ĐIỀU TRA TÌNH TRẠNG SỬ DỤNG CÂY XÁO TAM PHÂN (Paramignya trimera (Oliver) Burkill) TẠI XÃ NINH VÂN THỊ XÃ NINH HÒA TỈNH KHÁNH HÒA

59 9 0
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 09:16

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH **************** VÕ BẤT BẠI ĐIỀU TRA TÌNH TRẠNG SỬ DỤNG CÂY XÁO TAM PHÂN (Paramignya trimera (Oliver) Burkill) TẠI XÃ NINH VÂN THỊ XÃ NINH HÒA TỈNH KHÁNH HÒA LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 07/2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH **************** VÕ BẤT BẠI ĐIỀU TRA TÌNH TRẠNG SỬ DỤNG CÂY XÁO TAM PHÂN (Paramignya trimera (Oliver) Burkill) TẠI XÃ NINH VÂN THỊ XÃ NINH HÒA TỈNH KHÁNH HÒA Ngành: Lâm Nghiệp LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: Thạc sĩ Nguyễn Thị Kiều Nương Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 07/2013 LỜI CẢM TẠ Để hồn thành khóa luận tốt nghiệp tơi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến: Cô Nguyễn Thị Kiều Nương, người dành nhiều thời gian quý báu, tận tình quan tâm, giúp đỡ hướng dẫn tơi hồn thành khóa luận Ban giám hiệu nhà trường, quý thầy trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, khoa Lâm Nghiệp tận tình giảng dạy tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian học tập Bà Nguyễn Thị Hồng, thuộc thôn Tây xã Ninh Vân hết lòng giúp đỡ tơi suốt thời gian thu thập số liệu Ban quản lý rừng phòng hộ thị xã Ninh Hòa tạo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình thu thập số liệu (điều tra thực tế) Cuối xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè giúp đỡ, động viên suốt thời gian học tập trường hồn thành khóa luận Một lần tơi xin chân thành cảm ơn Tp Hồ Chí Minh, tháng 06 năm 2013 Sinh viên Võ Bất Bại i TÓM TẮT Đề tài “Điều tra tình hình sử dụng Xáo tam phân (Paramignya trimera (Oliver) Burkill) tại xã Ninh Vân thị xã Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa ” thực xã Ninh Vân, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa Thời gian thực đề tài từ tháng 03/2013 đến tháng 06/2013 - Hầu hết người dân tham gia tìm kiếm khai thác sử dụng người dân địa phương có thu nhập thấp, sống bấp bênh Đa phần người dân khai thác rỗi ngày, nhiều buổi sáng - Thời gian người dân bắt đầu khai thác từ năm 2010 Do nhu cầu thị trường nên giá ngày tăng cao Năm 2010 giá 170 ngàn đồng/ kg rễ tươi tăng triệu đồng/kg năm 2013 Giá khác tùy thuộc vào phận sử dụng, rễ có giá trị cao Xáo tam phân sử dụng điều trị bệnh gan nhiều - Sự tác động người dân đến Xáo tam phân làm cho loài ngày thấy tự nhiên - Biện pháp bảo tồn lấy từ tự nhiên đem trồng lấy hạt giống để trồng mơ hình vườn ươm hộ gia đình ii SUMMARY The thesis on "The use survey Xao tam phan (Paramignya trimera (Oliver) Burkill) in Ninh Van commune, Ninh Hoa town, Khanh Hoa province" From March to July 2013 This Graduate paper obtains following results: The most of participars flock to Ninh Van to hunt for panacea "Xao tam phan" are local people They are low income is not enought money for their life Therefore, they spend all of free time going to the forest or any area where they may find Xao tam phan, especially in the morning They have hunted Xao tam phan for 2010 Xao tam phan price is 170.000 dong for a kilo root in 2013 Every year, it depends on the needs of users At present, the root cost is milion for a kilo However, it depend on different parts of the tree The in fluence of the local people to hunt Xao tam phan on the natural resource made it become uncommon Bring saphing from forest to house for plant At the time, we should sexual multiplication of plant by arboretum model iii MỤC LỤC Trang Lời cảm tạ i Tóm tắt ii Summary .iii Mục lục iv Danh sách từ viết tắt vii Danh sách bảng viii Danh sách hình ix Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3 Phạm vi nghiên cứu Chương TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2.1 Lâm sản gỗ 2.1.1 Khái niệm 2.1.2 Phân loại LSNG 2.2 Vai trò LSNG 2.3 Tổng quan nghiên cứu Xáo tam phân 2.3.1 Khái quát đặc điểm tự nhiên khu vực nghiên cứu 2.3.1.1 Vị trí địa lý 2.3.1.2 Địa hình, đất đai 2.3.1.3 Đặc điểm khí hậu - thủy văn 2.3.2 Khái quát điều kiện kinh tế - xã hội 2.3.2.1 Về nông - lâm - ngư nghiệp 2.3.2.2 Địa - đầu tư xây dựng - giao thông thủy lợi 10 2.3.2.3 Văn hóa thơng tin - thể dục thể thao - truyền 10 2.3.2.4 Văn hóa dân cư - y tế - tôn giáo 11 iv 2.3.3 Tổng quan Xáo tam phân 12 2.3.3.1 Về đặc điểm hình thái 12 2.3.3.2 Về mặt sinh thái 13 2.3.3.3 Về mặt phân loại 13 2.3.3.4 Những nghiên cứu có liên quan 13 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 17 3.1 Nội dung nghiên cứu 17 3.2 Phương pháp nghiên cứu 17 3.2.1 Ngoại nghiệp 17 3.2.2 Nội nghiệp 18 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 19 4.1 Vị trí Xáo tam phân 19 4.1.1 Vùng phân bố chung 19 4.1.2 Sự phân bố Xáo tam phân khu vục nghiên cứu 20 4.2 Tình hình khai thác, sử dụng Xáo tam phân 21 4.2.1 Cơ cấu người dân tham gia khai thác 21 4.2.2 Thời gian khai thác sử dụng 23 4.3 Hiện trạng Xáo tam phân có địa phương 24 4.4 Mức độ khai thác phận sử dụng Xáo tam phân 26 4.4.1 Mức độ khai thác sử dụng 26 4.4.2 Bộ phận sử dụng thuốc 29 4.5 Công dụng cách sử dụng thuốc 30 4.5.1 Công dụng 30 4.5.2 Cách sử dụng 30 4.6 Quá trình mua bán giá trị thương mại thuốc 31 4.6.1 Khoảng thời gian mua bán 31 4.6.2 Giá trị kinh tế 32 4.7 Những thuận lợi, khó khăn người dân tham gia khai thác 33 v 4.8 Những thuận lợi, khó khăn người làm cơng tác quản lý bảo vệ tài nguyên rừng 35 4.9 Biện pháp bảo tồn phát triển bền vững Xáo tam phân 36 Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 40 5.1 Kết luận 40 5.2 Kiến nghị 40 TÀI LIỆU THAM KHẢO 42 PHỤ LỤC 43 vi DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT UBND Ủy ban nhân dân LSNG Lâm sản gỗ FAO Food Agriculture Organization: Tổ chức Lương Nông Thế Giới W.W.F World Wide Fund for Nature: Quỹ quốc tế bảo vệ thiên nhiên QSDĐ Quyền sử dụng đất VHTT Văn hóa thơng tin TDTT Thể dục thể thao TW Trung ương GS Giáo sư TS Tiến sĩ GPS Global Positioning System: Hệ thống định vị toàn cầu Ha Hécta STT Số thứ tự Mm Milimét Kg Kilogram QLBV Quản lý bảo vệ TNR Tài nguyên rừng KT - XH Kinh tế - xã hội vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 4.1 Thời gian lấy thuốc ngày 24 Bảng 4.2 Mức độ khai thác thuốc theo nhóm hộ dân 28 Bảng 4.3 Cơng dụng thuốc 30 Bảng 4.4 Mức giá thuốc biến đổi theo thời gian 33 Bảng 4.5 Những thuận lợi, khó khăn người dân tham gia khai thác 34 viii thuận lợi khó khăn việc khai thác, sử dụng thuốc Xáo tam phân sau: Bảng 4.5 Những thuận lợi, khó khăn người dân tham gia khai thác Thuận lợi Khó khăn - Nắm rõ địa bàn lại - Cây thuốc có giá trị kinh tế cao -Hệ thống kiến thức địa phong phú, ngày bị cạn kiệt bị thu hẹp vững vàng vùng phân bố, lại số lượng - Nhân lực lao động dồi dào, có tính cần khu rừng sâu cù chịu khó - Bị lực lượng kiểm lâm ngăn chặn, - Thị trường dễ chấp nhận thuốc mà bắt giữ khai thác họ khai thác - Cây thuốc sống núi đá, rừng gai - Giá thuốc ngày tăng cao quýt, rễ thuốc đâm sâu vào lòng đất, - Những hộ có cường độ khai thác thấp việc khai thác trở nên khó phụ thuộc vào giá thuốc Khi khăn bị nghiêm cấm khai thác, sử dụng - Những hộ có cường độ khai thác thuốc họ có nhiều hội để sản thấp phải dành nhiều thời gian xuất ngành nghề khác cho sản xuất nơng, lâm, ngư nghiệp - Những hộ có cường độ khai thác cao - Những hộ có cường độ khai thác trung bình có lao động dư thừa cao trung bình phải phụ thuộc nhiều hộ có cường độ khai thác nhiều vào giá thị trường khơng có khai thác nên thuận lợi thuốc Khi bị tịch thu phương tiện, việc tập trung nhân lực khai thác công cụ khai thác, họ có khả thuốc mua sắm lại Nếu bị nghiêm cấm khai thác, sử dụng thuốc dễ bị thiếu hụt trầm trọng thu nhập có hội để chuyển sang ngành nghề khác Nguồn: Tổng hợp từ kết vấn 34 4.8 Những thuận lợi , khó khăn người làm công tác quản lý bảo vệ tài nguyên rừng Chúng ta phải khẳng định rằng, người dân mà đặc biệt người dân thuộc cộng đồng dân cư sinh sống rừng gần rừng, chủ thể quan trọng nhất, định đến tồn tại, phát triển hay suy thoái tài nguyên rừng đa dạng sinh học Nhưng xét khía cạnh khác, nhà nước chưa thật có sách lâm nghiệp xã hội phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương có rừng, nhằm thúc đẩy hỗ trợ người dân có điều kiện phát triển kinh tế - xã hội họ họ lại lực lượng gây nên trở ngại công tác quản lý bền vững phát triển tài nguyên rừng nhà chuyên trách Để phản ánh thuận lợi khó khăn người làm công tác quản lý bảo vệ tài nguyên rừng áp lực người dân cách khách quan, suy nghĩ nhận xét số người tham gia xây dựng khóa luận (hiện trực tiếp làm công tác cửa Ủy ban nhân xã Ninh Vân), tiến hành trao đổi với cán chuyên trách QLBV TNR để nắm bắt trình bày thơng tin cách đầy đủ a) Thuận lợi - Lực lượng lao động chỗ từ người dân dồi nên góp phần khơng nhỏ việc thực hạng mục lâm sinh phục vụ cho mục tiêu phát triển tài nguyên rừng như: trồng rừng, quản lý bảo vệ rừng, chăm sóc rừng trồng, phòng chống cháy rừng - Được thường xuyên gần gũi với người dân nên dễ dàng học hỏi kinh nghiệm sản xuất canh tác số loại trồng từ hệ thống kiến thức địa họ để áp dụng vào thực tiễn công việc Đồng thời hội tốt để lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng người dân Nhà nước có chủ trương phát triển KT - XH, phát triển lâm nghiệp khu vực Từ tâm tư, nguyện vọng sở đề xuất giải pháp phát huy mối quan hệ tích cực giải hài hòa mối quan hệ chưa thật tốt đẹp người dân với quyền địa phương 35 b) Khó khăn - Trong thời gian người dân tham gia lao động sản xuất đáng họ người cộng tốt, đáng tin cậy Song họ tham gia hoạt động khai thác lâm sản nói chung, khai thác LSNG thuốc Xáo tam phân nói riêng, có gây ảnh hưởng đến tài ngun rừng họ đối tượng cần giám sát xử lý Trong lúc này, từ mối quan hệ hỗ trợ, hợp tác trở thành mối quan hệ đối kháng nên tiếp cận với người dân khó khăn hiệu mục đích tiếp cận - Cây thuốc khu vực có nguy bị suy giảm chất lượng lẫn số lượng, khó đáp ứng mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh học, bảo tồn phát triển loài thuốc quý theo nhiệm vụ mà nhà nước giao phó - Lực lượng cán trực tiếp làm công tác quản lý bảo vệ rừng ít, bàn lại q rộng nên nhiều không phát kịp thời vụ vi phạm tài nguyên rừng mà người dân gây 4.9 Biện pháp bảo tồn phát triển bền vững Xáo tam phân Hiện Xáo tam phân Biện pháp thực tế điều tra cho thấy nhiều hộ gia đình gây trồng Xáo tam phân qua phương pháp: - Lấy khỏe từ tự nhiên đem trồng 36 Hình 15: Cây ngồi tự nhiên Tuy nhiên biện pháp làm cho khó sinh trưởng phát triển được, hiệu thấp Do phương án hiệu lấy hạt giống Xáo tam phân tự nhiên ươm trồng nhà: Hình 16: Cây Xáo tam phân sau ươm trồng từ hạt 37 Hình 17: Mơ hình vườn ươm nhà Do giá trị kinh tế dược liệu nên Viện Dược liệu trung ương tiến hành nghiên cứu chữa bệnh biện pháp bảo tồn, nhân rộng nguồn gen thuốc Xáo tam phân phương pháp truyền thống Mơ hình vườn ươm hộ gia đình cho suất cao lợi nhuận đáp ứng nhu cầu thị trường, đồng thời giảm áp lực người dân vào tài nguyên rừng Như vậy: - Cần quan tâm trọng vấn đề phát triển kinh tế - xã hội cộng đồng dân cư sống rừng, gần rừng mà cụ thể cộng đồng dân cư xã Ninh Vân tình trạng phụ thuộc vào thuốc địa phương - Thường xuyên tổ chức lớp tập huấn, đào tạo mô hình sản xuất tiên tiến, hiệu nhằm mục đích tạo nên nhũng nguồn thu nhập đáng cho họ 38 - Khảo sát thực xây dựng khu vực khoanh nuôi, phát triển thuốc địa bàn - Tăng cường việc tuần tra, canh gác nhằm ngăn chặn hành vi vi phạm người dân hoạt động khai thác thuốc 39 Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Với kết tìm hiểu tình hình khai thác sử dụng thuốc địa bàn người dân địa phương, chủ yếu người dân sống xã Ninh Vân, rút kết luận sau: Cây Xáo tam phân phân bố rải rác khu vực xã Ninh Vân, mọc núi đá ven biển, tập trung nhiều khu vực đèo vào địa bàn xã Người dân tham gia khai thác Xáo tam phân chủ yếu người dân địa địa bàn xã, người làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức thu nhập thấp thiếu ổn định Việc biết đến thuốc bắt đầu khai thác sử dụng thuốc diễn từ lâu, công việc dường công việc lao động sinh kế người dân địa bàn xã khoảng thời gian gần Thực trạng khai thác sử dụng Xáo tam phân thay đổi theo thời kỳ từ 2010 đến nay, kèm theo thay đổi mặt số lượng giá trị kinh tế thuốc Năm 2010 số lượng nhiều giá bán 170.000 đồng/kg, đến số lượng lại ít, giá bán khoảng từ 1.000.000 đến 1.600.000 đồng/kg Khó khăn thuận lợi người dân việc khai thác sử dụng thuốc: thuận lợi nắm rõ địa bàn khai thác, lực lượng lao động dồi , khó khăn bị lực lượng kiểm lâm ngăn chặn, khó khai thác Bên cạnh người làm cơng tác quản lý bảo vệ rừng gặp khó khăn lực lượng quản lý bảo vệ tài nguyên rừng mỏng, bất đồng cán người dân địa phương 5.2 Kiến nghị 40 Ban quản lý rừng phòng hộ thị xã Ninh Hòa, Hạt kiểm lâm thị xã Ninh Hòa phối hợp với người dân việc bảo tồn loài Xáo tam phân cách nâng cao nhận thức người dân tính đa dạng sinh học lồi LSNG có giá trị kinh tế dược liệu ý nghĩa thông qua tuyên truyền, khuyến nơng khuyến lâm Đồng thời xây dựng mơ hình vườn giống hộ gia đình để tránh tác động vào tự nhiên đáp ứng nhu cầu thị trường 41 TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT Nguyễn Quốc Bình, 2009 Bài giảng Lâm Sản Ngồi Gỗ Khoa Lâm Nghiệp, Đại học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh Bùi Việt Hải, Phương pháp nghiên cứu quản lý tài nguyên thiên nhiên dựa cộng đồng nghiên cứu có tham gia Nhà xuất Nơng Nghiệp 2007 Nguyễn Quốc Bình, 2009 Bài giảng Lâm Sản Ngồi Gỗ Khoa Lâm Nghiệp, Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh Chương trình hỗ trợ Lâm nghiệp xã hội - Bài giảng Lâm nghiệp xã hội Tủ sách trường Đại học Nơng lâm Tp Hồ Chí Minh Bạch Đình Thân, 2007 Tìm hiểu tình hình khai thác sử dụng lâm sản gỗ người dân ấp - xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cữu, tỉnh Đồng Nai Tiểu luận để đáp ứng yêu cầu dự thi tốt nghiệp Đại học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh UBND xã Ninh Vân, Báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2012 INTERNET a) http://www.bacsigiadinh.com, Thực hư thần dược trị xơ gan Khánh Hòa Vũ Cao b) http://antg.cand.com.vn, Trong vòng xốy “cây thần dược” chữa xơ gan – Nhóm PVĐT c) http://www.khanhhoa.gov, Cây xáo tam phân có tác dụng ức chế tế bào ung thư Nam Phong d) http://www.sggp.org.vn, Khánh Hòa: “cây thần dược” Xáo tam phân V Ngọc e) http://www.tin247.com, Không để dân chặt phá “cây thần dược” có khả chữa bệnh ung thư V Tạo f) http://tuoitre.vn, Bảo tồn thuốc Xáo tam phân V.T 42 g) http://www.baokhanhhoa.com, Xáo tung rừng vì… xáo tam phân Đình Lâm- Bích La 43 PHỤ LỤC PHỤ LỤC SỐ LIỆU PHÂN BỐ CÂY XÁO TAM PHÂN stt 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 tọa độ phân bố tự nhiên điểm x y h 11 315865 1372340 180 12 315873 1372338 191 13 315879 1372371 179 14 315928 1372331 201 15 315937 1372311 200 16 315972 1372340 200 17 316265 1372461 200 18 316789 1372534 265 20 316792 1372530 268 21 316793 1372524 263 22 316803 1372507 266 23 316799 1372539 259 24 316795 1372554 256 25 316832 1372555 253 26 316831 1372546 256 27 316841 1372523 260 28 316826 1372522 260 29 316813 1372518 263 30 316815 1372511 268 31 316829 1372536 255 32 316885 1372542 242 33 316908 1372526 246 34 316898 1372527 251 35 316918 1372501 256 36 316918 1372479 267 37 316931 1372469 275 38 316942 1372477 264 39 316929 1372455 274 40 316898 1372458 262 41 316908 1372479 267 42 317435 1372329 220 43 317403 1372296 205 44 317821 1371656 165 45 317838 1371617 166 46 317833 1371614 168 a 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 317845 317846 317844 317832 317828 317817 317823 317822 317819 317822 317817 317809 317793 317790 317786 317772 317761 317787 317792 317806 317815 317824 317829 317860 317922 317938 317947 317954 317965 317961 317972 317985 317978 317971 317979 317973 317916 317925 317434 317435 317435 317438 315179 315139 b 1371599 1371586 1371577 1371572 1371576 1371582 1371565 1371540 1371534 1371529 1371527 1371510 1371509 1371514 1371515 1371502 1371497 1371493 1371499 1371504 1371501 1371496 1371508 1371519 1371567 1371586 1371567 1371574 1371589 1371599 1371599 1371600 1371608 1371612 1371625 1371655 1371582 1369600 1369240 1369233 1369233 1369247 1369591 1370321 167 172 173 176 180 183 184 198 195 195 200 205 211 224 222 233 237 221 219 215 211 208 206 200 154 151 152 148 145 144 140 137 139 139 132 127 158 16 54 57 57 53 -1 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 315147 315173 315139 315163 315183 315221 315237 315234 315225 315283 315288 315291 315280 315276 315268 315294 315253 315228 315225 315236 315199 314551 314574 314541 314477 318614 318686 318684 318685 306870 316332 316398 317075 318059 318095 318115 318112 318115 318120 318139 318155 318160 318177 318197 c 1370868 1370904 1370943 1370939 1370949 1370978 1370975 1371000 1371003 1370995 1370982 1370977 1370969 1370986 1370975 1371049 1371061 1371013 1371006 1371000 1371023 1370575 1370543 1370541 1370544 1371081 1370994 1370958 1370953 1406288 1371274 1370846 1369788 1371442 1371511 1371482 1371480 1371458 1371447 1371444 1371441 1371441 1371433 1371445 54 67 74 79 78 98 98 105 103 124 113 114 110 111 108 128 121 107 98 104 101 114 107 120 156 269 274 274 274 23 91 29 17 127 106 106 108 111 116 117 120 123 127 135 124 125 126 127 128 129 130 131 132 135 136 137 138 139 140 141 142 143 stt điểm x y 1 317039 2 317232 3 317093 4 317117 5 317595 6 315757 7 315029 8 314471 9 306859 10 10 306857 318202 318220 318226 318255 318258 318254 318246 318243 318109 1371443 1371437 1371425 1371432 1371431 1371437 1371494 1371499 1371486 139 144 152 149 149 146 116 116 103 tọa độ khác h 1369728 1369617 1369901 1369977 1371944 1372437 1373415 1373736 1406276 1406277 d 30 21 17 183 166 96 38 20 17 phơi bán phơi bán phơi bán phơi bán điểm bán điểm bán điểm bán trồng trồng trồng PHỤ LỤC SỐ LIỆU ĐIỀU TRA PHỎNG VẤN e ... thấy thuốc Xáo tam phân Flavonoid Flavonoid nhóm hợp chất thường gặp thực vật dược liệu Phần lớn flavonoid có màu vàng Ngồi có chất màu xanh, tím, đỏ khơng màu Flavonoid tham gia vào tất trình... Hoạt tính sinh học flavonoid: Có tác dụng với khối u số dạng ung thư enpatin (3,5,3'-trihydroxy-6,7,4'-trimetoxyflavon), enpatoretin (3,3'-dihydroxy -5,6,7,4'-tetrametoxyflavon) Các kết nghiên... hoại tế bào, ung thư, tăng nhanh lão hóa, ) Flavonoid tạo phức với ion kim loại nên ngăn cản phản ứng oxy hóa mà ion enzym xúc tác Do đó, chất flavonoid có tác dụng bảo vệ thể, ngăn ngừa xơ vữa
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐIỀU TRA TÌNH TRẠNG SỬ DỤNG CÂY XÁO TAM PHÂN (Paramignya trimera (Oliver) Burkill) TẠI XÃ NINH VÂN THỊ XÃ NINH HÒA TỈNH KHÁNH HÒA , ĐIỀU TRA TÌNH TRẠNG SỬ DỤNG CÂY XÁO TAM PHÂN (Paramignya trimera (Oliver) Burkill) TẠI XÃ NINH VÂN THỊ XÃ NINH HÒA TỈNH KHÁNH HÒA

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay