NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, SINH HỌC VÀ HIỆU LỰC CỦA MỘT SỐ LOẠI THUỐC TRỪ SÂU ĐỐI VỚI BA BA XANH Cassida circumdata Herbst (Chrysomelidae – Coleoptera) HẠI RAU MUỐNG TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

67 3 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 09:15

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, SINH HỌC VÀ HIỆU LỰC CỦA MỘT SỐ LOẠI THUỐC TRỪ SÂU ĐỐI VỚI BA BA XANH Cassida circumdata Herbst (Chrysomelidae – Coleoptera) HẠI RAU MUỐNG TẠI TP HỒ CHÍ MINH NGÀNH: BẢO VỆ THỰC VẬT KHÓA: 2009– 2013 SVTH: NGUYỄN BẢO TRUNG Tháng 08/2013 i NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, SINH HỌC VÀ HIỆU LỰC CỦA MỘT SỐ LOẠI THUỐC TRỪ SÂU ĐỐI VỚI BA BA XANH Cassida circumdata Herbst (Chrysomelidae – Coleoptera) HẠI RAU MUỐNG TẠI TP HỒ CHÍ MINH Tác giả NGUYỄN BẢO TRUNG Khóa luận đƣợc đệ trình để đáp ứng u cầu cấp kỹ sƣ ngành Bảo Vệ Thực Vật GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: TS TRẦN THỊ THIÊN AN Tp Hồ Chí Minh, tháng 08/2013 ii LỜI CẢM ƠN Thành kính khắc ghi ơn sinh thành, nuôi dưỡng dạy dỗ Ông Bà, Cha Mẹ, người thân gia đình động viên tinh thần, hỗ trợ tạo điều kiện tốt cho học tập Chân thành cảm ơn: Ban giám hiệu Trường Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, Ban chủ nhiệm Khoa Nông học quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho suốt trình học tập trường Q thầy giảng dạy, truyền đạt kiến thức cho suốt trình học tập TS Trần Thị Thiên An tận tình hướng dẫn truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm q báu giúp tơi hồn thành luận văn Các anh chị cao học bạn lớp DH09BV thực tập phòng thí nghiệm mơn Bảo vệ thực vật, Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh tận tình hướng dẫn, giúp đỡ cho thời gian thực đề tài Sinh viên thực Nguyễn Bảo Trung iii TÓM TẮT Nguyễn Bảo Trung, khoa Nông học, Trường Đại học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh Đề tài “Nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh học hiệu lực số loại thuốc trừ sâu ba ba xanh Cassida circumdata Herbst (Chrysomelidae – Coleoptera) hại rau muống Tp Hồ Chí Minh” Giáo viên hướng dẫn: TS Trần Thị Thiên An Đề tài thực từ tháng đến tháng năm 2013 Phòng thí nghiệm Bộ môn Bảo Vệ Thực Vật trường Đại học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh nhằm nghiên cứu đặc điểm sinh học xác định hiệu lực trừ ba ba xanh số loại thuốc trừ sâu làm sở khoa học thực tiễn cho việc xây dựng biện pháp quản lý hiệu loài dịch hại rau muống Tp Hồ Chí Minh Kết đạt được: Ba ba xanh Cassida circumdata (Chrysomelidae – Coleoptera) thuộc trùng biến thái hồn tồn Trưởng thành C circumdata có thể dạng hình bầu dục, mặt lưng thể vồng lên hình bán cầu Trưởng thành có kích thước trung bình dài 4,90 ± 0,45 mm, rộng 3,90 ± 0,45 mm Trưởng thành đực có kích thước trung bình dài 4,10 ± 0,32 mm rộng 3,10 ± 0,32 mm Trứng có màu xanh nhạt, hình bầu dục dài, kích thước trung bình dài 2,47 ± 0,11 mm, rộng 0,96 ± 0,07 mm Sâu non có tuổi, sâu non có màu vàng xanh, có hai hàng gai xung quanh thể, sâu non có kích thước thể lớn trung bình dài 4,58 ± 0,41 mm, rộng 2,49 ± 0,43 mm Nhộng có màu xanh, kích thước trung bình dài 4,60 ± 0,48 mm, rộng 2,73 ± 0,41 mm Vòng đờicủa ba ba xanh C circumdata trung bình 21,93 ± 2,59 ngày Một ba ba đẻ trung bình 351,57 ± 71,69 trứng Trứng ba ba xanh C circumdata có tỷ lệ nở cao (99,33%) Tỷ lệba ba non sống 87,92%, tỷ lệ sâu non hóa nhộng 100%, tỷ lệ nhộng vũ hóa 100% tỷ lệba ba 59,16% Các loại thuốc trừ sâu thí nghiệm gây chết ba ba xanh C circumdata trưởng thành Thuốc AC Master super 0,3EC (187,5 ml/ha) có hiệu lực mạnh iv MỤC LỤC Trang Trang tựa i Lời cảm ơn ii Tóm tắt iii Mục lục v Danh sách chữ viết tắt viii Danh sách bảng ix Danh sách hình đồ thị x Chƣơng GIỚI THIỆU CHUNG 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Yêu cầu đề tài Chƣơng TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Giới thiệu rau muống 2.1.1 Nguồn gốc 2.1.2 Đặc điểm thực vật học rau muống 2.1.3 Giống rau muống 2.2 Thành phần sâu hại rau muống đặc điểm số sâu hại phổ biến rau muống 2.2.1 Thành phần sâu hại rau muống 2.2.2 Đặc điểm hình thái, sinh học biện pháp phòng trừ số loại sâu hại phổ biến rau muống 2.2.2.1 Sâu khoang (Spodopter litura) 2.2.2.2 Rầy xám (Delphacodes stristella) 2.2.2.3Rầy xanh (Empoasea flavescen) 10 2.2.2.4Sâu sa (Arius convovuli Lin.) 12 2.3 Giới thiệu loại thuốc thí nghiệm 13 2.3.1 Thuốc Neem Nim Xoan Xanh green 0,3EC 13 2.3.2 Thuốc Thuricide HP 14 2.3.3 Thuốc AC MASTER SUPER 300SC 14 v 2.3.4 ThuốcACplant 4WDG 15 Chƣơng NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16 3.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu 16 3.2 Nội dung nghiên cứu 16 3.3 Vật liệu phương tiện nghiên cứu 16 3.3.1 Vật liệu thí nghiệm 16 3.3.2 Dụng cụ thí nghiệm 16 3.4 Phương pháp nghiên cứu 17 3.4.1 Nghiên cứu đặc điểm hình thái sinh học ba ba xanh Cassida circumdata hại rau muống 17 3.4.1.1 Thí nghiệm mơ tả đặc điểm hình thái tập tính sinh sống gây hại ba ba xanh Cassida circumdata 18 3.4.1.2 Thí nghiệm xác định thời gian phát triển pha thể vòng đời tuổi thọ ba ba xanh Cassida circumdata 19 3.4.1.3 Thí nghiệm xác định khả sinh sản phát dục pha thể sau giai đoạn trứng nở ba ba xanh Cassida circumdata 20 3.4.2 Khảo sát hiệu lực trừ ba ba xanh Cassida circumdata hại rau muống số loại thuốc trừ sâu 22 3.5 Phương pháp xử lý số liệu 24 Chƣơng KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 25 4.1 Đặc điểm hình thái sinh học ba ba xanh Cassida circumdata hại rau muống 25 4.1.1 Đặc điểm hình thái ba ba xanh Cassida circumdata 25 4.1.2 Thời gian phát triển pha thể, vòng đời ba ba xanh Cassida circumdata 30 4.1.3 Khả sinh sản, tuổi thọ phát dục pha thể sau giai đoạn trứng nở ba ba xanh Cassida circumdata 33 4.2 Hiệu lực trừ ba ba xanh Cassida circumdata hại rau muống số loại thuốc trừ sâu 35 vi Chƣơng KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 39 5.1 Kết luận 39 5.2 Đề nghị 40 TÀI LIỆU THAM KHẢO 41 PHỤ LỤC 42 vii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT Bt: Bacillus thuringensis CV: Coefficient of Variation DD: Dung dịch EC Emusifiable Concentrate HP: Huyền phù IFPRI: International Food Policy Research Insittute LD50: Letaldosis LLL Lần lặp lại LLSD: Liều lượng sử dụng NSXL: Ngày sau xử lý NT: Nghiệm thức NTP: Ngày trước phun SC: Suspension Concentrate SD: Standard deviation TB: Trung bình WDG : Water Dispersible Granule WP: Wettable Powder viii DANH SÁNH CÁC BẢNG Bảng 2.1 Thành phần sâu hại rau muống Bảng 3.1Các loại thuốc trừ sâu sử dụng thí nghiệm 23 Bảng 4.1Kích thước giai đoạn phát triển từ trứng đến trưởng thành ba ba xanh Cassida circumdata 25 Bảng 4.2Đặc điểm ba ba xanh đực 28 Bảng 4.3Thời gian phát dục thể vòng đời ba ba xanh Cassida circumdata 31 Bảng 4.4Khả đẻ trứng tuổi thọ ba bacáiCassidacircumdata 33 Bảng 4.5Khả phát triển pha thể sau giai đoạn trứng nở ba ba xanhCassida circumdata 35 Bảng 4.6Mật số ba ba xanh Cassida circumdata sống nghiệm thức thí nghiệm 36 Bảng 4.7Hiệu lực trừ ba ba xanhCassida circumdatahại rau muống số loại thuốc hóa học phòng thí nghiệm 37 ix DANH SÁCH CÁC HÌNH VÀ ĐỒ THỊ Hình 2.1Sâu khoangSpodopter litura Hình 2.2Rầy xanh Empoasea flavescent 10 Hình 2.3Sâu sa Agrius convovuli Lin 12 Hình 2.4 Một số thuốc trừ sâu sử dụng thí nghiệm 15 Hình 3.1 Hộp nhựa (a) lồng lưới (b) nuôi ba ba xanh 17 Hình 3.2 Bố trí thí nghiệm mơ tả đặc điểm hình thái tập tính sinh sống gây hại ba ba xanh Cassida circumdata 18 Hình 3.3 Bố trí thí nghiệm xác định thời gian phát triển pha thể vòng đời tuổi thọ ba ba xanh Cassida circumdata 20 Hình 3.4 Bố trí thí ngiệm khả sinh sản ba ba xanh Cassida circumdata 20 Hình 3.5 Bố trí thí nghiệm phát dục pha thể sau giai đoạn trứng nở ba ba xanh Cassida circumdata 21 Hình 3.6 Bố trí thí nghiệm hiệu lực trừ ba ba xanh xủa số thuốc trừ sâu 23 Hình 4.1Trứng ba ba xanh Cassida cirsumdata ngày tuổi (a) Trứng đẻ cụm (b) hay rải rác (c) 26 Hình 4.2 Sâu non tuổi sau lột xác ngày 27 Hình 4.3 Nhộng ba ba xanh Cassida circumdata 27 Hình 4.4Đốt bụng cuối ba ba xanh C circumdata (trái), đực (phải) 29 Hình 4.5Màu sắc mảnh thuẫn (trái) đực (phải) 29 Hình 4.6 Triệu chứng gây hại sâu non (trái) trưởng thành (phải) rau muống 29 Hình 4.7 Ba ba xanh Cassida circumdatađang giao phối 30 Hình 4.8 Vòng đời ba ba xanh Cassida circumdata 32 Hình Bộ phận sinh dục ba ba đực 57 Hình 2Chân trước, giữa, sau ba ba xanh đực (trái), (phải) 57 Hình 3Râu đầu đực (trên) (dưới) 57 Đồ thị 4.1 Nhịp điệu đẻ trứng ba ba Cassida circumdata 34 43 Phụ lục 2: Thời gian phát dục vòng đời ba ba xanh Cassida circumdata SN tuổi SN tuổi SN tuổi SN tuổi Tổng số sâu Nhộng non STT Trứng SN tuổi 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 TB 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,03 4,00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2,70 2,00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1,87 1,97 1,00 1,00 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2,13 2,00 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3,47 3,00 17 16 16 16 16 16 16 17 17 18 17 15 16 15 18 15 16 16 14 17 16 17 16 17 16 15 17 15 16 16 16,17 14,00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,07 3,00 5,00 3,00 2,00 3,00 3,00 4,00 18,00 0,18 0,47 0,35 0,32 0,35 0,51 0,91 TT trước đẻ trứng 5 Vòng đời 5,26 5,00 25 24 24 19 19 19 24 20 25 26 20 19 24 23 26 24 25 19 23 25 24 20 19 26 24 23 20 24 19 25 22,57 19,00 4,00 6,00 26,00 0,25 0,45 2,61 5 5 5 6 5 5 MIN MAX SD 44 Phụ lục 3: Khả đẻ trứng tuổi thọ STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 28 22 29 21 31 28 23 32 31 18 32 24 20 21 38 24 20 39 24 26 28 25 25 30 27 17 18 20 16 17 19 26 24 22 19 28 19 17 42 28 22 21 27 23 22 25 27 19 25 23 23 17 31 15 25 26 24 25 20 15 22 16 26 30 25 27 20 19 21 18 22 28 20 23 19 29 15 19 17 22 18 22 27 19 22 25 18 24 26 19 19 18 20 19 20 20 22 18 20 18 31 12 14 14 19 18 20 26 22 19 23 20 23 22 25 29 21 22 21 28 18 18 16 17 20 22 18 16 18 29 19 21 29 32 21 23 19 20 19 22 28 24 25 33 21 19 15 19 17 20 32 23 20 27 17 23 31 29 26 19 15 19 22 26 29 26 26 34 26 23 17 25 15 Số ngày 10 11 12 13 14 15 15 17 23 24 18 10 15 14 23 19 17 15 19 21 27 18 21 20 19 22 23 19 17 16 20 23 22 19 18 14 22 12 19 18 15 17 16 18 19 25 20 18 15 25 25 14 21 17 20 18 27 17 26 22 26 19 18 20 22 17 21 22 20 22 20 12 22 18 21 20 28 19 31 27 21 20 17 18 21 20 16 25 18 23 18 15 23 19 23 23 25 20 30 19 23 27 21 15 35 18 15 20 36 15 19 18 20 25 21 18 20 18 36 17 14 14 19 15 14 17 12 25 16 16 23 23 19 19 19 20 19 16 29 14 19 10 18 12 17 12 10 16 23 12 25 17 15 22 14 24 17 10 23 17 17 12 21 15 29 14 12 15 25 16 22 18 13 12 16 17 14 12 20 16 20 11 21 22 18 10 19 10 19 19 13 20 20 21 22 23 24 25 17 14 24 16 24 16 12 23 17 10 22 14 10 19 11 25 16 14 20 10 15 12 17 14 22 15 18 12 12 23 15 12 12 18 19 12 10 16 16 15 10 21 13 24 14 19 18 10 15 13 11 12 6 24 11 12 14 18 15 17 15 10 14 13 9 14 19 19 20 14 15 13 14 15 19 16 10 11 10 15 16 16 19 10 10 14 12 7 10 4 26 45 26 27 28 29 30 TB 25 19 18 22 19 21 21 18 20 22 26 19 17 14 15 14 10 16 33 26 22 19 18 17 19 18 26 18 15 14 30 19 18 17 15 11 13 15 19 21 27 18 20 23 11 12 10 10 22 19 18 16 15 14 19 18 20 26 17 32 22 19 20 19 17 17 16 15 19 18 15 13 17 28 13 20 16 12 26,9 22,4 21,7 20,3 20,1 20,6 22,1 18,2 20,1 20,9 21,8 18,1 17,3 17,7 16,2 15,6 14,2 15,1 10,8 15 9,3 7,3 5,3 5,7 SD 39 42 31 29 31 33 34 27 27 31 36 36 29 29 28 24 24 24 17 13 19 15 11 MAX 18 16 15 15 12 12 12 15 15 10 10 10 MIN 5,2 5,1 4,3 3,3 4,5 5,7 6,3 3,7 3,4 3,8 5,5 5,1 4,8 4,8 5,1 4,0 5,0 4,6 3,7 2,4 4,8 3,2 2,8 1,4 46 STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Tổng số trứng 341 330 355 365 126 452 345 383 286 455 423 356 293 450 327 433 355 412 314 404 395 396 347 357 339 336 245 323 211 393 351,57 Số ngày đẻ 19 18 19 20 24 17 18 14 23 24 21 17 24 17 24 22 24 15 19 23 19 23 19 22 18 12 20 12 24 19,27 Số trứng TB đẻ/ngày 17,95 18,33 18,68 18,25 18,00 18,83 20,29 21,28 20,43 19,78 17,63 16,95 17,24 18,75 19,24 18,04 16,14 17,17 20,93 21,26 17,17 20,84 15,09 18,79 15,41 18,67 20,42 16,15 17,58 16,38 18,39 Tuổi thọ 21 20 21 22 10 26 19 20 16 26 26 23 19 26 19 26 24 26 17 21 25 21 25 21 24 20 14 22 14 26 21,33 TB MAX 455 24 21,28 26 MIN 126 15,09 10 SD 354,80 19,27 18,39 21,33 47 Phụ lục 4: Mật số ba ba xanh sống trước sau chuyển đổi số liệu sang dạng (X + 0,5)1/2 NSXL NT LLL X X' X X' I 13 3,67 3,08 II 12 3,54 2,92 III 12 3,54 2,74 I 15 3,94 2,12 II 15 3,94 2,35 III 15 3,94 1,87 I 1,58 1,22 II 1,87 1,58 III 1,87 1,22 I 2,92 2,12 II 3,08 2,35 III 2,92 2,12 I 15 3,94 15 3,94 II 15 3,94 15 3,94 III 15 3,94 15 3,94 Ghi chú: X: chưa chuyển đổi, X’: chuyển đổi X 2 1 2 15 14 15 X' 1,87 1,58 1,58 1,58 1,22 1,22 0,71 1,22 0,71 1,58 1,58 1,22 3,94 3,81 3,94 X 1 1 0 0 1 14 14 15 X' 1,58 1,22 1,22 1,22 1,22 0,71 0,71 0,71 0,71 1,22 1,22 1,22 3,81 3,81 3,94 Phụ lục 5: Hiệulựcthuốc trước sau chyển số liệu sang dạng arcsin (P)1/2 NSXL NT LLL X X' X X' X X' X X' I 13,33 21,42 40,00 39,23 80,00 63,43 85,71 67,79 II III 20,00 26,56 46,67 43,09 85,71 67,79 92,86 74,50 20,00 26,56 53,33 46,91 86,67 68,58 93,33 75,04 I 0,00 0,00 73,33 58,91 86,67 68,58 92,86 74,50 II 0,00 0,00 66,67 54,74 92,86 74,50 92,86 74,50 III 0,00 0,00 80,00 63,43 93,33 75,04 100,00 90,00 I 86,67 68,58 93,33 75,04 100,00 90,00 100,00 90,00 II 80,00 80,00 63,43 63,43 86,67 93,33 68,58 75,04 92,86 100,00 74,50 90,00 100,00 100,00 90,00 90,00 46,67 43,09 73,33 58,91 86,67 68,58 92,86 74,50 40,00 39,23 66,67 54,74 85,71 67,79 92,86 74,50 III 46,67 43,09 73,33 58,91 93,33 Ghi chú: X: chưa chuyển đổi, X’: chuyển đổi 75,04 93,33 75,04 III I II 48 Phụ lục 6: Bảng chuyển đổi số liệu đo kích thước sâu non tuổi – thước vi trắc kế vật kính nhân lần STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Trung Bình Kích thước Kích thước Kích thước Kích thước Kích thước trứng SN tuổi SN tuổi SN tuổi SN tuổi Dài Rộng Dài Rộng Dài Rộng Dài Rộng Dài Rộng (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 2,65 1,10 1,75 1,00 3,00 1,90 4,00 2,25 5,50 3,70 2,50 1,00 1,75 0,95 2,50 1,25 4,00 2,00 6,50 3,10 2,50 0,90 1,80 0,90 2,25 1,25 3,55 2,00 6,30 3,25 2,55 0,95 2,25 1,15 3,10 1,60 4,25 2,50 6,75 3,25 2,55 1,00 2,50 1,10 3,25 1,55 4,50 2,10 6,80 3,00 2,45 1,00 2,40 1,00 2,40 1,30 4,75 2,50 6,25 3,05 2,45 0,90 2,50 1,00 2,75 1,25 4,50 2,50 6,00 3,10 2,45 0,90 2,50 1,05 3,10 1,50 4,75 2,50 6,20 3,25 2,50 0,95 1,60 0,95 3,00 1,75 4,50 2,25 6,00 3,15 2,50 1,00 2,25 1,00 3,15 1,70 4,30 2,10 6,65 3,20 2,25 1,00 2,25 1,10 3,25 1,50 4,00 2,00 6,15 3,10 2,25 1,05 1,75 0,85 3,00 1,70 4,10 2,00 5,95 2,55 2,75 1,05 1,80 0,90 3,00 1,60 4,75 2,05 6,50 3,30 2,40 0,85 1,60 0,80 3,25 1,55 4,00 2,25 5,75 2,65 2,45 0,90 1,65 0,95 3,15 1,50 4,15 2,25 6,00 3,25 2,50 0,95 2,00 1,00 3,00 1,50 4,60 2,25 6,25 3,00 2,45 0,85 2,15 0,90 3,25 1,40 4,00 2,30 6,30 3,25 2,40 0,90 2,25 1,00 3,10 1,75 4,25 2,05 6,60 3,50 2,40 0,85 1,65 0,95 2,90 1,30 4,30 2,00 6,35 3,05 2,50 1,00 2,00 1,00 2,95 1,50 4,50 2,20 6,45 3,10 2,47 0,96 2,02 0,98 2,97 1,52 4,29 2,20 6,26 3,14 49 Phụ lục 7: Kết quả xử lý ANOVA * Mật số sâu sống NSXL Function: ANOVA-1 Data case no to 16 One way ANOVA grouped over variable (nt)with values from to Variable (ms) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 9.960 2.490 295.031 0.0000 Within 10 0.084 0.008 Total 14 10.045 Coefficient of Variation = 2.83% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 10.750 3.583 0.08 0.05 3.00 11.820 3.940 0.00 0.05 3.00 5.320 1.773 0.17 0.05 3.00 8.920 2.973 0.09 0.05 3.00 11.820 3.940 0.00 0.05 -Total 15.00 48.630 3.242 0.85 0.22 Within 0.09 Kết trắc nghiệm phân hạng Least Significant Difference Test LSD value = 0.2315 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 3.580 B Mean = 3.940 Mean = 3.940 A Mean = 3.940 Mean = 1.770 D Mean = 3.580 Mean = 2.970 C Mean = 2.970 Mean = 3.940 A Mean = 1.770 A A B C D 50 NSXL Function: ANOVA-1 Data case no to 16 One way ANOVA grouped over variable (nt) with values from to Variable (ms) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 11.495 2.874 97.479 0.0000 Within 10 0.295 0.029 Total 14 11.789 Coefficient of Variation = 6.87% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 8.740 2.913 0.17 0.10 3.00 6.340 2.113 0.24 0.10 3.00 4.020 1.340 0.21 0.10 3.00 6.590 2.197 0.13 0.10 3.00 11.820 3.940 0.00 0.10 -Total 15.00 37.510 2.501 0.92 0.24 Within 0.17 Kết trắc nghiệm phân hạng Least Significant Difference Test LSD value = 0.4407 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 2.910 B Mean = 3.940 Mean = 2.110 C Mean = 2.910 Mean = 1.340 D Mean = 2.200 Mean = 2.200 C Mean = 2.110 Mean = 3.940 A Mean = 1.340 A B C C D 51 NSXL Function: ANOVA-1 Data case no to 16 One way ANOVA grouped over variable (nt) with values from to Variable (ms) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square -value Prob Between 16.716 4.179 01.056 0.0000 Within 10 0.414 0.041 Total 14 17.129 Coefficient of Variation = 10.99% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 5.030 1.677 0.17 0.12 3.00 4.020 1.340 0.21 0.12 3.00 2.640 0.880 0.29 0.12 3.00 4.380 1.460 0.21 0.12 3.00 11.690 3.897 0.08 0.12 -Total 15.00 27.760 1.851 1.11 0.29 Within 0.20 Kết trắc nghiệm phân hạng Least Significant Difference Test LSD value = 0.5240 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 1.680 B Mean = 3.900 Mean = 1.340 BC Mean = 1.680 Mean = 0.8800 C Mean = 1.460 Mean = 1.460 B Mean = 1.340 Mean = 3.900 A Mean = 0.8800 A B B BC C 52 NSXL Function: ANOVA-1 Data case no to 16 One way ANOVA grouped over variable (nt) with values from to Variable (ms) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 19.134 4.784 176.472 0.0000 Within 10 0.271 0.027 Total 14 19.405 Coefficient of Variation = 10.07% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 4.020 1.340 0.21 0.10 3.00 3.150 1.050 0.29 0.10 3.00 2.130 0.710 0.00 0.10 3.00 3.660 1.220 0.00 0.10 3.00 11.560 3.853 0.08 0.10 -Total 15.00 24.520 1.635 1.18 0.30 Within 0.16 Kết trắc nghiệm phân hạng Least Significant Difference Test LSD value = 0.4252 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 1.340 B Mean = 3.850 Mean = 1.050 BC Mean = 1.340 Mean = 0.7100 C Mean = 1.220 Mean = 1.220 B Mean = 1.050 Mean = 3.850 A Mean = 0.7100 A B B BC C 53 * Hiệu lực thuốc NSXL Function: ANOVA-1 Data case no to 12 One way ANOVA grouped over variable (nt) with values from to Variable (hl) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square -value Prob Between 6689.418 2229.806 365.161 0.0000 Within 42.745 6.106 Total 10 6732.163 Coefficient of Variation = 7.72% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 74.540 24.847 2.97 1.43 3.00 0.000 0.000 0.00 1.43 3.00 195.440 65.147 2.97 1.43 2.00 82.320 41.160 2.73 1.75 -Total 11.00 352.300 32.027 25.95 7.82 Within 2.47 Kết trắc nghiệm phân hạng Duncan's Multiple Range Test LSD value = 7.061 s_ = 1.427 at alpha = 0.010 x Original Order Ranked Order Mean = 24.85 C Mean = 65.15 Mean = 0.0000 D Mean = 41.16 Mean = 65.15 A Mean = 24.85 Mean = 41.16 B Mean = 0.0000 A B C D 54 NSXL Function: ANOVA-1 Data case no to 12 One way ANOVA grouped over variable (nt) with values from to Variable (hl) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 1338.845 446.282 30.100 0.0002 Within 103.785 14.826 Total 10 1442.630 Coefficient of Variation = 6.63% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 129.230 43.077 3.84 2.22 3.00 177.080 59.027 4.35 2.22 3.00 218.660 72.887 3.73 2.22 2.00 113.650 56.825 2.95 2.72 -Total 11.00 638.620 58.056 12.01 3.62 Within 3.85 Kết trắc nghiệm phân hạng Duncan's Multiple Range Test LSD value = 11.00 s_ = 2.223 at alpha = 0.010 x Original Order Mean = 43.78 C Mean Mean = 59.03 B Mean Mean = 72.89 A Mean Mean = 56.83 B Mean Ranked Order = 72.89 = 59.03 = 56.83 = 43.78 A B B C 55 NSXL Function: ANOVA-1 Data case no to 12 One way ANOVA grouped over variable (nt) with values from to Variable (hl) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 586.542 195.514 6.790 0.0176 Within 201.554 28.793 Total 10 788.096 Coefficient of Variation = 7.30% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 199.800 66.600 2.77 3.10 3.00 218.120 72.707 3.58 3.10 3.00 254.500 84.833 8.95 3.10 2.00 136.370 68.185 0.56 3.79 -Total 11.00 808.790 73.526 8.88 2.68 Within 5.37 Kết trắc nghiệm phân hạng Duncan's Multiple Range Test LSD value = 10.36 s_ = 3.098 at alpha = 0.050 x Original Order Ranked Order Mean = 66.60 B Mean = 84.83 Mean = 72.71 B Mean = 72.71 Mean = 84.83 A Mean = 68.19 Mean = 68.19 B Mean = 66.60 A B B B 56 NSXL Function: ANOVA-1 Data case no to 12 One way ANOVA grouped over variable (nt) with values from to Variable (hl) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 530.160 176.720 6.416 0.0203 Within 192.793 27.542 Total 10 722.953 Coefficient of Variation = 6.60% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 217.330 72.443 4.04 3.03 3.00 239.000 79.667 8.95 3.03 3.00 270.000 90.000 0.00 3.03 2.00 149.000 74.500 0.00 3.71 -Total 11.00 875.330 79.575 8.50 2.56 Within 5.25 Kết trắc nghiệm phân hạng Duncan's Multiple Range Test LSD value = 10.13 s_ = 3.030 at alpha = 0.050 x Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 72.44 79.67 90.00 74.50 B B A B Mean Mean Mean Mean Ranked Order = = = = 90.00 79.67 74.50 72.44 A B B B 57 Phụ lục 8: Hình ảnh thí nghiệm Hình 1Bộ phận sinh dục ba ba đực Hình 2Chân trước, giữa, sau ba ba xanh đực (trái), (phải) Hình Râu đầu đực (trên) (dưới) ... thước trung bình dài 4,90 ± 0,45 mm, rộng 3,90 ± 0,45 mm Trưởng thành đực có kích thước trung bình dài 4,10 ± 0,32 mm rộng 3,10 ± 0,32 mm Trứng có màu xanh nhạt, hình bầu dục dài, kích thước trung. .. thước thể lớn trung bình dài 4,58 ± 0,41 mm, rộng 2,49 ± 0,43 mm Nhộng có màu xanh, kích thước trung bình dài 4,60 ± 0,48 mm, rộng 2,73 ± 0,41 mm Vòng đờicủa ba ba xanh C circumdata trung bình 21,93... tận tình hướng dẫn, giúp đỡ cho tơi thời gian thực đề tài Sinh viên thực Nguyễn Bảo Trung iii TĨM TẮT Nguyễn Bảo Trung, khoa Nơng học, Trường Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh Đề tài “Nghiên cứu đặc
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, SINH HỌC VÀ HIỆU LỰC CỦA MỘT SỐ LOẠI THUỐC TRỪ SÂU ĐỐI VỚI BA BA XANH Cassida circumdata Herbst (Chrysomelidae – Coleoptera) HẠI RAU MUỐNG TẠI TP. HỒ CHÍ MINH , NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, SINH HỌC VÀ HIỆU LỰC CỦA MỘT SỐ LOẠI THUỐC TRỪ SÂU ĐỐI VỚI BA BA XANH Cassida circumdata Herbst (Chrysomelidae – Coleoptera) HẠI RAU MUỐNG TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay