ĐÁNH GIÁ SỰ TÁC ĐỘNG HIỆU QUẢ CỦA CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG TẠI XÃ PHÚ SƠN – HUYỆN LÂM HÀ – TỈNH LÂM ĐỒNG

77 11 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 09:15

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH *********************** PHẠM TRỌNG HIẾU ĐÁNH GIÁ SỰ TÁC ĐỘNG HIỆU QUẢ CỦA CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG TẠI PHÚ SƠN HUYỆN LÂM TỈNH LÂM ĐỒNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Ngành Lâm nghiệp TP Hồ Chí Minh Tháng năm 2013 LỜI CẢM ƠN! Khóa luận tốt nghiệp kết trình nghiên cứu thu thập số liệu thời gian thực khóa luận Để hồn thành khóa luận tốt nghiệp này, ngồi nỗ lực thân, tơi nhận nhiều quan tâm, giúp đỡ, giúp tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp Tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến: Ban Giám hiệu giảng viên trường Đại học Nông lâm thành phố Hồ Chí Minh tận tình giảng dạy, khơng truyền thụ cho tơi kiến thức tảng mà gương sáng để tơi noi theo, có trách nhiệm với công việc giữ vững đạo đức nghề nghiệp TS Bùi Việt Hải, giảng viên khoa Lâm nghiệp trường Đại học Nơng lâm thành phố Hồ Chí Minh tận tình hướng dẫn, bảo tơi suốt q trình nghiên cứu làm khóa luận tốt nghiệp Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Ban, Ban Quản lý rừng phòng hộ Tà Nung, Ủy ban Nhân dân Phú Sơn, Quỹ Bảo vệ Phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng cán quản lý thôn buôn bà thôn Prteng II- Phú Sơn tận tình quan tâm, giúp đỡ tơi suốt q trình tơi nghiên cứu làm đề tài Xin chân thành cảm ơn! Lâm Hà, ngày 16 tháng 06 năm 2013 Sinh viên thực Phạm Trọng Hiếu ii   MỤC LỤC MỤC LỤC iii  BẢNG DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH SÁCH CÁC BẢNG vi  DANH SÁCH CÁC HÌNH vii  Chương ĐẶT VẤN ĐỀ 1  1.1 Lời mở đầu 1  1.2 Mục tiêu nghiên cứu 2  1.3 Giới hạn vấn đề nghiên cứu 3  Chương TỔNG QUAN VỀ CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG .4  2.1 Chính sách nhà nuớc chi trả dịch vụ môi trường rừng 4  2.2 Khả thực chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh Lâm Đồng .7  Chương ĐỊA ĐIỂM, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .11  3.1 Địa điểm nghiên cứu 11  3.1.1 Đặc điểm tự nhiên khu vực nghiên cứu .11  3.1.1.1 Vị trí địa lý 11  3.1.1.2 Địa hình, địa mạo 11  3.1.1.3 Khí hậu 11  3.1.1.4 Thủy văn 12  3.1.1.5 Thổ nhưỡng 12  3.1.2 Hiện trạng rừng tự nhiên Phú sơn 12  3.1.3 Tình hình kinh tế hội địa phương khu vực nghiên cứu .14  iii   3.1.4 Quá trình hình thành thực thi thí điểm sách chi trả khu vực nghiên cứu .18  3.2 Nội dung nghiên cứu 18  3.3 Phương pháp nghiên cứu 19  3.3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 19  3.3.2 Phương pháp nghiên cứu 20  3.3.3 Phương pháp thu thập thông tin .21  3.4 Những thuận lợi, khó khăn q trình nghiên cứu 22  Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN .24  4.1 Đánh giá hiệu sách chi trả dịch vụ môi trường rừng Phú Sơn mặt kinh tế 24  4.2 Đánh giá hiệu sách chi trả dịch vụ mơi trường rừng Phú Sơn mặt môi trường rừng .30  4.3 Đánh giá hiệu sách chi trả dịch vụ môi trường rừng Phú Sơn mặt hội .37  Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .40  5.1 Kết luận .40  5.2 Mặt hạn chế sách chi trả dịch vụ môi trường rừng kiến nghị 42  TÀI LIỆU THAM KHẢO 44  PHỤ LỤC 45  Phụ lục Bảng câu hỏi vấn cán BQL, xã, thôn .45  Phụ lục Bảng câu hỏi vấn hộ gia đình 50  Phụ lục Các bảng tổng hợp kết phóng vấn 70 hộ gia đình Phú Sơnhuyện Lâm Hà- tỉnh Lâm Đồng 58  iv   BẢNG DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Ý nghĩa BQL Ban quản lý CTDVMTR Chi trả dịch vụ môi trường rừng BV Bảo vệ ĐDSH Đa dạng sinh học PES (Payment for Enviroment Services) UN- REDD (United National Reduced Emission from Deforestation in Developing Countries) IUCN (International Union for Conservation of Nature) Giảm phát khí thải nhà kính phá rừng suy thối rừng UBND Ủy ban Nhân dân NN PTNT Nông nghiệp Phát triển nông thôn 10 WWF (World Wide Fund) Quỹ Bảo vệ thiên nhiên quốc tế v   Chi trả dịch vụ môi trường rừng Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên quốc tế DANH SÁCH CÁC BẢNG STT Tên bảng Bảng 3.1 : Bảng trạng tài nguyên rừng Phú Sơn năm 2012 Bảng 3.2 : Bảng thống kê dân số theo thành phần dân tộc Phú Sơn (2011) 13 14 Bảng 3.3 : Diện tích dất nơng nghiệp sử dụng năm 2011 15 Bảng 3.4 : Một số vật nuôi Phú Sơn năm 2011 16 10 11 Bảng 4.1 : Bảng tổng số liệu thu nhập chi tiêu 70 hộ khảo sát Phú Sơn năm 2012 Bảng 4.2 : Bảng so sánh số tiêu kinh tế 70 hộ Phú Sơn trước sau áp dụng sách CTDVMTR Bảng 4.3 : Bảng khảo sát sử dụng tài nguyên rừng 70 hộ Phú Sơn Bảng 4.4 : Bảng số liệu quy hoạch đất lâm nghiệp Phú Sơn (2009-2012) Bảng 4.5 : Bảng phân tích thay đổi diện tích đất quy hoạch lâm nghiệp Phú Sơn từ năm 2009 đến năm 2012 Bảng 4.6 : Bảng phân tích thay đổi diện tích đất nông nghiệp Phú Sơn từ năm 2009 đến năm 2012 Bảng 4.7 : Bảng thống kê vi phạm trường hợp làm giảm diện tích rừng Phú Sơn qua năm vi   Trang 24 25 27 30 31 33 36 DANH SÁCH CÁC HÌNH STT Tên hình biểu đồ Hình 2.1: Mối quan hệ thành phần hệ thống dịch vụ mơi trường rừng Hình 3.1: Bảng hiệu chi trả dịch vụ môi trường rừng Phú Sơn Trang 20 Hình 4.1: Hiện trạng rừng Phú Sơn năm 2013 32 Hình 4.2: Rừng tự nhiên Phú Sơn năm 2013 35 Hình 4.3: Những đường đá Phú Sơn 38 Biểu đồ 4.1: Biểu đồ so sánh tổng thu nhập tích lũy 70 hộ gia đình Phú Sơn trước sau áp dụng 26 sách chi trả dịch vụ mơi trường rừng Biểu đồ 4.2: Biểu đồ quy hoạch đất lâm nghiệp Phú Sơn (2009-2012) Biểu đồ 4.3: Biểu đồ thể độ che phủ rừng Phú Sơn (2009-2012) vii   31 34   Chương ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Lời mở đầu Con người vừa chủ thể quản lý sử dụng nguồn tài nguyên rừng, vừa nạn nhân sử dụng mức khơng hợp lý, làm cho tài ngun rừng khó tái tạo được, làm cân sinh thái, khí hậu thời tiết thay đổi bất lợi, hạn hán bão lụt xảy đe dọa sống người Người tham gia trực tiếp bảo vệ rừng trước (2008 trở trước) hưởng mức chi trả thấp theo sách (ví dụ: Quyết định 327/CT năm 1992, dự án triệu rừng, nguồn ngân sách tỉnh ), người dân bỏ nhiều công sức chưa đáp ứng nhu cầu sống nên việc bảo vệ rừng hạn chế, lý nhà nước đưa sách chi trả dich vụ mơi trường vào thí điểm qua Quyết định số 380/2008/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ ngày 10 tháng 04 năm 2008 “Chính sách thí điểm chi trả dịch vụ mơi trường rừng” Nghị định 99/2010/NĐCP Chính phủ ngày 29 tháng 04 năm 2010 “Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng” áp dụng nước Tỉnh Lâm Ðồng tỉnh miền núi phía Nam Tây Nguyên, giáp ranh với tỉnh: Đăk Lăk, Đăk Nơng, Đồng Nai, Bình Phước, Bình Thuận, Ninh Thuận Khánh Hoà; đầu nguồn hệ thống sơng lớn: sơng Đồng Nai, sơng SêRêPók, sơng Luỹ sơng Cái Lâm Đồng có diện tích tự nhiên 977.219 ha, diện tích rừng 601.477 ha, độ che phủ rừng chiếm 61,5% đứng thứ ba nước sau tỉnh Kon Tum (65,1%) Quảng Bình (63,6%).[4] Tuy nhiên, thu nhập bình quân người dân sống gần rừng thấp vùng khác Đây tình trạng chung nước ta, tỉnh Lâm Đồng người tham quản lý bảo vệ tái tạo rừng hưởng phần giá trị sử dụng trực tiếp hưởng tiền công nhà nước chi trả, giá trị sử dụng gián tiếp     rừng mang lại lợi ích cho cộng đồng, hội tổ chức, cá nhân kinh doanh lại không quan tâm đến Tại Lâm Đồng, người dân trực tiếp tham gia giữ rừng đồng bào dân tộc thiểu số (chiếm 22% dân số toàn tỉnh), họ cần cải thiện sinh kế tài để góp phần giảm nghèo.[4] Phú Sơn-huyện Lâm Hà-tỉnh Lâm Đồng địa phương có diện tích rừng nhiều (11.732 ha), cộng đồng tham gia bảo vệ rừng thơng qua sách trước Quyết định 327/CT năm 1992 dự án triệu rừng Năm 2011, Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Ban Hạt kiểm lâm Huyện Lâm khảo xát áp dụng thí điểm sách chi trả dich vụ mơi trường tài Phú Sơn theo Nghị định 99/2010/NĐ-CP chi trả dịch vụ môi trường, bước đầu cho thấy phù hợp với xu hướng bảo vệ rừng (xã hội hóa nghề rừng) Phần tài lấy từ việc hưởng lợi giá trị gián tiếp rừng thông qua tổ chức chế chi trả thống toàn vùng, gọi Quỹ Bảo vệ phát triển rừng Đó sở việc thực sách “Chi trả dịch vụ mơi trường” (PES), có mơi trường rừng Với mong muốn cho thấy hiệu sách “Chi trả dịch vụ môi trường” (PES) tới phát triển đời sống người, đề tài tập trung “Đánh giá tác động hiệu sách chi trả dịch vụ mơi trường rừng Phú Sơnhuyện lâm tỉnh Lâm Đồng” nhằm mục đích vừa bảo tồn tài nguyên rừng phục vụ cho lợi ích gián tiếp môi trường rừng, vừa trực tiếp nâng cao đời sống cộng đồng người dân địa phương vốn phụ thuộc vào tài nguyên rừng 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu chung đề tài đánh giá tác động sách “chi trả dịch vụ môi trường “ (PES) Phú Sơn thuộc tỉnh Lâm Đồng mặt: kinh tế, hội, môi trường Trong nhấn mặt đến tác động mặt hội, từ thấy hiệu sách chi trả dịch vụ môi trường tới đời sống người dân vùng có rừng, để tiếp tục hồn thiện sách CTDVMTR     Mục tiêu cụ thể đề tài: + Đánh giá hiệu sách chi trả dịch vụ môi trường rừng mặt kinh tế, thay đổi chi trả giúp tăng thu nhập người dân địa phương tham gia quản lý bảo vệ tái tạo rừng, sách đưa vào thực + Đánh giá hiệu sách chi trả dịch vụ mơi trường rừng mặt môi trường, so sánh trạng rừng trước sau sách CTDVMTR thực địa phương + Tác động sách chi trả dịch vụ môi trường rừng mặt hội, ảnh hưởng sách tới ý thức người dân tham gia bảo vệ tài nguyên rừng người dân hay vào rừng kiếm sống 1.3 Giới hạn vấn đề nghiên cứu Đánh giá hiệu sách chi trả dịch vụ môi trường mặt: kinh tế, hội, môi trường mà không sâu vào nghiên cứu sách “chi trả dịch vụ mơi trường” (PES) Các vấn đề liên quan đến phương pháp tiếp cận có tham gia để xem xét vấn đề cộng đồng, coi tham gia người dân mấu chốt đến định liên quan đến hiệu chi trả dịch vụ môi trường     7.10 Tiền chi trả theo QĐ380 trì/bảo vệ rừng có khơng? (đánh dấu X, lựa chọn) Có, đủ Khơng, nên cao Mức chi nên……………………………… Khơng có ý kiến Khác (nêu rõ) Mức chi nên…… ……………………… 7.11 Ngồi việc rừng mang lại lợi ích cho gia đình nêu câu hỏi 3.1, ơng/bà có nhận giá trị khác rừng cộng đồng? (Đánh dấu X Có thể có lựa chọn) Giảm xói mòn đất Tăng nước mùa khô Giảm lũ lụt Thêm nhiều người tham quan Giảm nhiễm khơng khí Khác (nêu rõ) 7.12 Theo ông/bà cách thức tốt để trì/bảo vệ rừng tránh bị chặt phá lấn chiếm? (câu hỏi mở) Đánh giá nhận thức người dân 8.1 Việc giao khoán rừng có ảnh hưởng đến thu nhập gia đình khơng? Có Khơng Khơng trả lời 56     8.2 Hộ có đồng ý với qui định BQL rừng phòng hộ đề khơng? Có Khơng Khơng trả lời 8.3 Hộ có đồng ý với qui định xã, thơn đề khơng? Có Khơng Khơng trả lời 8.4 Hộ có nghĩ người dân địa phương phải tham gia cơng tác QLBVR khơng? Có Khơng Khơng trả lời 57     Phụ lục Các bảng tổng hợp kết phóng vấn 70 hộ gia đình Phú Sơnhuyện Lâm Hà- tỉnh Lâm Đồng Bảng 1: Bảng tổng hợp phiếu phóng vấn 70 hộ gia đình thơn Prteng II- Phú Sơn- huyện Lâm Hà- tỉnh Lâm Đồng Bảng 2: Bảng tổng hợp phiếu phóng vấn 70 hộ gia đình thơn Prteng II- Phú Sơn- huyện Lâm Hà- tỉnh Lâm Đồng Bảng 3: Bảng thống kê thu nhập chi phí 70 hộ gia đình năm 2012 thơn Prteng II- Phú Sơn- huyện Lâm Hà- tỉnh Lâm Đồng Bảng 4: Bảng thống kê tích lũy 70 hộ gia đình thơn Prteng II- Phú Sơnhuyện Lâm Hà- tỉnh Lâm Đồng Bảng 5: Bảng sử dụng tài ngun rừng 70 hộ gia đình thơn Prteng II- Phú Sơn- huyện Lâm Hà- tỉnh Lâm Đồng 58         BẢNG 1: BẢNG TỔNG HỢP PHIẾU PHỎNG VẤN 70 HỘ GIA ĐÌNH TẠI THƠN PRTENG II- PHÚ SƠN- HUYỆN LÂM HÀ- TỈNH LÂM ĐỒNG STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35   Hợp đồng nhận khoán họ tên tổ trưởng Đặng Văn Lộc K' Năm K' Siêng K' Chang K' Chal Y Năm K' Rong K' Hai K' Linh Y Poh Y M Pek Ha Duyên Nguyễn Nhật Trường Nguyễn Xuân Quý Lê Thanh Tùng M Bon Ha Minh K' In K' Dil K' Chung K' Ràng K' Dốt K' Đỏi K' Se K' Ry Huỳnh Văn Thanh Trần Xuân Lâm Đăng Văn Hải Nguyễn Văn Tiến Phạm Văn Mẫu Ha Líp Đồn Quốc Việt K' Phiên Lê Thị Hiền Trần Tấn Thành Trần Trung Sản (1) Theo ông bà đối tượng khai thác gỗ trái phép 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 (2) Ông/Bà có biết tượng khai thác gỗ trái phép địa bàn không? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (3) Ông/Bà có biết quan chịu trách nhiệm địa phương không? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Cách thức nhận biết thông tin Thôn Họp Phát Bảng hiệu Tờ tin Tivi x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 x 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 x x x x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x x 0 0   59   Bảng thích (1) Người địa phương Người nơi khác Bảng thích (2) Có Khơng biết Khơng muốn trả lời Bảng thích (3) Biết Khơng biết       BẢNG 1: BẢNG TỔNG HỢP PHIẾU PHỎNG VẤN 70 HỘ GIA ĐÌNH TẠI THƠN PRTENG II- PHÚ SƠN- HUYỆN LÂM HÀ- TỈNH LÂM ĐỒNG (tiếp theo) STT 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70   Hợp đồng nhận khoán họ tên tổ trưởng Đặng Văn Bảo K' Hiền Đinh Đăng Thanh Nguyễn Minh Thiêm K' Xuyến K' Bông K' Tai K' Ba B K' Jang K' Bang K' Quỳnh K' Bông B K' Tin C K' Mang B K' Y Ong A K' K Rang K' Tin A K' Mang A K' Srong Rơ Ông Ha Sin Ha Póh Ha Wăn Ha Luynh Ha Dìn Ha Lơng Ha Thinh Liêng Hót Ha Ye Ha B Réo Ha Đỏi Kơ Dơng Ha Liêu Ha Bình Ha Manh Cil Múp Ha Luyến Ha Du Ha Ro (1) Theo ông bà đối tượng khai thác gỗ trái phép 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 (2) Ơng/Bà có biết tượng khai thác gỗ trái phép địa bàn không? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 (3) Ơng/Bà có biết quan chịu trách nhiệm địa phương không? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Cách thức nhận biết thông tin Thôn Họp Phát Bảng hiệu Tờ tin Tivi x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 x 0 x 0 0 0 0 x x x x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   60         BẢNG 2: BẢNG TỔNG HỢP PHIẾU PHỎNG VẤN 70 HỘ GIA ĐÌNH TẠI THƠN PRTENG II- PHÚ SƠN- HUYỆN LÂM HÀ- TỈNH LÂM ĐỒNG STT   Năm nhận BV rừng Hợp đồng nhận khoán họ tên tổ trưởng 10 11 12 13 Đặng Văn Lộc K' Năm K' Siêng K' Chang K' Chal Y Năm K' Rong K' Hai K' Linh Y Poh Y M Pek Ha Duyên Nguyễn Nhật Trường 14 15 Nguyễn Xuân Quý Lê Thanh Tùng 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 M Bon Ha Minh K' In K' Dil K' Chung K' Ràng K' Dốt K' Đỏi K' Se K' Ry Huỳnh Văn Thanh Trần Xuân Lâm Đăng Văn Hải Nguyễn Văn Tiến Phạm Văn Mẫu Ha Líp 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 Khoảnh Lơ Diện tích nhận khốn theo hợp đồng (ha) 4 4 4 4 a b c d e f g h 28 31 20 39 29 25 26 31.9 a 43 b 42 a2 b 2 c d 11.4 22 13 d 31 c 43 b 32 2 1 3 c g f f a c d g1 g2 25 23 22 23.1 19.5 23.5 32.5 18.5 18 (3) Đánh giá mức CTDVMTR (4) Đánh giá sách CTDVMTR với thu nhập tiền mặt gia đình (5) Nhận giá trị khác rừng với cộng đồng 1 1 1 1 1 3 3 3 2 2 2 2 3 3 1,2,4,5,6 1,2,4,5 1,2,4 1,4,6 1,2 1,2,5 1,4,5 1,4,6 1,2,3 1,5,6 2,4,6 1,5,6 (6) Đánh giá hộ gia đình nhận khốn nắm bắt luật quy định BV&PTR không? 2 2 2 1 1,2 1,2,3,5,6 1 1,2,3,6 1 1,2,4 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 1 1,2,3,5,6 1,2,4,5 1,2,4,5 1,3,5,6 2,5,6 2,4,5,6 2,5,6 2,4,5 2,3,5,6 1,2,4,5, 1,2,3,4,5,6 1,2,4,6 1,2,5,6 1,2,3,4 2,5,6 1 1 2 1 1 1 Số lần tuần tra giám sát rừng tháng trước năm 2011 Số lần tuần tra giám sát rừng tháng năm 2012 (1) Nguồn thu nhập 12 tháng gia đình (2) Đánh giá hộ gia đình sách CTDVMTR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 3 2 2 2 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   61   Số tiền nhận hàng năm (triệu/năm) 2010 Từ đâu 2011 Từ đâu 2.8 3.1 3.9 2.9 2.5 2.6 3.19 2.15 2.15 2.1 2.1 1.14 0.4 2.2 1.3 0.4 1.55 1.55 2.15 2.15 1.6 1.6 2.5 2.3 2.2 2.31 1.95 2.35 3.25 1.85 1.8 Tỉnh 661 661 661 661 661 661 Tỉnh 304 327 661 661 661 661 Tỉnh Tỉnh Tỉnh 661 327 Tỉnh Tỉnh Tỉnh Tỉnh Tỉnh Tỉnh Tỉnh Tỉnh Tỉnh 304 327 661 661 5.6 6.2 7.8 5.8 5.2 6.38 4.3 4.3 4.2 4.2 2.28 0.8 4.4 2.6 0.8 3.1 3.1 4.3 4.3 3.2 3.2 4.6 4.4 4.62 3.9 4.7 6.5 3.7 3.6 380/NĐ 99 380/NĐ 99 380/NĐ 99 380/NĐ 99 380/NĐ 99 380/NĐ 99 380/NĐ 99 380/NĐ 99 380/NĐ 99 380/NĐ 99 380/NĐ 99 380/NĐ 99 380/NĐ 99 380/NĐ 99 380/NĐ 99 380/NĐ 99 380/NĐ 99 380/NĐ 99 380/NĐ 99 380/NĐ 99 380/NĐ 99 380/NĐ 99 380/NĐ 99 380/NĐ 99 380/NĐ 99 380/NĐ 99 380/NĐ 99 380/NĐ 99 380/NĐ 99 380/NĐ 99 380/NĐ 99 380/NĐ 99       BẢNG 2: BẢNG TỔNG HỢP PHIẾU PHỎNG VẤN 70 HỘ GIA ĐÌNH TẠI THƠN PRTENG II- PHÚ SƠN- HUYỆN LÂM HÀ- TỈNH LÂM ĐỒNG (tiếp theo) STT 31 32 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60   Hợp đồng nhận khoán họ tên tổ trưởng Năm nhận BV rừng Khoảnh Đoàn Quốc Việt K' Phiên Trần Tấn Thành Trần Trung Sản Đặng Văn Bảo K' Hiền Đinh Đăng Thanh Nguyễn Minh Thiêm K' Xuyến K' Bông K' Tai K' Ba B K' Jang K' Bang K' Quỳnh K' Bông B K' Tin C K' Mang B K' Y Ong A K' K Rang K' Tin A K' Mang A K' Srong Rơ Ơng Ha Sin Ha Póh Ha Wăn Ha Luynh Ha Dìn Ha Lơng 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 3 2 2 7 1 1 1 1 1 2 2 5 3 Lô h k1 c d g1 g2 i a b a b1 b2 c1 c2 d1 d2 e1 e2 g1 g2 a1 a2 b1 b2 b c d a b Diện tích nhận khốn theo hợp đồng (ha) Số lần tuần tra giám sát rừng tháng trước năm 2011 Số lần tuần tra giám sát rừng tháng năm 2012 (1) Nguồn thu nhập 12 tháng gia đình (2) Đánh giá hộ gia đình sách CTDVMTR 32 22.5 30.5 24.5 17 19 22.5 19 23 30 17.5 26 24 12 16.5 21 16 23 25 14 24.5 22 24 19 20 18 11 22 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   62   (3) Đánh giá mức CTDVMTR (4) Đánh giá sách CTDVMTR với thu nhập tiền mặt gia đình (5) Nhận giá trị khác rừng với cộng đồng 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2,5,6 1,2,3,4,6 1,2,3,5 1,2,3,5,6 2,3,4,6 1,2,4,5,6 1,2,3,4,5,6 1,2,3,5,6 2,3,5,6 1,2,3,5,6 1,2,3,4 2,4 1,3,5 2,5,6 1,2,5,6 1,5,6 2,5,6 1,5,6 1,2,3,5,6 1,2 1,2,4 1,3,6 1,4,5,6 1,3 1,5,6 2,4,5,6 1,2,5,6 2,4,5 1,3,6 (6) Đánh giá hộ gia đình nhận khốn nắm bắt luật quy định BV&PTR không? 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 Số tiền nhận hàng năm (triệu/năm) 2010 Từ đâu 2011 3.2 2.25 3.05 2.45 1.7 1.9 2.25 1.9 2.3 1.75 2.6 2.4 1.2 1.65 2.1 1.6 2.3 2.5 1.4 2.45 2.2 2.4 1.9 1.8 1.1 2.2 661 304 661 327 Tỉnh Tỉnh Tỉnh Tỉnh Tỉnh Tỉnh Tỉnh Tỉnh Tỉnh Tỉnh Tỉnh Tỉnh Tỉnh Tỉnh Tỉnh Tỉnh Tỉnh Tỉnh Tỉnh Tỉnh Tỉnh Tỉnh Tỉnh Tỉnh Tỉnh 6.4 4.5 6.1 4.9 3.4 3.8 4.5 3.8 4.6 3.5 5.2 4.8 2.4 3.3 4.2 3.2 4.6 2.8 4.9 4.4 4.8 3.8 3.6 2.2 4.4 Từ đâu 380/NĐ 99 380/NĐ 99 380/NĐ 99 380/NĐ 99 380/NĐ 99 380/NĐ 99 380/NĐ 99 380/NĐ 99 380/NĐ 99 380/NĐ 99 380/NĐ 99 380/NĐ 99 380/NĐ 99 380/NĐ 99 380/NĐ 99 380/NĐ 99 380/NĐ 99 380/NĐ 99 380/NĐ 99 380/NĐ 99 380/NĐ 99 380/NĐ 99 380/NĐ 99 380/NĐ 99 380/NĐ 99 380/NĐ 99 380/NĐ 99 380/NĐ 99 380/NĐ 99       BẢNG 2: BẢNG TỔNG HỢP PHIẾU PHỎNG VẤN 70 HỘ GIA ĐÌNH TẠI THƠN PRTENG II- PHÚ SƠN- HUYỆN LÂM HÀ- TỈNH LÂM ĐỒNG (tiếp theo) STT 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Năm nhận BV rừng Khoảnh 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 3 6 5,6 5 Hợp đồng nhận khốn họ tên tổ trưởng Ha Thinh Liêng Hót Ha Ye Ha B Réo Ha Đỏi Kơ Dông Ha Liêu Ha Bình Ha Manh Cil Múp Ha Luyến Ha Du Ha Ro Tổng Bảng thích (1) Lơ c d e f g h a b f a Diện tích nhận khốn theo hợp đồng (ha) 30 13.5 26.5 21.5 20.5 29 25 21 3.5 21 1537.4 Số lần tuần tra giám sát rừng tháng trước năm 2011 Số lần tuần tra giám sát rừng tháng năm 2012 (1) Nguồn thu nhập 12 tháng gia đình (2) Đánh giá hộ gia đình sách CTDVMTR 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Bảng thích (2) Bảng thích (3) (5) Nhận giá trị khác rừng với cộng đồng 2 2 2 2 2 3 3 3 2 1,2,5,6 1,2,3,4 1,2,5,6 1,2,5 3,5,6 2,6 2,5,6 1,2,5 2,3,6 2,4,5,6 Bảng thích (4) (6) Đánh giá hộ gia đình nhận khốn nắm bắt luật quy định BV&PTR không? 1 1 1 1 Bảng thích (5) Số tiền nhận hàng năm (triệu/năm) Từ đâu 2010 1.35 2.65 2.15 2.05 2.9 2.5 2.1 0.35 2.1 153.7 Tỉnh Tỉnh Tỉnh Tỉnh Tỉnh Tỉnh Tỉnh Tỉnh Tỉnh Tỉnh Bảng thích (6) Từ cà phê DVMTR tốt, nên tiếp tục Vẫn thấp cần điều chỉnh Rất quan trọng Giảm xói mòn đất Có Chăn ni loại hoa màu khác Khơng có ý kiến (khơng biết) Vừa đủ Quan trọng Giảm lũ lụt Không DVMTR không tốt, khơng nên tiếp tục Khơng có ý kiến Vừa phải Giảm nhiễm khơng khí Không muốn trả lời DVMTR tốt tiếp tục, có điều chỉnh hợp lý Không quan trọng Giữ nước cho mùa khô Thêm nhiều chương trình phát triển kinh tế nhờ rừng Nâng cao ý thức bảo vệ rừng 63   (3) Đánh giá mức CTDVMTR (4) Đánh giá sách CTDVMTR với thu nhập tiền mặt gia đình 2011 Từ đâu 2.7 5.3 4.3 4.1 5.8 4.2 0.7 4.2 307.5 380/NĐ 99 380/NĐ 99 380/NĐ 99 380/NĐ 99 380/NĐ 99 380/NĐ 99 380/NĐ 99 380/NĐ 99 380/NĐ 99 380/NĐ 99       BẢNG 3: BẢNG THỐNG KÊ THU NHẬP VÀ CHI PHÍ CỦA 70 HỘ GIA ĐÌNH NĂM 2012 TẠI THƠN PRTENG II- PHÚ SƠN- HUYỆN LÂM HÀ- TỈNH LÂM ĐỒNG STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Hợp đồng nhận khoán họ tên tổ trưởng Đặng Văn Lộc K' Năm K' Siêng K' Chang K' Chal Y Năm K' Rong K' Hai K' Linh Y Poh Y M Pek Ha Duyên Nguyễn Nhật Trường Nguyễn Xuân Quý Lê Thanh Tùng M Bon Ha Minh K' In K' Dil K' Chung K' Ràng K' Dốt K' Đỏi K' Se K' Ry Huỳnh Văn Thanh Trần Xuân Lâm Đăng Văn Hải Nguyễn Văn Tiến Phạm Văn Mẫu Ha Líp Đồn Quốc Việt K' Phiên Lê Thị Hiền Trần Tấn Thành Trần Trung Sản Đặng Văn Bảo K' Hiền Các loại thu nhập hộ năm 2012 (triệu/năm) Nông nghiệp 18 15 13 15 10.5 13.5 12 20 13 24 13 11 20 12.5 20 18 16 16 12 25 15 12 19 15 20 25 18 20 25 21 23.3 18.5 20.5 27 20 21.5 15 Gia súc Lâm sản gỗ 1.5 2.4 1.1 2.75 0.1 1.2 2.15 3.5 0.2 2.5 1.5 0.65 1.35 1.5 2.65 5.5 4.5 2.1 1.2 3.5 2.35 1.5 1.35 1.5 0.85 3.5 1.2 2.5 5.5 2.45 1.5 0.25 2.5 1.35 4.5 1.2 1.3 2.4 1.5 4.75 1.5 5.5 1.5 3.5 3.5 0.2 0.45 0.75 2.45 2.65 3.5 3.2 3.5 6.5 4.35 2.5 3.45 1.1 2.5 1.45 2.5 4.5 3.45 1.5 2.4 BV rừng 5.6 6.2 7.8 5.8 5.2 6.38 4.3 4.3 4.2 4.2 3.08 4.4 3.4 3.1 3.1 4.3 4.3 3.2 3.2 4.6 4.4 4.62 3.9 4.7 6.5 3.7 3.6 6.4 4.5 6.1 4.9 3.4 3.8 Lương Buôn bán 6.48 12 10 12.5 4.5 10.5 8.5 9.5 4.5 12 15 5.5 6.5 7.5 10 8.5 9.5 12.5 8.5 11.5 4.5 5.5 14 15 10.5 12.5 8.5 6.5 8.5 7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hỗ trợ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Khác 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tổng 30.08 35.9 28.4 35.2 33.95 24.6 33.65 38.53 35.8 34.5 35.2 35.2 29.43 25.2 34.65 34.2 34.75 38.3 30.1 37.9 35.2 38.35 37.95 32.25 41.07 35.35 36.7 34.65 48.2 47.6 46.7 41.4 38.5 41.35 38.9 36.15 37.3 64   Thực phẩm Nhiên liệu Nước 20 18 18.5 20 21.5 22 20 21.5 20 22 23.5 21.5 22 20 18 19 20 19.5 18.5 25 18.5 22.5 23 24 26.5 18 18.5 18.5 20 21.5 25.5 23.5 22 20 21.5 24 22.5 0.5 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.3 0.5 0.3 0.2 0.7 0.8 0.5 0.3 0.2 0.1 0.5 0.3 0.4 0.6 0.5 0.35 0.3 0.5 0.6 0.8 0.5 0.3 0.2 0.4 0.3 0.1 0.5 0.4 0.7 0.6 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Các loại chi phí hộ năm 2012(triệu/năm) Đóng Lễ Quần Giáo Điện Thuốc góp hội áo dục hội 0.7 0.1 0.3 0.5 0.3 0.3 0.1 0.4 0 0.1 0.5 0.1 0.3 0 0.4 0.4 0.1 0.2 0 0.2 0.4 0.1 0.5 0 0.1 0.3 0.1 0.5 0 0.1 0.3 0.1 0.3 1.1 0.1 0.5 0.1 0.4 0 0.2 0.2 0.1 0.2 0 0.1 0.2 0.1 0.3 0 0.2 0.3 0.1 0.5 0 0.2 0.2 0.1 0.3 0 0.2 0.3 0.1 0.3 0.2 4.5 0.2 0.5 0.1 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.2 0.6 4.5 0.2 0.3 0.1 0.5 2.5 0.2 0.2 0.1 0.3 0 0.2 0.2 0.1 0.5 0 0.2 0.3 0.1 0.3 0 0.2 0.5 0.1 0.4 0 0.2 0.4 0.1 0.2 0 0.2 0.5 0.1 0.5 0 0.2 0.6 0.1 0.2 0 0.2 0.5 0.1 0.3 0 0.2 0.2 0.1 0.5 1.2 0.2 0.3 0.1 0.3 0.4 10 0.2 0.3 0.1 0.5 4.5 0.2 0.4 0.1 0.5 0.2 0.5 0.1 0.4 0.2 0.5 0.1 0.5 0.2 0.5 0.1 0.5 0.2 0.5 0.1 0.5 0 0.2 0.3 0.1 0.2 0.2 0.5 0.1 0.5 0.2 0.3 0.1 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.5 0.3 0.2 0.3 0.1 0.2 0.5 0.2 Khác 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tổng 28.4 19.1 19.9 21.1 22.8 23.1 22.2 23.2 20.9 23 25.3 23.1 28.1 26.7 24 22.7 21.3 20.8 19.8 26.8 19.9 24.15 24.4 25.6 34.3 30.1 24.6 25 28.4 26.2 30.1 24.9 28.3 29.7 28.3 28.9 26       BẢNG 3: BẢNG THỐNG KÊ THU NHẬP VÀ CHI PHÍ CỦA 70 HỘ GIA ĐÌNH NĂM 2012 TẠI THÔN PRTENG II- PHÚ SƠN- HUYỆN LÂM HÀ- TỈNH LÂM ĐỒNG (tiếp theo) STT 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Hợp đồng nhận khoán họ tên tổ trưởng Đinh Đăng Thanh Nguyễn Minh Thiêm K' Xuyến K' Bông K' Tai K' Ba B K' Jang K' Bang K' Quỳnh K' Bông B K' Tin C K' Mang B K' Y Ong A K' K Rang K' Tin A K' Mang A K' Srong Rơ Ơng Ha Sin Ha Póh Ha Wăn Ha Luynh Ha Dìn Ha Lơng Ha Thinh Liêng Hót Ha Ye Ha B Réo Ha Đỏi Kơ Dơng Ha Liêu Ha Bình Ha Manh Cil Múp Ha Luyến Ha Du Ha Ro Tổng Các loại thu nhập hộ năm 2012 (triệu/năm) Nông nghiệp Gia súc Lâm sản gỗ 24 23.5 21 30 15.5 20 17.5 21.5 10.5 18.5 15.5 20 21.5 19 20.5 28 23 21.5 18 17.5 13.5 20.5 25.5 30 14.5 12 19.5 20 17.5 20 10 11 15 1288.80 1.25 0.85 1.5 2.5 1.75 2.75 2.45 1.45 0.45 3.5 0.25 1.75 2.5 1.2 2.4 1.45 2.5 2.5 4.5 2.75 1.5 2.5 1.2 0.2 3.5 10.5 1.2 165.50 2.55 2.75 3.5 4.5 5.5 3.5 4.5 3.5 7.5 5.5 5.5 2.5 4.5 4.5 5.5 3.5 3.5 4.5 2.5 4.5 0.5 0.75 0.35 0.5 217.95 BV rừng Lương Buôn bán 4.5 3.8 4.6 3.5 5.2 4.8 2.4 3.3 4.2 3.2 4.6 2.8 4.9 4.4 4.8 3.8 3.6 2.2 4.4 2.7 5.3 4.3 4.1 5.8 4.2 0.7 4.2 307.48 8.5 10 15 4.5 11.5 12.5 16 12.5 11.5 13.5 15 15 12.5 15.5 16 12.5 12 13.5 15 12.5 11.5 12.5 15 6.5 4.5 15 15.5 18 10.5 8 728.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hỗ trợ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Khác 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tổng Thực phẩm Nhiên liệu Nước 40.8 40.9 46.1 44 37.5 44.95 44.55 43.85 31.25 40.15 44.7 45.35 44.75 45.3 46.6 49.8 44.25 45.8 45 43.1 35.2 44.4 56 51 34.2 27.05 43.3 46.6 47.5 36.2 26.45 30.55 27.9 2708.21 20 20.5 18.5 19 20.5 22.5 25 23 24.5 22.5 23.5 28 21.5 23 25.5 25 23.5 21.5 22.5 20 21.5 24 22.5 26 23.5 24.5 23.5 25 21.5 23.5 22.5 25.5 18.5 1533 0.5 0.3 0.5 0.5 0.4 0.3 0.6 0.5 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.5 0.5 0.4 0.3 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.7 0.5 0.5 0.5 0.3 0.4 0.5 0.2 0.2 0.5 0.2 28.45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65   Các loại chi phí hộ năm 2012(triệu/năm) Đóng Lễ Quần Giáo Điện Thuốc góp hội áo dục hội 0.5 0.1 0.5 0.2 0.2 0.4 0.1 0.5 0.5 0.2 0.5 0.1 0.5 3.5 0.2 0.5 0.1 0.6 0.2 0.3 0.1 0.3 1.5 0.2 0.5 0.1 0.7 0 0.2 0.5 0.1 0.5 0 0.2 0.3 0.1 0.5 0 0.2 0.5 0.1 0.5 0 0.2 0.5 0.1 0.6 0 0.2 0.5 0.1 0.6 0 0.2 0.3 0.1 0.5 0 0.2 0.4 0.1 0.4 0 0.2 0.5 0.1 0.5 0 0.2 0.6 0.1 0.5 0 0.2 0.5 0.1 0.5 1.5 0.2 0.3 0.1 0.3 0.2 0.5 0.1 0.3 0.2 0.5 0.1 0.4 0.2 0.2 0.5 0.1 0.5 2.5 0.2 0.5 0.1 0.5 0.2 0.45 0.1 0.5 0 0.2 0.8 0.1 0.7 2.5 0.2 0.7 0.1 1.2 0 0.2 0.6 0.1 0.5 0 0.2 0.3 0.1 0.5 0 0.2 0.5 0.3 0.5 0 0.2 0.4 0.1 0.3 0 0.2 0.5 0.1 0.4 0 0.2 0.3 0.3 0.6 0 0.2 0.2 0.1 0.5 0 0.2 0.5 0.1 0.5 0 0.2 0.2 0.2 0.3 0 0.2 28.65 7.5 30.3 5.1 117.6 13.8 Khác 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tổng 25 27.5 23.8 25.9 23.3 24.3 26.9 24.6 26 24.2 25.3 29.6 23.2 24.8 27.4 28.2 25.7 25.1 28.3 24.3 25.3 25.75 27.5 28.7 25.4 26.1 25.3 26.4 23.2 25.1 23.7 27.3 19.6 1763.9       BẢNG 4: BẢNG THỐNG KÊ TÍCH LŨY CỦA 70 HỘ GIA ĐÌNH TẠI THƠN PRTENG II- PHÚ SƠN- HUYỆN LÂM HÀ- TỈNH LÂM ĐỒNG   STT Hợp đồng nhận khoán họ tên tổ trưởng 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Đặng Văn Lộc K' Năm K' Siêng K' Chang K' Chal Y Năm K' Rong K' Hai K' Linh Y Poh Y M Pek Ha Duyên Nguyễn Nhật Trường Nguyễn Xuân Quý Lê Thanh Tùng M Bon Ha Minh K' In K' Dil K' Chung K' Ràng K' Dốt K' Đỏi K' Se K' Ry Huỳnh Văn Thanh Trần Xuân Lâm Đăng Văn Hải Nguyễn Văn Tiến Phạm Văn Mẫu Ha Líp Khẩu Lao động (*) Nghề nghiệp Năm nhận khoán BV rừng 6 7 5 5 4 5 4 5 3 5 5 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 Tiền chi trả BV rừng trước năm 2011 Tiền chi trả BV rừng năm 2012 Tổng TN năm 2012 (triệu/năm) Tổng chi phí năm 2012 (triệu/năm) 2.8 3.1 3.9 2.9 2.5 2.6 3.19 2.15 2.15 2.1 2.1 1.54 2.2 1.7 1.55 1.55 2.15 2.15 1.6 1.6 2.5 2.3 2.2 2.31 1.95 2.35 3.25 1.85 1.8 5.6 6.2 7.8 5.8 5.2 6.38 4.3 4.3 4.2 4.2 3.08 4.4 3.4 3.1 3.1 4.3 4.3 3.2 3.2 4.6 4.4 4.62 3.9 4.7 6.5 3.7 3.6 30.08 35.9 28.4 35.2 33.95 24.6 33.65 38.53 35.8 34.5 35.2 35.2 29.43 25.2 34.65 34.2 34.75 38.3 30.1 37.9 35.2 38.35 37.95 32.25 41.07 35.35 36.7 34.65 48.2 47.6 28.4 19.1 19.9 21.1 22.8 23.1 22.2 23.2 20.9 23 25.3 23.1 28.1 26.7 24 22.7 21.3 20.8 19.8 26.8 19.9 24.15 24.4 25.6 34.3 30.1 24.6 25 28.4 26.2   66   Tích lũy năm Của hộ năm 2012 1.68 16.80 8.50 14.10 11.15 1.50 11.45 15.33 14.90 11.50 9.90 12.10 1.33 -1.50 10.65 11.50 13.45 17.50 10.30 11.10 15.30 14.20 13.55 6.65 6.77 5.25 12.10 9.65 19.80 21.40 Của người năm 2012 0.34 4.20 1.42 2.01 1.39 0.25 1.91 2.19 2.13 2.30 1.41 2.02 0.27 -0.30 2.66 2.30 2.24 2.50 2.06 1.85 3.83 2.84 2.71 1.66 1.69 1.05 3.03 1.93 3.30 3.06 (**) Của hộ trước năm 2011 -1.12 13.70 6.50 10.20 8.25 -1.00 8.85 12.14 12.75 9.35 7.80 10.00 -0.21 -3.70 8.95 9.95 11.90 15.35 8.15 9.50 13.70 11.70 11.25 4.45 4.46 3.30 9.75 6.40 17.95 19.60 Của người trước năm 2011 -0.22 3.43 1.08 1.46 1.03 -0.17 1.48 1.73 1.82 1.87 1.11 1.67 -0.04 -0.74 2.24 1.99 1.98 2.19 1.63 1.58 3.43 2.34 2.25 1.11 1.12 0.66 2.44 1.28 2.99 2.80 Tỷ lệ TN BV rừng/Tổng TN (%) Năm Trước năm 2012 2011 18.62% 10.26% 17.27% 9.45% 14.08% 7.58% 22.16% 12.46% 17.08% 9.34% 20.33% 11.31% 15.45% 8.37% 16.56% 9.03% 12.01% 6.39% 12.46% 6.65% 11.93% 6.34% 11.93% 6.34% 10.47% 5.52% 17.46% 9.57% 9.81% 5.16% 9.06% 4.75% 8.92% 4.67% 11.23% 5.95% 14.29% 7.69% 8.44% 4.41% 9.09% 4.76% 13.04% 6.97% 12.12% 6.45% 13.64% 7.32% 11.25% 5.96% 11.03% 5.84% 12.81% 6.84% 18.76% 10.35% 7.68% 3.99% 7.56% 3.93%       BẢNG 4: BẢNG THỐNG KÊ TÍCH LŨY CỦA 70 HỘ GIA ĐÌNH TẠI THƠN PRTENG II- PHÚ SƠN- HUYỆN LÂM HÀ- TỈNH LÂM ĐỒNG (tiếp theo) STT 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Hợp đồng nhận khoán họ tên tổ trưởng Đoàn Quốc Việt K' Phiên Lê Thị Hiền Trần Tấn Thành Trần Trung Sản Đặng Văn Bảo K' Hiền Đinh Đăng Thanh Nguyễn Minh Thiêm K' Xuyến K' Bông K' Tai K' Ba B K' Jang K' Bang K' Quỳnh K' Bông B K' Tin C K' Mang B K' Y Ong A K' K Rang K' Tin A K' Mang A K' Srong Rơ Ông Ha Sin Ha Póh Ha Wăn Ha Luynh Ha Dìn Ha Lơng Khẩu Lao động (*) Nghề nghiệp Năm nhận khoán BV rừng 4 4 5 5 5 5 3 3 3 4 4 5 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 Tiền chi trả BV rừng trước năm 2011 Tiền chi trả BV rừng năm 2012 Tổng TN năm 2012 (triệu/năm) Tổng chi phí năm 2012 (triệu/năm) 3.2 2.25 3.05 2.45 1.7 1.9 2.25 1.9 2.3 1.75 2.6 2.4 1.2 1.65 2.1 1.6 2.3 2.5 1.4 2.45 2.2 2.4 1.9 1.8 1.1 2.2 6.4 4.5 6.1 4.9 3.4 3.8 4.5 3.8 4.6 3.5 5.2 4.8 2.4 3.3 4.2 3.2 4.6 2.8 4.9 4.4 4.8 3.8 3.6 2.2 4.4 46.7 41.4 38.5 41.35 38.9 36.15 37.3 40.8 40.9 46.1 44 37.5 44.95 44.55 43.85 31.25 40.15 44.7 45.35 44.75 45.3 46.6 49.8 44.25 45.8 45 43.1 35.2 44.4 56 30.1 24.9 28.3 29.7 28.3 28.9 26 25 27.5 23.8 25.9 23.3 24.3 26.9 24.6 26 24.2 25.3 29.6 23.2 24.8 27.4 28.2 25.7 25.1 28.3 24.3 25.3 25.75 27.5 67   Tích lũy năm Của hộ năm 2012 16.60 16.50 10.20 11.65 10.60 7.25 11.30 15.80 13.40 22.30 18.10 14.20 20.65 17.65 19.25 5.25 15.95 19.40 15.75 21.55 20.50 19.20 21.60 18.55 20.70 16.70 18.80 9.90 18.65 28.50 Của người năm 2012 3.32 4.13 2.55 2.91 2.65 1.81 1.88 3.16 2.68 4.46 6.03 2.84 5.16 5.88 3.85 0.88 2.28 2.43 3.15 3.59 5.13 3.84 4.32 3.71 5.18 2.78 3.76 2.48 3.73 5.70 (**) Của hộ trước năm 2011 13.40 14.25 7.20 8.60 8.15 5.55 9.40 13.55 11.50 20.00 15.10 12.45 18.05 15.25 18.05 3.60 13.85 17.80 13.45 19.05 19.10 16.75 19.40 16.15 18.80 14.70 17.00 8.80 16.45 26.50 Của người trước năm 2011 2.68 3.56 1.80 2.15 2.04 1.39 1.57 2.71 2.30 4.00 5.03 2.49 4.51 5.08 3.61 0.60 1.98 2.23 2.69 3.18 4.78 3.35 3.88 3.23 4.70 2.45 3.40 2.20 3.29 5.30 Tỷ lệ TN BV rừng/Tổng TN (%) Năm Trước năm 2012 2011 13.70% 7.36% 10.87% 5.75% 15.58% 8.45% 14.75% 7.96% 12.60% 6.72% 9.41% 4.93% 10.19% 5.37% 11.03% 5.84% 9.29% 4.87% 9.98% 5.25% 13.64% 7.32% 9.33% 4.90% 11.57% 6.14% 10.77% 5.69% 5.47% 2.81% 10.56% 5.57% 10.46% 5.52% 7.16% 3.71% 10.14% 5.34% 11.17% 5.92% 6.18% 3.19% 10.52% 5.55% 8.84% 4.62% 10.85% 5.73% 8.30% 4.33% 8.89% 4.65% 8.35% 4.36% 6.25% 3.23% 9.91% 5.21% 7.14% 3.70%       BẢNG 4: BẢNG THỐNG KÊ TÍCH LŨY CỦA 70 HỘ GIA ĐÌNH TẠI THƠN PRTENG II- PHÚ SƠN- HUYỆN LÂM HÀ- TỈNH LÂM ĐỒNG (tiếp theo) STT 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Hợp đồng nhận khoán họ tên tổ trưởng Ha Thinh Liêng Hót Ha Ye Ha B Réo Ha Đỏi Kơ Dơng Ha Liêu Ha Bình Ha Manh Cil Múp Ha Luyến Ha Du Ha Ro Tổng Khẩu Lao động (*) Nghề nghiệp Năm nhận khoán BV rừng 5 4 4 6 1 1 1 1 1 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 368 Tiền chi trả BV rừng trước năm 2011 Tiền chi trả BV rừng năm 2012 Tổng TN năm 2012 (triệu/năm) Tổng chi phí năm 2012 (triệu/năm) 1.35 2.65 2.15 2.05 2.9 2.5 2.1 0.35 2.1 2.7 5.3 4.3 4.1 5.8 4.2 0.7 4.2 307.48 51 34.2 27.05 43.3 46.6 47.5 36.2 26.45 30.55 27.9 2708.21 28.7 25.4 26.1 25.3 26.4 23.2 25.1 23.7 27.3 19.6 1763.90 153.74 Tích lũy năm Của hộ năm 2012 22.30 8.80 0.95 18.00 20.20 24.30 11.10 2.75 3.25 8.30 944.31 Của người năm 2012 4.46 1.76 0.19 3.00 4.04 3.04 2.78 0.55 0.54 1.19 (**) Của hộ trước năm 2011 19.30 7.45 -1.70 15.85 18.15 21.40 8.60 0.65 2.90 6.20 790.57 Của người trước năm 2011 3.86 1.49 -0.34 2.64 3.63 2.68 2.15 0.13 0.48 0.89 Tỷ lệ TN BV rừng/Tổng TN (%) Năm Trước năm 2012 2011 11.76% 6.25% 7.89% 4.11% 19.59% 10.86% 9.93% 5.22% 8.80% 4.60% 12.21% 6.50% 13.81% 7.42% 15.88% 8.62% 2.29% 1.16% 15.05% 8.14% Bảng thích (*) Nghề nghiệp Làm nơng nghiệp Khác Ký hiệu Ghi chú: (**) Do hạn chế mặt thời gian nên thu thập số liệu năm 2012 mức thu nhập chi tiêu 70 hộ gia đình Phú Sơn Vì vậy, số liệu năm trước năm 2011 tính toán dựa số liệu năm 2012 với giả định hộ gia đình có mức chi tiêu thu nhập (khơng tính thu nhập từ bảo vệ rừng) tương tự năm 2012 số nhân không đổi 68         BẢNG 5: BẢNG SỬ DỤNG CÁC TÀI NGUYÊN RỪNG CỦA 70 HỘ THÔN PRTENG II- XA PHU SƠN- HUYỆN LÂM HÀ- TỈNH LÂM ĐỒNG STT Hợp đồng nhận khoán họ tên tổ trưởng Gỗ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Đặng Văn Lộc K' Năm K' Siêng K' Chang K' Chal Y Năm K' Rong K' Hai K' Linh Y Poh Y M Pek Ha Duyên Nguyễn Nhật Trường Nguyễn Xuân Quý Lê Thanh Tùng M Bon Ha Minh K' In K' Dil K' Chung K' Ràng K' Dốt K' Đỏi K' Se K' Ry Huỳnh Văn Thanh Trần Xuân Lâm Đăng Văn Hải Nguyễn Văn Tiến Phạm Văn Mẫu Ha Líp Đồn Quốc Việt K' Phiên Lê Thị Hiền Trần Tấn Thành Trần Trung Sản Đặng Văn Bảo K' Hiền Đinh Đăng Thanh 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 Năm 2009 Lâm sản Động gỗ vật rừng 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 Dược liệu 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 Khác Gỗ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 Năm 2010 Lâm sản Động Dược gỗ vật rừng liệu 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 Khác Gỗ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 69   Năm 2011 Lâm sản Động gỗ vật rừng 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Dược liệu 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Khác Gỗ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Năm 2012 Lâm sản Động gỗ vật rừng 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 Dược liệu 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 Khác 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2       BẢNG 5: BẢNG SỬ DỤNG CÁC TÀI NGUYÊN RỪNG CỦA 70 HỘ THÔN PRTENG II- XA PHU SƠN- HUYỆN LÂM HÀ- TỈNH LÂM ĐỒNG (tiếp theo) STT Hợp đồng nhận khoán họ tên tổ trưởng Gỗ 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Nguyễn Minh Thiêm K' Xuyến K' Bông K' Tai K' Ba B K' Jang K' Bang K' Quỳnh K' Bông B K' Tin C K' Mang B K' Y Ong A K' K Rang K' Tin A K' Mang A K' Srong Rơ Ơng Ha Sin Ha Póh Ha Wăn Ha Luynh Ha Dìn Ha Lơng Ha Thinh Liêng Hót Ha Ye Ha B Réo Ha Đỏi Kơ Dông Ha Liêu Ha Bình Ha Manh Cil Múp Ha Luyến Ha Du Ha Ro 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Năm 2009 Lâm sản Động gỗ vật rừng 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 Dược liệu 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 Khác Gỗ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 Năm 2010 Lâm sản Động Dược gỗ vật rừng liệu 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 Khác Gỗ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 Bảng thích Có sử dụng Khơng sử dụng 70   Năm 2011 Lâm sản Động gỗ vật rừng 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 Dược liệu 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 Khác Gỗ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Năm 2012 Lâm sản Động gỗ vật rừng 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 Dược liệu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 Khác 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ... trả dịch vụ mơi trường “ (PES) xã Phú Sơn thuộc tỉnh Lâm Đồng mặt: kinh tế, xã hội, môi trường Trong nhấn mặt đến tác động mặt xã hội, từ thấy hiệu sách chi trả dịch vụ môi trường tới đời sống... (đ) = trả bình qn cho rừng Diện tích rừng X người CTDVMTR quản X Hệ số k lý, sử dụng (ha) (đ/ha) Trong đó, hệ số k: phụ thuộc vào loại rừng (rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất); tình trạng... trường rừng Phải đảm bảo rừng bảo vệ số lượng chất lượng, phát triển rừng theo quy hoạch kế hoạch Trong trường hợp gặp phải yếu tố khách quan có nguy     ảnh hưởng đến việc cung ứng dịch vụ môi
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ SỰ TÁC ĐỘNG HIỆU QUẢ CỦA CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG TẠI XÃ PHÚ SƠN – HUYỆN LÂM HÀ – TỈNH LÂM ĐỒNG , ĐÁNH GIÁ SỰ TÁC ĐỘNG HIỆU QUẢ CỦA CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG TẠI XÃ PHÚ SƠN – HUYỆN LÂM HÀ – TỈNH LÂM ĐỒNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay