KHẢO SÁT QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIƢỜNG PIPPA DOUBLE BEDSTEAD TẠI CÔNG TY IFC

113 9 0
  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 09:16

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH TRANG BÌA KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT QUY TRÌNH CƠNG NGHỆ SẢN XUẤT GIƢỜNG PIPPA DOUBLE BEDSTEAD TẠI CÔNG TY IFC Họ tên sinh viên: TRƢƠNG THỊ HOAN CA Ngành: CHẾ BIẾN LÂM SẢN Niên khóa: 2009-2013 Tháng 6/2013 i KHẢO SÁT QUY TRÌNH CƠNG NGHỆ SẢN XUẤT GIƢỜNG PIPPA DOUBLE BEDSTEAD TẠI CÔNG TY IFC Tác giả TRƢƠNG THỊ HOAN CA Khóa luận đƣợc đề trình đề để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sƣ ngành Chế biến lâm sản Giáo viên hƣớng dẫn: Thầy HOÀNG VĂN HOÀ Tháng năm 2013 i LỜI CẢM ƠN Lời em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý Thầy, Cô trƣờng Đại học Nông Lâm TP.HCM, ngƣời trực tiếp giảng dạy, truyền đạt kiến thức bổ ích cho em Đó tảng bản, hành trang vô quý giá, bƣớc cho em bƣớc vào nghiệp sau tƣơng lai Đặc biệt Thầy Hồng Văn Hòa - ngƣời Thầy cho em nhiều kiến thức niềm đam mê ngành Chế biến lâm sản mà em chọn Cảm ơn Thầy tận tình, quan tâm, giúp đỡ em năm tháng qua - giải đáp thắc mắc q trình thực tập Nhờ đó, em hồn thành đƣợc báo cáo thực tập Bên cạnh đó, em xin đƣợc gởi lời cảm ơn chân thành tới Ban giám đốc, anh chị Công ty Liên doanh Đồ gỗ Quốc Tế IFC tạo hội giúp em tìm hiểu rõ mơi trƣờng làm việc thực tế doanh nghiệp ngồi ghế nhà trƣờng em chƣa có dịp tiếp xúc Em chân thành cảm ơn anh phòng Kỹ thuật Mặc dù, anh bận rộn với công việc nhƣng dành thời gian bảo, hƣớng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để em tìm hiểu thu thập thông tin phục vụ cho báo cáo Trong trình thực tập làm báo cáo, chƣa có kinh nghiệm thực tế, dựa vào lý thuyết học với thời gian hạn hẹp nên báo cáo chắn không tránh khỏi sai sót Kính mong nhận đƣợc góp ý, nhận xét từ phía q Thầy, Cơ nhƣ anh chị Công ty để kiến thức em ngày hoàn thiện rút đƣợc kinh nghiệm bổ ích áp dụng vào thực tiễn cách hiệu tƣơng lai Kính chúc ngƣời vui vẻ, hạnh phúc, dồi sức khỏe thành công công việc TP.HCM, ngày 11 tháng năm 2013 Sinh viên thực Trƣơng Thị Hoan Ca ii NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP - - iii NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN -iv NỘI DUNG TÓM TẮT Đề tài “Khảo sát quy trình cơng nghệ sản xuất giƣờng Pippa Double Bed công ty IFC” đƣợc tiến hành công ty Liên doanh đồ gỗ Quốc Tế IFC – số 18, đƣờng Song Hành, khu cơng nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân - vào thời gian từ 27 tháng năm 2013 đến 27 tháng năm 2013 Trong trình khảo sát, đề tài thực đƣợc số nội dung cụ thể sau: Nguồn nguyên liệu dùng để sản xuất sản phẩm: nguyên liệu nhập đáp ứng kích thƣớc, độ ẩm nhu cầu sản xuất cơng ty Song nhiều khuyết tật chƣa đƣợc cải thiện – mắt gỗ, rạn nứt, mục ải, cong vênh Hầu hết sản phẩm công ty sử dụng loại gỗ sau: gỗ Thông, gỗ Acacia, Gỗ Ash, gỗ Oak, gỗ Mapple,ván MDF, ván dán với nhiều quy cách khác Máy móc phân xƣởng đƣợc xếp hợp lý thuận lợi cho trình sản xuất hàng loạt, quy trình sản xuất sản phẩm công ty theo dây chuyền công nghệ mà nhà máy đề Đề tài tính tốn đƣợc : - Tỷ lệ lợi dụng gỗ khâu pha phôi: 71.44%, khâu sơ chế: 81.19%, khâu tinh chế: 97.23% trình sản xuất sản phẩm giƣờng Pippa Double Bed 56.4% - Tỷ lệ khuyết tật khâu sơn: 23.23% Từ đƣa phƣơng hƣớng để nâng cao tỷ lệ lợi dụng gỗ Đồng thời tính đƣợc tỷ lệ khuyết tật số khâu quan trọng nhƣ lắp ráp, tỷ lệ khuyết tật khâu sau sơn Sau tìm đƣợc nguyên nhân đề xuất biện pháp khắc phục để giảm tỷ lệ khuyết tật nhƣ tỷ lệ khuyết tật nhằm góp phần nâng cao suất nhƣ hiệu kinh tế nhà máy Đề tài phân tích, đánh giá kết q trình khảo sát từ đề xuất số biện pháp khắc phục nhằm hồn thiện quy trình sản xuất sản phẩm giƣờng Pippa Double Bed v MỤC LỤC TRANG BÌA i LỜI CẢM ƠN ii NỘI DUNG TÓM TẮT v MỤC LỤC vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ix DANH MỤC CÁC HÌNH x DANH MỤC CÁC BẢNG xi Chƣơng 1: MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục đích đề tài 1.3 Mục tiêu đề tài 1.4 Đối tƣợng nghiên cứu 1.5 Ý nghĩa khoa học thực tiễn 1.6 Giới hạn đề tài Chƣơng 2: TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan ngành gỗ Việt Nam 2.2 Một vài nét trình hình thành phát triễn cơng ty 2.3 Tình hình sản xuất công ty 2.4 Tình hình máy móc công ty 2.5 Các yếu tố ảnh hƣởng tới tỷ lệ lợi dụng gỗ 2.5.1 Nhân tố khách quan 2.5.2 Nhân tố chủ quan 2.6 Tìm hiểu dây chuyền cơng nghệ 2.7 Cơ sở để lập biểu đồ gia công sản phẩm 11 2.8 Tìm hiểu quy trình cơng nghệ sản xuất 11 Chƣơng 3: NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 12 3.1 Nội dung đề tài mục tiêu 12 3.1.1 Phân tích sản phẩm 12 3.1.2 Tìm hiểu quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm 13 3.1.3 Tính tốn tỷ lệ lợi dụng gỗ 13 vi 3.1.4 Tính tốn tỷ lệ khuyết tật qua công đoạn sản xuất 13 3.1.5 Xác định tính tốn tỷ lệ dạng khuyết tật trình sản xuất sản phẩm Pippa Double Bedstead 13 3.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 14 3.2.1 Phân tích sản phẩm 14 3.2.2 Tính tốn suất máy (chi tiết/giờ) 14 3.2.3 Tính toán tỷ lệ lợi dụng gỗ 14 3.2.4 Tính tốn tỷ lệ khuyết tật 15 Chƣơng 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 17 4.1 Kết khảo sát sản phẩm 17 4.1.1 Kết khảo sát nguyên liệu 17 4.1.2 Kết khảo sát mô tả sản phẩm 20 4.1.3 Kết khảo sát công sản phẩm 23 4.1.4 Kết khảo sát phân tích kết cấu sản phẩm 23 4.2 Kết khảo sát quy trình cơng nghệ sản xuất 26 4.2.1 Kết khảo sát dây chuyền công nghệ sản xuất sản phẩm 26 4.2.2 Kết khảo sát chủng loại vật tư phụ trợ cho trình sản xuất sản phẩm 52 4.3 Biểu đồ gia công sản phẩm 57 4.3.1 Biểu đồ gia công sản phẩm 57 4.3.2 Lưu trình sản xuất sản phẩm giường Pippa Double Bed 57 4.4 Kết tính tốn suất công đoạn sản xuất 58 4.5 Kết tính tốn tỷ lệ lợi dụng gỗ công đoạn 61 4.6 Kết tính tốn tỷ lệ khuyết tật qua công đoạn gia công 63 4.7 Kết tính toán giá thành sản phẩm 65 4.7.1 Tính tốn ngun vật liệu 65 4.7.2 Tính tốn ngun liệu phụ 66 4.7.3 Các chi phí khác: 67 4.7.4 Giá thành xuất xưởng 68 Chƣơng 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 69 5.1 Kết luận 69 5.2 Kiến nghị 70 vii TÀI LIỆU THAM KHẢO 73 PHỤ LỤC 75 viii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT: số thứ tự SL: số lƣợng KS: khảo sát PP: phế phẩm NL: nguyên liệu KL: khối lƣợng P/c: phân cách P/t: phải trái Đ/c: đầu cao Đ/t: đầu thấp TP.HCM: Thành phố Hồ Chí Minh CBĐĐ: cán điều động KCS: Kiểm tra chất lƣợng sản phẩm GS: giám sát KV: khu vực ix 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ddfdgdddddddfsgd 99 100 101 ... nhƣ không đƣợc đào tạo nên khả làm chủ công nghệ, thi t bị sản xuất khơng cao Do vậy, nói lực lƣợng lao động chế biến gỗ có trình độ đại học cao đẳng ít, số cơng nhân kỹ thuật công nhân lao động... nghiệp FDI chế biến gỗ chiếm 16% Nhờ có dây chuyền đại tự động hóa cao nên doanh nghiệp FDI đƣa thị trƣờng sản phẩm cao cấp, có giá trị cao Đây điểm mà doanh nghiệp Việt Nam cần học hỏi để có điều... liệu Nguyên liệu chủ yếu công ty là: gỗ thông New Zealand, gỗ Oak, gỗ Acacia– loại gỗ có chứng FSC, ván ép gỗ Cao su, MDF (carb P2) Tuỳ theo đơn đặt hàng yêu cầu khách hàng mà công ty mua với quy
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIƢỜNG PIPPA DOUBLE BEDSTEAD TẠI CÔNG TY IFC , KHẢO SÁT QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIƢỜNG PIPPA DOUBLE BEDSTEAD TẠI CÔNG TY IFC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay