KHẢO SÁT QUY TRÌNH SẢN XUẤT GIẤY CARTON HAI DA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VĨNH HUÊ

62 8 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 09:15

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ************* PHẠM NGUYỄN THỦY TIÊN KHẢO SÁT QUY TRÌNH SẢN XUẤT GIẤY CARTON HAI DA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VĨNH HUÊ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY VÀ BỘT GIẤY Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 7/2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ************* PHẠM NGUYỄN THỦY TIÊN KHẢO SÁT QUY TRÌNH SẢN XUẤT GIẤY CARTON HAI DA TẠI CỌNG TY CỔ PHẦN GIẤY VĨNH HUÊ Ngành: Công nghệ sản xuất giấy bột giấy LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Ngƣời hƣớng dẫn: ThS HUỲNH NGỌC HƢNG Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 7/2013 i LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến: Ban Giám hiệu trƣờng Đại học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Ban Chủ nhiệm khoa Lâm Nghiệp trƣờng Đại học Nơng Lâm Thành Phố hồ Chí Minh Q thầy tận tình giảng dạy tạo điều kiện giúp đỡ chúng em hồn thành khóa học Tơi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến: Thầy Huỳnh Ngọc Hƣng hƣớng dẫn tận tình giúp đỡ tơi suốt q trình thực đề tài Ban lãnh đạo công ty nhƣ anh chị công nhân tạo điều kiện giúp đỡ tơi suốt q trình thực tập cơng ty Tất ngƣời thân bạn bè động viên giúp đỡ tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp Trong thời gian thực tập thực đề tài tơi khơng tránh khỏi thiếu sót, kính mong q thầy bạn đóng góp ý kiến Chân thành cảm ơn! ii TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu “ Khảo sát quy trinh sản xuất giấy carton hai da công ty cổ phần giấy Vĩnh Huê” đƣợc tiến hành phân xƣởng sản xuất giấy carton công ty giấy Vĩnh Huê, thời gian từ 15/03 đến 30/06/2013 Đề tài thực cách khảo sát quy trình sản xuất giấy carton từ cơng đoạn chuẩn bị bột đến giấy thành phẩm, thu thập số liệu thực tế từ nguồn công ty cung cấp Từ kết thu đƣợc khóa luận phân tích, đánh giá quy trình cơng nghệ, hiệu suất làm việc thiết bị cơng đoạn Từ đó, khóa luận nhận diện đƣợc ƣu nhƣợc điểm quy trình sản xuất đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, công suất hoạt động phân xƣởng giấy carton công ty Bên cạnh đó, đề tài tính đƣợc tỉ lệ phế phẩm màu định lƣợng gây ra, tính đƣợc suất trung bình khâu thành phẩm Qua phân tích đƣợc ngun nhân biện pháp khắc phục để sản phẩm đạt chất lƣợng nâng cao hiệu kinh tế Kết thể nhƣ sau: - Tỉ lệ phế phẩm màu định lƣợng : 8,33% - Tỉ lệ phế phẩm màu: 3,3% - Tỉ lệ phế phẩm định lƣợng: 5% - Năng suất trung bình: 193,58 kg/h iii ABSTRACT Research topic: "Examining carton-making process at Vinh Hue Joint Stock Company" carried out at Vinh Hue's carton workshop from March 1st to May 30th, 2013 Nowadays, paper becomes one of the most important products in our daily life Among, carton is widely used in many different packaging fields, especially, in many industries such as food processing, electrical devices, building materials, etc The process from the pulp preparation to the finished carton and the actual statistic are provided by the company Based on the research, we can analyze and estimate technical process, equipment capacity at each stage From that result, we can not only recongise the strength and the weakness of the manufacturing process but also make some suggestion to enhance the productivity and capacity in the carton workshop iv MỤC LỤC TRANG TỰA i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv MỤC LỤC v DANH SÁCH CÁC BẢNG vii DANH SÁCH CÁC HÌNH viii Chƣơng MỞ ĐẦU 1.1.Tính cấp thiết đề tài 1.2.Mục tiêu nghiên cứu 1.3.Nội dung nghiên cứu 1.4.Phạm vi nghiên cứu Chƣơng TỔNG QUAN 2.1.Giới thiệu công ty cổ phần giấy Vĩnh Huê 2.1.1.Vị trí đại lý 2.1.2.Lịch sử hình thành phát triển 2.2.Quy mô sản xuất công ty 2.2.1.Sản phẩm công ty 2.2.2.Cơ cấu tổ chức sản xuất 2.2.3.Thị trƣờng tiêu thụ 2.2.4.Nguồn nguyên liệu Chƣơng QUY TRÌNH SẢN XUẤT GIẤY CARTON 3.1.Quy trình sản xuất giấy carton da công ty giấy Vĩnh Huê 3.1.1 Sơ đồ công nghệ sản xuất bột giấy 11 3.1.2 Công đoạn sản xuất giấy 13 3.1.2.1.Công đoạn chuẩn bị bột trƣớc xeo 14 v 3.1.2.2.Công đoạn xeo giấy 22 3.1.3.Đánh giá chất lƣợng sản phẩm 26 3.1.3.1.Đặc điểm sản phẩm 26 3.1.3.2.Đánh giá chất lƣợng sản phẩm 27 3.1.3.3.Các tiêu sản phẩm 28 3.2.Một số nhận xét 32 3.2.1.Quy trình cơng nghệ 32 3.2.2.Công tác tổ chức sản xuất 34 Chƣơng MÁY VÀ THIẾT BỊ SỬ DỤNG TRONG PHÂN XƢỞNG 35 4.1.Máy thiết bị sử dụng 35 4.2.Cấu tạo, nguyên lý hoạt động thông số kỹ thuật 36 4.2.1 Máy phóng tre 36 4.2.2.Hồ ngăm dăm 37 4.2.3.Máy nghiền sơ 37 4.2.4.Cối thủy lực 38 4.2.5.Máy nghiền Hà Lan 39 4.2.6 Máy nghiền côn 40 4.2.7.Máy nghiền đĩa 41 4.2.8.Bể lắng cát 42 4.2.9.Hầm chứa 43 4.2.10.Thùng điều tiết 44 4.2.11.Thùng trung gian 44 4.2.12.Lọc ly tâm 45 4.2.13.Máy xeo tròn 46 Chƣơng KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 49 5.1.Kết luận 49 5.2.Kiến nghị 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO 51 PHỤ LỤC 52 vi DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 3.1: Thơng số hình học dăm 11 Bảng 3.2: Thành phần hóa học 12 Bảng 3.3: Thông số kỹ thuật keo nhựa thông phân tán 20 Bảng 3.4: Kết khảo sát trung bình khâu thành phẩm 25 Bảng 3.5: Bảng tiêu lý giấy 29 Bảng 3.6: Kết khảo sát tỷ lệ phế phẩm ca sản xuất công đoạn cắt cuộn 30 Bảng 4.1: Danh mục máy thiết bị 35 Bảng 4.2: Thơng số kỹ thuật dàn máy xeo tròn 48 vii DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 2.1: Sản phẩm giấy carton da Hình 2.2: Sơ đồ máy tổ chức cơng ty Hình 3.1: Sơ đồ cơng nghệ tổng qt sản xuất giấy carton da Hình 3.2: Sơ đồ công nghệ sản xuất bột 11 Hình 3.3: Bột giấy thô 13 Hình 3.4: Sơ đồ công đoạn sản xuất giấy 13 Hình 3.5: Sơ đồ quy trình xử lý nguyên liệu bột đế 15 Hình 3.6: Sơ đồ quy trình xử lý nguyên liệu bột mặt 18 Hình 4.1: Cấu tạo máy phóng tre 36 Hình 4.2: Cấu tạo máy nghiền sơ 37 Hình 4.3: Cấu tạo cối thủy lực 38 Hình 4.4: Cấu tạo máy nghiền Hà Lan 39 Hình 4.5: Cấu tạo máy nghiền côn 40 Hình 4.6: chế ép dao dao máy nghiền côn 41 Hình 4.7 : Cấu tạo máy nghiền đĩa 41 Hình 4.8: Cấu tạo bể lắng cát 42 Hình 4.9: Cấu tạo cánh khuấy hầm chứa 43 Hình 4.10: Cấu tạo lọc ly tâm 45 Hình 4.11: Cấu tạo lơ lƣới xeo tròn 46 viii Chƣơng MỞ ĐẦU Trƣớc giấy viết đời, ngƣời biết viết biết vẽ nhiều chất liệu khác nhƣ đá, mai rùa, xƣơng thú vật, đất sét, thẻ tre, nứa, cọ, lụa, Ngày nay, ngƣời ta khẳng định ngƣời Trung Quốc tên Thái Luân sống vào đầu thời Hán ngƣời phát minh giấy Ơng đƣợc ngƣời Trung Quốc tơn làm ông tổ nghề làm giấy Giấy đời thực đánh dấu bƣớc phát triển cao khoa học – kỹ thuật đƣa loài ngƣời bƣớc vào kỷ nguyên văn minh 1.1.Tính cấp thiết đề tài Trong sống nay, sản phẩm giấy đóng vai trò đặc biệt quan trọng khơng thể thiếu hoạt động xã hội quốc gia Nó mặt tất lĩnh vực sống nhƣ: văn hóa, giáo dục, y tế, truyền thơng,… Bên cạnh chức ghi chép, in ấn, lƣu trữ,… ngày sản phẩm giấy đƣợc sử dụng rộng rãi việc bao gói, làm vật liệu xây dựng, vật liệu cách điện,… Và kinh tế quốc gia phát triển, nhu cầu xã hội gia tăng nhu cầu bao bì từ giấy nhu cầu loại giấy gia dụng gia tăng Bên cạnh công ty giấy lớn đầu tƣ nƣớc ngồi với dây chuyền cơng nghệ đại cơng ty giấy vừa nhỏ góp phần quan trọng để đáp ứng tình trạng thiếu hụt giấy nói chung giấy carton nhƣ Để đáp ứng nhu cầu dây chuyền sản xuất công ty vừa nhỏ bao gồm công đoạn nào? Dây chuyền sản xuất đƣợc thực khâu công nghệ nào? Dây chuyền sản xuất công ty hợp lý hay chƣa vấn đề cần đƣợc quan tâm nghiên cứu Đó lý tơi chọn đề tàiKhảo sát quy trình sản xuất giấy carton hai da công ty cổ phần giấy Vĩnh Huê” - Nguyên lý làm việc: nguyên liệu xơ sợi nƣớc đƣợc đƣa vào cối thủy lực roto (mâm dao) quay tạo vận động dòng xốy tuần hồn huyền phù bột làm cho bó xơ sợi bị lực giới, ma sát làm bung Sau đƣợc đánh tơi huyền phù bột giấy lọt qua mặt sàng qua đƣờng ống đƣợc máy bơm bột vận chuyển đến công đoạn Nồng độ bột bể khoảng – 4% - Thơng số kỹ thuật: Thể tích: 3m3 4.2.5.Máy nghiền Hà Lan Hình 4.4: Cấu tạo máy nghiền Hà Lan - Cấu tạo: Gồm phận chủ yếu sau: + Bể chứa bột nghiền + Trục dao nghiền – roto (dao bay) + Dao cố định – stator ( dao đế) + Nắp đậy + cấu nâng, hạ trục dao nghiền + Quả lọc rửa bột 39 - Nguyên lí hoạt động: Khi dao bay quay phía dao đế đẩy dòng bột chạy qua khe hai dao tác dụng nghiền bột, đồng thời tác dụng làm cho dòng bột chảy tuần hoàn máy nghiền bột đƣợc nghiền đạt yêu cầu cho máy ngừng lại dƣới đáy bể nghiền lỗ xuống dƣới thơng với đƣờng ống bột, dùng để bơm bột bột đƣợc nghiền đạt yêu cầu độ nghiền - Thông số kỹ thuật: + Số vòng quay: 960 vòng/phút + Cơng suất: 0,2T/h + Cơng suất động điện: 50 HP + Cƣờng độ dòng điện: 75A 4.2.6 Máy nghiền Hình 4.5.: Cấu tạo máy nghiền côn - Cấu tạo: Thiết bị nghiền côn gồm hai phận là: rotor hình bên stator bên ngồi hình đồng thời vỏ nghiền rotor phần bên stator nghiền phân bố tƣơng tự nhƣ máy nghiền đĩa Lối vào bột đầu nhỏ hình đầu to hình 40 -Ngun lý hoạt động : Hình 4.6: chế ép dao dao máy nghiền Khi rotor quay, dòng bột qua khe rotor stator sợi bột bị tác dụng đĩa nghiền làm cho sợi bột nhuyễn ( chế ép dao dao) Dòng bột dƣới tác dụng lực ly tâm phần to hình ngồi -Thơng số kỹ thuật + Số vòng quay: 140 vòng/phút + Cơng suất: 0,5T/h + Công suất động điện: 75 HP + Cƣờng độ dòng điện: 75A 4.2.7.Máy nghiền đĩa Hình 4.7 : Cấu tạo máy nghiền đĩa 41 .- Cấu tạo:Máy nghiền đƣợc cấu tạo motor chuyển động, hộp giảm tốc hộp nghiền hộp nghiền đĩa, gắn với trục chuyển động gọi dao bay lại gọi dao đế Chúng đƣợc lắp cố định vào hai mâm, hai mâm chuyển động tịnh tiến vào Bộ đĩa nghiền đƣợc lắp lại nhiều đĩa (secman) bề mặt sẻ rãnh tạo thành nhiều rãnh dao Động truyền chuyển động cho dao bay nhờ hộp giảm tốc đầu đầu trục chuyển động đƣợc nâng đỡ làm trơn nhờ hệ thống bạc đạn bột vào buồng nghiền theo hai đƣờng ống dẫn vào tâm dao đế Bột theo phƣơng tiếp tuyến với vỏ hộp máy - Nguyên lý làm việc: Dòng huyền phù bột cần nghiền đƣợc đƣa vào phần gần tâm đĩa, qua khe hở đĩa ( gọi khoang nghiền ) chúng bị chà xé mặt đĩa tạo thành xơ xợi mịn, dòng xơ xợi chuyển động ly tâm biên đĩa sau theo cửa bột ngồi Nƣớc đƣợc bổ sung vào phần tâm đĩa nghiền để giúp cho hỗn hợp nƣớc dăm mảnh dễ trơi vào khoang nghiền kiểm sốt nồng độ bột khoang nghiền - Thông số kỹ thuật + Số vòng quay: 1400 vòng/phút +Cơng suất: 0,5T/h +Cơng suất động điện: 50 HP +Cƣờng độ dòng điện: 60A 4.2.8.Bể lắng cát Hình 4.8 : Cấu tạo bể lắng cát 42 - Cấu tạo: Bể lắng cát đƣợc làm bê tông với chiều rộng 2,5m, chiều dài 4,2m máng đƣợc chia làm nhiều đƣờng mƣơng nhỏ, đáy mƣơng lắp chắn nghiêng thuận với dòng chảy bột giấy Chỗ ngoặt đƣợc làm thành cung tròn để tránh tƣợng lắng bột Máng đƣợc thiết kế nghiêng theo chiều dòng bột với độ dốc khoảng – 10 mm chiều dài 1m - Nguyên lý làm việc: Khi dòng huyền phù bột chảy qua bể lắng cát chất tỷ trọng lớn bột nhƣ: sỏi, cát, kim loại, lắng xuống phía dƣới bị giữ lại, bột hợp cách tiếp tục theo dòng chảy đến cơng đoạn Mè dơ đƣợc giữ lại mặt trên, bám vào thành bể đƣợc lấy theo định kỳ - Thông số kỹ thuật + Chiều dài: 4,2m +Chiều rộng: 2,5m +Độ dốc đáy máng: – 1,5% 4.2.9.Hầm chứa Hình 4.9 : Cấu tạo cánh khuấy hầm chứa - Cấu tạo: Đƣợc xây bê tơng bên đƣợc tơ láng độ chống thấm tốt - Nguyên lý làm việc: Khi dòng bột đƣợc bơm vào hầm chứa motor bắt đầu hoạt động làm cho cánh khuấy quay liên tục Dƣới tác động cánh khuấy huyền phù bột hầm chứa đƣợc khuấy trộn liên tục - Thông số kỹ thuật: Thể tích: 25 – 30m3 43 4.2.10.Thùng điều tiết - Cấu tạo: Thiết bị gồm phận: + Thân thiết bị đƣợc làm thép không rỉ Bên đƣợc chia thành nhiều ngăn nhỏ cấp bậc cao thấp khác + Van định lƣợng dùng để điều chỉnh lƣu lƣợng dòng chảy bột cần thiết - Nguyên lý làm việc: Khi dòng bột đƣợc đƣa vào thiết bị chảy tràn thiết bị từ ngăn sang ngăn khác Dòng bột hợp cách đƣợc qua hệ thống van định lƣợng tới máng lắng cát dòng bột khơng hợp cách theo đƣờng ống quay chở lại hầm chứa 4.2.11.Thùng trung gian - Cấu tạo: Gồm thân thép, bên thiết bị đƣợc chia thành nhiều ngăn xếp theo bậc từ cao xuống thấp - Nguyên lý làm việc: Do áp lực dòng bột đƣa vào lớn nên tạo dòng chảy mạnh thiết bị Chính mà thiết bị đƣợc chia thành nhiều ngăn với mức độ cao thấp khác nhằm mục đích giảm tốc độ dòng bột trứơc qua thùng lƣới để lên lƣới xeo Và tạo mè dơ làm cho dòng bột đạt yêu cầu trƣớc lên lƣới xeo 44 4.2.12.Lọc ly tâm Hình 4.10: Cấu tạo lọc ly tâm - Cấu tạo: Thiết bị thân rỗng: phần hình trụ phần dƣới hình Cửa vào dòng bột cần lọc Cửa dòng bột tốt cửa dòng bột thải - Nguyên lý làm việc: Dòng bột cần lọc đƣợc bơm dƣới áp lực định vào phần thân theo phƣơng tiếp tuyến với thân, chuyển động xốy phần hình trụ Dƣới tác dụng lực ly tâm, phần tử trọng lƣợng riêng lớn chịu lực ly tâm lớn nên bị văng sát với thành thiết bị lọc, tác dụng trọng lực chuyển động dần xuống phía dƣới ngồi 45 theo cửa đáy thiết bị lọc phần tử trọng lƣợng nhẹ ngồi theo cửa thiết bị tới công đoạn - Thông số kỹ thuật: Nồng độ: 0,2% 4.2.13.Máy xeo tròn - Cấu tạo: Máy xeo tròn phận lƣới gồm ba lơ lƣới Mỗi lơ lƣới kích thƣớc nhau, đƣờng kính 1,6 m, lơ lƣới hình trụ rỗng nằm ngang, mặt lô bao bọc lƣới xeo Ở phía lơ lƣới lơ bụng, độ lệch tâm so với lô lƣới 18 - 200 phía sau lơ lƣới Bên cạnh lơ lƣới, phận khơng thể thiếu đƣợc việc hình thành nên tờ giấy phận máng xeo Hình 4.11 : Cấu tạo lơ lƣới xeo tròn hay gọi hòm lƣới  Lơ lƣới Gồm khung lƣới lƣới - Khung lƣới gồm xƣơng cấu tạo bánh xe gang, bền cứng, gắn dọc đồng, phía sau quấn lớp dây đồng - Lƣới: hai lớp, số mesh lƣới: 90 mesh đƣợc làm đồng Lớp lƣới thƣờng số mesh lƣới nhỏ lớp lƣới ngồi  Lơ bụng Nằm phía lơ lƣới, kích thƣớc nhỏ Cơng dụng lô bụng 46 - Trƣớc tiên chăn xeo đƣợc ép suốt chiều dọc lơ lƣới giúp chăn len bóc đƣợc hồn chỉnh lớp giấy ƣớt khỏi lơ lƣới, lớp giấy ƣớt dính vào chăn xeo đƣợc chăn mang đến phận ép - Sau lô bụng tạo sức ép nhẹ lên lƣới tờ giấy ƣớt đƣợc nƣớc sơ - độ lệch tâm để tạo lực ép từ từ, tránh tƣợng ép nát tờ giấy ƣớt  Hòm lƣới Gồm ngăn: Ngăn cửa bột vào: bên ống tròn đƣờng kính khoảng 20 cm, ngăn phải bảo đảm bột vào ống khơng tạo dòng xốy hay tƣợng té bột để tránh mang thêm khơng khí vào bột Ngăn ổn định vận tốc bột: góp phần làm cho vận tốc bột đƣợc ổn định, nồng độ đồng khắp nơi, tránh tƣợng bột bị lắng xuống đáy Ngăn điều chỉnh tốc độ bột: ngăn tiếp nhận dòng bột chảy từ ngăn ổn định vận tốc bột điều chỉnh tốc độ bột môi phun cao su Tấm mơi cao su dịch phía trƣớc gần lơ lƣới hay lùi xa để làm cho vận tốc phun bột nhanh lên hay chậm Nó ảnh hƣởng rõ tới ngoại quan chất lƣợng tờ giấy, khoảng cách lớn tờ giấy xuất nhiều lỗ châm kim Ngồi phía ngồi hòm lƣới máng thải bột thừa, máng khống chế lƣợng bột chảy tràn bảo đảm ổn định lƣu lƣợng vận tốc bột phun lên lƣới Bột thừa đƣợc hồi lƣu trở ngăn cửa bột vào - Nguyên lí hoạt động Lơ lƣới đƣợc đặt ngập phần hòm lƣới Khi lơ lƣới quay tác dụng trọng lực mà phần nƣớc từ dòng bột qua lỗ lƣới vào khoang rỗng lô lƣới, xơ sợi bám lên mặt lƣới, nhƣ giấy ƣớt đƣợc hình thành mặt lơ lƣới Khi phần giấy qua khỏi vùng ngập bột giấy ƣớt đƣợc ép dính sang chăn dẫn giấy để qua công đoạn ép sấy khô 47 Bảng 4.2 : Thông số kỹ thuật dàn máy xeo tròn STT Dàn xeo Kích thƣớc (mm) tròn Đƣờng kính Chiều dài Lô lƣới 1.250 1.600 Lô ép Số lô Ép 500 1.600 Ép dƣới 400 1.600 Lô sấy 2.800 1.600 Lô sấy 3.000 1.600 Lô cuộn 1.000 1.600 Lô sấy 48 Chƣơng KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1.Kết luận Qua thời gian khảo sát phân xƣởng giấy carton công ty cổ phần giấy Vĩnh Huê, xin số kết luận sau: - Dây chuyền sản xuất giấy carton nhƣ phù hợp với mơ hình sản xuất vừa nhỏ cơng ty Về giấy carton, lớp mặt thƣờng lớp đòi hỏi chất lƣợng cao nên phải trải qua nhiều cơng đoạn xử lí, lớp đế dây chuyền sản xuất ngắn đơn giản Máy móc, thiết bị bố trí tƣơng đối hợp lý - Cơng nghệ sản xuất bột hố phƣơng pháp kiềm lạnh tự cung cấp bột cho sản xuất mà không phụ thuộc vào thị trƣờng bột giấy nhƣ công ty khác lợi giúp cho giá thành sản phẩm mức ổn định, giữ vững thƣơng hiệu giấy Vĩnh Huê thị trƣờng.Tuy nhiên nguồn nguyên liệu cung cấp cho sản xuất bột công ty tình trạng khan mà đơn đặt hàng ngày nhiều Vì việc bảo quản dự trữ nguyên liệu cho sản xuất cần thiết Cơng ty tăng cƣờng sử dụng nguyên liệu thay khác nhƣ: nứa, lau, sậy… - Chất lƣợng sản phẩm chƣa cao, khơng hệ thống kiểm tra chất lƣợng sản phẩm Vì vậy, định lƣợng màu sắc tiêu lí khác phải đƣợc kiểm tra thƣờng xuyên tay, độ xác không cao tốn nhiều thời gian.Tỉ lệ phế phẩm 8,33% - Máy móc thiết bị cũ lạc hậu, suất thấp Chủ yếu sản xuất theo phƣơng pháp thủ công, tiến độ sản xuất chậm chƣa ổn định, máy móc thƣờng xun sữa chữa.Vì vậy, thời gian khơng tạo sản phẩm chiếm tỉ lệ cao, chiếm 3,75% so với tổng thời gian khảo sát Dây chuyền sản xuất dài không ổn 49 định làm cho suất chƣa cao, sản lƣợng đạt 193,58 kg/h (so với kế hoạch 200 kg/h ) Ngồi ra, tốc độ máy xeo chậm, tƣợng đứt giấy xảy nhiều đặc biệt khâu sấy…Cơng tác vệ sinh mơi trƣờng hạn chế - Cơng ty chƣa chế độ bảo dƣỡng máy móc thiết bị định kỳ Chỉ bảo dƣỡng gặp cố cúp điện - Tay nghề cơng nhân thấp, sử dụng q nhiều lao động thủ cơng 5.2.Kiến nghị Căn vào tình hình sản xuất công ty nhƣ nay, xin đƣa số kiến nghị để góp phần nâng cao hiệu sản xuất., chất lƣợng sản phẩm: Lắp đặt hệ thống kiểm tra chất lƣợng sản phẩm hệ thống điều khiển tự động QCS thành lập phận chuyên trách kiểm nghiệm chất lƣợng sản phẩm kế hoạch trữ bảo quản nguyên liệu thật tốt để đáp ứng kịp thời cho sản xuất Thay nâng cấp số máy móc thiết bị cũ lạc hậu nhƣ nâng cấp tốc độ máy xeo tròn, thay nghiền Hà Lan nghiền cơn, nghiền đĩa Cần quản lí chặt chẽ chất lƣợng bột khâu pha phối đảm bảo vệ sinh phận nhƣ: hầm chứa, máy nghiền Hà Lan, cối thủy lực… Thực tốt công tác vệ sinh môi trƣờng nhằm đảm bảo sức khỏe, nâng cao suất lao động công nhân, tăng cƣờng hiệu sản xuất Nâng cao tay nghề lao động cho cơng nhân khóa học đào tạo chuyên sâu 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Thị Ngọc Bích, (2003) Kỹ thuật xenlulo giấy Nhà xuất Đại Học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh, 583 trang Thạc Sĩ Cao Thị Nhung Các yếu tố cơng nghệ tính chất loại giấy Trƣờng Đại Học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh Thạc Sĩ Cao Thị Nhung Cơng nghệ sản xuất giấy bột giấy Trƣờng Đại Học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh Một số tài liệu nội công ty 51 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Bảng định mức kỹ thuật tính cho giấy carton Nguyên vật liệu, nhiên liệu ĐVT Kế hoạch đề Số lƣợng Nguyên liệu bột giấy Lồ ô, tre, nứa Carton vụn Bột VM2 (vàng mã 2) Bột màu ( bột Tân Mai) Rẻo xƣởng Thu hồi VH ( thu hồi Vĩnh Huê) Hóa chất Phèn cục Nhựa thông Màu đỏ GVS Màu vàng nghệ Đài Loan Màu vàng Trung Quốc Màu cam Xút (NaOH) Điện Nƣớc Nhiên liệu Than đá Tre gốc Dầu DO Thực tế sản xuất Số lƣợng Tấn Tấn Tấn Tấn Tấn Tấn 2.5 0.3 0.5 0.35 0.05 0.1 kg kg kg kg kg kg kg kw m3 20 17 0.5 0.7 0.6 160 1000 12 15.5438 18.7174 1.2565 0.6477 0.7448 1.9106 Tấn Tấn lít 0.17 0.45 1.5 0.12 0.4 0.2 52 0.07 0.573 0.281 0.060 0.249 1,185 Phụ lục : Phân bố lao động phân xƣởng Số ca làm việc Số công nhân/ca Tổng số công nhân Ban điều hành ca 4 Xeo giấy ca 15 Cuộn giấy ca 2 Chuẩn bị bột ca 10 điện ca Lò ca Sản xuất bột ca 18 Tạp vụ ca 1 Bộ phận Tổng 60 Ghi : Quá trình sản xuất đƣợc chia làm ca, ca 8h, ca làm từ 6h30 đến 14h30 53 ... trắng Thành phẩm Cuộn, cắt Lề giấy Hình 3.1.: Sơ đồ cơng nghệ tổng quát sản xuất giấy carton da  Thuy t minh sơ đồ công nghệ tổng quát sản xuất giấy carton da Quá trình sản xuất giấy carton da... chở Băm dăm Xử lý dăm Xe chở Máy nghiền Bột giấy thơ sơ Hình 3.2.: Sơ đồ cơng nghệ sản xuất bột  Thuy t minh sơ đồ công nghệ sản xuất bột Nguyên liệu : Ở vùng khu vực miền Đông Nam Bộ, nguồn nguyên... lý bột Tuyển lớp mặt Bột Tuyến lớp đế Bột giấy thơ Hình 3.4.: Sơ đồ công đoạn sản xuất giấy 13  Thuy t minh sơ đồ công đoạn sản xuất giấy Bột giấy thô sau tạo thành đƣợc đem phân tán nghiền, sau
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT QUY TRÌNH SẢN XUẤT GIẤY CARTON HAI DA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VĨNH HUÊ , KHẢO SÁT QUY TRÌNH SẢN XUẤT GIẤY CARTON HAI DA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VĨNH HUÊ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay