KHẢO SÁT ẢNH HƢỞNGCỦA CHÍN CÔNG THỨC PHÂN BÓN ĐẾNSINH TRƢỞNG CỦA LAN NGỌC ĐIỂM (RHYNCHOSTYLIS GIGANTEAN)TRỒNG KHÔNGGIÁ THỂ TẠITHỦ ĐỨC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

91 6 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 09:14

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT ẢNH HƢỞNGCỦA CHÍN CƠNG THỨC PHÂN BÓN ĐẾNSINH TRƢỞNG CỦA LAN NGỌC ĐIỂM (RHYNCHOSTYLIS GIGANTEAN)TRỒNG KHƠNGGIÁ THỂ TẠITHỦ ĐỨC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGÀNH: NƠNG HỌC KHĨA: 2009-2013 SINH VIÊN THỰC HIỆN: NGUYỄN ANH TUẤN Tp Hồ Chí Minh, Tháng 08/2013 i KHẢO SÁT ẢNH HƢỞNG CỦA CHÍN CƠNG THỨC PHÂN BĨN ĐẾNSINH TRƢỞNG CỦA LAN NGỌC ĐIỂM(RHYNCHOSTYLIS GIGANTEAN)TRỒNG KHÔNGGIÁ THỂ TẠI THỦ ĐỨC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tác giả NGUYỄN ANH TUẤN Luận văn đƣợc đề nghị thực để đáp ứng yêu cầu Cấp kĩ sƣ nghành nông học Giảng viên hƣớng dẫn: TS PHẠM THỊ MINH TÂM KS TRỊNH MINH VUI Tp Hồ Chí Minh, Tháng8/2013 ii LỜI CẢM ƠN Đối với sinh viên nhƣ tơi thành cơng lớn đƣợc làm khóa luận tốt nghiệp Đây niềm vinh dự nhƣ phần minh chứng cho công sức học tập tơi Nhƣng thực tế, khơng có thành cơng mà phía sau khơng có giúp đỡ, bảo dù hay nhiều ngƣời khác Bài khóa luận cánh cửa khép lại bốn năm học tập khoa Nông học trƣờng đại học nông lâm thành phố Hồ Chí Minh tơi Bốn năm với nhiều quan tâm, giúp đỡ quý thầy cô,gia đình bạn bè Với lòng kính tro ̣ng và biế t ơn sâu sắ c xin đƣơ ̣c bày tỏ l ời cảm ơn tới cô TS Phạm Thị Minh Tâm, KS Trịnh Minh Vui tận tình hƣớng dẫn, giúp đỡ tơi suốt q trình thực đề tài Đồng thời, xin gửi lời cám ơn đến Bích chủ vƣờn lan nơi tơi thực thí nghiệm tạo điều kiện thuận lợi để học tập nghiên cứu để hồn thành tốt đề tài Khóa luận đƣợc hồn thành, xin gửi lời cám ơn sâu sắc đến quý thầy cô khoa Nông học giảng dạy cho kiến thức cần thiết ngày mai, những kiến thức theo tơi suốt chặn đƣờng lại Cuối cùng, tơi xin đƣợc gửi lời cám ơn đến gia đình bạn bè tơi Chính họ nguồn động lực mạnh mẽ giúp tơi có thêm niềm tin vào thân để vƣợt lên khó khăn, thử thách Xin chân thành cảm ơn! Tp Hồ Chí Minh, ngày12 tháng08 năm 2013 Sinh viên Nguyễn Anh Tuấn iii TÓM TẮT Nguyễn Anh Tuấn, khoa Nông Học trƣờng đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh Đề tài nghiên cứu “Khảo sát ảnh hƣởng chín cơng thức phân bón đến sinh trƣởng lan Ngọc Điểm (Rhynchostylis gigantean) trồng không giá thể trồng Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh”do cô Phạm Thị Minh Tâm hƣớng dẫn, đề tài đƣợc thực phƣờng Linh Trung quận Thủ Đức Thành Phố Hồ Chí Minh Thời gian thực từ ngày 15/03/2013 đến ngày 15/07/2013, nhằm tuyển chọn công thức phân bón tốt đến sinh trƣởng lan Ngọc Điểm trồng khơng giá thể Thí nghiệm đƣợc bố trí theo kiểu khối đầy đủ ngẩu nhiên, đơn yếu tố, lần lặp lại với nghiêm thức gồm công thức phân bón: Grow More ( 20- 20 ) (10ml/10lít) + Vitamin B1(30ml/10lít), Bud Booster (15ml/10lít), PHix (30ml/10lít) + Wokozim (10ml/10lít), Growmore (30- 10- 10) (5ml/10lít) + Comcat 150WP (3ml/10lít), Growmore (30-10-10) (3, 5ml/10lít) + Grow More ( 20-20-20) (3ml/10lít), Grow More (20-20-20) (6ml/10lít) + Bud Booster (15ml/10lít), Wokozim (10ml/10lít) + Alaska (35ml/10lít), Alaska (35ml/10lít) + Comcat (3ml/10lít), Delfan (15ml/10lít) + Comcat(3ml/10lít) Thí nghiệm đƣợc thực lan rừng Ngọc Điểm khoảng năm tuổi Qua thời gian tiến hành thí nghiệm ghi nhận đƣợc kết sau: Phun phân Delfan (15ml/10lít) + Comcat(3ml/10lít) cho khối lƣợng 78,38 g,chiều dài cao15,43 cm,số rễ nhiều 4,33, chiều dài rễ 33,27 cm chu vi rễ 0,79 cm cao iv MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC iv DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH SÁCH CÁC BẢNG viii DANH SÁCH CÁC HÌNH ix GIỚI THIỆU Chƣơng 1TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Tình hình sản xuất kinh doanh hoa lan Việt Nam 1.2 Nguồn gốc phân bố hoa lan 1.3 Nguồn gốc phân bố, đặc điểm thực vật học đặc tính sinh trƣởng lan ngọc điểm (Rhynchostylis gigantea) 1.4 Điều kiện sinh thái 1.5 Sâu bệnh hại lan 1.5.1 Bệnh thƣờng gặp loại lan 1.5.2 Bệnh thƣờng gặp lan ngọc điểm 1.6 Dinh dƣỡng cho lan 1.6.1 Vai trò nguyên tố dinh dƣỡng lan 1.6.2 Các loại phân bón 1.6.2.1 Phân vô 1.6.2.2 Phân hữu 10 1.6.2.3 Cách bón phân 11 1.7 Vài nét phân bón thí nghiệm 11 1.7.1 Growmore (30 - 10 - 10) 12 1.7.2 Grow more 20-20-20 12 1.7.3 Phix 12 1.7.4 Wokozim 12 1.7.5 Raykat growth 13 v 1.7.6 Comcat 150wp 13 1.7.7 Delfan 13 1.7.8 Vitamin B1 14 1.7.9 Alaska 14 1.7.10 Bud booster 15 1.8 Quy trình chăm sóc bón phân 15 Chƣơng VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16 2.1 Địa điểm thời gian 16 2.2 Vật liệu thí nghiệm 16 2.2.1 Giống lan 16 2.2.2 Phân bón 17 2.2.3 Vật liệu khác 17 2.3 Phƣơng pháp thí nghiệm 17 2.3.1 Bố trí thí nghiệm 17 2.3.2 Sơ đồ bố trí thí nghiệm 19 2.3.4 Quy mơ thí nghiệm 19 2.4 Các tiêu phƣơng pháp theo dõi 19 Chƣơng KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 21 3.1 Ảnh hƣởng cơng thức phân bón đến khối lƣợng trƣớc sau thí nghiệm 21 3.2 Ảnh hƣởng cơng thức phân bón đến chiều dài lan Ngọc Điểm 22 3.3 Ảnh hƣởng công thức phân bón đến chiều rộng lan Ngọc Điểm 24 3.4 Ảnh hƣởng công thức phân bón đến độ dày lan Ngọc Điểm 28 3.5 Ảnh hƣởng cơng thức phân bón đến màu sắc lan Ngọc Điểm 30 3.6 Ảnh hƣởng cơng thức phân bón đến số rễ lan Ngọc ĐiểmError! Bookmark not defined 3.10 Ảnh hƣởng cơng thức phân bón đến hình dạng màu rễ 46 3.11 Tỉ lệ sâu bệnh 48 Chƣơng KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 49 4.1 Kết luận 49 4.2 Đề nghị 49 vi TÀI LIỆU THAM KHẢO 50 PHỤ LỤC Error! Bookmark not defined vii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt chữ nguyên mẫu ANOVA phân tích phƣơng sai (Analysis of variance) NT Nghiệm thức TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh viii DANH SÁCH CÁC BẢNG trang Bảng 3.1: Ảnh hƣởng cơng thức phân bón đến khối lƣợng trƣớc sau thí nghiệm (g/cây) 21 Bảng 3.2 Ảnh hƣởng cơng thức phân bón đến chiều dài lan Ngọc Điểm (cm) 24 Bảng 3.3 Ảnh hƣởng cơng thức phân bón đến chiều rộng lan Ngọc Điểm27 Bảng 3.4 Ảnh hƣởng cơng thức phân bón đến độ dày lan Ngọc Điểm 30 Bảng 3.5 Ảnh hƣởng cơng thức phân bón đến số rễ lan Ngọc điểm 35 Bảng 3.6 Ảnh hƣởng cơng thức phân bón đến chiều dài rễ lan Ngọc Điểm 38 Bảng 3.7 Ảnh hƣởng cơng thức phân bón đến chu vi rễ lan Ngọc Điểm 42 Bảng 3.8 Ảnh hƣởng cơng thức phân bón chiều dài đỉnh rễ lan Ngọc Điểm 45 Bảng 3.9 Ảnh hƣởng công thức phân bón đến hình dạng màu rễ 47 ix DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 2.1 Lan Ngọc điểm (Rhynchostylis gigantea) 16 Hình 2.2 sơ đồ bố trí thí nghiệm 19 Hình 3.1 màu sắc trƣớc sau thí nghiệm nghiệm thức 32 67 Bảng 30: Ảnh hƣởng cơng thức phân bón đến số rễ lan Ngọc Điểm sau NST Variable 3: L1 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.11 0.054 1.41 0.2729 NT 0.45 0.057 1.47 0.2441 Error 16 0.62 0.039 Non-additivity 0.00 0.001 0.01 Residual 15 0.62 0.041 -Total 26 1.18 -Grand Mean= 1.700 Grand Sum= Coefficient of Variation= 45.900 Total Count= 27 11.56% Bảng 31 : Ảnh hƣởng công thức phân bón đến số rễ lan Ngọc Điểm sau 15 NST Variable 4: L2 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.19 0.096 1.06 0.3680 NT 0.69 0.086 0.95 0.5026 Error 16 1.44 0.090 Non-additivity 0.04 0.042 0.45 Residual 15 1.40 0.093 -Total 26 2.32 -Grand Mean= 2.019 Grand Sum= 54.500 Total Count= 27 Coefficient of Variation= 14.87% Bảng 32 : Ảnh hƣởng cơng thức phân bón đến số rễ lan Ngọc Điểm sau 30 NST Variable 5: L3 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.22 0.111 2.18 0.1451 NT 0.65 0.081 1.58 0.2076 Error 16 0.82 0.051 Non-additivity 0.04 0.038 0.73 Residual 15 0.78 0.052 -Total 26 1.69 -Grand Mean= 2.341 Grand Sum= 63.200 Total Count= 27 Coefficient of Variation= 9.65% Bảng 33 : Ảnh hƣởng cơng thức phân bón đến số rễ lan Ngọc Điểm sau 45 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.31 0.154 3.61 0.0508 NT 0.61 0.076 1.77 0.1569 Error 16 0.68 0.043 Non-additivity 0.01 0.013 0.30 Residual 15 0.67 0.045 -Total 26 1.60 68 Grand Mean= 2.667 Grand Sum= Coefficient of Variation= 7.76% 72.000 Total Count= 27 Bảng 34 : Ảnh hƣởng cơng thức phân bón đến số rễ lan Ngọc Điểm sau 60 NST Variable 7: L5 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.35 0.173 3.75 0.0462 NT 0.58 0.073 1.57 0.2112 Error 16 0.74 0.046 Non-additivity 0.00 0.000 0.00 Residual 15 0.74 0.049 -Total 26 1.67 -Grand Mean= 2.944 Grand Sum= 79.500 Total Count= 27 Coefficient of Variation= 7.30% Bảng 35 : Ảnh hƣởng cơng thức phân bón đến số rễ lan Ngọc Điểm sau 75 NST Variable 8: L6 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.20 0.101 2.12 0.1530 NT 0.63 0.079 1.66 0.1855 Error 16 0.76 0.048 Non-additivity 0.14 0.135 3.23 Residual 15 0.63 0.042 -Total 26 1.60 -Grand Mean= 3.133 Grand Sum= 84.600 Total Count= 27 Coefficient of Variation= 6.98% Bảng 36 : Ảnh hƣởng công thức phân bón đến số rễ lan Ngọc Điểm sau 90 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.14 0.071 1.08 0.3625 NT 1.48 0.185 2.81 0.0376 Error 16 1.06 0.066 Non-additivity 0.25 0.248 4.59 Residual 15 0.81 0.054 -Total 26 2.68 -Grand Mean= 3.437 Grand Sum= 92.800 Total Count= 27 Coefficient of Variation= 7.48% Variable : L7 Function : &k0S&k2GRANGE&k0S Error Mean Square = 0.06600 Error Degrees of Freedom = 16 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.1482 s_ = 0.04944 at alpha = 0.050 x &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean = = 3.333 3.133 BC C Mean Mean = = 3.867 A 3.667 AB 69 Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 3.167 3.667 3.867 3.233 3.633 3.433 3.467 BC AB A BC ABC ABC ABC Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 3.633 3.467 3.433 3.333 3.233 3.167 3.133 ABC ABC ABC BC BC BC C Bảng 37 : Ảnh hƣởng cơng thức phân bón đến số rễ lan Ngọc Điểm sau 105 NST Variable 10: L8 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.05 0.023 0.31 0.7343 NT 1.99 0.249 3.47 0.0163 Error 16 1.15 0.072 Non-additivity 0.04 0.038 0.52 Residual 15 1.11 0.074 -Total 26 3.19 -Grand Mean= 3.752 Grand Sum= 101.300 Total Count= 27 Coefficient of Variation= 7.14% Variable 10 : L8 Function : &k0S&k2GRANGE&k0S Error Mean Square = 0.07200 Error Degrees of Freedom = 16 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.1548 s_ = 0.05164 at alpha = 0.050 x &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = = 3.633 3.300 3.467 3.933 4.167 3.500 4.000 3.867 3.900 BCD D CD ABC A BCD AB ABC ABC Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = = 4.167 A 4.000 AB 3.933 ABC 3.900 ABC 3.867 ABC 3.633 BCD 3.500 BCD 3.467 CD 3.300 D Bảng 38 : Ảnh hƣởng cơng thức phân bón đến số rễ lan Ngọc Điểm sau 120 NST Variable 11: L9 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.07 0.034 0.57 0.5766 NT 2.69 0.336 5.68 0.0016 Error 16 0.95 0.059 Non-additivity 0.00 0.002 0.03 Residual 15 0.94 0.063 -Total 26 3.70 -Grand Mean= 3.981 Grand Sum= 107.500 Total Count= 27 Coefficient of Variation= 6.11% Variable 11 : L9 Function : &k0S&k2GRANGE&k0S Error Mean Square = 0.05900 Error Degrees of Freedom = 16 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.1931 s_ = 0.04675 at alpha = 0.010 x &k2S Original Order Ranked Order 70 Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = = 3.833 ABC 3.467 C 3.667 BC 4.133 AB 4.400 A 3.667 BC 4.267 AB 4.067 ABC 4.333 A Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = = 4.400 A 4.333 A 4.267 AB 4.133 AB 4.067 ABC 3.833 ABC 3.667 BC 3.667 BC 3.467 C Bảng 39: Ảnh hƣởng cơng thức phân bón đến chiều dài rễ lan Ngọc Điểm NST Variable 3: LAN1 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 2.96 1.480 0.62 0.5493 NT 78.59 9.823 4.13 0.0076 Error 16 38.07 2.380 Non-additivity 1.30 1.303 0.53 Residual 15 36.77 2.451 -Total 26 119.62 -Grand Mean= 7.693 Grand Sum= 207.700 Total Count= 27 Coefficient of Variation= 20.05% Variable : LAN1 Function : &k0S&k2GRANGE&k0S Error Mean Square = 2.380 Error Degrees of Freedom = 16 No of observations to calculate a mean = 27 Duncan's Multiple Range Test LSD value = 1.226 s_ = 0.2969 at alpha = 0.010 x &k2S Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = = 9.330 AB 9.380 AB 7.500 ABC 6.170 BC 7.770 ABC 5.130 C 10.63 A 6.000 BC 7.300 ABC Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Ranked Order = = = = = = = = = 10.63 A 9.380 AB 9.330 AB 7.770 ABC 7.500 ABC 7.300 ABC 6.170 BC 6.000 BC 5.130 C Bảng 40: Ảnh hƣởng cơng thức phân bón đến chiều dài rễ lan Ngọc Điểm 15 NST Variable 4: LAN2 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 23.37 11.685 5.26 0.0176 NT 85.56 10.695 4.81 0.0037 Error 16 35.57 2.223 Non-additivity 2.56 2.562 1.16 Residual 15 33.01 2.201 -Total 26 144.50 -Grand Mean= 10.537 Grand Sum= 284.500 Total Count= 27 Coefficient of Variation= 14.15% Variable : LAN1 Function : &k0S&k2GRANGE&k0 Error Mean Square = 2.380 Error Degrees of Freedom = 16 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 1.226 s_ = 0.2969 at alpha = 0.010 x 71 &k2S Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = = 10.87 10.30 10.47 9.200 12.30 8.670 14.57 8.830 9.630 Ranked Order BC BC BC BC AB C A BC BC Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = = 14.57 A 12.30 AB 10.87 BC 10.47 BC 10.30 BC 9.630 BC 9.200 BC 8.830 BC 8.670 C Bảng 41: Ảnh hƣởng cơng thức phân bón đến chiều dài rễ lan Ngọc Điểm 30 NST Variable 5: LAN3 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 49.79 24.893 9.19 0.0022 NT 95.04 11.880 4.39 0.0058 Error 16 43.32 2.708 Non-additivity 0.84 0.838 0.30 Residual 15 42.48 2.832 -Total 26 188.15 -Grand Mean= 13.322 Grand Sum= 359.700 Total Count= 27 Coefficient of Variation= 12.35% Variable : LAN3 Function : &k0S&k2GRANGE&k0S Error Mean Square = 2.708 Error Degrees of Freedom = 16 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 1.308 s_ = 0.3167 at alpha = 0.010 x &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = = 12.77 13.07 13.53 12.17 15.07 11.20 17.57 11.23 13.30 B B B B AB B A B B Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = = 17.57 A 15.07 AB 13.53 B 13.30 B 13.07 B 12.77 B 12.17 B 11.23 B 11.20 B Bảng 42: Ảnh hƣởng cơng thức phân bón đến chiều dài rễ lan Ngọc Điểm 45 NST Variable 6: LAN4 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 78.46 39.231 11.89 0.0007 NT 101.28 12.660 3.84 0.0106 Error 16 52.80 3.300 Non-additivity 2.36 2.365 0.70 Residual 15 50.44 3.363 -Total 26 232.55 -Grand Mean= 16.478 Grand Sum= 444.900 Total Count= 27 Coefficient of Variation= 11.02% Variable : LAN4 Function : &k0S&k2GRANGE&k0S Error Mean Square = 3.300 Error Degrees of Freedom = 16 No of observations to calculate a mean = 72 Duncan's Multiple Range Test LSD value = 1.048 s_ = 0.3496 at alpha = 0.050 x &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = = = = = = = = = = = 15.27 16.27 17.57 16.23 18.10 13.73 20.27 13.97 16.90 BCD BCD AB BCD AB D A CD BC Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 20.27 A 18.10 AB 17.57 AB 16.90 BC 16.27 BCD 16.23 BCD 15.27 BCD 13.97 CD 13.73 D Bảng 43: Ảnh hƣởng cơng thức phân bón đến chiều dài rễ lan Ngọc Điểm60NST Variable 7: LAN5 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 91.89 45.944 16.22 0.0001 NT 108.77 13.596 4.80 0.0037 Error 16 45.32 2.832 Non-additivity 0.35 0.349 0.12 Residual 15 44.97 2.998 -Total 26 245.97 -Grand Mean= 19.715 Grand Sum= 532.300 Total Count= 27 Coefficient of Variation= 8.54% Variable : LAN5 Function : &k0S&k2GRANGE&k0S Error Mean Square = 2.832 Error Degrees of Freedom = 16 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 1.338 s_ = 0.3239 at alpha = 0.010 x &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = = 19.10 19.47 20.13 20.27 21.10 16.47 23.50 16.90 20.50 BCD BCD ABCD ABCD AB D A CD ABC Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = = 23.50 A 21.10 AB 20.50 ABC 20.27 ABCD 20.13 ABCD 19.47 BCD 19.10 BCD 16.90 CD 16.47 D Bảng 44: Ảnh hƣởng cơng thức phân bón đến chiều dài rễ lan Ngọc Điểm 75 NST Variable 8: LAN6 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 96.19 48.094 10.38 0.0013 NT 116.62 14.578 3.15 0.0243 Error 16 74.13 4.633 Non-additivity 2.38 2.382 0.50 Residual 15 71.75 4.783 -Total 26 286.94 -Grand Mean= 22.119 Grand Sum= 597.200 Total Count= 27 Coefficient of Variation= 9.73% Variable : LAN6 Function : &k0S&k2GRANGE&k0S Error Mean Square = 4.633 73 Error Degrees of Freedom = 16 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 1.242 s_ = 0.4142 at alpha = 0.050 x &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = = 23.40 A 22.50 AB 22.83 AB 22.33 AB 22.97 A 18.07 C 25.33 A 19.13 BC 22.50 AB Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = = 25.33 A 23.40 A 22.97 A 22.83 AB 22.50 AB 22.50 AB 22.33 AB 19.13 BC 18.07 C Bảng 45: Ảnh hƣởng cơng thức phân bón đến chiều dài rễ lan Ngọc Điểm 90 NST Variable 9: LAN7 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 114.75 57.374 8.82 0.0026 NT 136.51 17.064 2.62 0.0479 Error 16 104.07 6.504 Non-additivity 9.98 9.977 1.59 Residual 15 94.09 6.273 -Total 26 355.32 -Grand Mean= 24.237 Grand Sum= 654.400 Total Count= 27 Coefficient of Variation= 10.52% Variable : LAN7 Function : &k0S&k2GRANGE&k0S Error Mean Square = 7.504 Error Degrees of Freedom = 16 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 1.581 s_ = 0.5272 at alpha = 0.050 x &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = = = = = = = = = = = 27.47 A 24.73 AB 25.10 A 24.20 AB 24.47 AB 20.63 B 26.80 A 20.43 B 24.30 AB Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 27.47 A 26.80 A 25.10 A 24.73 AB 24.47 AB 24.30 AB 24.20 AB 20.63 B 20.43 B Bảng 46: Ảnh hƣởng cơng thức phân bón đến chiều dài rễ lan Ngọc Điểm 105 NST Variable 10: LAN8 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 107.61 53.803 8.43 0.0032 NT 123.51 15.439 2.42 0.0632 Error 16 102.17 6.385 Non-additivity 5.44 5.442 0.84 Residual 15 96.72 6.448 -Total 26 333.29 -Grand Mean= 26.889 Grand Sum= 726.000 Total Count= 27 Coefficient of Variation= 9.40% 74 Bảng 47: Ảnh hƣởng cơng thức phân bón đến chiều dài rễ lan Ngọc Điểm 120 NST Variable 11: LAN9 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 89.23 44.614 4.89 0.0220 NT 186.46 23.307 2.55 0.0525 Error 16 145.96 9.122 Non-additivity 16.12 16.119 1.86 Residual 15 129.84 8.656 -Total 26 421.64 -Grand Mean= 30.563 Grand Sum= 825.200 Total Count= 27 Coefficient of Variation= 9.88% Bảng 48: Ảnh hƣởng cơng thức phân bón đến chu vi rễ lan Ngọc Điểm NST Variable 3: LAN1 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.13 0.063 21.28 0.0000 NT 0.03 0.003 1.09 0.4195 Error 16 0.05 0.003 Non-additivity 0.00 0.002 0.79 Residual 15 0.05 0.003 -Total 26 0.20 -Grand Mean= 0.626 Grand Sum= 16.910 Total Count= 27 Coefficient of Variation= 8.71% Bảng 49: Ảnh hƣởng cơng thức phân bón đến chu vi rễ lan Ngọc Điểm 15 NST Variable 4: LAN2 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.11 0.054 16.37 0.0001 NT 0.03 0.003 1.04 0.4473 Error 16 0.05 0.003 Non-additivity 0.00 0.000 0.05 Residual 15 0.05 0.003 -Total 26 0.19 -Grand Mean= 0.637 Grand Sum= 17.210 Total Count= 27 Coefficient of Variation= 9.00% Bảng 50: Ảnh hƣởng cơng thức phân bón đến chu vi rễ lan Ngọc Điểm 30 NST Variable 5: LAN3 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.06 0.029 12.79 0.0005 NT 0.03 0.004 1.60 0.2023 Error 16 0.04 0.002 Non-additivity 0.00 0.000 0.02 Residual 15 0.04 0.002 -Total 26 0.12 75 Grand Mean= 0.664 Grand Sum= Coefficient of Variation= 17.930 Total Count= 27 7.19% Bảng 51: Ảnh hƣởng công thức phân bón đến chu vi rễ lan Ngọc Điểm 45 NST Variable 6: LAN4 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.04 0.021 11.02 0.0010 NT 0.04 0.005 2.61 0.0487 Error 16 0.03 0.002 Non-additivity 0.00 0.000 0.02 Residual 15 0.03 0.002 -Total 26 0.11 -Grand Mean= 0.688 Grand Sum= 18.570 Total Count= 27 Coefficient of Variation= 6.35% Variable : LAN4 Function : &k0S&k2GRANGE&k0S Error Mean Square = 0.002000 Error Degrees of Freedom = 16 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.02580 s_ = 0.008607 at alpha = 0.050 x &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = = 0.6567 0.6567 0.7400 0.7267 0.7267 0.6500 0.7167 0.6300 0.6867 BC BC A AB AB BC AB C ABC Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = = 0.7400 A 0.7267 AB 0.7267 AB 0.7167 AB 0.6867 ABC 0.6567 BC 0.6567 BC 0.6500 BC 0.6300 C Bảng 52: Ảnh hƣởng công thức phân bón đến chu vi rễ lan Ngọc Điểm 60 NST Variable 7: LAN5 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.03 0.017 10.93 0.0010 NT 0.04 0.005 3.06 0.0270 Error 16 0.03 0.002 Non-additivity 0.00 0.000 0.07 Residual 15 0.03 0.002 -Total 26 0.10 -Grand Mean= 0.706 Grand Sum= 19.060 Total Count= 27 Coefficient of Variation= 5.67% Variable : LAN5 Function : &k0S&k2GRANGE&k0S Error Mean Square = 0.002000 Error Degrees of Freedom = 16 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.02580 s_ = 0.008607 at alpha = 0.050 x &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean = = = = 0.6800 0.6667 0.7600 0.7467 BCD CD A AB Mean Mean Mean Mean = = = = 0.7600 A 0.7467 AB 0.7433 ABC 0.7300 ABCD 76 Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 0.7433 0.6667 0.7300 0.6533 0.7067 ABC CD ABCD D ABCD Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 0.7067 0.6800 0.6667 0.6667 0.6533 ABCD BCD CD CD D Bảng 53: Ảnh hƣởng công thức phân bón đến chu vi rễ lan Ngọc Điểm 75 NST Variable 8: LAN6 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.03 0.017 12.18 0.0006 NT 0.04 0.006 3.98 0.0090 Error 16 0.02 0.001 Non-additivity 0.00 0.001 0.41 Residual 15 0.02 0.001 -Total 26 0.10 -Grand Mean= 0.715 Grand Sum= 19.310 Total Count= 27 Coefficient of Variation= 5.24% Variable : LAN6 Function : &k0S&k2GRANGE&k0S Error Mean Square = 0.001000 Error Degrees of Freedom = 16 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.02514 s_ = 0.006086 at alpha = 0.010 x &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = = 0.6800 0.6667 0.7700 0.7567 0.7567 0.6733 0.7400 0.6667 0.7267 B B A A A B AB B AB Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = = 0.7700 A 0.7567 A 0.7567 A 0.7400 AB 0.7267 AB 0.6800 B 0.6733 B 0.6667 B 0.6667 B Bảng 54: Ảnh hƣởng công thức phân bón đến chu vi rễ lan Ngọc Điểm 90 NST Variable 9: LAN7 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.03 0.014 9.95 0.0016 NT 0.04 0.006 4.01 0.0087 Error 16 0.02 0.001 Non-additivity 0.00 0.001 0.57 Residual 15 0.02 0.001 -Total 26 0.10 -Grand Mean= 0.726 Grand Sum= 19.590 Total Count= 27 Coefficient of Variation= 5.15% Variable : LAN7 Function : &k0S&k2GRANGE&k0S Error Mean Square = 0.001000 Error Degrees of Freedom = 16 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.02514 s_ = 0.006086 at alpha = 0.010 x &k2S Original Order Ranked Order Mean = 0.6867 BCD Mean = 0.7833 A Mean = 0.6800 CD Mean = 0.7667 A 77 Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 0.7833 0.7600 0.7667 0.6833 0.7533 0.6767 0.7400 A AB A CD ABC D ABCD Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 0.7600 0.7533 0.7400 0.6867 0.6833 0.6800 0.6767 AB ABC ABCD BCD CD CD D Bảng 55: Ảnh hƣởng công thức phân bón đến chu vi rễ lan Ngọc Điểm 105 NST Variable 10: LAN8 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.02 0.011 7.28 0.0056 NT 0.05 0.007 4.15 0.0075 Error 16 0.03 0.002 Non-additivity 0.00 0.000 0.29 Residual 15 0.02 0.002 -Total 26 0.10 -Grand Mean= 0.741 Grand Sum= 20.020 Total Count= 27 Coefficient of Variation= 5.36% Variable 10 : LAN8 Function : &k0S&k2GRANGE&k0S Error Mean Square = 0.002000 Error Degrees of Freedom = 16 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.03555 s_ = 0.008607 at alpha = 0.010 x &k2S Original Order Ranked Order Mean = 0.7000 AB Mean = 0.8033 A Mean = 0.6867 B Mean = 0.7900 AB Mean = 0.8033 A Mean = 0.7767 AB Mean = 0.7767 AB Mean = 0.7667 AB Mean = 0.7900 AB Mean = 0.7600 AB Mean = 0.6933 B Mean = 0.7000 AB Mean = 0.7667 AB Mean = 0.6967 B Mean = 0.6967 B Mean = 0.6933 B Mean = 0.7600 AB Mean = 0.6867 B Bảng 56: Ảnh hƣởng cơng thức phân bón đến chu vi rễ lan Ngọc Điểm120 NST Variable 11: LAN9 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.02 0.008 6.07 0.0109 NT 0.07 0.008 6.26 0.0009 Error 16 0.02 0.001 Non-additivity 0.00 0.000 0.32 Residual 15 0.02 0.001 -Total 26 0.10 -Grand Mean= 0.761 Grand Sum= 20.560 Total Count= 27 Coefficient of Variation= 4.73% Variable 11 : LAN9 Function : &k0S&k2GRANGE&k0S Error Mean Square = 0.001000 Error Degrees of Freedom = 16 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.02514 s_ = 0.006086 at alpha = 0.010 x &k2S Original Order Ranked Order Mean = 0.7133 C Mean = 0.8267 A 78 Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = 0.6967 0.8267 0.8000 0.8133 0.7033 0.7900 0.7200 0.7900 C A A A C AB BC AB Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = 0.8133 0.8000 0.7900 0.7900 0.7200 0.7133 0.7033 0.6967 A A AB AB BC C C C BẢNG 57: Ảnh hƣởng cơng thức phân bón đến chiều dài đỉnh rễ lan Ngọc Điểm NST Variable 3: L1 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.13 0.063 1.87 0.1859 NT 0.55 0.068 2.04 0.1072 Error 16 0.53 0.033 Non-additivity 0.03 0.032 0.95 Residual 15 0.50 0.034 -Total 26 1.21 -Grand Mean= 1.359 Grand Sum= 36.700 Total Count= 27 Coefficient of Variation= 13.45% BẢNG 58: Ảnh hƣởng công thức phân bón đến chiều dài đỉnh rễ lan Ngọc Điểm 15 NST Variable 4: L2 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.04 0.019 0.24 0.7891 NT 0.41 0.051 0.63 0.7398 Error 16 1.28 0.080 Non-additivity 0.01 0.012 0.14 Residual 15 1.27 0.085 -Total 26 1.73 -Grand Mean= 1.541 Grand Sum= 41.600 Total Count= 27 Coefficient of Variation= 18.37% BẢNG 59: Ảnh hƣởng công thức phân bón đến chiều dài đỉnh rễ lan Ngọc Điểm 30 NST Variable 5: L3 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.41 0.205 0.88 0.4358 NT 0.51 0.064 0.27 0.9661 Error 16 3.74 0.234 Non-additivity 0.10 0.100 0.41 Residual 15 3.64 0.243 -Total 26 4.66 -Grand Mean= 1.663 Grand Sum= 44.900 Total Count= 27 Coefficient of Variation= 29.09% 79 BẢNG 60: Ảnh hƣởng cơng thức phân bón đến chiều dài đỉnh rễ lan Ngọc Điểm 45 NST Variable 6: L4 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.04 0.019 0.22 0.8025 NT 3.13 0.391 4.53 0.0050 Error 16 1.38 0.086 Non-additivity 0.07 0.067 0.76 Residual 15 1.31 0.088 -Total 26 4.55 -Grand Mean= 1.452 Grand Sum= 39.200 Total Count= 27 Coefficient of Variation= 20.24% Variable : L4 Function : &k0S&k2GRANGE&k0S Error Mean Square = 0.08600 Error Degrees of Freedom = 16 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.2331 s_ = 0.05644 at alpha = 0.010 x &k2S Original Order Ranked Order Mean = 1.533 ABC Mean = 2.100 A Mean = 1.300 BC Mean = 1.867 AB Mean = 1.867 AB Mean = 1.533 ABC Mean = 2.100 A Mean = 1.533 ABC Mean = 1.200 BC Mean = 1.467 ABC Mean = 1.033 C Mean = 1.300 BC Mean = 1.033 C Mean = 1.200 BC Mean = 1.467 ABC Mean = 1.033 C Mean = 1.533 ABC Mean = 1.033 C BẢNG 61:Ảnh hƣởng cơng thức phân bón đến chiều dài đỉnh rễ lan Ngọc Điểm 60 NST Variable 7: L5 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.21 0.105 0.68 0.5221 NT 2.53 0.317 2.05 0.1061 Error 16 2.48 0.155 Non-additivity 0.07 0.065 0.41 Residual 15 2.41 0.161 -Total 26 5.22 -Grand Mean= 1.181 Grand Sum= 31.900 Total Count= 27 Coefficient of Variation= 33.30% BẢNG 62: Ảnh hƣởng cơng thức phân bón đến chiều dài đỉnh rễ lan Ngọc Điểm 75 NST Variable 8: L6 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.10 0.049 0.35 0.7130 NT 3.65 0.457 3.20 0.0227 Error 16 2.28 0.143 Non-additivity 0.53 0.526 4.50 80 Residual 15 1.76 0.117 -Total 26 6.03 -Grand Mean= 1.385 Grand Sum= 37.400 Total Count= 27 Coefficient of Variation= 27.26% Variable : L6 Function : &k0S&k2GRANGE&k0S Error Mean Square = 0.1430 Error Degrees of Freedom = 16 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.2182 s_ = 0.07278 at alpha = 0.050 x &k2S Original Order Ranked Order Mean = 1.567 AB Mean = 1.967 A Mean = 1.000 B Mean = 1.700 AB Mean = 0.9667 B Mean = 1.667 AB Mean = 1.967 A Mean = 1.600 AB Mean = 0.9667 B Mean = 1.567 AB Mean = 1.033 B Mean = 1.033 B Mean = 1.667 AB Mean = 1.000 B Mean = 1.600 AB Mean = 0.9667 B Mean = 1.700 AB Mean = 0.9667 B BẢNG 63: Ảnh hƣởng cơng thức phân bón đến chiều dài đỉnh rễ lan Ngọc Điểm 90 NST Variable 9: L7 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.21 0.105 0.74 0.4943 NT 1.94 0.242 1.70 0.1736 Error 16 2.28 0.142 Non-additivity 0.25 0.253 1.87 Residual 15 2.02 0.135 -Total 26 4.43 -Grand Mean= 1.641 Grand Sum= 44.300 Total Count= 27 Coefficient of Variation= 22.99% BẢNG 64:Ảnh hƣởng cơng thức phân bón đến chiều dài đỉnh rễ lan Ngọc Điểm 105 NST Variable 10: L8 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.05 0.024 1.08 0.3645 NT 1.77 0.222 10.06 0.0001 Error 16 0.35 0.022 Non-additivity 0.00 0.000 0.00 Residual 15 0.35 0.024 -Total 26 2.17 -Grand Mean= 1.715 Grand Sum= 46.300 Total Count= 27 Coefficient of Variation= 8.66% Variable 10 : L8 Function : &k0S&k2GRANGE&k0S Error Mean Square = 0.02200 Error Degrees of Freedom = 16 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.1179 s_ = 0.02854 at alpha = 0.010 x 81 &k2S Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = = 1.600 1.433 1.567 1.867 1.700 1.267 2.000 1.933 2.067 Ranked Order BCD CD BCD AB ABC D A AB A Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = = 2.067 A 2.000 A 1.933 AB 1.867 AB 1.700 ABC 1.600 BCD 1.567 BCD 1.433 CD 1.267 D BẢNG 65: Ảnh hƣởng cơng thức phân bón đến chiều dài đỉnh rễ lan Ngọc Điểm 120 NST Variable 11: L9 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 0.08 0.041 1.24 0.3169 NT 0.72 0.090 2.67 0.0451 Error 16 0.54 0.034 Non-additivity 0.01 0.009 0.27 Residual 15 0.53 0.035 -Total 26 1.34 -Grand Mean= 1.870 Grand Sum= 50.500 Total Count= 27 Coefficient of Variation= 9.80% Variable 11 : L9 Function : &k0S&k2GRANGE&k0S Error Mean Square = 0.03400 Error Degrees of Freedom = 16 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.1064 s_ = 0.03549 at alpha = 0.050 x &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = = 1.700 1.767 1.700 1.967 1.933 1.633 2.067 1.967 2.100 B AB B AB AB B A AB A Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = = 2.100 2.067 1.967 1.967 1.933 1.767 1.700 1.700 1.633 A A AB AB AB AB B B B ... ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC iv DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH SÁCH CÁC BẢNG viii DANH SÁCH CÁC HÌNH ix GIỚI THIỆU ... thuộc nhiều tầng lớp khác từ xƣa mà nhà làm kinh doanh Ngọc Điểm lan có khả chịu hạn tốt nhƣng thích ẩm, ẩm độ cao rễ mọc nhanh phát triển nhanh.Ngọc Điểm loài độc trụ nên giá thể phải thống Rễ... defined vii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt chữ nguyên mẫu ANOVA phân tích phƣơng sai (Analysis of variance) NT Nghiệm thức TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh viii DANH SÁCH
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT ẢNH HƢỞNGCỦA CHÍN CÔNG THỨC PHÂN BÓN ĐẾNSINH TRƢỞNG CỦA LAN NGỌC ĐIỂM (RHYNCHOSTYLIS GIGANTEAN)TRỒNG KHÔNGGIÁ THỂ TẠITHỦ ĐỨC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH , KHẢO SÁT ẢNH HƢỞNGCỦA CHÍN CÔNG THỨC PHÂN BÓN ĐẾNSINH TRƢỞNG CỦA LAN NGỌC ĐIỂM (RHYNCHOSTYLIS GIGANTEAN)TRỒNG KHÔNGGIÁ THỂ TẠITHỦ ĐỨC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay