KHẢO SÁT BIẾN ĐỘNG BỆNH LEAF SCALD TRÊN MỘT SỐ GIỐNG MÍA THÁI LAN TRONGVÙNG NGUYÊN LIỆU CÔNG TYCỔ PHẦN BOURBON TÂY NINH VÀ NGHIÊN CỨU TÁC NHÂN GÂY BỆNH

65 6 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 09:15

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT BIẾN ĐỘNG BỆNH LEAF SCALD TRÊN MỘT SỐ GIỐNG MÍA THÁI LAN TRONGVÙNG NGUYÊN LIỆU CÔNG TYCỔ PHẦN BOURBON TÂY NINH VÀ NGHIÊN CỨU TÁC NHÂN GÂY BỆNH NGÀNH KHÓA SVTH : BẢO VỆ THỰC VẬT : 2009 – 2013 : NGUYỄN TÂY KHOA Tháng 08/2013 i KHẢO SÁT BIẾN ĐỘNG BỆNH LEAF SCALD TRÊN MỘT SỐ GIỐNG MÍA THÁI LAN TRONG VÙNG NGUYÊN LIỆU CÔNG TYCỔ PHẦN BOURBON TÂY NINH VÀ NGHIÊN CỨU TÁC NHÂN GÂY BỆNH Tác giả: NGUYỄN TÂY KHOA Khóa luận đƣợc đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sƣ ngành Bảo Vệ Thực Vật Giáo viên hƣớng dẫn: PGS.TS Lê Đình Đơn Tháng 08/2013 ii LỜI CẢM TẠ Con xin thành kính khắc ghi cơng ơn ni dạy cha mẹ cho có đƣợc nhƣ ngày hôm Xin chân thành gửi lời cảm tạ đến:  Ban Giám Hiệu Trƣờng Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, ban chủ nghiệm Khoa Nơng Học, tất quý thầy cô truyền đạt kiến thức cho tơi  PGS.TS Lê Đình Đơn hƣớng dẫn tận tình cho tơi suốt q trình thực tập giúp tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp  Ban Giám đốc, phòng nhân sự,bác Phạm Hùng Vỹ trƣởng phòng khuyến nơng, cơ, cơng tác phòng khuyến nơng, anh kiểm sốt viên trạm hỗ trợ,tận tình dẫn, cung cấp tài liệu tham khảo nghiên cứu, tạo điều kiện thuận lợi cho thực tốt đề tài  Các anh, chị, bạn sinh viên làm việc, thực tập nghiên cứu nhà A1 Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học Môi trƣờng – Trƣờng Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh hết lòng giúp đỡ chia sẻ động viên suốt thời gian thực khóa luận  Các bạn bè thân yêu lớp Bảo Vệ Thực Vật khóa 35 chia sẻ vui buồn thời gian học, để lại kỷ niệm đẹp thời sinh viên, nhƣ hỗ trợ, giúp đỡ thời gian thực tập Thành phố Hồ Chí Minh, tháng năm 2013 Nguyễn Tây Khoa iii TÓM TẮT Nguyễn Tây Khoa – Trƣờng Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh – tháng 08/2013 “Khảo sát biến động bệnh Leaf Scald số giống mía Thái Lan vùng nguyên liệu Công ty Cổ phầnBourbon Tây Ninh nghiên cứu tác nhân gây bệnh” Giáo viên hƣớng dẫn: PGS.TS Lê Đình Đơn Đề tài tiến hành từ 11/3/2013 đến 11/8/2013 Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học Môi trƣờng –Trƣờng Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh.Đối tƣợng nghiên cứu vi khuẩn Xanthomonas albilineansgây bệnh Leaf Scald (thân đâm chồi) mía tỉnh Tây Ninh Sau điều tra tình hình bệnh hại tiến hành thu thập mẫu bệnh, phân lập tác nhân vi khuẩn môi trƣờng PGA môi trƣờng chọn lọc gồm YDC, MS.Thực thử nghiệm phản ứng sinh hóa Khi tìm đƣợc dòng vi khuẩn gây bệnh tiến hành chủng vi khuẩn ngƣợc lại lên mía bệnh điều kiện nhà lƣới Kết trình điều tra cho thấy giống mía nhiễm bệnh với tỷ lệ thấp: KK3 (5,57%), K95-156 (3,73%), KPS01-25 (2,01 %), giống K95-84 K2000-89 không nhiễm bệnh Sau phân lập xác định dòng vi khuẩn gây bệnh Chủng bệnh phƣơng pháp bơm kim tiêm, cắt đầu lá, châm kim có phƣơng pháp bơm kim tiêm xuất triệu chứng sọc trắng đặc trƣng, giống nhiễm bệnh với tỷ lệ tƣơng đối cao: KK3 (83,33 %), K95-156 (66,67 %), KPS01-25 (41,67 %), K95-84 (33,33 %), K2000-89 (75 %) Xác định đƣợc dòng vi khuẩn phân lập từ mẫu bệnh thu thập huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh có tỷ lệ nhiễm cao iv MỤC LỤC Trang Trang tựa i Lời cảm tạ ii Tóm tắt iii Mục lục iv Danh sách chữ viết tắt vii Danh sách bảng viii Danh sách hình ix Chƣơng MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích đề tài 1.3 Yêu cầu đề tài 1.4 Giới hạn đề tài Chƣơng TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Sơ lƣợc mía 2.1.1 Lịch sử phát 2.1.2 Phân loại 2.1.3 Nguồn gốc phân bố 2.1.4 Đặc điểm sinh trƣởng 2.1.4.1 Nhiệt độ 2.1.4.2 Ánh sáng 2.1.4.3 Độ ẩm 2.1.4.4 Độ cao .5 2.1.4.5 Đất trồng 2.1.5 Đặc điểm thực vật học 2.1.5.1 Thân mía 2.1.5.2 Rễ mía .6 2.1.5.3 Lá mía 2.1.5.4 Hoa hạt mía v 2.1.6 Giá trị kinh tế 2.1.7 Nhân giống 2.1.8 Sản lƣợng 2.7 Một số giống mía Thái Lan địa bàn tỉnh Tây Ninh 10 2.7.1 K95-84 (K90-79 x K84-200) 10 2.7.2 K95-156 (PL310 x Uthong 1) 11 2.7.8 Khonkaen (85-2-352 x K84-200) 11 2.7.9 KPS01-25 (KPS94-13 x U Thong 3) 12 2.7.10 K2000-89 (K84-200 x K83-74) 12 2.8 Bệnh mía 13 2.9 Bệnh thân đâm chồi mía 14 2.9.1 Giới thiệu 14 2.9.3 Triệu chứng 14 2.9.3.1 Triệu chứng 14 2.9.3.2 Giai đoạn tiềm ẩn giai đoạn che khuất 15 2.9.4 Đặc tính sinh vật học dịch tể học 16 2.9.5 Biện pháp phòng trừ 16 2.9.6 Phản ứng sinh hóa 17 Chƣơng VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 18 3.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu 18 3.1.1 Thời gian nghiên cứu 18 3.1.2 Địa điểm nghiên cứu 18 3.2 Vật liệu nghiên cứu 18 3.2.1 Đối tƣợng nghiên cứu 18 3.2.2 Trang thiết bị, dụng cụ 18 3.2.3 Hóa chất 19 3.3 Nội dung nghiên cứu 21 3.4 Phƣơng pháp nghiên cứu 21 3.4.1Điều tra đồng 21 3.4.2 Xác định tác nhân gây bệnh 22 3.4.2.1 Phân lập tác nhân gây bệnh 22 vi 3.4.2.2 Xác định gram 22 3.4.2.3 Xác định dòng vi khuẩn 23 3.4.2.4 Thử sinh hóa phản ứng sinh hóa kit sinh hóa IDS 14 GNR 25 3.4.2.5 Đếm mật số vi khuẩn phƣơng pháp Blot Counting 27 3.4.2.6 Chủng bệnh nhân tạo 27 3.4.2.7 Phân lập lại mẫu chủng bệnh 29 3.5 Xử lý số liệu 29 Chƣơng KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 30 4.1 Kết điều tra tình hình bệnh ngồi đồng ruộng 30 4.2 Triệu chứng bệnh thân đâm chồi 30 4.3 Kết phân lập 34 4.4 Xác định gram vi khuẩn 35 4.5 Nuôi cấy quan sát vi khuẩn môi trƣờng YDC, MS 36 4.6 Thực phản ứng sinh hóa kit sinh hóa IDS 14 GNR 36 4.7 Xác định mật số vi khuẩn phƣơng pháp Blot Counting 39 4.8 Kết chủng bệnh 41 4.8.1 Kết phƣơng pháp chủng bệnh 41 4.8.2Theo dõi kết chủng bệnh phƣơng pháp kim tiêm 41 4.9Kết phân lập lại 43 Chƣơng KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 44 5.1Kết luận 44 5.2 Đề nghị 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO 45 PHỤ LỤC 47 PHỤ LỤC 51 vii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT µl : micro lit CCS : Commercial content sugar fomular Chỉ số lƣợng đƣờng thƣơng phẩm lấy từ mía CP : Cổ phần ĐC : Đối chứng DMC : Huyện Dƣơng Minh Châu DT : Diện tích MS : Miller- Schroth PGA : Potato Glucose Agar REP : Lần lập lại STT : Số thứ tự TB : Trung bình TX : Thị xã YDC :Yeast extract-dextrose-CaCO3 viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 1.1 Thống kê nhóm tác nhân gây bệnh số lƣợng bệnh xảy mía (Hà Đình Tuấn, 2004) 13 Bảng 2.1 Ký hiệu giếng thử nghiệm bảng nhựa 17 Bảng 3.1 Hƣớng dẫn đọc kết thử nghiệm sinh hóa 26 Bảng 4.1 Tỷ lệ bệnh (%) thân đâm chồi huyện điều tra 30 Bảng 4.2 Các mẫu bệnh thu thập từ ruộng mía nơng dân 34 Bảng 4.3 Đặc điểm dòng vi khuẩn 35 Bảng 4.4 Kết thử nghiệm sinh hóa dòng vi khuẩn 37 Bảng 4.5 Xác định mật số vi khuẩn 40 Bảng 4.5 Tỷ lệ nhiễm bệnh giống mía sau 15 ngày chủng bệnh 42 Bảng 4.6 Tỷ lệ nhiễm bệnh dòng vi khuẩn 43 ix DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 4.1 Triệu chứng bệnh xuất 31 A, B: Triệu chứng sọc trắng ; C: Triệu chứng bỏng ; D: Triệu chứng bị héo rũ, chết đột ngột 31 Hình 4.2 Triệu chứng bệnh thân 32 Hình 4.3 Phân biệt triệu chứng bệnh gây hại sâu đục thân 33 Hình 4.4 Triệu chứng bệnh đỉnh sinh trƣởng 33 Hình 4.5 Đặc điểm khuẩn lạc môi trƣờng PGA 34 Hình 4.6 Kết thử gram 35 Hình 4.7 Vi khuẩn mơi trƣờng chọn lọc 36 Hình 4.8 Kết thử phản ứng sinh hóa 39 Hình 4.9 Khuẩn lạc Xanthomonas albilineans dòng D4 mơi trƣờng PGA sau 48 ni cấy (ở nhiệt độ phòng) 40 Hình 4.10 Các phƣơng pháp chủng bệnh 41 Hình 4.11 Triệu chứng bệnh sau chủng phƣơng pháp bơm kim tiêm 42 Hình 4.12 Đặc điểm khuẩn lạc phân lập từ mẫu chủng bệnh 43 Hình Các giống mía điều tra 47 Hình Đo điểm điều tra 48 Hình Chủng bệnh phƣơng pháp bơm kim tiêm 48 Hình Chủng bệnh phƣơng pháp châm kim 49 Hình Chủng bệnh phƣơng pháp cắt đầu 49 Hình Bộ nhuộm gram 50 Hình7 Bộ Kit thử sinh hóa IDS 14 GNR 50 41 4.8 Kết chủng bệnh 4.8.1 Kết phƣơng pháp chủng bệnh Kết chủng bệnh phƣơng có phƣơng pháp bơm kim tiêm có xuất triệu chứng bệnh Nên theo dõi tính đƣợc tỷ lệ dựa theo phƣơng pháp bơm kim tiêm Hình 4.10Các phƣơng pháp chủng bệnh A: Phƣơng pháp bơm kim tiêm; B: Phƣơng pháp cắt lá;C: Phƣơng pháp châm kim 4.8.2 Theo dõi kết chủng bệnh phƣơng pháp kim tiêm Sau thời gian chủng bệnh 10-15 ngày bắt đầu xuất triệu chứng sọc trắng Ban đầu xuất non mọc, sọc mờ dọc gân sau rõ lên, cólá mọc lên bị rách xuất sọc sớm lúc đâm kim gần đỉnh sinh trƣởng bị vết thƣơng, xung quanh vết kim đâm có vệt trắng Sau khoảng 25 ngày số bắt đầu có biểu cháy, xuống từ mép vô Kết sau khỉ chủng bệnh phƣơng pháp bơm kim tiêm giống có biểu triệu chứng bệnh với tỷ lệ tƣơng đối cao, giống KK3 bệnh nhiều tỷ lệ 83,33 %, giống K95-84 bệnh thấp 33,33 %.So sánh với kết điều tra cho thấy giống K2000-89 giống ban đầu điều tra khơng nhiễm bệnh,sau chủng bệnh có tỷ lệ nhiễm bệnh cao 75 % 42 Hình 4.11Triệu chứng bệnh sau chủng phƣơng pháp bơm kim tiêm A, B, C: Triệu chứng sọc trắng ; D: Triệu chứng cháy Bảng 4.5Tỷ lệ nhiễm bệnh giống mía sau 15 ngày chủng bệnh Giống mía K95-156 KK3 KPS01-25 K95-84 K2000-89 Đối chứng Số chủng 12 12 12 12 12 Số nhiễm 10 Tỷ lệ bệnh (%) 66,67 83,33 41,67 33,33 75,00 0,00 43 Dòng vi khuẩn D1 phân lập từ mẫu bệnh lấy huyện Châu Thành có tỷ lệ nhiễm cao 100 %, dòng D3, D4 phân lập từ mẫu bệnh lấy huyện Tân Châu Tân Biên có tỷ lệ thấp 60 % Bảng 4.6Tỷ lệ nhiễm bệnh dòng vi khuẩn Dòng vi khuẩn D1 D2 D3 D4 ĐC Số chủng 15 15 15 15 Số nhiễm 15 11 9 Tỷ lệ nhiễm (%) 100,00 73,33 60,00 60,00 0,00 4.9 Kết phân lập lại Mẫu bệnh đƣợc phân lập lại sau chủng cho kết giống khuẩn lạc vi khuẩn phân lập ban đầu.Xuất dòng vi khuẩn có đặc điểm vàng nhạt, vàng đậm Sau phân lập cấy chuyền lần cho thấy đặc điểm khuẩn lạc đặc trƣng, hình 4.14 Hình 4.12Đặc điểm khuẩn lạc phân lập từ mẫu chủng bệnh 44 Chƣơng KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Điều tra giống mía Thái Lan có giống mía bị nhiễm bệnh với tỷ lệ thấp KK3 (5,57%), K95-156 (3,73%), KPS01-25 (2,01 %), giống K95-84 K200-89 không nhiễm bệnh Phân lập mẫu bệnh thu thập đồng chọn dòng chủng ngƣợc lại mía bệnh điều kiện nhà lƣới.Kết phƣơng pháp chủng có tác nhân xâm nhập có phƣơng pháp bơm kim tiêm xuất triệu chứng sọc trắng đặc trƣng Theo dõi kết phƣơng pháp bơm kim tiêm , giống mía nhiễm bệnh với tỷ lệ tƣơng đối cao, giống KK3 (83,33 %), giống K95-156 (66,67 %), giống KPS01-25 ( 33,33 %), K2000-89 (75 %) So sánh kết chủng bệnh với kết điều tra cho thấy giống mía K2000-89 có biểu mẫn cảm với bệnh, cần có thêm nhiều nghiên cứu, đề hƣớng canh tác Kết phân lập lạicác mẫu bệnh xuất khuẩn lạc vi khuẩn có đặc điểm giống ban đầu, kết luận xác định tác nhân gây bệnh thân đâm chồi vi khuẩn Xanthomonas albilineans 5.2 Đề nghị Tổ chức hội thảo, khuyến cáo đến nơng dân khả nguy hiểm bệnh, có biên pháp phòng bệnh thích hợp Triển khai điều tra nhiều huyện, nhiều giống mía khác giai đoạn phát triển Nghiên cứu tìm biện pháp trừ bệnh hiệu Nghiên cứu lai tạo giống chống chịu, nhiễm bệnh để phát triển trồng mía đạt suất chất lƣợng cao Nghiên cứu thêm sinh học phân tử để xác định xác dòng vi khuẩn 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt Cao Anh Đƣơng, 2012 Tài liệu tập huấn dịch hại mía biện pháp phòng trừ.Tài liệu tập huấn khuyến nông – Công ty Cổ phần Bourbon Tây Ninh Trần Thị Ngọc Hiền (2011) Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến quy trình tăng sinh Bacillus subtilis Rd2.11 đánh giá tác động sản phẩm B sutilis Rd2.11 lỏng lên phát triển dưa leo (Cucumis sativus L.) Luận văn thạc sĩ Công nghệ sinh học, Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh, trang 35-36 Nguyễn Anh Khoa, 2006 Phát bệnh khảm mía kỹ thuật ELISA bước đầu nghiên cứu phát bệnh cằn mía gốc kỹ thuật PCR Luận văn tốt nghiệp kỹ sƣ Công nghệ sinh học, Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh Philippe ROTT, 1998 Bệnh mía Việt Nam, Báo cáo cơng tác Cơng ty Đường Quảng Ngãi Hà Đình Tuấn, 2004 Điều tra thành phần hại mía số giống nhập nội khảo sát diễn biến bệnh hại quan trọng vùng mía ngun liệu vùng Đơng Nam Bộ Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Nguyễn Huy Ƣớc, 1994 Kỹ thuật trồng mía Nhà xuất Nơng nghiệp Nguyễn Thị Kim Oanh, Phạm Hùng Vĩ, 2001.Sổ tay bệnh hại mía.Ban khuyến nơng-Cơng ty Cổ phần Bourbon Tây Ninh Trần Linh Thƣớc (2003) Phương pháp phân tích vi sinh vật nước, thực phẩm mỹ phẩm Nhà xuất giáo dục, 231 trang QCVN 01-38 : 2010/BNNPTNT, 2010 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phương pháp điều tra phát dịch hại trồng 10 Sổ tay trồng mía, 2011-2012 Cơng ty Cổ phần Bourbon Tây Ninh 11 Công ty Cổ Phần Đƣờng Biên Hòa-Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Mía Đƣờng 6/2011 Sổ tay: Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) mía Tài liệu nƣớc ngồi 12 N W Schaad, 1988, Laboratory Guide for Identification of Plant Pathogenic Bacteria, APS Press, pp.4 46 13 Saumtally.AS ; Dookun-Saumtally.A, 2004 Leaf Scald of Sugarcane: A Disease of Worldwide Importance Tài liệu từ Internet 14 Tài liệu mía, 2013 15 Tin tức baovecaytrong.com “Cây mía” Truy cập ngày 20 tháng năm 2013 16 Tài liệu bệnh thân đâm chồi (hại mía), 2012 47 PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH THÍ NGHIỆM Hình Các giống mía điều tra 48 Hình 2Đo điểm điều tra Hình Chủng bệnh phƣơng pháp bơm kim tiêm 49 Hình Chủng bệnh phƣơng pháp châm kim Hình 5Chủng bệnh phƣơng pháp cắt đầu 50 Hình Bộ nhuộm gram Hình7 Bộ Kit thử sinh hóa IDS 14 GNR 51 PHỤ LỤC 2.1 Mẫu phiếu điều tra tình hình bệnh đồng Tỷ lệ bệnh điều tra bệnh thân đâm chồi ∑ Cây bệnh/ ∑ Cây điều tra Ngày điều tra Trạm Ruộng Giống Tỷ lệ Đánh Điểm Điểm Điểm Điểm Điểm bệnh giá (%) 52 2.2 Danh sách ruộng nông dân điều tra Stt Tên Nông Dân Trạm Địa Điểm Giố ng DT Ngày trồ ng (ha) Phan Văn Bùng 01 Tân Hƣng - Tân Châu K95-84 28/12/2012 Nguyễn Thi ̣Ấm 01 Tân Hƣng - Tân Châu K95-84 15/12/2012 Nguyễn Văn Vƣng 01 Tân Hƣng - Tân Châu K95-84 16/12/2012 Trầ n Văn Minh 01 Tân Phú - Tân Châu KPS-0125 09/01/2013 1.8 Đỗ Thanh Trung 01 Tân Hƣng - Tân Châu KPS-0125 20/12/2012 0.5 Trầ n Thi ̣Đơn Trầ n Thi ̣Gói 01 Tân Hƣng - Tân Châu KPS-0125 31/12/2012 0,5 0,5 Phan Thi ̣Lùng 01 Tân Hƣng - Tân Châu KK3 20/12/2012 3.3 Dƣơng Văn Nƣ̃ 01 Thạnh Tân - TX Tây Ninh KK3 31/12/2012 Ngô Văn Bề n 01 Tân Hƣng - Tân Châu KK3 23/12/2012 1.4 10 Trần Thị Niềm 01 Tân Hƣng-Tân Châu K95-156 12/01/2013 11 Lê Thị Mảnh 01 Tân Phú - Tân Châu K95-156 21/01/2013 12 Phạm Minh Châu 01 Tân Hƣng-Tân Châu K95-156 18/11/2012 13 Phạm Văn Xã 01 Tân Hƣng - Tân Châu K2000-89 25/12/2012 0.8 14 Huỳnh Văn Gập 01 Tân Phú - Tân Châu K2000-89 30/12/2012 1.4 15 Nguyễn Văn Sắng 01 Tân Phú - Tân Châu K2000-89 25/12/2012 1.3 16 Nguyễn Văn Phƣớc 07 Phƣớc Ninh - DMC KK3 25/12/2012 0.9 17 Nguyễn Tấn Lực 07 Cầu Khởi - DMC KK3 19/12/2012 0.5 18 Nguyễn Duy Đức 07 Phƣớc Ninh - DMC KK3 17/12/2013 0.5 19 Nguyễn Văn Mỹ 07 Phƣớc Ninh - DMC K95-84 26/12/2012 20 Trần Thị Miêng 07 Phƣớc Ninh - DMC K95-84 28/12/2012 21 Nguyễn Tấn Lực 07 Cầu Khởi - DMC K95-84 20/12/2012 22 Nguyễn Hoàng Sơn 07 Phƣớc Ninh - DMC K2000-89 19/12/2012 23 Nguyễn Duy Đức 07 Phƣớc Ninh - DMC K2000-89 17/12/2012 1.8 24 Nguyễn Văn Trung 07 Phƣớc Ninh - DMC K2000-89 19/01/2013 1.4 53 25 Huỳnh Thị Ngọc Hiền 07 Phƣớc Ninh - DMC K95-156 03/02/2013 1.2 26 Nguyễn Duy Đức 07 Phƣớc Ninh - DMC K95-156 02/01/2013 1.5 27 Trần Thị Hồng 07 Phƣớc Ninh - DMC K95-156 18/12/2012 28 Nguyễn Văn Trung 07 Phƣớc Ninh - DMC KPS-0125 17/01/2013 0.5 29 Nguyễn Văn Cƣờng 07 Phƣớc Ninh - DMC KPS-0125 16/12/2012 1.1 30 Nguyễn Hoài Ân 07 Phƣớc Ninh - DMC KPS-0125 02/02/2013 1.3 31 Võ Hoàng Thống 04 Mỏ Công-Tân Biên KK3 15/12/2012 0.9 32 Lâm Chí Dũng 04 Mỏ Cơng-Tân Biên KK3 23/12/2012 0.5 33 Trần Văn Tâm 04 Tân Phong-Tân Biên KK3 28/01/2013 1.3 34 Nguyễn Tấn Khởi 04 Thạnh Tây-Tân Biên KK3 13/01/2013 0.5 35 Nguyễn Thanh Việt 04 Mỏ Công-Tân Biên K95-84 27/11/2012 1.7 36 Nguyễn Đông Tài 04 Mỏ Công-Tân Biên K95-84 29/01/2013 1.2 37 Nguyễn Thanh Phong 04 Mỏ Công-Tân Biên K95-84 25/12/2012 1.3 38 Trần Tuấn Đạt 04 Tân Phong-Tân Biên KPS-0125 08/01/2013 1.2 39 Lâm Chí Dũng 04 Mỏ Công-Tân Biên KPS-0125 23/12/2012 0.5 40 Bùi Văn Nọn 04 Tân Phong-Tân Biên KPS-0125 27/01/2013 41 Nguyễn Tấn Khởi 04 Thạnh Tây-Tân Biên KPS-0125 13/01/2013 0.5 42 Trần Thanh Thủy 04 Tân Phong-Tân Biên K2000-89 20/12/2012 1.1 43 Võ Văn Quý 04 Tân Phong-Tân Biên K2000-89 13/01/2013 1.4 44 Trần Tuấn Khởi 04 Tân Phong-Tân Biên K2000-89 12/01/2013 1.5 45 Cao Phƣơng Đồng 04 Tân Phong-Tân Biên K95-156 15/01/2013 46 Nguyễn Tấn Khởi 04 Thạnh Tây-Tân Biên K95-156 13/01/2013 0.5 47 Trần Văn Tâm 04 Tân Phong-Tân Biên K95-156 28/12/2012 48 Nguyễn Văn Tốt 04 Tân Phong-Tân Biên K95-156 10/01/2013 1.8 49 Nguyễn Thành Thuận 05 An Cơ-Châu Thành KK3 20/12/2012 1.5 50 Đặng Văn Quyết 05 An Cơ-Châu Thành KK3 25/12/2012 1.5 51 Huỳnh Văn Đẹp 05 An Cơ-Châu Thành KK3 18/12/2013 1.2 54 52 Huỳnh Văn Chánh 05 An Cơ-Châu Thành KPS-0125 24/12/2012 1.2 53 Đặng Văn Quyết 05 An Cơ-Châu Thành KPS-0125 24/12/2012 2.5 54 Trần Văn Giới 05 An Cơ-Châu Thành KPS-0125 19/12/2012 55 Võ Văn Thành 05 An Cơ-Châu Thành K95-156 01/12/2012 1.2 56 Lâm Văn Thôi 05 An Cơ-Châu Thành K95-156 25/11/2012 1.1 57 Nguyễn Thành Trung 05 An Cơ-Châu Thành K95-156 28/12/2012 1.1 58 Ngô Văn Thẳng 05 An Cơ-Châu Thành K2000-89 04/02/2013 2.2 59 Vũ Ngọc Dũng 05 An Cơ-Châu Thành K2000-89 21/12/2012 60 Đỗ Tấn Thành 05 An Cơ-Châu Thành K2000-89 20/12/2012 2.5 61 Nguyễn Thành Hạt 05 An Cơ-Châu Thành K95-84 19/01/2013 1.3 62 Trần Quốc Cảnh 05 An Cơ-Châu Thành K95-84 25/01/2013 1.5 63 Võ Quốc Thiệt 05 An Cơ-Châu Thành K95-84 28/12/2012 1.5 55 2.3 Tỷ lệ bệnh thân đâm chồi điều tra huyện Tỷ lệ bệnh (%) Huyện Giống Lần Lần Lần Lần Lần Lần TB K95-156 3.20 2.81 1.33 1.96 1.80 2.30 2.68 KK3 6.38 6.70 6.20 4.20 5.05 6.95 7.10 KPS01-25 0.90 1.43 2.10 2.40 1.66 2.60 2.22 K95-84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 K2000-89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 K95-156 2.34 1.72 3.33 2.82 3.88 4.32 3.68 KK3 Dƣơng Minh KPS01-25 Châu K95-84 2.26 0.75 2.64 1.90 4.00 4.44 3.20 1.22 0.56 2.18 0.66 1.70 2.11 1.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 K2000-89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 K95-156 1.54 3.40 2.26 3.30 4.52 5.21 4.05 KK3 7.78 6.30 7.60 7.00 6.87 8.15 8.74 0.98 1.58 1.20 1.56 1.50 1.11 1.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 K2000-89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 K95-156 4.41 3.42 2.45 4.10 3.34 4.86 4.52 KK3 4.30 2.43 1.46 1.99 1.57 4.51 3.25 KPS01-25 2.25 1.78 1.57 3.36 1.34 2.31 2.52 K95-84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 K2000-89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Tân Châu Châu KPS01-25 Thành K95-84 Tân Biên ... trợ, giúp đỡ thời gian thực tập Thành phố Hồ Chí Minh, tháng năm 2013 Nguyễn Tây Khoa iii TÓM TẮT Nguyễn Tây Khoa – Trƣờng Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh – tháng 08/2013 “Khảo sát biến... chủng bệnh 3.2.3 Hóa chất Môi trƣờng Môi trƣờng PGA: Thành phần Khoai tây Liều lƣợng 200 g Glucose 20 g Agar 20 g Nƣớc cất lít Khoai tây sau gọt vỏ, cắt miếng, nấu với lít nƣớc cất mềm Cho glucose... VÙNG NGUN LIỆU CƠNG TYCỔ PHẦN BOURBON TÂY NINH VÀ NGHIÊN CỨU TÁC NHÂN GÂY BỆNH Tác giả: NGUYỄN TÂY KHOA Khóa luận đƣợc đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sƣ ngành Bảo Vệ Thực Vật Giáo viên hƣớng
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT BIẾN ĐỘNG BỆNH LEAF SCALD TRÊN MỘT SỐ GIỐNG MÍA THÁI LAN TRONGVÙNG NGUYÊN LIỆU CÔNG TYCỔ PHẦN BOURBON TÂY NINH VÀ NGHIÊN CỨU TÁC NHÂN GÂY BỆNH , KHẢO SÁT BIẾN ĐỘNG BỆNH LEAF SCALD TRÊN MỘT SỐ GIỐNG MÍA THÁI LAN TRONGVÙNG NGUYÊN LIỆU CÔNG TYCỔ PHẦN BOURBON TÂY NINH VÀ NGHIÊN CỨU TÁC NHÂN GÂY BỆNH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay