ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC DIỆT CỎ CHÁC VÀ CỎ LỒNG VỰC TRÊN RUỘNG LÚA SẠ CỦA THUỐC GF – 3162 XỬ LÝ Ở 12 NGÀY SAU SẠ TẠI ĐỨC HUỆ LONG AN

62 5 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 09:17

BỘ GIÁO VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC DIỆT CỎ CHÁC VÀ CỎ LỒNG VỰC TRÊN RUỘNG LÚA SẠ CỦA THUỐC GF – 3162 XỬ LÝ Ở 12 NGÀY SAU SẠ TẠI ĐỨC HUỆ - LONG AN : BẢO VỆ THỰC VẬT Nghành Niên Khóa : 2009-2013 Sinh Viên Thực Hiện : TRIỆU VĂN TỰ Tp Hồ Chí Minh, tháng 08/2013 i ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC DIỆT CỎ CHÁC VÀ CỎ LỒNG VỰC TRÊN RUỘNG LÚA SẠ CỦA THUỐC GF – 3162 XỬ LÝ Ở 12 NGÀY SAU SẠ TẠI ĐỨC HUỆ LONG AN Tác giả TRIỆU VĂN TỰ Khóa luận đƣợc đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kĩ sƣ ngành Bảo Vệ Thực Vật Giáo viên hƣớng dẫn: TS VÕ THỊ THU OANH Thầy NGUYỄN HỮU TRÚC Tp Hồ Chí Minh 08 / 2013 ii LỜI CẢM TẠ Lời xin chân thành gởi lời biết ơn đến ba mẹ, ngƣời dày công sinh thành, ni dƣỡng, dạy dỗ nên ngƣời có đƣợc kết nhƣ ngày hơm Bên cạnh đó, em xin gửi lời cảm ơn đến qúy thầy cô Bộ môn Bảo Vệ Thực Vật, thuộc Khoa Nông Học, trƣờng Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh tận tình giảng dạy, truyền đạt cho em nhiều kiến thức kinh nghiệm quý báu suốt thời gian học tập Đặc biệt với lòng biết ơn sâu sắc, em xin chân thành cám ơn cô Võ Thị Thu Oanh thầy Nguyễn Hữu Trúc tận tình hƣớng dẫn, giúp đỡ bảo cho em suốt q trình thực khóa luận tốt nghiệp Cháu xin đƣợc gửi lời cám ơn chân thành đến gia đình bác Võ Hồng Minh tồn thể anh chị Ấp Vinh, xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An tạo điều kiện thuận lợi, tận tình giúp đỡ cháu suốt thời gian thực tập địa phƣơng Tôi xin cảm ơn bạn Kiệt, Lâm, Triều bạn sinh viên lớp Bảo Vệ Thực Vật khóa 35 động viên giúp đỡ tơi suốt q trình học tập nhƣ thực khóa luận tốt nghiệp Chân thành cám ơn! Tháng 08/2013 Sinh viên Triệu Văn Tự iii TÓM TẮT Triệu Văn Tự, 2013 Đề tài “Đánh giá hiệu lực diệt cỏ chác cỏ lồng vực ruộng lúa sạ thuốc GF – 3162 xử lý 12 ngày sau sạ Đức Huệ - Long An” đƣợc tiến hành Ấp Vinh, xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ - Long An, thời gian từ tháng đến tháng năm 2013 Thí nghiệm đƣợc bố trí theo kiểu khối đầy đủ hồn tồn ngẫu nhiên (RCBD) với nghiệm thức (5 nghiệm thức xử lý thuốc nghiệm thức đối chứng không xử lý thuốc) lần lặp lại, ô sở 20m2 Kết thu đƣợc: + Về thành phần mật số cỏ: Trên ruộng thí nghiệm diện lồi cỏ dại, có lồi cỏ thuộc nhóm cỏ chác lác nhóm hòa Trong cỏ chác chiếm đa số với mật số cỏ 964,8 cây/m2, chiếm khoảng 99,2% ruộng thí nghiệm Còn lại cỏ lồng vực có mật số 7,0 cây/m2, chiếm 0,8% ruộng thí nghiệm + Về hiệu lực diệt cỏ nghiệm thức thí nghiệm: - Đối với cỏ lồng vực: thuốc GF-3162 liều lƣợng 30g a.i./ha 40g a.i./ha có khả khống chế mật số sinh khối cỏ lồng vực tốt với hiệu lực diệt cỏ tính theo mật số trọng lƣợng đạt 100%, cao nhiều so với hiệu lực diệt cỏ lồng vực thuốc GF-2978(30g a.i./ha) Nominee 100OF (200g a.i./ha) với hiệu lực diệt cỏ lần lƣợt 83,6% đến 85,5% 74,1% đến 83,0% Nhƣng thuốc GF-3162 xử lý liều lƣợng 20g a.i./ha có hiệu lực diệt cỏ thấp từ 83,8% đến 87,5% - Đối với cỏ chác: thuốc GF-3162 liều lƣợng 30g a.i./ha 40g a.i./ha có hiệu lực diệt cỏ từ 91,9% đến 99,2% cao nhiều so với hiệu lực diệt cỏ chác nghiệm thức xử lý thuốc GF-2978 (30g a.i./ha) Nominee 100OF (200g a.i./ha) với hiệu lực diệt cỏ lần lƣợt 78,5% đến 85,1% 44,3% đến 45,4% + Về ngộ độc thuốc lúa nghiệm thức thí nghiệm: Thuốc GF-3162 xử lí liều lƣợng 20g a.i./ha gây ngộ độc nhẹ cho lúa cấp 3, tƣơng đƣơng với cấp độ độc lúa xử lý thuốc GF-2978.Tuy iv nhiên tăng liều lƣợng thuốc GF-3162 lên 30g a.i./ha 40g a.i./ha gây ngộ độc cho lúa cấp cấp Riêng nghiệm thức xử lý thuốc Nominee 100OF (200g a.i./ha) không gây ngộ độc cho lúa + Về suất lúa nghiệm thức thí nghiệm: Các nghiệm thức xử lý thuốc GF-3162 liều lƣợng cho suất cao từ 4,173 tấn/ha trở lên Hai nghiệm thức xử lý thuốc GF-2978 Nominee có suất lần lƣợt 3,869 tấn/ha 1,330 tấn/ha Riêng nghiệm thức đối chứng có suất thấp nhất, đạt 0,633 tấn/ha v MỤC LỤC TRANG TỰA i LỜI CẢM TẠ ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC v DANH SÁCH CÁC HÌNH viii DANH SÁCH CÁC BẢNG ix Chƣơng GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu 1.2.3 Giới hạn đề tài Chƣơng TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Một số khái niệm cỏ dại 2.1.1 Một số định nghĩa cỏ dại 2.1.2 Phân loại cỏ dại 2.1.3 Tác hại cỏ dại 2.1.4 Đặc điểm cỏ dải ruộng lúa 2.1.4.1 Cỏ dại có nhiều hình thức sinh sản 2.1.4.2 Cỏ dại có số hạt số mầm ngủ sinh sản nhiều 2.1.4.3 Hạt cỏ dại dễ rụng có nhiều hình thức lan truyền 2.1.4.4 Tính miên trạng cỏ dại 2.1.4.5 Cỏ dại giữ nẩy mầm lâu 2.1.4.6 Hiện tƣợng nảy mầm không điều cỏ dại 2.1.4.7 Cỏ dại có tính biến động lớn khả chống chịu cao 2.2 Mối quan hệ cỏ dại trồng 2.2.1 Sự xâm nhập cỏ dại 2.2.2 Sự cạnh tranh cỏ dại vi 2.3 Các biện pháp kiểm soát cỏ dại ruộng lúa 2.3.1 Phƣơng pháp gieo trồng 2.3.2 Nƣơng mạ 2.3.3 Mật độ 2.3.4 Quản lý nƣớc 2.3.5 Thời điểm diệt cỏ 2.3.6 Nhổ cỏ tay 10 2.3.7 Biện pháp hóa học 10 Chƣơng VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP 13 3.1 Điều kiện thí nghiệm 13 3.1.1 Địa điểm thí nghiệm 13 3.1.2 Thời gian thí nghiệm 13 3.1.3 Điều kiện thời tiết khí hậu 13 3.2 Vật liệu thí nghiệm 13 3.2.1 Giống 13 3.2.2 Phân bón 13 3.2.3 Các thuốc dụng cụ sử dụng thí nghiệm 14 3.3 Phƣơng pháp thí nghiệm 14 3.1.1 Các nghiệm thức thí nghiệm 14 3.3.2 Bố trí thí nghiệm 14 3.3.3 Sơ đồ bố trí thí nghiệm 14 3.3.4 Kỹ thật canh tác 16 3.4 Nội dung nghiên cứu tiêu theo dõi 16 3.4.1 Xác định thành phần, mật số mức độ phổ biến loài cỏ dại ruộng thí nghiệm 16 3.4.2 Xác định hiệu lực diệt cỏ dại loại thuốc thí nghiệm ruộng lúa 17 3.4.2.1 Ảnh hƣởng thuốc thí nghiệm đến mật số trọng lƣợng cỏ tƣơi loài cỏ dại 17 3.4.2.2 Hiệu lực diệt cỏ thuốc thí nghiệm 17 3.4.3 Ảnh hƣởng loại thuốc thí nghiệm đến sinh trƣởng suất lúa 18 3.4.3.1 Đánh giá độc tính thuốc lúa 18 vii 3.4.3.2 Chiều cao lúa 18 3.4.3.3 Đếm số nhánh/m2 18 3.4.3.4 Các yếu tố cấu thành suất 18 3.5 Xử lý số liệu 19 Chƣơng KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 20 4.1 Thành phần, mật số mức độ phổ biến loài cỏ dại 20 4.2 Xác định hiệu lực diệt cỏ loại thuốc thí nghiệm ruộng lúa sạ 22 4.2.1 Ảnh hƣởng loa ̣i th́ c thí nghiê ̣m đế n mâ ̣t số trọng lƣơ ̣ng cỏ tƣơi loa ̣i cỏ da ̣i 22 4.2.2 Hiệu lực diệt cỏ dại loại thuốc 24 4.3 Ảnh hƣởng thuốc thí nghiệm đến sinh trƣởng suất lúa 29 4.3.1 Đánh giá độc tính thuốc lúa 29 4.3.2 Ảnh hƣởng thuốc thí nghiệm đến chiều cao số nhánh lúa 31 4.3.3 Ảnh hƣởng thuốc thí nghiệm đến yếu tố cấu thành suất lúa suất lúa 32 Chƣơng KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 36 5.1 Kết luận 36 5.2 Đề nghị 37 TÀI LIỆU THAM KHẢO 38 PHỤ LỤC 39 viii DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 3.1 Đắp bờ ruộng thí nghiệm 15 Hình 3.2 Ruộng sau cắm bảng 15 Hình 3.3 Các nghiệm thức thí nghiệm (lần lặp lại II III) 16 Hình 4.1 Các loại cỏ diện ruộng thí nghiệm 21 Hình 4.2 Sự khác biệt mật số cỏ thuốc GF-3162 liều lƣợng 20g a.i./ha so với đối chứng 27 Hình 4.3 Sự khác biệt mật số cỏ thuốc GF-3162 liều lƣợng 30g a.i./ha so với đối chứng 27 Hình 4.4 Sự khác biệt mật số cỏ đối chứng với nghiệm thức khác 28 Hình 4.5 Sự khác biệt mật số cỏ đối chứng với nghiệm thức xử lý thuốc Nominee 100OF (200g a.i./ha) 28 Hình 4.6 Triệu chứng ngộ độc thuốc GF-2978 so với đối chứng 29 Hình 4.7 Triệu chứng ngộ độc thuốc GF-3162 so với đối chứng 29 Hình 4.8 Triệu chứng ngộ độc thuốc GF-3162 liều lƣợng 40 30g a.i/ha29 Hình 4.9 Triệu chứng ngộ độc thuốc GF-3162 liều lƣợng 20 30g a.i/ha29 Hình 4.10 Triệu chứng ngộ độc thuốc GF-3162 liều lƣợng 30 g.a.i/ha (phải) so với thuốc Nominee 100OF (trái) 29 Hình 4.11 Hạt (trái) hạt lép (phải) .Error! Bookmark not defined ix DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 3.1 Các nghiệm thức thí nghiệm 14 Bảng 3.2 Sơ đồ bố trí 15 Bảng 3.3 Bảng phân cấp mức độ ngộ độc thuốc cỏ lúa 18 Bảng 4.1 Thành phần, mật số phổ biến lồi cỏ dại ruộng thí nghiệm 20 Bảng 4.2 Ảnh hƣởng của thuố c thí nghiêm ̣ đế n mâ ̣t sớ cỏ da ̣i 22 Bảng 4.3 Ảnh hƣởng thuốc thí nghiệm đến trọng lƣợng tƣơi loài cỏ 24 Bảng 4.4 Hiệu lực diệt cỏ dại thuốc thí nghiệm tính theo mật số cỏ 25 Bảng 4.5 Hiệu lực diệt cỏ dại thuốc thí nghiệm tính theo trọng lƣợng cỏ tƣơi 25 Bảng 4.6 Mức độ ngộ độc thuốc cỏ lúa nghiệm thức thí nghiệm 30 Bảng 4.7 Ảnh hƣởng thuốc thí nghiệm đến chiều cao số nhánh lúa 31 Bảng 4.8 Ảnh hƣởng thuốc thí nghiệm đến số hạt lép lúa 33 Bảng 4.9 Ảnh hƣởng thuốc thí nghiệm đến số bơng/m2, trọng lƣợng 1000 hạt lúa suất lý thuyết 34 Bảng 4.10 Ảnh hƣởng thuốc thí nghiệm dến suất lúa thực thu 35 38 TÀI LIỆU THAM KHẢO Dƣơng Văn Chín, 2008 Nghiên cứu hiệu lực số thuốc chất lượng kép đến suất chất lượng lúa gạo Báo cáo kết hàng năm - Viện lúa ĐBSCL Dƣơng Văn Chín; Suk Jin Koo Yuong Woong Kwon, 2005 Cỏ dại phổ biến Việt Nam Nhà xuất Nông Nghiệp Nguyễn Mạnh Chinh, Mai Thành Phụng, 1999 Cỏ dại ruộng lúa biện pháp phòng trừ Nhà xuất Nơng Nghiệp Nguyễn Ngọc Đệ, 2008 Giáo trình lúa Nhà xuất Đại học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Thành Lập, 2011 Nghiên cứu lưu tồn hạt cỏ dại đất ruộng lúa vùng đất phù sa huyện Cai Lậy tỉnh Tiền Giang Nguyễn Ngọc Trâm, 2012 Đánh giá hiệu lực diệt cỏ dại ruộng lúa sạ thuốc GF – 2978 xử lý 10 ngày sau sạ vụ hè thu Tân An – Long An 7.Nguyễn Hữu Trúc, 2011 Bài giảng quản lý cỏ dại Trƣờng Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, (Tài liệu lƣu hành nội bộ) Trần Hữu Khôi, 2010 “Đánh giá hiệu lực diệt cỏ dại thuốc XGA-2411 số loại thuốc khác ruộng lúa sạ vụ Thu Đông 2010” Luận văn kỹ sƣ Nông học, Đại học Nông lâm Tp HCM 39 PHỤ LỤC THỐNG KÊ Trọng lượng cỏ chác Variable 3: TLCC A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 79.94 26.646 1.05 0.3979 NT 2128.30 425.659 16.83 0.0000 Error 15 379.40 25.294 Non-additivity 12.25 12.249 0.47 Residual 14 367.16 26.225 Total 23 2587.64 Grand Mean= 17.054 Grand Sum= Coefficient of Variation= Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 409.300 Total Count= 29.49% Ranked Order 14.25 11.55 4.325 15.00 23.08 34.13 BC C C BC B A Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 34.13 23.08 15.00 14.25 11.55 4.325 A B BC BC C C 24 40 Trọng lượng cỏ lồng vực Variable 3: TLCLV A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 8.34 2.779 1.87 0.1786 NT 125.31 25.063 16.84 0.0000 Error 15 22.33 1.489 Non-additivity 4.91 4.909 3.95 Residual 14 17.42 1.244 Total 23 155.98 Grand Mean= 3.000 Grand Sum= Coefficient of Variation= = = = = = = 2.950 0.7000 0.7000 2.700 3.425 7.525 Total Count= 40.67% Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean 72.000 Ranked Order BC C C BC B A Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 7.525 3.425 2.950 2.700 0.7000 0.7000 A B BC BC C C 24 41 Hiệu lực trọng lượng cỏ chác Variable 3: HLTLCC A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 1107.35 369.117 2.82 0.0843 NT 3505.22 876.306 6.68 0.0045 Error 12 1573.33 131.111 Non-additivity 494.36 494.357 5.04 Residual 11 1078.98 98.089 Total 19 6185.91 Grand Mean= 64.315 Grand Sum= Coefficient of Variation= Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 64.57 69.38 82.70 63.22 41.70 1286.300 Total Count= 17.80% Ranked Order AB A A AB B Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 82.70 69.38 64.57 63.22 41.70 A A AB AB B 20 42 Hiệu lực trọng lượng cỏ lồng vực Variable 3: HLTLCLV A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 295.66 98.553 1.04 0.4114 NT 2110.26 527.566 5.55 0.0091 Error 12 1141.03 95.085 Non-additivity 156.70 156.705 1.75 Residual 11 984.32 89.484 Total 19 3546.95 Grand Mean= 77.660 Grand Sum= Coefficient of Variation= Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 72.35 90.00 90.00 69.88 66.07 1553.200 Total Count= 12.56% Ranked Order AB A A AB B Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 90.00 90.00 72.35 69.88 66.07 A A AB AB B 20 43 Mật số cỏ chác Variable 3: MSCC A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 66.53 22.176 1.73 0.2031 NT 2160.48 432.097 33.77 0.0000 Error 15 191.93 12.795 Non-additivity 0.35 0.352 0.03 Residual 14 191.57 13.684 Total 23 2418.94 Grand Mean= 14.042 Grand Sum= Coefficient of Variation= = = = = = = 9.925 7.750 2.700 11.02 22.00 30.85 Total Count= 25.47% Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean 337.000 Ranked Order CD CD D C B A Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 30.85 22.00 11.02 9.925 7.750 2.700 A B C CD CD D 24 44 Mật số cỏ lồng vực Variable 3: MSCLV A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 0.87 0.289 2.01 0.1554 NT 10.56 2.112 14.69 0.0000 Error 15 2.16 0.144 Non-additivity 0.69 0.692 6.61 Residual 14 1.46 0.105 Total 23 13.58 Grand Mean= 1.375 Grand Sum= Coefficient of Variation= = = = = = = 1.400 0.7000 0.7000 1.175 1.625 2.650 Total Count= 27.58% Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean 33.000 Ranked Order BC C C BC B A Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 2.650 1.625 1.400 1.175 0.7000 0.7000 A B BC BC C C 24 45 Hiệu lực mật số cỏ chác Variable 3: HLMSCC A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 516.99 172.330 2.59 0.1015 NT 4170.16 1042.540 15.65 0.0001 Error 12 799.20 66.600 Non-additivity 293.53 293.531 6.39 Residual 11 505.67 45.970 Total 19 5486.35 Grand Mean= 68.295 Grand Sum= Coefficient of Variation= Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 70.95 75.35 85.10 68.30 41.78 1365.900 Total Count= 11.95% Ranked Order A A A A B Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 85.10 75.35 70.95 68.30 41.78 A A A A B 20 46 Hiệu lực mật số cỏ lồng vực Variable 3: HLMSCLV A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 106.32 35.440 0.33 0.8018 NT 2944.08 736.019 6.91 0.0040 Error 12 1277.57 106.465 Non-additivity 17.26 17.258 0.15 Residual 11 1260.32 114.574 Total 19 4327.97 Grand Mean= 75.880 Grand Sum= Coefficient of Variation= Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 69.60 90.00 90.00 70.22 59.58 1517.600 Total Count= 13.60% Ranked Order AB A A AB B Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 90.00 90.00 70.22 69.60 59.58 A A AB AB B 20 47 Số hạt lép/bông Variable 3: SHL A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 46.91 15.637 0.35 0.7901 NT 992.88 198.576 4.44 0.0111 Error 15 671.21 44.747 Non-additivity 6.82 6.824 0.14 Residual 14 664.38 47.456 Total 23 1711.00 Grand Mean= 29.962 Grand Sum= Coefficient of Variation= = = = = = = 27.80 26.90 23.55 24.63 35.25 41.65 Total Count= 22.33% Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean 719.100 Ranked Order BC BC C C AB A Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 41.65 35.25 27.80 26.90 24.63 23.55 A AB BC BC C C 24 48 Số hạt chắc/bông Variable 3: SHC A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 5.80 1.935 0.05 0.9846 NT 2054.13 410.826 10.63 0.0002 Error 15 579.92 38.662 Non-additivity 0.00 0.004 0.00 Residual 14 579.92 41.423 Total 23 2639.86 Grand Mean= 41.037 Grand Sum= Coefficient of Variation= = = = = = = 44.90 49.25 50.92 43.30 33.10 24.75 Total Count= 15.15% Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean 984.900 Ranked Order AB A A AB BC C Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 50.92 49.25 44.90 43.30 33.10 24.75 A A AB AB BC C 24 49 Số nhánh hữu hiệu Variable 3: SNHH A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 2794.83 931.611 0.28 0.8399 NT 374771.33 74954.267 22.42 0.0000 Error 15 50141.67 3342.778 Non-additivity 19.09 19.086 0.01 Residual 14 50122.58 3580.184 Total 23 427707.83 Grand Mean= 356.583 Grand Sum= Coefficient of Variation= Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 424.3 478.5 436.8 434.0 211.0 155.0 8558.000 Total Count= 16.21% Ranked Order A A A A B B Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 478.5 436.8 434.0 424.3 211.0 155.0 A A A A B B 24 50 Số nhánh vô hiệu Variable 3: SNHH A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 1211.46 403.819 1.09 0.3834 NT 9425.38 1885.075 5.09 0.0063 Error 15 5554.79 370.319 Non-additivity 605.03 605.035 1.71 Residual 14 4949.76 353.554 Total 23 16191.63 Grand Mean= 105.625 Grand Sum= Coefficient of Variation= Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 91.50 B 89.00 B 92.25 B 93.75 B 103.5 B 145.8 A 2463.000 Total Count= 18.75% Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 145.8 103.5 93.75 92.25 91.50 89.00 A A A A B B 24 51 Năng suất lý thuyết Variable 3: NSLT A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 1.18 0.392 0.31 0.8213 NT 109.84 21.969 17.11 0.0000 Error 15 19.26 1.284 Non-additivity 1.84 1.836 1.48 Residual 14 17.42 1.245 Total 23 130.28 Grand Mean= 4.477 Grand Sum= 107.457 Total Count= 24 Coefficient of Variation= Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 5.424 6.601 6.391 5.361 1.983 1.103 25.31% Ranked Order A A A A B B Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 6.601 6.391 5.424 5.361 1.983 1.103 A A A A B B 52 Năng suất thực thu Variable 3: NSTT A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 0.78 0.261 0.32 0.8096 NT 70.71 14.142 17.46 0.0000 Error 15 12.15 0.810 Non-additivity 0.21 0.213 0.25 Residual 14 11.94 0.853 Total 23 83.64 Grand Mean= 3.325 Grand Sum= Coefficient of Variation= Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 4.173 5.049 4.894 3.868 1.330 0.6327 79.789 Total Count= 27.07% Ranked Order A A A A B B Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 5.049 4.894 4.173 3.868 1.330 0.6327 A A A A B B 24 ... biện pháp canh tác mơi trƣờng Do khó khẳng định thời gian cần làm cỏ làm cỏ lần Tuy nhiên, khoảng thời gian từ đến tu n sau sạ cấy, phần lớn lúa thƣờng giảm suất cạnh tranh cỏ dại Theo Sharma 1977,... thuốc phun đòi hỏi phải tu n thủ việc quản lý nƣớc chặc chẽ mang lại hiệu phòng trừ cỏ cao an tồn với lúa tóm lại, để chọn đƣợc loại thuốc sử dụng để diệt cỏ cho ruộng lúa cần tu n theo tiêu sau:... Phƣơng pháp gieo trồng Lúa sạ thẳng có cỏ dại nhiều lúa cấy, lúa cấy lúa mọc trƣớc cỏ lấn át đƣợc cỏ Tuy nhiên, công lao động nông thôn ngày thiếu thốn giá công lao động ngày cao nên diện tích lúa
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC DIỆT CỎ CHÁC VÀ CỎ LỒNG VỰC TRÊN RUỘNG LÚA SẠ CỦA THUỐC GF – 3162 XỬ LÝ Ở 12 NGÀY SAU SẠ TẠI ĐỨC HUỆ LONG AN , ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC DIỆT CỎ CHÁC VÀ CỎ LỒNG VỰC TRÊN RUỘNG LÚA SẠ CỦA THUỐC GF – 3162 XỬ LÝ Ở 12 NGÀY SAU SẠ TẠI ĐỨC HUỆ LONG AN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay