KHẢO SÁT TINH HINH SẢN XUẤT HÔ TIÊU (Piper nigrum L.) VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC MỘT SỐ LOẠI THUỐC PHÒNG TRỪ TUYẾN TRÙNG TRÊN CÂY HỒ TIÊU TẠI HUYỆN CHÂU ĐỨC TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

64 9 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 09:17

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC KHÓA ḶN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT TÌNH HÌ NH SẢN XUẤT HỒ TIÊU (Piper nigrum L.) VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC MỘT SỐ LOẠI THUỐC PHÒNG TRỪ TUYẾN TRÙNG TRÊN CÂY HỒ TIÊU TẠI HUYỆN CHÂU ĐỨC TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU NGÀNH : BẢO VỆ THỰC VẬT KHÓA : 2009 - 2013 SVTH : VÕ THANH TUẤN Tp Hồ Chí Minh, tháng 08/2013 i KHẢO SÁT TÌNH HÌ NH SẢN XUẤT HỒ TIÊU (Piper nigrum L.) VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC MỘT SỐ LOẠI THUỐC PHÒNG TRỪ TUYẾN TRÙNG TRÊN CÂY HỒ TIÊU TẠI HUYỆN CHÂU ĐỨC TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU Tác giả: VÕ THANH TUẤN Khóa luận đƣợc đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sƣ ngành Bảo Vệ Thực Vật Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS Lê Đình Đơn Tp Hồ Chí Minh, tháng 08/2013 ii LỜI CẢM TẠ  Con xin thành kính khắc ghi công ơn nuôi dạy cha mẹ cho có ngày hơm  Để hồn thành tốt khóa luận tốt nghiệp ngồi nổ lực thân, tơi giúp đở tận tình q thầy bạn Tơi xin chân thành biết ơn:  Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh  Khoa Nông Học, môn Bảo Vệ Thực Vật tất quý thầy cô giáo trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh truyền đạt hết lòng giảng dạy cho tơi kiến thức q báu suốt trình học tập trường  PGS.TS Lê Đình Đơn tận hình hướng dẫn giúp đỡ suốt thời gian thực đề tài viết khóa luận  Các anh chị làm việc phòng bệnh Viện Nghiên cứu Cơng nghệ Sinh học Mơi trường phòng bệnh mơn Bảo Bệ Thực Vật trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh  Cuối tơi xin gửi lời cám ơn chân thành đến bạn bè chia sẽ, động viên giúp đỡ sống học tập để tơi hồn thành tốt khóa luận tốt nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, tháng năm 2013 Sinh viên thực Võ Thanh Tuấn iii TÓM TẮT VÕ THANH TUẤN, Trƣờng Đại Học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, tháng năm 2013 Khảo sát tin ̀ h hin ̀ h s ản xuất Hồ tiêu (Piper nigrum L.) đánh giá hiệu lực số loại thuốc phòng trừ tuyến trùng Hồ tiêu huyện Châu Đức tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS Lê Đình Đơn Nội dung nghiên cứu gồm phần chính: Thứ nhất, khảo sát tình hình sản xuất hồ tiêu (Piper nigrum L.) vùng trồng tiêu chủ lực huyện Châu Đức tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Thứ hai, đánh giá hiệu lực loại thuốc Wellof GR, Carbosan 25 EC, Tervigo 020 SC Marshal 5G phòng trừ tuyến trùng hồ tiêu (Piper nigrum L.) độ sâu 15 cm, 30 cm, 45 cm Kế t quả đa ̣t đươ ̣c: Hồ tiêu (Piper nigrum L.) huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trồng với tính chất xen canh, trồng xen chủ yếu cà phê Hồ tiêu trồng chủ yếu với mật số 2,5 x 2,5 m với diện tích trung bình là 12.180 m2, biế n động từ 2.000 đến 60.000 m2 Giống tiêu trồng chủ yếu tiêu Vĩnh Linh, nọc trồng chủ yếu nọc gòn Thành phần sâu bệnh hại gồm có: rệp sáp (Pseudococcus sp.), rầy thánh giá (Elasmognathus nepalensis), vàng (có thể tuyến trùng), tiêu bi ̣bê ̣nh virus, chết nhanh (Phytophthora spp.), chết chậm (Fusarium sp.) Đối với tuyến trùng rễ loại thuốc khảo nghiệm thể tác dụng ngăn chặn làm giảm mật số tuyến trùng, thời điểm 14 NSXL thuốc tác động mạnh đến mật số tuyến trùng Mâ ̣t số tuyế n trùng đấ t ở đô ̣ sâu 30 cm là cao nhấ t Cả bốn loại thuốc khảo nghiệm không gây ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển tiêu Carbosan 25 EC loại thuốc có triển vọng nhấ t viê ̣c phòng trừ tuyến trùng đất độ sâu 15, 30, 45 cm và ở các thời điể m 7, 14, 21 NSXL iv MỤC LỤC TRANG TỰA i LỜI CẢM TẠ ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC iv DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH SÁCH CÁC HÌNH viii DANH SÁCH CÁC BẢNG ix Chƣơng MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích đề tài 1.3 Yêu cầ u đề tài 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu Chƣơng TỔNG QUAN TÀI LIỆU .3 2.1 Khái quát hồ tiêu 2.1.1 Nguồ n gố c đă ̣c điễm sinh thái 2.1.2 Giố ng tiêu 2.1.3 Giá trị kinh tế 2.1.4 Sâu bê ̣nh ̣i và phòng trừ 2.1.5 Kỹ thuật canh tác 2.2 Tuyế n trùng 2.2.1 Khái quát về tuyế n trùng thực vâ ̣t 2.2.2 Triê ̣u chứng gây ̣i 10 2.2.3 Các biện pháp phòng trừ tuyến trùng 11 2.2.3.1 Ngăn ngừa 11 2.2.3.2 Luân canh 11 2.2.3.3 Biện pháp canh tác 12 v 2.2.3.4 Biện pháp hóa học 13 2.2.3.5 Biện pháp vật lý 13 2.2.3.6 Biện pháp sinh học 13 2.3 Vài nét huyện Châu Đức tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 14 Chƣơng VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16 3.1 Nô ̣i dung nghiên cứu 16 3.2 Thời gian phương tiện nghiên cứu 16 3.2.1 Thời gian nghiên cứu 16 3.2.2 Phương tiê ̣n nghiên cứu 16 3.3 Phương pháp nghiên cứu 16 3.3.1 Điề u tra và thu thâ ̣p mẫu 16 3.3.2 Phương pháp ly trić h 17 3.3.3 Phương pháp đế m mâ ̣t số 17 3.3.4 Thí nghiệm đánh giá hiệu lực thuốc 17 3.3.4.1 Điều kiện khảo nghiệm 17 3.3.4.2 Phương pháp khảo nghiệm 17 3.3.4.3 Phương pháp thu mẫu đánh giá 19 Chƣơng KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 21 4.1 Tình hình canh tác Hồ tiêu huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 21 4.1.1 Đặc điểm canh tác 21 4.1.2 Giống tiêu nọc trồng tiêu 24 4.1.3 Bón phân cho Hồ tiêu 26 4.1.4 Tình hình dịch hại vườn điều tra 27 4.1.5 Khó khăn canh tác nơng dân 29 4.2 Thí nghiệm đánh giá hiệu lực thuốc 29 4.2.1 Kết đánh giá hiệu lực thuốc 29 4.2.2 Đánh giá độc tính thuốc Hồ tiêu sau xử lý 34 Chƣơng KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 35 5.1 Kết luận 35 5.2 Đề nghị 36 TÀI LIỆU THAM KHẢO 37 vi PHỤ LỤC 39 PHỤ LỤC 42 PHỤ LỤC 45 vii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT CNH – HĐH: cơng nghiệp hóa đại hóa ctv: cộng tác viên HL: hiệu lực NN: nông nghiệp NSXL: ngày sau xử lý NT: nghiệm thức PTNT: phát triển nông thôn SXL: sau xử lý TXL: trước xử lý viii DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 3.1: Khu bố trí thí nghiệm ngồi đồng 18 Hình 4.1: Mơ hình trồng Hồ tiêu xen canh cà phê 24 Hình 4.2: Hồ tiêu trồng trụ gòn trụ gạch xây 26 Hình 4.3: Dịch hại Hồ tiêu ghi nhận 28 ix DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 4.1: Một số đặc điểm canh tác Hồ tiêu huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 23 Bảng 4.2: Các loại giống nọc trồng Hồ tiêu huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 25 Bảng 4.3: Tình hình sử dụng phân vô huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 27 Bảng 4.4: Thành phần dịch hại tiêu trình điều tra 29 Bảng 4.5: Mật số tuyến trùng rễ qua thời kỳ theo dõi 29 Bảng 4.6: Hiệu lực thuốc khảo nghiệm 30 Bảng 4.7: Mật số tuyến trùng rễ qua thời kỳ theo dõi độ sâu 15 cm 31 Bảng 4.8: Hiệu lực thuốc khảo nghiệm 31 Bảng 4.9: Mật số tuyến trùng rễ qua thời kỳ theo dõi độ sâu 30 cm 32 Bảng 4.10: Hiệu lực thuốc khảo nghiệm 32 Bảng 4.11: Mật số tuyến trùng rễ qua thời kỳ theo dõi độ sâu 45 cm 33 Bảng 4.12: Hiệu lực thuốc khảo nghiệm 33 Bảng 4.13: Độc tính thuốc Hồ tiêu 34 40 Vun gố c (giai đoa ̣n, biê ̣n pháp, …): Buô ̣c dây (giai đoa ̣n, biê ̣n pháp, …):  Làm cỏ: có (…), khơng (…) Nế u làm cỏ: ……………………………… .(tháng/lầ n), bằ ng tay: khác: Chi phí làm cỏ/năm: Che phủ đấ t: có (…), khơng (…), vâ ̣t liê ̣u che phủ:  Bón phân  Phân hữu cơ: có (…), khơng (…) Nế u có, loại phân:………………………… Cách ủ Cách bón: Thời điễm bón: Lươ ̣ng bón mỗi gố c : Số lầ n bón/năm:…………………………… Lươ ̣ng phân sử du ̣ng năm:  Phân vô Loại phân Liề u lƣơ ̣ng Sớ lầ n bón/năm Ghi chú Phân đơn phƣ́c hơ ̣p NPK Phân 41 Cách bón phân: (bón theo hệ thống tưới, rãi gốc, xới trước bón,  Phân bón lá Có sử dụng phân bón khơng? có (…), khơng (…) Nế u có, loại phân gì? Thời điể m phun: phun đinh ̣ kỳ hay Có kết hợp phân bón với loại thuốc khác hay khơng? khơng (…), có (…) Nế u có thuốc gì? TÌNH HÌNH SÂU BỆNH Những loa ̣i sâu bê ̣nh thường xuấ t hiê ̣n: STT Đối tƣợng Thời điể m xuấ t hiêṇ Loại Tỷ lệ thuố c xƣ̉ lý Số lầ n xƣ̉ lý Cách xử lý Hiêụ thuố c (%) Loại dịch hại quan trọng nhất: Khó khăn canh tác nông dân là: 42 PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH THÍ NGHIỆM Hình 1: Vườn tiêu khảo nghiệm Hình 2: Khu vực thí nghiệm 43 Hình 3:Bốn loại thuốc khảo nghiệm 44 Hình 4:Dụng cụ thu mẫu đất đất Hình 5: Tuyến trùng chụp đĩa đếm (chưa định danh) 45 PHỤ LỤC CÁC SỐ LIỆU THU THẬP ĐƢỢC 3.1 Mật số tuyến trùng rễ (con/1g rễ) a Thời điểm trước xử lý Tên thuốc Wellof GR Carbosan 25 EC Tervigo 020 SC Marshal 5G Đối chứng Mật số tuyến trùng con/1g rể REP 198 259 193 196 211 REP 136 148 129 196 187 REP 213 109 126 132 183 Độ lệch chuẩn 40,82 77,83 37,85 36,95 15,14 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 10376.40 5188.200 3.73 0.0717 nt 3204.93 801.233 0.58 0.6882 Error 11124.27 1390.533 Non-additivity 1076.42 1076.416 0.75 Residual 10047.85 1435.407 -Total 14 24705.60 -Grand Mean= 174.400 Grand Sum= 2616.000 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 21.38% b Thời điểm ngày sau xử lý Tên thuốc Wellof GR Carbosan 25 EC Tervigo 020 SC Marshal 5G Đối chứng Mật số tuyến trùng con/1g rể REP 52 105 105 87 245 REP 65 87 65 91 198 REP 111 65 74 56 196 Độ lệch chuẩn 30,88 19,64 20,58 19,34 27,73 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 1081.60 540.800 0.90 0.4433 NT 42455.07 10613.767 17.71 0.0005 Error 4795.73 599.467 46 Non-additivity 875.23 875.226 1.56 Residual 3920.51 560.072 -Total 14 48332.40 -Grand Mean= 106.800 Grand Sum= 1602.000 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 22.93% Original Order Ranked Order Mean = 76.00 B Mean = 213.0 A Mean = 85.67 B Mean = 85.67 B Mean = 81.33 B Mean = 81.33 B Mean = 78.00 B Mean = 78.00 B Mean = 213.0 A Mean = 76.00 B c Thời điểm 14 ngày sau xử lý Tên thuốc Wellof GR Carbosan 25 EC Tervigo 020 SC Marshal 5G Đối chứng Mật số tuyến trùng con/1g rể REP 22 52 52 48 231 REP 52 44 48 65 187 REP 44 22 72 78 193 Độ lệch chuẩn 15,70 15,70 12,76 15,30 23,63 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 17.73 8.867 0.02 0.9757 NT 58138.00 14534.500 40.52 0.0000 Error 2869.60 358.700 Non-additivity 181.19 181.187 0.47 Residual 2688.41 384.059 -Total 14 61025.33 -Grand Mean= 80.667 Grand Sum= 1210.000 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 23.48% Original Order Ranked Order Mean = 39.33 B Mean = 203.7 A Mean = 39.33 B Mean = 63.67 B Mean = 57.33 B Mean = 57.33 B Mean = 63.67 B Mean = 39.33 B Mean = 203.7 A Mean = 39.33 B 47 d Thời điểm 21 ngày sau xử lý Tên thuốc Wellof GR Carbosan 25 EC Tervigo 020 SC Marshal 5G Đối chứng Mật số tuyến trùng con/1g rể REP REP REP 44 78 91 78 44 78 96 78 72 105 72 87 243 209 183 Độ lệch chuẩn 24,77 20,12 12,38 16,35 30,13 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 743.33 371.667 0.77 0.4955 NT 44444.40 11111.100 22.94 0.0002 Error 3874.00 484.250 Non-additivity 463.26 463.259 0.95 Residual 3410.74 487.249 -Total 14 49061.73 -Grand Mean= 103.867 Grand Sum= 1558.000 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 21.19% Original Order Ranked Order Mean = 71.00 B Mean = 211.7 A Mean = 66.67 B Mean = 88.00 B Mean = 82.00 B Mean = 82.00 B Mean = 88.00 B Mean = 71.00 B Mean = 211.7 A Mean = 66.67 B 3.2 Mật số tuyến trùng (con/50 g đất) ba độ sâu 15, 30 45 cm vào thời điểm TXL a Mật số tuyến trùng (con/50 g đất) độ sâu 15 cm vào thời điểm TXL Mật số tuyến trùng con/50g đất Tên thuốc Độ lệch chuẩn REP REP REP Wellof GR 131 174 120 28,54 Carbosan 25 EC 174 259 259 49,07 Tervigo 020 SC 148 148 244 55,43 Marshal 5G 218 218 131 50,23 Đối chứng 131 259 259 73,90 48 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 7472.13 3736.067 1.42 0.2972 NT 14317.73 3579.433 1.36 0.3294 Error 21085.87 2635.733 Non-additivity 3395.40 3395.397 1.34 Residual 17690.47 2527.210 -Total 14 42875.73 -Grand Mean= 191.533 Grand Sum= 2873.000 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 26.80% b Mật số tuyến trùng (con/50 g đất) độ sâu 30 cm vào thời điểm TXL Mật số tuyến trùng con/50g đất Tên thuốc Độ lệch chuẩn REP REP REP Wellof GR 192 213 261 35,37 Carbosan 25 EC 209 259 248 26,27 Tervigo 020 SC 209 259 205 30,09 Marshal 5G 240 261 220 20,50 Đối chứng 248 314 248 38,11 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 4379.73 2189.867 3.46 0.0825 NT 4400.93 1100.233 1.74 0.2339 Error 5058.27 632.283 Non-additivity 455.31 455.312 0.69 Residual 4602.95 657.565 -Total 14 13838.93 -Grand Mean= 239.067 Grand Sum= 3586.000 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 10.52% b Mật số tuyến trùng (con/50 g đất) độ sâu 45 cm vào thời điểm TXL Mật số tuyến trùng con/50g đất Tên thuốc Độ lệch chuẩn REP REP REP Wellof GR 88 70 74 9,45 Carbosan 25 EC 87 67 64 12,50 Tervigo 020 SC 85 97 74 11,50 Marshal 5G 57 58 98 23,39 Đối chứng 91 95 74 11,15 49 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 68.40 34.200 0.13 0.8759 NT 614.93 153.733 0.61 0.6697 Error 2030.27 253.783 Non-additivity 48.07 48.075 0.17 Residual 1982.19 283.170 -Total 14 2713.60 -Grand Mean= 78.600 Grand Sum= 1179.000 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 20.27% 3.3 Mật số tuyến trùng (con/50 g đất) ba độ sâu 15, 30 45 cm vào thời điểm NSXL a Mật số tuyến trùng đất độ sâu 15 cm (con/50g đất) vào thời điểm NSXL Tên thuốc Wellof GR Carbosan 25 EC Tervigo 020 SC Marshal 5G Đối chứng Mật số tuyến trùng con/50g đất REP REP REP 105 163 122 163 148 174 105 296 105 185 129 174 196 109 259 Độ lệch chuẩn 29,82 13,05 110,27 29,67 75,32 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 986.80 493.400 0.10 0.9039 NT 5234.40 1308.600 0.27 0.8883 Error 38559.20 4819.900 Non-additivity 634.30 634.300 0.12 Residual 37924.90 5417.843 -Total 14 44780.40 -Grand Mean= 162.200 Grand Sum= 2433.000 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 42.80% b Mật số tuyến trùng đất độ sâu 30 cm (con/50g đất) vào thời điểm NSXL Tên thuốc Wellof GR Carbosan 25 EC Mật số tuyến trùng con/50g đất REP REP REP 185 118 131 163 65 109 Độ lệch chuẩn 35,53 49,08 50 Tervigo 020 SC Marshal 5G Đối chứng 109 174 179 240 196 209 127 131 311 71,01 33,06 69,20 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 45.73 22.867 0.01 0.9937 NT 23513.73 5878.433 1.61 0.2614 Error 29144.27 3643.033 Non-additivity 74.68 74.675 0.02 Residual 29069.59 4152.799 -Total 14 52703.73 -Grand Mean= 163.133 Grand Sum= 2447.000 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 37.00% c Mật số tuyến trùng đất độ sâu 45 cm (con/50g đất) vào thời điểm NSXL Tên thuốc Wellof GR Carbosan 25 EC Tervigo 020 SC Marshal 5G Đối chứng Mật số tuyến trùng con/50g đất REP REP REP 37 24 48 37 48 45 85 74 87 70 74 61 94 97 84 Độ lệch chuẩn 12,01 5,69 7,00 6,66 6,81 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 6.93 3.467 0.04 0.9569 NT 6900.67 1725.167 22.06 0.0002 Error 625.73 78.217 Non-additivity 89.48 89.475 1.17 Residual 536.26 76.608 -Total 14 7533.33 -Grand Mean= 64.333 Grand Sum= 965.000 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 13.75% Original Order Ranked Order Mean = 36.33 B Mean = 91.67 A Mean = 43.33 B Mean = 82.00 A Mean = 82.00 A Mean = 68.33 A Mean = 68.33 A Mean = 43.33 B Mean = 91.67 A Mean = 36.33 B 3.4 Mật số tuyến trùng (con/50 g đất) ba độ sâu 15, 30 45 cm vào thời điểm 14 NSXL 51 a Mật số tuyến trùng đất độ sâu 15 cm (con/50g đất) vào thời điểm 14 NSXL Tên thuốc Wellof GR Carbosan 25 EC Tervigo 020 SC Marshal 5G Đối chứng Mật số tuyến trùng con/50g đất REP REP REP 74 98 98 91 78 98 131 52 91 91 98 56 185 196 287 Độ lệch chuẩn 13,86 10,15 39,50 22,50 55,99 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 1168.53 584.267 0.48 0.6379 NT 43692.93 10923.233 8.90 0.0048 Error 9823.47 1227.933 Non-additivity 3515.83 3515.825 3.90 Residual 6307.64 901.092 -Total 14 54684.93 -Grand Mean= 114.933 Grand Sum= 1724.000 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 30.49% Original Order Ranked Order Mean = 90.00 B Mean = 222.7 A Mean = 89.00 B Mean = 91.33 B Mean = 91.33 B Mean = 90.00 B Mean = 81.67 B Mean = 89.00 B Mean = 222.7 A Mean = 81.67 B b Mật số tuyến trùng đất độ sâu 30 cm (con/50g đất) vào thời điểm 14 NSXL Tên thuốc Wellof GR Carbosan 25 EC Tervigo 020 SC Marshal 5G Đối chứng Mật số tuyến trùng con/50g đất REP REP REP 183 105 105 78 98 61 74 65 131 98 131 111 229 213 213 Độ lệch chuẩn 45,03 18,52 35,79 16,62 9,24 52 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 284.13 142.067 0.15 0.8658 NT 36646.00 9161.500 9.47 0.0040 Error 7743.20 967.900 Non-additivity 483.77 483.771 0.47 Residual 7259.43 1037.061 -Total 14 44673.33 -Grand Mean= 126.333 Grand Sum= 1895.000 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 24.63% Original Order Ranked Order Mean = 131.0 B Mean = 218.0 A Mean = 79.00 B Mean = 131.0 B Mean = 90.00 B Mean = 113.0 B Mean = 113.0 B Mean = 90.00 B Mean = 218.0 A Mean = 79.00 B c Mật số tuyến trùng đất độ sâu 45 cm (con/50g đất) vào thời điểm 14 NSXL Tên thuốc Wellof GR Carbosan 25 EC Tervigo 020 SC Marshal 5G Đối chứng Mật số tuyến trùng con/50g đất REP REP REP 53 30 65 52 57 52 81 87 83 37 98 61 96 94 81 Độ lệch chuẩn 17,79 2,89 3,06 30,73 8,14 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 220.93 110.467 0.36 0.7097 NT 3912.40 978.100 3.17 0.0773 Error 2468.40 308.550 Non-additivity 20.73 20.726 0.06 Residual 2447.67 349.668 -Total 14 6601.73 -Grand Mean= 68.467 Grand Sum= 1027.000 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 25.66% 3.5 Mật số tuyến trùng (con/50 g đất) ba độ sâu 15, 30 45 cm vào thời điểm 21 NSXL 53 a Mật số tuyến trùng đất độ sâu 15 cm (con/50g đất) vào thời điểm 21 NSXL Tên thuốc Wellof GR Carbosan 25 EC Tervigo 020 SC Marshal 5G Đối chứng Mật số tuyến trùng con/50g đất REP REP REP 111 61 98 91 98 57 131 91 105 91 78 98 192 196 245 Độ lệch chuẩn 25,94 21,93 20,30 10,15 29,51 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 991.60 495.800 0.97 0.4195 NT 34904.40 8726.100 17.07 0.0006 Error 4088.40 511.050 Non-additivity 10.26 10.263 0.02 Residual 4078.14 582.591 -Total 14 39984.40 -Grand Mean= 116.200 Grand Sum= 1743.000 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 19.45% Original Order Ranked Order Mean = 90.00 B Mean = 211.0 A Mean = 82.00 B Mean = 109.0 B Mean = 109.0 B Mean = 90.00 B Mean = 89.00 B Mean = 89.00 B Mean = 211.0 A Mean = 82.00 B b Mật số tuyến trùng đất độ sâu 30 cm (con/50g đất) vào thời điểm 21 NSXL Tên thuốc Wellof GR Carbosan 25 EC Tervigo 020 SC Marshal 5G Đối chứng Mật số tuyến trùng con/50g đất REP REP REP 196 122 122 97 65 85 91 72 57 131 122 142 305 359 296 Độ lệch chuẩn 42,72 16,17 17,04 10,02 34,07 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 1451.20 725.600 1.00 0.4108 NT 119101.73 29775.433 40.89 0.0000 Error 5825.47 728.183 Non-additivity 294.66 294.664 0.37 Residual 5530.80 790.115 -Total 14 126378.40 54 -Grand Mean= 150.800 Grand Sum= 2262.000 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 17.89% Original Order Ranked Order Mean = 146.7 B Mean = 320.0 A Mean = 82.33 B Mean = 146.7 B Mean = 73.33 B Mean = 131.7 B Mean = 131.7 B Mean = 82.33 B Mean = 320.0 A Mean = 73.33 B c Mật số tuyến trùng đất độ sâu 45 cm (con/50g đất) vào thời điểm 21 NSXL Tên thuốc Wellof GR Carbosan 25 EC Tervigo 020 SC Marshal 5G Đối chứng Mật số tuyến trùng con/50g đất REP REP REP 65 61 26 26 57 57 52 85 98 63 68 78 93 91 99 Độ lệch chuẩn 21,46 17,90 23,71 7,64 4,16 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 497.73 248.867 0.85 0.4623 NT 4675.60 1168.900 4.00 0.0454 Error 2339.60 292.450 Non-additivity 9.00 9.001 0.03 Residual 2330.60 332.943 -Total 14 7512.93 -Grand Mean= 67.933 Grand Sum= 1019.000 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 25.17% Original Order Ranked Order Mean = 50.67 AB Mean = 94.33 A Mean = 46.67 B Mean = 78.33 AB Mean = 78.33 AB Mean = 69.67 AB Mean = 69.67 AB Mean = 50.67 AB Mean = 94.33 A Mean = 46.67 B ... thành tốt khóa luận tốt nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, tháng năm 2013 Sinh viên thực Võ Thanh Tuấn iii TÓM TẮT VÕ THANH TUẤN, Trƣờng Đại Học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, tháng năm 2013 Khảo sát... THUỐC PHÒNG TRỪ TUYẾN TRÙNG TRÊN CÂY HỒ TIÊU TẠI HUYỆN CHÂU ĐỨC TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU Tác giả: VÕ THANH TUẤN Khóa luận đƣợc đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sƣ ngành Bảo Vệ Thực Vật Giáo viên... các vế t n âu đen, bó mạch thân hóa nâu dầ n dầ n vế t bê ̣nh lan rô ̣ng làm thố i lớp vo gớ c Khi bê ̣nh nă ̣ng, tồn gốc rễ tiêu bị thâm đen , hư thố i , sau đó c hế t khô Cách
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT TINH HINH SẢN XUẤT HÔ TIÊU (Piper nigrum L.) VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC MỘT SỐ LOẠI THUỐC PHÒNG TRỪ TUYẾN TRÙNG TRÊN CÂY HỒ TIÊU TẠI HUYỆN CHÂU ĐỨC TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU , KHẢO SÁT TINH HINH SẢN XUẤT HÔ TIÊU (Piper nigrum L.) VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC MỘT SỐ LOẠI THUỐC PHÒNG TRỪ TUYẾN TRÙNG TRÊN CÂY HỒ TIÊU TẠI HUYỆN CHÂU ĐỨC TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay