TÌM HIỂU CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY AN BÌNH

70 6 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 09:16

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ***************** TRẦN THỊ CẨM HƢỜNG TÌM HIỂU CƠNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN GIẤY AN BÌNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY – BỘT GIẤY Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 7/2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  TRẦN THỊ CẨM HƢỜNG TÌM HIỂU CƠNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN GIẤY AN BÌNH Ngành: Cơng nghệ sản xuất Giấy & Bột giấy LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Ngƣời hƣớng dẫn: ThS TRẦN THỊ HIỀN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 7/2013 i LỜI CẢM TẠ Trước tiên vô biết ơn sâu sắc đến gia đình tơi, tạo cho tơi điều kiện tốt Tôi xin cảm ơn quý thầy giáo trường Đại Học Nông Lâm - người trang bị cho tảng kiến thức ban đầu vững để tơi hồn thành luận áp dụng vào thực tế Để hồn thành luận văn tốt nghiệp này, tơi xin cảm ơn hướng dẫn tận tình Trần Thị Hiền thời gian qua Cảm ơn Đồn Thị Thu Trang anh chị phòng Quản Trị Nhân Sự giúp đỡ thời gian thực tập Cơng ty Cổ phần Giấy An Bình Cảm ơn bạn bè giúp đỡ đóng góp ý kiến để để luận văn tơi hồn thành Xin chân thành cảm ơn! ii TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu nhằm “Tìm Hiểu Cơng Tác Quản Trị Nguồn Nhân Lực Tại Cơng ty cổ phần giấy An Bình” đƣợc thực từ ngày 1/3/2013 đến ngày1/6/2013 Với mục đích đề tài: Trên sở phân tích hiệu công tác Quản Trị Nguồn Nhân Lực Cơng ty giấy An Bình để tìm mạnh cần phát huy điểm yếu cần khắc phục Tiến hành nghiên cứu, đánh giá hiệu công tác Quản Trị Nguồn Nhân Lực Công ty sở số liệu, thông tin thu thập đƣợc qua năm từ năm 2009 – 2012 phƣơng pháp so sánh, phƣơng pháp phân tích, đồng thời kết hợp trao đổi vấn với cán công nhân viên Công ty Thu thập thông tin mức độ hài lòng, thỏa mãn nhân viên Cơng ty để phân tích yếu tố mạnh, yếu Cơng ty Từ đƣa đƣợc giải pháp nhằm tối ƣu hiệu Quản Trị Nguồn Nhân Lực cho Cơng ty Từ phần phân tích đánh giá trên, kết đạt đƣợc luận văn đáp ứng đƣợc mục đích đề ra, đƣa giải pháp khả thi nhằm tối ƣu hiệu Quản Trị Nguồn Nhân Lực nhƣ khả cạnh tranh Cơng ty giấy An Bình lĩnh vực sản xuất giấy iii ABSTRACT The study about Human Resource Management at An Bình Paper Corporation Company carried out from 01/03/2013 to 1/6/2013 The purpose of the thesis: to find out the strengths to develop and overcome some weaknesses on the basis of analyzing the effectiveness of Human Resource Management at An Binh Paper Company To conduct research, evaluate the effectiveness of the Human Resources Management of the Company with the data and information collected over the years from 2009 - 2012 by comparative methods, analytical methods, and interviewing with employees of the Company Gathering information about employees’ satisfaction to analyze the strengths and weaknesses of the company From that, providing the optimal solution for effective Human Resource Management of the company From the above analysis and evaluation, the results of the thesis is to achieve these intended purposes, which is to provide workable solutions to optimize the efficiency of Human Resources Management as well as competitiveness ability of An Binh Paper Company in the field of paper production iv MỤC LỤC TRANG TỰA i LỜI CẢM TẠ ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv MỤC LỤC v DANH SÁCH CÁC BẢNG viii DANH SÁCH CÁC HÌNH ix DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT x Chƣơng MỞ ĐẦU 1.1.Đặt vấn đề 1.2.Phạm vi nghiên cứu 1.3.Mục tiêu nghiên cứu Chƣơng TỔNG QUAN 2.1.Quá trình phát triển nguồn nhân lực 2.1.1.Trên giới 2.1.2.Ở Việt Nam 2.2.Tổng quan công ty giấy An Bình 2.2.1.Một số thông tin công ty 2.2.2.Lịch sử hình thành phát triển 2.2.3.Hoạt động sản xuất 2.2.4.Sơ đồ tổ chức cơng ty giấy An Bình 2.2.6.Sản phẩm hệ thống phân phối 2.2.7.Phƣơng hƣớng phát triển Công ty thời gian tới 2.2.8.Thuận lợi khó khăn Cơng ty 11 Chƣơng NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 13 3.1.Nội dung nghiên cứu 13 3.1.1.Khái niệm, vai trò nhiệm vụ quản trị nguồn nhân lực 13 v 3.1.1.1.Khái niệm 13 3.1.1.2.Vai trò quản trị nguồn nhân lực 13 3.1.1.3.Nhiệm vụ quản trị nguồn nhân lực 13 3.1.1.4.Nhóm chức thu hút nguồn nhân lực 13 3.1.1.5.Nhóm chức đào tạo phát triển nguồn nhân lực 14 3.1.1.6.Nhóm chức trì nguồn nhân lực 14 3.1.2.Nội dung hoạt động quản trị nguồn nhân lực 14 3.1.3.Phân tích cơng việc 16 3.1.4.Quá trình tuyển dụng 17 3.1.5.Đào tạo phát triển 17 3.1.6.Động viên trì nguồn nhân lực 18 3.2 Phƣơng pháp nghiêng cứu 20 Chƣơng KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 21 4.1.Đặc điểm cấu nguồn nhân lực Công ty 21 4.1.1.Đặc điểm nguồn nhân lực 21 4.1.2.Cơ cấu nguồn nhân lực 21 4.2.Các biện pháp thu hút nguồn nhân lực Công ty thực 26 4.2.1.Hoạch định nguồn nhân lực 26 4.2.2.Nội dung, trình tự trình tuyển dụng 28 4.3.Thực trạng công tác đào tạo Cơng ty cổ phần giấy An Bình năm 2010 34 4.3.1.Phân tích cơng việc 40 4.3.2.Công tác tuyển dụng Công ty 42 4.3.3.Cách đánh giá lực thực công việc nhân viên Cơng ty 43 4.3.3.1.Mục đích 43 4.3.3.2.Phƣơng pháp thực 45 4.3.4.Công tác động viên, trì nguồn nhân lực Cơng ty 46 4.3.4.1.Tình hình trả lƣơng, thƣởng, phúc lợi công ty 46 4.3.4.2.Ƣu điểm công tác tuyển dụng đào tạo 49 4.4.Những tồn nguyên nhân tồn công tác tuyển dụng đào tạo nhân lực Công ty Cổ phần giấy An Bình 50 vi 4.4.1.Tồn nguyên nhân tồn công tác tuyển dụng: 50 4.4.2 Tồn nguyên nhân tồn công tác đào tạo: 51 Chƣơng 5KẾT QUẢ & KIẾN NGHỊ 53 5.1.Kết 53 5.2.Kiến nghị 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO 59 vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2.1: Các loại sản phẩm công ty Bảng 4.1: Quy mô nhân lực công ty giai đoạn 2009-2011 22 Bảng 4.2: Số lƣợng nhân viên chia theo phòng ban 23 Bảng 4.3 : cấu lao động theo giới tính 24 Bảng 4.4: cấu lao động theo trình độ 25 Bảng 4.6: Kế hoạch nhu cầu tuyển dụng 32 Bảng 4.7: Tình hình đào tạo nhân Công ty năm 2010 34 Bảng 4.8: Tỉ lệ nhân viên đƣợc tuyển hồ sơ dự tuyển (2009-2011) 37 Bảng 4.9: Hiệu tuyển dụng công ty 38 Bảng 4.10: Chƣơng trình đào tạo bơ phận Xử lý bột 39 Bảng 4.11: Đánh giá thử việc 39 Bảng 4.12: Đánh giá thực công việc nhân viên 45 Bảng 4.13 : Hệ số lƣơng Công ty (Tháng 4/2013) 46 viii DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 2.1: Sơ đồ tổ chức cơng ty giấy An Bình Hình 2.2: Tình hình tài cơng ty năm 2012 10 Hình 2.3: Sản lƣợng hàng năm cơng ty cổ phần giấy An Bình 10 Hình 3.1: Quá Trình Hoạch Định Nguồn Nhân Lực 16 Sơ đồ 4.1: Tổ chức phòng HC-NS 41 ix 4.3.3.2.Phƣơng pháp thực Phƣơng pháp biểu đồ Đánh giá theo loại tiêu: Đánh giá công việc:  khối lƣợng công việc  chất lƣợng công việc Đánh giá lực nhân viên:  Mức độ tin cậy  Sáng kiến  Độc lập  Phối hợp công việc Bảng 4.12: Đánh giá thực công việc nhân viên Tên nhân viên Chức danh công việc Bộ quản đốc Giai đoạn đánh giá: Từ đến CÁC YẾU TỐ ÐÁNH GIÁ Kém (1đ) Dƣới trung bình (2đ) Trung bình(3đ) Giỏi (4đ) Xuất sắc (5đ) Khối lƣợng công việc Chất lƣợng công việc Ðáng tin cậy Sáng kiến Tính thích nghi Sự phối hợp TIỀM NĂNG TĂNG TRƢỞNG VÀ PHÁT TRIỂN TRONG TƢƠNG LAI Hiện mức tối đa hoàn thành cơng việc hồn thành cơng việc Hiện mức gần tối đa hồn thành cơng việc, nhƣng tiềm cải tiến công tác khác nhƣ: khả tiến sau đƣợc đào tạo kinh nghiệm Khơng thấy hạn chế Nguồn: Phòng HC-NS 45 Ƣu điểm: phƣơng pháp đơn giản dễ thực Nhƣợc điểm: mức độ đánh giá mang tính chừng mức tiêu chí chƣa đƣợc cụ thể hóa 4.3.4.Cơng tác động viên, trì nguồn nhân lực Cơng ty 4.3.4.1.Tình hình trả lƣơng, thƣởng, phúc lợi cơng ty Tiền lƣơng, chế độ đãi ngộ yếu tố quan trọng định thành bại hoạt động tuyển dụng đào tạo nhân viên tổ chức Cơng ty Cổ phần giấy An Bình vậy, chế độ tiền lƣơng, đãi ngộ Công ty ảnh hƣởng nhiều đến nhân viên công ty Cơng ty cần quan tâm nhiều tới vấn đề Sau quy định tiền lƣơng chế độ đãi ngộ Công ty áp dụng Bảng 4.13 : Hệ số lƣơng Công ty (Tháng 4/2013) STT Đối tƣợng Hệ số lƣơng Giám Đốc -3.58 - 3.89 Phó Tổng Giám Đốc -3.8 - 4.91 Quản Đốc -3.89 Phó Quản Đốc -3.06 - 3.19 Trƣởng ca -2.56 - 3.24 Trƣởng Phòng -3.24 Phó Phòng -3.19 Trƣởng phận -2.48 - 3.05 Tổ trƣởng -1.78 - 2.13 - 2.56 -3.06 - 3.19 - 3.74 10 Quản lí -2.56 - 2.94 11 Công nhân xƣởng -1.72 - 1.78 - 2.13 - 2.56 - 2.71 - 2.94 12 NV nghiệp vụ -1.72 - 1.78 - 2.13 - 2.31 - 2.57 Nguồn: Phòng HC-NS Trong Cơng ty tùy theo trình độ, chức vụ, thâm niên mà nhân viên đƣợc hệ số lƣơng cụ thể Và sau năm nhân viên dƣợc xét tăng lƣơng 1lần Lƣơng nhân viên = Ngày công thực tế * Hệ số lƣơng * Lƣơng/ Ngày 46 Hệ số lƣơng hay gọi hệ số công việc đƣợc Công ty ấn định khung định số chức danh quảnCơng ty tuỳ thuộc vào tình hình kinh doanh mà lựa chọn hệ số lƣơng phù hợp Thủ tục trả lƣơng:  Tất cà CB – NV đƣợc trà lƣơng hai lần tháng  Tạm ứng lƣơng vào ngày 15 tháng  Thanh toán lƣơng tháng vào ngày cuối tháng  Tiền tạm ứng đƣợc khấu trừ vào tiền lƣơng cuối tháng  CB – NV phải kiểm tra tiền lƣơng nhận Mọi sai sót phải báo cáo cho nhân viên phụ trách phòng HC – NS Việc điều chỉnh đƣợc thực vào kỳ lƣơng sau Xét mức lương: Mỗi CB – NV đƣợc đánh giá xem xét lại công việc khả sau năm làm việc Việc đánh giá đƣợc trƣởng phận tiến hành theo mẫu “Bảng đánh giá nhân viên” dựa theo tiêu chuẩn sau:  Khả thành thạo công việc  Chuyên cần  Việc chấp hành nội quy lao động Công ty  Tƣ cách đạo đức  Thâm niên công tác Chế độ khen thƣởng:  CB – NV Cơng ty cổ phần giấy An Bình đƣợc thƣởng tết năm Tiền thƣởng đƣợc trả lần vào Tết ngun đán CB – NV q trình làm việc liên tục năm Cơng ty đƣợc thƣởng mức tƣơng đƣơng tháng lƣơng  CB – NV q trình làm việc liên tục tháng trở lên đƣợc áp dụng thƣởng 50% mức thuỏng theo tiền lƣơng tháng thực lãnh, tỉ lệ đƣợc tính số tháng làm việc cơng ty, dƣới tháng không đƣợc xét  Quà tặng phụ cấp 47 Phúc lợi bảo hiểm xã hội:  CB – NV đƣợc hƣởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định Luật Lao động Hằng tháng, mức tham gia chế độ bảo hiểm xã hội ngƣời lao động 22% mức lƣơng (Trong CB – NV đóng 6%, Cơng ty đóng 16%)  CB – NV đƣợc cấp Sổ Bảo hiểm Sổ đƣợc lƣu giữ hồ sơ cá nhân cơng nhân viên  Khi tham gia đóng bảo hiểm, cơng nhân viên quyền đƣợc hƣởng chế độ phụ cấp sau:  Trợ cấp ốm đau  Trợ cấp tai nạn lao động  Trợ cấp hƣu trí  Trợ cấp tử suất  Trợ cấp thai sản Các chế độ phụ cấp đƣợc công ty áp dụng theo luật Lao động 2013 Nhận xét: Để đảm bảo công tác tuyển dụng đào tạo đạt hiệu sách lƣơng đãi ngộ u cầu đặc biệt quan trọng định chi phí tuyển dụng, đào tạo khả thu hút đƣợc nguồn nhân lực chất lƣợng cho Cơng ty, chình sách tiền lƣơng đãi ngộ cần đƣợc Công ty quan tâm nhiều để Cơng ty thu hút giữ chân nguồn nhân lực mình, đạt đƣợc mục tiêu đề Các chế độ tiền lƣơng thƣởng mối quan tâm hàng đầu ngƣời lao động doanh nghiệp Do vậy, Cơng ty cần áp dụng sách lƣơng, thƣởng phù hợp với Công ty ngƣời lao động nhằm khuyến khích ngƣời lao động Ngồi sách lƣơng thƣởng nhƣ trên, Ban lãnh đạo Công ty phải quan tâm đến việc ghi nhận nhận xét đánh giá nhân viên Ban lãnh đạo hoạt động nhƣ cách quảnnhân viên phận quản lý Ban lãnh đạo Từ giúp cho Ban lãnh đạo, quảnCông ty hiểu rõ 48 nhân viên mình, đồng thời phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu công tác điều hành qunả lý Mục tiêu cuối trì đảm bảo nguồn nhân lực Công ty, phối hợp hoạt động hiệu tồn thể nhân viên, giúp cơng hoạt động hiệu quả, hồn thành mục tiêu kinh doanh đặt Phân tích kết hiệu công tác quản trị nguồn nhân lực Công ty 4.3.4.2.Ƣu điểm công tác tuyển dụng đào tạo Ƣu điểm cơng tác tuyển dụng: Qua q trình thực tập, nghiên cứu Công ty thấy quy trình tuyển dụng Cơng ty dễ dàng áp dụng triển khai Công ty xây dựng thiết kế tiêu chuẩn tuyển dụng nhân viên thông qua mẫu phiếu đề xuất nhân sự, bảng mô tả công việc Đây sở quan trọng để đánh giá tuyển dụng nhân viên cho Công ty Bên cạnh Cơng ty sách ƣu tiên tuyển dụng cho em cán công nhân viên thâm niên làm việc gắn bó lâu năm với Cơng ty họ lực đáp ứng đƣợc yêu cầu mà Công ty đặt thực muốn gắn bó lâu dài, đóng góp cho Công ty Đây cách làm hay, thể tin tƣởng Công ty ngừơi lao động giúp Cơng ty đƣợc nguồn lao động trung thành, tiết kiệm thời gian, chi phí để tìm ứng viên khác từ bên ngồi Ƣu điểm cơng tác đào tạo: Đào tạo nhân viên yêu cầu vô quan trọng Cơng ty trƣớc khóa đào tạo Cơng ty chuẩn bị đầy đủ phòng ốc, trang thiết bị, tài liệu học tập cho nhân viên, đồng thời Công ty tiến hành phân tích, tổ chức kế hoạch kinh doanh lên kế hoạch thực đào tạo chi tiết Công ty xây dựng đƣợc bảng biểu làm tiêu chuẩn áp dụng cho công tác đào tạo tốt Các mẫu bảng biểu giúp công tác ghi chép cập nhật việc đào tạo nhân viên Công ty trở nên đầy đủ xác Quy trình đào tạo rõ ràng, hình thức đào tạo sát với tình hình thực tế nhân Cơng ty Nhân viên tham gia khóa đào tạo nhận đƣợc hỗ trợ từ lãnh đạo Điều đƣợc thể rõ sách Công ty Qua cho thấy Công ty ý quan tâm tới công tác đào tạo, huấn luyện nhân viên 49 nhằm nâng cao trình độ nhân viên, coi trọng cơng tác đào tạo đào tạo lại nguồn nhân lực để phục vụ cho việc kinh doanh Việc đào tạo nguồn nhân lực gắn liền với kế hoạch kinh doanh Cơng ty, đáp ứng đòi hỏi q trình kinh doanh góp phần thực thành công nhiệm vụ, mục tiêu đề năm vừa qua 4.4.Những tồn nguyên nhân tồn công tác tuyển dụng đào tạo nhân lực Cơng ty Cổ phần giấy An Bình 4.4.1.Tồn nguyên nhân tồn công tác tuyển dụng: a) Công ty bị động công tác tuyển dụng Nguồn nhân viên tuyển vào không đảm bảo đƣợc hoạt động ổn định công ty Cụ thể là:  Việc tuyển dụng xảy thực tế phát sinh thiếu lao động Nhƣ Công ty bị động việc tuyển dụng, chƣa nghiên cứu, theo dõi biến động nhân để để dự báo tốt với biến động thích ứng tốt với thay đổi thị trƣờng Từ kế hoạch tuyển dụng hiệu  Cách thức tuyển dụng Công ty phù hợp cho nhu cầu thời gian ngắn Chỉ dựa vào nhu cầu trƣớc mắt vào thời điểm nhạy cảm, sau rủi ro tìm ẩn, kiềm hảm tốc độ phát triển Công ty, làm Cơng ty uy tính với đối tác  Mặt khác lực lƣợng lao động trẻ thâm niên làm việc ngắn khả ngăn “nhảy việc” thƣờng xuyên xảy Gây khó khăn cho việc bố trí cơng việc tuyển dụng Nếu cơng ty khơng sách kịp thời biến động nguồn nhân lực tiếp tục xảy phức tạp b) Nhân viên không đủ lực  Tuyển dụng vị nể, quen biết Chính sách ƣu tiên con, cháu cán cơng nhân viên làm việc gắn bó lâu năm với công ty tốt Song, thực tế nhiều vị nể, quen biết mức làm cho việc tuyển dụng không đạt yêu cầu đặt  Khâu vấn thiếu sót, bất cập số công đoạn 50  Điều hạn chế là: tất quyền lực tập trung phòng HC-NS  Công ty bỏ qua bƣớc vấn lần hai, chuyển thẳng từ bƣớc vấn, kiểm tra trình độ học vấn sang bƣớc thử việc làm tăng chi phí tuyển dụng Cơng ty Phát sinh thêm chi phí trả lƣơng thử việc, khoảng trợ cấp ăn uống, nhiên liệu,… 4.4.2 Tồn nguyên nhân tồn công tác đào tạo: a) Việc xác định nhu cầu đào tạo trọng dựa phân tích tài chính, mục tiêu kinh doanh mà chưa quan tâm mức tới nhu cầu nhân viên Khi xác định nhu cầu đào tạo Công ty chƣa trọng đến thái độ nhu cầu nhân viên mà chủ yếu Công ty tập trung vào việc phân tích tổ chức báo cáo tài chính, kế hoạch kinh doanh Việc lựa chọn phụ thuộc nhiều vào đánh giá trực tiếp ngƣời quảnphận Do khơng thể tránh khỏi tình trạng ý kiến chủ quan ngƣời quản lí b)Một số nhân viên chưa ý thức đầy đủ cơng tác đào tạo dẫn đến không hiểu quyền nghĩa vụ tham gia khóa huấn luyện Mặc dù Cơng ty sách tạo điều kiện cho tồn thể nhân viên đƣợc tham gia khóa học bổ sung nâng cao trình độ song số nhân viên chƣa ý thức đƣợc đầy đủ công tác đào tạo Những nhân viên bị rào cản lợi ích cá nhân, tƣ tƣởng chƣa đƣợc thông suốt, chƣa hiểu đƣợc tầm quang trọng trách nhiệm cùa tham gia khóa đào tạo Ngồi biện pháp xử lý kỉ luật chƣa đủ mạnh để xử lí nhân viên vi phạm để làm gƣơng tạo phong cách kỉ luật tham gia khóa đào tạo Bên cạnh số cán cơng nhân viên mối quan hệ gia đình Cơng ty nên chút thiên vị, chủ quan bỏ qua vi phạm nhân viên tham gia khóa đào tạo 51 c) Thiếu cán phụ trách đào tạo đủ lực khó khăn bố trí thời gian đào tạo Thiếu cán bô phụ trách đào tạo đủ lực: dù Công ty sức săn lùng trả lƣơng cao nhƣng khơng tìm đƣợc nhân nhƣ ý muốn Hầu hết ứng viên vảo vị trí đủ khả quảncơng tác đào tạo mặt hành Trong Công ty mong muốn cán phụ trách đà tạo phải khà triển khai sách đào tạo doanh nghiệp, khả xây dựng chiến lƣợc đào tạo, lập triển khai kế hoạch đào tạo… Khó bố trí thời gian đào tạo: đa số nhân viên cơng ty kế hoạch cơng tác bận rộn Hầu nhƣ khơng thời gian tham gia khóa đào tạo tập trung, đặc biệt khóa đào tạo dài ngày Do đó, việc đào tạo đƣợc chia thành nhiều đợt kéo dài Tóm lại: Mặc dù Công ty tuyển dụng đào tạo đƣợc đội ngũ lao động trẻ, nhiệt tình với công việc quy mô lao động Công ty tăng qua năm kể từ thành lập nhƣng tồn phần ảnh hƣởng đến hiệu công tác tuyển dụng, đào tạo phát triển nhân Cơng ty Do để hồn thiện cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực đồng thời giữ chân nhân viên giỏi, phát huy lợi nguồn nhân lực Cơng ty cần sách biện pháp khắc phục tồn 52 Chƣơng KẾT QUẢ & KIẾN NGHỊ 5.1.Kết Cơng ty Cổ phần Giấy An Bình từ ngày thành lập trãi qua nhiều khó khăn nhƣng Cơng ty đứng vững phát triển Sự vững mạnh đƣợc biểu qua tiêu sản xuất kinh doanh, qua thu nhập, đời sống mặt ngƣời lao động Đƣợc vị nhƣ ngày điều phải kể đến cố gắng đáng trân trọng Ban lãnh đạo, thay đổi, sáng tạo để phù hợp với tình hình kinh tế thực nhằm đảm bảo hoạt động quản trị kinh doanh, chuẩn bị làm tốt công tác quản trị nhân Cơng ty đóng góp khơng nhỏ nổ lực khơng ngừng tồn thể cán công nhân viên Công ty Đứng trƣớc khó khăn thách thức nhƣ thuận lợi, hội giai đoạn mới, Công ty cần phải phát huy đƣợc thành tựu đạt đƣợc Đầu tƣ vào chiến lƣợc ngƣời quan tâm mức đến ngƣời Đặt họ vào vị trí cần thiết để nhận đƣợc từ họ cống hiến lên Cơng ty Thiết lập lòng tin tƣởng sâu sắc cán cơng nhân viên lãnh đạo Đầu tƣ vào chiến lƣợc đào tạo nguồn nhân lực thu hút nhân tài để Công ty ngày phát triển Với đạo hợp lý cách làm việc đắn nhƣ nhƣ chiến lƣợc, kế hoạch lâu dài hồn tồn tin tƣởng vào tƣơng lai Công ty 53 5.2.Kiến nghị Một số biện pháp nhằm Tối ƣu công tác Quản trị nguồn nhân lực * Tối ƣu công tác tuyển dụng Cơng tác tuyển dụng lao động giữ vai trò đặc biệt quan trọng hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Kinh nghiệm công ty lớn giới hoạt động hiệu cao nhận xét, đúc kết kinh nghiệm công tác tuyển dụng nhƣ sau: - Đối với nhân viên tuyển dụng: + Nhân viên tuyển dụng phải ngƣời trình độ chun mơn, hiểu biết rộng rãi phải kinh nghiệm Đồng thời phải đƣợc học qua khoá học tuyển dụng + Nhân viên tuyển dụng phải nhìn nhận vấn đề cách khách quan, tránh tƣ tƣởng chủ quan tránh tình trạng nhìn nhận vấn đề theo tình cảm, cảm tính Điều dễ dẫn đến việc tuyển dụng khơng xác, ảnh hƣởng đến chất lƣợng nguồn nhân lực, gây lãng phí cho Cơng tycơng việc lại khơng hiệu - Đối với lao động quản lý: Đây đội ngũ cần kiến thức chuyên môn nghiệp vụ đƣợc đào tạo trƣờng đại học, cao đẳng trung học chuyên nghiệp Những ngƣời phải ngƣời tâm huyết với Cơng ty, kinh nghiệm cơng tác quản lý, giỏi chuyên môn Yêu cầu đặt cho công tác tuyển dụng nhƣ sau: - Đối với tuyển mới: + Phải văn đào tạo qua trƣờng đại học, cao đẳng trung học chuyên nghiệp + đạo đức tốt, xếp loại học lực từ trở lên + Khả nhạy bén công việc, chịu khó, giao tiếp khéo léo, siêng sức khỏe tốt + Ngồi trình độ chun mơn phải trình độ ngoại ngữ, sử dụng vi tính thành thạo + ý thức kỹ luật cao 54 - Lao động trực tiếp: Là ngƣời làm công việc lao động phổ thơng khơng cần trình độ cao, nhƣng nhƣ khơng nghĩa khơng trình độ Hơn thời đại ngày sử dụng máy móc nên cơng nhân sản xuất trực tiếp cần phải yêu cầu định: + Trình độ tối thiểu phải hết trung học sở + sức khỏe tốt, ngƣời trẻ tuổi + Cần cù, siêng năng, chịu khó học hỏi, u thích cơng việc chọn + ý thức kỹ luật cao, tuân thủ nội quy Công ty đề * Tối ƣu công tác đào tạo bồi dƣỡng nhân viên -Đào tạo, bồi dƣỡng để nâng cao lực trình độ chun mơn kỹ thuật điều cần thiết tầm quan trọng doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.Vì vậy, Công ty phải quy hoạch lại đội ngũ cán nhân viên sử dụng trƣớc mắt lâu dài, để từ xác định số nhân viên cần thuyên chuyển cần tuyển thêm để kịp thời đáp ứng nhu cầu phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh, kế hoạch đào tạo lâu dài, bồi dƣỡng ngắn ngày Đồng thời, Cơng ty cần kế hoạch nâng cao trình độ dân trí cách mở lớp bổ túc văn hố Cơng ty áp dụng hình thức bồi dƣỡng, đào tạo sau: - Đào tạo, bồi dƣỡng nơi làm việc - Đào tạo, bồi dƣỡng cách gửi cán nhân viên đến trƣờng đào tạo bên Trƣớc đào tạo công ty thực bƣớc sau: - Bƣớc 1: Xác định nhu cầu đào tạo - Bƣớc 2: Lập danh sách học viên - Bƣớc 3: Dự trù chi phí đào tạo - Bƣớc 4: Tiến hành đào tạo theo bƣớc, đối tƣợng - Bƣớc 5: Đánh giá chƣơng trình, kết đào tạo * Tối ƣu việc bố trí, xếp quảnnhân Hiện công tác quản lý nhƣ bố trí, xếp nhân Phòng Quản Trị Nhân Sự đảm nhiệm Phòng Quản Trị Nhân Sự nhiệm vụ phối hợp với 55 phòng ban để tổ chức tốt công tác Việc bố trí xếp nhân viên phải cho phù hợp tƣơng xứng với mức tiền lƣơng mà họ đƣợc nhận Xem xét đánh giá công việc cách thực tế, nhƣ nhà quản trị tạo cho nhân viên lòng mong đợi thực tế Cần biện pháp ln phiên cơng việc nhân viên hiểu biết nhiều nâng cao kỹ làm việc dù đƣợc bố trí vào cơng việc nào, nhƣng phải đảm bảo phù hợp chuyên môn nghiệp vụ Điều giải đƣợc tình trạng nhân viên khơng thể làm việc đƣợc nhƣ ốm đau nhân viên khác thay u cầu giải cơng việc mức độ nhà quản lý giao cho nhân viên mức độ thực đến đó, tránh giao việc khả Nhà quản trị phải biện pháp động viên vào thời điểm thích hợp, giúp cho nhân viên xố tâm lý trống vắng đơn độc, động viên nhằm thúc đẩy cơng việc nhanh Tối ƣu sách tiền lƣơng Q trình sản xuất phải trãi qua nhiều cơng đoạn nên việc tính đơn giá tiền lƣơng nhƣ chia đơn giá cho phân xƣởng cần phải xác để tạo cơng bằng, hợp lý Để hồn thiện việc chia lƣơng cho ngƣời lao động cần phải tính đến mức độ tích cực ngƣời q trình sản xuất, cơng thức chia lƣơng cho ngƣời lao động phải tính đến hệ số tích cực công nhân sản xuất, phƣơng pháp chia lƣơng thực theo cơng thức sau: LTN = ĐGtl * NC * HSCV * Hi Trong đó: LTN: Lƣơng thu nhập ĐGtl: Đơn giá tiền lƣơng (tiền lƣơng ngày công theo tháng) NC: Ngày công thực tế HSCV: Hệ số công việc Hi: Hệ số tích cực (dùng phƣơng pháp biểu đồ) Trong cơng thức tính cơng tiền lƣơng giữ ngun hệ số ngày cơng thực tế nhƣng thêm vào hệ số tích cực Hi nhân viên Thực đƣợc điều 56 giúp nhân viên tích cực cơng việc, tránh gây lãng phí thời gian lao động Để thực đƣợc điều cơng tác tổ chức, xếp nhƣ bố trí nhân viên phải chặt chẽ sách thƣởng hợp lý nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đƣợc giao, hoàn thành sớm kế hoạch dự kiến Mặt khác, nên xây dựng quỹ lƣơng bình ổn vì: - Tiền lƣơng công nhân cao hay thấp phụ thuộc lớn vào sản lƣợng đơn giá tiền lƣơng, sản lƣợng đơn giá tiền lƣơng biến động tháng năm ảnh hƣởng đến tiền lƣơng đời sống ngƣời lao động, tháng tiền lƣơng cao, tháng tiền lƣơng thấp Vì vậy, cần xây dựng quỹ lƣơng bình ổn để đảm bảo thu nhập ổn định cho công nhân tháng Cách lập quỹ lƣơng nhƣ sau: - Vào tháng nhiều hàng, đơn giá tiền lƣơng cao, quỹ lƣơng tăng thu nhập công nhân tăng Công ty khơng nên chia hết quỹ lƣơng mà nên trích giữ lại phần quỹ lƣơng đƣa vào quỹ lƣơng bình ổn Quỹ lƣơng bình ổn sử dụng chi trả lƣơng thêm cho công nhân tháng hàng ít, đơn giá tiền lƣơng thấp, thu nhập công nhân thấp Mặt khác, sử dụng quỹ lƣơng bình ổn để trả lƣơng thời gian công nhân làm giảm ca, làm Nhƣ vậy, lập quỹ lƣơng bình ổn đảm bảo cho tiền lƣơng cơng nhân ổn định, đồng thời giải đƣợc bất hợp lý việc trả lƣơng sản phẩm quy định Công ty - Tối ƣu công tác tiền thƣởng Ngoài việc thƣởng vào dịp lễ tết vào q hay năm ta sách khuyến khích cách tặng cổ phần cho CB-CNV thâm niên cao hay lao động hiệu đƣợc nhiều ngƣời đề cử Thực bƣớc sau: - Bƣớc 1: Xác định chi phí phát thƣởng - Bƣớc 2: Dựa chi phí ta mua phần q giá trị để tặng thƣởng vào dịp lễ hay dịp tổng kết để kích thích tinh thần nhiệt nhân viên - Bƣớc 3: Phát ngƣời đối tƣợng phải hợp lý khơng để xảy tình trạng phân biệt đối xử - Bƣớc 4: Phân công cụ thể cho đội ngũ phân phát hợp lý 57 - Bƣớc 5: Đánh giá rút kinh nghiệm cho lần sau - Đẩy mạnh công tác động viên tinh thần Công ty cần trang bị đầy đủ sở vật chất kỹ thuật, cải thiện mơi trƣờng làm việc, tạo bầu khơng khí thoải mái cho nhân viên làm việc Cơng ty cần kế hoạch, chƣơng trình đào tạo, định hƣớng cho nhân viên, tạo điều kiện cho nhân viên thể hiện, tự khẳng định Tạo nhiều hội cho nhân viên điều kiện thăng tiến cơng việc * Nâng cao điều kiện làm việc Trong điều kiện xã hội ngày phát triển, máy móc trang thiết bị giúp ngƣời thực cơng tác quản hiệu suất cao Vì Cơng ty cần kế hoạch trang bị máy móc thiết bị văn phòng cho phận chuyên môn, để cập nhật thông tin, phục vụ ngày tốt công tác quản lý Nâng cao đời sống vật chất tinh thần ngƣời lao động thông qua sân chơi, giải trí, phong trào văn nghệ, thể thao, tổ chức tham quan, nghỉ mát… Tạo nhiều sân chơi lành mạnh để ngƣời lao động thƣ giãn tinh thần sau ngày lao động mệt nhọc 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO Trần Thị Hiền Giáo trình Quản trị doanh nghiệp Mai Hoàng Giang Bài giảng Quản trị doang nghiệp Bùi Thái Lộc, 2008 Tối ưu hiệu công tác quản trị nguồn nhân lựctại công ty TNHH thành viên Giấy Sài Gòn - Mỹ Xuân Luận văn tốt nghiệp đại học, khoa Lâm Nghiệp – Đại học Nông Lâm, TP HCM Website: http://www.anbinhpaper.com/ Một số trang web khác: http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/quan-tri-nhan-su.897204.html http://topmanjsc.com/tin-tuc/danh-gia-nang-luc-hieu-qua-cong-viec-cua-nhan-vien7-phuong-phap-va-quy-trinh-danh-gia/ 59 ... kết đạt đƣợc luận văn đáp ứng đƣợc mục đích đề ra, đƣa giải pháp khả thi nhằm tối ƣu hiệu Quản Trị Nguồn Nhân Lực nhƣ khả cạnh tranh Cơng ty giấy An Bình lĩnh vực sản xuất giấy iii ABSTRACT The... tranh Để tồn phát triển thân doanh nghiệp phải tự phá Trong có vấn đề mà doanh nghiệp thƣờng quan tâm đến sử dụng hiệu nguồn nhân lực có Có thể nói sức mạnh nguồn nhân lực đƣợc xem lợi cạnh tranh... từ thi n nhiên lồ ô, tre nứa …nhƣ trƣớc Trải qua 15 năm hoạt động, với số vốn nhỏ ban đầu đăng ký 300 triệu đồng, đến vốn đóng góp cổ đông 125.738 tỷ đồng Công ty hai Công ty Việt Nam sử dụng thi t
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌM HIỂU CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY AN BÌNH , TÌM HIỂU CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY AN BÌNH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay