ẢNH HƢỞNG CỦA BỐN MỨC PHÂN LÂN ĐẾN SINH TRƢỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT ĐẬU NÀNH TRỒNG VỤ XUÂN HÈ 2013 TẠI HUYỆN IAPA, TỈNH GIA LAI

63 6 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 09:16

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ẢNH HƢỞNG CỦA BỐN MỨC PHÂN LÂN ĐẾN SINH TRƢỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT ĐẬU NÀNH TRỒNG VỤ XUÂN HÈ 2013 TẠI HUYỆN IAPA, TỈNH GIA LAI Họ tên sinh viên: TRẦN CÔNG TY Ngành: NÔNG HỌC Niên khoá: 2009 – 2013 Tháng 08/2013 ẢNH HƢỞNG CỦA BỐN MỨC PHÂN LÂN ĐẾN SINH TRƢỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT ĐẬU NÀNH TRỒNG VỤ XUÂN HÈ 2013 TẠI HUYỆN IAPA, TỈNH GIA LAI Tác giả Trần Cơng Ty Khóa luận đƣợc đệ trình để đáp ứng yêu cầu thực khóa luận tốt nghiệp kỹ sƣ ngành Nông học Giáo viên hƣớng dẫn ThS LÊ VĂN DŨ Pleiku, tháng 08/2013 LỜI CẢM ƠN Con thành kính khắc ghi cơng ơn sinh thành, ni dƣỡng cha mẹ giúp trƣởng thành có đƣợc kết nhƣ ngày hôm Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy Th.S Lê Văn Dũ, giảng viên Bộ mơn Nơng hóa - Thổ nhƣỡng, Khoa Nông học, Trƣờng Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh tận tình hƣớng dẫn dạy giúp đỡ tơi suốt thời gian thực tập hồn thành khóa luận Tơi xin chân thành cảm ơn:  Ban Giám Hiệu Trƣờng Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh  Ban Chủ Nhiệm Khoa thầy khoa Nơng học  Gia đình, anh chị em, bạn đồng mơn ngồi lớp DH09NHGL Đã tạo điều kiện, động viên giúp đỡ tơi q trình học tập hồn thành khóa luận Tơi xin trân trọng tri ân tác giả tài liệu mà học tập tham khảo q trình thực khóa luận Pleiku, tháng 08 năm 2013 Sinh viên thực Trần Công Ty MỤC LỤC Trang Danh sách chữ viết tắt vi Danh sách bảng vii CHƢƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3 Yêu cầu đề tài 1.4 Giới hạn đề tài Chƣơng TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Nguồn gốc lịch sử phát triển 2.2 Phân loại 2.2.1 Phân loại dựa vào hình thái thực vật học 2.2.2 Phân loại dựa vào chu kì sinh trƣởng (theo Pipper Moise) 2.3 Đặc điểm thực vật 2.3.1 Rễ 2.3.2 Thân, cành, 2.3.3 Hoa 2.3.4 Trái 2.3.5 Hạt 2.4 Nhu cầu sinh thái 2.4.1 Đất 2.4.2 Nƣớc 2.4.3 Ánh sáng nhiệt độ 2.5 Giá trị sử dụng đậu nành 2.5.1 Sử dụng làm thực phẩm 2.5.2 Sử dụng công nghiệp 2.5.3 Sử dụng làm thức ăn gia súc 2.5.4 Làm phân bón – cải tạo đất 2.6 Tình hình sản xuất đậu nành giới nƣớc 2.6.1 Thế giới 2.6.2 Việt Nam 2.7 Các nghiên cứu phân bón đậu nành 2.7.1 Các nghiên cứu phân lân đâ ̣u nành 2.7.2 Các nghiên cƣ́u khác về phân bón đâ ̣u nành 10 2.8 Nhu cầu dinh dƣỡng đậu nành 11 2.8.1 Nhu cầu đạm (N) 11 2.8.2 Nhu cầu lân (P2O5) 11 2.8.3 Nhu cầu kali (K2O) 11 2.8.4 Nhu cầu vôi (Ca) 11 2.8.5 Nhu cầu nguyên tố vi lƣợng 12 Chƣơng VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 13 3.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu 13 3.2 Vật liệu 13 3.2.1 Giống 13 3.2.2 Phân bón thuốc bảo vệ thực vật sử dụng thí nghiệm 13 3.3 Đặc điểm đất đai, khí hậu thời tiế t khu vực thí nghiệm 13 3.4 Phƣơng pháp thí nghiệm 14 3.4.1 Bố trí thí nghiệm 14 3.5 Quy trình kỹ thuật canh tác 15 3.5.1 Chuẩ n bi ̣giố ng 15 3.5.2 Làm đất xử lý đất 15 3.5.3 Phân lô, rạch hàng 16 3.5.4 Mật độ, khoảng cách gieo 16 3.5.5 Chăm sóc 16 3.5.6 Thu hoạch 16 3.5.7 Sâu, bệnh hại 16 3.6 Các chi tiêu phƣơng pháp theo dõi 18 3.6.1 Cách lấy mẫu theo dõi 18 3.6.2 Các tiêu theo dõi 18 3.7 Sơ lƣợng toán hiệu kinh tế 20 3.8 Phƣơng pháp xử lý số liệu 20 Chƣơng KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 21 4.1 Thời gian sinh trƣởng phát triển 21 4.2 Động thái tốc độ tăng trƣởng chiều cao 22 4.2.1 Động thái trƣởng chiều cao 22 4.2.2 Tốc độ tăng trƣởng chiều cao 24 4.3 Động thái tốc độ 25 4.3.1 Động thái 25 4.3.2 Tốc độ 26 4.4 Chiều cao đóng số đốt đậu nành 27 4.5 Khả phân cành đậu nành 28 4.6 Ảnh hƣởng phân lân đến tiêu phát dục đậu nành 29 4.7 Các yếu tố cấu thành suất suất 30 4.7.1 Các yếu tố cấu thành suất 30 4.7.2 Năng suất lý thuyết suất thực thu 32 4.8 Tình hình sâu bệnh hại, đổ ngã, bung ̣t 33 4.9 Sơ lƣợng toán hiệu kinh tế 35 Chƣơng KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 37 5.1 Kết luận 37 5.2 Đề nghị 37 TÀI LIỆU THAM KHẢO 38 PHỤ LỤC 39 PHỤ LỤC 1a MỘT SỐ HÌNH ẢNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 39 PHỤ LỤC 1b BẢNG TỔNG CHI PHÍ THÍ NGHIỆM 40 PHỤ LỤC PHÂN TÍCH THỐNG KÊ 41 DANH SÁCH CÁC CHƢ̃ VIẾT TẮT CV Coeficient of Variation LLL Lần lập lại LSD Least Significant Diference Test NT Nghiệm thức NSG Ngày sau gieo NSLT Năng suấ t lý thuyế t NSTT Năng suấ t thƣ̣c thu RCBD Randomized Complete Block Design TGST Thời gian sinh trƣởng DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Thành phần chất dinh dƣỡng hạt đậu nành Bảng 2.2 Diện tích, suất sản lƣợng đậu nành giới giai đoạn 2005 – 2011 Bảng 2.3 Diện tích, suất sản lƣợng đậu nành Việt Nam giai đoạn 2002 -2012 Bảng 3.1 Phân tích mẫu đất khu vực thí nghiệm 13 Bảng 3.2 Tình hình thời tiết thời gian thí nghiệm 14 Bảng 4.1 Thời gian sinh trƣởng phát triển (ngày) 21 Bảng 4.2 Động thái trƣởng chiều cao đậu nành (cm/cây) 22 Bảng 4.3 Tốc độ tăng trƣởng chiều cao đậu nành(cm/cây/ngày 24 Bảng 4.4 Ảnh hƣởng phân lân đến hình thành sớ lá nghiệm thức (lá/ thân chính) 25 Bảng 4.5 Tốc độ tăng trƣởng số nghiệm thƣ́c (lá/thân chính/ngày) 26 Bảng 4.6 Chiều cao đóng số đốt đậu nành 27 Bảng 4.7 Khả phân cành đậu nành 28 Bảng 4.8 Ảnh hƣởng phân lân đến số hoa đậu nành 29 Bảng 4.9 Các yếu tố cấu thành suất 30 Bảng 4.10 Năng suất lý thuyết suất thực thu 32 Bảng 4.11 Tình hình sâu bệnh hại, đổ ngã, bung hạt 33 Bảng 4.12 Sơ lƣợng toán hiệu kinh tế 35 BẢNG TỔNG CHI PHÍ THÍ NGHIỆM 40 Chƣơng GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề Cây đậu nành (Glycine max L.) công nghiệp ngắn ngày có giá trị dinh dƣỡng, hiệu kinh tế cao, lại dễ trồng Sản phẩm từ đậu nành đƣợc sử dụng đa dạng nhƣ dùng trực tiếp hạt thô chế biến thành đậu phụ, ép thành dầu đậu nành, nƣớc tƣơng, làm bánh kẹo, sữa đậu nành Đáp ứng nhu cầu đạm phần ăn hàng ngày ngƣời nhƣ gia súc Ngoài ra, đậu nành có tác dụng cải tạo đất, tăng suất trồng khác Điều có đƣợc hoạt động cố định N2 lồi vi khuẩn Rhizobium cộng sinh rễ họ đậu Để nâng cao suất trồng có nhiều nghiên cứu đƣa giải pháp Đặc biệt, bón phân hợp lý nhằm nâng cao hiệu sử dụng phân bón, hiệu sử dụng đất cách bón phân liều lƣợng phân mà trồng cần Trong mối quan hệ đất - phân bón, lân đóng vai trò quan trọng sinh trƣởng phát triển họ đậu nói chung đậu nành nói riêng Thiếu lân ảnh hƣởng xấu đến phát triển rễ, hình thành nốt sần, hoa đậu hình thành chất lƣợng hạt Xuất phát từ nhu cầu đó, đề tài: “Ảnh hưởng bốn mức phân lân đến sinh trưởng, phát triển suất đậu nành trồng vụ xuân hè 2013 Huyện Iapa, tỉnh Gia Lai” đƣơ ̣c tiến hành với sƣ̣ đồ ng ý của Khoa Nông ho ̣c và hƣớng dẫn của thầ y Lê Văn Dũ 1.2 Mục tiêu đề tài Xác định liều lƣợng lân thích hợp nhằm nâng cao ổn định suất, tiết kiệm đƣợc chi phí sản xuất, mang lại hiệu kinh tế cao, phù hợp trồng vùng đất khí hậu Gia Lai 10 1.3 Yêu cầu đề tài Theo dõi, so sánh ảnh hƣởng liều lƣợng lân qua tiêu nông học cụ thể yếu tố cấu thành suất suất nghiệm thức tham gia thí nghiệm So sánh hiệu kinh tế mức phân lân sử dụng thí nghiệm 1.4 Giới hạn đề tài Do thời gian thực đề tài ngắn, nghiên cứu vụ xuân hè năm 2013 loại đất địa điểm, kết luận có ý nghĩa tạm thời, sơ ban đầu 10 49 Phụ lục PHÂN TÍCH THỐNG KÊ Phụ lục 2.1 Chiều cao 2.1.1 Chiều cao 10 NSG A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.02 0.011 0.23 0.8027 nt 0.22 0.073 1.54 0.2973 Error 0.28 0.047 Non-additivity 0.01 0.009 0.17 Residual 0.28 0.055 -Total 11 0.53 -Grand Mean= 4.633 Grand Sum= 55.600 Total Count= 12 Coefficient of Variation= 4.70% 2.1.2 Chiều cao 20 NSG A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.56 0.280 0.51 0.6249 nt 3.62 1.208 2.20 0.1895 Error 3.30 0.550 Non-additivity 0.02 0.024 0.04 Residual 3.28 0.655 -Total 11 7.48 -Grand Mean= 10.725 Grand Sum= 128.700 Total Count= 12 Coefficient of Variation= 6.91% 2.1.3 Chiều cao 30 NSG A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.64 0.322 0.38 0.6994 nt 22.58 7.527 8.86 0.0127 Error 5.10 0.849 Non-additivity 0.45 0.452 0.49 Residual 4.64 0.929 -Total 11 28.32 -Grand Mean= 28.575 Grand Sum= 342.900 Total Count= 12 Coefficient of Variation= 3.22% 49 50 Trắc nghiệm phân hạng chiều cao 30 NSG Error Mean Square = 0.8490 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 1.841 at alpha = 0.050 Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 27.00 27.60 29.20 30.50 Ranked Order C BC AB A Mean Mean Mean Mean = = = = 30.50 29.20 27.60 27.00 A AB BC C 2.1.4 Chiều cao 40 NSG A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 2.44 1.222 0.68 0.5420 NT 57.06 19.020 10.57 0.0083 Error 10.79 1.799 Non-additivity 0.14 0.144 0.07 Residual 10.65 2.130 -Total 11 70.30 -Grand Mean= 48.100 Grand Sum= Coefficient of Variation= 577.200 Total Count= 12 2.79% Trắc nghiệm phân hạng chiều cao 40 NSG Error Mean Square = 1.799 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 4.060 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 45.60 46.50 49.20 51.10 Ranked Order B B AB A Mean Mean Mean Mean = = = = 51.10 49.20 46.50 45.60 A AB B B 50 51 2.1.5 Chiều cao 50 NSG A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 5.86 2.931 1.48 0.2994 nt 28.95 9.650 4.89 0.0473 Error 11.84 1.974 Non-additivity 0.79 0.791 0.36 Residual 11.05 2.211 -Total 11 46.66 -Grand Mean= 60.483 Grand Sum= 725.800 Total Count= 12 Coefficient of Variation= 2.32% Trắc nghiệm phân hạng chiều cao 50 NSG Error Mean Square = 1.974 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 2.807 at alpha = 0.050 Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = Ranked Order 58.13 60.10 62.20 61.50 B AB A A Mean Mean Mean Mean = = = = 62.20 61.50 60.10 58.13 A A AB B 2.1.6 Chiều cao 60 NSG A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 9.76 4.882 1.48 0.2996 nt 49.05 16.350 4.97 0.0458 Error 19.75 3.291 Non-additivity 0.61 0.610 0.16 Residual 19.14 3.828 -Total 11 78.56 -Grand Mean= 62.925 Grand Sum= Coefficient of Variation= 755.100 Total Count= 12 2.88% 51 52 Trắc nghiệm phân hạng chiều cao 60 NSG Error Mean Square = 3.291 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 3.624 at alpha = 0.050 Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = Ranked Order 59.70 62.77 64.30 64.93 B AB A A Mean Mean Mean Mean = = = = 64.93 64.30 62.77 59.70 A A AB B 2.1.7 Chiều cao 70 NSG A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 10.75 5.373 1.74 0.2537 nt 51.36 17.120 5.54 0.0365 Error 18.53 3.089 Non-additivity 0.37 0.371 0.10 Residual 18.16 3.633 -Total 11 80.64 -Grand Mean= 64.200 Grand Sum= Coefficient of Variation= 770.400 Total Count= 12 2.74% Trắc nghiệm phân hạng chiều cao 70 NSG Error Mean Square = 3.089 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 3.511 at alpha = 0.050 Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 61.20 63.60 65.20 66.80 Ranked Order B AB A A Mean Mean Mean Mean = = = = 66.80 65.20 63.60 61.20 A A AB B 52 53 Phụ lục 2.2 Động thái 2.2.1 Số thân 20 NSG A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.07 0.033 0.52 0.6191 NT 0.06 0.020 0.32 0.8112 Error 0.37 0.062 Non-additivity 0.08 0.085 1.46 Residual 0.29 0.058 -Total 11 0.50 -Grand Mean= 2.500 Grand Sum= 30.000 Total Count= 12 Coefficient of Variation= 10.00% 2.2.2 Số thân 30 NSG A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.55 0.273 3.17 0.1147 nt 0.39 0.130 1.51 0.3039 Error 0.52 0.086 Non-additivity 0.07 0.070 0.79 Residual 0.44 0.089 -Total 11 1.45 -Grand Mean= 7.650 Grand Sum= 91.800 Total Count= 12 Coefficient of Variation= 3.83% 2.2.3 Số thân 40 NSG A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.50 0.250 2.59 0.1549 nt 1.10 0.368 3.80 0.0771 Error 0.58 0.097 Non-additivity 0.00 0.001 0.01 Residual 0.58 0.116 -Total 11 2.18 -Grand Mean= 12.725 Grand Sum= 152.700 Total Count= 12 Coefficient of Variation= 2.44% 53 54 Phụ lục 2.3 Số đốt thân A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 1.54 0.772 1.35 0.3282 nt 9.38 3.128 5.46 0.0376 Error 3.43 0.572 Non-additivity 1.70 1.705 4.93 Residual 1.73 0.346 -Total 11 14.36 -Grand Mean= 13.825 Grand Sum= Coefficient of Variation= 165.900 Total Count= 12 5.47% Trắc nghiệm phân hạng số đốt thân Error Mean Square = 0.5720 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 1.511 at alpha = 0.050 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean = = = = 12.40 13.80 14.40 14.70 B AB A A Mean Mean Mean Mean = = = = 14.70 14.40 13.80 12.40 A A AB B Phụ lục 2.4 Khả phân cành 2.4.1 Số cành cấp A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.56 0.280 2.55 0.1583 nt 1.70 0.567 5.16 0.0424 Error 0.66 0.110 Non-additivity 0.03 0.025 0.20 Residual 0.63 0.127 -Total 11 2.92 -Grand Mean= 4.075 Grand Sum= Coefficient of Variation= 48.900 Total Count= 12 8.14% 54 55 Trắc nghiệm phân hạng số cành cấp Error Mean Square = 0.1100 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.6626 at alpha = 0.050 Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 3.500 4.000 4.300 4.500 Ranked Order B AB A A Mean Mean Mean Mean = = = = 4.500 4.300 4.000 3.500 A A AB B 2.4.2 Số cành hữu hiệu A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.07 0.033 0.25 0.7900 nt 2.10 0.700 5.28 0.0403 Error 0.80 0.133 Non-additivity 0.05 0.048 0.32 Residual 0.75 0.149 -Total 11 2.96 -Grand Mean= 3.600 Grand Sum= Coefficient of Variation= 43.200 Total Count= 12 10.11% Trắc nghiệm phân hạng số cành hữu hiệu Error Mean Square = 0.1330 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.7286 at alpha = 0.050 Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 2.900 3.700 3.800 4.000 Ranked Order B A A A Mean Mean Mean Mean = = = = 4.000 3.800 3.700 2.900 A A A B 55 56 Phụ lục 2.5 Các tiêu phát dục 2.5.1 Tổng số hoa A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 11.98 5.991 3.19 0.1139 nt 243.20 81.065 43.15 0.0002 Error 11.27 1.879 Non-additivity 3.22 3.220 2.00 Residual 8.05 1.610 -Total 11 266.45 -Grand Mean= 71.142 Grand Sum= 853.700 Total Count= 12 Coefficient of Variation= 1.93% Trắc nghiệm phân hạng tổng số hoa Error Mean Square = 1.879 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 4.149 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 63.90 76.13 71.50 73.03 Ranked Order C Mean Mean Mean Mean A B AB = = = = 76.13 73.03 71.50 63.90 A AB B C 2.5.2 Tỉ lệ hoa hữu hiệu A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 14.32 7.161 2.92 0.1300 nt 41.66 13.887 5.67 0.0348 Error 14.70 2.451 Non-additivity 4.25 4.250 2.03 Residual 10.46 2.091 -Total 11 70.69 -Grand Mean= 51.592 Grand Sum= 619.100 Total Count= 12 Coefficient of Variation= 3.03% 56 57 Trắc nghiệm phân hạng tỉ lệ hoa hữu hiệu Error Mean Square = 2.451 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 3.128 at alpha = 0.050 Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = Ranked Order 49.70 50.27 54.50 51.90 B B A AB Mean Mean Mean Mean = = = = 54.50 51.90 50.27 49.70 A AB B B Phụ lục 2.6 Các yếu tố cấu thành suất suất 2.6.1 Số A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 12.79 6.396 3.91 0.0818 nt 100.86 33.621 20.55 0.0015 Error 9.81 1.636 Non-additivity 0.05 0.052 0.03 Residual 9.76 1.953 -Total 11 123.47 -Grand Mean= 36.742 Grand Sum= Coefficient of Variation= 440.900 Total Count= 12 3.48% Trắc nghiệm phân hạng số Error Mean Square = 1.636 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 3.872 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 31.77 38.30 39.00 37.90 Ranked Order B A A A Mean Mean Mean Mean = = = = 39.00 38.30 37.90 31.77 A A A B 57 58 2.6.2 Số hạt A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 1.24 0.618 1.15 0.3781 nt 71.10 23.700 44.09 0.0002 Error 3.22 0.537 Non-additivity 0.53 0.528 0.98 Residual 2.70 0.539 -Total 11 75.56 -Grand Mean= 23.500 Grand Sum= 282.000 Total Count= 12 Coefficient of Variation= 3.12% Trắc nghiệm phân hạng số hạt Error Mean Square = 0.5370 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 2.218 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = Ranked Order 19.30 24.60 24.90 25.20 B A A A Mean Mean Mean Mean = = = = 25.20 24.90 24.60 19.30 A A A B 2.6.3 Số hạt A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.40 0.198 0.46 0.6527 nt 14.82 4.940 11.47 0.0068 Error 2.58 0.431 Non-additivity 0.55 0.549 1.35 Residual 2.04 0.407 -Total 11 17.80 -Grand Mean= 9.100 Grand Sum= Coefficient of Variation= 109.200 Total Count= 12 7.21% 58 59 Trắc nghiệm phân hạng số hạt Error Mean Square = 0.4310 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 1.987 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 7.300 9.200 10.30 9.600 Ranked Order B AB A A Mean Mean Mean Mean = = = = 10.30 9.600 9.200 7.300 A A AB B 2.6.4 Số hạt A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.06 0.030 0.10 0.9091 nt 7.35 2.450 7.90 0.0166 Error 1.86 0.310 Non-additivity 0.30 0.300 0.96 Residual 1.56 0.312 -Total 11 9.27 -Grand Mean= 4.150 Grand Sum= Coefficient of Variation= 49.800 Total Count= 12 13.42% Trắc nghiệm phân hạng số hạt Error Mean Square = 0.3100 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 1.112 at alpha = 0.050 Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 5.200 4.500 3.800 3.100 Ranked Order A AB BC C Mean Mean Mean Mean = = = = 5.200 4.500 3.800 3.100 A AB BC C 59 60 2.6.5 Trọng lƣợng 100 hạt A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.26 0.132 0.81 0.4895 nt 2.72 0.906 5.53 0.0367 Error 0.98 0.164 Non-additivity 0.00 0.000 0.00 Residual 0.98 0.197 -Total 11 3.97 -Grand Mean= 17.310 Grand Sum= Coefficient of Variation= 207.720 Total Count= 12 2.34% Trắc nghiệm phân hạng trọng lƣợng 100 hạt Error Mean Square = 0.1640 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.8091 at alpha = 0.050 Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 16.51 17.39 16.69 17.65 Ranked Order C AB BC A Mean Mean Mean Mean = = = = 17.65 17.39 16.69 16.51 A AB BC C 2.6.6 Trọng lƣợng hạt/cây A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.48 0.240 0.65 0.5574 nt 107.02 35.673 96.10 0.0000 Error 2.23 0.371 Non-additivity 0.00 0.004 0.01 Residual 2.22 0.445 -Total 11 109.73 -Grand Mean= 12.933 Grand Sum= Coefficient of Variation= 155.190 Total Count= 12 4.71% 60 61 Trắc nghiệm phân hạng trọng lƣợng hạt/cây Error Mean Square = 0.3710 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 1.844 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean = = = = 7.930 13.42 14.86 15.52 C B AB A Mean Mean Mean Mean = = = = 15.52 14.86 13.42 7.930 A AB B C 2.6.7 Năng suất lý thuyết A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 461833.59 230916.797 1.00 0.4222 nt 11661922.27 3887307.422 16.82 0.0025 Error 1386878.91 231146.484 Non-additivity 102515.15 102515.147 0.40 Residual 1284363.76 256872.752 -Total 11 13510634.77 -Grand Mean= 4662.188 Grand Sum= 55946.250 Coefficient of Variation= Total Count= 12 10.31% Trắc nghiệm phân hạng suất lý thuyết Error Mean Square = 2.311e+005 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 1455 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean = = = = 2974 5033 5198 5445 B A A A Mean Mean Mean Mean = = = = 5445 5198 5033 2974 A A A B 61 62 2.6.8 Năng suất thực thu ô (kg/18 m2) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.02 0.012 3.33 0.1062 nt 2.71 0.904 241.73 0.0000 Error 0.02 0.004 Non-additivity 0.01 0.005 1.48 Residual 0.02 0.003 -Total 11 2.76 -Grand Mean= 5.452 Grand Sum= 65.430 Total Count= 12 Coefficient of Variation= 1.12% Trắc nghiệm phân hạng suất thực thu ô (kg/18 m2) Error Mean Square = 0.004000 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.1915 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean = = = = 4.630 5.690 5.730 5.760 B A A A Mean Mean Mean Mean = = = = 5.760 5.730 5.690 4.630 A A A B 2.6.9 Năng suất thực thu (kg/ha) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 7701.60 3850.798 3.34 0.1061 nt 837464.00 279154.667 241.93 0.0000 Error 6923.21 1153.869 Non-additivity 1582.38 1582.376 1.48 Residual 5340.84 1068.168 -Total 11 852088.81 -Grand Mean= 3029.175 Grand Sum= 36350.100 Coefficient of Variation= Total Count= 12 1.12% 62 63 Trắc nghiệm phân hạng suất thực thu (kg/ha) Error Mean Square = 1154 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 102.8 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean = = = = 2572 3161 3183 3200 B A A A Mean Mean Mean Mean = = = = 3200 3183 3161 2572 A A A B 63 ... học tập tham khảo q trình thực khóa luận Pleiku, tháng 08 năm 2013 Sinh viên thực Trần Công Ty MỤC LỤC Trang Danh sách chữ viết tắt vi Danh sách bảng vii CHƢƠNG MỞ ĐẦU ... TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT ĐẬU NÀNH TRỒNG VỤ XUÂN HÈ 2013 TẠI HUYỆN IAPA, TỈNH GIA LAI Tác giả Trần Cơng Ty Khóa luận đƣợc đệ trình để đáp ứng yêu cầu thực khóa luận tốt nghiệp kỹ sƣ ngành Nông học Giáo... thƣ̣c thu RCBD Randomized Complete Block Design TGST Thời gian sinh trƣởng DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Thành phần chất dinh dƣỡng hạt đậu nành Bảng 2.2 Diện tích, suất sản lƣợng đậu
- Xem thêm -

Xem thêm: ẢNH HƢỞNG CỦA BỐN MỨC PHÂN LÂN ĐẾN SINH TRƢỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT ĐẬU NÀNH TRỒNG VỤ XUÂN HÈ 2013 TẠI HUYỆN IAPA, TỈNH GIA LAI , ẢNH HƢỞNG CỦA BỐN MỨC PHÂN LÂN ĐẾN SINH TRƢỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT ĐẬU NÀNH TRỒNG VỤ XUÂN HÈ 2013 TẠI HUYỆN IAPA, TỈNH GIA LAI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay