NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT KHÁNG NẤM MỐC CHO GỖ CAO SU (Hevea Brasiliensis Muell Arg) BẰNG NATRI BENZOAT (C6H5COONa)

110 6 0
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 09:15

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ************ PHẠM THANH DUNG NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT KHÁNG NẤM MỐC CHO GỖ CAO SU (Hevea Brasiliensis Muell Arg) BẰNG NATRI BENZOAT (C6H5COONa) LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN LÂM SẢN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 6/2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ************ PHẠM THANH DUNG NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT KHÁNG NẤM MỐC CHO GỖ CAO SU (Hevea Brasiliensis Muell Arg) BẰNG NATRI BENZOAT (C6H5COONa) Ngành: Công nghê ̣ Chế biến lâm sản LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS ĐẶNG ĐÌNH BÔI ThS BÙI THỊ THIÊN KIM Thành phồ Hồ Chí Minh Tháng 6/2013 LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập thực đề tài tốt nghiệp, nhận dạy bảo thầy cô, quan tâm giúp đỡ động viên gia đình bạn bè Nhân dịp tơi xin bày tỏ lòng biết ơn đến:  Ban giám hiệu tồn thể thầy trường Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh, đặc biệt quý thầy cô khoa Lâm Nghiệp môn Chế biến Lâm sản tận tình truyền đạt kiến thức cho chúng tơi suốt khóa học  Xin cảm ơn Cơng ty TNHH Phú An – Bình Dương cung cấp gỗ cho tơi làm thí nghiệm Đồng thời xin cảm ơn Công ty TNHH XD - TM - SX Trường Tiền – Thủ Đức giúp gia cơng mẫu gỗ  Đặc biệt xin gửi lòng biết ơn sâu sắc đến thầy PGS.TS Đặng Đình Bơi ThS Bùi Thị Thiên Kim tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi hồn thành tốt luận văn tốt nghiệp  Cuối xin chân thành cảm ơn gia đình bạn lớp Chế biến Lâm sản niên khóa 2009 – 2013 giúp đỡ động viên tơi suốt q trình học tập thời gian thực đề tài Sinh viên thực Phạm Thanh Dung i TÓM TẮT Đề tài “Nghiên cứu công nghệ kháng nấm mốc cho gỗ Cao su Natri benzoat (C6H5C00Na)” tiến hành phòng thí nghiệm mơn Chế biến Lâm sản, khoa Lâm nghiệp, trường Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh, thời gian 01/03/2013 đến 30/06/2013 Kết thu sau thí nghiệm cho thấy nồng độ Sodium benzoate thời gian xử lý có ảnh hưởng đến phần trăm lượng hóa chất thấm, độ thấm sâu hóa chất khả kháng nấm mốc gỗ Mối quan hệ yếu tố thể qua phương trình tương quan hồi quy sau: Đối với phần trăm lượng hóa chất thấm Ykl = 2,458 + 1,12374.x1 + 0,339935.x2 + 0,165.x1.x2 – 0,364.x12 + 0,136.x22 Dkl = 0,00133222 + 0,160954.N + 0,162732.T + 0,0066N.T – 0,0023296.N2 + 0,034.T2 Đối với độ thấm sâu hóa chất Yts = 2,506 + 0,998222.x1 + 0,452095.x2 – 0,298625.x12 + 0,186375.x22 Dts = 0,0367596 + 0,154395.N + 0,535149.T – 0,0019112.N2 + 0,0465937.T2 Đối với khả kháng nấm mốc điều kiện RH 86% Yn86 = 2,38957 – 1,31468.x1 – 0,177678.x2 + 0,241957.x22 Dn86 = 5,25139 – 0,105174.N – 0,451774.T + 0,0604891.T2 Đối với khả kháng nấm mốc điều kiện RH 93% Yn93 = 3,36913 – 1,41944.x1 – 0,22898.x2 + 0,281413.x22 Dn93 = 6,56011 – 0,113556.N – 0,536609.T + 0,0703533.T2 Kết giá trị tối ưu hàm sau: Ykl = 4,4016% (Dkl = 6,298496%) X1 = 1,414 (N = 37,175%) X2 = 1,414 (T = 5,828 giờ) Yts = 4,3323 mm (Dts = 5,029619%) X1 = 1,414 (N = 37,175%) X2 =1,414 (T = 5,828 giờ) Yn86 = 0,498% (Dn86 = 0,498007%) X1 = 1,414 (N = 37,175%) X2= 0,3672 (T = 3,8136 giờ) Yn93 = 1,3155% (Dn93 = 1,31544%) X1 = 1,414 (N = 37,175% ) X2 = 0,4068 (T = 3,7344 giờ) Vậy gỗ Cao su xử lý Sodium benzoate sử dụng vào việc sản xuất thực tế bảo quản gỗ kháng nấm mốc, sản phẩm trang trí nội thất đảm bảo an toàn cho sức khỏe người sử dụng môi trường ii SUMMARY Abstract study: “Research technology for mold-resistant on rubber wood by Sodium benzoate (C6H5C00Na)” was conducted at the laboratory subjects variable War Forest Products, Forestry Department, Nong Lam University in Ho Chi Minh City, during 01.03.2013 to 30.06.2013 Results obtained from experiments showed that sodium benzoate concentration and treatment time can affect the percentage of permeability chemical, penetration of the chemical and ability resist mould of the wood The relationship between these factors is reflected in the correlation regression equation as follows: For the percentage of permeability chemical Ykl = 2,458 + 1,12374.x1 + 0,339935.x2 + 0,165.x1.x2 – 0,364.x12 + 0,136.x22 Dkl = 0,00133222 + 0,160954.N + 0,162732.T + 0,0066N.T – 0,0023296.N2 + 0,034.T2 For penetration of the chemical Yts = 2,506 + 0,998222.x1 + 0,452095.x2 – 0,298625.x12 + 0,186375.x22 Dts = 0,0367596 + 0,154395.N + 0,535149.T – 0,0019112.N2 + 0,0465937.T2 For ability resist mould in conditions RH 86% Yn86 = 2,38957 – 1,31468.x1 – 0,177678.x2 + 0,241957.x22 Dn86 = 5,25139 – 0,105174.N – 0,451774.T + 0,0604891.T2 For ability resist mould in conditions RH 93% Yn93 = 3,36913 – 1,41944.x1 – 0,22898.x2 + 0,281413.x22 Dn93 = 6,56011 – 0,113556.N – 0,536609.T + 0,0703533.T2 Results of the optimal value of the gain function as follows: Ykl = 4,4016% (Dkl = 6,298496%) when X1 = 1,414 (N = 37,175%) and X2 = 1,414 (T = 5,828 hours) Yts = 4,3323 mm (Dts = 5,029619%) when X1 = 1,414 (N = 37,175%) and X2 =1,414 (T = 5,828 hours) Yn86 = 0,498% (Dn86 = 0,498007%) when X1 = 1,414 (N = 37,175%) and X2= 0,3672 (T = 3,8136 hours) Yn93 = 1,3155% (Dn93 = 1,31544%) when X1 = 1,414 (N = 37,175% ) and X2 = 0,4068 (T = 3,7344 hours) So rubber wood treated with Sodium benzoate can use in the manufacture of products practical interior ensure the safety and health of users and environments iii MỤC LỤC TRANG LỜI CẢM ƠN i TÓM TẮT ii SUMMARY iii DANH SÁCH CÁC BẢNG viii DANH SÁCH CÁC HÌNH ix Lời nói đầu xi Chƣơng 1: MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.4 Phạm vi nghiên cứu Chƣơng 2: TỔNG QUAN 2.1 Cơ sở lý thuyết 2.1.1 Nấm mốc hại gỗ 2.1.2 Hóa chất bảo quản 2.1.3 Phương pháp bảo quản 2.2 Đối tượng nghiên cứu 11 2.2.1 Cây cao su 11 2.2.1.1 Đặc điểm sinh trưởng Cao su 12 2.2.1.2 Đặc điểm cấu tạo gỗ Cao su 12 2.2.1.3 Tính chất gỗ Cao su 14 2.2.2 Hóa chất Sodium benzoate 15 2.2.2.1 Đặc điểm 15 2.2.2.2 Tính chất 16 iv 2.2.2.3 Ứng dụng 16 2.3 Các công trình nghiên cứu liên quan 17 2.3.1 Cơng trình nghiên cứu nước 17 2.3.2 Cơng trình nghiên cứu nước 18 Chƣơng 3: NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21 3.1 Nội dung nghiên cứu 21 3.2 Phương pháp nghiên cứu 22 3.2.1 Vật liệu 22 3.2.1.1 Nguyên liệu 22 3.2.1.2 Hóa chất dùng thí nghiệm 23 3.2.1.2.1 Hóa chất dùng thí nghiệm quy hoạch thực nghiệm 23 3.2.1.2.2 Hóa chất dùng thí nghiệm thử màu 24 3.2.1.3 Dụng cụ, thiết bị dùng thí nghiệm 24 3.2.2 Phương pháp nghiên cứu 25 3.2.2.1 Phương pháp nghiên cứu lý thuyết 25 3.2.2.2 Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm 25 3.2.3 Phương pháp đo đạc thực nghiệm 34 3.2.3.1 Phương pháp xác định phần trăm lượng hóa chất thấm 34 3.2.3.2 Phương pháp xác định độ thấm sâu hóa chất 34 3.2.3.3 Phương pháp xác định diện tích nấm mốc 35 3.2.4 Phương pháp xử lý số liệu thực nghiệm 35 3.2.5 Bài tốn tối ưu hóa 36 Chƣơng 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 37 4.1 Kết nghiên cứu 37 4.1.1 Kết nghiên cứu thực nghiệm 37 4.1.1.1 Kết nghiên cứu thực nghiệm xác định phần trăm lượng hóa chất thấm mối tương quan thông số đầu vào thông số đầu 37 4.1.1.2 Kết nghiên cứu thực nghiệm xác định độ thấm sâu hóa chất mối tương quan thông số đầu vào thông số đầu 41 v 4.1.1.3 Kết nghiên cứu thực nghiệm xác định khả kháng nấm mốc gỗ điều kiện RH 86% mối tương quan thông số đầu vào thông số đầu 45 4.1.1.4 Kết nghiên cứu thực nghiệm xác định khả kháng nấm mốc gỗ điều kiện RH 93% mối tương quan thông số đầu vào thông số đầu 49 4.1.2 Quá trình phát triển nấm mốc gỗ Cao su sau xử lý Sodium benzoate 53 4.1.2.1 Quá trình phát triển nấm mốc gỗ Cao su điều kiện RH 86% 53 4.1.2.2 Quá trình phát triển nấm mốc thí nghiệm điều kiện RH 93% 55 4.2 Thảo luận 57 Chƣơng 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 60 5.1 Kết luận 60 5.2 Kiến nghị 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO 63 PHỤ LỤC 65 vi DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT – Số thứ tự TN – Thí nghiệm N – Nồng độ Sodium benzoate T – Thời gian xử lý RH – Độ ẩm tương đối mơi trường ANOVA – Phương pháp phân tích phương sai Dkl – Phần trăm lượng hóa chất thấm dạng thực Dts – Độ thấm sâu hóa chất dạng thực Dn86 – Tỷ lệ nấm mốc điều kiện độ ẩm tương đối môi trường 86% dạng thực Dn93 – Tỷ lệ nấm mốc điều kiện độ ẩm tương đối môi trường 93% dạng thực Ykl – Phần trăm lượng hóa chất thấm dạng mã hóa Yts – Độ thấm sâu hóa chất dạng mã hóa Yn86 – Tỷ lệ nấm mốc điều kiện độ ẩm tương đối mơi trường 86% dạng mã hóa Yn93 – Tỷ lệ nấm mốc điều kiện độ ẩm tương đối mơi trường 93% dạng mã hóa vii DANH SÁCH CÁC BẢNG BẢNG TRANG Bảng 2.1 Nấm làm biến màu gỗ Bảng 2.2 Các chế phẩm chống nấm mốc Bảng 2.3 Tính chất vật lý gỗ Cao su 14 Bảng 2.4 Tính chất học gỗ Cao su 14 Bảng 2.5 Thành phần hóa học gỗ Cao su 14 Bảng 2.6 Tỷ lệ thành phần nguyên tố Cellulose Lignin 15 Bảng 2.7 Kết nồng độ chất tan gỗ Cao su (những chất vách tế bào) 15 Bảng 3.1 Mức khoảng biến thiên yếu tố nghiên cứu theo phương án bậc 31 Bảng 3.2 Mức khoảng biến thiên yếu tố nghiên cứu theo phương án bậc hai Box – Hunter bất biến quay 33 Bảng 4.1 Bảng giá trị tối ưu hàm Ykl 40 Bảng 4.2 Bảng giá trị tối ưu hàm Yts 44 Bảng 4.3 Bảng giá trị tối ưu hàm Yn86 48 Bảng 4.4 Bảng giá trị tối ưu hàm Yn93 52 Bảng 4.5 Quá trình phát triển nấm mốc gỗ Cao su điều kiện RH 86% 53 Bảng 4.6 Quá trình phát triển nấm mốc gỗ Cao su điều kiện RH 93% 55 Bảng 4.7 Bảng tổng hợp giá trị tối ưu thông số đầu vào đầu dạng mã hóa 57 Bảng 4.8 Tỷ lệ nấm mốc điều kiện RH 86% RH 93% 58 viii PHỤ LỤC 30 BẢNG ANOVA CHO ĐỘ THẤM SÂU CỦA HÓA CHẤT SAU KHI XỬ LÝ BẢO QUẢN GỖ BẰNG SODIUM BENZOATE BẬC HAI (CHƢA LOẠI BỎ HỆ SỐ KHÔNG TIN CẬY) DẠNG THỰC ANOVA for Dts - factor study -Effect Sum of Squares DF Mean Sq F-Ratio P-value -A:N 7.9715808 7.9715808 641.32 0000 B:T 1.6351208 1.6351208 131.55 0003 AB 0132250 0132250 1.06 3606 AA 6203610 6203610 49.91 0021 BB 2416392 2416392 19.44 0116 Lack-of-fit 0951608 0317203 2.55 1937 Pure error 0497200 0124300 -Total (corr.) 10.7444769 12 R-squared = 0.986516 R-squared (adj for d.f.) = 0.976884 PHỤ LỤC 31 BẢNG CÁC GIÁ TRỊ HỒI QUY VỀ ĐỘ THẤM SÂU CỦA HÓA CHẤT SAU KHI XỬ LÝ BẢO QUẢN GỖ BẰNG SODIUM BENZOATE BẬC HAI (CHƢA LOẠI BỎ HỆ SỐ KHÔNG TIN CẬY) DẠNG THỰC Regression coeffs for Dts - factor study -constant = 0.17131 A:N = 0.161295 B:T = 8.66488E-3 AB = -2.3E-3 AA = -1.9112E-3 BB = 0.0465937 PHỤ LỤC 32 BẢNG ANOVA ĐỘ THẤM SÂU CỦA HÓA CHẤT SAU KHI XỬ LÝ BẢO QUẢN GỖ BẰNG SODIUM BENZOATE BẬC HAI (ĐÃ LOẠI BỎ HỆ SỐ KHÔNG TIN CẬY) DẠNG THỰC ANOVA for Dts - factor study -Effect Sum of Squares DF Mean Sq F-Ratio P-value -A:N 7.9715808 7.9715808 641.32 0000 B:T 1.6351208 1.6351208 131.55 0003 AA 6203610 6203610 49.91 0021 BB 2416392 2416392 19.44 0116 Lack-of-fit 1083858 0270965 2.18 2345 Pure error 0497200 0124300 -Total (corr.) 10.7444769 12 R-squared = 0.985285 R-squared (adj for d.f.) = 0.977927 PHỤ LỤC 33 BẢNG CÁC GIÁ TRỊ HỒI QUY VỀ ĐỘ THẤM SÂU CỦA HÓA CHẤT SAU KHI XỬ LÝ BẢO QUẢN GỖ BẰNG SODIUM BENZOATE BẬC HAI (ĐÃ LOẠI BỎ HỆ SỐ KHÔNG TIN CẬY) DẠNG THỰC Regression coeffs for Dts - factor study -constant = 0.0367596 A:N = 0.154395 B:T = 0.0535149 AA = -1.9112E-3 BB = 0.0465937 PHỤ LỤC 34 BẢNG ANOVA XỬ LÝ BẢO QUẢN GỖ BẰNG SODIUM BENZOATE Ở ĐIỀU KIỆN RH 86% BẬC HAI (CHƢA LOẠI BỎ HỆ SỐ KHÔNG TIN CẬY) DẠNG THỰC ANOVA for Dn86 - factor study -Effect Sum of Squares DF Mean Sq F-Ratio P-value -A:N 13.827076 13.827076 579.02 0000 B:T 252555 252555 10.58 0313 AB 000900 000900 04 8575 AA 077795 077795 3.26 1454 BB 455013 455013 19.05 0120 Lack-of-fit 175019 058340 2.44 2041 Pure error 095520 023880 -Total (corr.) 14.8431692 12 R-squared = 0.981773 R-squared (adj for d.f.) = 0.968755 PHỤ LỤC 35 BẢNG CÁC GIÁ TRỊ HỒI QUY VỀ XỬ LÝ BẢO QUẢN GỖ BẰNG SODIUM BENZOATE Ở ĐIỀU KIỆN RH 86% BẬC HAI (CHƢA LOẠI BỎ HỆ SỐ KHÔNG TIN CẬY) DẠNG THỰC Regression coeffs for Dn86 - factor study -constant = 5.43111 A:N = -0.12977 B:T = -0.460764 AB = -6E-4 AA = 6.768E-4 BB = 0.0639375 PHỤ LỤC 36 BẢNG ANOVA XỬ LÝ BẢO QUẢN GỖ BẰNG SODIUM BENZOATE Ở ĐIỀU KIỆN RH 86% BẬC HAI (ĐÃ LOẠI BỎ HỆ SỐ KHÔNG TIN CẬY) DẠNG THỰC ANOVA for Dn86 - factor study -Effect Sum of Squares DF Mean Sq F-Ratio P-value -A:N 13.827076 13.827076 579.02 0000 B:T 252555 252555 10.58 0313 BB 414304 414304 17.35 0141 Lack-of-fit 253714 050743 2.12 2425 Pure error 095520 023880 -Total (corr.) 14.8431692 12 R-squared = 0.976472 R-squared (adj for d.f.) = 0.968629 PHỤ LỤC 37 BẢNG CÁC GIÁ TRỊ HỒI QUY VỀ XỬ LÝ BẢO QUẢN GỖ BẰNG SODIUM BENZOATE Ở ĐIỀU KIỆN RH 86% BẬC HAI (ĐÃ LOẠI BỎ HỆ SỐ KHÔNG TIN CẬY) DẠNG THỰC Regression coeffs for Dn86 - factor study -constant = 5.25139 A:N = -0.105174 B:T = -0.451774 BB = 0.0604891 PHỤ LỤC 38 BẢNG ANOVA XỬ LÝ BẢO QUẢN GỖ BẰNG SODIUM BENZOATE Ở ĐIỀU KIỆN RH 93% BẬC HAI (CHƢA LOẠI BỎ HỆ SỐ KHÔNG TIN CẬY) DẠNG THỰC ANOVA for Dn93 - factor study -Effect Sum of Squares DF Mean Sq F-Ratio P-value -A:N 16.118578 16.118578 552.57 0000 B:T 419454 419454 14.38 0192 AB 003025 003025 10 7668 AA 000018 000018 00 9814 BB 551740 551740 18.91 0122 Lack-of-fit 344431 114810 3.94 1094 Pure error 116680 029170 -Total (corr.) 17.5626308 12 R-squared = 0.973745 R-squared (adj for d.f.) = 0.954991 PHỤ LỤC 39 BẢNG CÁC GIÁ TRỊ HỒI QUY VỀ XỬ LÝ BẢO QUẢN GỖ BẰNG SODIUM BENZOATE Ở ĐIỀU KIỆN RH 93% BẬC HAI (CHƢA LOẠI BỎ HỆ SỐ KHÔNG TIN CẬY) DẠNG THỰC Regression coeffs for Dn93 - factor study -constant = 6.49906 A:N = -0.110661 B:T = -0.515477 AB = -1.1E-3 AA = 1.04E-5 BB = 0.0704062 PHỤ LỤC 40 BẢNG ANOVA XỬ LÝ BẢO QUẢN GỖ BẰNG SODIUM BENZOATE Ở ĐIỀU KIỆN RH 93% BẬC HAI (ĐÃ LOẠI BỎ HỆ SỐ KHÔNG TIN CẬY) DẠNG THỰC ANOVA for Dn93 - factor study -Effect Sum of Squares DF Mean Sq F-Ratio P-value -A:N 16.118578 16.118578 552.57 0000 B:T 419454 419454 14.38 0192 BB 560445 560445 19.21 0118 Lack-of-fit 347474 069495 2.38 2104 Pure error 116680 029170 -Total (corr.) 17.5626308 12 R-squared = 0.973571 R-squared (adj for d.f.) = 0.964762 PHỤ LỤC 41 BẢNG CÁC GIÁ TRỊ HỒI QUY VỀ XỬ LÝ BẢO QUẢN GỖ BẰNG SODIUM BENZOATE Ở ĐIỀU KIỆN RH 93% BẬC HAI (ĐÃ LOẠI BỎ HỆ SỐ KHÔNG TIN CẬY) DẠNG THỰC Regression coeffs for Dn93 - factor study -constant = 6.56011 A:N = -0.113556 B:T = -0.536609 BB = 0.0703533 PHỤ LỤC 42 LẬP TRÌNH MATLAB TÌM GIÁ TRỊ TỐI ƢU CỦA PHƢƠNG TRÌNH Ykl options = optimset('fmincon') options = Display: 'final' MaxFunEvals: [] MaxIter: [] TolFun: 1.0000e-006 TolX: [] FunValCheck: 'off' OutputFcn: [] PlotFcns: [] ActiveConstrTol: [] Algorithm: 'trust-region-reflective' AlwaysHonorConstraints: 'bounds' BranchStrategy: [] DerivativeCheck: 'off' Diagnostics: 'off' DiffMaxChange: 0.1000 DiffMinChange: 1.0000e-008 FinDiffType: 'forward' GoalsExactAchieve: [] GradConstr: 'off' GradObj: 'off' HessFcn: [] Hessian: [] HessMult: [] HessPattern: 'sparse(ones(numberofvariables))' HessUpdate: [] InitialHessType: [] InitialHessMatrix: [] InitBarrierParam: 0.1000 InitTrustRegionRadius: 'sqrt(numberofvariables)' Jacobian: [] JacobMult: [] JacobPattern: [] LargeScale: 'on' LevenbergMarquardt: [] LineSearchType: [] MaxNodes: [] MaxPCGIter: 'max(1,floor(numberofvariables/2))' MaxProjCGIter: '2*(numberofvariables-numberofequalities)' MaxRLPIter: [] MaxSQPIter: '10*max(numberofvariables,numberofinequalities+numberofbounds)' MaxTime: [] MeritFunction: [] MinAbsMax: [] NodeDisplayInterval: [] NodeSearchStrategy: [] NonlEqnAlgorithm: [] NoStopIfFlatInfeas: 'off' ObjectiveLimit: -1.0000e+020 PhaseOneTotalScaling: 'off' Preconditioner: [] PrecondBandWidth: RelLineSrchBnd: [] RelLineSrchBndDuration: ScaleProblem: 'obj-and-constr' ShowStatusWindow: [] Simplex: [] SubproblemAlgorithm: 'ldl-factorization' TolCon: 1.0000e-006 TolConSQP: 1.0000e-006 TolGradCon: 1.0000e-006 TolPCG: 0.1000 TolProjCG: 0.0100 TolProjCGAbs: 1.0000e-010 TolRLPFun: [] TolXInteger: [] TypicalX: 'ones(numberofvariables,1)' UseParallel: 'never' options = optimset('fmincon'); x0=[0,0]; A=[]; b=[]; Aeq=[];beq=[];lb=[-1.414,-1.414];ub=[1.414,1.414]; [x,fval,exitflag]=fmincon('Ykld',x0,A,b,Aeq,beq,lb,ub,'Gkld',options) Warning: Trust-region-reflective method does not currently solve this type of problem, using active-set (line search) instead > In fmincon at 437 Optimization terminated: first-order optimality measure less than options.TolFun and maximum constraint violation is less than options.TolCon Active inequalities (to within options.TolCon = 1e-006): lower upper ineqlin ineqnonlin 2 x = 1.4140 1.4140 fval = -4.4016 exitflag = 2.458 + 1.1237 x + 0.339935 x + + 0.136 x 22 1 0.5 -0.5 -1 x2 -1 -0.5 x1 0.5 PHỤ LỤC 43 LẬP TRÌNH MATLAB TÌM GIÁ TRỊ TỐI ƢU CỦA PHƢƠNG TRÌNH Yts options = optimset('fmincon'); x0=[0,0]; A=[]; b=[]; Aeq=[];beq=[];lb=[-1.414,-1.414];ub=[1.414,1.414]; [x,fval,exitflag]=fmincon('Ytsd',x0,A,b,Aeq,beq,lb,ub,'Gtsd',options) Warning: Trust-region-reflective method does not currently solve this type of problem, using active-set (line search) instead > In fmincon at 437 Optimization terminated: first-order optimality measure less than options.TolFun and maximum constraint violation is less than options.TolCon Active inequalities (to within options.TolCon = 1e-006): lower upper ineqlin ineqnonlin 2 x = 1.4140 1.4140 fval = -4.3323 exitflag = 2.506 + 0.998222 x + + 0.186375 x 22 1 0.5 -0.5 -1 x2 -1 -0.5 x1 0.5 PHỤ LỤC 44 LẬP TRÌNH MATLAB TÌM GIÁ TRỊ TỐI ƢU CỦA PHƢƠNG TRÌNH Yn86 options = optimset('fmincon'); x0=[0,0]; A=[]; b=[]; Aeq=[];beq=[];lb=[-1.414,-1.414];ub=[1.414,1.414]; [x,fval,exitflag]=fmincon('Yn86d',x0,A,b,Aeq,beq,lb,ub,'Gn86d',options) Warning: Trust-region-reflective method does not currently solve this type of problem, using active-set (line search) instead > In fmincon at 437 Optimization terminated: first-order optimality measure less than options.TolFun and maximum constraint violation is less than options.TolCon Active inequalities (to within options.TolCon = 1e-006): lower upper ineqlin ineqnonlin x = 1.4140 0.3672 fval = 0.4980 exitflag = 2.38957 - 1.31468 x - 0.177678 x + 0.241957 x 22 1 0.5 -0.5 -1 x2 -1 -0.5 x1 0.5 PHỤ LỤC 45 LẬP TRÌNH MATLAB TÌM GIÁ TRỊ TỐI ƢU CỦA PHƢƠNG TRÌNH Yn93 options = optimset('fmincon'); x0=[0,0]; A=[]; b=[]; Aeq=[];beq=[];lb=[-1.414,-1.414];ub=[1.414,1.414]; [x,fval,exitflag]=fmincon('Yn93d',x0,A,b,Aeq,beq,lb,ub,'Gn93d',options) Warning: Trust-region-reflective method does not currently solve this type of problem, using active-set (line search) instead > In fmincon at 437 Optimization terminated: first-order optimality measure less than options.TolFun and maximum constraint violation is less than options.TolCon Active inequalities (to within options.TolCon = 1e-006): lower upper ineqlin ineqnonlin x = 1.4140 0.4068 fval = 1.3155 exitflag = 3.36913 - 1.41944 x - 0.22898 x + 0.281413 x 22 1 0.5 -0.5 -1 x2 -1 -0.5 x1 0.5 PHỤ LỤC 46 Hóa chất dùng thí nghiệm tham dò a) Sodium benzoate (C6H5COONa) b) Acid acetic (CH3COOH) c) Sodium acetate (CH3COONa) Hình 1: Hóa chất thí nghiệm thăm dò Acid acetic chất lỏng khơng màu, có vị chua, tan vô hạn nước acid hữu yếu Nó ăn mòn kim loại sắt, mangan, kẽm Sodium acetate tinh thể không màu, tan nước, etanol ete Sodium acetate khan hóa nước chất kiềm yếu Sodium benzoate tồn dạng bột hạt màu trắng Tan nước tan etanol, khơng mùi, có vị Khi gặp môi trường acid, Sodium benzoate chuyển hóa thành acid benzoic Acid benzoaic có khả chống vi sinh sinh mạnh không tan tốt nước Phƣơng pháp thực nghiệm thăm dò Thí nghiệm thăm dò bước mở đường cho sở khoa học việc nghiên cứu góp phần nâng cao giá trị hiệu thành công cơng trình nghiên cứu khoa học tiếp bước sau từ kết thơng qua nghiên cứu thăm dò Vì vậy, chúng tơi tiến hành nghiên cứu thăm dò với ba loại hóa chất, nồng độ hóa chất thời gian xử lý Mẫu gỗ chuẩn bị cho thí nghiệm thăm dò có quy cách 20×20×50 mm Bảng 1: Phương pháp tiến hành thí nghiệm thăm dò Hóa chất thăm dò Số mẫu Nồng độ Thời gian TN hóa chất (%) xử lý (giờ) 30 30 30 Số mẫu đối chứng Acid acetic (CH3COOH) Sodium acetate (CH3COONa) Sodium benzoate (C6H5COONa) Kết nghiên cứu thăm dò Để tiến hành nghiên cứu bảo quản gỗ Cao su, tiến hành nghiên cứu thăm dò nhằm lựa chọn hóa chất thích hợp cho việc sử dụng hóa chất bảo quản gỗ Cao su để đảm bảo việc nghiên cứu bảo quản gỗ đạt hiệu quả, áp dụng vào sản xuất công nghệ xử lý trình sản xuất Bảo quản gỗ giúp gỗ có khả kháng nấm mốc gây hại gỗ, việc thực thí nghiệm thăm dò để đánh giá khả kháng nấm mốc gỗ sau xử lý với nhiều loại hóa chất khác Thí nghiệm thăm dò tiến hành mẫu gỗ có quy cách 20×20×50 mm, ba loại hóa chất với nồng độ hóa chất (30%) thời gian xử lý (4 giờ) Sau xử lý hóa chất, mẫu gỗ để ổn định Sau đó, chúng tơi đặt mẫu điều kiện RH 86% để quan sát phát triển nấm Bảng 2: Kết thí nghiệm thăm dò Mẫu TN % Mẫu xử lý Sodium benzoate (C6H5COONa) Mẫu xử lý Sodium acetate (CH3COONa) Mẫu xử lý Acid acetic (CH3COOH) Mẫu đối chứng Nồng độ hóa chất (%) Thời gian xử lý (giờ) Tỷ lệ nấm mốc sau ngày (%) 30 1,43 30 8,74 30 5,81 0 12,32 Tỷ lệ nấm mốc sau ngày 14 12.32 12 10 8.74 5.81 1.43 Mẫu xử lý Sodium Mẫu benzoate xử lý SodiumMẫu acetate xử lý Acid aceticMẫu đối chứng Hình 2: Đồ thị thể kết thăm dò a) Mẫu xử lý C6H5COONa b) Mẫu xử lý c) Mẫu xử lý d) Mẫu đối chứng CH3COONa CH3COOH Hình 3: Mẫu gỗ thí nghiệm thăm dò Sau ba ngày nấm mốc bắt đầu xuất mẫu gỗ Đến ngày thứ sáu nấm xuất nhiều có có khác biệt màu sắc mẫu gỗ Đồ thị hình biểu diễn chênh lệch tỷ lệ nấm mốc mẫu gỗ xử lý loại hóa chất khác sau sáu ngày Mẫu gỗ xử lý C6H5COONa có tỷ lệ nấm mốc thấp xử lý CH3COONa 6,11 lần, thấp xử lý CH3COOH 4,06 lần thấp mẫu đối chứng 8,62 lần Từ bảng 2, hình 3, chúng tơi thấy gỗ sau xử lý Sodium benzoate có màu sắc có khả kháng nấm mốc cao hóa chất lại Qua kết thí nghiệm thăm dò, tơi chọn hóa chất Sodium benzoate để bảo quản gỗ thực nghiệm ...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ************ PHẠM THANH DUNG NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT KHÁNG NẤM MỐC CHO GỖ CAO SU (Hevea Brasiliensis Muell Arg) BẰNG NATRI... – 2013 giúp đỡ động viên tơi suốt q trình học tập thời gian thực đề tài Sinh viên thực Phạm Thanh Dung i TÓM TẮT Đề tài “Nghiên cứu công nghệ kháng nấm mốc cho gỗ Cao su Natri benzoat (C6H5C00Na)”... 17 2.3.2 Cơng trình nghiên cứu nước 18 Chƣơng 3: NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21 3.1 Nội dung nghiên cứu 21 3.2 Phương pháp nghiên cứu
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT KHÁNG NẤM MỐC CHO GỖ CAO SU (Hevea Brasiliensis Muell Arg) BẰNG NATRI BENZOAT (C6H5COONa) , NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT KHÁNG NẤM MỐC CHO GỖ CAO SU (Hevea Brasiliensis Muell Arg) BẰNG NATRI BENZOAT (C6H5COONa)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay