ẢNH HƢỞNG CỦA BỐN LOẠI PHÂN BÓN LÁ ĐẾN SỰ SINH TRƢỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÂY HOA CẨM CHƢỚNG (Dianthus caryophyllus L.) TRỒNG TẠI ĐỨC TRỌNG – LÂM ĐỒNG

68 5 0
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 09:15

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ẢNH HƢỞNG CỦA BỐN LOẠI PHÂN BÓN LÁ ĐẾN SỰ SINH TRƢỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÂY HOA CẨM CHƢỚNG (Dianthus caryophyllus L.) TRỒNG TẠI ĐỨC TRỌNG – LÂM ĐỒNG Ngành : NƠNG HỌC Niên khố : 2009 – 2013 Họ tên sinh viên : NGUYỄN QUANG LỘC TP Hồ Chí Minh, tháng 08/2013 i ẢNH HƢỞNG CỦA BỐN LOẠI PHÂN BÓN LÁ ĐẾN SỰ SINH TRƢỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÂY HOA CẨM CHƢỚNG (Dianthus caryophyllus L.) TRỒNG TẠI ĐỨC TRỌNG – LÂM ĐỒNG Tác giả NGUYỄN QUANG LỘC Khóa luận đƣợc đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sƣ ngành Nông học GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN: ThS Lê Văn Dũ TP Hồ Chí Minh, Tháng 08/2013 ii LỜI CẢM TẠ Xin gửi lời cám ơn chân thành đến ba mẹ nuôi dạy tạo điều kiện cho học tập đƣợc nhƣ ngày hôm Xin chân thành cảm ơn ban giám hiệu trƣờng Đại học Nông Lâm TP HCM ban Chủ nhiệm khoa Nông học tạo điều kiện cho đƣợc thực đề tài Quý thầy cô trƣờng Đại học Nông Lâm TP HCM tận tình truyền đạt trang bị cho tơi kiến thức quý báu suốt gần năm học tập trƣờng Thầy Lê Văn Dũ tận tình hƣớng dẫn, giúp đỡ thực thành công đề tài tốt nghiệp Tập thể lớp DH09NH, bạn bè gắn bó, giúp sức động viên tơi thời gian học tập thực đề tài Cuối lần xin gửi lời cảm ơn sâu sắc! TP HCM, tháng 08 năm 2012 Sinh viên thực đề tài NGUYỄN QUANG LỘC iii TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu “Ảnh hƣởng bốn loại phân bón đến sinh trƣởng phát triển hoa cẩm chƣớng (Dianthus caryophyllus L.) trồng Đức Trọng – Lâm Đồng” Thí nghiệm đƣợc tiến hành từ 3/2013 đến 8/2013 Liên Nghĩa - Đức Trọng – Lâm Đồng Nội dung nghiên cứu: khảo sát loại phân bón hoa cẩm chƣớng phƣơng pháp bón phân qua lá, nhằm tìm loại phân bón thích hợp giúp tăng suất chất lƣợng hoa ngày cao Qua theo dõi khả sinh trƣởng phát triển hoa cẩm chƣớng dƣới ảnh hƣởng số loại phân bón khác Thí nghiệm yếu tố đƣợc bố trí theo kiểu khối đầy đủ ngẫu nhiên, lần lặp gồm nghiệm thức: NT Đ/C: Nền + phun nƣớc lã; NT 1: Nền + phun phân bón Đầu trâu 701 10 – 30 – 20; NT 2: Nền + phun phân bón Nutri – Gold 13 – 40 – 13 + TE; NT 3: Nền + phun phân bón TL Smart 10 – 50 – 10 NT 4: Nền + phun phân bón Arrow 10 – 60 – 10 Qui trình kỹ thuật trồng hoa thực theo hƣớng dẫn công ty Hasfarm Kết thu đƣợc từ thí nghiệm: Các loại phân bón làm cho chiều cao cành, số cành mang hoa cẩm chƣớng cao đối chứng Trong nghiệm thức sử dụng phân bón Arrow cho kết tốt nhất, theo sau phân TL Smart, Nutri – Gold, Đầu trâu 701 Sử dụng phân bón Arrow, hoa cẩm chƣớng có số cành mang hoa (45 cành) nhiều nhất, ngày nụ (116 NST) sớm thời gian hoa (28,93 ngày) dài Khơng sử dụng phân bón có đƣờng kính hoa (4,3 cm) lớn nhƣng số cành mang hoa (31 cành) thấp Phân bón Nutri – Gold làm cho có độ bền hoa cẩm chƣớng dài (9,1 ngày) Nghiệm thức sử dụng phân bón Arrow có lợi nhuận cao 141,48 % so với nghiệm thức đối chứng iv MỤC LỤC Trang Trang tựa i Cảm tạ ii Tóm tắt iii Mục lục iv Danh sách chữ viết tắt vii Danh sách bảng viii Chƣơng Giới thiệu 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích – Yêu cầu – Giới hạn đề tài 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu 1.2.3 Giới hạn đề tài Chƣơng Tổng quan tài liệu 2.1 Tình hình sản xuất hoa cảnh 2.1.1 Sản xuất hoa cảnh giới 2.1.2 Sản xuất hoa cảnh Việt Nam 2.2 Tình hình nghiên cứu hoa cẩm chƣớng 2.2.1 Nghiên cứu hoa cẩm chƣớng 2.2.2 Nghiên cứu hoa cẩm chƣớng Đà Lạt 2.3 Giới thiệu sơ lƣợc hoa cẩm chƣớng 2.3.1 Nguồn gốc 2.3.2 Vị trí phân loại 2.3.3 Đặc điểm thực vật học hoa cẩm chƣớng v 2.3.4 Yêu cầu sinh thái hoa cẩm chƣớng 2.4 Vai trò nguyên tố dinh dƣỡng hoa cẩm chƣớng 2.5 Giới thiệu vài nét phân bón 11 2.5.1 Định nghĩa phân bón 11 2.5.2 Đặc điểm phân bón 11 2.5.3 Kỹ thuật trồng giống 12 2.6 Các loại phân bón sử dụng thí nghiệm (theo công ty sản xuất) 16 2.6.1 Phân bón Đầu trâu 701 10 – 30 – 20 16 2.6.2 Phân bón Nutri – Gold 13 – 40 – 13 + TE 17 2.6.3 Phân bón TL Smart 10 – 50 – 10 + TE 17 2.6.4 Phân bón Arrow 10 – 60 – 10 17 Chƣơng Vật liệu phƣơng pháp thí nghiệm 19 3.1 Thời gian địa điểm thí nghiệm 19 3.2 Điều kiện thời tiết tháng thí nghiệm 19 3.3 Phân tích mẫu đất thí nghiệm 20 3.4 Vật liệu thí nghiệm 20 3.5 Phƣơng pháp thí nghiệm 21 3.5.1 Bố trí thí nghiệm 21 3.5.2 Chỉ tiêu phƣơng pháp theo dõi 22 3.5.3 Tình hình sâu bệnh hại 23 3.5.4 Các yếu tố cấu thành suất 24 3.5.5 Hiệu kinh tế 24 3.6 Các bƣớc tiến hành chăm sóc hoa cẩm chƣớng 24 3.7 Phƣơng pháp tính toán xử lý số liệu 25 Chƣơng Kết thảo luận 26 4.1 Ảnh hƣởng loại phân bón đến động thái tốc độ tăng trƣởng chiều cao cành 26 4.1.1 Ảnh hƣởng loại phân bón đến động thái tăng trƣởng chiều cao cành 26 vi 4.1.2 Ảnh hƣởng loại phân bón đến tốc độ tăng trƣởng chiều cao cành 27 4.2 Ảnh hƣởng loại phân bón đến số tốc độ 28 4.2.1 Ảnh hƣởng loại phân bón đến số 28 4.2.2 Ảnh hƣởng loại phân bón đến tốc độ 29 4.3 Ảnh hƣởng loại phân bón đến số cành mang hoa tốc độ cành mang hoa 29 4.3.1 Ảnh hƣởng loại phân bón đến số cành mang hoa 29 4.3.2 Ảnh hƣởng loại phân bón đến tốc độ cành mang hoa 30 4.4 Ảnh hƣởng loại phân bón đến ngày nụ, hoa 31 4.5 Ảnh hƣởng loại phân bón đến đƣờng kình hoa, độ bền hoa 32 4.6 Tình hình sâu bệnh hại 33 4.7 Hiệu kinh tế 34 Chƣơng Kết luận đề nghị 36 5.1 Kết luận 36 5.2 Đề nghị 36 Tài liệu tham khảo 37 Phụ lục 39 vii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT TP HCM : Thành phố Hồ Chí Minh EU (European Union) : Liên minh Châu âu NN & PTNT : Nông nghiệp phát triển nông thôn TNHH : Trách nhiệm hữu hạn BA : 6-Benzyl Adenin MS : Môi trƣờng Murashige Skoog, 1962 NAA : α-Naphthylacetic Acid Đ/C : Đối chứng LLL : Lần lặp lại NST : Ngày sau trồng NT : Nghiệm thức viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 4.1 Ảnh hƣởng loại phân bón đến chiều cao cành (cm) 26 Bảng 4.2 Ảnh hƣởng loại phân bón đến tốc độ tăng trƣởng chiều cao cành (cm/cành/ngày) 27 Bảng 4.3 Ảnh hƣởng loại phân bón đến số (lá) 28 Bảng 4.4 Ảnh hƣởng loại phân bón đến tốc độ (lá/cành/tuần) 29 Bảng 4.5 Ảnh hƣởng loại phân bón đến số cành mang hoa (cành) 30 Bảnh 4.6 Ảnh hƣởng loại phân bón đến tốc độ cành mang hoa 30 Bảng 4.7 Ảnh hƣởng loại phân bón đến ngày nụ (NST), hoa (ngày) 31 Bảng 4.8 Ảnh hƣởng loại phân bón đến đƣờng kính hoa (cm), độ bền hoa (ngày) 32 Bảng 4.9 Tổng thu bình quân hoa cẩm chƣớng sau tuần thu hoạch 34 Bảng 4.10 Chi phí đầu tƣ phân bón thí nghiệm 34 Bảng 4.11 Lợi nhuận so với đối chứng sau tuần thu hoạch 34 Chƣơng GIỚI THIỆU CHUNG 1.1 Đặt vấn đề Chơi hoa kiểng thú chơi có từ lâu Chúng mang lại phút giây thƣ giãn sau lao động mệt nhọc, thú vui tao nhã Nhất tình hình mơi trƣờng ô nhiễm nhƣ nay, việc tạo khơng gian thiên nhiên lành, vừa có lợi cho sức khỏe, số nơi đem lại thu nhập cao giúp ngƣời nơng dân nghèo Ở Việt Nam có số vùng trồng hoa tiếng nhƣ: Đà Lạt (Lâm Đồng), Thủ Đức, Gò Vấp, Củ Chi (Hồ Chí Minh), Cái Mơn, Chợ Lách (Bến Tre), Sa đéc (Đồng Tháp), Ngọc Hà, Nhật Tân (Hà Nội)… Trong số loại hoa, hoa cẩm chƣớng thuộc họ Caryophyllaceae, nhóm hoa cắt cành phổ biến khơng hoa hồng, hoa cúc, hoa có nhiều màu sắc nhƣ: đỏ, hồng, trắng, hồng viền, đỏ viền… Hoa mẫn cảm với phân bón, phân bón đƣợc xem trọng thiếu dinh dƣỡng phân bón bổ sung chất dinh dƣỡng cho Hiện thị trƣờng có nhiều loại phân bón lá, hầu nhƣ chƣa có nhiều nghiên cứu phân bón hoa, hộ dân tìm mua loại phân cách khơng chọn lọc, chủ yếu theo kinh nghiệm trồng rau trƣớc để mua phân bón cho hoa Đồng thời, Đức Trọng vùng tiếp xúc với loại hoa cẩm chƣớng này, có vài dự án trồng thử nghiệm tiến hành Xuất phát từ yêu cầu thực tế trên, đề tài: “Ảnh hƣởng bốn loại phân bón đến sinh trƣởng phát triển cẩm chƣớng (Dianthus caryophyllus L.) đƣợc thực Đức Trọng - Lâm Đồng” 45 Hình P2.11 Các loại phân bón Hình P2.12 Cách đo pH đất nhà 46 Hình P2.13 Dụng cụ cân chelate phân bón Hình P2.14 Sâu khoang ăn 47 Hình P2.15 Ốc ăn Hình P2.16 Bệnh rỉ sắt 48 PHỤ LỤC 3: BẢNG ANOVA P3.1 CHIỂU CAO CÀNH P3.1.1 CHIỂU CAO CÀNH 104 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 11.74 5.870 0.42 0.6687 NT 32.03 8.008 0.58 0.6873 Error 110.90 13.863 Non-additivity 26.49 26.485 2.20 Residual 84.42 12.060 Total 14 154.67 Grand Mean= 63.205 Grand Sum= Coefficient of Variation= 948.080 Total Count= 15 5.89% P3.1.2 CHIỂU CAO CÀNH 111 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 88.32 44.160 2.35 0.1578 NT 303.36 75.840 4.03 0.0445 Error 150.58 18.823 Non-additivity 98.26 98.262 13.15 Residual 52.32 7.474 Total 14 542.26 Grand Mean= 70.269 Grand Sum= Coefficient of Variation= 1054.030 Total Count= 6.17% Trắc nghiệm phân hạng LSD value = 8.169 at alpha = 0.050 Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 66.79 69.83 72.66 77.43 Ranked Order B AB AB A Mean Mean Mean Mean = = = = 77.43 72.66 69.83 66.79 A AB AB B 15 49 Mean = 64.63 B Mean = 64.63 B P3.1.3 CHIỂU CAO CÀNH 118 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 87.05 43.527 1.89 0.2125 NT 386.23 96.557 4.20 0.0403 Error 184.11 23.014 Non-additivity 138.54 138.543 21.28 Residual 45.57 6.510 Total 14 657.39 Grand Mean= 79.863 Grand Sum= Coefficient of Variation= 1197.950 Total Count= 15 6.01% Trắc nghiệm phân hạng LSD value = 9.033 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 75.52 78.77 83.32 87.73 73.96 at alpha = 0.050 Ranked Order BC ABC AB A C Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 87.73 83.32 78.77 75.52 73.96 A AB ABC BC C P3.1.4 CHIỂU CAO CÀNH 125 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 92.44 46.219 1.77 0.2311 NT 600.97 150.244 5.75 0.0176 Error 208.98 26.123 Non-additivity 93.81 93.808 5.70 Residual 115.17 16.453 Total 14 902.39 Grand Mean= 91.009 Grand Sum= Coefficient of Variation= 5.62% 1365.140 Total Count= 15 50 Trắc nghiệm phân hạng LSD value = 9.623 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 85.86 89.17 94.59 101.4 84.01 at alpha = 0.050 Ranked Order BC BC AB A C Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 101.4 94.59 89.17 85.86 84.01 A AB BC BC C P3.1.5 CHIỂU CAO CÀNH 132 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 253.15 126.575 3.45 0.0832 NT 687.40 171.849 4.68 0.0305 Error 293.71 36.714 Non-additivity 52.17 52.170 1.51 Residual 241.54 34.506 Total 14 1234.26 Grand Mean= 94.693 Grand Sum= Coefficient of Variation= 1420.400 Total Count= 15 6.40% Trắc nghiệm phân hạng LSD value = 11.41 &k2S Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 87.73 92.83 98.09 106.1 88.72 at alpha = 0.050 Ranked Order B B AB A B Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 106.1 98.09 92.83 88.72 87.73 A AB B B B P3.2 TỐC ĐỘ TĂNG TRƢỞNG CHIỀU CAO CÀNH P3.2.1 TỐC ĐỘ TĂNG TRƢỞNG CHIỀU CAO CÀNH 104 – 111 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob - 51 LLL 0.05 0.025 2.53 0.1409 NT 6.49 1.622 163.26 0.0000 Error 0.08 0.010 Non-additivity 0.00 0.004 0.36 Residual 0.08 0.011 Total 14 6.62 Grand Mean= 1.011 Grand Sum= Coefficient of Variation= 15.170 Total Count= 15 9.86% Trắc nghiệm phân hạng LSD value = 0.2740 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 0.3300 0.7500 1.670 1.910 0.3900 at alpha = 0.010 Ranked Order C B A A C Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 1.910 1.670 0.7500 0.3900 0.3300 A A B C C P3.2.2 TỐC ĐỘ TĂNG TRƢỞNG CHIỀU CAO CÀNH 111 – 118 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 0.01 0.007 0.51 0.6204 NT 0.18 0.044 3.08 0.0824 Error 0.11 0.014 Non-additivity 0.00 0.000 0.00 Residual 0.11 0.016 Total 14 0.31 Grand Mean= 1.370 Grand Sum= Coefficient of Variation= 20.550 Total Count= 15 8.73% P3.2.3 TỐC ĐỘ TĂNG TRƢỞNG CHIỀU CAO CÀNH 118 – 125 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 0.08 0.041 2.62 0.1329 NT 0.54 0.136 8.66 0.0053 52 Error 0.13 0.016 Non-additivity 0.08 0.076 10.77 Residual 0.05 0.007 Total 14 0.75 Grand Mean= 1.594 Grand Sum= 23.906 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 7.86% Trắc nghiệm phân hạng LSD value = 0.3465 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = at alpha = 0.010 Ranked Order 1.480 1.490 1.610 1.960 1.440 B B B A B Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 1.960 1.610 1.490 1.480 1.440 A B B B B P3.2.4 TỐC ĐỘ TĂNG TRƢỞNG CHIỀU CAO CÀNH 125 – 132 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 0.01 0.006 1.68 0.2462 NT 0.20 0.049 13.71 0.0012 Error 0.03 0.004 Non-additivity 0.00 0.000 0.02 Residual 0.03 0.004 Total 14 0.24 Grand Mean= 0.634 Grand Sum= Coefficient of Variation= 9.510 Total Count= 9.45% Trắc nghiệm phân hạng LSD value = 0.1733 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 0.8100 0.5200 0.5000 0.6700 0.6700 at alpha = 0.010 Ranked Order A B B AB AB Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 0.8100 0.6700 0.6700 0.5200 0.5000 A AB AB B B 15 53 P3.3 SỐ LÁ P3.3.1 SỐ LÁ 104 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 0.85 0.425 0.60 0.5708 nt 2.66 0.666 0.94 0.4862 Error 5.64 0.705 Non-additivity 0.60 0.604 0.84 Residual 5.04 0.720 Total 14 9.16 Grand Mean= 10.113 Grand Sum= Coefficient of Variation= 151.700 Total Count= 15 8.31% P3.3.2 SỐ LÁ 118 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 1.55 0.773 0.83 0.4707 nt 9.85 2.462 2.64 0.1129 Error 7.45 0.932 Non-additivity 4.17 4.171 8.89 Residual 3.28 0.469 Total 14 18.85 Grand Mean= 12.327 Grand Sum= Coefficient of Variation= 184.900 Total Count= 15 7.83% P3.3.3 SỐ LÁ 132 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 1.03 0.517 1.10 0.3775 nt 5.66 1.414 3.02 0.0858 Error 3.75 0.468 Non-additivity 0.37 0.374 0.78 Residual 3.37 0.482 - 54 Total 14 10.44 Grand Mean= 14.313 Grand Sum= Coefficient of Variation= 214.700 Total Count= 15 4.78% P3.4 TỐC ĐỘ RA LÁ P3.4.1 TỐC ĐỘ RA LÁ 104 – 118 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 0.04 0.020 3.48 0.0817 NT 3.00 0.751 129.61 0.0000 Error 0.05 0.006 Non-additivity 0.00 0.002 0.26 Residual 0.04 0.006 Total 14 3.09 Grand Mean= 1.107 Grand Sum= Coefficient of Variation= 16.600 Total Count= 15 6.88% Trắc nghiệm phân hạng LSD value = 0.2122 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 0.3000 1.250 1.550 1.450 0.9800 at alpha = 0.010 Ranked Order D B A AB C Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 1.550 1.450 1.250 0.9800 0.3000 A AB B C D P3.4.2 TỐC ĐỘ RA LÁ 118 – 132 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 0.01 0.006 1.59 0.2619 nt 1.09 0.272 70.06 0.0000 Error 0.03 0.004 Non-additivity 0.00 0.000 0.08 Residual 0.03 0.004 Total 14 1.13 - 55 Grand Mean= 0.993 Grand Sum= Coefficient of Variation= 14.900 Total Count= 15 6.27% Trắc nghiệm phân hạng LSD value = 0.5479 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = at alpha = 0.010 Ranked Order 1.280 0.9500 0.5000 1.080 1.150 A AB B A A Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 1.280 1.150 1.080 0.9500 0.5000 A A A AB B P3.5 SỐ CÀNH MANG HOA P3.5.1 SỐ CÀNH MANG HOA 104 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 1.60 0.800 0.42 0.6678 NT 4.93 1.233 0.65 0.6398 Error 15.07 1.883 Non-additivity 1.75 1.751 0.92 Residual 13.32 1.902 Total 14 21.60 Grand Mean= 12.600 Grand Sum= Coefficient of Variation= 189.000 Total Count= 15 10.89% P3.5.2 SỐ CÀNH MANG HOA 118 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 58.13 29.067 13.01 0.0031 NT 242.93 60.733 27.19 0.0001 Error 17.87 2.233 Non-additivity 0.00 0.005 0.00 Residual 17.86 2.552 Total 14 318.93 - 56 Grand Mean= 21.267 Grand Sum= Coefficient of Variation= 319.000 Total Count= 15 7.03% Trắc nghiệm phân hạng LSD value = 4.094 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 18.33 20.67 24.00 27.33 16.00 at alpha = 0.010 Ranked Order CD BC AB A D Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 27.33 24.00 20.67 18.33 16.00 A AB BC CD D P3.5.3 SỐ CÀNH MANG HOA 132 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 17.73 8.867 0.57 0.5849 NT 376.00 94.000 6.08 0.0150 Error 123.60 15.450 Non-additivity 18.77 18.766 1.25 Residual 104.83 14.976 Total 14 517.33 Grand Mean= 37.333 Grand Sum= 560.000 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 10.53% Trắc nghiệm phân hạng LSD value = 7.401 at alpha = 0.050 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 34.33 35.33 41.00 45.00 31.00 Ranked Order BC BC AB A C Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 45.00 41.00 35.33 34.33 31.00 A AB BC BC C 57 P3.6 TỐC ĐỘ RA CÀNH MANG HOA P3.6.1 TỐC ĐỘ RA CÀNH MANG HOA 104 – 118 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 0.01 0.005 1.53 0.2732 NT 1.30 0.326 101.12 0.0000 Error 0.03 0.003 Non-additivity 0.00 0.000 0.05 Residual 0.03 0.004 Total 14 1.34 Grand Mean= 0.620 Grand Sum= Coefficient of Variation= 9.300 Total Count= 15 9.16% Trắc nghiệm phân hạng LSD value = 0.1501 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = Ranked Order 0.4800 0.5500 0.8300 1.050 0.1900 C C Mean Mean Mean Mean Mean B A D = = = = = 1.050 0.8300 0.5500 0.4800 0.1900 A B C C D P3.6.2 TỐC ĐỘ RA CÀNH MANG HOA 118 – 132 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 0.00 0.002 0.15 0.8591 NT 0.10 0.026 1.83 0.2163 Error 0.11 0.014 Non-additivity 0.00 0.000 0.00 Residual 0.11 0.016 Total 14 0.22 Grand Mean= 1.148 Grand Sum= Coefficient of Variation= 10.34% 17.220 Total Count= 15 58 P3.7 NGÀY RA NỤ A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 43.33 21.667 0.93 0.4339 nt 302.93 75.733 3.25 0.0734 Error 186.67 23.333 Non-additivity 0.16 0.159 0.01 Residual 186.51 26.644 Total 14 532.93 Grand Mean= 123.933 Grand Sum= Coefficient of Variation= 1859.000 Total Count= 15 3.90% P3.8 NGÀY RA HOA A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob lll 1.87 0.933 0.38 0.6950 nt 27.88 6.969 2.85 0.0972 Error 19.59 2.448 Non-additivity 4.38 4.382 2.02 Residual 15.21 2.172 Total 14 49.33 Grand Mean= 27.027 Grand Sum= Coefficient of Variation= 5.79% 405.400 Total Count= 15 59 ... 2.3.4.a Nhiệt độ Nhiệt độ tác động mạnh mẽ đến hoạt động quang hợp, hô hấp, hấp thụ chất dinh dƣỡng đất trồng Nhiệt độ khơng khí cao thúc đẩy quang hợp, làm cho hoa nở nhanh hơn, nhƣng cao (> 40... tài Cuối lần xin gửi lời cảm ơn sâu sắc! TP HCM, tháng 08 năm 2012 Sinh viên thực đề tài NGUYỄN QUANG LỘC iii TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu “Ảnh hƣởng bốn loại phân bón đến sinh trƣởng phát triển... CỦA CÂY HOA CẨM CHƢỚNG (Dianthus caryophyllus L.) TRỒNG TẠI ĐỨC TRỌNG – LÂM ĐỒNG Tác giả NGUYỄN QUANG LỘC Khóa luận đƣợc đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sƣ ngành Nông học GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN:
- Xem thêm -

Xem thêm: ẢNH HƢỞNG CỦA BỐN LOẠI PHÂN BÓN LÁ ĐẾN SỰ SINH TRƢỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÂY HOA CẨM CHƢỚNG (Dianthus caryophyllus L.) TRỒNG TẠI ĐỨC TRỌNG – LÂM ĐỒNG , ẢNH HƢỞNG CỦA BỐN LOẠI PHÂN BÓN LÁ ĐẾN SỰ SINH TRƢỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÂY HOA CẨM CHƢỚNG (Dianthus caryophyllus L.) TRỒNG TẠI ĐỨC TRỌNG – LÂM ĐỒNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay