ĐÁNH GIÁ TÍNH KHÁNG CỦA RẦY XANH HAI CHẤM (Amrasca devastans) ĐỐI VỚI MỘT SỐ HOẠT CHẤT HÓA HỌC TRÊN CÂY BÔNG VẢI TRONG VỤ KHÔ NĂM 2013 TẠI NHA HỐ, TỈNH NINH THUẬN

97 5 0
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 09:16

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ TÍNH KHÁNG CỦA RẦY XANH HAI CHẤM (Amrasca devastans) ĐỐI VỚI MỘT SỐ HOẠT CHẤT HÓA HỌC TRÊN CÂY BÔNG VẢI TRONG VỤ KHÔ NĂM 2013 TẠI NHA HỐ, TỈNH NINH THUẬN NGÀNH : BẢO VỆ THỰC VẬT NIÊN KHÓA : 2009 – 2013 SINH VIÊN THỰC HIỆN: PHAN TẤN KIỆT Tp Hồ Chí Minh, tháng 08 năm 2013 i ĐÁNH GIÁ TÍNH KHÁNG CỦA RẦY XANH HAI CHẤM (Amrasca devastans) ĐỐI VỚI MỘT SỐ HOẠT CHẤT HÓA HỌC TRÊN CÂY BÔNG VẢI TRONG VỤ KHÔ NĂM 2013 TẠI NHA HỐ, TỈNH NINH THUẬN Tác giả PHAN TẤN KIỆT Khóa luận đƣợc đệ trình để hồn thành u cầu cấp kỹ sƣ Nông nghiệp ngành Bảo vệ thực vật HỘI ĐỒNG HƢỚNG DẪN: ThS PHAN VĂN TƢƠNG TS VÕ THÁI DÂN ThS PHÙNG MINH LỘC ii Tp Hồ Chí Minh, tháng 08 năm 2013 iii LỜI CẢM ƠN Lời xin thành kính khắc ghi cơng ơn ba mẹ, ngƣời sinh thành dƣỡng dục con, cho ăn học tạo điều kiện tốt để có đƣợc nhƣ ngày hơm Ba mẹ bên con, nguồn cố vũ tinh thần lớn lúc gặp khó khăn để hồn thành thật tốt khóa luận Chân thành biết ơn Ban Giám Hiệu, Ban Chủ Nhiệm Khoa tồn thể q thầy khoa Nơng học trƣờng Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh tận tình giảng dạy, truyền đạt kinh nghiệm quý báu suốt thời gian học tập trƣờng Tôi xin trận trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy Võ Thái Dân, TS Mai Văn Hào, ThS Phan Văn Tƣơng, ThS Phùng Minh Lộc, ThS Nguyễn Văn Chính, ngƣời tận tình dẫn tơi suốt thời gian thực khóa luận để tơi có đƣợc hƣớng q trình thực đề tài Xin gửi lời cảm ơn đến Trần Thị Hồng Hồng Thị Kim Oanh Viện Nghiên cứu Bông Phát triển Nông nghiệp Nha Hố tận tình dẫn tơi nhiều kinh nghiệm suốt thời gian thực đề tài Xin cảm ơn tất bạn bè ngƣời thân quan tâm giúp đỡ lúc khó khăn Trân trọng tri ân! Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 08 năm 2013 Sinh viên thực Phan Tấn Kiệt iv TÓM TẮT Phan Tấn Kiệt, Khoa Nông học, trƣờng Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 08/2013 “Đánh giá tính kháng rầy xanh hai chấm (Amrasca devastans) số hoạt chất hóa học bơng vải vụ khô năm 2013 Nha Hố, tỉnh Ninh Thuận” Nhằm đánh giá hiệu lực phòng trừ xác định tính kháng số hoạt chất hóa học đối tƣợng rầy xanh hai chấm (Amrasca devastans) Hội đồng hƣớng dẫn: ThS Phan Văn Tƣơng, TS Võ Thái Dân, ThS Phùng Minh Lộc Đề tài gồm nội dung: - Nội dung đánh giá hiệu lực phòng trừ rầy xanh hai chấm (Amrasca devastans) số hoạt chất hóa học điều kiện sản xuất bơng vụ khô năm 2013 huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận Thí nghiệm gồm bảy nghiệm thức, đƣợc bố trí theo kiểu khối đầy đủ hồn tồn ngẫu nhiên có ba lần lặp lại, có sáu nghiệm thức dùng hoạt chất imidacloprid (Admire 050EC), fipronil (Regent 800WG), fenobucarb (Bassa 50EC), indoxacarb (Ammate 150SC), diafenthiuron (Pegasus 500SC), dimethoate (Bai 58 40EC) nghiệm thức đối chứng phun nƣớc lã Kết cho thấy hoạt chất diafenthiuron (Pegasus 500SC), fipronil (Regent 800WG), dimethoate (Bai 58 40EC) có hiệu lực phòng trừ rầy xanh hai chấm cao đạt từ 73,82 % - 94,10 % thời điểm NSP Trong đó, hoạt chất diafenthiuron (Pegasus 500SC) có hiệu lực cao kéo dài, hai hoạt chất dimethoate (Bai 58 40EC) fipronil (Regent 800WG Hai hoạt chất fenobucarb (Bassa 50EC) indoxacarb (Ammate 150SC) có hiệu lực phòng trừ rầy mức trung bình đạt từ 66,26 % - 75,84 % thời điểm NSP nhƣng sau hiệu lực bắt đầu giảm dần đến thời điểm 10 NSP Hoạt chất imidacloprid (Admire 050EC) có hiệu lực thấp (đạt dƣới 50 %) rầy xanh hai chấm thời điểm theo dõi 3, 5, 7, 10 NSP - Nội dung nghiên cứu tính kháng thuốc ấu trùng rầy xanh hai chấm (Amrasca devastans) bốn hoạt chất fenobucarb (96 %), indoxacarb (96 %), v fipronil (95,5 %) imidacloprid (96,2 %) Thí nghiệm đƣợc bố trí theo kiểu hồn tồn ngẫu nhiên, ba lần lặp lại, lần lặp lại có 15 ấu trùng rầy xanh hai chấm tuổi ba với dãy nồng độ thăm dò 0, 20, 40, 80, 160, 320, 640 ppm Chỉ tiêu đƣợc ghi nhận mật số rầy xanh hai chấm chết thời điểm 24 sau nhúng thuốc nhằm xác định nồng độ gây chết 50 % cá thể thí nghiệm LC50 bốn hoạt chất trên, để làm sở cho thí nghiệm nồng độ rút gọn để xác định nồng độ gây chết 50 %, 95 % số cá thể thí nghiệm LC50, LC95 số kháng (Ri) bốn hoạt chất Kết thí nghiệm thăm dò số kháng Ri hoạt chất fenobucarb (Ri = 75,7), fipronil (Ri = 73,6), indoxacarb (Ri = 754,5) imidacloprid (Ri = 1307,7) Thí nghiệm dãy nồng độ rút gọn đƣợc tiến hành tƣơng tự nhƣ thí nghiệm thăm dò nhƣng bƣớc nhảy nồng độ nghiệm thức đƣợc rút gọn lại cụ thể giá trị nồng độ hoạt chất nhƣ sau: + Hoạt chất fenobucarb (96 %) 0, 340, 380, 420, 460, 500 540 ppm + Hoạt chất fipronil (95,5 %) 0, 40, 60, 80, 100, 120 140 ppm + Hoạt chất indoxacarb (96 %) 0, 80, 100, 120, 140, 160 180 ppm + Hoạt chất imdacloprid (96,2 %) 0, 420, 470, 520, 570, 620 670 ppm Kết thí nghiệm dãy nồng độ rút gọn giá trị Ri hoạt chất imidacloprid có Ri = 151,1 > 50 tức rầy xanh hai chấm kháng với hoạt chất Các hoạt chất fenobucarb, fipronil indoxacarb có số kháng Ri lần lƣợt 7,2; 28,2; 47,3 < Ri = 50 chứng tỏ rầy xanh hai chấm mẫn cảm chƣa kháng với hoạt chất vi MỤC LỤC Nội dung Trang Trang tựa i Lời cảm ơn iii Tóm tắt iv Mục lục vi Danh sách chữ viết tắt ix Danh sách bảng x Danh sách hình xi Chƣơng GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Yêu cầu đề tài 1.4 Giới hạn đề tài Chƣơng TỒNG QUAN TÀ I LIỆU 2.1 Sơ lƣợc 2.1.1 Phân loại thực vật 2.1.2 Tình hình sản xuất, tiêu thụ giới Việt Nam 2.1.2.1 Tình hình sản xuất, tiêu thụ giới 2.1.2.2 Tình hình sản xuất, tiêu thụ bơng Việt Nam 2.2 Triệu chứng gây hại, đặc điểm sinh học biện pháp phòng trừ rầy xanh hai chấm (Amrasca devastans) 2.2.1 Triệu chứng gây hại rầy xanh hai chấm (Amrasca devastans) 2.2.2 Đặc điểm sinh học rầy xanh hai chấm (Amrasca devastans) 2.2.3 Biện pháp phòng trừ rầy xanh hai chấm 2.2.3.1 Biện pháp sử dụng giống kháng 2.2.3.2 Biện pháp sinh học 2.2.3.3 Biện pháp hóa học 2.2.3.4 Biện pháp canh tác 2.3 Một số yếu tố ảnh hƣởng đến quần thể rầy xanh hai chấm 10 2.4 Hiện tƣợng kháng thuốc côn trùng 11 vii 2.4.1 Định nghĩa kháng thuốc côn trùng 11 2.4.2 Sự xuất tính kháng thuốc 11 2.4.3 Cơ chế kháng thuốc 12 2.4.4 Cách xác định xuất tính kháng thuốc 14 2.5 Những nghiên cứu tính kháng thuốc rầy xanh hai chấm 15 2.6 Thông tin chung hoạt chất nghiên cứu 15 2.6.1 Hoạt chất Imidacloprid 15 2.6.2 Hoạt chất Fenobucarb 16 2.6.3 Hoạt chất Fipronil 17 2.6.4 Hoạt chất Indoxacarb 18 2.6.5 Hoạt chất Diafenthiuron 18 2.6.6 Hoạt chất Dimethoate 19 Chƣơng NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CƢ́U 20 3.1 Nội dung nghiên cứu 20 3.2 Thời gian địa điểm nghiên cứu 20 3.3 Điều kiện khí hậu thời tiết 20 3.4 Điều kiện đất đai 21 3.5 Vật liệu nghiên cứu 22 3.5.1 Vật liệu cho thí nghiệm ngồi đồng 22 3.5.2 Vật liệu cho thí nghiệm phòng 22 3.6 Phƣơng pháp nghiên cứu 22 3.6.1 Đánh giá hiệu lực phòng trừ rầy xanh hai chấm (Amrasca devastans) số hoạt chất hóa học điều kiện sản xuất vụ khô năm 2013 Ninh Sơn, Ninh Thuận 22 3.6.2 Nghiên cứu tính kháng thuốc ấu trùng rầ y xanh hai chấm (Amrasca devastans) hoạt chất 24 3.6.2.1 Thu thập, nuôi nhân nguồn ấu trùng rầy xanh hai chấm (Amrasca devastans) 24 3.6.2.2 Phƣơng pháp tiến hành 25 3.6.2.3 Tiến hành thăm dò nồng độ gây chết (LC) 26 3.6.2.4 Cách pha dung dịch thuốc 27 3.6.2.5 Chỉ tiêu theo dõi 28 viii 3.6.2.6 Phân tích mức độ mẫn cảm ấu trùng rầy xanh hai chấm (Amrasca devastans) thuốc trừ sâu 28 3.7 Phƣơng pháp xử lý số liệu 28 Chƣơng KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 29 4.1 Hiệu lực phòng trừ hoạt chất hóa học rầ y xanh hai chấ m (Amrasca devastans) hại bơng ngồi đồng 29 4.1.1 Mật độ rầy xanh hai chấm sống nghiệm thức xử lý thuốc đồng 29 4.1.2 Hiê ̣u lƣ̣c phòng trƣ̀ rầ y xanh hai chấ m của ho ạt chất hóa học khảo nghiê ̣m ngồi đồng ruộng 32 4.2 Kết mức độ kháng thuốc ấu trùng rầy xanh hai chấm (Amrasca devastans) với hoạt chất điều kiện phòng thí nghiệm 35 4.2.1 Nồng độ gây chết tỉ lệ chết hoạt chất ấu trùng rầy xanh hai chấm thí nghiệm thăm dò nồng độ 35 4.2.2 Hiệu lực phòng trừ hoạt chất thí nghiệm rút gọn nồng độ ấu trùng rầy xanh hai chấm sau 24 theo dõi 40 4.2.2.1 Hiệu lực phòng trừ hoạt chất fenobucarb rầy xanh hai chấm 40 4.2.2.2 Hiệu lực phòng trừ hoạt chất indoxacarb rầy xanh hai chấm 42 4.2.2.3 Hiệu lực phòng trừ hoạt chất fipronil rầy xanh hai chấm 43 4.2.2.4 Hiệu lực phòng trừ hoạt chất imidacloprid rầy xanh hai chấm 44 Chƣơng KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 47 5.1 Kết luận 47 5.2 Đề nghị 47 TÀI LIỆU THAM KHẢO 49 PHỤ LỤC 52 ix DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT a.i Active ingredient (Hoạt chất) BVTV Bảo vệ thực vật Ctv Cộng tác viên CF (Correction factor) hệ số hiệu chỉnh Hectare (10.000 m2) l Lít Lb Pound (đơn vi ̣khớ i lƣơ ̣ng), tƣ̀ Latin là libra, lb = 0,454 g LC95 Lethal concentration (nồng độ gây chết 95% cá thể thí nghiệm) LD50 Lethal dosis (liều lƣợng gây chết 50% cá thể thí nghiệm) LLL Lần lặp lại mg Miligam NT Nghiê ̣m thƣ́c NSP Ngày sau phun ppm Parts per million (một phần triệu) TCN Tiêu chuẩn ngành TGCL Thời gian cách ly TP Trƣớc phun VPĐD Văn phòng đại diện 71 Xử lý thống kê Hiệu lực phòng trừ hoạt chất Imidacloprid 24 sau xử lý Dependent Variable: IMI24H Source Model Error Corrected Total DF 12 17 Sum of Squares 6.07351111 0.84046667 6.91397778 R-Square 0.878439 Source NT DF Anova SS 6.07351111 Mean Square 1.21470222 0.07003889 Coeff Var 12.53599 Mean Square 1.21470222 F Value 17.34 Root MSE 0.264649 F Value 17.34 Pr > F F F F F F F F F Model 4345.802494 869.160499 44.01 F
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ TÍNH KHÁNG CỦA RẦY XANH HAI CHẤM (Amrasca devastans) ĐỐI VỚI MỘT SỐ HOẠT CHẤT HÓA HỌC TRÊN CÂY BÔNG VẢI TRONG VỤ KHÔ NĂM 2013 TẠI NHA HỐ, TỈNH NINH THUẬN , ĐÁNH GIÁ TÍNH KHÁNG CỦA RẦY XANH HAI CHẤM (Amrasca devastans) ĐỐI VỚI MỘT SỐ HOẠT CHẤT HÓA HỌC TRÊN CÂY BÔNG VẢI TRONG VỤ KHÔ NĂM 2013 TẠI NHA HỐ, TỈNH NINH THUẬN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay