ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC MỘT SỐ HOẠT CHẤT HÓA HỌC ĐỐI VỚI RẦY XANH HAI CHẤM (Amrasca devastans) TRÊN CÂY BÔNG VẢITRONG VỤ KHÔ NĂM2013 TẠI NHA HỐ, TỈNH NINH THUẬN

98 6 0
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 09:15

i ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC MỘT SỐ HOẠT CHẤT HÓA HỌC ĐỐI VỚI RẦY XANH HAI CHẤM (Amrasca devastans) TRÊN CÂY BÔNG VẢITRONG VỤ KHÔ NĂM2013 TẠI NHA HỐ, TỈNH NINH THUẬN Tác giả NGUYỄN THANH SANG Khóa luận này đƣơ ̣c đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sƣ ngành Bảo vệ thực vật HỘI ĐỒNG HƢỚNG DẪN: TS VÕ THÁI DÂN ThS PHAN VĂN TƢƠNG ThS PHÙNG MINH LỘC Tp Hồ Chí Minh, tháng 08/2013 ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Võ Thái Dân, TS Mai Văn Hào, ThS Phan Văn Tƣơng ThS Phùng Minh Lộc, ngƣời ln quan tâm, giúp đỡ tận tình hƣớng dẫn tơi suốt quá trình thực luận văn Xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu trƣờng Đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh, ban chủ nhiệm khoa Nơng học tồn thể Q thầy giảng dạy truyền đạt kiến thức quí báo cho suốt thời gian học tập trƣờng Xin gửi lời cảm ơn đến Tiến sĩ Trần Thanh Tùng thuộc Trung tâm kiểm định khảo nghiệm thuốc BVTV phía Nam tận tình hƣớng dẫn bảo thực luận văn Trân trọng cảm ơn Thạc sĩ Nguyễn Văn Chính, Trần Thị Hồng, Hồng Thị Kim Oanh các cán khác thuộc Trung tâm BVTV Viện Nghiên cứu Bông Phát triển Nông nghiệp Nha Hố tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ suốt thời gian thực đề tài Xin chân thành cảm ơn gia đình bạn bè ln động viên tơi suốt quá trình học tập thực luận văn Thành phố Hồ Chí Minh, tháng năm 2013 Sinh Viên Nguyễn Thanh Sang iii TÓM TẮT Nguyễn Thanh Sang , Trƣờng Đa ̣i ho ̣c Nông Lâm TP HCM, đề tài: “Đánh giá hiệu lực số hoạt chất hóa học rầy xanh hai chấm (Amrasca devastans) vải vụ khô năm 2013 Nha Hố, tỉnh Ninh Thuận” đƣơ ̣c thƣ̣c hiê ̣n tƣ̀ tháng 03 – 07/2013 Hội đồng hƣớng dẫn : TS Võ Thái Dân,ThS Phan Văn Tƣơng ThS Phùng Minh Lộc Với mu ̣c đích tìm số hoạt chất phòng trừ rầy xanh hai chấm c ó hiê ̣u quả cao để khuyế n cáo sƣ̉ du ̣ng điề u kiê ̣n sản xuấ t vu ̣ khô ta ̣i Ninh Thuâ ̣n , đề tài nghiên cứu hai nô ̣i dung chính Nô ̣i dung 1: Khảo sát phòng thí nghiê ̣m hi ệu lực trừ rầy xanh hai chấm 12 loại thuố c thƣơng phẩm ứng với 12hoạt chấtđƣợc sử dụng phổ biế n thị trƣờng Các nghiệm thức đƣợc bố trí theo kiểu hồn tồn ngẫu nhiên đơn ́ u tố , bao gồ m 13 nghiê ̣m thƣ́c, lầ n lă ̣p la ̣i và thí nghiê ̣m này đƣơ ̣c lă ̣p la ̣i ̣t Nô ̣i dung 2: Chọn loại thuố c ứng với 6hoạt chất có hiệu lực trừ rầy xanh hai chấm cao tƣ̀ thí nghiê ̣m phòng đ ể tiến hành khảo nghiê ̣m ngoài đồ ng Thí nghiê ̣m ngồi đồng đƣơ ̣c bớ trí theo kiể u khớ i đầ y đủ hồn tồn ng ẫu nhiên, gồ m nghiê ̣m thƣ́c với lầ n lă ̣p la ̣i Kế t quả nô ̣i du ̣ng cho thấ y, qua đợt thí nghiệm thời điểm48 giờ sau xƣ̉ lý th́ c có hoạt chất có hiệu lự c trƣ̀ rầ y xanh hai chấ m cao 80% làfipronil (Regent 800WG), nitenpyram (Nipyram 50WP), pymetrozin (Cheesapc 500WG),indoxacarb (Ammate 150SC), diafenthiuron (Pegasus 500SC), chlorfenapyr + emamectin benzoate (Bạch Hổ 150SC) Trong đó (Pegasus 500SC)và indoxacarb (Ammate 150SC)đa ̣t hiê ̣u lƣ̣c quinalphos (Faifos 25EC)có hiệu lực trừ rầy xanh diafenthiuron 100% Hoạt chất hai chấm khá cao đạt từ 73,3 – 82,2% ̣t thí nghiê ̣m Các hoạt chấtchlorfenapyr (Secure 10EC), lambda – cyhalothrin(Karate 2.5EC), sulfoxaflor (Laser 500WG), imidacloprid (Biffiny 70WP) có hiệu lực trừ rầy xanh hai chấm trung bình, hiệu lực đạt từ 55,6% – 65,9%, riêng hoạt chấtsulfur (Vif-max 20EC) có hiệu lực thấp đạt khoảng 17,8 – 31,1% Ở nội dung 2, chọn loại thuố c ứng với6 hoạt chất có hiệu lực trừ rầy xanh hai ch ấm cao tƣ̀ thí nghiê ̣m phòng bao gồm fipronil (Regent 800WG), nitenpyram (Nipyram 50WP), pymetrozin (Cheesapc 500WG), indoxacarb (Ammate 150SC), diafenthiuron (Pegasus 500SC), chlorfenapyr + emamectin benzoate (Bạch Hổ 150SC) để tiến hành iv khảo nghiệm đồng Kế t nội dung cho thấy hoạt chất diafenthiuron (Pegasus 500SC; 0,8 L/ha) có hiệu lực trừ rầy xanh hai chấm cao đạt 95,1% thời điểm NSP, fipronil (Regent 800WG; 0,04 kg/ha) có hiệu lực 87,7% NSP, nitenpyram (Nipyram 50WP; 0,42 kg/ha)có hiệu lực 80,2% thời điểm NSP Các hoạt chấtpymetrozine (Cheesapc 500WG; 0,3 kg/ha), chlorfenapyr + emamectin benzoate (Bạch Hổ 150SC; 0,3 L/ha), indoxacarb (Ammate 150SC; 0,2 L/ha)có hiệu lực trung bình đạt từ 59,5 – 76,8% thời điểm NSP Sau hiệu lực các hoạt chất giảm dần qua các thời điể m theo dõi , thời điểm 10 NSP hiệu lực lần lƣợt 56,9% – 47,9% – 42,1% Tất các hoạt chất tham gia thí nghiệm ngồi đồng khơng gây ngộ độc cho nhƣ chƣa có hiê ̣n tƣơ ̣ng bô ̣c phát rầ y xanh hai chấ m ở thời điểm 10 NSP v MỤC LỤC Trang TRANG TỰA i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC v DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH SÁCH CÁC BẢNG ix DANH SÁCH CÁC HÌNH x Chƣơng GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3 Yêu cầu đề tài 1.4 Giới hạn đề tài Chƣơng TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Tình hình sản xuất, tiêu thụ bơng giới nƣớc 2.1.1 Tình hình sản xuất tiêu thụ bơng giới 2.1.2 Tình hình sản xuất tiêu thụ bơng nƣớc 2.2 Triệu chứng gây hại, đặc điểm sinh học biện pháp phòng trừ rầy xanh hai chấm (Amrasca devastans) 2.2.1 Triệu chứng gây hại rầy xanh hai chấm (Amrasca devastans) 2.2.2 Đặc điểm sinh học rầy xanh hai chấm (Amrasca devastans) 2.2.3 Biện pháp phòng trừ rầy xanh hai chấm (Amrasca devastans) giới 2.2.3.1 Biện pháp sử dụng giống kháng 2.2.3.2 Biện pháp canh tác 2.2.3.3 Biện pháp sinh học 2.2.3.4 Biện pháp hóa học 2.2.4 Biện pháp phòng trừ rầy xanh hai chấm (Amrasca devastans) nƣớc 10 2.2.4.1 Biện pháp sử dụng giống kháng 10 2.2.4.2 Biện pháp canh tác 11 vi 2.2.4.3 Biện pháp sinh học 11 2.2.4.4 Biện pháp hóa học 11 2.2.5 Một số yếu tố ảnh hƣởng đến quần thể rầy xanh hai chấm 12 2.3 Giới thiệu thông tin chung các hoạt chất nghiên cứu 13 2.3.1 Chlorfenapyr 13 2.3.2 Diafenthiuron 14 2.3.3 Emamectin benzoate 15 2.3.4 Fipronil 16 2.3.5 Imidacloprid 16 2.3.6 Indoxacarb 17 2.3.7 Lambda – Cyhalothrin 18 2.3.8 Nitenpyram 19 2.3.9 Pymetrozine 20 2.3.10 Quinalphos 20 2.3.11 Sulfur 21 2.3.12 Sulfoxaflor 22 2.4 Một số kết nghiên cứu khảo nghiệm thuốc hóa học, sinh học phòng trừ rầy xanh hai chấm (Amrasca devastans) vải 22 Chƣơng NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24 3.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu 24 3.1.1 Điều kiện khí hậu vùng nghiên cứu 24 3.1.2 Điều kiện đất đai vùng nghiên cứu 25 3.2 Vật liệu, đối tƣợng nội dung nghiên cứu 26 3.2.1 Vật liệu nghiên cứu 26 3.3.2 Đối tƣợng nghiên cứu 26 3.3.3 Nội dung nghiên cứu 26 3.3 Phƣơng pháp nghiên cứu 27 3.3.1 Nội dung 1: Khảo sát hiệu lực 12 hoạt chất hóa học trừ rầy xanh hai chấm (Amrasca devastans)hại bơng phòng thí nghiệm 27 3.3.2 Nội dung 2: Đánh giá hiệu lực số hoạt chất trừ rầy xanh hai chấm (Amrasca devastans) đồng ruộng 30 vii 3.4 Xử lý số liệu 33 Chƣơng KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 34 4.1 Kết khảo sát số hoạt chất hóa học trừ rầy xanh hai chấm (Amrasca devastans)trong phòng thí nghiệm 34 4.1.1 Kết thí nghiệm đợt 34 4.1.2 Kết thí nghiệm đợt hai 38 4.1.3 Kết thí nghiệm đợt ba 41 4.2 Kết đánh giá hiệu lực số hoạt chất hóa học trừ rầy xanh hai chấm(Amrasca devastans)hại bơngngồi đồng ruộng 45 4.2.1 Hiệu lực trừ rầy xanh hai chấm các hoạt chất thí nghiệm ngồi đồng ruộng 48 4.2.2 Kế t quả theo dõi lá bi ̣ha ̣i bởi rầ y xanh hai chấ m (Amrasca devastans) các nghiê ̣m thƣ́c thí nghiệm ngoài đờ ng 51 4.2.3 Độc tính các hoạt chất thí nghiệm trƣ̀ rầ y xanh hai chấ m (Amrasca devastan) đố i với 52 4.2.4 Hệ số tái phát rầy xanh hai chấm (Amrasca devastans) các nghiê ̣m thƣ́c thí nghiệm ngoài đờ ng 53 Chƣơng KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 54 5.1 Kết luận 54 5.2 Đề nghị 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO 56 PHỤ LỤC 61 viii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chƣ̃ viế t tắ t Diễn giải a.i Active ingredient – Hoạt chất Ctv Cộng tác viên Ha Hectare (10.000 m2) LC50 Lethal Dose (Nồng độ gây chết trung bình 50% cá thể thí nghiệm LD50 Lethal Concentration (Liều lƣợng gây chết 50% cá thể thí nghiệm) NT Nghiệm thức SX Sản xuất TB Trung bình TGCL Thời gian cách ly TM Thƣơng mại TNHH Trách nhiệm hữu hạn USDA United States Department of Agriculture (Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ) XNK Xuất nhập ix DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2.1Tình hình sản xuất Việt Nam từ niên vụ 2009/2010 đến niên vụ 2012/2013 Bảng 3.1 Một số yếu tố khí hậu vụ khơ 2013 Nha Hố - Ninh Thuận 24 Bảng 3.2Thành phần dinh dƣỡng đất thí nghiệm Nha Hố - Ninh Thuận 25 Bảng 4.1Mâ ̣t đô ̣ rầ y xanh hai chấ m sống (con/lá) các nghiệm thức đƣợc khảo sát phòng thí nghiê ̣m ̣t 35 Bảng 4.2Hiê ̣u lƣ̣c (%) trƣ̀ rầ y xanh hai chấ m của các nghiê ̣m thƣ́c đƣơ ̣c khảo sát phòng thí nghiệm đợt 36 Bảng 4.3Mâ ̣t đô ̣ rầ y xanh hai chấ m sống (con/lá) các nghiệm thức đƣợc khảo sát phòng thí nghiê ̣m ̣t 38 Bảng 4.4Hiê ̣u lƣ̣c (%) trƣ̀ rầ y xanh hai chấ m của các nghiê ̣m thƣ́c đƣơ ̣c khảo sát phòng thí nghiệm đợt 39 Bảng 4.5Mâ ̣t ̣ rầ y xanh hai chấ m sống (con/lá) các nghiệm thức đƣợc khảo sát phòng thí nghiê ̣m ̣t 42 Bảng 4.6Hiê ̣u lƣ̣c (%) trƣ̀ rầ y xanh hai chấ m của các nghiê ̣m thƣ́c đƣơ ̣c khảo sát phòng thí nghiệm đợt 43 Bảng 4.7Mâ ̣t đô ̣ rầ y xanh hai chấm trung bin ̀ h (con/lá) các nghiê ̣m thƣ́c xƣ̉ lý thuố c ngoài đồ ng Nha Hố năm 2013 46 Bảng 4.8Hiê ̣u lƣ̣c (%) trƣ̀ rầ y xanh hai chấ m hại của các nghiê ̣m thƣ́c xƣ̉ lý th́ c ngồi đồng Nha Hố năm 2013 49 Bảng 4.9Kế t quả cấp lá bị hại rầy xanh hai chấm (Amrasca devastans) các nghiệm thức đồng 51 Bảng 4.10Độc tính các hoạt chất khảo nghiệm đố i với ngoài đồ ng ruộng52 Bảng 4.11Hệ số tái phát rầy xanh hai chấ m của các nghiê ̣m thƣ́c thí nghiê ̣m ngoài đồ ng 53 x DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 2.1 Rầy xanh hai chấm (Amrasca devastans) Hình 3.1 Lồng lƣới dùng để nuôi rầy xanh hai chấm 28 Hình 3.2Quá trình xử lý thuốc phòng thí nghiệm 29 Hình 3.3Cây bơng đƣơ ̣c trờ ng để thƣ̉ th́ c phòng 63 Hình 3.4 Cây bơng đƣơ ̣c trờ ng để nuôi rầy 64 Hình 3.5 Dụng cụ thí nghiệm phòng 65 Hình 3.6Các hủ nhựa đƣợc bịt miệng sau thả rầy xanh hai chấm vào 66 Hình 3.7Bộ thuốc dùng để khảo nghiệm phòng thí nghiệm 66 Hình 4.1 Pha thuốc thí nghiệm 67 Hình 4.2 Phun thuốc thí nghiệm 67 Hình 4.3 Các nghiệm thức đƣợc bố trí ngồi đồng 68 74 Xử lý thống kê mật độ rầy xanh 48 sau xử lý thuốc đợt Dependent Variable: MDR48hD3 Source Model Error Corrected Total DF 12 26 38 R-Square 0.974440 Source NT DF 12 Sum of Squares 38.63430769 1.01340000 39.64770769 Coeff Var 10.06484 Anova SS 38.63430769 Mean Square 3.21952564 0.03897692 Root MSE 0.197426 F Value 82.60 Pr > F F F F F F F F F F 0.8323 F F 0.5408 F 0.0104 Pr > F 0.7439 0.0045 Phân hạng hiệu lực phòng trừ 1NSP Duncan's Multiple Range Test for 1NSP NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.01 Error Degrees of Freedom 10 Error Mean Square 93.37199 Means with the same letter are not significantly different Duncan Grouping Mean N TREAT A 89.440 Pegasus B A 77.517 Nipyram B A C 71.493 Cheesapc B C 60.280 Regent B C 55.833 Bachho C 49.723 Ammate Xử lý thống kê hiệu lực phòng trừ 3NSP Dependent Variable: 3NSP Source Model Error Corrected Total DF 10 17 R-Square 0.795466 Source REP TREAT DF Sum of Squares 2890.560017 743.234033 3633.794050 Coeff Var 11.38024 Type I SS 137.419433 2753.140583 Mean Square 412.937145 74.323403 F Value 5.56 Root MSE 8.621102 3NSP Mean 75.75500 Mean Square 68.709717 550.628117 F Value 0.92 7.41 Pr > F 0.0079 Pr > F 0.4282 0.0038 86 Phân hạng hiệu lực phòng trừ 3NSP Duncan's Multiple Range Test for 3NSP NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.01 Error Degrees of Freedom 10 Error Mean Square 74.3234 Means with the same letter are not significantly different Duncan Grouping Mean N TREAT A 94.510 Pegasus B A 82.453 Regent B A 80.303 Nipyram B A 77.187 Cheesapc B 61.510 Ammate B 58.567 Bachho Xử lý thống kê hiệu lực phòng trừ 5NSP Dependent Variable: 5NSP Source Model Error Corrected Total DF 10 17 R-Square 0.755724 Source REP TREAT DF Sum of Squares 5090.965822 1645.578956 6736.544778 Coeff Var 18.10105 Type I SS 386.270578 4704.695244 Mean Square 727.280832 164.557896 F Value 4.42 Root MSE 12.82801 5NSP Mean 70.86889 Mean Square 193.135289 940.939049 F Value 1.17 5.72 Pr > F 0.0174 Pr > F 0.3484 0.0095 Phân hạng hiệu lực phòng trừ 5NSP Duncan's Multiple Range Test for 5NSP NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.01 Error Degrees of Freedom 10 Error Mean Square 164.5579 Means with the same letter are not significantly different Duncan Grouping Mean N TREAT A 92.06 Pegasus A 87.87 Regent B A 74.48 Nipyram B A 69.39 Cheesapc B 51.62 Bachho B 49.79 Ammate 87 Xử lý thống kê hiệu lực phòng trừ 7NSP Dependent Variable: 7NSP Source Model Error Corrected Total DF 10 17 R-Square 0.854004 Source REP TREAT DF Sum of Squares 5325.212083 910.369967 6235.582050 Coeff Var 14.77101 Type I SS 282.265433 5042.946650 Mean Square 760.744583 91.036997 F Value 8.36 Root MSE 9.541331 7NSP Mean 64.59500 Mean Square 141.132717 1008.589330 F Value 1.55 11.08 Pr > F 0.0017 Pr > F 0.2591 0.0008 Phân hạng hiệu lực phòng trừ 7NSP Duncan's Multiple Range Test for 7NSP NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.01 Error Degrees of Freedom 10 Error Mean Square 91.037 Means with the same letter are not significantly different Duncan Grouping Mean N TREAT A 89.157 Pegasus B A 81.077 Regent B A C 67.907 Nipyram B C 59.290 Cheesapc C 46.570 Bachho C 43.570 Ammate Xử lý thống kê hiệu lực phòng trừ 10NSP Dependent Variable: 10NSP Source Model Error Corrected Total DF 10 17 R-Square 0.817363 Source REP TREAT DF Sum of Squares 5463.120172 1220.717522 6683.837694 Coeff Var 17.50953 Type I SS 801.361944 4661.758228 Mean Square 780.445739 122.071752 F Value 6.39 Root MSE 11.04861 10NSP Mean 63.10056 Mean Square 400.680972 932.351646 F Value 3.28 7.64 Pr > F 0.0047 Pr > F 0.0802 0.0034 88 Phân hạng hiệu lực phòng trừ 10NSP Duncan's Multiple Range Test for 10NSP NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.01 Error Degrees of Freedom 10 Error Mean Square 122.0718 Means with the same letter are not significantly different Duncan Grouping Mean N TREAT A 86.720 Pegasus B A 80.797 Regent B A C 64.253 Nipyram B C 55.980 Cheesapc C 47.177 Bachho C 43.677 Ammate ... học tập thực luận văn Thành phố Hồ Chí Minh, tháng năm 2013 Sinh Viên Nguyễn Thanh Sang iii TÓM TẮT Nguyễn Thanh Sang , Trƣờng Đa ̣i ho ̣c Nông Lâm TP HCM, đề tài: “Đánh giá hiệu lực số hoạt... truyền đạt kiến thức quí báo cho suốt thời gian học tập trƣờng Xin gửi lời cảm ơn đến Tiến sĩ Trần Thanh Tùng thuộc Trung tâm kiểm định khảo nghiệm thuốc BVTV phía Nam tận tình hƣớng dẫn bảo thực... mạnh; đó, giá ngô đậu nành lại tăng mạnh Nhiều nông dân không muốn đầu tƣ phát triển mà chuyển sang các trồng khác thời vụ nhƣ ngơ, sắn, lúa, đậu nành Tổ chức USDA ƣớc tính diện tích trồng
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC MỘT SỐ HOẠT CHẤT HÓA HỌC ĐỐI VỚI RẦY XANH HAI CHẤM (Amrasca devastans) TRÊN CÂY BÔNG VẢITRONG VỤ KHÔ NĂM2013 TẠI NHA HỐ, TỈNH NINH THUẬN , ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC MỘT SỐ HOẠT CHẤT HÓA HỌC ĐỐI VỚI RẦY XANH HAI CHẤM (Amrasca devastans) TRÊN CÂY BÔNG VẢITRONG VỤ KHÔ NĂM2013 TẠI NHA HỐ, TỈNH NINH THUẬN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay