THIẾT KẾ BÀN MÁY VI TÍNH TDT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ PISICO – ĐỒNG AN

103 10 0
  • Loading ...
1/103 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 09:15

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****************** TRẦN ĐÌNH TRƢỜNG THIẾT KẾ BÀN MÁY VI TÍNH TDT TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ PISICO ĐỒNG AN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN LÂM SẢN Thành Phố Hồ Chí Minh Tháng 6/2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****************** TRẦN ĐÌNH TRƢỜNG THIẾT KẾ BÀN MÁY VI TÍNH TDT TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ PISICO ĐỒNG AN Ngành: Công Nghệ Chế Biến Lâm Sản LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Giáo viên hƣớng dẫn: PGS.TS PHẠM NGỌC NAM Thành Phố Hồ Chí Minh Tháng 6/2013 LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến:  Cha mẹ người thân gia đình ni dạy tơi đến ngày hơm nguồn động viên lớn lao giúp vượt qua khó khăn  Ban giám hiệu, tồn thể q thầy trường Đại Học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh  Q thầy khoa Lâm Nghiệp, đặc biệt quý thầy môn Chế Biến Lâm Sản tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức bổ ích giúp tơi hồn thiện đề tài  PGS.TS Phạm Ngọc Nam người trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ tận tình cho suốt thời gian học tập thực đề tàiBan lãnh đạo tập thể anh chị em công nhân công ty cổ phần chế biến gỗ PISICO Đồng An nhiệt tình giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho thực đề tài  Tập thể lớp chế biến lâm sản 35 bạn bè gần xa động viên giúp đỡ tơi suốt q trình học tập trường Xin chân thành cảm ơn TP Hồ Chí Minh, tháng 6, năm 2013 Trần Đình Trường TĨM TẮT Đề tài “Thiết kế bàn máy vi tính TDT” đƣợc thực công ty cổ phần chế biến gỗ PISICO Đồng An Trụ sở công ty lô C đƣờng số khu công nghiệp Đồng an, tỉnh Bình Dƣơng Thời gian thực đề tài từ ngày 1/3/2013 đến ngày 31/5/2013 Sản phẩm bàn máy vi tính TDT lấy ý tƣởng từ sản phẩm mang phong cách đại, nhắm vào thị hiếu ngƣời tiêu dùng sử dụng sản phẩm đơn giản, màu sắc trang nhã nhƣng không phần sang trọng Sản phẩm bàn máy tính TDT hƣớng tới thị trƣờng tiêu thụ ngƣời tiêu dùng nƣớc Sản phẩm bàn máy vi tính TDT kích thƣớc tổng thể 1225x680x1978 (mm) Ngoài chức bàn máy vi tính kết hợp công khác nhƣ giá sách, tủ, ngăn kéo vừa làm tăng giá trị sử dụng cho sản phẩm vừa góp phần làm tăng giá trị thẩm mỹ Nguyên liệu để sản xuất sản phẩm bàn máy vi tính gỗ tràm vàng, ván ghép tràm vàng Sản phẩm sử dụng chủ yếu liên kết liên kết vis, liên kết đinh, liên kết bu lông - tán cấy Công nghệ gia công sản phẩm đơn giản phù hợp với tình hình máy móc trình độ tay nghề cơng nhân cơng ty Bên cạnh cơng nghệ trang sức đƣợc quan tâm nhiều, sản phẩm chọn phƣơng pháp trang sức hở , trang sức sơn NC để sản phẩm giữ đƣợc vẻ đẹp tự nhiên gỗ tràm Sau kiểm tra bền tính tốn tiêu cơng nghệ giá thành cho sản phẩm thu đƣợc kết sản phẩm đảm bảo độ bền cao, an toàn cho ngƣời sử dụng Thể tích nguyên liệu cần thiết để sản xuất sản phẩm bàn máy tính TDT 0,19252 (m3), tỷ lệ lợi dụng nguyên liệu P = 67 (%), giá xuất xƣởng sản phẩm bàn máy vi tính TDT 1.733.000 (VNĐ), mức giá tƣơng đối hợp lý cho ngƣời tiêu dùng SUMMARY The project: “Design computer desk TDT” was made at the processing furniture joint stock company- PISICO Dong An whose head office in lot C, Street No.3, Dong An industrial park, Binh Duong Province Implement duration is from March 1st, 2013 to May 30th, 2013 The simple, luxurious product TDT which was inspired from the modern style ones meet the domestic consumer’s predilection The size of this product is 1225x680x1978 (mm) Its function is not only the computer desk but also the bookself, cabinet and drawer Therefore, its the use and the aesthetic value are increased together To make TDT, the main material is acacia wood TDT product used mainly links screws, nails, bolts The processing technology wich was used in this product is simple and accordant with the skill level of workers in the company Lack of the esthetic, TDT cannot be the perfect product so the company also concentrates on the appearance which decourage with NC paint to keep the nature beauty for acacia wood Endurance and technical target are tested carefully in order to safe for consumer Specifically, the material volume of TDT is 0,19252 (m3) The rate of material advantage is P = 67% and the price of TDT is 1.733.000 (VND) that is the suitable price for consumer MỤC LỤC TRANG LỜI CẢM ƠN i TÓM TẮT ii SUMMARY iii MỤC LỤC iv DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT vii DANH SÁCH CÁC BẢNG viii DANH SÁCH CÁC HÌNH ix Chƣơng 1: MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu, mục đích thiết kế 1.2.1 Mục tiêu thiết kế 1.2.2 Mục đích thiết kế 1.3 Ý nghĩa khoa học thực tiễn 1.4 Những yêu cầu thiết kế sản phẩm mộc 1.4.1 Những yêu cầu thẩm mỹ 1.4.2 Yêu cầu sử dụng 1.4.3 Yêu cầu kinh tế 1.4.4 Yêu cầu môi trƣờng Chƣơng 2: TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan tình hình phát triển ngành chế biến gỗ Việt Nam 2.2 Tổng quan công ty cổ phần chế biến gỗ PISICO Đồng An 2.2.1 Công ty cổ phần chế biến gỗ PISICO Đồng An 2.2.2 Quá trình hình thành phát triển 2.2.3 Kế hoạch kinh doanh công ty 2.2.4 cấu tổ chức máy công ty 2.2.5 Tình hình sản xuất hàng mộc công ty 10 Chƣơng 3: NỘI DUNG PHƢƠNG PHÁP THIẾT KẾ 14 3.1 Nội dung thiết kế 14 3.2 Phƣơng pháp thiết kế 14 3.3 sở để thiết kế sản phẩm mộc 15 3.4 Tiến trình thiết kế sản phẩm 15 3.4.1 Giai đoạn quan sát, tham khảo sản phẩm loại 16 3.4.2 Giai đoạn lựa chọn nguyên liệu đƣa mơ hình thiết kế 19 Chƣơng 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 22 4.1 Mơ hình sản phẩm thiết kế 22 4.2 Phân tích kết cấu sản phẩm lựa chọn mơ hình thiết kế 25 4.2.1 Phân tích kết cấu sản phẩm 25 4.2.2 Phân tích giải pháp liên kết 26 4.2.3 Kiểm tra bền cho chi tiết, phận 27 4.3 Tính tốn tiêu kỹ thuật 32 4.3.1 Cấp xác gia cơng 33 4.3.2 Độ xác gia công 33 4.3.3 Sai số gia công 33 4.3.4 Dung sai lắp ghép 34 4.3.5 Lƣợng dƣ gia công 34 4.4 Yêu cầu lắp ráp trang sức bề mặt 35 4.4.1 Yêu cầu độ nhẵn bề mặt 35 4.4.2 Yêu cầu lắp ráp 35 4.4.3 Yêu cầu trang sức bề mặt 36 4.5 Tính tốn cơng nghệ 37 4.5.1 Tính tốn ngun liệu 37 4.5.2 Tính toán vật liệu phụ cần dùng 41 4.5.3 Thiết kế lƣu trình công nghệ 45 4.6 Tính tốn giá thành sản phẩm 48 4.6.1 Tính tốn chi phí mua ngun liệu 48 4.6.2 Phế liệu thu hồi 48 4.6.3 Chi phí mua vật liệu phụ 48 4.6.4 Các chi phí liên quan khác 50 4.6.5 Giá thành xuất xƣởng 51 Chƣơng 5: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 54 5.1 Kết luận 54 5.2 Kiến nghị 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO 56 PHỤ LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT STT Số thứ tự TTTC Thể tích tinh chế TTSC Thể tích sơ chế SCPP Sơ chế phế phẩm SCSP Sơ chế sản phẩm TNL Tấm nguyên liệu NL Nguyên liệu BSKT Bội số kích thƣớc GN Giấy nhám BN Băng nhám BV Bông vải VLP Vật liệu phụ PL Phế liệu ĐN Điện L Lƣơng KHM Khấu hao máy QL Quản lý SP Sản phẩm LK Liên kết XX Xuất xƣởng TP Thành phố CPU Central Processing Unit USD Đô la Mỹ VND Việt Nam đồng TP Trƣởng phòng DANH SÁCH CÁC BẢNG BẢNG TRANG Bảng 2.1 Doanh thu công ty qua năm Bảng 2.2 Số lƣợng nhân công ty 10 Bảng 2.3 Bảng thống máy móc xƣởng sơ chế 11 Bảng 2.4 Bảng thống máy móc xƣởng tinh chế 11 Bảng 4.1 Bảng thống chi tiết sản phẩm TDT 24 Bảng 4.2 Bảng thống vật liệu phụ cần dùng 44 Bảng 4.3 Bảng thống số lƣợng vật liệu liên kết chi tiết 45 Bảng 4.4 Bảng tổng hợp giá vật liệu liên kết 50 10 Phụ lục 17: Phiếu gia công chi tiết vách Ngun liệu: Tràm bơng vàng Số lƣợng: Kích thƣớc tinh chế: 20 x 597 x 700 (mm) STT Khâu công nghệ Thiết bị gia công Dụng cụ cắt Cắt sơ chế Bào Rong cạnh Cắt tinh Khoan lỗ Lƣỡi cƣa Lƣỡi cƣa Lƣỡi cƣa Lƣỡi cƣa Mũi khoan Chà nhám Chà nhám Cƣa đĩa Máy bào mặt Ripsaw Cƣa đĩa Máy khoan nhiều mũi Chà nhám thùng Máy chà nhám trục Băng nhám Giấy nhám Chế độ làm việc V cắt V đẩy (v/p) (m/p) 2800 4800 4000 10 2800 3500 1720 2000 89 5 Số lần gia công 1 1 1 Số Số chi tiết lƣợng thiết bị công nhân 1 2 1 1 1 Phụ lục 18: Phiếu gia công chi tiết cửa tủ Nguyên liệu: Tràm vàng Số lƣợng: Kích thƣớc tinh chế: 20 x 460 x 505 (mm) STT Khâu công nghệ Thiết bị gia công Dụng cụ cắt Cắt sơ chế Bào Rong cạnh Cắt tinh Khoan lỗ Chà nhám Chà nhám Cƣa đĩa Máy bào mặt Ripsaw Cƣa đĩa Máy khoan Chà nhám thùng Máy chà nhám trục Lƣỡi cƣa Lƣỡi cƣa Lƣỡi cƣa Lƣỡi cƣa Mũi khoan Băng nhám Giấy nhám 90 Chế độ làm việc V cắt V đẩy (v/p) (m/p) 2800 4800 4000 10 2800 3500 1720 2000 Số lần gia công 1 1 Số Số chi tiết lƣợng thiết bị công nhân 1 2 1 1 1 Phụ lục 19: Phiếu gia công chi tiết đáy tủ Nguyên liệu: Tràm vàng Số lƣợng: Kích thƣớc tinh chế: 20 x 450 x 584 (mm) STT Khâu công nghệ Thiết bị gia công Dụng cụ cắt Cắt sơ chế Bào Rong cạnh Cắt tinh Chà nhám Chà nhám Cƣa đĩa Máy bào mặt Ripsaw Cƣa đĩa Chà nhám thùng Máy chà nhám trục Lƣỡi cƣa Lƣỡi cƣa Lƣỡi cƣa Lƣỡi cƣa Băng nhám Giấy nhám 91 Chế độ làm việc V cắt V đẩy (v/p) (m/p) 2800 4800 4000 10 2800 1720 2000 Số lần gia công 1 1 Số Số chi tiết lƣợng thiết bị công nhân 1 2 1 1 Phụ lục 20 : Phiếu gia công chi tiết hậu tủ Nguyên liệu: Tràm bơng vàng Số lƣợng: Kích thƣớc tinh chế: 12 x 470 x 540 (mm) STT Khâu công nghệ Thiết bị gia công Dụng cụ cắt Cắt sơ chế Rong cạnh Cắt tinh Chà nhám Chà nhám Cƣa đĩa Ripsaw Cƣa đĩa Chà nhám thùng Máy chà nhám trục Lƣỡi cƣa Lƣỡi cƣa Lƣỡi cƣa Băng nhám Giấy nhám 92 Chế độ làm việc V cắt V đẩy (v/p) (m/p) 2800 4000 10 2800 1720 2000 Số lần gia công 1 1 Số Số chi tiết lƣợng thiết bị công nhân 1 1 1 Phụ lục 21 : Phiếu gia công chi tiết mặt ngăn kéo Nguyên liệu: Tràm vàng Số lƣợng: Kích thƣớc tinh chế: 20 x 125 x462 (mm) STT Khâu công nghệ Thiết bị gia công Dụng cụ cắt Cắt sơ chế Bào Rong cạnh Cắt tinh Bo góc Khoan lỗ Chà nhám Chà nhám Cƣa đĩa Máy bào mặt Ripsaw Cƣa đĩa Máy toupi Máy khoan Chà nhám thùng Máy chà nhám trục Lƣỡi cƣa Lƣỡi cƣa Lƣỡi cƣa Lƣỡi cƣa Lƣỡi dao Mũi khoan Băng nhám Giấy nhám 93 Chế độ làm việc V cắt V đẩy (v/p) (m/p) 2800 4800 4000 10 2800 6000 3500 1720 2000 Số lần gia công 1 1 2 Số Số chi tiết lƣợng thiết bị công nhân 1 2 1 1 1 1 Phụ lục 22: Phiếu gia công chi tiết hậu ngăn kéo Ngun liệu: Tràm bơng vàng Số lƣợng: Kích thƣớc tinh chế: 20 x80 x390 (mm) STT Khâu công nghệ Cắt sơ chế Bào Cắt tinh Chà nhám Chà nhám Thiết bị gia công Dụng cụ cắt Cƣa đĩa Máy bào mặt Cƣa đĩa Chà nhám thùng Máy chà nhám trục Lƣỡi cƣa Lƣỡi cƣa Lƣỡi cƣa Băng nhám Giấy nhám 94 Chế độ làm việc V cắt V đẩy (v/p) (m/p) 2800 4800 2800 1720 2000 Số lần gia công 1 1 Số Số chi tiết lƣợng thiết bị công nhân 1 1 1 Phụ lục 23: Phiếu gia công chi tiết ốp mặt ngăn kéo Nguyên liệu: Tràm bơng vàng Số lƣợng: Kích thƣớc tinh chế: 20 x 80 x 390 STT Khâu công nghệ Thiết bị gia công Dụng cụ cắt Cắt sơ chế Bào Cắt tinh Khoan lỗ Chà nhám Chà nhám Cƣa đĩa Máy bào mặt Cƣa đĩa Máy khoan Chà nhám thùng Máy chà nhám trục Lƣỡi cƣa Lƣỡi cƣa Lƣỡi cƣa Mũi khoan Băng nhám Giấy nhám 95 Chế độ làm việc V cắt V đẩy (v/p) (m/p) 2800 4800 2800 3500 1720 2000 Số lần gia công 1 Số Số chi tiết lƣợng thiết bị công nhân 1 1 1 1 Phụ lục 24: Phiếu gia công chi tiết thành ngăn kéo đáy ngăn kéo Nguyên liệu: Tràm vàng Số lƣợng: Thành ngăn kéo x2, đáy ngăn kéo x1 Kích thƣớc tinh chế: 20 x 80 x350 (mm) 12 x 350 x 425 (mm) STT Khâu công nghệ Cắt sơ chế Bào Rong cạnh Cắt tinh Chà nhám Chà nhám Thiết bị gia công Cƣa đĩa Máy bào mặt Ripsaw Cƣa đĩa Chà nhám thùng Máy chà nhám trục Dụng cụ cắt Lƣỡi cƣa Lƣỡi cƣa Lƣỡi cƣa Lƣỡi cƣa Băng nhám Giấy nhám 96 Chế độ làm việc V cắt V đẩy (v/p) (m/p) 2800 4800 4000 10 2800 1720 2000 Số lần gia công 1 1 Số Số chi tiết lƣợng thiết bị công nhân 1 2 1 1 Phụ lục 25: Phiếu gia công chi tiết diềm bàn diềm tủ Nguyên liệu: Tràm bơng vàng Số lƣợng: Kích thƣớc tinh chế: 12 x 150 x 1104 (mm) 20 x 56 x 466 (mm) STT Khâu công nghệ Thiết bị gia công Dụng cụ cắt Cắt sơ chế Bào Rong cạnh Cắt tinh Chà nhám Chà nhám Cƣa đĩa Máy bào mặt Ripsaw Cƣa đĩa Chà nhám thùng Máy chà nhám trục Lƣỡi cƣa Lƣỡi cƣa Lƣỡi cƣa Lƣỡi cƣa Băng nhám Giấy nhám 97 Chế độ làm việc V cắt V đẩy (v/p) (m/p) 2800 4800 4000 10 2800 1720 2000 Số lần gia công 1 1 Số Số chi tiết lƣợng thiết bị công nhân 1 2 1 1 Phụ lục 26: Phiếu gia công chi tiết đỡ ngang giá sách Nguyên liệu: Tràm bơng vàng Số lƣợng: Kích thƣớc tinh chế: 20 x 208 x 1148 (mm) STT Khâu công nghệ Thiết bị gia công Dụng cụ cắt Cắt sơ chế Bào Rong cạnh Cắt tinh Khoan lỗ Lƣỡi cƣa Lƣỡi cƣa Lƣỡi cƣa Lƣỡi cƣa Mũi khoan Chà nhám Chà nhám Cƣa đĩa Máy bào mặt Ripsaw Cƣa đĩa Máy khoan nhiều mũi Chà nhám thùng Máy chà nhám trục Chế độ làm việc V cắt V đẩy (v/p) (m/p) 2800 4800 4000 10 2800 3500 Băng nhám Giấy nhám 98 1720 2000 5 Số lần gia công 1 1 2 Số Số chi tiết lƣợng thiết bị công nhân 1 2 1 1 Phụ lục 28:Phiếu gia công chi tiết đỡ dọc giá sách đỡ dọc giá sách Nguyên liệu: Tràm vàng Số lƣợng: Đỡ dọc giá sách x2, Đỡ dọc giá sách x3 Kích thƣớc tinh chế: 20 x 208 x 380 (mm) 20 x 190 x 370 (mm) STT Khâu công nghệ Cắt sơ chế Bào Rong cạnh Cắt tinh Chà nhám Chà nhám Thiết bị gia công Dụng cụ cắt Cƣa đĩa Máy bào mặt Cƣa đĩa Cƣa đĩa Máy chà nhám thùng Máy chà nhám trục Lƣỡi cƣa Dao bào Lƣỡi cƣa Lƣỡi cƣa Băng nhám Giấy nhám Chế độ làm việc V cắt V đẩy (v/p) (m/p) 2800 6000 4000 10 2800 1720 2000 99 Số lần gia công 1 1 Số Số chi tiết lƣợng thiết bị công nhân 1 2 1 1 Phụ lục 29: Phiếu gia công chi tiết đỡ dọc Nguyên liệu: Tràm bơng vàng Số lƣợng: Kích thƣớc tinh chế: 20 x 190 x 270 (mm) STT Khâu công nghệ Thiết bị gia công Dụng cụ cắt Lọng Bào Rong cạnh Cắt tinh Bo góc Chà nhám Chà nhám Cƣa vòng đứng Máy bào mặt Cƣa đĩa Cƣa đĩa Máy toupi Máy chà nhám thùng Máy chà nhám trục Lƣỡi cƣa Dao bào Lƣỡi cƣa Lƣỡi cƣa Lƣỡi dao Băng nhám Giấy nhám Chế độ làm việc V cắt V đẩy (v/p) (m/p) 600 6000 4000 10 2800 6000 1720 2000 100 Số lần gia công 1 1 Số Số chi tiết lƣợng thiết bị công nhân 1 2 1 1 1 Phụ lục 30: Phiếu gia công chi tiết hông giá sách Nguyên liệu: Tràm vàng Số lƣợng: Kích thƣớc tinh chế: 20 x 220 x 1140 (mm) STT Khâu công nghệ Thiết bị gia công Dụng cụ cắt Cắt sơ chế Bào Rong cạnh Cắt tinh Bo góc Khoan lỗ Chà nhám Chà nhám Cƣa đĩa Máy bào mặt Cƣa đĩa Cƣa đĩa Máy toupi Máy khoan nhiều mũi Máy chà nhám thùng Máy chà nhám trục Lƣỡi cƣa Dao bào Lƣỡi cƣa Lƣỡi cƣa Lƣỡi dao Mũi khoan Băng nhám Giấy nhám Chế độ làm việc V cắt V đẩy (v/p) (m/p) 2800 6000 4000 10 2800 6000 3500 1720 2000 101 Số lần gia công 1 1 2 Số Số chi tiết lƣợng thiết bị công nhân 1 2 1 1 1 1 Phụ lục 31: Phiếu gia công chi đáy giá sách Ngun liệu: Tràm bơng vàng Số lƣợng: Kích thƣớc tinh chế: 20 x 208 x 1148 (mm) STT Khâu công nghệ Thiết bị gia công Dụng cụ cắt Cắt sơ chế Bào Rong cạnh Cắt tinh Khoan lỗ Chà nhám Chà nhám Cƣa đĩa Máy bào mặt Cƣa đĩa Cƣa đĩa Máy khoan nhiều mũi Máy chà nhám thùng Máy chà nhám trục Lƣỡi cƣa Dao bào Lƣỡi cƣa Lƣỡi cƣa Mũi khoan Băng nhám Giấy nhám Chế độ làm việc V cắt V đẩy (v/p) (m/p) 2800 6000 4000 10 2800 3500 1720 2000 102 Số lần gia công 1 1 4 Số Số chi tiết lƣợng thiết bị công nhân 1 2 1 1 1 Phụ lục 32: phiếu gia công chi tiết hậu giá sách Nguyên liệu: Tràm bơng vàng Số lƣợng: Kích thƣớc tinh chế: 12 x 1170 x 1260 (mm) STT Khâu công nghệ Thiết bị gia công Dụng cụ cắt Lọng Bào Rong cạnh Cắt tinh Chà nhám Chà nhám Cƣa vòng đứng Máy bào mặt Cƣa đĩa Cƣa đĩa Máy chà nhám thùng Máy chà nhám trục Lƣỡi cƣa Dao bào Lƣỡi cƣa Lƣỡi cƣa Băng nhám Giấy nhám Chế độ làm việc V cắt V đẩy (v/p) (m/p) 600 6000 4000 10 2800 1720 2000 103 Số lần gia công 1 1 Số Số chi tiết lƣợng thiết bị công nhân 1 2 1 1 ... móc trình độ tay nghề công nhân công ty Bên cạnh cơng nghệ trang sức đƣợc quan tâm nhiều, sản phẩm chọn phƣơng pháp trang sức hở , trang sức sơn NC để sản phẩm giữ đƣợc vẻ đẹp tự nhiên gỗ tràm... công 34 4.4 Yêu cầu lắp ráp trang sức bề mặt 35 4.4.1 Yêu cầu độ nhẵn bề mặt 35 4.4.2 Yêu cầu lắp ráp 35 4.4.3 Yêu cầu trang sức bề mặt 36 4.5 Tính... màu sắc phải hài hòa, trang nhã, tạo cảm giác thoải mái cho ngƣời sử dụng phù hợp với môi trƣờng xung quanh - Mẫu mã : mẫu mã sản phẩm lạ mang phong cách đại phù hợp thời trang, phù hợp với độ
- Xem thêm -

Xem thêm: THIẾT KẾ BÀN MÁY VI TÍNH TDT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ PISICO – ĐỒNG AN , THIẾT KẾ BÀN MÁY VI TÍNH TDT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ PISICO – ĐỒNG AN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay