ÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TRỊ BỆNH NẤM HỒNG TRÊN CÂY CAO SU CỦA MỘT SỐ LOẠI THUỐC TRỪ NẤM

76 5 0
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 09:15

i ÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TRỊ BỆNH NẤM HỒNG TRÊN CÂY CAO SU CỦA MỘT SỐ LOẠI THUỐC TRỪ NẤM Tác giả NGUYỄN NGỌC THIỆN Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Bảo vệ Thực vật Giáo viên hướng dẫn: TS NGUYỄN ANH NGHĨA ThS NGUYỄN ĐÔN HIỆU ThS TRẦN VĂN LỢT Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 08/2013 ii LỜI CÁM ƠN Con xin chân thành cảm ơn Ba, Mẹ người thân gia đình tạo điều kiện cho cắp sách đến trường có ngày hôm Tôi xin chân thành cám ơn: Ban Giám hiệu trường Đại học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, Ban Chủ nhiệm khoa Nơng học tồn thể q thầy tận tình bảo truyền đạt kiến thức cho suốt trình học tập Ban Giám đốc Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam Bộ môn Bảo vệ Thực vật tạo điều kiện để tơi hồn thành khố luận tốt nghiệp TS Nguyễn Anh Nghĩa quan tâm, giúp đỡ bảo suốt thời gian thực đề tài tốt nghiệp Thầy Trần Văn Lợt dẫn động viên giúp tơi hồn thành luận văn ThS Nguyễn Đôn Hiệu trực tiếp hướng dẫn truyền đạt cho nhiều kinh nghiệm quý báu giúp tơi hồn thành khố luận KS Nguyễn Phương Vinh, KTV Đàm Văn Chọn, ThS Vũ Thị Quỳnh Chi, KS Nguyễn Thị Thanh Trang tất cô chú, anh chị Bộ môn Bảo vệ Thực vật nhiệt tình hướng dẫn, bảo tơi thời gian thực tập Bộ mơn Tồn thể lớp DH09BV, đặc biệt Luân, Khoa, Ân, Lâm, Kiệt, Tuấn bạn cho kỷ niệm đẹp thời sinh viên Bạn Đoàn Nhân Luân, Nguyễn Thị Phương Thanh động viên chia khó khăn tơi suốt thời gian thực khố luận Gia đình bạn Đồn Nhân Ln giúp đỡ nhiều chỗ ăn, chỗ xem tơi thành viên gia đình Tp Hồ Chí Minh, tháng 08 năm 2013 Nguyễn Ngọc Thiện iii TĨM TẮT Nguyễn Ngọc Thiện, Trường Đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh Tháng 07/2013 “Đánh giá hiệu trị bệnh nấm hồng cao su số loại thuốc trừ nấm” Đề tài thực Bộ môn Bảo vệ Thực vật, Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam nhằm xác định hiệu lực diệt nấm Corticium salmonicolor loại thuốc trừ nấm Folicur 250 EW, Sumi Eight 12.5 WP, Hexin SC, Score 250 EC, Vanicide SL, Validacin L, Validan SL Valivithaco SC phương pháp đầu độc mơi trường Trên sở thí nghiệm đầu độc môi trường, chọn bốn loại thuốc: Folicur 250 EW, Score 250 EC, Vanicide SL, Validan SL để tiến hành thử nghiệm đồng Đề tài tiến hành với nội dung: Điều tra mức độ nhiễm bệnh nấm hồng dvt PB 255 PB 260 Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh Đánh giá hiệu lực diệt nấm C salmonicolor số loại thuốc trừ nấm theo phương pháp đầu độc môi trường Đánh giá hiệu trị bệnh nấm hồng cao su số loại thuốc trừ nấm Kết đạt được: Qua kết điều tra, bệnh nấm hồng xuất dvt PB 255 PB 260 Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh Dvt PB 255 bị nhiễm bệnh mức nhẹ đến nặng tuổi tuổi Dvt PB 260 bị nhiễm bệnh mức nhẹ đến trung bình vườn có độ tuổi từ – Theo phương pháp đầu độc môi trường, loại hoạt chất hexaconazole, tebuconazole, diniconazole, difenoconazole có hiệu lực diệt nấm C salmonicolor Các loại thuốc gốc validamycine có hiệu lực diệt nấm mức trung bình iv Kết thí nghiệm đánh giá hiệu lực số thuốc trừ nấm đồng ruộng: sau lần xử lý thuốc, hai nghiệm thức Validan SL (1,2%) Vanicide SL (1,0%) có tỷ lệ khỏi bệnh (TLKB) cao Validan SL có TLKB 100% Vanicide SL đạt 96% Các nghiệm thức Folicur 250 EW Score 250 EC có tỷ lệ khỏi bệnh 77,3% 52,0% Kết xử lý số liệu cho thấy, có khác biệt ý nghĩa mặt thống kê tiêu TLKB hai nghiệm thức Validan SL 1,2%, Vanicide SL 1% với hai nghiệm thức lại nghiệm thức sử dụng Folicur 250 EW 0,3% với nghiệm thức sử dụng Score 250 EC 0,3% v MỤC LỤC Trang tựa i LỜI CÁM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC v DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT .vii DANH SÁCH CÁC BẢNG .viii DANH SÁCH CÁC HÌNH VÀ ĐỒ THỊ ix Chƣơng 1: MỞ ĐẦU ix 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích 1.3 Yêu cầu 1.4 Giới hạn đề tài Chƣơng 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cây cao su 2.1.1 Giới thiệu sơ lược cao su 2.1.2 Tình hình phát triển cao su nước 2.2 Sâu bệnh hại cao su 2.2.1 Tổng quan sâu bệnh hại cao su 2.2.2 Bệnh nấm hồng cao su 2.2.2.1 Phân bố 2.2.2.2 Triệu chứng 2.2.2.3 Tác nhân gây bệnh 2.2.2.4 Thiệt hại bệnh nấm hồng gây 10 2.3 Phòng trị bệnh nấm hồng cao su 11 2.4 Thuốc bảo vệ thực vật 13 2.4.1 Phân loại thuốc trừ nấm 13 2.4.2 Tính chất số loại hoạt chất sử dụng thí nghiệm 13 2.4.2.1 Hoạt chất validamycine 13 vi 2.4.2.2 Hoạt chất tebuconazole 15 2.4.2.3 Hoạt chất diniconazole 16 2.4.2.4 Hoạt chất hexaconazole 17 2.4.2.5 Hoạt chất difenoconazole 18 2.4.2.6 Chất bám dính BDNH 2000 19 Chƣơng 3: VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP 20 3.1 Thời gian địa điểm tiến hành thí nghiệm 20 3.2 Vật liệu phương pháp 20 3.2.1 Điều tra mức độ nhiễm bệnh nấm hồng số dvt cao su trồng phổ biến Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh 20 3.2.2 Nhóm thí nghiệm: Đánh giá hiệu lực diệt nấm Corticium salmonicolor số loại thuốc loại thuốc trừ nấm 22 3.2.2.1 Vật liệu 22 3.2.2.2 Phương pháp 23 3.2.3 Thí nghiệm: đánh giá hiệu trị bệnh nấm hồng cao su số loại thuốc trừ nấm 25 3.2.3.1 Vật liệu 25 3.2.3.2 Phương pháp 26 Chƣơng 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 28 4.1 Kết điều tra bệnh nấm hồng 28 4.2 Kết nhóm thí nghiệm: Đánh giá hiệu diệt nấm C salmonicolor số hoá chất trừ nấm phương pháp đầu độc môi trường 30 4.3 Kết thí nghiệm: Đánh giá hiệu trị bệnh nấm hồng cao su số loại thuốc trừ nấm 38 4.3.1 Đánh giá hiệu trị bệnh nấm hồng cao su số thuốc trừ nấm 38 4.3.2 So sánh chi phí đầu tư nghiệm thức xử lý thuốc 43 Chƣơng 5: KẾT LUẬN – ĐỀ NGHỊ 45 5.1 Kết luận 45 5.2 Đề nghị 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO 46 PHỤ LỤC 49 vii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viế t tắ t/ ký hiệu Viế t đầ y đủ/ ý nghĩa a.i Hoạt chất (Active ingredient) BVTV Bảo vệ thực vật cs Cô ̣ng CSB Chỉ số bệnh CT TNHH MTV Công ty Trách nhiê ̣m Hữu ̣n Mô ̣t thành viên dvt Dòng vơ tính ED50 Liều hiệu 50% số cá thể thí nghiệm (Effective Dose 50) KTKL Kích thước khuẩn la ̣c LLL Lần lặp lại MEA Malt extract agar NCBI National Center for Biotechnology Information ncs Ngày sau cấy NT Nghiệm thức TLB Tỷ lệ bê ̣nh TLKB Tỷ lệ khỏi bệnh VNCCSVN Viê ̣n Nghiên cứu Cao su Viê ̣t Nam viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 3.1 Bảng phân cấp bệnh nấm hồng 21 Bảng 3.1 Phân hạng mức độ nhiễm bệnh nấm hồng dựa theo TLB 22 Bảng 3.3 Tên thuốc nồng độ hoạt chất sử dụng thí nghiệm in vitro 23 Bảng 3.4 Thơng tin nghiệm thức thí nghiệm đánh giá hiệu trị bệnh nấm hồng cao su số thuốc trừ nấm 26 Bảng 4.1 Mức độ bệnh nấm hồng vườn thuộc hai dvt PB 255 PB 260 độ tuổi từ - Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh 28 Bảng 4.2 Ảnh hưởng loại thuốc gốc triazole đến phát triển nấm khuẩn lạc C salmonicolor thí nghiệm in vitro 32 Bảng 4.3 Ảnh hưởng loại thuốc gốc validamycine đến phát triển nấm khuẩn lạc C salmonicolor thí nghiệm in vitro 33 Bảng 4.4 Chỉ số ED50 loại thuốc dùng thí nghiệm 36 Bảng 4.5 Tỷ lệ khỏi bệnh (%) sau lần xử lý thuốc 39 Bảng 4.6 Chi phí thuốc trị bệnh sau lần xử lý 43 Bảng 7.3 Kết điều tra bệnh nấm hồng Công ty TNHH MTV Cao su Lộc ninh 51 Bảng 7.4 Kích thước khuẩn lạc nấm C salmonicolor sau ngày cấy nấm mơi trường sử dụng thuốc nhóm triazole 52 Bảng 7.5 Kích thước khuẩn lạc nấm C salmonicolor sau ngày cấy nấm môi trường sử dụng thuốc gốc validamycine 53 Bảng 7.6 Tỷ lệ khỏi bệnh qua lần xử lý thuốc số liệu chuyển đổi tương ứng thí nghiệm ngồi đồng 62 Bảng 7.7 Chỉ số bệnh qua lần xử lý thuốc số liệu chuyển đổi tương ứng thí nghiệm ngồi đồng 63 ix DANH SÁCH CÁC HÌNH VÀ ĐỒ THỊ Hình 2.1 Triệu chứng bệnh nấm hồng cao su Hình 2.2 Hình thái nấm Corticium salmonicolor 10 Hình 3.1 Sơ đồ điều tra theo phương pháp đường chéo góc 21 Hình 3.2 Sơ đồ điều tra theo phương pháp bậc thang 21 Hình 4.1 Bệnh nấm hồng phát triển lại vị trí vết bệnh cũ năm 2013 29 Hình 4.2 Khuẩn lạc nấm C salmonicolor sau ngày cấy thí nghiệm in vitro 34 Hình 4.3 Mức độ nhiễm bệnh nấm hồng nghiệm thức sử dụng thuốc sau lần xử lý 42 Đồ thị 4.1 Đường hồi quy % ức chế nấm C salmonicolor theo nồng độ a.i loại thuốc sau ngày cấy nấm 37 Đồ thị 4.2: Tỷ lệ khỏi bệnh (%) sau lần xử lý thuốc 38 Chƣơng 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Cây cao su (Hevea brasiliensis Muell Arg) có nguồn gốc từ Nam Mỹ, thức du nhập vào Việt Nam năm 1897 (Nguyễn Thị Huệ, 2007) Sau 100 năm tồn phát triển, cao su loại trồng có vị trí quan trọng đời sống kinh tế xã hội nước ta Năm 2012, Việt Nam trở thành nước xuất cao su lớn thứ tư giới, với lượng cao su thiên nhiên xuất đạt 10,2 triệu tấn, mang lại nguồn ngoại tệ 2,85 tỷ USD cho đất nước (Ngô Kinh Luân, 2013) Bên cạnh hiệu kinh tế, việc phát triển cao su góp phần ổn định xã hội cải thiện môi trường sinh thái Ngày 17 tháng năm 2008, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn ký định số 2855/QĐ-BNN-KHCN thức cơng nhận cao su trồng đa mục đích, sử dụng cho mục đích nơng nghiệp lâm nghiệp Vào đầu kỷ XX, nhiều người cho cao su không bị loại bệnh côn trùng đe dọa (Phan Thành Dũng, 2004) Tuy nhiên, trồng độc canh diện tích lớn vùng có nhiệt độ ẩm độ cao, loại bệnh côn trùng dần xuất gây nên thiệt hại không nhỏ cao su Theo Chee (1976), có 550 lồi gây hại cao su, 26 lồi gây hại có ý nghĩa mặt kinh tế, bao gồm 14 loài gây hại lá, loài gây hại thân cành loài gây hại rễ Tại Việt Nam, Nguyễn Hải Đường cs (1997) xác định 19 loại bệnh hại phổ biến cao su gồm bệnh lá, bệnh thân cành, bệnh mặt cạo bệnh rễ, bệnh rễ xảy ghi nhân miền trung (Quảng Trị trở ra) Tại Việt Nam, bệnh nấm hồng nấm C salmonicolor loại bệnh gây hại nghiêm trọng bệnh thân cành Theo Bugnicourt (1937) bệnh nấm hồng gây hại đặc biệt nghiêm trọng điều kiện canh tác cao su Việt Nam Bệnh gây hại cho cao su từ - 12 năm tuổi, gây chết cành làm chậm sinh trưởng giảm sản lượng vườn (Phan Thành Dũng, 2004) 53 Bảng 7.5 Kích thước khuẩn lạc nấm C salmonicolor sau ngày cấy nấm môi trường sử dụng thuốc gốc validamycine Thuốc Validacin L Nồng độ (ppm a.i) Lg (C*1000) 100 75 50 25 10 KTKL (cm) % Ức chế Probit 5,0 4,9 4,7 4,4 4,0 3,7 2,4 2,7 2,9 4,4 7,8 8,3 9,0 72,9 69,8 67,9 51,2 13,1 7,8 0,0 5,6 5,5 5,5 5,0 3,9 3,6 100 75 50 25 10 5,0 4,9 4,7 4,4 4,0 3,7 2,3 2,4 2,9 6,9 7,9 8,3 9,0 74,3 73,1 67,9 23,1 12,3 7,3 0,0 5,7 5,6 5,5 4,3 3,8 3,5 100 75 50 25 10 5,0 4,9 4,7 4,4 4,0 3,7 1,7 1,8 2,1 2,8 5,8 7,7 8,6 80,1 78,8 75,3 68,0 32,9 11,2 0,0 5,8 5,8 5,7 5,4 4,6 3,8 100 75 50 25 10 5,0 4,9 4,7 4,4 4,0 3,7 2,7 2,8 3,1 5,2 8,0 8,3 9,0 70,1 68,7 65,1 42,2 11,7 7,8 0,0 5,5 5,5 5,4 4,8 3,8 3,6 Đối chứng Valivithaco SC Đối chứng Vanicide SL Đối chứng Validan SL Đối chứng 54 Phụ lục 2: Kết phân tích thống kê khảo nghiệm thuốc theo phương pháp đầu độc môi trường Thuốc Validacin L SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R 0,97617 R Square 0,95291 Adjusted R Square 0,94114 Standard Error 0,21535 Observations ANOVA df SS Regression 3,75353 3,75353 Residual 0,18550 0,04637 Total 3,93902 Coefficients Intercept Lg(ED*100) SE MS t Stat F Significanc F 80,94026 0,00085 Lower Upper 95% 95% P-value -2,66187 0,83960 -3,17038 0,03385 -4,99298 -0,33075 1,68996 0,18784 8,99668 0,00085 1,16842 2,21149 55 Thuốc Valivithaco SC SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R 0,96967 R Square 0,94027 Adjusted R Square 0,92533 Standard Error 0,26151 Observations ANOVA df SS Regression 4,30604 4,30604 Residual 0,27356 0,06839 Total 4,57959 Coefficients Intercept Lg(ED*100) SE MS t Stat F Significanc F 62,96359 0,00137 Lower Upper 95% 95% P-value -3,31448 1,01960 -3,25076 0,03135 -6,14536 -0,48361 1,81007 0,22811 7,93496 0,00137 1,17673 2,44341 56 Thuốc Vanicide SL SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R 0,96039 R Square 0,92235 Adjusted R Square 0,90294 Standard Error 0,27552 Observations ANOVA df SS Regression 3,60693 3,60693 Residual 0,30365 0,07591 Total 3,91058 Coefficients Intercept Lg(ED*100) SE MS t Stat F Significanc F 47,51509 0,00232 Lower Upper 95% 95% P-value -2,21657 1,07421 -2,06343 0,10803 -5,19906 0,76593 1,65663 0,24033 6,89312 0,00232 0,98936 2,32389 57 Validan SL SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R 0,97458 R Square 0,94981 Adjusted R Square 0,93727 Standard Error 0,22544 Observations ANOVA df SS Regression 3,84760 3,84760 Residual 0,20330 0,05082 Total 4,05090 Coefficients Intercept Lg(ED*100) SE MS t Stat F Significanc F 75,70424 0,00096 Lower Upper 95% 95% P-value -2,88959 0,87897 -3,28748 0,03029 -5,32999 -0,44918 1,71101 0,19665 8,70082 0,00096 1,16502 2,25699 58 Sumi – Eight 12.5 WP SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R 0,97079 R Square 0,94243 Adjusted R Square 0,92803 Standard Error 0,13719 Observations ANOVA df SS MS F Significanc F Regression 1,23241 1,23241 65,47774 0,00127 Residual 0,07529 0,01882 Total 1,30770 Coefficients SE t Stat Lower Upper 95% 95% P-value Intercept 4,25191 0,14973 28,39702 0,00001 3,83619 4,66763 Lg(ED*100) 0,46825 0,05787 8,09183 0,00127 0,30759 0,62891 59 Hexin SC SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R 0,97709 R Square 0,95470 Adjusted R Square 0,94338 Standard Error 0,15932 Observations ANOVA df SS MS F Significanc F Regression 2,13982 2,13982 84,30601 0,00078 Residual 0,10153 0,02538 Total 2,24135 Coefficients SE t Stat Lower Upper 95% 95% P-value Intercept 3,61867 0,17388 20,81177 0,00003 3,13591 4,10142 Lg(ED*100) 0,61700 0,06720 9,18183 0,00078 0,43043 0,80358 60 Folicur 250 EW SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R 0,96329 R Square 0,92792 Adjusted R Square 0,90991 Standard Error 0,22311 Observations ANOVA df SS MS Regression 2,56346 2,56346 Residual 0,19911 0,04978 Total 2,76257 Coefficients SE t Stat F Significanc F 51,49716 0,00200 Lower Upper 95% 95% P-value Intercept 3,87883 0,24350 15,92938 0,00009 3,20276 4,55490 Lg(ED*100) 0,67533 0,09411 7,17615 0,00200 0,41404 0,93661 61 Score 250 EC SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R 0,99399 R Square 0,98801 Adjusted R Square 0,98501 Standard Error 0,07698 Observations ANOVA df SS MS Regression 1,95318 1,95318 Residual 0,02370 0,00593 Total 1,97688 Coefficients SE t Stat F Significanc F 329,63372 0,00005 Lower Upper 95% 95% P-value Intercept 3,00227 0,11234 26,72517 0,00001 2,69037 3,31417 Lg(ED*100) 0,68720 0,03785 18,15582 0,00005 0,58211 0,79229 62 Phụ lục Tỷ lệ khỏi bệnh, số bệnh qua lần xử lý thuốc số liệu chuyển đổi tương ứng thí ngiệm Bảng 7.6 Tỷ lệ khỏi bệnh qua lần xử lý thuốc số liệu chuyển đổi tương ứng thí nghiệm đồng Đợt NT 1,2% Folicur 250 EW 0,3% Vanicide SL 1,0% Score 250 EW 0,3% Đợt LLL TLKB (%) Validan SL Đợt arsin TLKB (%) arsin TLKB (%) arsin I 44 41,6 76 60,7 100 89,4 II 24 29,3 80 63,4 100 89,4 III 28 31,9 72 58,1 100 89,4 I 20 26,6 48 43,9 88 69,7 II 28 31,9 48 43,9 68 55,6 III 0,6 28 31,9 76 60,7 I 24 29,3 64 53,1 100 89,4 II 16,4 68 55,6 92 73,6 III 12 20,3 72 58,1 96 78,5 I 24 29,3 28 31,9 60 50,8 II 0,6 12 20,3 36 36,9 III 12 20,3 24 29,3 60 50,8 63 Bảng 7.7 Chỉ số bệnh qua lần xử lý thuốc số liệu chuyển đổi tương ứng thí nghiệm ngồi đồng Trƣớc xử lý NT Validan SL 1,2% Folicur 250 EW 0,3% Vanicide SL 1,0% Score 250 EW 0,3% LLL Đợt Đợt Đợt CSB CSB CSB CSB (%) (%) (%) (%) I 29,6 33,0 12,0 3,5 4,8 2,3 0,0 0,7 II 30,4 33,5 15,2 4,0 4,0 2,1 0,0 0,7 III 30,4 33,5 15,2 4,0 5,6 2,5 0,0 0,7 I 30,4 33,5 16,8 4,2 10,4 3,3 2,4 1,7 II 30,4 33,5 16,8 4,2 10,4 3,3 6,4 2,6 III 29,6 33,0 20,8 4,6 14,4 3,9 4,8 2,3 I 30,4 33,5 16,8 4,2 7,2 2,8 0,0 0,7 II 30,4 33,5 18,4 4,3 6,4 2,6 1,6 1,4 III 30,4 33,5 17,6 4,3 5,6 2,5 0,8 1,1 I 29,6 33,0 16,0 4,1 16,0 4,1 8,8 3,0 II 31,2 34,0 26,4 5,2 21,6 4,7 12,8 3,6 III 30,4 33,5 19,2 4,4 16,0 4,1 8,0 2,9 64 Phụ lục Các kết xử lý thống kê thí nghiệm đánh giá hiệu trị bệnh nấm hồng cao su số loại thuốc trừ nấm vườn cao su kinh doanh Kết phân tích biến lƣợng TLKB (%) sau lần phun thứ Source DF Model Error Corrected Total Squares Sum of Mean Square F Value 973,234167 194,646833 1,61 724,468333 120,744722 11 1697,702500 R-Square Coeff Var 0,573265 47,41485 Anova SS Pr >F 0,2875 Root MSE TLKB Mean 10,98839 23,17500 Source DF Mean Square F Value Pr > F NHAC 439,3050000 219,6525000 1,82 0,2412 NT 533,9291667 177,9763889 1,47 0,3132 Kết phân tích biến lƣợng TLKB (%) sau lần phun thứ Source DF Model Sum of Mean Square 2121,756667 424,351333 178,033333 29,672222 11 2299,790000 Error Corrected Total Squares R-Square Coeff Var 0,922587 Source DF NHAC NT Root MSE 11,88053 Anova SS F Value Pr > F 14,30 0,0028 TLKB Mean 5,447222 45,85000 Mean Square F Value 18,620000 9,310000 0,31 2103,136667 701,045556 23,63 Pr > F 0,7420 0,0010 Kết trắc nghiệm LSD Alpha: 0,05 Error Degrees of Freedom: Error Mean Square: 29,67222 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N NT A 60,733 NT1 A 55,600 NT3 B 39,900 NT2 C 27,167 NT4 65 Kết phân tích biến lƣợng TLKB (%) sau lần phun thứ Source DF Model 3593,581667 718,716333 Error 121,095000 20,182500 Corrected Total Squares 11 Sum of Mean Square F Value Pr > F 35,61 0,0002 3714,676667 R-Square Coeff Var 0,967401 Root MSE 6,462470 4,492494 TLKB Mean 69,51667 Source DF Anova SS Mean Square F Value Pr > F NHAC 240,471667 120,235833 5,96 0,0376 NT 3353,110000 1117,703333 55,38 F 0,5713 0,09027778 0,91666667 R-Square 0,409091 Coeff Var 0,899140 Root MSE 0,300463 CSB Mean 33,41667 Source DF Anova SS Mean Square F Value Pr > F NHAC 0,29166667 0,14583333 1,62 0,2746 NT 0,08333333 0,02777778 0,31 0,8195 66 Kết phân tích biến lƣợng CSB (%) sau lần phun thứ Source DF Model 1,23833333 0,24766667 Error 0,53166667 0,08861111 11 1,77000000 Corrected Total Squares R-Square Sum of Mean Square Coeff Var 0,699623 Root MSE 7,004146 Anova SS Pr > F 2,79 0,1215 CSB Mean 0,297676 Mean Square F Value 4,250000 Source DF F Value Pr > F NHAC 0,39500000 0,19750000 2,23 0,1889 NT 0,84333333 0,28111111 3,17 0,1064 Kết phân tích biến lƣợng CSB (%) sau lần phun thứ hai Source DF Model Error Corrected Total Squares Sum of Mean Square F Value Pr > F 7,32166667 1,46433333 15,28 0,0023 0,57500000 0,09583333 11 7,89666667 R-Square Coeff Var 0,927184 Source DF NHAC NT 9,724699 Anova SS Root MSE CSB Mean 0,309570 3,183333 Mean Square 0,03166667 7,29000000 F Value 0,01583333 0,17 2,43000000 25,36 Pr > F 0,8514 0,0008 Kết trắc nghiệm LSD Alpha: 0,05 Error Degrees of Freedom: Error Mean Square: 0,095833 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N NT A 4,3000 NT4 B 3,5000 NT2 C 2,6333 NT3 C 2,3000 NT1 67 Kết phân tích biến lƣợng CSB (%) sau lần phun thứ ba Source DF Model 11,93500000 2,38700000 Error 0,34166667 0,05694444 11 12,27666667 Corrected Total Squares R-Square Coeff Var 0,972169 Source DF NHAC NT Sum of Mean Square 13,38114 Anova SS F Value Pr > F 41,92 0,0001 Root MSE CSB Mean 0,238630 1,783333 Mean Square F Value Pr > F 0,61166667 0,30583333 5,37 0,0460 11,32333333 3,77444444 66,28
- Xem thêm -

Xem thêm: ÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TRỊ BỆNH NẤM HỒNG TRÊN CÂY CAO SU CỦA MỘT SỐ LOẠI THUỐC TRỪ NẤM , ÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TRỊ BỆNH NẤM HỒNG TRÊN CÂY CAO SU CỦA MỘT SỐ LOẠI THUỐC TRỪ NẤM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay