguồn gốc gọi ngữ hệ ngôn ngữ Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng V Câu hỏi Quan hệ liên tưởng là: quan hệ yếu tố có mặt yếu tố vắng mặt Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng V Câu hỏi Ngôn ngữ học nghiên cứu ngôn ngữ Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng V Câu hỏi Loại hình ngơn ngữ là: khái niệm ngơn ngữ học dùng để tập hợp ngôn ngữ có chung hay hay nhiều đặc điểm hình thái định Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng V Loại hình ngơn ngữ là: khái niệm ngôn ngữ học dùng để tập hợp ngôn ngữ có chung hay hay nhiều đặc điểm hình thái định Chọn câu trả lời: a Đúng V b Sai Câu hỏi Âm vị khác âm tố: âm tố đơn vị ngữ âm nhỏ nhất, phân chia Âm vị đơn vị ngôn ngữ nhỏ dùng để cấu tạo vỏ âm Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng V Câu hỏi Quan niệm đắn chất ngôn ngữ: ngôn ngữ tượng xã hội tượng xã hội đặc biệt Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng V Câu hỏi Ngôn ngữ học nghiên cứu ngôn ngữ Chọn câu trả lời: a Đúng V b Sai Câu hỏi Tín hiệu ngơn ngữ bao gồm: Hình vị, từ Chọn câu trả lời: a Sai V b Đúng Quan niệm đắn chất ngôn ngữ: ngôn ngữ tượng xã hội tượng xã hội đặc biệt Chọn câu trả lời: a Đúng V b Sai Câu hỏi Cái biểu tín hiệu ngơn ngữ: âm thanh, mà tai người nghe Chọn câu trả lời: a Đúng V b Sai Cách thức phát triển ngôn ngữ: phát triển từ từ, khơng đột biến, có phát triển không đồng mặt ngôn ngữ (từ vựng biến đổi nhanh nhất, ngữ âm tương đối chậm ngữ pháp biển đổi) Chọn câu trả lời: a Đúng V b Sai Tính võ đốn là: tính khơng có lý do, thói quen cộng đồng sử dụng ngôn ngữ Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng V Từ vựng tập hợp tất từ đơn vị tương đương với từ đơn vị ngôn ngữ Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng V Thuật ngữ “ngôn ngữ” mà ta nghiên cứu giống ngôn ngữ “ngôn ngữ hội họa”, “ngôn ngữ điện ảnh” “ngôn ngữ âm nhạc” Chọn câu trả lời: a Sai V b Đúng Quan hệ liên tưởng là: quan hệ yếu tố có mặt yếu tố vắng mặt Chọn câu trả lời: a Đúng V b Sai Người ta nghiên cứu ngôn ngữ học từ từ thời cổ đại, muộn nửa cuối TK IV trước công nguyên Chọn câu trả lời: a Đúng V b Sai Tập hợp ngơn ngữ có chung nguồn gốc gọi ngữ hệ ngôn ngữ Chọn câu trả lời: a Đúng V b Sai Cách thức phát triển ngôn ngữ: phát triển từ từ, khơng đột biến, có phát triển khơng đồng mặt ngôn ngữ (từ vựng biến đổi nhanh nhất, ngữ âm tương đối chậm ngữ pháp biển đổi) Chọn câu trả lời: a Đúng V b Sai Tính võ đốn là: tính khơng có lý do, thói quen cộng đồng sử dụng ngơn ngữ Chọn câu trả lời: a Đúng V b Sai Người ta nghiên cứu ngôn ngữ học từ từ thời cổ đại, muộn nửa cuối TK IV trước công nguyên Chọn câu trả lời: a Đúng V b Sai Lê Nin nhận định vai trò ngơn ngữ: Ngơn ngữ phương tiện giao tiếp quan trọng người Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng ngữ V Từ vựng tập hợp tất từ đơn vị tương đương với từ đơn vị ngôn Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng V Thuật ngữ “ngôn ngữ” mà ta nghiên cứu giống ngôn ngữ “ngôn ngữ hội họa”, “ngôn ngữ điện ảnh” “ngôn ngữ âm nhạc” Chọn câu trả lời: a Sai V b Đúng Loại hình ngơn ngữ là: khái niệm ngơn ngữ học dùng để tập hợp ngôn ngữ có chung hay hay nhiều đặc điểm hình thái định Chọn câu trả lời: a Đúng V b Sai Tiếng Việt họ với nhóm ngơn ngữ: Họ Môn Khơ me (Việt, Mường, BaNa, Khơ Mú, Cơ Tu, Khơ Me) Chọn câu trả lời: a Đúng V b Sai Âm vị khác âm tố: âm tố đơn vị ngữ âm nhỏ nhất, phân chia Âm vị đơn vị ngôn ngữ nhỏ dùng để cấu tạo vỏ âm Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng V Tính đặc biệt ngơn ngữ thể ở: ngôn ngữ không thuộc kiến trúc thượng hạ tầng, khơng mang tính giai cấp khơng phát triển theo đường đột biến Chọn câu trả lời: a Đúng V b Sai Tín hiệu yếu tố vật chất kích thích vào giác quan người, làm cho người ta tri giác thông qua biết khác cách lý giãi, suy diễn tín hiệu Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng V Âm vị khác âm tố: âm tố đơn vị ngữ âm nhỏ nhất, phân chia Âm vị đơn vị ngôn ngữ nhỏ dùng để cấu tạo vỏ âm Chọn câu trả lời: a Đúng V b Sai Tiếng Anh Tiếng Nga thuộc loại hình ngơn ngữ: khơng đơn lập, hòa kết Chọn câu trả lời: a Đúng V b Sai Tín hiệu ngơn ngữ bao gồm: Hình vị, từ Chọn câu trả lời: a Đúng b Sai V Tính đặc biệt ngơn ngữ thể ở: ngôn ngữ không thuộc kiến trúc thượng hạ tầng, khơng mang tính giai cấp khơng phát triển theo đường đột biến Chọn câu trả lời: a Đúng V b Sai Đơn vị ngôn ngữ có tính độc lập hình thưc nghĩa: từ Chọn câu trả lời: a Sai V b Đúng Cái biểu tín hiệu ngơn ngữ: âm thanh, mà tai người nghe Chọn câu trả lời: a Đúng b Sai V Từ vựng tập hợp tất từ đơn vị tương đương với từ đơn vị ngôn ngữ Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng V Ngôn ngữ tượng xã hội đặc biệt Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng V Bản chất tìn hiệu ngơn ngữ: chất: võ đốn, tính mặt, tính hình tuyến Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng V Tập hợp ngơn ngữ có chung nguồn gốc gọi ngữ hệ ngôn ngữ Chọn câu trả lời: a Đúng V b Sai Tiếng Anh có âm từ mà khơng có trọng âm câu Chọn câu trả lời: Câu trả lời là: Có loại trường nghĩa: biểu vật, biểu niệm, tuyến tính liên tưởng Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng V Phản hồi Câu trả lời là: Câu hỏi Câu trả lời Điểm 1,00 ngồi khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mơ tả câu hỏi Con đường hình thành ngơn ngữ dân tộc: đường: chất liệu vốn có (Pháp, Việt Nam), pha trộn nhiều dân tộc (tiếng Anh), tập trung nhiều tiếng địa phương (Nga) Chọn câu trả lời: a Đúng b Sai Phản hồi Đáp án là: Đúng Câu trả lời là: Câu hỏi V Câu trả lời Điểm 1,00 khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi Từ đồng nghĩa chia làm loại: Tuyệt đối (Hán Việt Việt, từ cũ từ mới, địa phương toàn dân) Tương đối (khác sắc thái biểu cảm) Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng V Phản hồi Đáp án là: Đúng Câu trả lời là: Câu hỏi Câu trả lời Điểm 1,00 ngồi khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mơ tả câu hỏi Có ba quan hệ ngữ pháp chủ yếu: Đẳng lập, phụ, chủ vị Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Phản hồi Đáp án là: Đúng Câu trả lời là: Câu hỏi Câu trả lời khơng Điểm 0,00 ngồi khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi Tiếng Việt ngơn ngữ phân tích tính Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng V Phản hồi Câu trả lời là: Phạm trù số, cách đặc trưng ngữ pháp tiếng Việt Chọn câu trả lời: a Đúng b Sai Phản hồi Đáp án là: Sai Câu trả lời là: Câu hỏi Câu trả lời Điểm 1,00 khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi Miêu tả ngun âm “U”: dòng sau, độ mở hẹp, tròn mơi Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Phản hồi Đáp án là: Đúng Câu trả lời là: Câu hỏi Câu trả lời không Điểm 0,00 khoảng 1,00 V Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi Đơn vị ngữ pháp gồm: âm vị, hình vị, từ/ cụm từ câu Chọn câu trả lời: a Đúng b Sai Phản hồi Câu trả lời là: Câu hỏi Câu trả lời Điểm 1,00 khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mơ tả câu hỏi Có ba quan hệ ngữ pháp chủ yếu: Đẳng lập, phụ, chủ vị Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Phản hồi Đáp án là: Đúng Câu trả lời là: Tiếng Anh chủ yếu dùng phương thức chắp dính Chọn câu trả lời: a Đúng b Sai Phản hồi Đáp án là: Sai Câu trả lời là: Câu hỏi Câu trả lời Điểm 1,00 khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi Miêu tả nguyên âm “U”: dòng sau, độ mở hẹp, tròn mơi Chọn câu trả lời: a Đúng b Sai Phản hồi Đáp án là: Đúng Câu trả lời là: Câu hỏi Câu trả lời Điểm 1,00 khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi Gỉa thuyết nguồn gốc ngôn ngữ thời Phục Hưng> thuyết tượng thanh, thuyết cảm thán,thuyết quy ước xã hội,thước ngôn ngữ cử Chọn câu trả lời: a Đúng V b Sai Phản hồi Đáp án là: Đúng Câu trả lời là: Câu hỏi Câu trả lời Điểm 1,00 ngồi khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mơ tả câu hỏi Có loại trường nghĩa: biểu vật, biểu niệm, tuyến tính liên tưởng Chọn câu trả lời: a Đúng b Sai Phản hồi Đáp án là: Đúng Câu trả lời là: Câu hỏi Câu trả lời Điểm 1,00 khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi Con đường hình thành ngơn ngữ dân tộc: đường: chất liệu vốn có (Pháp, Việt Nam), pha trộn nhiều dân tộc (tiếng Anh), tập trung nhiều tiếng địa phương (Nga) Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Phản hồi Đáp án là: Đúng Câu trả lời là: Phương thức biến tố trong: biến đổi phận tố để thể thay đổi ý nghĩa ngữ pháp Chọn câu trả lời: a Đúng V b Sai Phản hồi Đáp án là: Đúng Câu trả lời là: Câu hỏi Câu trả lời Điểm 1,00 khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi Âm tố chia làm loại: âm tố nguyên âm âm tố phụ âm Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Phản hồi Đáp án là: Đúng Câu trả lời là: Câu hỏi Câu trả lời Điểm 1,00 khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi Phạm trù số, cách đặc trưng ngữ pháp tiếng Việt Chọn câu trả lời: a Đúng b Sai Phản hồi Đáp án là: Sai Câu trả lời là: Câu hỏi Câu trả lời Điểm 1,00 khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi Tiếng Anh ngơn ngữ tổng hợp tính Chọn câu trả lời: a Đúng b Sai Phản hồi Đáp án là: Đúng Câu trả lời là: Câu hỏi Câu trả lời Điểm 1,00 khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi Trong tiếng Việt cụm từ “cha con” quan hệ chủ vị Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Phản hồi Đáp án là: Sai Câu trả lời là: Tiếng Nga gồm cách Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Phản hồi Đáp án là: Đúng Câu trả lời là: Câu hỏi Câu trả lời khơng Điểm 0,00 ngồi khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi Tiếng Việt chủ yếu dùng phương thức: hư từ, trật tự từ, ngữ điệu Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Phản hồi Câu trả lời là: Câu hỏi Câu trả lời Điểm 1,00 ngồi khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mơ tả câu hỏi Từ speakers gồm ba hình vị Chọn câu trả lời: a Đúng V b Sai Câu hỏi Phương thức biến tố trong: biến đổi phận tố để thể thay đổi ý nghĩa ngữ pháp Chọn câu trả lời: a Đúng V b Sai Câu hỏi Gỉa thuyết nguồn gốc ngôn ngữ thời Phục Hưng> thuyết tượng thanh, thuyết cảm thán,thuyết quy ước xã hội,thước ngôn ngữ cử Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Câu hỏi V Âm tiết chia làm hai loại chính: mở khép.Trong có nửa mở nửa khép Chọn câu trả lời: a Đúng V b Sai Câu hỏi Tiếng Anh chủ yếu dùng phương thức chắp dính Chọn câu trả lời: a Đúng b Sai V Tiếng Việt ngôn ngữ tổng hợp tính Chọn câu trả lời: a Sai V b Đúng Câu hỏi Từ “nhí nhảnh” có: từ,2 âm tiết, hình vị, âm vị âm tố Chọn câu trả lời: a Sai V b Đúng Gía trị đơn vị ngơn ngữ quy đinh bởi: Âm vị, hình vị, từ, câu Chọn câu trả lời: A Sai B Đúng V ... Thuật ngữ ngôn ngữ mà ta nghiên cứu giống ngôn ngữ ngôn ngữ hội họa”, ngôn ngữ điện ảnh” ngôn ngữ âm nhạc” Chọn câu trả lời: a Sai V b Đúng Loại hình ngơn ngữ là: khái niệm ngôn ngữ học dùng... chất ngôn ngữ: ngôn ngữ tượng xã hội tượng xã hội đặc biệt Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng V Câu hỏi Ngôn ngữ học nghiên cứu ngôn ngữ Chọn câu trả lời: a Đúng V b Sai Câu hỏi Tín hiệu ngơn ngữ. .. ngơn ngữ Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng V Từ vựng tập hợp tất từ đơn vị tương đương với từ đơn vị ngôn ngữ Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng V Thuật ngữ ngôn ngữ mà ta nghiên cứu giống ngôn ngữ “ngôn
- Xem thêm -

Xem thêm: DẪN LUẬN NGÔN NGỮ HỌC, DẪN LUẬN NGÔN NGỮ HỌC

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay