KHẢO SÁT QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT NHÀ XÔNG HƠI SAUNA SIGNATURE CORNER TẠI CÔNG TY TNHH MINH PHÁT 2

109 6 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 09:16

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ************ TRẦN HỒNG MINH KHẢO SÁT QUY TRÌNH CƠNG NGHỆ SẢN XUẤT NHÀ XƠNG HƠI SAUNA SIGNATURE CORNER TẠI CÔNG TY TNHH MINH PHÁT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH CHẾ BIẾN LÂM SẢN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 7/2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ************ TRẦN HỒNG MINH KHẢO SÁT QUY TRÌNH CƠNG NGHỆ SẢN XUẤT NHÀ XÔNG HƠI SAUNA SIGNATURE CORNER TẠI CÔNG TY TNHH MINH PHÁT Ngành: Chế biến lâm sản LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: PGS.TS ĐẶNG ĐÌNH BƠI Thành phồ Hồ Chí Minh Tháng 7/2013 LỜI CẢM ƠN Trongsuốt trình học tập thực đề tài tốt nghiệp nhận dạy bảo thầy cô, quan tâm giúp đỡ gia đình bạn bè Nhân dịp tơi xin bày tỏ lòng biết ơn đến: - Ban giám hiệu tồn thể thầy trường Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh, đặc biệt quý thầy cô khoa Lâm Nghiệp môn Chế Biến Lâm Sản tận tình truyền đạt kiến thức cho chúng em suốt khóa học - Xin gởi lời cảm ơn đến Thầy Hồng Văn Hòa giới thiệu để tơi có điều kiện thực tập Công ty TNHH Minh Phát - Xin cảm ơn Ban giám đốc cán bộ, công nhân viên Công ty TNHH Minh Phát 2, đặc biệt anh Lê Văn Thảo tạo điều kiện giúp đỡ suốt q trình thực tập Cơng ty - Xin gởi lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy PGS.TS Đặng Đình Bơi tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi hồn thành tốt luận văn tốt nghiệp - Cuối xin chân thành cảm ơn gia đình bạn lớp chế biến lâm sản khóa 35 động viên tơi suốt q trình học tập thời gian thực đề tài Sinh viên thực Trần Hồng Minh i TĨM TẮT Đề tài “Kháo sát quy trình cơng nghệ sản xất sản phẩm nhà xông Sauna Signature Corner” đươc tiến hành phân xưởng Công ty TNHH Minh Phát 2, thời gian từ 11/03/2013 đến 31/05/2013 Nội dung đề tài tập trung vào quy trình cơng nghệ sản xuất phâm xưởng Cơng ty, tính toán tỷ lệ lợi dụng gỗ, tỷ lệ khuyết tật, suất số máy dây chuyền Từ đề xuất giải pháp nhằm khắc phục mặt hạn chế, góp phần nâng cao suất hiệu kinh tế cho Cơng ty Quy trình sản xuất nhà máy bao gồm công đoạn sau: lựa chọn nguyên liệu pha phôi, sơ chế, tinh chế, lắp ráp, trang sức đóng gói Ngun liệu sản xuất sản phẩm gỗ Cotton với ẩm độ cho phép – 12%, ngồi có gỗ Tràm, gỗ Điều ván ép Sản phẩm khảo sát Nhà xơng Sauna Signature Corner với kích thước bao 1710×1710×1950 mm, sản phẩm tháo lắp Kết thu sau: Tỷ lệ lợi dụng gỗ qua công đoạn gia công 43,84% Tỷ lệ khuyết tật: - Ở công đoạn pha phôi: 6,67% - Ở công đoạn sơ chế: 5,42% - Ở công đoạn tinh chế: 2,56% - Ở công đoạn trang sức bề mặt: 3,33% Năng suất thực tế số máy: - Máy cưa đĩa cắt ngắn: 1264 chi tiết/ca - Máy rong cạnh: 2170 chi tiết/ca - Máy bào cuốn: 3250 chi tiết/ca - Máy phay rãnh: 1514 chi tiết/ca - Máy khoan: 730 chi tiết/ca - Máy chà nhám thùng: 6770 chi tiết/ca ii MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN i TÓM TẮT ii MỤC LỤC iii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH SÁCH CÁC BẢNG vii DANH SÁCH CÁC HÌNH viii LỜI NÓI ĐẦU ix Chƣơng 1:MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục đích mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục đích nghiên cứu 1.2.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.3 Ý nghĩa khoa học thực tiễn 1.3 Phạm vi nghiên cứu Chƣơng 2: TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan ngành công nghiệp chế biến gỗ Việt Nam 2.2 Một số nghiên cứu liên quan 2.3 Tổng quan Công ty TNHH Minh Phát 2.3.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty 2.3.2 Tình hình nhân sự, cơng tác tổ chức, quản lý Công ty 2.3.3 Tình hình sản xuất Cơng ty TNHH Minh Phát 2.3.3.1 Nguyên liệu sản xuất chủng loại sản phẩm 2.3.3.2 Tình hình phân xưởng sản xuất Nhà xông Sauna Signature Corner Công ty TNHH Minh Phát Chƣơng 3: NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 10 3.1 Nội dung nghiên cứu 10 3.2 Phương pháp nghiên cứu 10 3.2.1 Phương pháp phân tích sản phẩm tìm hiểu quy trình sản xuất 10 3.2.3 Phương pháp xác định tính tỷ lệ dạng khuyết tật chi tiết 11 iii 3.2.4 Phương pháp xác định độ tin cậy cần thiết việc lấy mẫu khảo sát 12 3.2.5 Phương pháp xác định hệ số sử dụng máy 12 3.2.6 Phương pháp xác định suất thiết bị 13 Chƣơng 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 14 4.1 Giới thiệu sản phẩm Nhà xông Sauna Signature Corner 14 4.1.1 Hình dáng đặc điểm chức sản phẩm 14 4.1.2 Các dạng liên kết sản phẩm 19 4.2 Khảo sát quy trình cơng nghệ sản xuất Nhà xơng Sauna Signature Corner 21 4.2.1 Các yêu cầu nguyên liệu 22 4.2.2 Dây chuyền công nghệ sản xuất 22 4.2.3 Công nghệ sản xuất máy móc, thiết bị 23 4.2.3.1 Công nghệ công đoạn pha phôi 23 4.2.3.2 Công nghệ công đoạn gia công sơ chế 27 4.2.3.3 Công nghệ công đoạn gia công tinh chế 28 4.2.3.4 Công nghệ công đoạn lắp ráp 30 4.2.3.5 Công nghệ công đoạn trang sức bề mặt 30 4.2.3.6 Công nghệ khâu hồn thiện, bao bì, đóng gói sản phẩm Nhà xơng Sauna Signature Corner 31 4.3 Kết tính tốn tỷ lệ lợi dụng gỗ qua công đoạn gia công 31 4.3.1 Kích thước nguyên liệu ban đầu 31 4.3.2 Tỷ lệ lợi dụng gỗ qua công đoạn pha phôi 32 4.3.3 Tỷ lệ lợi dụng gỗ qua công đoạn sơ chế 33 4.3.4 Tỷ lệ lợi dụng gỗ qua công đoạn tinh chế 34 4.4 Tỷ lệ khuyết tật qua công đoạn gia công 35 4.4.1 Tỷ lệ khuyết tật qua công đoạn pha phôi 35 4.4.2 Tỷ lệ khuyết tật qua công đoạn sơ chế 36 4.4.3 Tỷ lệ khuyết tật qua công đoạn tinh chế 36 4.4.4 Tỷ lệ khuyết tật qua công đoạn trang sức bề mặt 37 4.5 Kết tính tốn hệ số sử dụng máy 39 4.5.1 Hệ số sử dụng máy cưa đĩa cắt ngắn 39 4.5.2 Hệ số sử dụng máy ripsaw 40 4.5.3 Hệ số sử dụng máy bào 40 iv 4.5.4 Hệ số sử dụng máy phay rãnh 40 4.5.5 Hệ số sử dụng máy khoan 41 4.5.6 Hệ số sử dụng máy chà nhám thùng 41 4.6 Kết tính tốn suất thực tế số máy dây chuyền 42 4.6.1 Năng suất thực tế máy cưa đĩa cắt ngắn 42 4.6.2 Năng suất thực tế máy ripsaw 42 4.6.3 Năng suất thực tế máy bào 43 4.6.4 Năng suất thực tế máy phay rãnh 43 4.6.5 Năng suất thực tế máy khoan 43 4.6.6 Năng suất thực tế máy chà nhám thùng 44 4.7 Đánh giá chung 44 4.7.1 Công tác tổ chức sản xuất 44 4.7.2 Dây chuyền công nghệ sản xuất 45 4.7.3 Cơng tác vệ sinh, an tồn lao động 45 Chƣơng 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 46 5.1 Kết luận 46 5.2 Kiến nghị 47 TÀI LIỆU THAM KHẢO 48 PHỤ LỤC 50 v DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT TNHH – Trách nhiệm hữu hạn MDF – Medium destiny fiberboard STT – Số thứ tự QC – Quality Control Vp – Thể tích phơi trước sơ chế Vsc – Thể tích chi tiết sau sơ chế Vtc – Thể tích chi tiết sau tinh chế vi DANH SÁCH CÁC BẢNG BẢNG TRANG Bảng 2.1: Tình hình máy móc phân xưởng sản xuất sản phẩm Nhà xông Sauna Signature Corner Bảng 4.1: Bảng quy cách tinh chế sản phẩm Nhà xông Sauna Signature Corner 15 Bảng 4.2: Bảng quy cách vật tư lắp ráp sản phẩm Nhà xông Sauna Signature Corner 21 Bảng 4.3: Kích thước nguyên liệu ban đầu 32 Bảng 4.4 :Tỷ lệ lợi dụng gỗ qua công đoạn gia công 34 Bảng 4.5 : Tỷ lệ khuyết tật qua công đoạn gia công 38 Bảng 4.6: Hệ số sử dụng máy cưa đĩa cắt ngắn 39 Bảng 4.7: Hệ số sử dụng máy ripsaw 40 Bảng 4.8: Hệ số sử dụng máy bào 40 Bảng 4.9: Hệ số sử dụng máy phay rãnh 41 Bảng 4.10: Hệ số sử dụng máy khoan 41 Bảng 4.11: Hệ số sử dụng máy chà nhám thùng 41 Bảng 4.12: Năng suất thực tế số máy dây chuyền 44 vii DANH SÁCH CÁC HÌNH HÌNH TRANG Hình 2.1: Bộ máy tổ chức Công ty TNHH Minh Phát Hình 4.1: Mẫu sản phẩm Nhà xông Sauna Signature Corner 14 Hình 4.2: Liên kết mộng có gia cố keo 20 Hình 4.3: Liên kết đinh chữ U 20 Hình 4.4: Liên kết đinh 20 Hình 4.5: Liên kết vis 20 Hình 4.6: Biểu đồ tỷ lệ lợi dụng gỗ qua công đoạn gia công 34 Hình 4.7: Biểu đồ tỷ lệ khuyết tật qua công đoạn gia công 38 viii PHỤ LỤC 34: TỶ LỆ KHUYẾT TẬT QUA CÔNG ĐOẠN SƠ CHẾ Ở CỤM HÔNG PHẢI Stt Tên chi tiết Số lƣợng 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Dọc hông trước Dọc hông sau Ngang hông Ngang hông Kiềng đứng Kiềng đứng Kiềng đứng Bổ đỡ Liên kết nan Nan bên Nan Nan Nan + Nan ngắn trước Bổ đỡ mê ngồi ngắn Bổ đỡ mê ngồi dài Nẹp sau Nẹp sau hông Nẹp hông trước Nẹp hông trước cạnh Viền nắp dọc Viền nắp ngang Bổ đỡ ngang Bổ đỡ dọc Bổ đỡ Tổng 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 750 Số chi tiết có khuyết tật Tỷ lệ khuyết tật (%) Dao ăn sâu 1 2 2 0 1 2 35 6,667 3,333 3,333 3,333 10 6,667 3,333 6,667 10 6,667 3,333 6,667 0 10 3,333 3,333 6,667 6,667 6,667 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dạng khuyết tật Bề mặt Không không phẳng quy cách 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 Nứt, tét 0 1 0 1 0 0 0 1 PHỤ LỤC 35: TỶ LỆ KHUYẾT TẬT QUA CÔNG ĐOẠN SƠ CHẾ Ở CỤM HÔNG TRÁI Stt Tên chi tiết Số lƣợng 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Thanh dọc hông sau Thanh dọc hông Thanh ngang hông Kiềng ngang Kiềng ngang Thanh dọc Thanh dọc Thanh dọc Bổ đỡ Liên kết nan Nan Nan trên+ Nan Nan trên+ Nan ngắn trước Bổ đỡ mê ngồi Viền dọc nắp Viền ngang nắp Bổ đỡ ngang Bổ đỡ dọc Bổ đỡ Tổng 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 630 Số chi tiết có khuyết tật Tỷ lệ khuyết tật (%) Dao ăn sâu 3 1 1 0 0 31 6,667 13,333 10 6,667 10 6,667 3,333 3,333 3,333 3,333 6,667 0 10 3,333 0 10 6,667 1 1 0 0 0 0 0 0 Dạng khuyết tật Bề mặt Không không phẳng quy cách 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 Nứt, tét 1 1 0 1 0 1 0 0 PHỤ LỤC 36: TỶ LỆ KHUYẾT TẬT QUA CÔNG ĐOẠN SƠ CHẾ Ở CỤM MẶT TRƢỚC Stt Tên chi tiết Số lƣợng 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Khung ngang trước Khung dọc bên trái trước Khung dọc bên phải trước Khung dọc trước Kiềng ngang Kiềng ngang Kiềng dọc Bổ ngang Bổ dọc Kiềng dọc Kiềng dọc Liên kết nan Nan Nan Nan Nan Nan trên+ Nan ngắn bên phải Bổ đỡ mê ngồi Viền dọc nắp Viền ngang nắp Bổ đở dọc Bổ đở ngang Nẹp cữa Tay nắm Tổng 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 750 Số chi tiết có khuyết tật Tỷ lệ khuyết tật (%) Dao ăn sâu 2 0 1 0 3 3 2 43 10 3,333 6,667 6,667 3,333 6,667 0 10 3,333 3,333 6,667 0 10 3,333 10 10 3,333 10 6,667 13,333 6,667 3,333 6,667 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Dạng khuyết tật Bề mặt Không không phẳng quy cách 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Nứt, tét 1 0 1 1 0 1 1 0 PHỤ LỤC 37: TỶ LỆ KHUYẾT TẬT QUA CÔNG ĐOẠN SƠ CHẾ Ở CỤM MÊ NGỒI BÊN TRÁI Stt Tên chi tiết Số lƣợng 10 11 12 13 14 15 16 Bổ đỡ dọc sau Bổ đỡ dọc trước Bổ đỡ ngang Bổ đỡ ngang ngắn Bổ đỡ chéo Êke Bổ trước Nan Nan Nan Nan Nan Nan Nan Nan Ốp trước Tổng 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 480 Số chi tiết có khuyết tật Tỷ lệ khuyết tật (%) Dao ăn sâu 2 2 2 2 0 27 6,667 3,333 6,667 6,667 6,667 6,667 3,333 6,667 6,667 6,667 13,333 0 10 6,667 0 0 0 0 0 Dạng khuyết tật Bề mặt Không không phẳng quy cách 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 Nứt, tét 1 1 0 0 1 PHỤ LỤC 38: TỶ LỆ KHUYẾT TẬT QUA CÔNG ĐOẠN SƠ CHẾ Ở CỤM MÊ NGỒI BÊN PHẢI Stt 10 11 12 13 14 15 16 Tên chi tiết Bổ đỡ dọc trước Bổ đỡ dọc sau Bổ đỡ ngang Bổ đỡ chéo Êke Dọc ngắn Bổ trước Nan Nan Nan Nan Nan Nan Nan Nan Ốp trước Tổng Số lƣợng Số chi tiết có khuyết tật Tỷ lệ khuyết tật (%) Dao ăn sâu 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 480 3 3 2 2 3 29 10 3,333 10 10 10 3,333 6,667 6,667 3,333 6,667 6,667 10 10 0 0 0 0 0 0 0 Dạng khuyết tật Bề mặt Không không phẳng quy cách 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 Nứt, tét 1 2 1 0 1 PHỤ LỤC 39: TỶ LỆ KHUYẾT TẬT QUA CÔNG ĐOẠN TINH CHẾ Ở CỤM NÓC Stt Tên chi tiết Số lƣợng 10 11 12 13 14 15 16 Khung viền Chỉ Chỉ Kiềng dọc trước Kiềng dọc sau Kiềng ngang Kiềng ngang Nan viền Nan Nan trước Nan sau Bổ liên kết nan loa Bổ liên kết nan đèn Bổ liên kết nan Bổ liên kết nan Bổ liên kết nan Tổng 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 480 Dạng khuyết tật Số chi tiết có khuyết tật Tỷ lệ khuyết tật (%) Cắt tinh Phay 1 0 1 1 0 3,3333 3,3333 3,3333 0 3,3333 3,3333 3,3333 3,3333 0 3,3333 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Chà Khoan nhám tinh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PHỤ LỤC 40: TỶ LỆ KHUYẾT TẬT QUA CÔNG ĐOẠN TINH CHẾ Ở CỤM ĐÁY Stt Tên chi tiết Số lƣợng 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Viền đáy Khung ngang đáy phải Khung ngang đáy trái Khung dọc đáy trước Khung dọc đáy sau Thanh đỡ ngang Kiềng dọc Bổ ngang sau Bổ ngang trước Bổ đỡ nắp bên Bổ đỡ nắp Nan đáy Nan đáy trước Nan đáy ngắn trái Nan đáy ngắn phải Đế Chỉ đế Đế Nan nắp đáy Nan nắp đáy Nan nắp đáy trước Bổ đỡ nan nắp Bổ đỡ nan nắp bên Tổng 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 690 Dạng khuyết tật Số chi tiết có khuyết tật Tỷ lệ khuyết tật (%) Cắt tinh Phay Khoan Chà nhám tinh 1 1 1 0 1 1 1 17 3,3333 3,3333 6,6667 3,3333 3,3333 3,3333 3,3333 3,3333 0 3,3333 3,3333 3,3333 3,3333 6,6667 3,3333 3,3333 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 PHỤ LỤC 41: TỶ LỆ KHUYẾT TẬT QUA CÔNG ĐOẠN TINH CHẾ Ở CỤM SAU Stt Tên chi tiết Số lƣợng 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Thanh dọc sau trái Thanh dọc sau phải Thanh ngang Ngang Ngang Kiềng đứng Kiềng đứng Kiềng đứng Kiềng đứng Bổ đứng Liên kết nan Nan Nan Nan Nan Nan ngắn Bổ mê ngồi Nẹp hông Nẹp hông trước Nẹp sau Viền dọc nắp Viền ngang nắp Bổ nắp dọc Bổ nắp ngang Bổ nắp dọc Nan nắp Tổng 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 780 Dạng khuyết tật Số chi tiết có khuyết tật Tỷ lệ khuyết tật (%) Cắt tinh Phay Khoan Chà nhám tinh 1 0 1 1 1 1 22 6,6667 3,3333 3,3333 3,3333 0 3,3333 6,6667 3,3333 3,3333 3,3333 6,6667 3,3333 3,3333 6,6667 3,3333 3,3333 3,3333 3,3333 3,3333 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 PHỤ LỤC 42: TỶ LỆ KHUYẾT TẬT QUA CÔNG ĐOẠN TINH CHẾ Ở CỤM HÔNG PHẢI Stt Tên chi tiết Số lƣợng 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Dọc hông trước Dọc hông sau Ngang hông Ngang hông Kiềng đứng Kiềng đứng Kiềng đứng Bổ đỡ Liên kết nan Nan bên Nan Nan Nan + Nan ngắn trước Bổ đỡ mê ngồi ngắn Bổ đỡ mê ngồi dài Nẹp sau Nẹp sau hông Nẹp hông trước Nẹp hông trước cạnh Viền nắp dọc Viền nắp ngang Bổ đỡ ngang Bổ đỡ dọc Bổ đỡ Tổng 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 750 Dạng khuyết tật Số chi tiết có khuyết tật Tỷ lệ khuyết tật (%) Cắt tinh Phay Khoan Chà nhám tinh 1 1 1 0 0 1 1 1 0 17 3,3333 3,3333 3,3333 3,3333 3,3333 3,3333 0 3,3333 6,6667 0 3,3333 3,3333 3,3333 3,3333 3,3333 3,3333 6,6667 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 PHỤ LỤC 43: TỶ LỆ KHUYẾT TẬT QUA CÔNG ĐOẠN TINH CHẾ Ở CỤM HÔNG TRÁI Stt Tên chi tiết Số lƣợng 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Thanh dọc hông sau Thanh dọc hông Thanh ngang hông Kiềng ngang Kiềng ngang Thanh dọc Thanh dọc Thanh dọc Bổ đỡ Liên kết nan Nan Nan trên+ Nan Nan trên+ Nan ngắn trước Bổ đỡ mê ngồi Viền dọc nắp Viền ngang nắp Bổ đỡ ngang Bổ đỡ dọc Bổ đỡ Tổng 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 630 Dạng khuyết tật Số chi tiết có khuyết tật Tỷ lệ khuyết tật (%) Cắt tinh Phay Khoan Chà nhám tinh 1 0 1 0 0 1 1 0 13 3,3333 3,3333 6,6667 0 6,6667 3,3333 3,3333 0 3,3333 0 3,3333 3,3333 3,3333 3,3333 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 PHỤ LỤC 44: TỶ LỆ KHUYẾT TẬT QUA CÔNG ĐOẠN TINH CHẾ Ở CỤM MẶT TRƢỚC Stt Tên chi tiết Số lƣợng 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Khung ngang trước Khung dọc bên trái trước Khung dọc bên phải trước Khung dọc trước Kiềng ngang Kiềng ngang Kiềng dọc Bổ ngang Bổ dọc Kiềng dọc Kiềng dọc Liên kết nan Nan Nan Nan Nan Nan trên+ Nan ngắn bên phải Bổ đỡ mê ngồi Viền dọc nắp Viền ngang nắp Bổ đở dọc Bổ đở ngang Nẹp cữa Tay nắm Tổng 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 750 Dạng khuyết tật Số chi tiết có khuyết tật Tỷ lệ khuyết tật (%) Cắt tinh Phay Khoan Chà nhám tinh 1 1 0 1 0 1 0 1 1 19 3,3333 3,3333 3,3333 3,3333 3,3333 0 3,3333 3,3333 0 6,6667 3,3333 3,3333 6,6667 0 3,3333 3,3333 3,3333 3,3333 6,6667 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PHỤ LỤC 45: TỶ LỆ KHUYẾT TẬT QUA CÔNG ĐOẠN TINH CHẾ Ở CỤM MÊ NGỒI BÊN TRÁI Stt Tên chi tiết Số lƣợng 10 11 12 13 14 15 16 Bổ đỡ dọc sau Bổ đỡ dọc trước Bổ đỡ ngang Bổ đỡ ngang ngắn Bổ đỡ chéo Êke Bổ trước Nan Nan Nan Nan Nan Nan Nan Nan Ốp trước Tổng 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 480 Dạng khuyết tật Số chi tiết có khuyết tật Tỷ lệ khuyết tật (%) Cắt tinh Phay 0 1 0 1 1 0 10 0 3,3333 3,3333 3,3333 0 3,3333 3,3333 3,3333 6,6667 3,3333 3,3333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Chà Khoan nhám tinh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 PHỤ LỤC 46: TỶ LỆ KHUYẾT TẬT QUA CÔNG ĐOẠN TINH CHẾ Ở CỤM MÊ NGỒI BÊN PHẢI Stt 10 11 12 13 14 15 16 Tên chi tiết Bổ đỡ dọc trước Bổ đỡ dọc sau Bổ đỡ ngang Bổ đỡ chéo Êke Dọc ngắn Bổ trước Nan Nan Nan Nan Nan Nan Nan Nan Ốp trước Tổng Dạng khuyết tật Số lƣợng Số chi tiết có khuyết tật Tỷ lệ khuyết tật (%) Cắt tinh Phay Khoan Chà nhám tinh 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 480 1 1 1 1 2 17 6,6667 3,3333 3,3333 3,3333 3,3333 3,3333 3,3333 3,3333 3,3333 3,3333 6,6667 6,6667 6,6667 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PHỤ LỤC 47: TỶ LỆ KHUYẾT TẬT QUA CÔNG ĐOẠN TRANG SỨC BỀ MẶT Stt Tên chi tiết Số lƣợng Số cụm không đạt Cụm Cụm đáy Cụm sau Cụm hơng phải Cụm hông trái Cụm mặt trước Cụm mê ngồi bên trái Cụm mê ngồi bên phải Tổng 30 30 30 30 30 30 30 30 240 0 Dạng khuyết tật Tỷ lệ khuyết tật (%) Màu sắc chƣa yêu cầu Vết bẩn, trầy móp Chảy sơn 3,333333 10 6,666667 3,333333 0 3,333333 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 PHỤ LỤC 48: BẢN VẼ PHỐI CẢNH SẢN PHẨM MIFACO LTTD , SAUNA SIGNATURE CORNER TÊN BV: PHỐI CẢNH SẢN PHẨM MÃ SP :MF 11067 X KH: SUNLIGHTEN ... ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ************ TRẦN HỒNG MINH KHẢO SÁT QUY TRÌNH CƠNG NGHỆ SẢN XUẤT NHÀ XƠNG HƠI SAUNA SIGNATURE CORNER TẠI CÔNG TY TNHH MINH PHÁT Ngành: Chế biến lâm sản... Văn Hòa giới thiệu để tơi có điều kiện thực tập Công ty TNHH Minh Phát - Xin cảm ơn Ban giám đốc cán bộ, công nhân viên Công ty TNHH Minh Phát 2, đặc biệt anh Lê Văn Thảo tạo điều kiện giúp đỡ... Sinh viên thực Trần Hoàng Minh i TĨM TẮT Đề tài “Kháo sát quy trình cơng nghệ sản xất sản phẩm nhà xông Sauna Signature Corner” đươc tiến hành phân xưởng Công ty TNHH Minh Phát 2, thời gian từ
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT NHÀ XÔNG HƠI SAUNA SIGNATURE CORNER TẠI CÔNG TY TNHH MINH PHÁT 2 , KHẢO SÁT QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT NHÀ XÔNG HƠI SAUNA SIGNATURE CORNER TẠI CÔNG TY TNHH MINH PHÁT 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay