NGHIÊN CỨU PHÂN LẬP VÀ XÁC ĐỊNH TÁC NHÂN GÂY BỆNH THỐI HỒNG QUẢ DỨA

62 5 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 09:16

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU PHÂN LẬP VÀ XÁC ĐỊNH TÁC NHÂN GÂY BỆNH THỐI HỒNG QUẢ DỨA NGÀNH: BẢO VỆ THỰC VẬT KHÓA: 2009 – 2013 SINH VIÊN THỰC HIỆN: TƯ THỊ THU Tp Hồ Chí Minh, tháng 08 năm 2013 NGHIÊN CỨU PHÂN LẬP VÀ XÁC ĐỊNH TÁC NHÂN GÂY BỆNH THỐI HỒNG QUẢ DƢ́A Tác giả TƢ THỊ THU Khóa luận đƣợc đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sƣ ngành Bảo Vệ Thực Vật Giảng viên cán hướng dẫn TS VÕ THỊ THU OANH ThS ĐẶNG THỊ KIM UYÊN Tp Hồ Chí Minh, tháng 08 năm 2013 LỜI CẢM TẠ Con xin thành kính khắc ghi cơng ơn ni dạy cha mẹ cho có ngày hôm Trân trọng biết ơn: TS Võ Thị Thu Oanh ThS Đặng Thị Kim Uyên tận tình hướng dẫn, giúp đỡ, động viên tơi suốt q trình thực đề tài hồn thành Luận Văn Tốt Nghiệp Chân thành cảm ơn: Ban giám hiệu quý thầy cô trường đại học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Ban chủ nhiệm khoa Nơng Học quý thầy cô khoa dạy suốt trình học trường Lãnh đạo Viện Cây Ăn Quả Miền Nam, anh chị viện, đặc biệt anh chị môn Bảo Vệ Thực Vật tận tình bảo, tạo điều kiện giúp đỡ cho thời gian thực đề tài Những người bạn chia sẻ, giúp đỡ tơi vượt qua khó khăn học tập suốt thời gian thực đề tài Cuối lời tơi xin kính chúc q Thầy, Cơ Ban Giám Hiệu tất q Thầy, Cơ Phòng, Khoa ban lãnh đạo Viện Cây Ăn Quả Miền Nam, anh chị môn Bảo Vệ Thực Vật nhiều sức khoẻ Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 08 năm 2013 Sinh viên Tư Thị Thu TÓM TẮT TƢ THỊ THU, Trƣờng Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, tháng 07 năm 2013 Nghiên cứu phân lập xác định tác nhân gây bệnh thối hồng dứa Giảng viên cán hướng dẫn: TS Võ Thị Thu Oanh, ThS Đặng Thị Kim Uyên Thời gian thực hiện: từ tháng đến tháng năm 2013 Mục đích: phân lập tác nhân gây bệnh hồng dứa nắm số đặc điểm hình thái sinh học tác nhân gây bệnh hồng dứa Đề tài thực tại: môn Bảo vê ̣ thực vâ ̣t - Viê ̣n Cây Ăn Quả Miề n Nam Nội dung thực hiện: - Xác định kiểm chứng tác nhân gây bệnh thối hồng dứa - Xác định khoảng môi trường, pH, nhiệt độ thích hợp cho sinh trưởng tác nhân gây bệnh - Xác định hiệu số loại thuốc hóa học phòng trừ bệnh điều kiện phòng thí nghiệm Kết thực hiện: Qua tần số xuất cao phân tích mẫu bệnh phòng thí nghiệm, kết chủng tác nhân gây bệnh trở lại theo quy tắc Koch phòng ngồi đồng quan sát hình thái kính hiển vi đưa đến kết luận vi khuẩn Pantoea sp tác nhân gây bệnh thối hồng dứa Các thí nghiệm phòng cho thấy mơi trường thích hợp để ni cấy vi khuẩn Pantoea sp YDC6 Khoảng nhiệt độ thích hợp cho sinh trưởng vi khuẩn Pantoea sp 25 0C – 30 0C Khoảng pH thích hợp cho sinh trưởng vi khuẩn Pantoea sp 5,0 – 6,0 Kết đánh giá hiệu lực số thuốc hóa học tác nhân gây bệnh thối hồng dứa cho thấy loại thuốc Poner 40B, Staner 20WP Avalon 8WP có hiệu lực hẳn loại thuốc lại việc ức chế phát triển vi khuẩn Pantoea sp MỤC LỤC TRANG TỰA i LỜI CẢM TẠ TÓM TẮT MỤC LỤC DANH SÁCH CÁC BẢNG DANH SÁCH CÁC HÌNH DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT 10 Chƣơng MỞ ĐẦU 11 1.1 Đặt vấn đề 11 1.2 Mục đích yêu cầu nghiên cứu 12 1.2.1 Mục đích 12 1.2.2 Yêu cầu nghiên cứu 12 1.3 Giới ̣n đề tài 12 Chƣơng TỔNG QUAN 13 2.1 Nguồn gốc phân loại dứa 13 2.1.1 Nguồn gốc 13 2.1.2 Phân loại 13 2.2 Tình hình sản xuất dứa nước 14 2.2.1 Trong nước 14 2.2.2 Ngoài nước 15 2.3 Đặc tính thực vật học 15 2.3.1 Rễ 15 2.3.2 Thân 15 2.3.3 Lá 16 2.3.4 Hoa 16 2.3.5 Quả 16 2.3.6 Hạt 17 2.3.7 Chồ i 17 2.3.8 Nhân giống dứa 17 2.4 Các yêu cầu ngoại cảnh 19 2.4.1 Nhiê ̣t đô 19 ̣ 2.4.2 Nước 19 2.4.3 Ánh sáng 19 2.4.4 Đất đai 20 2.5 Sâu bê ̣nh 20 2.5.1 Bê ̣nh thố i quả, thố i gố c chồ i 20 2.5.2 Thố i đo ̣t và thố i rễ 21 2.5.3 Bê ̣nh thố i nhũn 21 2.5.4 Bê ̣nh đỏ đầ u lá dứa (Wilt) 21 2.5.5 Tuyế n trùng 22 2.5.6 Rê ̣p sáp 22 2.6 Đặc điểm bệnh thối hồng dứa 23 2.6.1 Tác nhân gây bệnh 23 2.6.2 Đặc điểm loài Pantoea citrea 23 2.6.3 Đặc điểm phát sinh phát triển bệnh 23 2.6.4 Triê ̣u chứng bê ̣nh hồ ng quả dứa 24 2.6.5 Biê ̣n pháp phòng trừ 24 2.6.6 Một số nghiên cứu liên quan 24 2.7 Đặc điểm số loại thuốc làm thí nghiệm 24 2.7.1 New Kasuran 16.6WP 24 2.7.2 Starner 20WP 25 2.7.3 Avalon 8WP 26 2.7.4 Poner 40B 27 Chƣơng VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 3.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu 28 3.1.1 Thời gian thực hiê ̣n 28 3.1.2 Địa điểm nghiên cứu 28 3.1.3 Nội dung nghiên cứu 28 3.2 Vâ ̣t liê ̣u, dụng cụ thiết bị nghiên cứu 28 3.3 Phương pháp nghiên cứu 29 3.3.1 Thu thập phân lâ ̣p tác nhân gây bê ̣nh hồ ng quả dứa 29 3.3.1.1 Phương pháp thu thập mẫu 29 3.3.1.2 Phân lập tác nhân gây bệnh 29 3.3.1.3 Thí nghiệm kiểm chứng tác nhân gây bệnh theo Qui trình Kock’s (Koch’s postulate) 32 3.3.3 Ảnh hưởng mức nhiệt độ khác đến sinh trưởng vi khuẩn điề u kiê ̣n phòng thí nghiê ̣m 35 3.3.4 Ảnh hưởng pH đến sinh trưởng vi khuẩn điều kiện phòng thí nghiê ̣m 36 3.4 Xử lý số liệu 37 Chƣơng KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 38 4.1 Kết thu thập phân lập tác nhân gây bệnh thối hồng dứa 38 4.2 Kết bước đầu kiểm chứng tác nhân gây bệnh theo Qui trình Kock’s 38 4.2.1 Khảo sát dòng vi khuẩn phân lập giai đoạn sau thu hoạch điều kiện phòng thí nghiệm 38 4.2.2 Chủng dòng vi khuẩn phân lập giai đoạn hoa vừa nở điều kiện đồng 40 4.3 Kết thí nghiệm xác mơi trường thích hợp cho sinh trưởng vi khuẩn Pantoea sp 41 4.4 Kết xác định nhiệt độ thích hợp cho sinh trưởng vi khuẩn Pantoea sp điều kiện phòng thí nghiệm 43 4.5 Kết thí nghiệm xác pH thích hợp cho sinh trưởng vi khuẩn Pantoea sp 44 4.6 Kết thí nghiệm xác định hiệu lực hiệu số loại thuốc hóa học phòng trị vi khuẩn gây bệnh trồng sinh trưởng vi khuẩn Pantoea sp điều kiện phòng thí nghiệm 45 4.6.1 Kết thí nghiệm xác định hiệu lực số loại thuốc hóa học vi khuẩn Pantoea sp 45 4.6.2 Kết thí nghiệm xác định hiệu số loại thuốc phòng trị vi khuẩn gây bệnh trồng sinh trưởng vi khuẩn Pantoea sp điều kiện phòng thí nghiệm 46 Chƣơng KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 48 5.1 Kết luận 48 5.2 Đề nghị 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO 49 PHỤ LỤC 51 DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 3.1: Bảng quy ước tên mẫu vi khuẩn nguồn gốc thu thập 32 Bảng 3.2: Qui ước nghiệm thức thí nghiệm kiểm chứng tác nhân gây bệnh điều kiện đồng 34 Bảng 3.3: Qui ước nghiệm thức cho thí nghiệm thuốc hóa học phòng 37 Bảng 4.1: Tần số xuất (%) vi khuẩn, nấm bệnh sau cấy mẫu từ bị bệnh 38 Bảng 4.2: Kết thí nghiệm kiểm chứng tác nhân gây bệnh thối hồng dứa theo quy tắc Koch điều kiện phòng thí nghiệm thời điểm 10 ngày sau chủng 39 Bảng 4.3: Kết khảo sát dòng vi khuẩn phân lập giai đoạn hoa vừa nở điều kiện đồng 40 Bảng 4.4: Số lượng khuẩn lạc vi khuẩn Pantoea sp loại môi trường khác thời điểm 42 Bảng 4.5: Số lượng khuẩn lạc vi khuẩn Pantoea sp mức nhiệt độ thời điểm theo dõi 43 Bảng 4.6: Bảng số khuẩn lạc vi khuẩn Pantoea sp mức pH khác thời điểm theo dõi 44 Bảng 4.7: Số lượng khuẩn lạc vi khuẩn Pantoea sp 45 Bảng 4.8: Hiệu thuốc (%) thí nghiệm thuốc phòng 46 DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình3.1: Triệu chứng bị thối hồng dứa thu thập 31 Hình 4.1: dòng vi khuẩn DU08 (a) DU012 (b) qua nhuộm Gram 39 Hình 4.2: Hình thái vi khuẩn Pantoea sp gây bệnh thối hồng dứa 41 Hình 4.3: Ảnh hưởng loại mơi trường đến sinh trưởng vi khuẩn Pantoea sp thời điểm 24, 48, 72 sau chủng 41 47 Ở thời điểm 24 giờ, thuốc Poner 40B cho hiệu cao 99,36 % giảm dần theo thứ tự thuốc Starner 20WP 99,22 %, Avalon 8WP 98,86 %, Kasuran 16.6WP 49,64 % Hiệu loại thuốc Poner 40B, Starner 20WP Avalon 8WP không khác biệt mặt thống kê Kasuran 16.6WP cho hiệu thấp 49,64 % Ở thời điểm 48 giờ, thuốc Poner 40B cho hiệu cao 98,94 %, thuốc Staner 20WP 98,70 %, Avalon 8WP 96,96 % Nhưng hiệu loại thuốc giảm so với thời điểm 24 Kasuran 16.6WP hiệu có tăng lên không đáng kể 56,00 % Thời điểm 72 tương tự thời điểm 48 giờ, thuốc Poner 40B có hiệu cao 98,31 %, giảm dần theo thứ tự Staner 20WP 98,31 %, Avalon 8WP 94,82 %, Kasuran 16.6WP 50,12 % Qua thời điểm theo dõi cho thấy thuốc Poner 20WP có hiệu cao việc phòng trừ vi khuẩn Pantoea sp thuốc Staner 20WP, Avalon 8WP, Kasuran 16.6WP 48 Chƣơng KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua việc thu thập mẫu cấy ghi nhận tần số xuất hiện, thực quy trình Koch phòng ngồi đồng cho thấy tác nhân gây bệnh thối hồng dứa loài vi khuẩn thuộc họ Enterobacteriaceae, chi Pantoea Mơi trường thích hợp để nuôi cấy vi khuẩn Pantoea sp YDC6 Khoảng nhiệt độ thích hợp cho sinh trưởng vi khuẩn Pantoea sp 25 0C – 30 0C Khoảng pH thích hợp cho sinh trưởng vi khuẩn Pantoea sp 5,0 – 6,0 Từ thí nghiệm thuốc hóa học phòng cho thấy loại thuốc có hiệu lực hiệu cao việc ức chế sinh trưởng vi khuẩn Pantoea sp Poner 40B, Staner 20WP, Avalon 8WP 5.2 Đề nghị Tiếp tục nghiên cứu tác nhân khác có khả gây bệnh thối hồng dứa Khảo nghiệm thêm thuốc khác phòng trừ bệnh thối hồng dứa đưa loại thuốc có hiệu lực hiệu cao vi khuẩn gây bệnh thối hồng dứa phòng thí nghiệm ngồi đồng khảo nghiệm làm sở để khuyến cáo cho nông dân 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng việt Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn, 2010 QCVN 01-38 : 2010/BNNPTNT, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phương pháp điều tra phát dịch hại trồng Lester W Burgess, Timothy E Knight Len Tesoriero, 2009 Cẩm nang chẩn đoán bệnh Việt Nam Người dịch Phan Thúy Hiền Đường Hồng Dật, 2003 Cây dứa kỹ thuật trồng Nxb Lao động – xã hội Võ Thị Thúy Huệ , 2004 Điề u tra tình hình bê ̣nh hại dứa (Ananas comosus L.) Bế n Lức tỉnh Long An và Bình Chánh Tp Hồ Chí Minh Luâ ̣n văn tố t nghiê ̣p kỹ sư nông nghiê ̣p, Đa ̣i học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh (chưa xuất bản) Dương Quang Ngọc, 2005 Khảo sát nồng độ Adephine kết hợp Adephine với NAA đến hoa dứa Cayenen (Ananas comosus (L.)Merr Smooth Cayene) Luâ ̣n văn tố t nghiê ̣p kỹ sư nông nghiê ̣p , Đa ̣i học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh (chưa xuất bản) Nguyễn Thái Quỳnh Như , 2005 Điề u tra tình hình bê ̣nh hại dứa (Ananas comosus (L.) Merr) Thành phố Hồ Chí Minh xác nhân gây bệnh đỏ đầu dứa bằ ng phương pháp RT – PCR Luâ ̣n văn tố t nghiê ̣p kỹ sư nông nghiê ̣p , Đa ̣i học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh (chưa xuất bản) Lê Văn Phong và Nguyễn Bảo Vê ,̣ 2011 Giáo trình ăn Giáo trình điện tử Bơ ̣ mơn khoa ho ̣c trồ ng, khoa nông nghiê ̣p, đa ̣i ho ̣c Cầ n Thơ Chu Thị Thơm Phạm Thị Lài, 2005 Hướng dẫn trồng trang trại dứa – đu đủ Nxb lao động Hoàng Ngọc Thuận, 2000 Nhân giống vô tính ăn Nxb Nông Nghiệp Trần Thế Tục Vũ Mạnh Hải, 2002 Kỹ thuật trồng dứa Nxb Nông Nghiệp Nguyễn Văn Tuất Viện Bảo vệ thực vật, 2002 Kỹ thuật chẩn đốn giám định bệnh hại trồng Nxb Nơng Nghiệp Vũ Triệu Mân Lê Lương Tề, 1998 Bệnh nông nghiệp Nxb Nông Nghiệp 50 Tiếng anh Bunji Kageyama, Masanori Nakae, Shigeo yagi and Takayasu Sonoyama, 1992 Pantoea punctata sp nov., Pantoea citrea sp nov., and Pantoea terrea sp nov Isolated from Fruit and Soil Samples International Journal of Systematic Bacteriolo Vol 42, No.2 D.P.Bartholomew, R.E.Paull and K.G Rohrbach, 2003 The Pineapple botany, production and use Trang web Clarence I.Kado, 2003 Pink Disease of Pineapple http://www.apsnet.org/publications/apsnetfeatures/Pages/Pineapple.aspx Truy cập: ngày 28 tháng 01 năm 2012 http://faostat3.fao.org/faostat-gateway/go/to/home/E truy cập: ngày 20 tháng 02 năm 2013 51 PHỤ LỤC Các bảng phân tích Anova trắc nghiệm phân hạng  Ảnh hƣởng loại môi trƣờng đến sinh trƣởng vi khuẩn Pantoea sp thời điểm 24 ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between Within 3113883.333 18 622776.667 48740.000 229.995 0.0000 2707.778 Total 23 3162623.333 Coefficient of Variation = 6.60% Original Order Ranked Order Mean = 1577 A Mean = 678.0 BC Mean = 495.0 D Mean 2= 678.0 BC Mean = 618.0 C Mean 6= 624.0 C Mean = 741.0 B Mean 4= 618.0 C Mean = 624.0 Mean 3= 495.0 D  Mean C Mean 1= 5= 1577 A 741.0 B Ảnh hƣởng loại môi trƣờng đến sinh trƣởng vi khuẩn Pantoea sp thời điểm 48 ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 1621219.333 324243.867 96.329 0.0000 52 Within 18 60588.000 3366.000 Total 23 1681807.333 Coefficient of Variation = 5.62% Original Order Ranked Order Mean = 1576 A Mean = 1576 A Mean = 730.0 C Mean = 1000 B Mean = 986.0 B Mean = 986.0 B Mean = 1000 B Mean = 980.0 B Mean = 980.0 B Mean = 921.0 B Mean = 921.0 B Mean = 730.0  C Ảnh hƣởng loại môi trƣờng đến sinh trƣởng vi khuẩn Pantoea sp thời điểm 72 ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between Within 18 1721275.375 57371.250 344255.075 108.009 0.0000 3187.292 Total 23 1778646.625 Coefficient of Variation = 5.42% Original Order Ranked Order Mean = 1605 A Mean = 1605 A Mean = 737.3 C Mean = 1003 B Mean = 994.5 B Mean = 994.5 B Mean = 1003 B Mean = 986.0 B Mean = 986.0 B Mean = 926.8 B 53 Mean  = 926.8 B Mean = 737.3 C Ảnh hƣởng nhiệt độ đến sinh trƣởng vi khuẩ n Pantoea sp điề u kiêṇ phòng thí nghiêm ̣ thời điểm 24 ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between Within 409257.167 58465.310 7534.667 470.917 16 124.152 0.0000 Total 23 416791.833 Coefficient of Variation = 4.87% Original Order  Ranked Order Mean = 221.7 D Mean 4= 616.0 A Mean = 455.7 B Mean 8= 574.7 A Mean = 573.0 A Mean 3= 573.0 A Mean = 616.0 A Mean 2= 455.7 B Mean = 450.3 B Mean 5= 450.3 B Mean = 346.0 C Mean 6= 346.0 C Mean = 326.0 C Mean 7= 326.0 C Mean = 574.7 A Mean 1= 221.7 D Ảnh hƣ ởng nhiệt độ đến sinh trƣởng, phát triển vi khuẩ n Pantoea sp điề u kiêṇ phòng thí nghiệm thời điểm 48 ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 646924.625 92417.804 336.575 0.0000 54 Within 16 4393.333 274.583 Total 23 651317.958 Coefficient of Variation = 2.23% Original Order  Ranked Order Mean = 570.3 E Mean = 1055 A Mean = 666.0 C Mean = 892.0 B Mean = 892.0 B Mean = Mean = 1055 A Mean = 666.0 Mean = 652.0 CD Mean = 613.7 D Mean = 621.3 D Mean = 621.3 D Mean = 613.7 D Mean = 885.7 B Mean = 570.3 E Mean 5= 885.7 B C 652.0 CD Ảnh hƣ ởng nhiệt độ đến sinh trƣởng vi khuẩ n Pantoea sp điề u kiêṇ phòng thí nghiêm ̣ thời điểm 72 ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between Within 16 640552.500 91507.500 5517.333 344.833 265.367 0.0000 Total 23 646069.833 Coefficient of Variation = 2.48% Mean 1= 580.3 E Mean 4= 1057 A Mean = 672.7 C Mean = 894.7 B Mean = 892.7 B Mean = 892.7 B 55 Mean = 1057 A Mean = 672.7 Mean = 657.3 CD Mean C Mean 5= 657.3 CD = 615.3 DE Mean 7= 622.3 DE Mean = 622.3 DE Mean 6= 615.3 DE Mean = 894.7 B  Mean = 580.3 E Ảnh hƣ ởng pH đến sinh trƣởng vi khuẩ n Pantoea sp điều kiêṇ phòng thí nghiêm ̣ thời điểm 24 ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between Within 393740.519 49217.565 6783.333 376.852 18 130.602 0.0000 Total 26 400523.852 Coefficient of Variation = 7.76% Original Order Ranked Order Mean = 3.000 E Mean = 372.0 A Mean = 84.00 D Mean = 361.7 A Mean = 350.3 A Mean = 350.3 A Mean = 361.7 A Mean = 299.7 B Mean = 372.0 A Mean = 299.3 B Mean = 299.3 B Mean = 249.7 C Mean = 299.7 B Mean = 231.0 C Mean = 231.0 C Mean = 84.00 D Mean = 249.7 C Mean = 3.000 E 56  Ảnh hƣởng pH đến sinh trƣởng, phát triển vi khuẩ n Pantoea sp điề u kiêṇ phòng thí nghiêm ̣ thời điểm 48 ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between Within 322850.074 40356.259 4842.000 269.000 18 150.023 0.0000 Total 26 327692.074 Coefficient of Variation = 6.23% Original Order  Ranked Order Mean = 6.333 E Mean = 368.7 A Mean = 179.7 D Mean = 361.7 A Mean = 358.3 A Mean = 358.3 A Mean = 361.7 A Mean = 306.7 B Mean = 368.7 A Mean = 305.3 B Mean = 306.7 B Mean = 249.3 C Mean = 305.3 B Mean = 232.7 C Mean = 232.7 C Mean = 179.7 D Mean = 249.3 C Mean = 6.333 E Ảnh hƣ ởng pH đến sinh trƣởng vi khuẩ n Pantoea sp điều kiêṇ phòng thí nghiêm ̣ thời điểm 72 ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 320902.000 40112.750 288.735 0.0000 57 Within 18 2500.667 138.926 Total 26 323402.667 Coefficient of Variation = 4.41% Original Order  Ranked Order Mean = 9.333 E Mean = 374.0 A Mean = 188.7 D Mean = 363.3 A Mean = 358.7 A Mean = 358.7 A Mean = 363.3 A Mean = 314.7 B Mean = 374.0 A Mean = 310.0 B Mean = 310.0 B Mean = 243.7 C Mean = 314.7 B Mean = 241.7 C Mean = 241.7 C Mean = 188.7 D Mean = 243.7 C Mean = 9.333 E Thí nghiệm xác định hiệu lực số loại thuốc hóa học đối với sinh trƣởng vi khuẩn Pantoea sp điều kiện phòng thí nghiệm thời điểm 24 ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between Within 15 388514.500 97128.625 1560.500 104.033 933.630 0.0000 Total 19 390075.000 Coefficient of Variation = 9.49% Original Order Mean = 177.0 B Ranked Order Mean = 351.5 A 58  Mean = 2.250 C Mean = 177.0 B Mean = 2.750 C Mean = 4.000 C Mean = 4.000 C Mean = 2.750 C Mean = 351.5 A Mean = 2.250 C Thí nghiệm xác định hiệu lực số loại thuốc hóa học đối với sinh trƣởng vi khuẩn Pantoea sp điều kiện phòng thí nghiệm thời điểm 48 ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 484358.200 Within 15 567.000 121089.550 3203.427 0.0000 37.800 Total 19 484925.200 Coefficient of Variation = 5.11% Original Order  Ranked Order Mean = 177.0 B Mean = 402.3 A Mean = 4.250 C Mean = 177.0 B Mean = 5.250 C Mean = 12.25 C Mean = 12.25 C Mean = 5.250 C Mean = 402.3 A Mean = 4.250 C Thí nghiệm xác định hiệu lực số loại thuốc hóa học đối với sinh trƣởng vi khuẩn Pantoea sp điều kiện phòng thí nghiệm thời điểm 72 ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean 59 Freedom Squares Square F-value Prob Between Within 516692.000 129173.000 2305.000 153.667 15 840.605 0.0000 Total 19 518997.000 Coefficient of Variation = 9.43% Original Order Ranked Order Mean = 207.0 B Mean = 415.0 A Mean = 7.000 C Mean = 207.0 B Mean = 7.000 C Mean = 21.50 C Mean = 21.50 C Mean = 7.000 C Mean = 415.0 A Mean = 7.000 C  Thí nghiệm xác định hiệu (%) số loại thuốc hóa học đối với sinh trƣởng vi khuẩn Pantoea sp điều kiện phòng thí nghiệm thời điểm 24 ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between Within 12 7352.093 2450.698 19.385 1.615 1517.042 0.0000 Total 15 7371.478 Coefficient of Variation = 1.46% 60 Original Order Ranked Order Mean = 49.64 B Mean 2= 99.36 A Mean = 99.36 A Mean 3= 99.22 A Mean = 99.22 A Mean 4= 98.86 A Mean 1= 49.64 B Mean = 98.86 A  Thí nghiệm xác định hiệu (%) số loại thuốc hóa học đối với sinh trƣởng vi khuẩn Pantoea sp điều kiện phòng thí nghiệm thời điểm 48 ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between Within 12 5352.041 1784.014 17.816 1.485 1201.623 0.0000 Total 15 5369.857 Coefficient of Variation = 1.39% Original Order Ranked Order Mean = 56.00 B Mean 2= 98.94 A Mean = 98.94 A Mean 3= 98.69 A Mean = 98.69 A Mean 4= 96.95 A Mean = 96.95 A Mean 1= 56.00 B  Thí nghiệm xác định hiệu (%) số loại thuốc hóa học đối với sinh trƣởng vi khuẩn Pantoea sp điều kiện phòng thí nghiệm thời điểm 72 ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob 61 Between Within 12 6667.444 2222.481 125.375 10.448 212.721 0.0000 Total 15 6792.819 Coefficient of Variation = 3.79% Original Order Ranked Order Mean = 50.12 B Mean 3= 98.31 A Mean = 98.31 A Mean 2= 98.31 A Mean = 98.31 A Mean 4= 94.82 A Mean = 94.82 A Mean 1= 50.12 B ... chúng thân tùy theo độ tu i chúng Mô ̣t dứa trưởng thành có 60 – 70 Không tu y thu ̣c vào giống, nế u diê ̣n tích lá lớn thi quả to, ngươ ̣c la ̣i lá nhỏ thi quả bé (Trần Thế... tu i (nă ̣ng khoảng kg) 2.4.3 Ánh sáng Dứa thić h ánh sáng tán xa ̣ ánh sáng trực xa ̣ Lươ ̣ng chiế u sáng thić h hơ ̣p làm tăng suấ t , cải thi n phẩm chất cao hương vị dứa Thi ́... vòi nhụy Ba tuyế n mâ ̣t thông gố c vòi nhu ̣y qua các ố ng dẫn Hoa cùng mô ̣t giố ng trồ ng tro ̣t thi không thu ̣ tinh đươ ̣c , trừ lai với các giố ng khác Nế u thu ̣ tinh
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU PHÂN LẬP VÀ XÁC ĐỊNH TÁC NHÂN GÂY BỆNH THỐI HỒNG QUẢ DỨA , NGHIÊN CỨU PHÂN LẬP VÀ XÁC ĐỊNH TÁC NHÂN GÂY BỆNH THỐI HỒNG QUẢ DỨA

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay