ẢNH HƢỞNG NĂM MỨC PHÂN BOUNCE BACK ĐẾN SỰ SINH TRƢỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CÂY HOA MÕM CHÓ (Torenia fournierii L.) TRỒNG TẠI THỦ ĐỨC

111 1 0
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 09:16

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ẢNH HƢỞNG NĂM MỨC PHÂN BOUNCE BACK ĐẾN SỰ SINH TRƢỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CÂY HOA MÕM CHÓ (Torenia fournierii L.) TRỒNG TẠI THỦ ĐỨC Họ tên sinh viên: PHẠM THỊ THÙY DƢƠNG Ngành: NƠNG HỌC Niên khố: 2009 – 2013 Tháng 08/2013 i ẢNH HƢỞNG NĂM MỨC PHÂN BOUNCE BACK ĐẾN SỰ SINH TRƢỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CÂY HOA MÕM CHÓ (Torenia fournierii L.) TRỒNG TẠI THỦ ĐỨC Tác giả PHẠM THỊ THÙY DƢƠNG Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành Nông học Giảng viên hướng dẫn ThS Nguyễn Thị Thanh Hƣơng Tháng 08/2013 ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành chương trình học tập luận văn này, tơi xin chân thành cảm ơn: Tơi xin gửi lòng biết ơn sâu sắc đến cha mẹ sinh thành dưỡng dục, tạo điều kiện cho học tập hồn thành chương trình học ngày hơm Xin chân thành cảm ơn ThS Nguyễn Thị Thanh Hương , người cô kin ́ h mế n đã hế t lòng giúp đỡ , đô ̣ng viên và tạo điề u kiê ̣n thuâ ̣n lơ ̣i cho tơi ś t quá trình hồn thành luận văn tốt nghiệp Xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, Ban chủ nhiệm khoa Nơng Học, q Thầy Cô khoa Nông Học trường tận tình truyền đạt kiến thức, tạo cho tơi tảng vững để vững bước đoạn đường tương lai Xin chân thành cảm ơn thầy cô hội đồng chấm đề cương cho những đóng góp quý báu để hoàn chỉnh luâ ̣n văn này Xin gửi lời cảm ơn tới ba ̣n bè lớp DH 09NH đã đô ̣ng viên và giúp đỡ những lúc gă ̣p khó khăn Tôi xin chân thành cảm ơn! Thành phố Hồ Chí Minh, tháng năm 2013 Sinh viên thực Phạm Thị Thùy Dương iii TÓM TẮT Đề tài “Ảnh hƣởng năm mức phân Bounce Back đến sinh trƣởng phát triển hoa mõm chó (Torenia fournierii L.) trồng Thủ Đức” thực trại thực nghiệm khoa Nông học, trường Đại học Nông Lâm TP.HCM từ tháng 3/2013 đến tháng 7/2013 Nợi dung thí nghiệm: Theo dõi khả sinh trưởng phát triển hoa mõm chó tác dụng mức phân hữu Bounce Back khác nhằm tìm mức phân phù hợp để sử dụng cho hoa mõm chó trồng Thủ Đức – TP.HCM Thí nghiệm bớ trí theo kiểu khới đầy đủ hồn tồn ngẫu nhiên đơn yếu tớ với lần lặp lại nghiệm thức (tương ứng với mức phân Bounce Back) NT1 (Đ/C): g Bounce Back/chậu NT2: g Bounce Back/chậu NT3: 10 g Bounce Back/chậu NT4: 15 g Bounce Back/chậu NT5: 20 g Bounce Back/chậu Kết thu từ thí nghiệm: Thời gian sinh trưởng hoa mõm chó chịu ảnh hưởng mức phân Bounce Back, nghiệm thức có thời gian sinh trưởng phát triển dao động từ 117,67 NST đến 121,83 NST Trong đó, thời gian sinh trưởng dài nghiệm thức sử dụng phân Bounce Back với mức 15 g/chậu (121,83 NST) Giai đoạn tăng trưởng, chiều cao cây, số lá, số cành cấp cấp nghiệm thức sử dụng phân Bounce Back 20 g/chậu đạt giá trị cao (44,21 cm), (140,70 lá/cây), (19,40 cành cấp 1/cây) (50,33 cành cấp 2/cây) phân Bounce Back 15 g/chậu, Bounce Back 10 g/chậu, Bounce Back g/chậu thấp nghiệm thức khơng bón phân Bounce Back (30,74 cm), (59,67 lá/ cây), (11,87 cành cấp 1/cây) (24,00 cành cấp 2/cây) Chất lượng hoa đối với nghiệm thức sử dụng phân Bounce Back 15 g/chậu 20 g/chậu cho thương phẩm cao 100 % iv Hiệu kinh tế đối với nghiệm thức sử dụng phân Bounce Back 15 g/chậu cho lợi nhuận lớn đạt (4.727 đồng/chậu), nghiệm thức thấp nghiệm thức không sử dụng phân Bounce Back (-1.073 đồng/chậu) Tạm thời sử dụng phân Bounce Back với mức 15 g/chậu cho việc trồng hoa mõm chó để đáp ứng sản xuất v MỤC LỤC TRANG TỰA i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC v DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT x DANH SÁCH CÁC BẢNG xi DANH SÁCH CÁC HÌNH ẢNH xiii Chƣơng GIỚI THIỆU CHUNG 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích 1.3 Yêu cầu 1.4 Giới hạn đề tài Chƣơng TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Tình hình sản xuất hoa kiểng giới nước 2.1.1 Sản xuất hoa kiểng giới 2.1.2 Sản xuất tiêu thụ hoa kiểng khu vực Đông Nam Á 2.1.3 Sản xuất hoa kiểng Việt Nam 2.1.3.1 Tình hình sản xuất hoa kiểng một số tỉnh thành nước 2.1.3.2 Thuận lợi khó khăn ngành sản xuất hoa kiểng Việt Nam 15 2.1.3.3 Phương hướng phát triển sản xuất hoa kiểng Việt Nam 16 2.2 Giới thiệu sơ lược hoa mõm chó 17 2.2.1 Nguồn gốc phân loại 17 2.2.1.1 Nguồn gốc 17 vi 2.2.1.2 Phân loại 17 2.2.2 Đặc điểm thực vật học hoa mõm chó 17 2.2.2.1 Rễ 17 2.2.2.2 Thân 17 2.2.2.3 Lá 18 2.2.2.4 Hoa 18 2.2.2.5 Quả hạt 18 2.2.3 Điều kiện ngoại cảnh 18 2.2.3.1 Nhiệt độ 18 2.2.3.2 Ẩm độ 18 2.2.3.3 Ánh sáng 18 2.2.3.4 Đất chất dinh dưỡng 19 2.3 Giới thiệu vài nét phân bón 19 2.3.1 Định nghĩa phân bón 19 2.3.2 Vai trò ngun tớ dinh dưỡng đới với hoa mõm chó 19 2.3.3 Giới thiệu phân hữu 21 2.3.3.1 Định nghĩa phân hữu 21 2.3.3.2 Tính chất chung phân hữu 21 2.3.3.3 Vai trò phân hữu 22 2.3.3.4 Thành phần phân hữu 23 2.3.3.5 Kỹ thuật sử dụng phân hữu 23 2.3.4 Giới thiệu sơ lược phân hữu Bounce Back sử dụng thí nghiệm 24 Chƣơng VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 26 3.1 Thời gian địa điểm 26 3.2 Đặc điểm khí hậu 26 vii 3.3 Tính chất giá thể thí nghiệm 27 3.4 Vật liệu thí nghiệm 27 3.4.1 Giống 27 3.4.2 Vật liệu trộn thành giá thể 27 3.4.3 Phân bón 27 3.4.4 Dụng cụ vật liệu khác 28 3.5 Phương pháp thí nghiệm 28 3.5.1 Kiểu thí nghiệm 28 3.5.2 Các nghiệm thức thí nghiệm 28 3.5.3 Sơ đồ bớ trí thí nghiệm 28 3.5.4 Quy mơ thí nghiệm 29 3.6 Chỉ tiêu phương pháp theo dõi 29 3.6.1 Chỉ tiêu theo dõi 29 3.6.2 Phương pháp theo dõi 29 3.6.2.1 Giai đoạn vườn ươm 29 3.6.2.2 Giai đoạn sinh trưởng phát triển 29 3.6.2.3 Tình hình sâu bệnh gây hại 31 3.6.2.4 Hiệu kinh tế 31 3.7 Phương pháp tính tốn xử lý số liệu 31 3.8 Các bước tiến hành chăm sóc hoa mõm chó 31 Chƣơng KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 34 4.1 Giai đoạn vườn ươm 34 4.2 Giai đoạn sinh trưởng phát triển 34 4.2.1 Ảnh hưởng phân Bounce Back đến động thái tăng trưởng chiều cao tốc độ tăng trưởng chiều cao 34 viii 4.2.1.1 Ảnh hưởng phân Bounce Back đến động thái tăng trưởng chiều cao (cm/cây) 34 4.2.1.2 Ảnh hưởng phân Bounce Back đến tốc độ tăng trưởng chiều cao (cm/cây/7 ngày) 37 4.2.2 Ảnh hưởng phân Bounce Back số tốc độ 39 4.2.2.1 Ảnh hưởng phân Bounce Back số (lá/cây) 39 4.2.2.2 Ảnh hưởng phân Bounce Back đến tốc độ (lá/cây/7 ngày) 40 4.2.3 Ảnh hưởng phân Bounce Back đến số cành cấp tốc độ phân cành cấp 42 4.2.3.1 Ảnh hưởng phân Bounce Back đến số cành cấp (cành/cây) 42 4.2.3.2 Ảnh hưởng phân Bounce Back đến tốc độ phân cành cấp (cành/cây/ ngày) 44 4.2.4 Ảnh hưởng phân Bounce Back số cành cấp tốc độ phân cành cấp 45 4.2.4.1 Ảnh hưởng phân Bounce Back số cành cấp (cành/cây) 45 4.2.4.2 Ảnh hưởng phân Bounce Back đến tốc độ phân cành cấp (cành/cây/7 ngày) 47 4.2.5 Ảnh hưởng phân Bounce Back đến đường kính tán tớc đợ tăng đường kính tán 48 4.2.5.1 Ảnh hưởng phân Bounce Back đến đường kính tán (cm/chậu) 48 4.2.5.2 Ảnh hưởng phân Bounce Back tớc đợ tăng đường kính tán (cm/chậu/7 ngày) 50 4.2.6 Ảnh hưởng phân Bounce Back đến số nụ tốc độ nụ 51 4.2.6.1 Ảnh hưởng phân Bounce Back đến số nụ (nụ/cây) 51 4.2.6.2 Ảnh hưởng phân Bounce Back đến tốc độ nụ (nụ/cây/7 ngày) 53 4.2.7 Ảnh hưởng phân Bounce Back đến thời gian phát triển hoa, độ bền hoa số lượng hoa một phát hoa 54 ix 4.2.8 Phẩm cấp hoa 56 4.2.9 Tình hình sâu hại 56 4.2.9.1 Sâu khoang 56 4.2.9.2 Rệp sáp 57 4.2.10 Hiệu kinh tế 58 Chƣơng KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 60 5.1 Kết luận 60 5.2 Đề nghị 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO 62 Phụ lục 63 Phụ lục 67 83 Kết trắc nghiệm phân hạng LSD value = 0.3776 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 0.6300 0.6700 1.110 1.430 1.270 Ranked Order B B A A A Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 1.430 1.270 1.110 0.6700 0.6300 A A A B B Giai đoạn 17 – 24 ngày sau trồng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 10.35 5.174 3.64 0.0750 NT 203.67 50.917 35.86** 0.0000 Error 11.36 1.420 Non-additivity 7.33 7.330 12.74 Residual 4.03 0.576 Total 14 225.38 Grand Mean= 6.260 Grand Sum= 93.900 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 14.03% Trắc nghiệm phân hạng LSD value = 3.265 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 0.8700 3.230 7.330 9.070 10.80 Ranked Order C C B AB A Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 10.80 9.070 7.330 3.230 0.8700 A AB B C C Giai đoạn 24 – 31 ngày sau trồng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 0.36 0.179 1.61 0.2590 NT 22.63 5.658 50.89** 0.0000 Error 0.89 0.111 Non-additivity 0.37 0.370 4.98 Residual 0.52 0.074 Total 14 23.88 Grand Mean= 2.487 Grand Sum= 37.300 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 13.41% 84 Giai đoạn 31 – 38 ngày sau trồng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 2.72 1.361 1.64 0.2534 NT 3.67 0.917 1.10* 0.4178 Error 6.65 0.831 Non-additivity 6.21 6.214 100.87 Residual 0.43 0.062 Total 14 13.03 Grand Mean= 0.567 Grand Sum= 8.500 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 16.84% Trắc nghiệm phân hạng LSD value = 0.1975 at alpha = 0.050 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 1.4700 1.1300 0.8000 0.7300 0.6700 Ranked Order A AB BC BC C Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 1.4700 1.13000 0.8000 0.7300 0.6700 A AB BC BC C Giai đoạn 38 – 45 ngày sau trồng A N A L Y S I S Degrees of O F V A R I A N C E T A B L E Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 0.02 0.011 1.00 0.4096 NT 0.17 0.043 4.00* 0.0453 Error 0.09 0.011 Non-additivity 0.00 0.004 0.35 Residual 0.08 0.012 Total 14 0.28 Grand Mean= 0.387 Grand Sum= 5.800 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 26.71% Trắc nghiệm phân hạng LSD value = 0.1975 at alpha = 0.050 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 0.4000 0.2700 0.1700 0.4700 0.3300 Ranked Order AB BC C A ABC Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 0.4700 0.4000 0.3300 0.2700 0.1700 A AB ABC BC C 85 2.4 Số cành cấp 2.4.1 Động thái tăng trƣởng cành cấp Giai đoạn 38 ngày sau trồng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 16.14 8.069 4.77 0.0432 NT 1134.88 283.719 167.85** 0.0000 Error 13.52 1.690 Non-additivity 4.43 4.432 3.41 Residual 9.09 1.299 Total 14 1164.54 Grand Mean= 21.847 Grand Sum= 327.700 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 5.95% Kết trắc nghiệm phân hạng LSD value = 3.562 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 9.330 14.20 24.27 30.60 30.83 Ranked Order D C B A A Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 30.83 30.60 24.27 14.20 9.330 A A B C D Giai đoạn 45 ngày sau trồng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 10.66 5.329 2.98 0.1081 NT 1355.16 338.789 189.23** 0.0000 Error 14.32 1.790 Non-additivity 11.50 11.497 28.49 Residual 2.83 0.404 Total 14 1380.14 Grand Mean= 32.687 Grand Sum= 490.300 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 4.09% Kết trắc nghiệm phân hạng LSD value = 3.665 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 9.330 14.20 24.27 30.60 30.83 Ranked Order D C B A A Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 30.83 30.60 24.27 14.20 9.330 A A B C D 86 Giai đoạn 52 ngày sau trồng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 8.12 4.058 1.99 0.1985 NT 1698.32 424.579 208.50** 0.0000 Error 16.29 2.036 Non-additivity 12.18 12.184 20.77 Residual 4.11 0.587 Total 14 1722.72 Grand Mean= 38.580 Grand Sum= 578.700 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 3.70% Kết trắc nghiệm phân hạng LSD value = 3.909 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 22.13 30.87 41.40 48.77 49.73 Ranked Order D C B A A Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 49.73 48.77 41.40 30.87 22.13 A A B C D Giai đoạn 59 ngày sau trồng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 8.34 4.169 1.80 0.2266 NT 1564.33 391.083 168.67** 0.0000 Error 18.55 2.319 Non-additivity 13.87 13.873 20.76 Residual 4.68 0.668 Total 14 1591.22 Grand Mean= 39.547 Grand Sum= 593.200 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 3.85% Kết trắc nghiệm phân hạng LSD value = 4.172 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 24.00 31.93 41.93 49.53 50.33 Ranked Order D C B A A Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 50.33 49.53 41.93 31.93 24.00 A A B C D 87 2.4.2 Tốc độ phân cành cấp Giai đoạn 38 – 45 ngày sau trồng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 0.70 0.350 0.23 0.8002 NT 19.32 4.831 3.16ns 0.0776 Error 12.21 1.527 Non-additivity 1.41 1.414 0.92 Residual 10.80 1.543 Total 14 32.24 Grand Mean= 10.840 Grand Sum= 162.600 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 11.40% Giai đoạn 45 – 52 ngày sau trồng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 0.97 0.483 2.38 0.1544 NT 19.66 4.916 24.25** 0.0002 Error 1.62 0.203 Non-additivity 0.15 0.148 0.70 Residual 1.47 0.211 Total 14 22.25 Grand Mean= 5.893 Grand Sum= 88.400 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 7.64% Kết trắc nghiệm phân hạng LSD value = 1.234 Original Order Mean = 4.200 Mean = 5.070 Mean = 6.000 Mean = 6.900 Mean = 7.300 at alpha = 0.010 Ranked Order D Mean = 7.300 CD Mean = 6.900 BC Mean = 6.000 AB Mean = 5.070 A Mean = 4.200 A AB BC CD D Giai đoạn 52 – 59 ngày sau trồng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 0.00 0.002 0.10 0.9037 NT 2.46 0.615 31.54** 0.0001 Error 0.16 0.020 Non-additivity 0.02 0.019 0.97 Residual 0.14 0.020 Total 14 2.62 Grand Mean= 0.900 Grand Sum= 13.500 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 15.52% 88 Kết trắc nghiệm phân hạng LSD value = 0.3874 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 1.630 1.030 0.7000 0.6000 0.5300 Ranked Order A B BC C C Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 1.630 1.030 0.7000 0.6000 0.5300 A B BC C C 2.5 Số nụ 2.5.1 Động thái tăng trƣởng số nụ Giai đoạn 38 ngày sau trồng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 11.49 5.745 3.55 0.0788 NT 634.88 158.720 98.10** 0.0000 Error 12.94 1.618 Non-additivity 2.62 2.617 1.77 Residual 10.33 1.475 Total 14 659.31 Grand Mean= 13.433 Grand Sum= 201.500 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 9.47% Kết trắc nghiệm phân hạng LSD value = 3.485 Original Order Mean = 3.370 Mean = 8.530 Mean = 15.67 Mean = 20.13 Mean = 19.47 at alpha = 0.010 Ranked Order D Mean = 20.13 C Mean = 19.47 B Mean = 15.67 A Mean = 8.530 A Mean = 3.370 A A B C D Giai đoạn 45 ngày sau trồng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 70.45 35.226 3.06 0.1031 NT 2722.99 680.748 59.12** 0.0000 Error 92.12 11.515 Non-additivity 35.41 35.414 4.37 Residual 56.71 8.101 Total 14 2885.56 Grand Mean= 27.780 Grand Sum= 416.700 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 12.22% 89 Kết trắc nghiệm phân hạng LSD value = 9.297 Original Order Mean = 6.400 Mean = 19.23 Mean = 30.50 Mean = 41.47 Mean = 41.30 at alpha = 0.010 Ranked Order D Mean = 41.47 C Mean = 41.30 B Mean = 30.50 A Mean = 19.23 A Mean = 6.400 A A B C D Giai đoạn 52 ngày sau trồng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 182.20 91.098 2.25 0.1681 NT 14130.21 3532.552 87.12** 0.0000 Error 324.39 40.549 Non-additivity 245.42 245.419 21.75 Residual 78.97 11.282 Total 14 14636.80 Grand Mean= 68.660 Grand Sum= 1029.900 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 9.27% Kết trắc nghiệm phân hạng LSD value = 17.45 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 25.83 42.93 70.77 100.9 102.9 Ranked Order C C B A A Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 102.9 100.9 70.77 42.93 25.83 A A B C C Giai đoạn 59 ngày sau trồng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 740.07 370.034 4.66 0.0455 NT 30290.32 7572.581 95.41** 0.0000 Error 634.97 79.371 Non-additivity 57.50 57.498 0.70 Residual 577.47 82.496 Total 14 31665.36 Grand Mean= 127.520 Grand Sum= 1912.800 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 6.99% 90 Kết trắc nghiệm phân hạng LSD value = 24.41 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 66.47 90.50 125.9 174.0 180.8 Ranked Order C C B A A Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 180.8 174.0 125.9 90.50 66.47 A A B C C 2.5.2 Tốc độ nụ Giai đoạn 38 – 45 ngày sau trồng A N A L Y S I S Degrees of O F V A R I A N C E T A B L E Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 27.51 13.753 6.10 0.0246 NT 797.12 199.281 88.33** 0.0000 Error 18.05 2.256 Non-additivity 12.54 12.54015.94 Residual 5.51 0.787 Total 14 842.68 Grand Mean= 14.847 Grand Sum= 222.700 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 10.12% Kết trắc nghiệm phân hạng LSD value = 4.115 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 3.300 10.20 16.30 22.37 22.07 Ranked Order D C B A A Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 22.37 22.07 16.30 10.20 3.300 A A B C D Giai đoạn 45 – 52 ngày sau trồng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 21.07 10.533 0.51 0.6207 NT 4510.38 1127.594 54.23** 0.0000 Error 166.33 20.792 Non-additivity 96.11 96.105 9.58 Residual 70.23 10.033 Total 14 4697.78 Grand Mean= 40.747 Grand Sum= 611.200 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 11.19% 91 Kết trắc nghiệm phân hạng LSD value = 12.49 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 19.43 23.70 40.27 58.73 61.60 Ranked Order C C B A A Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 61.60 58.73 40.27 23.70 19.43 A A B C C Giai đoạn 52 – 59 ngày sau trồng A N A L Y S I S Degrees of O F V A R I A N C E T A B L E Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 190.20 95.102 1.06 0.3903 NT 3117.56 779.391 8.69** 0.0052 Error 717.25 89.656 Non-additivity 99.06 99.058 1.12 Residual 618.19 88.313 Total 14 4025.02 Grand Mean= 58.860 Grand Sum= 882.900 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 16.09% Kết trắc nghiệm phân hạng LSD value = 25.94 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 40.63 47.57 55.10 73.10 77.90 at alpha = 0.010 Ranked Order C BC ABC AB A Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 77.90 73.10 55.10 47.57 40.63 A AB ABC BC C 2.6 Đƣờng kính tán 2.6.1 Động thái tăng đƣờng kính tán Giai đoạn 24 ngày sau trồng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 79.74 39.871 42.68 0.0001 NT 170.80 42.700 45.71** 0.0000 Error 7.47 0.934 Non-additivity 0.28 0.279 0.27 Residual 7.19 1.028 Total 14 258.02 Grand Mean= 30.821 Grand Sum= 462.320 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 3.14% 92 Kết trắc nghiệm phân hạng LSD value = 3.072 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 17.29 19.88 21.75 22.97 23.58 at alpha = 0.010 Ranked Order C BC AB A A Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 23.58 22.97 21.75 19.88 17.29 A A AB BC C Giai đoạn 31 ngày sau trồng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 72.83 36.415 40.89 0.0001 NT 173.96 43.491 48.84** 0.0000 Error 7.12 0.890 Non-additivity 0.58 0.576 0.62 Residual 6.55 0.935 Total 14 253.92 Grand Mean= 25.961 Grand Sum= 389.420 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 3.63% Kết trắc nghiệm phân hạng LSD value = 2.585 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 19.96 24.86 26.79 28.67 29.53 Ranked Order D C BC AB A Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 29.53 28.67 26.79 24.86 19.96 A AB BC C D Giai đoạn 38 ngày sau trồng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 79.74 39.871 42.68 0.0001 NT 170.80 42.700 45.71** 0.0000 Error 7.47 0.934 Non-additivity 0.28 0.279 0.27 Residual 7.19 1.028 Total 14 258.02 Grand Mean= 30.821 Grand Sum= 462.320 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 3.14% 93 Kết trắc nghiệm phân hạng LSD value = 2.648 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 25.23 29.08 31.52 33.93 34.35 Ranked Order D C BC AB A Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 34.35 33.93 31.52 29.08 25.23 A AB BC C D Giai đoạn 45 ngày sau trồng A N A L Y S I S Degrees of O F V A R I A N C E T A B L E Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 63.30 31.648 9.51 0.0077 NT 347.51 86.878 26.09** 0.0001 Error 26.64 3.329 Non-additivity 8.30 8.298 3.17 Residual 18.34 2.620 Total 14 437.44 Grand Mean= 34.837 Grand Sum= 522.560 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 5.24% Kết trắc nghiệm phân hạng LSD value = 4.999 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 27.53 31.77 34.92 40.11 39.85 Ranked Order D CD BC A AB Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 40.11 39.85 34.92 31.77 27.53 A AB BC CD D Giai đoạn 52 ngày sau trồng A N A L Y S I S Degrees of O F V A R I A N C E T A B L E Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 71.32 35.661 17.56 0.0012 NT 559.57 139.893 68.90** 0.0000 Error 16.24 2.030 Non-additivity 5.96 5.961 4.06 Residual 10.28 1.469 Total 14 647.14 Grand Mean= 37.073 Grand Sum= 556.100 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 3.84% 94 Kết trắc nghiệm phân hạng LSD value = 3.903 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 28.72 32.35 36.43 44.05 43.09 Ranked Order C C B A A Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 44.05 43.09 36.43 32.35 28.72 A A B C C Giai đoạn 59 ngày sau trồng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 59.86 29.929 15.32 0.0018 NT 621.51 155.378 79.52** 0.0000 Error 15.63 1.954 Non-additivity 9.01 9.013 9.53 Residual 6.62 0.946 Total 14 697.00 Grand Mean= 38.680 Grand Sum= 580.200 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 3.61% Kết trắc nghiệm phân hạng LSD value = 3.830 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 29.81 34.17 37.46 46.15 45.81 Ranked Order C B B A A Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 46.15 45.81 37.46 34.17 29.81 A A B B C 2.6.2 Tốc độ tăng đƣờng kính tán Giai đoạn 24 – 31 ngày sau trồng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 1.25 0.625 0.66 0.5417 NT 16.27 4.067 4.31* 0.0376 Error 7.54 0.943 Non-additivity 0.34 0.342 0.33 Residual 7.20 1.029 Total 14 25.06 Grand Mean= 4.967 Grand Sum= 74.500 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 19.55% 95 Kết trắc nghiệm phân hạng LSD value = 1.820 at alpha = 0.050 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 3.170 4.980 4.700 6.030 5.950 Ranked Order B AB AB A A Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 6.030 5.950 4.980 4.700 3.170 A A AB AB B Giai đoạn 31 – 38 ngày sau trồng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 0.13 0.067 0.06 0.9425 NT 2.33 0.582 0.52 ns 0.7232 Error 8.93 1.116 Non-additivity 3.01 3.008 3.55 Residual 5.92 0.846 Total 14 11.39 Grand Mean= 4.993 Grand Sum= 74.900 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 21.16% Giai đoạn 38 – 45 ngày sau trồng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 1.23 0.615 0.75 0.5038 NT 33.25 8.312 10.10** 0.0032 Error 6.58 0.823 Non-additivity 2.80 2.803 5.19 Residual 3.78 0.540 Total 14 41.06 Grand Mean= 4.283 Grand Sum= 64.240 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 21.18% Kết trắc nghiệm phân hạng LSD value = 2.485 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 2.300 3.690 3.400 6.180 5.840 Ranked Order C BC BC A AB Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 6.180 5.840 3.690 3.400 2.300 A AB BC BC C 96 Giai đoạn 45 – 52 ngày sau trồng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 0.50 0.248 0.83 0.4722 NT 30.61 7.653 25.47** 0.0001 Error 2.40 0.301 Non-additivity 1.41 1.411 9.94 Residual 0.99 0.142 Total 14 33.51 Grand Mean= 2.236 Grand Sum= 33.540 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 24.52% Giai đoạn 52 – 59 ngày sau trồng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 0.02 0.009 0.40 0.6845 NT 7.19 1.797 83.01** 0.0000 Error 0.17 0.022 Non-additivity 0.07 0.067 4.39 Residual 0.11 0.015 Total 14 7.38 Grand Mean= 1.193 Grand Sum= 17.890 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 12.34% Kết trắc nghiệm phân hạng LSD value = 0.4064 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 0.5800 0.4300 0.9200 1.970 2.060 Ranked Order BC C B A A Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 2.060 1.970 0.9200 0.5800 0.4300 A A B BC C 97 Bảng 4.20 Tổng thu bình qn tính theo chất lượng hoa mõm chó thí nghiệm Nghiệm Cơng thức Phẩm Số Đơn giá bán Thành tiền Tổng tiền thức phân cấp lượng (đồng/chậu) (đồng) (đồng) NT1 NT2 NT3 NT4 NT5 g Bounce Back/chậu 15.000 0.000 21 12.000 252.000 g Bounce Back/chậu 15.000 90.000 21 12.000 252.000 10 g Bounce Back/chậu 24 15.000 360.000 12.000 15.000 48.000 420.000 28 2 28 12.000 15.000 12.000 24.000 420.000 24.000 15 g Bounce Back/chậu 20 g Bounce Back/chậu Tổng 252.000 342.000 408.000 444.000 444.000 1.890.000 Bảng 4.21 Chi phí đầu tư sản xuất (chưa tính phân Bounce Back) Đơn giá Thành tiền (đồng) (đồng) 300 hạt 10.000 10.000 Chậu nhựa 150 chậu 3.000 450.000 Tro trấu bao 20.000 40.000 Xơ dừa bao 12.000 24.000 Phân bò bao 30.000 40.000 Đất 4bao 40.000 160.000 0,5 kg 40.000 20.000 STT Vật tư Số lượng Hạt giống Chế phẩm Trichoderma NPK (20-20-15) 600 g 16.000 9.6000 Sherpa 25 EC chai 20.000 20.000 Exel Bassa chai 18.000 18.000 10 Công lao động công 80.000 640.000 Tổng chi phí 1.421.6000 Chi phí NT 94.733 ... 19 2.3 Giới thi u vài nét phân bón 19 2.3.1 Định nghĩa phân bón 19 2.3.2 Vai trò ngun tớ dinh dưỡng đới với hoa mõm chó 19 2.3.3 Giới thi u phân hữu ... chó Hình 18: Rệp sáp hại hoa mõm chó Chƣơng GIỚI THI U CHUNG 1.1 Đặt vấn đề Hoa kiểng biểu tượng cho vẻ đẹp, hạnh phúc sức sống người, nhu cầu thi u đời sống Nghệ thuật trồng thưởng thức hoa... tăng suất chất lượng lại điều cần thi t để thúc đẩy sản xuất Do đó, việc nghiên cứu để tìm mức phân Bounce Back thích hợp cho hoa mõm chó phát triển tớt điều thi t yếu, nên tiến hành nghiên cứu
- Xem thêm -

Xem thêm: ẢNH HƢỞNG NĂM MỨC PHÂN BOUNCE BACK ĐẾN SỰ SINH TRƢỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CÂY HOA MÕM CHÓ (Torenia fournierii L.) TRỒNG TẠI THỦ ĐỨC , ẢNH HƢỞNG NĂM MỨC PHÂN BOUNCE BACK ĐẾN SỰ SINH TRƢỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CÂY HOA MÕM CHÓ (Torenia fournierii L.) TRỒNG TẠI THỦ ĐỨC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay