ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH BỆNH RỈ SẮT (Puccinia sp.) TRÊN CÂY HOA CÖC (Chrysanthemum sp.) VÀ KHẢO SÁT HIỆU LỰC PHÕNG TRỪ BỆNH RỈ SẮT CỦA MỘT SỐ THUỐC HÓA HỌC TẠI ĐÀ LẠT TỈNH LÂM ĐỒNG

117 6 0
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 09:15

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH BỆNH RỈ SẮT (Puccinia sp.) TRÊN CÂY HOA CÖC (Chrysanthemum sp.) VÀ KHẢO SÁT HIỆU LỰC PHÕNG TRỪ BỆNH RỈ SẮT CỦA MỘT SỐ THUỐC HÓA HỌC TẠI ĐÀ LẠT TỈNH LÂM ĐỒNG NGÀNH : BẢO VỆ THỰC VẬT KHÓA : 2009 - 2013 SINH VIÊN THỰC HIỆN: NGUYỄN TÁ CHÍNH Tp Hồ Chí Minh, tháng 08/2013 i ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH BỆNH RỈ SẮT (Puccinia sp.) TRÊN CÂY HOA CÖC (Chrysanthemum sp.) VÀ KHẢO SÁT HIỆU LỰC PHÕNG TRỪ BỆNH RỈ SẮT CỦA MỘT SỐ THUỐC HÓA HỌC TẠI ĐÀ LẠT TỈNH LÂM ĐỒNG Tác giả NGUYỄN TÁ CHÍNH Khóa luận đƣợc đệ trình để đáp ứng yêu cầu thực khóa luận tốt nghiệp để cấp kỹ sƣ ngành Bảo Vệ Thực Vật Giáo viên cán hƣớng dẫn: TS Võ Thị Thu Oanh KS Lại Thế Hƣng KS Nguyễn Văn Tới TP.Hồ Chí Minh, Tháng 08/2013 ii LỜI CẢM ƠN Kính dâng lên ba mẹ sinh thành, yêu thƣơng dạy dỗ nên ngƣời Xin chân thành cảm ơn TS Võ Thị Thu Oanh, KS Lại Thế Hƣng, KS Nguyễn Văn Tới tận tình hƣớng dẫn, giúp đỡ em thực hoàn thành đề tài Xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu Ban Chủ Nhiệm Khoa Nông Học Trƣờng Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho em suốt trình học tập Trân trọng biết ơn q thầy tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức kinh nghiệm quý báu cho em suốt thời gian học tập trƣờng Xin cảm ơn Nguyễn Nam cho mƣợn đất để thực đề tài tất cô chi cục Bảo vệ thực vật Lâm Đồng tận tình giúp đỡ suốt trình thực đề tài Cảm ơn bạn lớp Bảo vệ thực vật K35 chia sẻ khó khăn, buồn vui sống sinh viên trƣờng Đại Học Nông Lâm đầy kỷ niệm TP.HCM, ngày tháng năm 2013 Sinh viên Nguyễn Tá Chính iii TĨM TẮT Nguyễn Tá Chính, Trƣờng Đại học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, tháng năm 2013 ―ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH BỆNH RỈ SẮT (Puccinia sp.) TRÊN CÂY HOA CÖC (Chrysanthemum sp.) VÀ KHẢO SÁT HIỆU LỰC PHÕNG TRỪ BỆNH RỈ SẮT CỦA MỘT SỐ THUỐC HÓA HỌC TẠI ĐÀ LẠT TỈNH LÂM ĐỒNG” Giáo viên cán hƣớng dẫn: TS Võ Thị Thu Oanh, KS Lại Thế Hƣng, KS Nguyễn Văn Tới Tiến hành điều tra tình hình bệnh rỉ sắt từ tháng 1/3/2013 đến 30/4/2013 khảo sát hiệu lực thuốc hóa học từ 1/5/2013 đến cuối tháng 7/2013 Bố trí khảo nghiệm hiệu lực thuốc đồng ruộng theo kiểu khối đầy đủ hoàn toàn ngẫu nhiên Sau 19 ngày tiến hành lấy số liệu phun thuốc lần vào 20 ngày sau trồng, sau lập lại chu kỳ lấy số liệu ngày lần Sau thời gian tiến hành điều tra thực tế, khảo nghiệm hiệu lực thuốc đồng ruộng thu đƣợc số kết quả: Với lợi khí hậu thổ nhƣỡng phù hợp, hoa cúc đƣợc trồng tập trung nhà che plastic, hoa cúc Đà Lạt đƣợc nông dân chủ động bố trí thời vụ đan xen, sản xuất quy mơ lớn để có đủ đƣợc sản phẩm đáp ứng cho nhu cầu tiêu dùng nƣớc quanh năm Các hộ nông dân trồng cúc Đà Lạt tập trung sản xuất hoa cúc đại đóa, sản phẩm hoa cúc đại đóa có nhu cầu thị trƣờng lớn, giá trị thƣơng phẩm cao, cho thu nhập ổn định chủng loại hoa cúc khác Một số chủng loại hoa cúc khác đƣợc nông dân canh tác nhƣ loại cúc tia muỗng, cúc hoa nhỏ tùy thuộc vào yêu cầu đặt hàng thị trƣờng kinh nghiệm sản xuất nông hộ iv Bệnh rỉ sắt hoa cúc trồng Đà Lạt hầu nhƣ xuất quanh năm phát triển mạnh vào tháng đến tháng 10 hàng năm, tháng 4, 8, hàng năm thời điểm bệnh rỉ sắt phát triển mạnh Yếu tố ảnh hƣởng đến bệnh phát triển ẩm độ, ánh sáng Ẩm độ cao, ánh sáng bệnh dễ phát triển mức cao Theo kết bố trí thí nghiệm cho thấy thuốc Sumi eight 12,5 WP Encolenton 25 WP phòng trừ bệnh rỉ sắt hoa cúc kém, hiệu lực thuốc thấp, thời gian trì thuốc ngắn, bệnh phát triển nhanh Thuốc Score 250 EC có hiệu lực phòng trừ tốt so với hai chế phẩm nhƣng chƣa thực mang lại kết cao cho sản xuất hoa cúc, thuốc có hiệu lực cao nhƣng hiệu lực kéo dài sau – ngày sau xử lý, bệnh phát triển tiếp Nghiệm thức xử lý Tilt super 300 EC thể hiệu lực phòng trừ bệnh rỉ sắt tốt với việc khống chế có hiệu bệnh suốt giai đoạn sinh trƣởng phát triển trồng, hạn chế đƣợc bệnh phát triển sau phun, hiệu lực thuốc kéo dài Thuốc Sumi eight 12,5 WP có ảnh hƣởng định đến sinh trƣởng phát triển cần ý đến liều lƣợng sử dụng, ngừng sinh trƣởng phun nồng độ cao v MỤC LỤC Trang Trang tựa i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii DANH MỤC BẢNG ix DANH MỤC HÌNH x DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT xi Chƣơng 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3 Yêu cầu 1.4 Phạm vi nghiên cứu Chƣơng 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Tình hình ngành sản xuất hoa cắt cành giới 2.1.1 Tình hình chung 2.1.2 Sản xuất hoa cúc cắt cành 2.2 Tình hình ngành sản xuất hoa cắt cành Việt Nam 2.2.1 Tình hình chung 2.2.2 Sản xuất hoa cúc cắt cành 10 2.3 Đặc điểm tự nhiên kinh tế xã hội thành phố Đà Lạt 11 2.3.1 Điều kiện tự nhiên 11 2.3.1.1 Vị trí địa lý 11 2.3.1.2 Điều kiện khí hậu 12 2.3.1.3 Điều kiện thổ nhƣỡng 12 2.3.2 Điều kiện kinh tế xã hội 13 2.3.2.1 Các hoạt động kinh tế 13 vi 2.3.2.2 Dân số lao động 13 2.4 Hoạt động ngành nông nghiệp Đà Lạt 14 2.4.1 Sản xuất rau, hoa, quả… 14 2.4.2 Sản xuất hoa cắt cành 14 2.4.2.1 Những thành tựu 15 2.4.2.2 Những hạn chế 16 2.4.3 Sản xuất hoa cúc Đà Lạt 17 2.5 Đặc điểm hoa cúc 18 2.5.1 Đặc điểm phân loại học 18 2.5.2 Đặc điểm sinh học thực vật 21 2.5.2.1 Rễ 21 2.5.2.2 Thân 21 2.5.2.3 Lá 21 2.5.2.4 Hoa 21 2.5.2.5 Quả 21 2.5.3 Quy trình canh tác 22 2.5.3.1 Giống tiêu chuẩn giống Lâm Đồng 22 2.5.3.2 Chuẩn bị đất 22 2.5.3.3 Kỹ thuật trồng chăm sóc 22 2.5.3.4 Phân bón cách bón phân 24 2.5.3.5 Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật 27 2.5.3.6 Thu hoạch, xử lý bảo quản sau thu hoạch 34 2.6 Bệnh rỉ sắt hoa cúc 35 2.7 Các loại thuốc hóa học sử dụng bố trí thí nghiệm đồng ruộng 36 2.7.1 Tilt super 300 EC 36 2.7.2 Sumi eight 12,5 WP 37 2.7.3 Score 250 EC 37 2.7.4 Encoleton 25 WP 38 Chƣơng 3: VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 39 vii 3.1 Điều tra thực trạng tình hình bệnh rỉ sắt hoa cúc thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng 39 3.1.1 Thời gian địa điểm 39 3.1.2 Vật liệu 39 3.1.3 Phƣơng pháp thí nghiệm tiêu theo dõi 39 3.1.3.1 Đối tƣợng nghiên cứu 39 3.1.3.2 Nội dung điều tra vấn 40 3.1.3.3 Chỉ tiêu theo dõi 40 3.2 Khảo sát hiệu lực phòng trừ bệnh rỉ sắt hoa cúc số thuốc hóa học thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng 42 3.2.1 Thời gian địa điểm 42 3.2.2 Điều kiện khu thí nghiệm 42 3.2.2.1 Đất đai 42 3.2.2.3 Thời tiết khí hậu 42 3.2.3 Vật liệu 43 3.2.4 Bố trí thí nghiệm đồng ruộng 44 3.2.5 Phƣơng pháp tiêu theo dõi 46 3.2.6 Phƣơng pháp xử lý số liệu 47 Chƣơng 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 48 4.1 Kết điều tra nông hộ trồng cúc 48 4.1.1 Thông tin chung 48 4.1.1.1 Trình độ văn hóa trình độ chun mơn 48 4.1.1.2 Số lớp khuyến nông hộ tham dự 48 4.1.2 Hiện trạng sản xuất hoa cúc nông hộ 49 4.1.2.1 Số vụ hoa cúc canh tác 49 4.1.2.2 Chủng loại giống hoa cúc sử dụng 50 4.1.2.3 Nguồn nƣớc sử dụng canh tác hoa cúc 51 4.1.2.4 Thời vụ gieo trồng cúc 52 4.1.2.5 Tình hình bệnh rỉ sắt hoa cúc 52 viii 4.1.2.6 Các biện pháp áp dụng hạn chế bệnh rỉ sắt 53 4.1.2.7 Kết sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phòng trừ bệnh rỉ sắt 53 4.1.2.8 Chủng loại thuốc bảo vệ thực vật đƣợc sử dụng 54 4.1.3 Tình hình sản xuất hoa cúc hộ khảo sát 54 4.1.3.1 Sinh trƣởng phát triển 54 4.1.3.2 Mật độ khoảng cách trồng vƣờn 55 4.1.3.3 Vệ sinh đồng ruộng 55 4.1.3.4 Giai đoạn hoa cúc dễ bị nhiễm bệnh rỉ sắt 55 4.1.3.5 Các loại thuốc BVTV dùng để phòng trừ bệnh rỉ sắt hoa cúc Đà Lạt 56 4.1.3 Kết khảo sát tình hình diễn biến bệnh rỉ sắt hoa cúc 57 4.2 Khảo sát hiệu lực thuốc đồng ruộng 58 4.2.1 Ảnh hƣởng thuốc thí nghiệm đến sinh trƣởng hoa cúc 58 4.2.2 Số trung bình 59 4.2.3 Số bệnh trung bình 60 4.2.4 Tỉ lệ bệnh trung bình 61 4.2.5 Chỉ số bệnh trung bình 62 4.2.6 Hiệu lực thuốc sử dụng thí nghiệm 63 4.3 Lƣợng tốn chi phí hiệu phòng trừ bệnh rỉ sắt hoa cúc 65 4.4 Thảo luận 66 Chƣơng 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 69 5.1 Kết luận 69 5.2 Đề nghị 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO 70 PHỤ LỤC 72 Phụ lục 1: Mẫu điều tra bệnh rỉ sắt 72 Phụ lục 2: Bảng số liệu, anova phân hạng 76 Phụ lục 3: Danh mục thuốc nông dân sử dụng đồng ruộng 102 Phụ lục 4: Lƣợng tốn chi phí sản xuất hoa cúc thƣơng phẩm (tính 1000 m2) 103 ix DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 2.1 Tổng doanh thu nƣớc tiêu thụ hoa năm 2008 Bảng 2.2 Diện tích, giá trị sản lƣợng hoa – cảnh 2004 Bảng 3.1 Diễn biến khí hậu, thời tiết thời gian tiến hành thí nghiệm 42 Bảng 3.2 Liều lƣợng thuốc dùng thí nghiệm đồng ruộng 44 Bảng 3.3 Bố trí thí nghiệm ngồi đồng ruộng 45 Bảng 4.1 Trình độ văn hóa 48 Bảng 4.2 Số lớp khuyến nông hộ tham dự 48 Bảng 4.3 Số vụ hoa cúc canh tác nông hộ 49 Bảng 4.4 Các biện pháp áp dụng để hạn chế bệnh rỉ sắt đồng ruộng 53 Bảng 4.5 Mật độ khoảng cách trồng hoa cúc vƣờn 55 Bảng 4.6 Giai đoạn sinh trƣởng hoa cúc dễ bị nhiễm bệnh rỉ sắt 56 Bảng 4.7 Các loại thuốc BVTV dùng phòng bệnh rỉ sắt Đà Lạt 56 Bảng 4.8 Ảnh hƣởng thuốc thí nghiệm đến chiều cao giai đoạn 19-75 NST 58 Bảng 4.9 Ảnh hƣởng thuốc thí nghiệm đến số trung bình thời gian theo dõi 59 Bảng 4.10 Số bị bệnh qua thời gian theo dõi 60 Bảng 4.11 Ảnh hƣởng thuốc thí nghiệm đến TLB% rỉ sắt hoa cúc thời gian theo dõi 61 Bảng 4.12 Ảnh hƣởng thuốc thí nghiệm đến CSB% rỉ sắt hoa cúc thời gian theo dõi 62 Bảng 4.13 Hiệu kỹ thuật loại thuốc sử dụng thí nghiệm 64 Bảng 4.14 Hiệu kinh tế sau thu hoạch ruộng thí nghiệm 65 Bảng 4.15 Lƣợng tốn chi phí sản xuất cúc thƣơng phẩm (tính 1000m2) 65 90 lll 4.21 2.104 0.41 0.6747 nt 1023.09 255.772 50.27 0.0000 Error 40.71 5.088 Non-additivity 0.13 0.133 0.02 Residual 40.57 5.796 -Total 14 1068.00 -Grand Mean= 42.494 Grand Sum= 637.410 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 5.31% LSD value = 6.180 Original Order Mean = 32.24 Mean = 42.79 Mean = 36.52 Mean = 44.40 Mean = 56.51 at alpha = 0.010 Ranked Order C Mean = 56.51 B Mean = 44.40 C Mean = 42.79 B Mean = 36.52 A Mean = 32.24 A B B C C TỶ LỆ TRUNG BÌNH LÁ BỆNH 64 NST Chuyển đổi số liệu sang dạng arcsin x trƣớc phân tích ANOVA TLB (%) Nghiệm Số liệu trƣớc chuyển đổi thức Số liệu sau chuyển đổi LLL1 LLL2 LLL3 TB LLL1 LLL2 LLL3 TB Tilt super 27,42 28,35 27,04 27,60 31,58 32,17 31,33 31,69 Sumi eight 45,25 44,68 45,11 45,01 42,28 41,95 42,19 42,14 Score 38,46 28,08 32,64 33,06 38,33 32,00 34,84 35,06 Encoleton 43,89 44,57 42,86 43,77 41,49 41,88 40,89 41,42 Đối chứng 55,95 63,93 72,55 64,15 48,42 53,09 58,40 53,30 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 4.99 2.495 0.30 0.7468 nt 823.20 205.801 24.98 0.0001 Error 65.91 8.239 Non-additivity 19.86 19.859 3.02 Residual 46.05 6.579 -Total 14 894.10 -Grand Mean= 40.723 Grand Sum= 610.840 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 7.05% LSD value = 7.864 Original Order Mean = 31.69 Mean = 42.14 Mean = 35.05 Mean = 41.42 at alpha = 0.010 Ranked Order C Mean = 53.30 B Mean = 42.14 BC Mean = 41.42 B Mean = 35.05 A B B BC 91 Mean = 53.30 A Mean = 31.69 C TỶ LỆ TRUNG BÌNH LÁ BỆNH 74 NST Chuyển đổi số liệu sang dạng arcsin x trƣớc phân tích ANOVA TLB (%) Nghiệm Số liệu trƣớc chuyển đổi thức Số liệu sau chuyển đổi LLL1 LLL2 LLL3 TB LLL1 LLL2 LLL3 TB Tilt super 31,12 29,67 28,16 29,65 33,91 33,00 32,05 32,99 Sumi eight 53,13 56,78 51,53 53,81 46,79 48,90 45,88 47,19 Score 38,58 41,18 39,11 39,62 38,40 39,92 38,71 39,01 Encoleton 60,11 51,53 48,77 53,47 50,83 45,88 44,29 47,00 Đối chứng 63,59 69,35 84,43 72,46 52,88 56,39 66,76 58,68 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 2.56 1.280 0.08 0.9264 nt 1128.13 282.033 17.00 0.0006 Error 132.70 16.587 Non-additivity 55.68 55.683 5.06 Residual 77.01 11.002 -Total 14 1263.39 -Grand Mean= 44.973 Grand Sum= 674.590 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 9.06% LSD value = 11.16 Original Order Mean = 32.98 Mean = 47.19 Mean = 39.01 Mean = 47.00 Mean = 58.67 at alpha = 0.010 Ranked Order C Mean = 58.67 B Mean = 47.19 BC Mean = 47.00 B Mean = 39.01 A Mean = 32.98 A B B BC C CHỈ SỐ BỆNH TRUNG BÌNH 19 NST Chuyển đổi số liệu sang dạng bậc X+0.5 trƣớc phân tích ANOVA CSB (%) Nghiệm Số liệu trƣớc chuyển đổi thức Số liệu sau chuyển đổi LLL1 LLL2 LLL3 TB LLL1 LLL2 LLL3 TB Tilt super 4,56 4,27 3,75 4,20 2,25 2,18 2,06 2,17 Sumi eight 5,77 5,20 4,57 5,18 2,50 2,39 2,25 2,38 Score 4,06 4,31 3,86 4,08 2,13 2,19 2,09 2,14 Encoleton 5,88 4,48 4,78 5,05 2,53 2,23 2,30 2,35 92 Đối chứng 6,76 5,41 6,01 6,06 2,69 2,43 2,55 2,56 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.08 0.040 5.66 0.0293 nt 0.36 0.089 12.48 0.0016 Error 0.06 0.007 Non-additivity 0.01 0.009 1.26 Residual 0.05 0.007 -Total 14 0.49 -Grand Mean= 2.318 Grand Sum= 34.770 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 3.65% LSD value = 0.2292 Original Order Mean = 2.160 Mean = 2.380 Mean = 2.130 Mean = 2.350 Mean = 2.550 at alpha = 0.010 Ranked Order BC Mean = 2.550 AB Mean = 2.380 C Mean = 2.350 ABC Mean = 2.160 A Mean = 2.130 A AB ABC BC C CHỈ SỐ BỆNH TRUNG BÌNH 26 NST Chuyển đổi số liệu sang dạng bậc X+0.5 trƣớc phân tích ANOVA CSB (%) Nghiệm Số liệu trƣớc chuyển đổi thức Số liệu sau chuyển đổi LLL1 LLL2 LLL3 TB LLL1 LLL2 LLL3 TB Tilt super 4,90 4,48 4,36 4,58 2,32 2,23 2,20 2,25 Sumi eight 6,74 6,65 6,36 6,58 2,69 2,67 2,62 2,66 Score 5,41 5,27 5,26 5,31 2,43 2,40 2,40 2,41 Encoleton 7,20 6,14 6,63 6,66 2,78 2,58 2,67 2,67 Đối chứng 9,35 9,42 9,77 9,51 3,14 3,15 3,21 3,16 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.01 0.006 2.21 0.1716 nt 1.45 0.363 132.93 0.0000 Error 0.02 0.003 Non-additivity 0.00 0.004 1.37 Residual 0.02 0.003 -Total 14 1.49 93 Grand Mean= 2.633 Grand Sum= Coefficient of Variation= 1.98% LSD value = 0.1501 Original Order Mean = 2.250 Mean = 2.660 Mean = 2.410 Mean = 2.670 Mean = 3.160 39.490 Total Count= at alpha = 0.010 Ranked Order D Mean = 3.160 B Mean = 2.670 C Mean = 2.660 B Mean = 2.410 A Mean = 2.250 15 A B B C D CHỈ SỐ BỆNH TRUNG BÌNH 33 NST Chuyển đổi số liệu sang dạng bậc X+0.5 trƣớc phân tích ANOVA CSB (%) Nghiệm Số liệu trƣớc chuyển đổi thức Số liệu sau chuyển đổi LLL1 LLL2 LLL3 TB LLL1 LLL2 LLL3 TB Tilt super 5,92 6,01 5,29 5,74 2,53 2,55 2,41 2,50 Sumi eight 11,08 8,75 7,42 9,08 3,40 3,04 2,81 3,09 Score 7,15 6,79 6,18 6,70 2,77 2,70 2,58 2,68 Encoleton 9,02 8,50 10,06 9,20 3,09 3,00 3,25 3,11 Đối chứng 12,29 11,47 14,34 12,70 3,58 3,46 3,85 3,63 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.04 0.021 0.60 0.5694 nt 2.31 0.578 16.70 0.0006 Error 0.28 0.035 Non-additivity 0.00 0.000 0.00 Residual 0.28 0.040 -Total 14 2.63 -Grand Mean= 3.001 Grand Sum= 45.020 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 6.20% LSD value = 0.5125 Original Order Mean = 2.490 Mean = 3.080 Mean = 2.680 Mean = 3.110 Mean = 3.630 at alpha = 0.010 Ranked Order C Mean = 3.630 B Mean = 3.110 BC Mean = 3.080 B Mean = 2.680 A Mean = 2.490 A B B BC C CHỈ SỐ BỆNH TRUNG BÌNH 40 NST Chuyển đổi số liệu sang dạng bậc X+0.5 trƣớc phân tích ANOVA Nghiệm thức CSB (%) Số liệu trƣớc chuyển đổi Số liệu sau chuyển đổi 94 LLL1 LLL2 LLL3 TB LLL1 LLL2 LLL3 TB Tilt super 6,60 8,28 7,46 7,45 2,66 2,96 2,82 2,82 Sumi eight 14,68 10,18 14,91 13,25 3,90 3,27 3,93 3,70 Score 11,26 9,19 8,86 9,77 3,43 3,11 3,06 3,20 Encoleton 11,17 15,23 15,16 13,85 3,42 3,97 3,96 3,78 Đối chứng 17,24 20,68 22,39 20,10 4,21 4,60 4,78 4,53 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.09 0.045 0.53 0.6067 nt 5.06 1.265 14.87 0.0009 Error 0.68 0.085 Non-additivity 0.12 0.122 1.53 Residual 0.56 0.080 -Total 14 5.83 -Grand Mean= 3.605 Grand Sum= 54.080 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 8.09% LSD value = 0.7987 Original Order Mean = 2.810 Mean = 3.700 Mean = 3.200 Mean = 3.780 Mean = 4.530 at alpha = 0.010 Ranked Order C Mean = 4.530 B Mean = 3.780 BC Mean = 3.700 AB Mean = 3.200 A Mean = 2.810 A AB B BC C CHỈ SỐ BỆNH TRUNG BÌNH 47 NST Chuyển đổi số liệu sang dạng bậc X+0.5 trƣớc phân tích ANOVA CSB (%) Nghiệm Số liệu trƣớc chuyển đổi thức Số liệu sau chuyển đổi LLL1 LLL2 LLL3 TB LLL1 LLL2 LLL3 TB Tilt super 7,94 9,61 10,14 9,23 2,90 3,18 3,26 3,12 Sumi eight 18,56 18,33 18,71 18,53 4,37 4,34 4,38 4,36 Score 13,91 13,82 12,51 13,41 3,80 3,78 3,61 3,73 Encoleton 15,85 19,94 21,01 18,94 4,04 4,52 4,64 4,40 Đối chứng 25,42 30,45 30,92 28,93 5,09 5,56 5,61 5,42 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.21 0.103 3.25 0.0925 nt 8.87 2.218 69.88 0.0000 95 Error 0.25 0.032 Non-additivity 0.04 0.038 1.23 Residual 0.22 0.031 -Total 14 9.33 -Grand Mean= 4.205 Grand Sum= 63.080 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 4.24% LSD value = 0.4901 Original Order Mean = 3.110 Mean = 4.360 Mean = 3.730 Mean = 4.400 Mean = 5.420 at alpha = 0.010 Ranked Order D Mean = 5.420 B Mean = 4.400 C Mean = 4.360 B Mean = 3.730 A Mean = 3.110 A B B C D CHỈ SỐ BỆNH TRUNG BÌNH 54 NST Chuyển đổi số liệu sang dạng arcsin x trƣớc phân tích ANOVA CSB (%) Nghiệm Số liệu trƣớc chuyển đổi thức Số liệu sau chuyển đổi LLL1 LLL2 LLL3 TB LLL1 LLL2 LLL3 TB Tilt super 9,01 10,83 10,83 10,22 17,47 19,21 19,21 18,63 Sumi eight 23,38 23,96 21,66 23,00 28,92 29,31 27,74 28,65 Score 13,18 15,59 14,29 14,35 21,28 23,25 22,21 22,25 Encoleton 23,96 21,62 26,61 24,06 29,31 27,71 31,05 29,36 Đối chứng 39,23 40,21 40,11 39,85 38,78 39,35 39,29 39,14 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 1.59 0.795 0.67 0.5378 nt 739.48 184.870 155.95 0.0000 Error 9.48 1.185 Non-additivity 0.68 0.682 0.54 Residual 8.80 1.257 -Total 14 750.55 -Grand Mean= 27.606 Grand Sum= 414.090 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 3.94% LSD value = 2.982 Original Order Mean = 18.63 Mean = 28.65 Mean = 22.24 Mean = 29.35 Mean = 39.14 at alpha = 0.010 Ranked Order D Mean = 39.14 B Mean = 29.35 C Mean = 28.65 B Mean = 22.24 A Mean = 18.63 A B B C CHỈ SỐ BỆNH TRUNG BÌNH 64 NST D 96 Chuyển đổi số liệu sang dạng arcsin x trƣớc phân tích ANOVA CSB (%) Nghiệm Số liệu trƣớc chuyển đổi thức Số liệu sau chuyển đổi LLL1 LLL2 LLL3 TB LLL1 LLL2 LLL3 TB Tilt super 10,98 11,37 10,72 11,02 19,35 19,71 19,11 19,39 Sumi eight 23,24 23,24 23,29 23,25 28,82 28,82 28,85 28,83 Score 16,49 13,07 15,52 15,02 23,96 21,19 23,20 22,78 Encoleton 22,95 23,26 22,32 22,84 28,63 28,84 28,19 28,55 Đối chứng 33,50 40,17 43,18 38,95 35,36 39,33 41,08 38,59 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 1.88 0.939 0.38 0.6961 nt 641.41 160.351 64.78 0.0000 Error 19.80 2.475 Non-additivity 9.95 9.953 7.07 Residual 9.85 1.407 -Total 14 663.09 -Grand Mean= 27.629 Grand Sum= 414.440 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 5.69% LSD value = 4.310 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 19.39 C Mean = 38.59 A Mean = 28.83 B Mean = 28.83 B Mean = 22.78 C Mean = 28.55 B Mean = 28.55 B Mean = 22.78 C Mean = 38.59 A Mean = 19.39 C CHỈ SỐ BỆNH TRUNG BÌNH 74 NST Chuyển đổi số liệu sang dạng arcsin x trƣớc phân tích ANOVA CSB (%) Nghiệm Số liệu trƣớc chuyển đổi thức Số liệu sau chuyển đổi LLL1 LLL2 LLL3 TB LLL1 LLL2 LLL3 TB Tilt super 13,85 13,04 12,53 13,14 21,85 21,17 20,73 21,25 Sumi eight 29,24 31,25 29,70 30,06 32,74 33,99 33,02 33,25 Score 19,21 20,02 18,70 19,31 26,00 26,58 25,62 26,07 Encoleton 34,02 28,77 28,13 30,31 35,68 32,43 32,03 33,38 Đối chứng 43,35 43,98 55,48 47,60 41,18 41,54 48,15 43,62 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E 97 Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 1.48 0.739 0.15 0.8626 nt 864.46 216.116 43.99 0.0000 Error 39.30 4.913 Non-additivity 14.12 14.125 3.93 Residual 25.18 3.597 -Total 14 905.25 -Grand Mean= 31.514 Grand Sum= 472.710 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 7.03% LSD value = 6.073 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 21.25 C Mean = 43.62 A Mean = 33.25 B Mean = 33.38 B Mean = 26.06 C Mean = 33.25 B Mean = 33.38 B Mean = 26.06 C Mean = 43.62 A Mean = 21.25 C HIỆU LỰC THUỐC NSP Chuyển đổi số liệu sang dạng arcsin x trƣớc phân tích ANOVA Hiệu lực thuốc (%) Nghiệm Số liệu trƣớc chuyển đổi thức Số liệu sau chuyển đổi LLL1 LLL2 LLL3 TB LLL1 LLL2 LLL3 TB Tilt super 29,17 39,73 28,60 32,50 32,69 39,07 32,33 34,70 Sumi eight 22,98 26,57 14,41 21,32 28,64 31,03 22,31 27,33 Score 12,27 29,81 16,25 19,44 20,51 33,09 23,77 25,79 Encoleton 19,31 21,20 14,76 18,43 26,07 27,42 22,59 25,36 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 119.98 59.991 7.65 0.0223 nt 170.42 56.808 7.24 0.0203 Error 47.05 7.841 Non-additivity 0.01 0.011 0.00 Residual 47.04 9.407 -Total 11 337.45 -Grand Mean= 28.293 Grand Sum= 339.520 Total Count= 12 Coefficient of Variation= 9.90% LSD value = 5.594 Original Order Mean = 34.69 Mean = 27.32 Mean = 25.79 at alpha = 0.050 Ranked Order A Mean = 34.69 B Mean = 27.32 B Mean = 25.79 A B B 98 Mean = 25.36 B Mean = 25.36 B HIỆU LỰC THUỐC 13 NSP Chuyển đổi số liệu sang dạng arcsin x trƣớc phân tích ANOVA Hiệu lực thuốc (%) Nghiệm Số liệu trƣớc chuyển đổi thức Số liệu sau chuyển đổi LLL1 LLL2 LLL3 TB LLL1 LLL2 LLL3 TB Tilt super 34,91 33,67 40,91 36,50 36,22 35,47 39,76 37,15 Sumi eight 3,72 20,63 31,99 18,78 11,12 27,01 34,44 24,19 Score 11,72 25,67 33,00 23,46 20,02 30,44 35,06 28,51 Encoleton 23,05 10,40 11,82 15,09 28,69 18,81 20,11 22,54 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 138.94 69.469 1.26 0.3501 nt 384.92 128.307 2.32 0.1749 Error 331.75 55.292 Non-additivity 0.09 0.093 0.00 Residual 331.66 66.331 -Total 11 855.61 -Grand Mean= 28.096 Grand Sum= 337.150 Total Count= 12 Coefficient of Variation= 26.47% HIỆU LỰC THUỐC 20 NSP Chuyển đổi số liệu sang dạng arcsin x trƣớc phân tích ANOVA Hiệu lực thuốc (%) Nghiệm Số liệu trƣớc chuyển đổi thức Số liệu sau chuyển đổi LLL1 LLL2 LLL3 TB LLL1 LLL2 LLL3 TB Tilt super 48,24 49,32 46,64 48,07 43,99 44,61 43,08 43,89 Sumi eight 9,02 48,82 12,47 23,43 17,48 44,32 20,68 27,49 Score 0,79 44,20 38,46 27,82 5,11 41,67 38,33 28,37 Encoleton 32,09 10,98 14,94 19,33 34,50 19,35 22,74 25,53 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 298.61 149.306 0.83 0.4796 nt 644.88 214.959 1.20 0.3873 Error 1075.95 179.326 Non-additivity 30.86 30.861 0.15 Residual 1045.09 209.018 99 -Total 11 2019.44 -Grand Mean= 31.322 Grand Sum= 375.860 Total Count= 12 Coefficient of Variation= 42.75% HIỆU LỰC THUỐC 27 NSP Chuyển đổi số liệu sang dạng arcsin x trƣớc phân tích ANOVA Hiệu lực thuốc (%) Nghiệm Số liệu trƣớc chuyển đổi thức Số liệu sau chuyển đổi LLL1 LLL2 LLL3 TB LLL1 LLL2 LLL3 TB Tilt super 57,81 60,04 47,46 55,10 49,49 50,79 43,54 47,94 Sumi eight 21,99 37,42 20,44 26,62 27,96 37,72 26,88 30,85 Score 16,91 43,04 37,05 32,33 24,28 41,00 37,50 34,26 Encoleton 34,66 20,86 14,58 23,37 36,06 27,18 22,45 28,56 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 92.08 46.042 1.06 0.4028 nt 677.89 225.963 5.21 0.0415 Error 260.12 43.354 Non-additivity 0.15 0.145 0.00 Residual 259.98 51.995 -Total 11 1030.10 -Grand Mean= 35.404 Grand Sum= 424.850 Total Count= 12 Coefficient of Variation= 18.60% LSD value = 13.15 Original Order Mean = 47.94 Mean = 30.85 Mean = 34.26 Mean = 28.56 at alpha = 0.050 Ranked Order A Mean = 47.94 B Mean = 34.26 B Mean = 30.85 B Mean = 28.56 A B B B HIỆU LỰC THUỐC 34 NSP Chuyển đổi số liệu sang dạng arcsin x trƣớc phân tích ANOVA Hiệu lực thuốc (%) Nghiệm Số liệu trƣớc chuyển đổi thức Số liệu sau chuyển đổi LLL1 LLL2 LLL3 TB LLL1 LLL2 LLL3 TB Tilt super 68,96 65,90 56,76 63,88 56,14 54,27 48,88 53,10 Sumi eight 36,31 38,04 28,98 34,44 37,05 38,08 32,57 35,90 100 Score 49,00 51,34 44,57 48,31 44,43 45,77 41,88 44,03 Encoleton 35,97 35,03 16,61 29,20 36,85 36,29 24,05 32,40 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 122.04 61.021 10.17 0.0118 nt 765.04 255.013 42.49 0.0002 Error 36.01 6.001 Non-additivity 8.35 8.347 1.51 Residual 27.66 5.532 -Total 11 923.09 -Grand Mean= 41.355 Grand Sum= 496.260 Total Count= 12 Coefficient of Variation= 5.92% LSD value = 7.415 Original Order Mean = 53.09 Mean = 35.90 Mean = 44.02 Mean = 32.39 at alpha = 0.010 Ranked Order A Mean = 53.09 C Mean = 44.02 B Mean = 35.90 C Mean = 32.39 A B C C HIỆU LỰC THUỐC 44 NSP Chuyển đổi số liệu sang dạng arcsin x trƣớc phân tích ANOVA Hiệu lực thuốc (%) Nghiệm Số liệu trƣớc chuyển đổi thức Số liệu sau chuyển đổi LLL1 LLL2 LLL3 TB LLL1 LLL2 LLL3 TB Tilt super 63,98 65,11 61,07 63,39 53,12 53,80 51,39 52,77 Sumi eight 39,71 41,44 30,58 37,24 39,06 40,07 33,57 37,57 Score 39,23 60,25 45,25 48,24 38,78 50,92 42,27 43,99 Encoleton 37,92 27,32 23,18 29,47 38,01 31,51 28,78 32,77 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 52.78 26.391 1.62 0.2742 nt 673.97 224.656 13.77 0.0042 Error 97.87 16.312 Non-additivity 1.17 1.172 0.06 Residual 96.70 19.339 -Total 11 824.62 -Grand Mean= 41.773 Grand Sum= 501.280 Total Count= 12 Coefficient of Variation= 9.67% 101 LSD value = 12.23 Original Order Mean = 52.77 Mean = 37.56 Mean = 43.99 Mean = 32.76 at alpha = 0.010 Ranked Order A Mean = 52.77 B Mean = 43.99 AB Mean = 37.56 B Mean = 32.76 A AB B B HIỆU LỰC THUỐC 54 NSP Chuyển đổi số liệu sang dạng arcsin x trƣớc phân tích ANOVA Hiệu lực thuốc (%) Nghiệm Số liệu trƣớc chuyển đổi thức Số liệu sau chuyển đổi LLL1 LLL2 LLL3 TB LLL1 LLL2 LLL3 TB Tilt super 56,83 62,45 63,83 61,04 48,93 52,21 53,03 51,39 Sumi eight 27,92 26,12 29,62 27,89 31,90 30,74 32,97 31,87 Score 32,72 42,86 47,56 41,05 34,89 40,90 43,60 39,80 Encoleton 17,74 20,96 36,27 24,99 24,91 27,25 37,03 29,73 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 85.57 42.783 5.26 0.0478 nt 865.01 288.335 35.48 0.0003 Error 48.77 8.128 Non-additivity 4.16 4.159 0.47 Residual 44.61 8.921 -Total 11 999.34 -Grand Mean= 38.197 Grand Sum= 458.360 Total Count= 12 Coefficient of Variation= 7.46% LSD value = 8.630 Original Order Mean = 51.39 Mean = 31.87 Mean = 39.79 Mean = 29.73 at alpha = 0.010 Ranked Order A Mean = 51.39 BC Mean = 39.79 B Mean = 31.87 C Mean = 29.73 A B BC C 102 Phụ lục 3: Danh mục thuốc nông dân sử dụng đồng ruộng Hoạt chất Danh mục thuốc Số lần sử Mật độ dụng thuốc phun Liều dùng Abatin 1,8EC; Alfatin Abamectin 1,8EC; Nafat 3,6 EC; Silsau 1,8 EC … Thuốc sâu Indoxacarb Amater 150SC Diafenthiuron Pegasus 500SC Esfenvalerate Sumi alpha 5EC Fipronil Regent 800WG Cyromazine Trigard 100SL Methidathion Supracide 40EC Imidacloprid Confidor 100SL Spinetoram Radiant 60SC Chlorpyrifos Ethyl Mapy 48EC Permethrin Peran 50EC Thiophanate-Methyl Topsin M70WP Thiamethoxam Actara 25WG Chlorfenapyr Secure 10 EC Ethoprophos Mocap 10Gr Tebuconazole + Trifloxystrobin Diniconazole Thuốc Mancozeb bệnh Difenoconazole + Propiconazole – 20 5–8 lần/ vụ ngày/lần – 30 2–4 lần/vụ ngày/lần Theo khuyến cáo Nativo 750WG Sumi eight 12,5WP Dithane 80WP Tilt super 300EC Difenoconazole Score 250EC Hexaconazole Anvil 5SC Theo khuyến cáo 103 Chlorothalonil Daconil 75WP Propineb Antracol 70WP Azoxystrobin + Camilo 150SC Hexaconazole Mancozeb + Ridomil Gold 68WP Metalaxyl Carbendazim Arin 50SC Zineb Zineb bul 80WP Metalaxyl Mataxyl 500WP Phụ lục 4: Lƣợng tốn chi phí sản xuất hoa cúc thƣơng phẩm (tính 1000 m2) STT Đơn vị Nội dung tính Đơn giá Thành tiền (đồng) (đồng) Cơng lao động Làm đất máy Số lƣợng Giờ 200.000 800.000 Lên luống Công 200.000 400.000 Giăng lƣới Công 150.000 150.000 Trồng Công 150.000 300.000 Vệ sinh đồng ruộng Cơng 150.000 900.000 Bón phân lót Cơng 200.000 400.000 Bón thúc Cơng 200.000 1.600.000 Phun thuốc BVTV Cơng 15 200.000 3.000.000 Chăm sóc khác Công 150.000 600.000 Thu hoạch Công 10 150.000 1.500.000 Giống trồng Cây 50000 150 7.500.000 Phân hữu M3 2.000.000 6.000.000 Vôi Kg 200 2.000 400.000 Vật tƣ kỹ thuật 104 Phân vi sinh Kg 60 2.000 120.000 Lân super Kg 100 5.000 500.000 Urea Kg 110 22.000 2.420.000 K2SO4 Kg 100 25.000 2.500.000 MgSO4 Kg 25.000 100.000 Thuốc trừ sâu Lít(kg) 0,5 200.000 100.000 Thuốc trừ bệnh Lít(kg) 250.000 250.000 Hóa chất bảo quản Năng lƣợng Nhiên liệu, xăng Lít 10 20.000 200.000 Kwh 300 2.000 600.000 Nhà kính Vụ 3.400.000 3.400.000 Lƣới giăng đỡ Vụ 100.000 100.000 Bao hoa Cái 50000 10 500.000 Giấy gói Cái 8000 50 400.000 Thùng giấy Cái 40 30.000 1.200.000 Điện thắp sáng 250.000 Khấu hao sở hạ tầng Vật tƣ bao bì Chi phí khác 3.000.000 Tổng đầu tƣ 39.190.000 ... 2002) Million stems 140 120 100 2004 2005 80 2006 2007 60 2008 40 20 Malaysia China Korea Vietnam Taiwan Hình 2.1 Các quốc gia cung cấp lƣợng hoa cúc nhập (triệu cành) (Hội thảo Hoa Đà Lạt 2010... phải giải đƣợc vấn đề quy hoạch vùng sản xuất, xây dựng thƣơng hiệu, đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao, áp dụng đồng tiến khoa học kỹ thuật để sản phẩm tạo vừa đáp ứng chất lƣợng số lƣợng... ngƣời/km2 Lao động xã hội tăng nhanh, lao động nông nghiệp phổ thông (chiếm 38,5 %) Lao động có tay nghề chƣa đƣợc đào tạo theo quy chuẩn chƣa có điều kiện để hoạt động Đà Lạt chƣa có khu cơng
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH BỆNH RỈ SẮT (Puccinia sp.) TRÊN CÂY HOA CÖC (Chrysanthemum sp.) VÀ KHẢO SÁT HIỆU LỰC PHÕNG TRỪ BỆNH RỈ SẮT CỦA MỘT SỐ THUỐC HÓA HỌC TẠI ĐÀ LẠT TỈNH LÂM ĐỒNG , ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH BỆNH RỈ SẮT (Puccinia sp.) TRÊN CÂY HOA CÖC (Chrysanthemum sp.) VÀ KHẢO SÁT HIỆU LỰC PHÕNG TRỪ BỆNH RỈ SẮT CỦA MỘT SỐ THUỐC HÓA HỌC TẠI ĐÀ LẠT TỈNH LÂM ĐỒNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay