ẢNH HƢỞNG 5 MƢC PHÂN CHUỒNG Đ́N SINH TRƢƠNG, PH́T TRIÊN VA NĂNG SUÂT ƠT (Capsicum annuum L.) GIỐNG HIỂM LAI F1 207 TRÔNG TẠI HUYỆN KBANG – GIA LAI

80 5 0
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 09:16

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ẢNH HƢỞNG MƢ́C PHÂN CHUỒNG ĐẾN SINH TRƢỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT ỚT (Capsicum annuum L.) GIỐNG HIỂM LAI F1 207 TRỒNG TẠI HUYỆN KBANG – GIA LAI Họ tên sinh viên: NGUYỄN THỊ HƢỜNG Ngành: NÔNG HỌC Niên khóa: 2009 – 2013 Tháng 08/2013 ẢNH HƢỞNG MƢ́C PHÂN CHUỒNG ĐẾN SINH TRƢỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT ỚT (Capsicum annuum L.) GIỐNG HIỂM LAI F1 207 TRỒNG TẠI HUYỆN KBANG – GIA LAI Tác giả NGUYỄN THI ̣ HƢỜNG Khóa luận đƣợc đệ trình để đáp ƣ́ng yêu cầ u cấ p bằ ng kỹ sƣ ngành Nông học Giảng viên hƣớng dẫn ThS NGUYỄN THI ̣ THANH HƢƠNG Tháng 08/2013 i LỜI CẢM ƠN Kính khắc ghi cơng ơn Ba, Mẹ sinh thành, ni dƣỡng dạy dỗ, và truyền đến ý chí theo đuổi việc học để đƣợc nhƣ ngày hôm Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Ban giám hiệu trƣờng Đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh, Phân hiệu Đại học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Gia Lai, Ban chủ nghiệm khoa Nông học toàn thể quý thầy cô tận tình dạy dỗ, truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm suốt thời gian ngồi ghế nhà trƣờng Chân thành cảm ơn tới cô Nguyễn Thị Thanh Hƣơng tận tình hƣớng dẫn, giúp đỡ hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này Tôi xin gửi lời cảm ơn đến ngƣời thân, bạn bè, tập thể lớp nhiệt tình giúp đỡ, động viên suốt thời gian học tập nhƣ hoàn thành luận văn TP Hồ Chí Minh, tháng 08/2013 SVTH: Nguyễn Thị Hƣờng ii TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu “Ảnh hƣởng mƣ́c phân chuồng đến sinh trƣởng, phát triển và suấ t ớt (Capsicum annuum L.) giống hiểm lai F1 207 trồ ng ta ̣i huyê ̣n Kbang – Gia Lai” đƣợc thực hiện huyện Kbang, tỉnh Giai Lai, thời gian tiến hành từ tháng đến tháng năm 2013 Nội dung nghiên cứu lƣợng phân hữu thích hợp cho giống ớt hiểm lai nhằm mang lại suất cao và đạt hiệu kinh tế cao Thí nghiệm đƣợc bố trí kiểu khối đầy đủ ngẫu nhiên, đơn yếu tố gồm nghiệm thức phân chuồng với lần lặp lại NT1 (ĐC): Nền NT2: Nền + phân chuồng tấn/ha NT3: Nền + phân chuồng 10 tấn/ha NT4: Nền + phân chuồng 15 tấn/ha NT5: Nền + phân chuồng 20 tấn/ha Phân nền/ha: 90 kg N + 50 kg P2O5 + 100 kg K2O Kết thí nghiệm thu đƣợc: Về sinh trƣởng nhƣ chiều cao cây, số cành, đó NT5 chiếm ƣu thế, kế đó là NT4 Thời gian sinh trƣởng nghiệm thức có mức phân chuồng cao làm cho thời gian phát dục ớt kéo dài và chín muộn Về suất nhƣ suất ô, NSLT và NSTT đạt cao theo mức phân chuồng, trội là NT5 (27,33 kg/ô, 10,50 tấn/ha, 9,11 tấn/ha) Về hiệu kinh tế NT5 thu đƣợc lợi nhuận cao (100.489.400 đồng/ha) và tỷ suất lợi nhuận đạt cao bỏ đồng vốn thu đƣợc 1,58 đồng lời Tóm lại nghiệm thức thí nghiệm nên khuyến cáo chọn NT5 20 phân chuồng/ha cho suất và hiệu kinh tế iii MỤC LỤC Trang TRANG TƢ̣A i LỜI CẢM ƠN .ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC iv DANH SÁCH CÁC HÌNH .viii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT ix Chƣơng MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích 1.3 Yêu cầ u 1.4 Giới ̣n đề tài Chƣơng TỔNG QUAN TÀ I LIỆU 2.1 Tình hình sản xuất ớt ngoài nƣớc và nƣớc 2.1.1 Tình hình sản xuất ớt ngoài nƣớc 2.1.2 Tình hình sản xuất ớt nƣớc 2.2 Nhƣ̃ng nghiên cƣ́u liên quan về ớt 2.3 Giới thiê ̣u về ớt 2.3.1 Nguồ n gố c 2.3.2 Phân loa ̣i 2.3.3 Đặc điểm thực vật học 2.3.4 Điề u kiê ̣n sinh thái 2.3.5 Giá trị dinh dƣỡng 2.3.6 Giá trị dƣợc liệu 2.4 Kỹ thuật canh tác 10 2.4.1 Mùa vụ và giống ớt 10 2.4.2 Chọn đất và làm đất 11 2.4.3 Gieo trồ ng 11 iv 2.4.4 Chăm sóc 12 2.4.5 Sâu bê ̣nh ̣i ớt 13 2.4.6 Đặc điểm giống ớt: 14 2.5 Phân chuồng 15 2.5.1 Vai trò phân chuồng sản xuất nông nghiệp 15 2.5.2 Đặc điểm phân chuồng 15 Chƣơng VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 18 3.1 Thời gian và địa điểm 18 3.2 Đặc điểm đất thí nghiệm 18 3.3 Điều kiện khí hậu tháng thí nghiệm 19 3.4 Vâ ̣t liê ̣u 20 3.5 Phƣơng pháp thí nghiệm 20 3.6 Các tiêu và phƣơng pháp theo dõi 21 3.6.1 Chỉ tiêu theo dõi 21 3.6.2 Phƣơng pháp theo dõi 21 3.6.3 Tình hình sâu bệnh 22 3.6.4 Các yếu tố cấu thành suất và suất 22 3.6.5 Hiệu kinh tế 23 3.7 Thu thâ ̣p và xƣ̉ lý số liê ̣u 23 3.8 Các bƣớc tiến hành thí nghiệm 23 Chƣơng KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 25 4.1 Giai đoạn vƣờn ƣơm 25 4.2 Giai đoạn xuất vƣờn, tăng trƣởng và phát triển 25 4.2.1 Giai đoạn hồi xanh ớt 25 4.2.2 Ảnh hƣởng mức phân chuồng đến động thái tăng trƣởng chiều cao ớt 26 4.2.3 Ảnh hƣởng mức phân chuồng đến tốc độ tăng trƣởng chiều cao ớt 27 4.2.4 Ảnh hƣởng mức phân chuồng đến số cành cấp ớt 29 4.2.5 Ảnh hƣởng mức phân chuồng đến tốc độ cành cấp ớt 30 4.2.6 Ảnh hƣởng mức phân chuồng đến ngày nụ, ngày hoa, ngày 31 v 4.2.7 Ảnh hƣởng mức phân chuồng đến số chín 32 4.2.8 Ảnh hƣởng mức phân chuồng đến tin ̀ h hin ̀ h sâu bê ̣nh gây hại ớt 33 4.3 Các yếu tố cấ u thành suấ t và suấ t 34 4.4 Hiê ̣u quả kinh tế 37 4.4.1 Chi phí đầu tƣ 37 4.4.2 Hiệu kinh tế 38 Chƣơng KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 39 5.1 Kết luận 39 5.2 Đề nghị 39 TÀI LIỆU THAM KHẢO 40 PHỤ LỤC 41 vi DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2.1 Tình hình sản xuất ớt giới từ năm 2007 – 2011 Bảng 2.2 Thành phần chất có ớt xanh (trong 100 g phần ăn đƣợc) (Aykroyd, 1963) Bảng 2.3 Thành phần hóa học và khả giữ nƣớc rác độn 17 Bảng 2.4 Thành phần nguyên tố đa lƣợng phân chuồng 17 Bảng 3.1Tính chất lý hóa đất thí nghiệm 18 Bảng 3.2 Số liệu khí hậu tháng thí nghiệm 19 Bảng 4.1 Số hạt và tỉ lệ hạt nẩy mầm 25 Bảng 4.2 Ảnh hƣởng mức phân chuồng tới động thái tăng trƣởng chiều cao (cm/cây) 26 Bảng 4.3 Ảnh hƣởng mức phân chuồng đến tốc độ tăng trƣởng chiều cao (cm/15 ngày) 28 Bảng 4.4 Ảnh hƣởng mức phân chuồng đến số cành cấp ớt (cành/cây) 29 Bảng 4.5 Ảnh hƣởng mức phân chuồng đến tốc độ cành cấp (cành/cây/15 ngày) 30 Bảng 4.6 Ảnh hƣởng mức phân chuồng đến thời gian phát dục ớt 31 Bảng 4.7 Ảnh hƣởng mức phân chuồng đến số chín ớt 32 Bảng 4.8 Ảnh hƣởng mức phân chuồng đến yếu tố cấu thành suất và suất ớt 35 Bảng 4.9 Chi phí đầu tƣ cho ớt nghiệm thức 37 Bảng 4.10 Ảnh hƣởng mức phân chuồng đến hiệu kinh tế 38 Bảng 7.1 Ảnh hƣởng mức phân chuồng qua lần thu hoạch (kg/ô/lần) 41 vii DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 4.1 Ảnh hƣởng mức phân chuồng đến NSTT và NSLT 35 Hình 7.1 Cây ớt 41 Hình 7.2 Toàn cảnh vƣờn thí nghiệm 42 Hình 7.3 Ruộng ớt 32 NST 42 Hình 7.4 Ruộng ớt 57 NST 43 Hình 7.5 Rầy mềm hại ớt 43 Hình 7.6 Bệnh đốm 44 Hình 7.7 Bệnh thán thƣ 44 Hình 7.8 Cây ớt đƣợc cắm chà 45 Hình 7.9 Trái ớt tƣơi 45 Hình 7.10 Ớt thu hoạch cách ly mặt đất 46 viii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Viết đầy đủ CV Coefficient of Variation ĐC Đối chứng FAO Foods Agriculture Organization (Tổ chức Lƣơng thực Nông nghiệp) LLL Lần lặp lại NT Nghiệm thức NST Ngày sau trồng NS Năng suất NSLT Năng suất lý thuyết NSTT Năng suất thực thu TB Trung bình TL Trọng lƣợng ix Số cành thân 60 NST Function: ANOVA-2 Data case to 15 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: sc A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.02 0.011 0.11 0.8941 nt 9.10 2.276 24.21** 0.0002 Error 0.75 0.094 Non-additivity 0.08 0.081 0.85 Residual 0.67 0.096 -Total 14 9.88 -Grand Mean= 6.853 Grand Sum= Coefficient of Variation= 102.800 Total Count= 15 4.47% Error Mean Square = 0.09400 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.8400 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 5.930 6.270 6.670 7.270 8.130 Ranked Order C C BC B A Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 8.130 7.270 6.670 6.270 5.930 A B BC C C Số cành thân 75 NST Function: ANOVA-2 Data case to 15 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: sc A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob 56 lll 0.05 0.026 0.20 0.8249 nt 9.92 2.479 18.81** 0.0004 Error 1.05 0.132 Non-additivity 0.23 0.229 1.94 Residual 0.83 0.118 -Total 14 11.02 -Grand Mean= 7.420 Grand Sum= Coefficient of Variation= 111.300 Total Count= 15 4.89% Error Mean Square = 0.1320 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.9954 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = Ranked Order 6.400 6.870 7.230 7.870 8.730 C C BC AB A Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 8.730 7.870 7.230 6.870 6.400 A AB BC C C Số cành thân 90 NST Function: ANOVA-2 Data case to 15 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: sc A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.05 0.026 0.20 0.8249 nt 9.92 2.479 18.81** 0.0004 Error 1.05 0.132 Non-additivity 0.23 0.229 1.94 Residual 0.83 0.118 -Total 14 11.02 -Grand Mean= 7.420 Grand Sum= Coefficient of Variation= 4.89% Error Mean Square = 0.1320 57 111.300 Total Count= 15 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.9954 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = Ranked Order 6.400 6.870 7.230 7.870 8.730 C C BC AB A Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 8.730 7.870 7.230 6.870 6.400 A AB BC C C Tốc độ cành thân 15 – 30 Function: ANOVA-2 Data case to 15 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.07 0.035 0.49 0.6321 nt 0.53 0.133 1.87ns 0.2093 Error 0.57 0.071 Non-additivity 0.26 0.259 5.80 Residual 0.31 0.045 -Total 14 1.17 -Grand Mean= 1.667 Grand Sum= Coefficient of Variation= 25.000 Total Count= 15 16.02% Tốc độ cành thân 30 – 45 Function: ANOVA-2 Data case to 15 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: tdsc A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob 58 lll 0.90 0.451 2.07 0.1881 nt 4.95 1.237 5.69* 0.0181 Error 1.74 0.217 Non-additivity 0.40 0.397 2.07 Residual 1.34 0.192 -Total 14 7.59 -Grand Mean= 2.427 Grand Sum= Coefficient of Variation= 36.400 Total Count= 15 19.21% Error Mean Square = 0.2170 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.8771 at alpha = 0.050 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = Ranked Order 1.400 2.470 2.400 3.130 2.730 B A A A A Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 3.130 2.730 2.470 2.400 1.400 A A A A B Tốc độ cành thân 45 – 60 Function: ANOVA-2 Data case to 15 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: tdsc A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.74 0.371 1.58 0.2633 nt 2.46 0.616 2.63ns 0.1137 Error 1.87 0.234 Non-additivity 0.46 0.459 2.27 Residual 1.41 0.202 -Total 14 5.08 -Grand Mean= 1.653 Grand Sum= Coefficient of Variation= 29.26% 59 24.800 Total Count= 15 Tốc độ cành thân 60 – 75 Function: ANOVA-2 Data case to 15 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: tdsc60-75 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.09 0.045 0.59 0.5759 nt 0.04 0.010 0.13ns 0.9660 Error 0.60 0.076 Non-additivity 0.01 0.005 0.06 Residual 0.60 0.086 -Total 14 0.73 -Grand Mean= 0.567 Grand Sum= Coefficient of Variation= 8.500 Total Count= 15 48.49% Ngày có nụ Function: ANOVA-2 Data case to 15 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: nrn A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.93 0.467 0.74 0.5085 nt 3.33 0.833 1.32ns 0.3425 Error 5.07 0.633 Non-additivity 0.40 0.402 0.60 Residual 4.66 0.666 -Total 14 9.33 -Grand Mean= 22.333 Grand Sum= Coefficient of Variation= 3.56% 60 335.000 Total Count= 15 Ngày có hoa Function: ANOVA-2 Data case to 15 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: nrh A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 1.20 0.600 1.71 0.2401 nt 4.40 1.100 3.14ns 0.0788 Error 2.80 0.350 Non-additivity 0.16 0.164 0.43 Residual 2.64 0.377 -Total 14 8.40 -Grand Mean= 36.200 Grand Sum= Coefficient of Variation= 543.000 Total Count= 15 1.63% Ngày có Function: ANOVA-2 Data case to 15 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: nrq A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 1.73 0.867 1.62 0.2557 nt 7.33 1.833 3.44ns 0.0646 Error 4.27 0.533 Non-additivity 1.96 1.960 5.95 Residual 2.31 0.329 -Total 14 13.33 -Grand Mean= 39.333 Grand Sum= Coefficient of Variation= 1.86% 61 590.000 Total Count= 15 Ngày chín Function: ANOVA-2 Data case to 15 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: nqc A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 1.60 0.800 1.00 0.4096 nt 31.60 7.900 9.88** 0.0035 Error 6.40 0.800 Non-additivity 3.09 3.089 6.53 Residual 3.31 0.473 -Total 14 39.60 -Grand Mean= 78.600 Grand Sum= Coefficient of Variation= 1179.000 Total Count= 15 1.14% Error Mean Square = 0.8000 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 2.450 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 77.67 77.67 78.67 79.00 81.00 Ranked Order B B AB AB A Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 81.00 79.00 78.67 77.67 77.67 A AB AB B B Đợt thu hoạch Function: ANOVA-2 Data case to 15 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: qtl1 A N A L Y S I S Source Degrees of Freedom O F V A R I A N C E Sum of Squares 62 Mean Square T A B L E F-value Prob -lll 12.30 6.152 0.85 0.4624 nt 175.28 43.820 6.06* 0.0152 Error 57.86 7.232 Non-additivity 14.67 14.670 2.38 Residual 43.19 6.169 -Total 14 245.44 -Grand Mean= 19.600 Grand Sum= Coefficient of Variation= 294.000 Total Count= 15 13.72% Error Mean Square = 7.232 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 5.063 at alpha = 0.050 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = Ranked Order 26.13 19.80 17.60 17.73 16.73 A B B B B Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 26.13 19.80 17.73 17.60 16.73 A B B B B Đợt thu hoạch Function: ANOVA-2 Data case to 15 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: qtl2 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 94.34 47.171 4.01 0.0623 nt 265.03 66.257 5.63* 0.0187 Error 94.22 11.777 Non-additivity 2.69 2.693 0.21 Residual 91.53 13.075 -Total 14 453.59 -Grand Mean= 34.573 Grand Sum= Coefficient of Variation= 9.93% Error Mean Square = 11.78 Error Degrees of Freedom = 63 518.600 Total Count= 15 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 6.461 at alpha = 0.050 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = Ranked Order 42.47 32.47 30.13 33.20 34.60 A B B B B Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 42.47 34.60 33.20 32.47 30.13 A B B B B Đợt thu hoạch Function: ANOVA-2 Data case to 15 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: qtl3 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 409.29 204.643 12.31 0.0036 nt 278.04 69.509 4.18* 0.0406 Error 133.03 16.629 Non-additivity 22.01 22.006 1.39 Residual 111.03 15.861 -Total 14 820.36 -Grand Mean= 50.613 Grand Sum= Coefficient of Variation= 759.200 Total Count= 8.06% Error Mean Square = 16.63 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 7.678 at alpha = 0.050 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 52.67 49.27 44.60 49.00 57.53 Ranked Order AB BC C BC A Mean Mean Mean Mean Mean 64 = = = = = 57.53 52.67 49.27 49.00 44.60 A AB BC BC C 15 Đợt thu hoạch Function: ANOVA-2 Data case to 15 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: qtl4 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 411.80 205.899 12.27 0.0037 nt 485.54 121.384 7.23** 0.0091 Error 134.26 16.782 Non-additivity 17.80 17.803 1.07 Residual 116.45 16.636 -Total 14 1031.59 -Grand Mean= 61.373 Grand Sum= Coefficient of Variation= 920.600 Total Count= 15 6.67% Error Mean Square = 16.78 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 11.22 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 55.60 58.00 58.00 71.33 63.93 Ranked Order B B B A AB Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 71.33 63.93 58.00 58.00 55.60 A AB B B B Đợt thu hoạch Function: ANOVA-2 Data case to 15 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: qtl5 A N A L Y S I S Source Degrees of Freedom O F V A R I A N C E Sum of Squares 65 Mean Square T A B L E F-value Prob -lll 86.66 43.331 3.18 0.0966 nt 1049.03 262.257 19.22** 0.0004 Error 109.18 13.647 Non-additivity 53.72 53.716 6.78 Residual 55.46 7.923 -Total 14 1244.87 -Grand Mean= 64.707 Grand Sum= Coefficient of Variation= 970.600 Total Count= 15 5.71% Error Mean Square = 13.65 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 10.12 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 53.27 59.13 63.33 71.00 76.80 Ranked Order C C BC AB A Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 76.80 71.00 63.33 59.13 53.27 A AB BC C C Đợt thu hoạch Function: ANOVA-2 Data case to 15 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: qtl6 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 35.62 17.811 0.84 0.4675 nt 2595.56 648.891 30.51** 0.0001 Error 170.17 21.271 Non-additivity 83.30 83.301 6.71 Residual 86.86 12.409 -Total 14 2801.35 -Grand Mean= 60.707 Grand Sum= Coefficient of Variation= 7.60% 66 910.600 Total Count= 15 Error Mean Square = 21.27 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 12.64 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 36.47 57.93 66.47 69.00 73.67 Ranked Order C B AB AB A Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 73.67 69.00 66.47 57.93 36.47 A AB AB B C Số Function: ANOVA-2 Data case to 15 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: sqtc A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 2851.16 1425.579 5.72 0.0287 nt 7884.28 1971.070 7.91** 0.0070 Error 1993.40 249.175 Non-additivity 67.26 67.264 0.24 Residual 1926.14 275.163 -Total 14 12728.84 -Grand Mean= 292.347 Grand Sum= Coefficient of Variation= 4385.200 Total Count= 5.40% Error Mean Square = 249.2 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 43.25 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 266.6 276.6 280.1 311.3 327.1 Ranked Order C BC BC AB A Mean Mean Mean Mean Mean 67 = = = = = 327.1 311.3 280.1 276.6 266.6 A AB BC BC C 15 Năng suất ô Function: ANOVA-2 Data case to 15 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: nso A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 29.36 14.681 5.71 0.0288 nt 107.29 26.822 10.43** 0.0029 Error 20.58 2.572 Non-additivity 0.06 0.058 0.02 Residual 20.52 2.932 -Total 14 157.23 -Grand Mean= 22.773 Grand Sum= Coefficient of Variation= 341.600 Total Count= 15 7.04% Error Mean Square = 2.572 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 4.394 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 19.57 21.40 21.60 23.97 27.33 Ranked Order C BC BC AB A Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 27.33 23.97 21.60 21.40 19.57 A AB BC BC C Năng suất lý thuyết Function: ANOVA-2 Data case to 15 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: nslt A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob 68 lll 4.69 2.347 4.53 0.0483 nt 14.65 3.663 7.08** 0.0097 Error 4.14 0.518 Non-additivity 0.09 0.094 0.16 Residual 4.05 0.578 -Total 14 23.49 -Grand Mean= 8.776 Grand Sum= Coefficient of Variation= 131.640 Total Count= 15 8.20% Error Mean Square = 0.5180 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 1.972 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = Ranked Order 7.720 8.280 8.170 9.220 10.50 B B B AB A Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 10.50 9.220 8.280 8.170 7.720 A AB B B B Năng suất thực thu Function: ANOVA-2 Data case to 15 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: nstt A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 3.27 1.633 5.68 0.0291 nt 11.93 2.982 10.37** 0.0030 Error 2.30 0.287 Non-additivity 0.01 0.007 0.02 Residual 2.29 0.328 -Total 14 17.50 -Grand Mean= 7.589 Grand Sum= Coefficient of Variation= 113.840 7.06% Error Mean Square = 0.2870 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = 69 Total Count= 15 Least Significant Difference Test LSD value = 1.468 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = Ranked Order 6.520 7.130 7.200 7.990 9.110 C BC BC AB A Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 9.110 7.990 7.200 7.130 6.520 A AB BC BC C Trọng lƣợng trung bình Function: ANOVA-2 Data case to 15 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: tltbq A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.14 0.071 7.87 0.0129 nt 0.07 0.018 2.05ns 0.1794 Error 0.07 0.009 Non-additivity 0.00 0.004 0.37 Residual 0.07 0.010 -Total 14 0.29 -Grand Mean= 1.797 Grand Sum= Coefficient of Variation= 5.28% 70 26.960 Total Count= 15 ... – GIA LAI Tác giả NGUYỄN THI ̣ HƢỜNG Khóa luận đƣợc đệ trình để đáp ƣ́ng yêu cầ u cấ p bằ ng kỹ sƣ ngành Nông học Giảng viên hƣớng dẫn ThS NGUYỄN THI ̣ THANH HƢƠNG Tháng 08/2013... Trọng lƣợng ix Chƣơng MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Ớt là rau gia vi ̣không thể thi u bữa ăn hà ng ngày ngƣời dân, thi u ớt với vị cay cay làm giảm bớt ngon miệng nhƣ nhiều ngƣời cảm nhận Hiện... pháp kỹ thuật canh tác thić h hơ ̣p để mang la ̣i hiê ̣u quả cao cho ngƣời trồng nói chung và nông dân nói riêng Viê ̣c bón phân thích hợp là điều cần thi t, vậy phân bón gốc cho
- Xem thêm -

Xem thêm: ẢNH HƢỞNG 5 MƢC PHÂN CHUỒNG Đ́N SINH TRƢƠNG, PH́T TRIÊN VA NĂNG SUÂT ƠT (Capsicum annuum L.) GIỐNG HIỂM LAI F1 207 TRÔNG TẠI HUYỆN KBANG – GIA LAI , ẢNH HƢỞNG 5 MƢC PHÂN CHUỒNG Đ́N SINH TRƢƠNG, PH́T TRIÊN VA NĂNG SUÂT ƠT (Capsicum annuum L.) GIỐNG HIỂM LAI F1 207 TRÔNG TẠI HUYỆN KBANG – GIA LAI

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay