XÁC ĐỊNH PHÂN BỐ TỰ NHIÊN VÀ CHỌN CÂY MẸ LẤY HẠT GIỐNG CÂY GĂNG NÉO (Manilkara hexandra D.) Ở VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO, TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

76 6 0
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 09:16

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH ************************* TRẦN VŨ LINH XÁC ĐỊNH PHÂN BỐ TỰ NHIÊN CHỌN CÂY MẸ LẤY HẠT GIỐNG CÂY GĂNG NÉO (Manilkara hexandra D.) VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO, TỈNH RỊA VŨNG TÀU LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH LÂM NGHIỆP Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 7/2013 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH ************************* TRẦN VŨ LINH XÁC ĐỊNH PHÂN BỐ TỰ NHIÊN CHỌN CÂY MẸ LẤY HẠT GIỐNG CÂY GĂNG NÉO (Manilkara hexandra D.) VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO, TỈNH RỊA VŨNG TÀU Ngành: Lâm nghiệp Chuyên ngành: Nông lâm kết hợp LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Giáo viên hướng dẫn: TS BÙI VIỆT HẢI Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 7/ 2013 i CẢM TẠ Trải qua bốn tháng học tập, làm việc, nghiên cứu Vườn quốc gia Côn Đảo Trường Đại học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh, tơi nỗ lực học tập làm việc nghiêm túc để hồn thành khóa luận tốt nghiệp cách thành công Bên cạnh thuận lợi, tơi gặp khơng khó khăn với giúp đỡ thầy cô, bạn bè vượt qua khó khăn hồn thành khóa luận Tôi xin gởi lời cảm ơn chân thành đến: - Ban Giám Hiệu trường Đại học Nông Lâm TP HCM - Ban Chủ nhiệm Khoa Lâm Nghiệp - Bộ môn Nông Lâm Kết Hợp Lâm Nghiệp Xã Hội - Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo - Phòng khoa học Vườn quốc gia Cơn Đảo Đã tạo điều kiện tốt để học tập nghiên cứu để hồn thành tốt khóa luận - Tôi xin gởi lời cảm ơn đến quý thầy Khoa Lâm Nghiệp tận tình bảo cho kiến thức suốt bốn năm vừa qua - Đặc biệt xin gởi lời cảm ơn chân thành đến thầy TS.Bùi Việt Hải tận tình bảo tơi thời gian tơi thực khóa luận - Cảm ơn kỹ sư Phạm Thành Đúng - Trưởng phòng khoa học, BQL Vườn quốc gia Cơn Đảo, dẫn giúp đỡ trình thực khóa luận - Cảm ơn anh, chị bạn bè giúp đỡ tơi q trình học tập làm việc Tp Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 07 năm 2013 Trần Vũ Linh ii TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu "Xác định phân bố tự nhiên chọn mẹ lấy hạt giống Găng néo (Manilkara hexandra D.) Vườn quốc gia Côn Đảo, tỉnh Rịa Vũng Tàu" tiến hành Vườn quốc gia Côn Đảo cụ thể tiểu khu: Hòn Bảy Cạnh, 55b Hòn Thời gian từ ngày tháng đến ngày 30 tháng năm 2013 Mục tiêu nghiên cứu xác định phân bố quần thể Găng néo rừng tự nhiên Vườn quốc gia Côn Đảo xác định mẹ Găng néo với đặc điểm tốt để lấy hạt làm giống Phương pháp nghiên cứu đề tài thu thập số liệu trường Sử dụng phần mềm Excel 2007 để tính tốn sử lý số liệu Kết thu được: Trong địa điểm nghiên cứu: tiểu khu Hòn Bà, tiểu khu 55B tiểu khu Hòn bảy Cạnh Cây Găng néo xuất nhiều tiểu khu 55B (44 cây), tiếp đến tiểu khu Hòn (31 cây) tiểu khu Hòn Bảy Cạnh (29 cây) Nhìn chung có mặt lồi Găng néo địa điểm nghiên cứu nói riêng Vườn quốc gia Cơn Đảo nói chung hạn chế thưa thớt Trong tổng 108 Găng néo điều tra, dựa vào tiêu phẩn chất sinh trưởng kết tuyển chọn 10 Găng néo làm mẹ Cụ thể tiểu khu: - Tiểu khu Hòn Bà, Hòn Bà: Có chọn - Tiểu khu 55B, Núi Con Ngựa: Có chọn - Tiểu khu Hòn Bảy Cạnh, Hòn Bảy Cạnh: Có chọn iii SUMMARY The study, "Identification and distribution of selected natural mother plant seed variety Gang neo (Manilkara hexandra D.) in Con Dao National Park, Ba Ria Vung Tau" was conducted in Con Dao National Park specific sub-area 3: Bay Canh islet, Ba islet, 55b Period from May to day June 30, 2013 The objective of the study was to determine the distribution of plant population sinnatural forests Gang neo of Con Dao National Parkand determined the mother plant tree Gang neo with the best character is tics for seed sowing Method main research topic is the data collection in the field Using Excel 2007 software to calculate and process data The results include the following main contents: In three study areas: Ba islet sub division, sub division 55B, Bay Canh islet sub division Plants Gang neo appears the most in the state of 55B (44 trees), followed by sub regional Ba islet (31 trees) and sub regional Bay Canh islet (29 trees) In general, the presence Gang neo species in the study area in particular, as well as Con Dao National Park is generally limited and sparse In total 108 trees surveyed Gang neo, based on the criteria of quality and growing portion tree selection results for 10 trees to plant sanchor her Gang neo Specifically, in the sub-region: - State the Ba islet, Ba islet: The plant are selected - Sub are 55B, Mountain Con Ngua: There are selected plants - State the Bay Canh islet, Bay Canh islet: There is one tree is selected iv MỤC LỤC CẢM TẠ ii TÓM TẮT iii DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT vii DANH SÁCH CÁC HÌNH viii DANH SÁCH CÁC BẢNG ix Chương MỞ ĐẦU a 1.1 Đặt vấn đề a 1.2 Mục tiêu đề tài b 1.3 Giới hạn đề tài b Chương TỔNG QUAN c 2.1 Giới thiệu địa điểm nghiên cứu c 2.1.1 Đặc điểm đất d 2.1.2 Khí hậu f 2.1.3 Đặc điểm thực vật rừng VQG Côn Đảo f 2.2 Giới thiệu Găng néo h 2.2.1 Đặc điểm hình thái i 2.2.2 Phân bố i 2.2.3 Giá trị kinh tế i 2.3 Tổng quan tình hình nghiên cứu Găng néo i Chương NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU k v 3.1 Nội dung nghiên cứu k 3.2 Phương pháp nghiên cứu k 3.2.1 Xác định phân bố Găng néo điều kiện tự nhiên k 3.2.2 Chọn mẹ lấy hạt giống l Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN t 4.1 Phân bố quần thể Găng néo t 4.1.1 Cấu trúc tầng tán Error! Bookmark not defined 4.1.2 Phân theo trạng thái v 4.1.3 Phân bố loài y 4.1.4 Tỷ lệ (%) giá trị quan trọng loài Găng néo lâm phần bb 4.2 Cây Găng néo với đặc điểm tốt để lấy hạt làm giống ee Chương KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 38 5.1 Kết luận 38 5.1.1 Xác định phân bố tự nhiên Găng néo 38 5.1.2 Chọn mẹ 39 5.2 Kiến nghị 39 TÀI LIỆU THAM KHẢO oo PHỤ LỤC qq vi DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT VQG Vườn Quốc gia D1,3 Đường kính thân vị trí 1,3 m C1,3 Chu vi thân vị trí 1,3 m Hdc Chiều cao khúc thân cành Hvn Chiều cao vút Hvn* Cấp chiều cao Hvn Chiều cao vút bình qn Dtrt Độ tròn thân Dtt Độ thẳng thân Msb Mức độ sâu bệnh N Tổng số DTTN Diện tích tự nhiên NGăng néo Tổng số Găng néo HBC Tiểu khu Hòn Bảy Cạnh HB Tiểu khu Hòn 55B Tiểu khu 55b O Ơ tiêu chuẩn vii DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 3.1 Kỹ thuật đo chiều cao ngang ngực 16 Hình 3.2 Kỹ thuật đo chiều cao vút 17 Hình 4.1 Bản đồ phân bố Găng néo Hòn Bảy Cạnh 20 Hình 4.2 Bản đồ phân bố Găng néo Hòn 21 Hình 4.3 Bản đồ phân bố Găng néo Núi Con Ngựa 21 Biểu đồ 4.1 Tỷ lệ (%) phân bố Găng néo theo chiều cao 24 Biểu đồ 4.2 Tỷ lệ (%) giá trị Găng néo lâm phần 26 viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2.1 Hiện trạng rừng loại đất lâm nghiệp phân theo phân khu chức năng3 Bảng 2.2 Hiện trạng rừng loại đất lâm nghiệp phân theo tiểu khu Bảng 4.1 Tổng số điều tra ô điều tra 22 Bảng 4.2 Chiều cao trung bình lồi địa điểm điều tra 23 Bảng 4.3 Chiều cao trung bình Găng néo địa điểm điều tra 24 Bảng 4.4 Trạng thái rừng phân bố Găng néo 25 Bảng 4.5 Nhóm lồi ưu tiểu khu Hòn Bảy Cạnh 26 Bảng 4.6 Nhóm lồi ưu tiểu khu 55B 27 Bảng 4.7 Nhóm lồi ưu tiểu khu Hòn 27 Bảng 4.8 Tỷ lệ (%) giá trị quan trọng loài Găng néo 28 Bảng 4.9 Lâm phần địa điểm nghiên cứu 29 Bảng 4.10 Giá trị trung bình tiêu 31 Bảng 4.11 Thông tin mẹ (tuyển chọn lần 1) 32 Bảng 4.12 Thông tin mẹ (tuyển chọn lần 2) 33 Bảng 4.13 Thông tin mẹ - HB O2 (tuyển chọn lần 2) 34 Bảng 4.14 Thông tin mẹ - HB O3 (tuyển chọn lần 2) 35 Bảng 4.15 Thông tin mẹ - 55B O1 (tuyển chọn lần 2) 36 Bảng 4.16 Thông tin mẹ - 55B O3 (tuyển chọn lần 2) 36 Bảng 4.17 Thông tin mẹ - HBC O2 (tuyển chọn lần 2) 37 ix Phụ lục LÂM PHẦN TRONG ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU STT Tên loài Tên khoa học Số lượng Găng néo Manilkara hexandra D 13 Bồ ngót rừng Melientha suavis Pierre 10 Dứa Việt Pandanus odoratissimus L Bình linh xoan Vitex rotundifolia L Chiêu liêu Terminalia pierre Gagn Mù u Calophyllum inophyllum 11 Bàng biển Terminalia catappa L 1.TIỂU KHU HÒN BẢY CẠNH Ô TIÊU CHUẨN zz Bời lời nhớt Litsea glutinosa (Lour.) Rob 11 Thị đen Diospyros eriantha champ ex Benth 15 10 Bằng lăng ổi Lagerstromia speciosa(L.) Pers 11 Trôm hôi Sterculia foetidaL 14 12 Trâm Syzygium vimineum Wall 13 13 Sp1 Sp1 11 14 Sp2 Sp2 aaa Ô TIÊU CHUẨN STT Tên loài Tên khoa học Số lượng Găng néo Manilkara hexandra D 14 Bồ ngót rừng Melientha suavis Pierre 10 Bằng lăng ổi Lagerstromia speciosa(L.) Pers 13 Máu chó vải nhỏ Knema squamulosa de Wilde Bình linh xoan Vitex rotundifolia L Chiêu liêu Terminalia pierre Gagn 7 Trâm Syzygium vimineum Wall 12 Trường Xerospermum noronhianum (Bl.) 13 Mù u Calophyllum inophyllum 10 Trôm hôi Sterculia foetidaL 21 11 Thị đen Diospyros eriantha champ ex Benth 13 12 Bời lời nhớt Litsea glutinosa (Lour.) Rob 12 13 Sp1 Sp1 14 14 Sp2 Sp2 14 Ô TIÊU CHUẨN STT Tên loài Tên khoa học Số lượng Găng néo Manilkara hexandra D 2 Tra lâm vồ Thespenia polulned (L.) Mây Calamus tetradactylus Hance 10 Luân Gyrocarpus americanusJacq 5 Trôm hôi Sterculia foetidaL 11 Trâm Syzygium vimineum Wall 15 Trường Xerospermum noronhianum (Bl.) 17 Máu chó vải nhỏ Knema squamulosa de Wilde 16 Thị đen Diospyros eriantha champ ex Benth 13 10 Sp1 Sp1 15 bbb 11 Sp2 Sp2 12 TIỂU KHU NÚI CON NGỰA Ô TIÊU CHUẨN STT Tên loài Tên khoa học Số lượng Găng néo Manilkara hexandra D 14 Thị đen Diospyros eriantha champ ex Benth 33 Máu chó vải nhỏ Knema squamulosa de Wilde 22 Lõi ngựa Gmelina arborea Roxb 16 Cám lợn Parinari annamensisHance 13 Trường Xerospermum noronhianum (Bl.) 29 Bằng lăng ổi Lagerstromia speciosa(L.) Pers 13 Bả đậu Hura crepitans L 14 Sp1 Sp1 16 10 Sp2 Sp2 17 Ô TIÊU CHUẨN STT Tên loài Tên khoa học Số lượng Găng néo Manilkara hexandra D 18 Thị đen Diospyros eriantha champ ex Benth 19 Máu chó vải nhỏ Knema squamulosa de Wilde 18 Lõi ngựa Gmelina arborea Roxb 15 Cám lợn Parinari annamensisHance 11 Trường Xerospermum noronhianum (Bl.) 22 Bằng lăng ổi Lagerstromia speciosa(L.) Pers 17 Bả đậu Hura crepitans L 12 Sp1 Sp1 15 10 Sp2 Sp2 17 ccc Ô TIÊU CHUẨN STT Tên loài Tên khoa học Số lượng Găng néo Manilkara hexandra D 16 Thị đen Diospyros eriantha champ ex Benth 16 Máu chó vải nhỏ Knema squamulosa de Wilde 18 Lõi ngựa Gmelina arborea Roxb 10 Cám lợn Parinari annamensisHance 11 Trường Xerospermum noronhianum (Bl.) 22 Bằng lăng ổi Lagerstromia speciosa(L.) Pers 14 Bả đậu Hura crepitans L 13 Sp1 Sp1 15 10 Sp2 Sp2 20 TIỂU KHU HÒN Ơ TIÊU CHUẨN STT Tên lồi Tên khoa học Số lượng Găng néo Manilkara hexandra D 13 Trường Xerospermum noronhianum BL 25 Trâm Syzygium vimineum Wall 11 Thị đen Diospyros eriantha champ ex Benth 17 Máu chó vải nhỏ Knema squamulosa de Wilde 20 Luân Gyrocarpus americanusJacq Trôm hôi Sterculia foetidaL 12 Sp1 Sp1 12 Sp2 Sp2 16 ddd Ơ TIÊU CHUẨN STT Tên lồi Tên khoa học Số lượng Găng néo Manilkara hexandra D Trường Xerospermum noronhianum (Bl.) 22 Trâm Syzygium vimineum Wall 12 Thị đen Diospyros eriantha champ ex Benth 15 Máu chó vải nhỏ Knema squamulosa de Wilde 26 Trôm hôi Sterculia foetidaL 14 Sp1 Sp1 12 Sp2 Sp2 16 Ô TIÊU CHUẨN STT Tên loài Tên khoa học Số lượng Găng néo Manilkara hexandra D 10 Trường Xerospermum noronhianum (Bl.) 14 Trâm Syzygium vimineum Wall 12 Thị đen Diospyros eriantha champ ex Benth Máu chó vải nhỏ Knema squamulosa de Wilde 15 Trôm hôi Sterculia foetidaL Sp1 Sp1 11 Sp2 Sp2 14 eee Phụ lục CHIỀU CAO CÁC CÂY CÓ TRONG Ô DẠNG BẢN TIỂU KHU HÒN BẢY CẠNH Ô TIÊU CHUẨN Ô DẠNG BẢN C D1,3 Hvn CV (cm) (m) (cm) Bình linh xoan 12,1 5,5 38 19 Bời lời nhớt 12,4 39 Sp1 12,7 6,5 40 20 Trâm 10,2 32 Bồ ngót rừng 10,8 6,5 34 21 Chiêu liêu 16,6 7,5 52 Bồ ngót rừng 13,4 6,5 42 22 Bời lời nhớt 11,1 35 Sp1 14,0 7,5 44 23 Mù u 12,7 5,5 40 Bằng lăng ổi 10,5 33 24 Trôm hôi 11,8 6,5 37 Sp2 14,3 6,5 45 25 Mù u 13,4 7,5 42 Bồ ngót rừng 10,8 5,5 34 26 Thị đen 14,6 46 Trâm 16,6 52 27 Bàng biển 10,2 5,5 32 10 Bình linh xoan 11,5 6,5 36 28 Trâm 15,0 47 11 Bằng lăng ổi 11,5 5,5 36 29 Chiêu liêu 17,8 7,5 56 12 Sp2 13,1 41 30 Trôm hôi 11,8 37 13 Bời lời nhớt 13,4 42 31 Thị đen 12,4 39 14 Sp2 12,1 38 32 Thị đen 13,1 6,5 41 15 Sp1 13,1 41 33 Bàng biển 14,3 45 16 Thị đen 12,4 39 34 Bàng biển 15,3 48 17 Trôm hôi 12,4 6,5 39 35 Găng néo 64,6 203 18 Trôm hôi 10,8 5,5 34 36 Găng néo 17,2 6,5 STT Tên STT fff Tên D1,3 Hvn CV (cm) (m) (cm) 54 Ô TIÊU CHUẨN Ô DẠNG BẢN C STT Tên D1,3 Hvn CV (cm) (m) (cm) STT Tên D1,3 Hvn CV (cm) (m) (cm) Sp2 11,8 5,5 37 19 Trâm 10,2 6,5 32 Sp2 18,5 58 20 Chiêu liêu 11,8 37 Trâm 10,5 33 21 Trường 54,1 10 170 Sp1 13,4 7,5 42 22 Bằng lăng ổi 12,7 6,5 40 Trường 38,5 9,5 121 23 Mù u 10,2 5,5 32 Trôm hôi 12,1 6,5 38 24 Trơm 10,8 34 Bồ ngót rừng 20,7 65 25 31,5 9,5 99 Bồ ngót rừng 13,1 41 26 Máu chó vải nhỏ Thị đen 15,0 7,5 47 Sp2 14,3 45 27 Bằng lăng ổi 10,2 32 17,5 7,5 55 28 Trơm 15,0 7,5 47 10 Máu chó vải nhỏ 11 Thị đen 10,2 32 29 Bời lời nhớt 12,4 6,5 39 12 Sp1 27,4 86 30 Bình linh xoan 11,8 37 13 Trâm 15,9 7,5 50 31 Trôm hôi 11,5 7,0 36,0 14 Bời lời nhớt 10,2 6,5 32 32 Sp1 15,3 7,5 48 15 Chiêu liêu 12,4 6,5 39 33 Thị đen 12,1 38 16 Trường 32,5 9,5 102 34 Găng néo 43,9 138 17 Bời lời nhớt 10,2 32 35 Găng néo 28,3 6,5 89 18 Sp2 10,2 5,5 32 ggg TIỂU KHU 55B Ô TIÊU CHUẨN Ô DẠNG BẢN A STT Tên Máu chó vải nhỏ D1,3 Hvn CV (cm) (m) (cm) 10,5 6,5 33 18 STT D1,3 Hvn CV (cm) (m) (cm) Bả đậu 10,8 34 Tên Sp2 15,9 6,5 50 19 Trường 21,7 6,5 68 Thị đen 10,2 32 20 Bằng lăng ổi 12,7 40 Sp1 27,7 87 21 12,1 38 Bả đậu 11,1 5,5 35 22 Máu chó vải nhỏ Cám lợn 17,2 6,5 54 Thị đen 10,2 32 23 Lõi ngựa 10,2 5,5 32 Bằng lăng ổi 22,9 6,5 72 24 Lõi ngựa 12,1 5,5 38 Bằng lăng ổi 12,7 6,5 40 25 10,5 33 Sp1 12,7 5,5 40 26 13,7 43 10 Thị đen 15,3 6,5 48 27 Máu chó vải nhỏ Máu chó vải nhỏ Sp1 11,5 5,5 36 11 Trường 30,3 9,5 95 28 Cám lợn 12,4 39 12 Lõi ngựa 10,2 5,5 32 29 Sp2 31,8 10 100 13 Bả đậu 12,7 6,5 40 30 Găng néo 29,3 10 92 14 Sp2 12,1 38 31 Găng néo 26,8 6,5 84 15 Thị đen 10,5 33 32 Găng néo 54,8 172 16 Trường 28,7 8,5 90 33 Găng néo 39,5 124 17 Trường 14,0 44 34 Găng néo 31,5 99 hhh Ô TIÊU CHUẨN Ô DẠNG BẢN C D1,3 Hvn CV (cm) (m) (cm) STT Tên 11,1 Máu chó vải nhỏ Thị đen Máu chó vải nhỏ Trường STT Tên D1,3 Hvn CV (cm) (m) (cm) 35 26 Sp1 14,3 10 45 22,0 11 69 27 Thị đen 15,9 11 50 15,3 48 28 Thị đen 12,1 38 15,9 8,5 50 29 Trường 25,2 79 Bả đậu 13,7 7,5 43 30 Thị đen 22,9 72 Sp1 38,9 12 122 31 Bả đậu 12,4 39 Thị đen 19,4 61 32 10,8 34 Sp2 15,3 10 48 33 11,8 10 37 Cám lợn 10,2 32 34 Lõi ngựa Máu chó vải nhỏ Bằng lăng ổi 10,2 32 10 Cám lợn 12,1 38 35 Thị đen 12,1 6,5 38 11 Thị đen 13,4 7,5 42 36 Trường 22,9 11 72 12 Sp1 10,5 5,5 33 37 Trường 14,3 10 45 13 Trường 28,0 10,5 88 38 Lõi ngựa 10,2 32 14 Thị đen 12,7 11 40 39 12,7 7,0 40,0 15 Thị đen 17,5 55 40 10,8 6,0 34,0 16 Sp1 28,7 12 90 41 17,8 8,0 56,0 17 10,5 33 42 14,0 7,5 44,0 18 Máu chó vải nhỏ Trường 21,7 10 68 43 Lõi ngựa Máu chó vải nhỏ Máu chó vải nhỏ Máu chó vải nhỏ Trường 20,7 11 65,0 19 Trường 25,2 11 79 44 Bả đậu 15,6 49,0 20 Bằng lăng ổi 13,1 41 45 Trường 17,2 10 54,0 21 Cám lợn 7,6 34 46 Bằng lăng ổi 14,3 45,0 22 Bả đậu 10,8 34 47 Găng néo 57,3 13 180 23 Sp2 19,1 60 48 Găng néo 63,7 12 200 24 Sp2 16,2 12 51 49 Găng néo 22,9 25 Trường 25,5 10 80 6,5 iii 8,0 7,5 72 TIỂU KHU HỊN Ơ TIÊU CHUẨN Ô DẠNG BẢN D STT Tên D1,3 Hvn CV (cm) (m) (cm) STT Tên D1,3 Hvn CV (cm) (m) (cm) Trường 11,5 5,5 36 18 Luân 12,7 5,5 40 Trường 19,4 7,0 61 19 Trường 18,8 7,0 59 Trường 15,6 8,0 49 20 10,8 5,5 34 Thị đen 24,5 9,0 77 21 Trường Máu chó vải nhỏ 25,2 12,0 79 26,1 11,5 82 22 Thị đen 18,5 7,0 58 Máu chó vải nhỏ Trâm 13,4 6,5 42 23 Trường 13,4 6,0 42 Sp1 15,3 8,0 48 24 23,6 9,0 74 Trâm 15,6 6,0 49 25 37,3 14,0 117 25,8 13,0 81 26 19,1 12,0 60 15,6 10,0 49 27 Thị đen 11,8 6,5 37 11 Máu chó vải nhỏ Máu chó vải nhỏ Luân Sp1 Máu chó vải nhỏ Máu chó vải nhỏ 12,4 6,0 39 28 Sp2 12,4 6,5 39 12 Sp2 73,9 16,0 232 29 Trôm hôi 19,7 7,0 62 13 Sp1 18,8 11,0 59 30 Thị đen 12,7 6,5 40 14 Sp2 15,0 6,5 47 31 Trôm hôi 16,6 8,0 52 15 Trâm 20,7 7,0 65 32 Găng néo 34,4 15,0 108 16 Trôm hôi 20,4 7,0 64 33 Găng néo 28,0 11,0 88 17 Sp2 22,0 8,0 69 34 Găng néo 11,1 10,0 35 10 jjj Ô TIÊU CHUẨN Ô DẠNG BẢN D STT Tên D1,3 Hvn CV (cm) (m) (cm) STT Tên D1,3 Hvn CV (cm) (m) (cm) 18,2 18 Máu chó vải nhỏ Máu chó vải nhỏ Thị đen 231 19 6,5 50 20 14,0 7,0 44 21 Thị đen 27,7 10,5 87 22 Thị đen 14,3 6,5 45 60,2 11,0 70,1 11 Sp2 Máu chó vải nhỏ Trường 12 7,0 57 17,8 11,0 56 12,4 6,0 39 Thị đen 21,3 8,5 67 11,5 6,0 36 38,2 14,0 120 51,6 9,0 162 23 Sp1 Máu chó vải nhỏ Máu chó vải nhỏ Trơm 12,4 6,5 39 189 24 Trâm 12,7 7,0 40 15,5 220 25 Trâm 15,0 6,5 47 15,6 6,5 49 26 Trôm hôi 13,1 7,0 41 Trường 11,5 7,0 36 27 Găng néo 82,8 17,0 260 13 Sp2 62,1 12,0 195 28 Găng néo 28,7 15,0 90 14 Trường 13,4 7,0 42 29 Găng néo 26,1 10,0 82 15 Trường 20,7 8,0 65 30 Thị đen 13,4 6,0 42 16 Trôm hôi 27,1 10,0 85 17 28,7 10,0 90 73,6 16,0 Sp1 Máu chó vải nhỏ Trâm 15,9 Trường 10 kkk Phụ lục CÁC BẢN ĐỒ lll mmm nnn ... 2.2.3 Giá trị kinh tế Sản phẩm gỗ Găng néo người dân Côn Đảo sử dụng làm trang trí nội thất, đặc biệt mặt hàng dùng cho trang xuất mỹ nghệ gậy đầu Rồng sản phẩm truyền thống người dân Cơn Đảo... chị bạn bè giúp đỡ tơi q trình học tập làm việc Tp Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 07 năm 2013 Trần Vũ Linh ii TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu "Xác định phân bố tự nhiên chọn mẹ lấy hạt giống Găng néo (Manilkara... natural mother plant seed variety Gang neo (Manilkara hexandra D.) in Con Dao National Park, Ba Ria – Vung Tau" was conducted in Con Dao National Park specific sub-area 3: Bay Canh islet, Ba islet,
- Xem thêm -

Xem thêm: XÁC ĐỊNH PHÂN BỐ TỰ NHIÊN VÀ CHỌN CÂY MẸ LẤY HẠT GIỐNG CÂY GĂNG NÉO (Manilkara hexandra D.) Ở VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO, TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU , XÁC ĐỊNH PHÂN BỐ TỰ NHIÊN VÀ CHỌN CÂY MẸ LẤY HẠT GIỐNG CÂY GĂNG NÉO (Manilkara hexandra D.) Ở VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO, TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay