Giao an giao duc ki nang song lop 8

35 9 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 09:18

Chủ đề GI TR CA TễI I Mục tiêu học: Giúp học sinh: - Hiểu rõ đợc Giá trị thân; biết tự xác định đánh giá giá trị thân - Biết thực hành động, việc làm phù hợp để thể giá trị - Làm hiểu đợc nội dung tập tài liệu (Bài tập rèn luyện sống lớp 8) - Gi¸o dơc cho häc sinh cã ý thøc rèn luyện, trau dồi nh bảo vệ giá trị thân mình, đồng thời biết tôn trọng giá trị ngời khác II Các cần giáo dục: - Chia sẻ, nhận diện, tự xác định giá trị, giao tiếp, phân tích giải tình III Phơng pháp thuật dạy học tích cực: - Nêu vấn đề, thảo luận nhóm, trò chơi, đóng vai, động não IV Đồ dùng, phơng tiện: - Vở tập thực hành sống lớp 8, bảng phụ, tài liệu tham khảo (nếu có) V.Tiến trình hoạt động dạy học ổn định tỉ chøc KiĨm tra - Sù chn bÞ cđa học sinh Bài Hoạt động Thầy Hoạt động 1: Giáo viên tổ chức cho học sinh thực phần tài liệu: - Gv t đề : Bất có điều đáng tự hào thân Hãy xác định điều em thấy hài lòng, tự hào ghi lại theo nội dung sau: Suy ngẫm viết câu trả lời ngắn: - Ai người quan trọng với em? - Phẩm chất quan trọng em cần có gì? Chia sẻ với bạn bè nhng iu Hoạt động Trò Chia sẻ theo cặp - Hs theo dõi nội dung tài liệu lắng nghe phần đặt vấn đề Gv - Nghiên cứu xác định điều thấy hài lòng ghi giấy - Trao đổi theo cặp nội dung ghi giải thích lí giải thích lí So sánh chia sẻ em với bạn, tìm hiểu giống khác - Gv tæ chøc cho h/s suy ngẫm, xác định; chia sẻ, trao đổi theo cặp với bạn bè lớp, từ đa nhận xét, định hớng Hoạt động 2: Híng dÉn häc sinh thùc hiƯn néi dung thø tài liệu: - Gv cho h/s đọc yêu cầu cđa mơc tµi liƯu - Tỉ chøc cho h/s suy nghĩ, nghiên cứu gọi h/s lên bảng làm (Bảng phụ) ? Em tán thành ý kiến giá trị thân ngời ? Hãy đánh dấu (v) vào ô tơng ứng ? Chä St ný C¸c ý kiÕn t kiÕ n Lµ phÈm chÊt cã ë tõng a ngêi Lµ quy tắc đợc b quy định cộng đồng cần thực Là điều có ý nghĩa c quan trọng thân Là nội quy trờng, d lớp học dành cho học sinh Là điều quý giá để ngời phải bảo vệ, giữ e gìn tôn trọng, theo đuổi Là niềm tin giúp ngg ời hành động theo phơng hớng h Là điều ngời khác yêu cầu em thực - Hs so sánh chia sẻ với bạn bè tù rót nhËn xÐt ý kiÕn cđa em - H/s đọc mục tài liệu - H/s suy nghĩ, nghiên cứu ý kiến tài liệu đa lựa chọn - Lên bảng làm bµi - H/s líp nhËn xÐt, bỉ sung Nhận diện giá trị thân - Lớp trởng chia lớp thành nhóm, thực nội dung gv yêu cầu - H/s nghiên cứu, trao đổi đa ý kiến trả lời với tình m×nh (phiÕu häc tËp) hiƯn Gv: tỉ chøc cho H/s lớp nhận xét, đánh giá GV: Nhận xét, định hớng Các ý kiến nên chọn: a, c, e, g Hoạt động 3: Hớng dẫn học sinh thực néi dung thø tµi liƯu: - Gv Tỉ cho h/s trao đổi, nghiên cứu tình tài liệu theo nhóm + Nhóm 1: Tình + Nhãm 2: T×nh huèng + Nhãm 3: Tình - Gv yêu cầu nhóm thực nhiệm vụ nhóm thể phiếu học tập - Tổ chức cho nhóm trình bày nhận xét lẫn - Các nhóm cử đại diện trình bày tình : + Nhãm 1: T×nh huèng + Nhãm 2: T×nh huèng + Nhãm 3: T×nh huèng - H/s nhóm nhận xét phần trả lời nhóm bạn Tự xác định giá trị - Gv: tổng kết, định hớng, đa thân phơng án trả lời đúng: Giá trị đợc - H/s đọc nghiên cứu nội thể tình huống: + Tình hng 1: TiÕn lµ mét Hs dung tµi liƯu chăm học tập, thân thiện với - Hs trao đổi với bạn kết làm bạn bè, lễ độ với thầy cô giáo + Tình 2: Ngọc cô bé xinh đẹp, dễ thơng Ngọc chó ý tíi trang phơc, dµnh thêi gian tËp Yoga, tập bơi để thể cân đối, khoẻ mạnh; ớc mơ lớn lên trở thành ngời mẫu tiếng + Tình : Trang hs thông minh, nhanh nhẹn, học giỏi môn Gv: Chuyển ý Hoạt động 4: Hớng dẫn học sinh thực nội dung thø tµi liƯu: - Gv: Tỉ chøc cho học sinh bày tỏ quan điểm nội dung tài liệu (bảng phụ) ? Em xác định nội dung mà cho quan trọng không quan trọng, nội dung dới đây? - Lên bảng đánh dấu vào ô tơng ứng Kh« Qu ng S an qua - H/s nhËn xÐt, bỉ sung vỊ ý kiÕn tt trä n phÇn lùa chọn bạn ng trọn g Là ngời đợc gia đình tin cậy Là học sinh giái Lµ mét ngêi nỉi tiÕng Lµ mét ngời giàu có Là ngời bạn chân thật C xử lịch lãm Khoẻ mạnh Có nhiều bạn bè Nói khéo léo Là đầu bếp gỏi Nhảy thành thạo híp hóp Biết bơi Sử dụng thành thạo máy vi tính Biết hát hát hay Biết cách kiếm tiền - Yêu cầu H/s trao đổi làm - Gọi học sinh lên làm (Mỗi Hs nội dung) - Tỉ chøc cho h/s líp nhËn xÐt, bỉ sung - GV: Nhận xét, định hớng Các nội dung quan träng 1,2,5,6,7,8,9,112,13 nªn chän: Cđng cè - Gv hệ thống kiến thức trọng tâm tiết học Dặn dò - Học, nắm vững nội dung kiến thức - Rèn luyện liên quan tới chủ đề học - Đọc chuẩn bị nội dung VI Rút kinh nghiƯm: Chđ ®Ị GIÁ TRỊ CỦA TƠI (TiÕp theo) I Mục tiêu học: Giúp học sinh: - Hiểu rõ đợc Giá trị thân; biết tự xác định đánh giá giá trị thân - Biết thực hành động, việc làm phù hợp để thể giá trị - Làm hiểu đợc nội dung tập tài liệu (Bài tập rèn luyện sống lớp 8) - Giáo dục cho học sinh cã ý thøc rÌn lun, trau dåi còng nh bảo vệ giá trị thân mình, đồng thời biết tôn trọng giá trị ngời khác II Các cần giáo dục: - Chia sẻ, nhận diện, tự xác định giá trị, giao tiếp, phân tích giải tình III Phơng pháp thuật dạy học tích cực: - Nêu vấn đề, thảo luận nhóm, trò chơi, đóng vai, động não IV Đồ dùng, phơng tiện: - Vở tập thực hành sống lớp 8, bảng phụ, phiếu học tập, tài liệu tham khảo (nếu có) V.Tiến trình hoạt động dạy học ổn định tổ chức KiĨm tra - Sù chn bÞ cđa häc sinh Bài Hoạt động Thầy Hoạt động 1: Giáo viên tổ chức cho học sinh thực phần tµi liƯu: - Gv tỉ chøc cho hs nghiên cứu thông tin tài liệu ? Hóy ghi điều quan trọng nhất, điều mong muốn đạt em lĩnh vực hoạt động đây: + Học tập + Cuộc sống gia đình + Hoạt động vui chơi + Hoạt động xã hi - Gv lựa chọn số em lên trình bµy tríc líp - Tỉ chøc cho Hs líp nhận xét, bổ sung - Gv định hớng, tổng kết * Điều quan trọng cần hớng tới: - Học tập: Đạt kết cao; thầy cô bạn bè yêu mến - Cuộc sống gia đình: Gia đình hạnh phúc; bố mẹ quan tâm tới cái; kinh tế ngày cải thiện - HĐ vui chơi: Có thời gian vui chơi bổ ích; tham gia tập luyện hiệu môn thể thao - HĐ xã hội: Tham gia tích cực hoạt động xã hội; rèn luyện đợc nhiều kỹ tham gia hoạt động XH Hoạt động 2: Hớng dẫn häc sinh thùc hiƯn néi dung thø tµi liệu: - Gv tổ chức cho H/s đọc văn "Lêi thỊ" tµi liƯu - Tỉ chøc cho h/s thành nhóm để trao đổi, thảo luận đa câu trả Hoạt động Trò Tự xác định giá trị thân - Hs nghiên cứu thông tin tài liệu - H/s suy nghĩ ghi thông tin giấy, trả lời cho nội dung - Hs trình bày phần trả lời m×nh tríc líp - Hs líp nhËn xÐt, bỉ sung Phân tích thông tin - Hs đọc thông tin văn Lời thê' - Trao đổi, thảo luận theo nhóm ứng với câu hỏi - Các nhóm cử đại diện trình bày câu hỏi : lời cho câu hỏi tài liệu: + N1: Cậu bé định học tËp, rÌn lun thĨ lùc, rÌn lun trÝ t ®Ĩ làm ? + N2: Vì sống em em tự định ? + N3: Vì thực việc theo cách "từ từ, để đến ngày mai" ? + N4: Quyết định em nh nào, giống hay khác cậu bé ? Vì sao? - Gv yêu cầu nhóm thực nhiệm vụ nhóm thĨ hiƯn trªn phiÕu häc tËp - Tỉ chøc cho nhóm trình bày nhận xét lẫn - Gv: Nhận xét, định hớng + Nhóm 1: câu hỏi + Nhãm 2: c©u hái + Nhãm 3: c©u hái + Nhãm 4: c©u hái - H/s nhóm nhận xét phần trả lời nhóm bạn Những việc làm để thể giá trị - Hs đọc, nghiên cứu thông tin tài liệu - H/s suy nghĩ viết phiếu Hoạt động 3: Hớng dẫn học sinh học tập giá trị quan träng thùc hiƯn néi dung thø tµi thân, đồng thời liệu: ghi từ 3-5 việc giúp đạt giá trị - Gv yêu cầu hs đọc thông tin tài liệu - Tổ chức cho h/s suy nghĩ viết - H/s trình bày trớc lớp phiếu học tập giá trị quan - Hs nhËn xÐt, bỉ sung träng ®èi víi thân, đồng thời ghi từ 3-5 việc giúp em đạt giá trị - Gv gọi ngẫu nhiên em lên trình bày - Tổ chức cho Hs nhận xét bổ sung - Gv nhận xét định hớng VD: Về sức khỏe: Tập thể dục tx, ăn Giải tình - H/s nghiên cứu thông tin ngủ đặn, đầy dủ dinh dưỡng, giữ tµi liÖu vệ sinh thể - Học tập: - Trao đổi, thảo luận theo - Gia ỡnh: nhóm øng víi t×nh hng - Hoạt động xã hơi: tài liệu - Hot ng vui chi: Hoạt động 4: Hớng dẫn học sinh - Các nhóm cử đại diện trình thực nội dung thứ tài bày câu hỏi : + Nhóm 1: T×nh hng liƯu: - Gv tỉ chøc cho H/s tìm hiểu phần "Giải tình huống" tài liệu - Tổ chức cho h/s thành nhóm để trao đổi, thảo luận đa câu trả lời cho tình tài liệu: + N1: Khánh thực đợc ớc mơ giỏi tiếng Anh không? Để giỏi tiếng Anh Khánh cần làm việc gì? + N2: Nhân nên ứng xử nh nào?Nhân nên theo quy định nơi sống trớc hay thây đổi theo nơi mới? Em cho bạn lời khuyên giải thích lí ? - Gv yêu cầu nhóm thực nhiệm vụ nhóm thể phiếu học tập - Tổ chức cho nhóm trình bày nhận xét lẫn - Gv: Nhận xét, định hớng - Gv: Tổng kết hệ thống lại qua câu hỏi: ? Theo em giá trị ? Giá trị ngời có đặc điểm gì? ?Em cần phải có thái độ nh giá trị ngời khác giá trị ? - Gv cho H/s đọc nội dung "Lời khuyên" tài liệu + Nhóm 2: Tình - H/s nhóm nhận xét phần trả lời nhóm bạn - H/s suy nghĩ trả lời câu hỏi - Bổ sung ý kiến cho bạn - Đọc nội dung "Lời khuyên" tài liệu Củng cố - Gv hệ thống kiến thức trọng tâm tiết học Dặn dò - Học, nắm vững nội dung kiến thức - Rèn luyện liên quan tới chủ đề học - Đọc chuẩn bị nội dung VI Rót kinh nghiƯm: Chđ ®Ị TRUNG THỰC I Mục tiêu học: Giúp học sinh: - Hiểu rõ đợc đức tính trung thực, biểu trung thực, ý nghĩa đức tính ngời - Làm hiểu đợc nội dung tập tài liệu (Bài tập rèn luyện sống) - Biết nhận diện đợc ngời có đức tính trung thực, phân biệt đợc trung thực với không trung thực - Giáo dục häc sinh cã ý thøc rÌn lun ®øc tÝnh trung thực học tập nh sống; lên án phê phán biểu kẻ thiếu trung thực, đồng thời tôn trọng, đề cao ngời có tính trung thực II Các cần giáo dục: - Chia sẻ, tự nhận thức đánh giá, giao tiếp, phân tích giải tình III Phơng pháp thuật dạy học tích cực: - Nêu vấn đề, thảo luận nhóm, trò chơi, đóng vai, động não IV Đồ dùng, phơng tiện: - Vở tập thực hành sống lớp 8, bảng phụ, tài liệu tham khảo (nếu có) V.Tiến trình hoạt động dạy học ổn định tổ chức KiĨm tra - Sù chn bÞ cđa häc sinh Bài Hoạt động Thầy Hoạt động 1: Giáo viên tổ chức cho học sinh thực phần tµi liƯu:Trò chơi: "Hãy làm theo điều tơi nói, đừng làm theo điều làm" - Gv cho H/s tìm hiểu nội dung phần trò chơi tài liƯu - GV giải thích cách chơi: Chủ trò đưa hiệu lệnh làm động tác khác với hiệu lệnh VD: Hơ “ tay sờ mũi” lại đưa tay sờ tai Ai không làm theo lời nói chủ trò thua, tự giác đứng ngồi vòng chơi - Gv: Chon hs lµm träng tµi (BGK) cã nhiƯm vơ quan sát xem có bao nhiªu bạn phạm luật đứng ngồi vòng chơi - Gv: Tổ chức cho Hs tham gia trò chơi: Hô "Tay sờ mũi" (sờ tai); "Ngồi xuống" (đứng yên); "Nhấc chân trái lên" (Nhấc chân phải); "Giơ tay trái lên" (giơ tay phải) - Gv t cho H/s tho lun theo cp Hoạt động Trò Trò chơi - H/s tìm hiểu nội dung phần trò chơi tài liệu - Nắm vững cách chơi - Bầu chọn ngời làm trọng tài - H/s tham gia trò chơi theo điều khiển Gv (chủ trò) - H/s thảo luận theo cặp câu hỏi 10 - Cho hs tích vào dấu hiệu cho thấy thể bị căng thẳng Cđng cè - Gv hƯ thống kiến thức trọng tâm tiết học Dặn dò - Học, nắm vững nội dung kiến thức - Rèn luyện liên quan tới chủ đề học - Đọc chuẩn bị nội dung VI Rút kinh nghiƯm: Chđ ®Ị ỨNG PHĨ VỚI CĂNG THẲNG (TiÕp theo) I Mục tiêu học: Giúp học sinh: - Hiểu rõ đợc căng thẳng, nguyên nhân dẫn đến trạng thái căng thẳng, ảnh hởng tiêu cực mà căng thẳng mang đến cho thân - Biết xác định đợc biểu căng thẳng học tập nh sống; nhận diện đợc tình dễ dẫn đến căng thẳng để có cách ứng phó phù hợp - Làm hiểu đợc nội dung tập tài liệu (Bài tập rèn luyện sống) - Giáo dục học sinh có ý thức rèn luyện kỹ để ứng phó với trạng thái căng thẳng thân nh giúp ngời khác giải toả trạng thái căng thẳng cách hiệu Luôn có ý thức chủ động vợt qua trạng thái căng thẳng để giữ tinh thần thoải mái, lạc quan trớc công việc sống II Các cần giáo dục: - Chia sẻ, tự nhận thức đánh giá, giao tiếp, phân tích giải tình huống, đối diện ứng phó với căng thẳng III Phơng pháp thuật dạy học tích cực: - Nêu vấn đề, thảo luận nhóm, trò chơi, đóng vai, động não IV Đồ dùng, phơng tiện: - Vở tập thực hành sống lớp 8, bảng phụ, tài liệu tham khảo (nếu có) 21 V.Tiến trình hoạt động dạy học ổn định tổ chức Kiểm tra - Sự chuẩn bị học sinh Bài Hoạt động Thầy Hoạt động 1: Giáo viên tổ chức cho học sinh thực phần tài liÖu: - Gv tổ chức cho hs theo dõi, nghiên cứu nội dung thông tài liệu - Yêu cầu Hs uy nghĩ làm tập trắc nghiệm giúp kiểm tra mức độ căng thẳng thân (trả lời sai) tài liệu (bảng phụ) - Yêu cầu hs lên bảng làm - Gv cho h/s đối chiếu kết theo mức độ mà sgk hướng dẫn (với mức độ): thấp, vừa, báo động - Gv tổ chức cho h/s trình bày kết sau hoàn thiện nội dung ca bi - Nhn xột nh hng Hoạt động 2: Híng dÉn häc sinh thùc hiƯn néi dung thø tµi liƯu: - Gv tổ chức cho hs theo dõi, nghiên cứu nội dung thông tài liệu - Gv yêu cầu hs liệt kê việc làm em căng thẳng mà em phải đối diện sống nay: học tập, gia đình, quan hệ bạn bè, quan hệ với thầy cô, căng thẳng khác - Tổ chức cho h/s trình bày trước lớp phần làm - Gv tổ chức cho Hs nghiên cứu đưa lựa chọn để loại bỏ việc thấy khơng cần thiết/theo đuổi việc gây căng thẳng liệt kê - Hướng dẫn H/s đặt lại mục tiêu, mức độ cần đạt, việc cần thực hiện, thời gian cho việc lại sau lựa chọn - Gv yêu cầu h/s khác nhận xét bổ sung Ho¹t ®éng cđa Trß Kiểm tra mức độ căng thẳng thân - Hs theo dõi, nghiên cứu nội dung thông tài liệu - Hs uy nghĩ làm tập trắc nghiệm tài liệu - Lên bảng làm - Đối chiếu với Kết phân loại mức độ tự rút nhận xét - H/s trình bày kết sau hồn thiện nội dung tập Nhật căng thẳng - Theo dõi Nghiên cứu thông tin tài liệu - Hs liệt kê việc làm em căng thẳng mà em phải đối diện sống nay: học tập, gia đình, quan hệ bạn bè, quan hệ với thầy cô, căng thẳng khác (Phiếu học tập) - H/s trình bày trước lớp phần làm - Hs nghiên cứu đưa lựa chọn theo hướng dẫn cảu Gv - Thực việc đặt lại mục tiêu, mức độ cần đạt, việc cần thực hiện, thời gian cho việc lại sau lựa chọn - Trình bày trước lớp phần thực - Gv yêu cầu H/s trình bày trước lớp nội dung tập nêu 22 phần thực nội dung tập nêu - Gv nhận xét, định hướng K hoch cụng vic Hoạt động 3: Hớng dẫn học sinh - Hs theo dõi, nghiên cứu nội dung thùc hiƯn néi dung thø tµi thơng tài liệu - H/s suy nghĩ, trao đổi hoàn thiện liÖu: - Gv tổ chức cho hs theo dõi, nghiên cứu nội bảng kế hoạch công việc theo nhóm (Phiếu học tập) dung thơng tài liệu - Gv yêu cầu h/s suy nghĩ, trao đổi hồn thiện bảng kế hoạch cơng việc theo nhóm (bảng phụ) Stt Mục tiêu Những việc cần Mốc làm gian thời - Đại diện nhóm trình bày trước lớp Hs nhận xét, bổ sung lẫn - H/s hồn thiện phần Kế hoạch cơng - u cầu đại diện nhóm trình bày trước việc lớp - Tổ chức cho Hs nhận xét, bổ sung lẫn - Gv nhận xét, định hướng chung Yêu cầu h/s hồn thiện phần Kế hoạch cơng việc Cđng cè - Gv hƯ thèng nh÷ng kiÕn thøc trọng tâm tiết học Dặn dò - Học, nắm vững nội dung kiến thức - Rèn luyện liên quan tới chủ đề học - Đọc chuẩn bị nội dung tiÕp theo VI Rót kinh nghiƯm: 23 Chđ ®Ị NG PHể VI CNG THNG I Mục tiêu học: Giúp học sinh: - Hiểu rõ đợc căng thẳng, nguyên nhân dẫn đến trạng thái căng thẳng, ảnh hởng tiêu cực mà căng thẳng mang đến cho thân - Biết xác định đợc biểu căng thẳng học tập nh sống; nhận diện đợc tình dễ dẫn đến căng thẳng để có cách ứng phó phù hợp - Làm hiểu đợc nội dung tập tài liệu (Bài tập rèn luyện sống) - Gi¸o dơc häc sinh cã ý thøc rÌn lun c¸c kỹ để ứng phó với trạng thái căng thẳng thân nh giúp ngời khác giải toả trạng thái căng thẳng cách hiệu Luôn có ý thức chủ động vợt qua trạng thái căng thẳng để giữ tinh thần thoải mái, lạc quan trớc công việc sống II Các cần giáo dục: - Chia sẻ, tự nhận thức đánh giá, giao tiếp, phân tích giải tình huống, đối diện ứng phó với căng thẳng III Phơng pháp thuật dạy học tích cực: 24 - Nêu vấn đề, thảo luận nhóm, trò chơi, đóng vai, động não IV Đồ dùng, phơng tiện: - Vở tập thực hành sống lớp 8, bảng phụ, tài liệu tham khảo (nếu có) V.Tiến trình hoạt động dạy học ổn định tỉ chøc KiĨm tra - Sù chn bÞ cđa học sinh Bài Hoạt động Thầy Hoạt động 1: Giáo viên tổ chức cho học sinh thực phần tài liệu: - Gv t chc cho hs theo dõi, nghiên cứu nội dung thông tin ti liu Hoạt động Trò Th giãn: a Một số việc giúp làm giúp ta thư giãn thể để giải toả căng thẳng - Theo dõi Nghiên cứu thông tin tài liệu ? Kể tên số việc làm giúp ta thư - H/s suy nghĩ, dựa vào thông tin giãn thể để giải toả căng thẳng ? tài liệu đưa câu trả lời - Gv giới thiệu số việc làm giúp thư giãn thể để giải tỏa căng thẳng: Thiền, yoga, mát – xa chân, mặt, tập thể dục, chơi thể thao, dạo công viên, nghe nhạc, gặp gỡ bạn bè, tham gia hoạt động xã hội… b Bài tập thư giãn tay - Gv tổ chức hưỡng dẫn Hs thực - Thực tập thư giãn theo tập thư giãn với bàn tay sgk BTGDKNS tr hướng dẫn Gv tài liệu 38, 39 - Gv yêu cầu h/s đưa ý kiến sau thực - H/s đưa ý kiến sau thc hin bi hin bi Hoạt động 2: Híng dÉn häc sinh thùc hiƯn néi dung thø tµi liƯu: - Gv đưa số tình xảy sống em cách suy nghĩ trường hợp - Gv yêu cầu học sinh đọc lên bảng đánh dấu vào cột thích hợp (Bảng phụ) - Gv tổ chức cho Hs lớp nhẫn xét, bổ sung - Gv nhận xét, định hướng Hs hoàn thiện tập Suy nghĩ tích cực - Hs theo dõi, nghiên cứu nội dung thông tin tài liệu - Học sinh đọc lên bảng đánh dấu vào cột thích hợp - Hs lớp nhận xét, bổ sung - Hs hồn thiện tập tìa liu 9.ng phú vi cng thng Hoạt động 3: Hớng dÉn häc sinh - Hs theo dõi, nghiên cứu nội dung thùc hiƯn néi dung thø tµi thơng tin tài liệu 25 liƯu: - GV đưa tình giả sử học sinh căng thẳng vi phạm nhà trường Dưới số biện pháp ứng phó với việc căng thẳng - Gv yêu cầu học sinh lựa chọn cách ứng phó thích hợp (Bảng phụ) - Gv tổ chức cho Hs lớp nhẫn xét, bổ sung - Gv nhận xét, định hướng Hs hoàn thiện tập - Gv đưa câu hỏi hệ thống: ?Thế ứng phó với căng thẳng ? ?Chúng ta ứng phó với căng thẳng cách ? ? Kể tên số thuật thư giãn giúp giảm căng thẳng ? - Gv yêu cầu H/s đọc mục "Lời khuyên" tài liệu *Lời khuyên: Ứng phó với căng thẳng khả người bình tĩnh, sẵn sàng đón nhận tình căng thẳng phần tất yếu sống, khả nhận biết căng thẳng, nguyên nhân, hậu quả, biết cách suy nghĩ cách tích cực ứng phó hiệu bị căng thẳng - Học sinh ứng phó với căng thẳng sống bẳng cách học tập, làm việc, thể thao… Và sử dụng nhiều kỹ thuật thư giãn để giảm căng thẳng: Thở sâu, thiền, mát xa - Trao đổi suy nghĩ biện pháp ứng phó với việc căng thẳng mà Gv đưa - Học sinh lên bảng lựa chọn cách ứng phó thích hợp - Hs lớp nhận xét, bổ sung - Hs hồn thiện tập tìa liệu - H/s suy nghĩ trả lời câu hỏi hệ thống - Đọc mục "Lời khuyên" tài liệu Cñng cè - Gv hệ thống kiến thức trọng tâm tiết học Dặn dò - Học, nắm vững nội dung kiến thức - Rèn luyện liên quan tới chủ đề học - Đọc chuẩn bị nội dung VI Rót kinh nghiƯm: 26 Chđ ®Ị BẠN KHÁC GIỚI I Mục tiêu học: Giúp học sinh: - Hiểu rõ đợc tình bạn nói chung bạn khác giới nói riêng; điều khác biệt thân giới nh giới bạn - Biết xác định đợc quy tắc ứng xử phù hợp mang tính văn hoá với ngời bạn khác giới; nhận biết phân biệt đợc biểu lệch lạc mối quan hệ bạn bè khác giới - Làm hiểu đợc nội dung tập tài liệu (Bài tập rèn luyện sống) - Giáo dục học sinh có ý thức xây dựng tình bạn khác giới sáng, lành mạnh đồng thời lên án, phê phán biểu lệch lạc quan hệ bạn bè khác giới II Các cần giáo dục: 27 - Chia sẻ, tự nhận thức đánh giá, giao tiếp, phân tích giải tình III Phơng pháp thuật dạy học tích cực: - Nêu vấn đề, thảo luận nhóm, trò chơi, đóng vai, động não IV Đồ dùng, phơng tiện: - Vở tập thực hành sống lớp 8, bảng phụ, tài liệu tham khảo (nếu có) V.Tiến trình hoạt động dạy học ổn định tổ chức Kiểm tra ? Thế ứng phó với căng thẳng ? Chúng ta ứng phó với căng thẳng cách ? Bài Hoạt động Thầy Hoạt động 1: Giáo viên tổ chức cho học sinh thực phần tµi liƯu: - Gv tổ chức cho h/s nghiên cứu nội dung thơng tin tài liệu Ho¹t ®éng cđa Trß Những điều khác biệt - Hs theo dõi, nghiên cứu nội dung thông tin tài liệu - Học sinh chia sẻ với bạn điều tự hào thân giới - Gv yêu cầu học sinh chia sẻ với bạn điều em, điều khác biệt giới tự hào thân giới em, điều em so với giới bạn khác biệt giới em so với giới bạn - Gv tổ chức định hướng dựa vào hình ảnh thơng tin tài liệu Ho¹t ®éng 2: Híng dÉn häc sinh thùc hiƯn néi dung thø tµi liƯu: - u cầu h/s theo dõi thông tin tài liệu - GV đưa tình để hs xử lí: Em làm em bạn trai ? ? Em làm em bạn gái ? - Tổ chức cho Hs thảo luận theo nhóm nhỏ để xử lí tình sau: Quy tắc ứng xử - Hs theo dõi, nghiên cứu nội dung tình tài liệu - Nghiên cứu, trao đổi tình gv đưa - Hs trao đổi thảo luận theo nhóm nhỏ để xử lí tình tài liệu: -Tình 1: Em gặp bạn nữ ơm + Nhóm 1: Tình chồng sách nặng phía cửa lớp Cửa lớp khép lại + Nhóm 2: Tình -Tình 2: Trong lớp tổ chức bầu cán lớp với hai ứng cử viên, nam nữ Một giọng nói vang lên từ cuối lớp: Bầu trai đi, đừng bầu gái ! + Nhóm 3: Tình -Tình 3: Một bạn gái quen với em có hành vi cư xử xúc phạm em Các bạn nhóm khuyên nên trừng phạt bạn gái 28 nhóm tham gia + Nhóm 4: Tình -Tình 4: Lớp bên cạnh có bạn gái nhỏ nhắn, dễ thương học giỏi Quân muốn làm quen với bạn nên vờ ngã để va vào + Nhóm 5: Tình bạn tan trường -Tình 5: Lớp tổ chức cắm trại Các bạn nam khênh vác đồ dùng cồng kềnh, nặng chỗ cắm trại Vài bạn nữ xúm lại giúp đỡ Một bạn nam nói: “các bà chỗ khác - Các nhóm lên xử lí tình cho tơi nhờ” hành động đóng vai - Gv tổ chức cho nhóm lên xử lí tình - Hs nhóm nhận xét, bổ sung hành động đóng vai - Gọi Hs nhóm nhận xét, bổ sung - Gv nhận xét, định hướng cách xử lí phù hợp: + Tình 1: Là bạn gái nhờ bạn mở cửa giúp Nếu bạn trai giúp bạn mở cửa; mang giúp sách cho bạn + Tình 2: Là bạn nữ đưa ý kiến để phản bác lại bảo vệ "bình đẳng giới", kêu gọi người thật cơng tâm + Tình 3: Giải thích cho bạn nhóm hành động sai trái; suy gnhix tìm hiểu lí mà bạn gái lại đối xử với vậy; tìm cách cải thiện mối quan hệ (nếu có thể) + Tình 4: Là bạn gái nhẹ nhàng khuyên bạn lần sau không nên làm thế, tỏ ý khơng thích hành động tương tự ("đi lại cẩn thận hơn"), xem xét cách cư xử Quân để có ứng xử phù hợp + Tình 5: Là bạn nữ lên tiếng để bạn hiểu tham gia với thái độ thiện chí cơng việc chung lớp; lời lẽ mang "tính chất phân biệt" khơng nên Tình bạn khác giới - Hs theo dõi, nghiên cứu nội dung nói Ho¹t ®éng 3: Híng dÉn häc sinh thùc thơng tin tài liệu hiƯn néi dung thø tµi liÖu: - Hs lên bảng làm tập đánh dấu - Gv tổ chức cho hs theo dõi, nghiên cứu nội vào ý kiến mà tán thành dung thông tài liệu - Yêu cầu Hs lên bảng làm tập đánh dấu vào ý kiến mà tán thành (Bảng phụ) - H/s lớp nhận xét, bổ sung - Gv tổ chức cho h/s lớp nhận xét, bổ sung - Gv nhận xét định hướng: Các ý kiến tán thành 29 : a,c,d,i,k Cđng cè - Gv hƯ thèng nh÷ng kiÕn thức trọng tâm tiết học Dặn dò - Học, nắm vững nội dung kiến thức - Rèn luyện liên quan tới chủ đề học - Đọc chuẩn bị néi dung tiÕp theo VI Rót kinh nghiƯm: Chđ ®Ị BN KHC GII I Mục tiêu học: Giúp học sinh: - Hiểu rõ đợc tình bạn nói chung bạn khác giới nói riêng; điều khác biệt thân giới nh giới bạn - Biết xác định đợc quy tắc ứng xử phù hợp mang tính văn hoá với ngời bạn khác giới; nhận biết phân biệt đợc biểu lệch lạc mối quan hệ bạn bè khác giới - Làm hiểu đợc nội dung tập tài liệu (Bài tập rèn luyện sống) 30 - Giáo dục học sinh có ý thức xây dựng tình bạn khác giới sáng, lành mạnh đồng thời lên án, phê phán biểu lệch lạc quan hệ bạn bè khác giới II Các cần giáo dục: - Chia sẻ, tự nhận thức đánh giá, xác định giá trị, giao tiếp, phân tích giải tình III Phơng pháp thuật dạy học tích cực: - Nêu vấn đề, thảo luận nhóm, trò chơi, đóng vai, động não IV Đồ dùng, phơng tiện: - Vở tập thực hành sống lớp 8, bảng phụ, tài liệu tham khảo (nếu có) V.Tiến trình hoạt động dạy học ổn định tổ chøc KiÓm tra ? Em cho biết điểm khác biệt giới nam nữ ? Nêu số quy tắc xử nên làm gia hai gii ? Bài Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Giáo viên tæ chøc cho häc sinh Những hiệp sĩ thùc phần tài liệu: - H/s nghiờn cu thông tin - Gv yêu cầu h/s nghiên cứu thông tin Sgk Sgk Cho H/s nghiêm cứu trao đổi theo nhóm (2 nhóm nam, nhóm nữ), nội dung - H/s trao đổi thảo luận theo nhóm câu hỏi: nội dung câu hỏi, ghi câu trả lời - Theo em hành vi bạn nam nên phiếu học tập thực để thể người lịch biết cách cư xử với người, với bạn nữ? - Y/c học sinh thảo luận liệt kê hành - Cử đại diện trải lời động Cử đại diện trả lời - Tổ chức cho nhóm nhận xét, bổ sung - Các nhóm nhận xét, bổ sung - Gv nhận xét, định hướng: việc làm bạn nam nên thực hiện: VD: Kéo ghê mời bạn nữ ngồi, lịch lãm mở cửa cho bạn nữ, nhường cho bạn nữ trước, giúp bạn nữ làm việc nặng nhc Hoạt động 2: Hớng dẫn học sinh thực néi dung thø tµi liƯu: - Gv u cầu h/s nghiên cứu thông tin Sgk, mục (Bảng phụ) ? Theo em, hành vi bạn nữ nên thực để thể lịch ? - GV y/c học sinh lên bảng tích vào trước ý Những q - H/s nghiên cứu thông tin Sgk - H/s trao đổi, suy nghĩ lên bảng tích vào ý kiến mà tán thành, giải 31 kiến mà tán thành (sgk trang 48) H/s tronh lớp nhận xét, bổ sung - Gv định hướng: Các ý kiến tán thành: b, d, e, g - Gv tổ chức cho Hs suy nghĩ, trao đổi làm nội dung mục (Đặc biệt bạn nữ) ? Kể thêm việc khác nên thực để thể lịch phái nữ ? - Gọi h/s trả lời, h/s khác nhận xét, bổ sung - Gv nhn xột nh hng chung Hoạt động 3: Híng dÉn häc sinh thùc hiƯn néi dung thø tµi liƯu: - Gv u cầu h/s nghiên cứu thông tin tài liệu - GV yêu cầu HS trao đổi thảo luận theo nhóm đóng vai đưa cách ứng xử phù hợp tình sau đây: - Tình 1: Theo em, trò đùa gán ghép hai bạn ảnh hưởng đến bạn ? Nếu em Ngọc Hùng, em ứng xử nào? - Tình 2: Hành vi ứng xử bạn nữ ảnh hưởng đến bạn Thu ? Nếu em Thu, em ứng xử ? - Tình 3: Hành vi ứng xử bạn nữ ảnh hưởng đến bạn Liên ?Nếu em Liên, em ứng xử nào? - Tình 4: Nếu em bạn Tùng, em ứng xử ?Gv: Tổ chức cho H/s nhận xét, đánh giá lẫn - Gv nhận xét, đánh giá chung - Gv đưa câu hỏi hệ thống: ? Giữa bạn nam nữ có điểm khác biệt giới ? Quy tắc xử văn hoá người bạn khác giới? - Gv yêu cầu H/s đọc mục "Lời khuyên" tài liệu *Lời khuyên: Bạn nam nữ có nét đặc biệt lứa tuổi thiếu niên Bạn thân dù khác giới ln thích lí - H/s lớp nhận xét, bổ sung - Hs suy nghĩ, trao đổi thực nội dung - h/s trả lời, h/s khác nhận xét, bổ sung Phân tích tình - Hs theo dõi, nghiên cứu nội dung tình tài liệu - Nghiên cứu, trao đổi tình gv đưa - Hs trao đổi thảo luận theo nhóm nhỏ, đóng vai để xử lí tình tài liệu: + Nhóm 1: Tình + Nhóm 2: Tình + Nhóm 3: Tình + Nhóm 4: Tình - Hs nhóm nhận xét, bổ sung - H/s suy nghĩ trả lời - H/s đọc mục "Lời khuyên" tài liệu 32 có tơn trọng, quan tâm ứng xử văn hoá lịch với bạn tình Bạn cần biết tơn trọng thân, giữ khoảng cách thể định Sự tế nhị cần thiết với hai giới, với hành vi thể khác Cũng cố GV hệ thống kiến thức trọng tâm tiết học Dặn dò - Học, nắm vững nội dung kiến thức - Rèn luyện liên quan tới chủ đề học - Đọc chuẩn bị nội dung VI Rót kinh nghiƯm: Chủ đề THƯƠNG LƯỢNG I Mục tiêu : Giúp HS : - Biết thương lượng việc cần thiết sống ngày - Để thương lượng có hiệu quả, cần hiểu mong muốn thân người khác thực hiên để đực thỏa mãn nguyện vọng II Đồ dùng dạy học - Phiếu học tập II Hoạt động dạy học Giới thiệu Các hoạt động * HĐ1 Ý kiến em 33 - GV chia lớp thành nhóm, phát cho nhóm phiếu - Các nhóm thảo luận Phiếu học tập Nhóm Em đánh dấu + vào ô trống trước ý kiến liên quan đến thương lượng phù hợp với suy nghĩ em Thương lượng giúp giải mâu thuẫn xảy hai người nhóm người Vẫn tồn hiểu lầm bất hòa hai bên dù thương lượng thành cơng Thương lượng khơng có tác dụng thuyết phục người khác nghe theo ý kiến Thương lượng giúp hai bên đạt mục đích mong muốn Thương lương giúp hai người xích lại gần Chỉ người yếu cần thiết phải thương lượng Những người thương lượng thành công người mưu mẹo xảo quyệt Phiếu học tập Nhóm Hãy đánh dấu + vào trống trước vấn đề cần thực thương lượng Tìm hiểu mong muốn người cần thương lượng Xác định mục đích cần đạt Liệt kê vấn đề nhượng thương lượng Trình bày lợi ích đối tác hưởng thương lượng Suy nghĩ phương án đưa thương lượng Quan sát nét mặt, thái độ đối tác trình thương lượng Trình bày chậm rãi, rõ ràng nội dung thương lượng - Đại diện nhóm báo cáo kết quả, GV nhận xét bổ sung - GV nhận xét chốt ý * HĐ2 Thảo luận nhóm a GV quan sát tranh, thảo luận theo nhóm bàn, nêu tư khơng nên có thương lượng - HS nối tiếp nêu ý kiến GV nhận xét, định hướng cho HS hành vi, cử thương lượng thể tính lịch b Các thành viên nhóm thực hành tư thể nên sử dụng thương lượng - Từng cập lên thực hành, GV bạn chỉnh sửa, hướng dẫn * HĐ3 Xử lí tình - GV đưa tình huống, yêu cầu nhóm đóng vai xử lí tình sau - HS làm việc theo nhóm + Tình : Nhóm Tiến, Ngân Hạnh hẹn đến thăm nhà bạn Vinh Nhưng đến hẹn Hạnh có việc bận khơng Hạnh thương lượng với bạn nhóm ? + Tình : Liên Ngọc hỏi mượn bạn Quyên truyện Ba bạn thương lượng với ? - Tuyên dương bình chọn nhóm xử lí tình tốt 34 * HĐ4 Trò chơi xây nhà - GV kiểm tra chuẩn bị nhóm - GV phổ biến cách chơi, luật chơi - Các nhóm thực trò chơi « xây nhà » theo bước : + Thảo luận định mẫu nhà + Thương lượng định dự trù kinh phí nguyên liệu xây nhà + Thương lượng bán đò dùng mua nguyên liệu + Thực xây nhà + Đội thắng đội xây nhà đẹp nhất, vững nhất, phù hợp với dự trù ban đầu thực thời gian ngắn * HĐ4 Đọc suy ngẫm - Gv đọc thơ Thằng Bờm, HS đọc lại ? Phú Ông thực lần thương lượng để có kết ? ? Vì Phú Ơng thương lượng khơng thể có kết từ lần ? ? Muốn thương lượng thành cơng, em phải làm ? - HV chốt kiến thức Củng cố, dặn dò: - GV học sinh hệ thống lại nội dung học - Nhận xét tiết học 35 ... thèng nh÷ng ki n thức trọng tâm tiết học Dặn dò - Học, nắm vững nội dung ki n thức - Rèn luyện kĩ liên quan tới chủ đề học - Đọc chuẩn bÞ néi dung tiÕp theo VI Rót kinh nghiƯm: 18 Chủ đề NG PHể... đẹp, dễ thơng Ngọc ý tíi trang phơc, dµnh thêi gian tËp Yoga, tËp bơi để thể cân đối, khoẻ mạnh; ớc mơ lớn lên trở thành ngời mẫu tiếng + Tình : Trang hs thông minh, nhanh nhẹn, học giỏi môn Gv:... học sinh bày tỏ quan điểm nội dung tài liệu (bảng phụ) ? Em xác định nội dung mà cho quan trọng không quan trọng, nội dung dới đây? - Lên bảng đánh dấu vào ô tơng ứng Khô Qu ng S an qua - H/s nhËn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an giao duc ki nang song lop 8, Giao an giao duc ki nang song lop 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay