ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN MÔN ĐẠI CƯƠNG VĂN HÓA

7 10 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 09:41

1 Khái niệm văn hiến dùng để chỉ: A Giá trị văn hóa vật chất B Các yếu tố văn hóa vật thể phi vật thể C Giá trị văn hóa vật chất tinh thần D Giá trị văn hóa tinh thần V "Lối sống mà công xã hay lạc tuân thủ gọi văn hoá" thuộc cách định nghĩa: A Cấu trúc B Liệt kê C Nguồn gốc D Chuẩn mực V 3“Vì lẽ sinh tồn mục đích sống, lồi người sáng tạo phát minh ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, công cụ sinh hoạt hàng ngày mặc, ăn, phương thức sử dụng Toàn sáng tạo phát minh văn hố” định nghĩa của: A UNESCO B Hồ Chí Minh V C Phan Ngọc D Đào Duy Anh Định nghĩa: “Văn hoá phản ánh thể cách tổng quát sống động mặt sống (của cá nhân cộng đồng) diễn khứ, diễn tại, qua hàng bao kỷ, cấu thành nên hệ thống giá trị, truyền thống, thẩm mỹ lối sống mà dựa dân tộc khẳng định sắc riêng mình” của: A E.B.Tylor B L.A.White C L.A.White D UNESCO V "Văn hoá hành vi ứng xử có mà hệ người cần phải nắm lại từ đầu" thuộc cách định nghĩa: A Chuẩn mực B Tâm lý học V C Cấu trúc D Nguồn gốc Luận điểm “Văn hóa Việt Nam thống đa dạng” rút từ công cụ nghiên cứu: A Tọa độ văn hóa B Nhân học – văn hóa V C Giao lưu – tiếp biến văn hóa D Địa - văn hóa Cơng cụ khơng sử dụng để nghiên cứu Đại cương văn hóa Việt Nam là? A Giao lưu – tiếp biến văn hóa B Nhân học – văn hóa C Tơn giáo V D Địa - văn hóa “Văn hố tổ hợp phương thức hoạt động niềm tin tạo thành trụ cột sống kế thừa mặt xã hội” thuộc cách định nghĩa: A Liệt kê B Tâm lý học C Cấu trúc D Lịch sử V Khái niệm văn vật dùng để chỉ: A Giá trị văn hóa vật chất tinh thần B Các yếu tố văn hóa vật thể phi vật thể C Giá trị văn hóa vật chất V D Giá trị văn hóa tinh thần 10- “Càng gần trung tâm, ảnh hưởng văn hóa gốc sâu đậm, xa trung tâm, ảnh hưởng văn hóa gốc phai nhạt” luận điểm rút từ cơng cụ nghiên cứu: A Nhân học – văn hóa B Tọa độ văn hóa C Giao lưu – tiếp biến văn hóa V D Địa - văn hóa 11 Đặc điểm văn hóa “Tơn sùng phụ nữ phồn thực” rút từ công cụ nghiên cứu: A Nhân học văn hóa B Địa văn hóa V C Tôn giáo D Giao lưu – tiếp biến văn hóa 12 Để xác định đối tượng nghiên cứu Đại cương văn hóa Việt Nam, nhà văn hóa học sử dụng phương pháp: A Lịch sử B Qui nạp diễn dịch C Logic kết hợp với lịch sử V D Logic 13 Tính dung chấp văn hóa Việt Nam xác định cơng cụ nghiên cứu: A Nhân học văn hóa B Địa – văn hóa C Giao lưu – tiếp biến văn hóa D Cả ba phương án V 14 Phạm vi nghiên cứu Đại cương văn hóa Việt Nam văn hóa của: A Cộng đồng người sống lãnh thổ nước CHXHCN Việt Nam V B Cộng đồng người Việt khu vực Đông Nam Á C Cộng đồng người Việt khu vực châu Á D Cộng đồng người Việt sinh sống giới 15 Địa văn hóa cơng cụ nghiên cứu văn hóa bằng: A Cả ba phương án B Không gian C Thời gian D Hoàn cảnh địa lý V 16 Đối tượng nghiên cứu Đại cương văn hóa Việt Nam là? A Các yếu tố văn hóa mang tính khu vực B Các yếu tố văn hóa mang tính nhân loại C Các yếu tố văn hóa Việt Nam D Các yếu tố tạo thành sắc văn hóa Việt Nam 17 Bản sắc văn hóa khái niệm dùng để chỉ: A Mọi yếu tố văn hóa B Văn hóa tộc người C Văn hóa cộng đồng V D Các yếu tố văn hóa phân biệt chủ thể văn hóa cấp độ khác V 18Công cụ nghiên cứu sử dụng phổ biến để nghiên cứu văn hóa dân gian văn hóa tộc người là? A Giá trị văn hóa vật chất tinh thần B Giá trị văn hóa tinh thần C Các yếu tố văn hóa vật thể phi vật thể D Địa – văn hóa V 19 Luận điểm “ Những cộng đồng sống khu vực lãnh thổ có sinh hoạt văn hóa giống nhau” rút từ cơng cụ nghiên cứu: A Địa - văn hóa V B Nhân học – văn hóa C Giao lưu – tiếp biến văn hóa D Tọa độ văn hóa 19 “Chúng tơi gọi tất phân biệt người với động vật văn hóa” thuộc cách định nghĩa: A Lịch sử B Chuẩn mực C Nguồn gốc V D Tâm lý học 20 Lối sống mà công xã hay lạc tuân thủ gọi văn hoá" thuộc cách định nghĩa: A Cấu trúc X B Chuẩn mực C Nguồn gốc D Liệt kê Theo triết lý Âm dương, khí âm khí dương là? A Nam nữ X B Yếu tố vật chất C Yếu tố tinh thần D Vật chất ý thức Tín ngưỡng phổ biến Việt Nam là? A Thờ Thổ công B Thờ Tổ tiên C Phồn thực V D Thờ Thành Hoàng Trong thuyết Ngũ hành, người thuộc hành: A Hỏa B Mộc X C Thổ D Kim Trong thuyết Ngũ hành, vị cay thuộc hành: A Thủy B Mộc C Kim D Hỏa X 5Nhạc cụ biểu tính tổng hợp nghệ thuật sắc người Việt Nam là? A Đàn pianô B Đàn tranh C Đàn bầu X D Đàn Viôlông 6Tam giáo đồng nguyên Việt Nam là? A Nho – Đạo – Phật V B Nho – Phật – Pháp C Đạo – Phật – Pháp D Nho – Đạo – Pháp Đặc điểm phân biệt nghệ thuật hình khối văn hóa Việt Nam với văn hóa phương Tây ? A Tính linh hoạt B Tính tổng hợp C Tính biểu trưng D Tính biểu cảm X 8Văn miếu nơi thờ: A Ơng tổ nghề bn bán B Ơng tổ nghề y C Ông tổ nghề dạy học V D Ông tổ nghệ thuật 9Phật giáo đưa lên làm quốc giáo Việt Nam thời kỳ: A Nguyễn B Hậu Lê C Lý – Trần V D Đinh – Lê 10 An nam tứ đại khí di sản văn hóa: A Nho giáo X B Thiên chúa giáo C Phật giáo D Đạo giáo X 11 Lịch Âm dương mà người Việt Nam sử dụng xây dựng: A Theo chu kỳ vòng quay mặt trăng B Theo độ dài ngũ hành C Theo chu kỳ vòng quay mặt trời D Cả ba phương án V 12 Trong thuyết Ngũ hành, màu trắng thuộc hành: A Thủy B Kim V C Hỏa D Mộc 13 Trong lịch sử Việt Nam, tôn giáo gắn với chủ nghĩa yêu nước là? A Phật giáo V B Đạo giáo C Thiên Chúa giáo D Bà la môn giáo 14 Trong thuyết Ngũ hành, phương Bắc thuộc hành: A Thổ B Hỏa C Thủy V D Kim 15 Chùa Việt Nam nơi thờ: A Các vị thần B Phật V C Cả ba phương án D Các vị anh hùng có cơng với nước ... chấp văn hóa Việt Nam xác định công cụ nghiên cứu: A Nhân học văn hóa B Địa – văn hóa C Giao lưu – tiếp biến văn hóa D Cả ba phương án V 14 Phạm vi nghiên cứu Đại cương văn hóa Việt Nam văn hóa. .. Nhân học – văn hóa V C Giao lưu – tiếp biến văn hóa D Địa - văn hóa Công cụ không sử dụng để nghiên cứu Đại cương văn hóa Việt Nam là? A Giao lưu – tiếp biến văn hóa B Nhân học – văn hóa C Tơn... tố văn hóa mang tính nhân loại C Các yếu tố văn hóa Việt Nam D Các yếu tố tạo thành sắc văn hóa Việt Nam 17 Bản sắc văn hóa khái niệm dùng để chỉ: A Mọi yếu tố văn hóa B Văn hóa tộc người C Văn
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN MÔN ĐẠI CƯƠNG VĂN HÓA, ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN MÔN ĐẠI CƯƠNG VĂN HÓA

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay