BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU VÀ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG TẠI BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ HÒA BẮC – HÒA NAM, HUYỆN DI LINH, TỈNH LÂM ĐỒNG

70 4 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 09:14

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ****************** NGUYỄN THỊ THÙY BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN BẢO VỆ RỪNG TẠI BAN QUẢN RỪNG PHÒNG HỘ HÒA BẮC HÒA NAM, HUYỆN DI LINH, TỈNH LÂM ĐỒNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH LÂM NGHIỆP Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 7/2013 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ****************** NGUYỄN THỊ THÙY BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN BẢO VỆ RỪNG TẠI BAN QUẢN RỪNG PHÒNG HỘ HÒA BẮC HÒA NAM, HUYỆN DI LINH, TỈNH LÂM ĐỒNG Ngành: Lâm Nghiệp Chuyên ngành: Quản tài nguyên rừng KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: Th.S MẠC VĂN CHĂM Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 7/2013 i LỜI CẢM TẠ Đầu tiên xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cha mẹ - người sinh thành, nuôi dưỡng, dạy bảo dõi theo bước tơi đường đời Để có ngày hôm nay, cha mẹ hi sinh cho nhiều Tôi trân trọng biết ơn cha mẹ giành cho Tơi tự hứa phải cố gắng để hoàn thiện thân, để xứng đáng đền đáp công ơn trời biển cha mẹ Tôi xin chân thành cảm ơn đến thầy cô giáo trường Đại học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, đặc biệt thầy giáo, cô giáo thuộc Khoa Lâm Nghiệp môn Quản Tài Nguyên Rừng tận tình giúp đỡ, truyền đạt kiến thức vô quý báu suốt thời gian năm theo học trường Với lòng biết ơn sâu sắc, tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy ThS Mạc Văn Chăm, thầy tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi nhiều suốt thời gian bắt đầu làm khóa luận tơi hồn thành khóa luận Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban quản lý, cán nhân viên thuộc ban quản rừng phòng hộ Hòa Bắc Hòa Nam Đặc biệt anh Nguyễn Duy Hùng làm việc Chi Cục Kiểm Lâm tỉnh Lâm Đồng nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian thực tập Ban quản Cuối xin chân thành cảm ơn người thân, bạn bè ln bên tơi, động viên, khuyến khích giúp đỡ suốt thời gian học tập hồn thành khóa luận tốt nghiệp Xin chân thành cảm ơn ! Tp.HCM, tháng năm 2013 Sinh viên thực Nguyễn Thị Thùy ii TÓM TẮT Đề tài nghiên cứuBước nghiên cứu đánh giá công tác quản bảo vệ rừng ban quản rừng phòng hộ Hòa Bắc Hòa Nam, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng” tiến hành thời gian từ 26/02 đến ngày 19/03/2013  Ban quản rừng phòng hộ Hòa Bắc Hòa Nam đơn vị nghiệp lâm nghiệp có thu trực thuộc UBND huyện Di Linh, có chức quản bảo vệ phát triển 9.239 đất rừng, gồm có 20 nhân viên thuộc 02 phận, 06 trạm QLBVR 02 cán  Công tác quản bảo vệ rừng tổ chức thường xuyên chặt chẽ  Cơng tác giao khốn bảo vệ rừng thực tốt, có phân chia đồng điều diện tích giao khoán hộ, quy định gắn trách nhiệm QLBVR cụ thể đến hộ, tổ chức tham gia nhận khoán.Từ năm 2008 đến năm 2012 tổng diện tích giao khốn cho hộ nhận khốn địa bàn 6818 rừng, chủ yếu rừng phòng hộ phần rừng sản xuất  Cơng tác trồng rừng, chăm sóc rừng hàng năm quan tâm đẩy mạnh Tính từ năm 2008 đến hết năm 2012 trồng 50,5  Tình trạng vi phạm lâm luật diễn phức tạp Thiệt hại chủ yếu diện tích rừng thơng bị lấn chiếm loại gỗ có giá trị kinh tế cao Giổi, Trắc, Thông tre, Dầu trà beng Trong lực lượng nhân viên QLBVR tích cực công tác QLBVR  Công tác PCCCR thực tốt từ năm 2008 đến hết năm 2012 địa bàn không xảy vụ cháy nghiêm trọng  Công tác tuyên truyền, giáo dục cộng đồng QLBVR PCCCR thực thường xuyên, phối hợp chặt chẽ ban ngành QLBVR công tác PCCCR iii SUMMARY Project “Preliminary studies and evaluation of the management and protection of forests in the management of protection forests Hoa Bac Hoa Nam, Di Linh District, Lam Dong province” was conducted during the period from 26/02 to 03/19/2013 The management of protection forests Hoa Bac Hoa Nam is a forestry service units with the collection of directly under district Committees of Di Linh, has the function management protection and development 9239 hectares of forest land, consists of 20 employees in parts 02, 06 forest protection stations and 02 officers Management work of forest protection are organized regularly and strict The forest protection contracting been implemented well, with the division of the area between the household allocation, regulation and mounted forest protection and management responsibilities the specific to each household, each organization involved in getting khoan.Tu 2008 to 2012 the total area is allocated to households in the area are contracted 6818 of forest, mostly protection forests and forest production part The planting, tending annually and boost attention As from 2008 through 2012 was 50.5 were planted Status of forest law violations still occur quite complex Damage mainly forest area occupied Pinus kesiya and woody species have high economic value such as Talauma Gioi, Daibergia cochinchinensis, Podocarpus, Dipterocarpus obtusiforlius While the workforce has been very active in forest protection and management of forest protection Forest fire prevention work been implemented well from 2008 to 2012 did not occur in the area of serious fires iv Propaganda, public education fire prevention fighting of forest protection and management be done regularly, in close collaboration between the department of forest protection and forest fire prevention work v MỤC LỤC TRANG TỰA i LỜI CẢM TẠ ii TÓM TẮT iii SUMMARY iv MỤC LỤC vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT x DANH SÁCH CÁC HÌNH xi DANH SÁCH CÁC BẢNG xii Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Ý nghĩa đề tài Chương TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 2.1 Tổng quan Ban quảnrừng phòng hộ Hòa Bắc Hòa Nam .5 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Ban quản rừng phòng hộ Hòa Bắc Hòa Nam 2.1.2 Mục tiêu nhiệm vụ Ban quản rừng phòng hộ Hòa Bắc Hòa Nam 2.2 Điều kiện tự nhiên 2.2.1 Vị trí địa 2.2.2 Đặc điểm tự nhiên 2.2.3 Quy mơ diện tích 2.2.4 Đặc điểm thổ nhưỡng 2.2.5 Đặc điểm tài nguyên thiên nhiên 2.2.6 Đặc điểm khí hậu, thủy văn 2.2.6.1 Khí hậu .9 vi 2.2.6.2 Thủy văn 10 2.3 Tình hình dân sinh, kinh tế, xã hội 10 2.3.1 Dân số, thành phần dân tộc 10 2.3.2 Tình hình kinh tế 11 2.3.3 Tình hình y tế giáo dục, văn hóa thơng tin 11 Chương NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 13 3.1 Nội dung nghiên cứu 13 3.2 Phương pháp nghiên cứu .13 3.2.1 Phương pháp thống kê, kế thừa số liệu .13 3.2.2 Phương pháp điều tra, thu thập số liệu .14 3.2.3 Phương pháp xử lý, tính tốn số liệu 14 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 15 4.1 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức BQL Rừng phòng hộ Hòa Bắc Hòa Nam .15 4.1.1 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn .15 4.1.2 Tình hình biên chế, trạng nguồn nhân lực BQL thời điểm 16 4.2 Hiện trạng rừng đất lâm nghiệp 17 4.3 Đặc điểm phân bố trạng thái rừng 18 4.3.1 Đặc điểm trạng thái rừng 18 4.3.2 Sự phân bố trạng thái rừng 20 4.4 Tình hình biện pháp tổ chức quản lý, bảo vệ rừng BQL Rừng phòng hộ Hòa Bắc Hòa Nam .21 4.4.1 Công tác giao khoán bảo vệ rừng .23 4.4.2 Các công tác trồng rừng, chăm sóc điều chế rừng 26 4.4.3 Các công tác tuyên truyền, tập huấn giáo dục cộng đồng nhận thức rõ giá trị việc bảo vệ rừng 27 4.4.4 Tình hình vi phạm luật bảo vệ rừng địa bàn 28 vii 4.4.5 Các biện pháp tổ chức kiểm tra, truy quét xử vụ vi phạm lâm luật 30 4.4.6 Các công tác nghiên cứu khoa học, dự án hợp tác nước để phát triển tài nguyên rừng 30 4.4.7 Cơng tác tài kế hoạch, xây dựng sở hạ tầng, đầu tư trang thiết bị phục vụ cho việc quản bảo vệ rừng .31 4.4.8 Công tác tổ chức đào tạo nhân .31 4.4.9 Sự phụ thuộc vào tài nguyên rừng cộng đồng dân cư địa bàn BQL 32 4.5 Cơng tác phòng cháy, chữa cháy rừng 32 4.5.1 Tình hình cháy rừng địa bàn năm qua 32 4.5.2 Các biện pháp phòng cháy rừng thực địa bàn 33 4.5.3 Cơ sở hạ tầng, lực lượng trang thiết bị chỗ phục vụ công tác PCCCR 34 4.5.4 Các giải pháp thực nhằm giảm nguồn vật liệu cháy 36 4.5.5 Các biện pháp chữa cháy rừng thực địa bàn thời gian qua 37 4.5.6 Cách bố trí bảng biểu, quy ước PCCCR 37 4.5.7 Các biện pháp tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức kiến thức cộng đồng công tác PCCCR 38 4.5.8 Các công tác xử sau cháy rừng xảy 39 4.6 Nhận xét chung thuận lợi khó khăn cơng tác QLBVR PCCCR địa bàn BQL năm qua 39 4.7 Một số đề xuất công tác quản lý, bảo vệ phát triển rừng địa bàn BQL Rừng phòng hộ Hòa Bắc Hòa Nam 41 4.7.1 Những đề xuất 41 4.7.2 Mục đích đề xuất giải pháp 42 4.7.2.1 Mục đích 42 4.7.2.2 Các giải pháp nhằm QLBVR phát triển rừng .42 viii Chương KẾT LUẬN, TỒN TẠI KIẾN NGHỊ 47 5.1 Kết luận 47 5.2 Kiến nghị 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO 50 ix Tăng cường công tác giao khốn bảo vệ rừng Diện tích rừng chưa thiết kế giao khoán 1945,4 ha, chủ yếu đối tượng rừng sản xuất Nên khẩn trương thiết kế giao khoán năm tới b Giải pháp phòng cháy, chữa cháy rừng Với 5.586,7 đất rừng hỗn giao gỗ lồ ô, 49 rừng tre nứa 1000 rừng trồng loài thông lá, nơi mà nguy dễ xảy cháy rừng, nguy hiểm vào mùa khô Bên cạnh đó, diễn biến thời tiết năm gần xảy thất thường phức tạp Các tượng nắng nóng, gió khơ hanh hạn kéo dài xảy thường xuyên làm tăng nguy cháy rừng Điều làm cho BQL cần tăng cường công tác tuần tra PCCCR địa bàn Cần tăng cường thêm kinh phí đầu tư trang thiết bị PCCCR bình chữa cháy, can chứa nước, dao, cuốc,… xây dựng chòi, lán canh lửa nhằm phục vụ tốt công tác quản bảo vệ rừng thời gian tới Bên cạnh công tác xây dựng phương án phòng cháy, quy hoạch điều chế rừng cách khoa học, cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cộng đồng công tác PCCCR sâu rộng đến thôn, buôn, hộ dân sống địa bàn Chỉ cho toàn thể người dân sinh sống địa bàn thấy rõ tác hại việc cháy rừng gây ra, ảnh hưởng đến tài nguyên thiên nhiên người nào… hộ dân sống gần rừng, phụ thuộc chủ yếu vào rừng Thường xuyên tổ chức đợt tập huấn, diễn tập nhằm đối phó với nguy cháy rừng xảy ra, bên cạnh nâng cao cơng tác nghiệp vụ cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy BQL Thường xuyên theo dõi, kiểm tra tu bổ phương tiện phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy Nếu có hư hại kiến nghị BQL mua mới, thay thiết bị cũ nhằm đảm bảo cho công tác PCCCR diễn tốt Khi có cháy rừng xảy phải đảm bảo công tác chữa cháy rừng thực theo phương châm chỗ (lực lượng chỗ, phương tiện dụng cụ chỗ, huy chỗ hậu cần chỗ) với nguyên tắc phòng cháy chính, chữa cháy phải kịp thời, khẩn trương, triệt để, không để đám cháy bùng phát trở lại Đảm 43 bảo mức thiệt hại thấp có cháy xảy Lực lượng tham gia chữa cháy phải đảm bảo biện pháp kỹ thuật an tồn chữa cháy, có tai nạn người phải kịp thời sơ cứu vết thương cho người bị thương sau chuyển đến sở y tế gần để cứu chữa kịp thời c Giải pháp nâng cao đời sống người dân Quan tâm đến việc ổn định, nâng cao đời sống người dân, thành phần hộ đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất sản xuất Đẩy mạnh chương trình dự án 30a cấp đất sản xuất cho đồng bào dân tộc Hạn chế đến mức thấp phụ thuộc người dân vào tài nguyên rừng, hạn chế hành vi xâm hại đến rừng Đẩy mạnh cơng tác giao khốn đất rừng cho hộ dân quản lý, vừa tạo công ăn việc làm vừa nâng cao ý thức trách nhiệm người dân công tác quản lý, bảo vệ rừng Phổ biến kiến thức, kỹ thuật canh tác cho hộ đồng bào dân tộc Đưa loại cây, có gía trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện khí hậu, đất đai địa phương vào sản xuất nông nghiệp nhằm tăng thu nhập cho người dân Phát triển mơ hình nơng lâm kết hợp, lâm nghiệp xã hội bền vững, từ cải thiện mức sống đại phận người dân Xây dựng kinh tế nông lâm nghiệp bền vững, ổn định nhằm xóa đói giảm nghèo Hạn chế đến mức thấp số hộ nghèo đói địa bàn d Giải pháp tổ chức quản đào tạo nguồn nhân lực Để thực công tác quản bảo vệ rừng tốt BQL cần phải quan tâm đến cơng tác xây dựng đào tạo nguồn nhân lực thu hút lực lượng nguồn nhân lực trẻ trường trường đại học cao đẳng nước, để đảm bảo nguồn nhân lực có đầy đủ trình độ chun mơn có lĩnh trị vững vàng Tiếp tục cử CBCNV học lớp trị, ngành lâm nghiệp, luật Bồi dưỡng kiến thức tin học nhằm phục vụ tốt cho cơng tác QLBVR Bên cạnh cần bổ sung thêm lực lượng trực tiếp tham gia bảo vệ rừng lực lượng nhân viên QLBVR 44 Nâng cao phối hợp ban ngành phối hợp chặt chẽ quan chức như: Công an xã, Huyện đội Di Linh, Hạt kiểm lâm huyện Di Linh, UBND xã, nhân dân địa phương vùng đệm để truy quét, xử hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng nhằm đảm bảo cho công tác quản bảo vệ rừng thực cách đồng đạt hiệu tốt Cần quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần cho cán công nhân viên BQL như: cải thiện tốt điều kiện nơi làm việc sinh hoạt, thường xuyên quan tâm thăm hỏi, thực sách hỗ trợ nhà nước gia đình cán có hồn cảnh khó khăn, có sách ưu đãi CBCNV làm việc lâu năm BQL Thường xuyên luân chuyển nhân viên QLBVR địa bàn trạm theo định kỳ, nhằm tránh bắt tay số nhân viên QLBVR địa bàn với bọn lâm tặc Cần giải vướng mắc công tác quản bảo vệ lực lượng cán nhân viên QLBVR địa bàn BQL với người dân sống gần rừng để từ có hậu thuẫn, phối hợp, giúp đỡ tận tình cơng tác quản lý, bảo vệ phát triển tài nguyên rừng nơi e Giải pháp tuyên truyền, giáo dục cộng đồng Trong năm qua, công tác tuyên truyền, giáo dục cộng đồng ln BQL rừng phòng hộ Hòa Bắc Hòa Nam lãnh đạo cấp quan tâm đặc biệt Vì có tun truyền, giáo dục giúp cho người dân, cư dân sống gần rừng nhận thức rõ tầm quan trọng việc bảo vệ tài nguyên rừng, nhận thức tác hại việc rừng đặc biệt tác hại cháy rừng Tuy nhiên, nhận thức phận người dân thấp, cần phối hợp với ban ngành chức địa bàn để tổ chức, mở rộng quy mô tuyên truyền đến tầng lớp nhân dân, đặc biệt tầng lớp học sinh địa bàn hai xã Hòa Bắc Hòa Nam Thực việc tuyên truyền, giáo dục tất phương tiện thông tin đại chúng In cấp phát miễn phí tài liệu liên quan đến biện pháp bảo vệ rừng, đặc biệt kỹ thuật PCCCR Thường xuyên viết phát tin 45 tuyên truyền cơng tác QLBVR phòng cháy, chữa cháy rừng địa bàn tin thời ngày địa bàn xã Kết hợp việc tuyên truyền, giáo dục cộng đồng công tác quản bảo vệ rừng với hoạt động sinh hoạt, lễ hội tổ chức địa phương, lễ hội, họp mặt người đồng bào dân tộc thiểu số nơi Vai trò già làng quan trọng, BQL nên thường xuyên tổ chức thăm hỏi nói chuyện với già làng Bn để từ nhận đồng thuận giúp đỡ tốt 46 Chương KẾT LUẬN, TỒN TẠI KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Qua thời gian thực tập BQL rừng phòng hộ Hòa Bắc Hòa Nam, với kết thu từ cơng tác điều tra, tìm hiểu tình hình quản lý, bảo vệ phát triển tài nguyên rừng nơi đây, đề tài rút kết luận sau: Là đơn vị nghiệp lâm nghiệp có thu, trực thuộc UBND Huyện Di Linh, có chức quản bảo vệ phát triển 9.239 đất rừng, có tổng số 20 nhân viên, thuộc 02 phận, 06 trạm QLBVR BQL có chức quản bảo vệ phát triển 9.239 đất rừng, gồm 5.283,8 đất rừng phòng hộ, 3.821 đất rừng sản xuất đất lòng hồ đất khác 934 Dưới quan tâm sâu sắc ban ngành cấp trên, hỗ trợ đắc lực hệ thống pháp luật Nhà nước, sách ưu đãi, chương trình dự án BQL thực tốt công tác phối hợp hoạt động với ban ngành chức địa bàn công tác tuần tra, kiểm tra kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử hành vi vi phạm Thực tốt công tác giao đất giao rừng cho hộ dân, đơn vị nhận khốn Bên cạnh BQL thực tốt cơng tác liên quan như: tun truyền giáo dục, xây dựng cơng trình phục vụ sản xuất, đời sống nhân dân, ổn định dân cư địa bàn nhằm phục vụ công tác quản bảo vệ phát triển rừng tốt Thực dự án 661 dự án chi trả dịch vụ môi trường rừng công tác giao khoán cho hộ, tổ chức thực tốt, có phân chia đồng điều diện tích giao khoán hộ, quy định gắn trách nhiệm QLBVR cụ thể đến hộ, tổ chức tham gia nhận khoán Từ năm 2008 đến năm 2012 tổng diện tích giao khốn cho hộ nhận khốn địa bàn 6818 rừng, chủ yếu rừng phòng hộ phần rừng sản xuất Dự án dân DCTD thực chuyển đổi 47 mục đích sử dụng 28 đất lâm nghiệp đồi 30a để giao cho 60 hộ dân đồng bào dân tộc thiểu số Cơng tác trồng rừng, chăm sóc rừng hàng năm quan tâm đẩy mạnh Tính từ năm 2008 đến hết năm 2012 trồng 50,5 ha, chủ yếu Thông năm 2010 trồng thử nghiệm 5,5 Ngân hoa tiểu khu 493A, 687A 712 Tình trạng vi phạm lâm luật diễn phức tạp Thiệt hại chủ yếu diện tích rừng thông bị lấn chiếm loại gỗ có giá trị kinh tế cao Giổi, Trắc, Thông tre, Dầu trà beng Trong lực lượng nhân viên QLBVR tích cực cơng tác QLBVR Tính từ năm 2008 đến năm 2012 xảy 122 vụ vi phạm liên quan đến khai thác, vận chuyển, mua bán lâm sản, tịch thu 38,988 m3 gỗ, 216 vụ vi phạm liên quan đến phá rừng, lấn rừng trái phép làm thiệt hại 37,38 rừng Địa bàn BQL nằm khu vực có nhiều sơng suối, hồ, điều kiện khí hậu tương đối ôn hòa, nhiệt độ độ ẩm tương đối cao, thêm vào cơng tác PCCCR thực tốt, công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức PCCCR cho người dân địa phương góp phần làm giảm nguy vụ cháy rừng Từ năm 2008 đến hết năm 2012 địa bàn không xảy vụ cháy nghiêm trọng, chứng tỏ công tác PCCCR thực tốt địa bàn 5.2 Kiến nghị Nhằm góp phần đẩy mạnh biện pháp quản lý, bảo vệ phát triển tài nguyên rừng BQL rừng phòng hộ Hòa Bắc Hòa Nam, đề tài xin đưa số kiến nghị sau: Tăng cường hợp tác ban ngành chức công tác QLBVR, việc thường xuyên liên hệ ban ngành thường xuyên hợp tác công tác tuần tra, truy bắt, tập huấn PCCCR Bên cạnh cần thúc đẩy thêm công tác tuyên truyền, giáo dục cộng đồng, công tác tuyên truyền hệ trẻ, thiếu niên cơng tác QLBVR PCCCR 48 lực lượng nòng cốt thường xun tiếp xúc với phương tiện thông tin đại chúng kiến thức đại Đầu tư xây dựng trạm, trang thiết bị phục vụ công tác bảo vệ phát triển rừng Tăng cường NVQLBVR trạm đặc biệt trạm QLBVR Hòa Bắc 1, Dốc Đá địa bàn quản lí phức tạp, bên cạnh diện tích quản trạm tương đối rộng Tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm tra, truy quét nhằm phát kịp thời, ngăn chặn, xử hành vi vi phạm lâm luật Quan tâm đến đời sống người dân vùng đặc biệt hộ dân dân tộc thiểu số thiếu đất canh tác cách khuyến khích người dân trồng loại nơng sản có chất lượng tốt hơn, hỗ trợ cây, giống cho hộ nghèo, đất sản xuất Đẩy mạnh cơng tác giao khốn bảo vệ rừng, mở rộng diện tích giao khốn mặt làm tăng thu nhập cho người dân, mặt khác làm tăng ý thức quản bảo vệ rừng Quan tâm đến đời sống cán công nhân viên BQL nhằm phục vụ tốt công tác QLBVR Đẩy mạnh cơng tác giải tỏa diện tích rừng bị lấn chiếm, trồng rừng diện tích giải tỏa 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO Các báo cáo tổng kết hàng năm tình hình vi phạm lâm luật BQL rừng phòng hộ Hòa Bắc Hòa Nam Một số nghị định, định phủ việc ban hành quy chế, quy định quản tài nguyên rừng Phương án “Phòng Cháy, Chữa Cháy Rừng mùa khơ 2012 2013, đơn vị BQL RPH Hòa Bắc Hòa Nam Tờ trình gửi Sở Nơng Nghiệp & PTNT Lâm Đồng, Chi cục lâm nghiệp việc ”xin phê duyệt phương án điều chế rừng giai đoạn năm 2011 2015 luân kỳ Ban quản rừng phong hộ Hòa Bắc Hòa Nam “ Phạm Thị Hằng, 2011 Bước đầu đánh giá tình hình quản bảo vệ phát triển rừng ban quản rừng phòng hộ Cần Giờ - Thành Phố Hồ Chí Minh Khóa luận tốt nghiệp Kỹ sư Lâm nghiệp, Đại Học Nơng Lâm, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Hồ Vĩnh Tường, 2012 Bước đầu nghiên cứu đánh giá công tác quản bảo vệ rừng Vườn Quốc Gia Chưmonray huyện Sa Thầy Tỉnh KonTum Khóa luận tốt nghiệp Kỹ sư Lâm nghiệp, Đại Học Nơng Lâm, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam WWW.nguoiduatin.vn/hinh-anh-10-loai-vat-da-tuyet-chung-o-viet-namthap-ky-qua-a77589.html 50 Phụ lục Một Số Hình Ảnh Thu Thập Được kế thừa Hình P.1.1 Một gốc Giổi bị cưa trộm tiểu khu 688 (nguồn BQL) Hình P.1.2 Một thơng phục hồi sau cháy rừng (nguồn BQL) 51 Hình P.1.3 Một bãi khai thác trái phép lâm tặc để lại (nguồn BQL) Hình P.1.4.Cưỡng chế diện tích cà phê lấn chiếm trái phép (nguồn BQL) 52 Hình P.1.5 Diện tích thơng chết đứng bị chích thuốc TK 690 (nguồn BQL) Hình P.1.6 Gốc thơng bị chích thuốc (nguồn BQL) 53 Phụ lục Kế hoạch trồng rừng, chăm sóc, PCCCR năm 2012 Chăm sóc rừng trồng TT Trạm BVR Đvt Trồng rừng PCCC rừng trồng Năm Năm (dặm) N.H T Năm Đốt VLC Khoán PC Lán canh lửa Hòa Bắc 66,9 0,6 0,9 2,7 3,8 1,6 0,4 2,5 3,8 4,6 1,4 Trãng Tre - 4,2 - - - 1,6 1,0 0,8 - 8,7 4,8 Hòa Bắc - 4,3 - - 6,2 3,3 - - 8,0 - 3,4 D.Đá-L.Hồ - - - 0,8 - - - - - - H.NamS.Cát - - - 2,0 - - 0,9 - - - 0,5 9,1 0,9 5,5 10,0 6,5 2,3 3,3 11,8 13,3 10,1 Cộng 66,9 10,0 10,0 54 8,8 28,4 Phụ lục Kế hoạch trồng rừng, chăm sóc, PCCCR năm 2011 TT Trạm BVR Hòa Bắc Trãng Tre Hòa Bắc Dốc Đá Lòng Hồ Hòa Nam Suối Cát Cộng Đv t Trồng rừng KH Tỉnh 1,8 ha Chăm sóc rừng trồng Năm (661) 1,5 1,2 Năm (dặm) 3,8 3,4 0,6 4,2 6,2 PCCC rừng trồng Năm 0,5 1,6 0,4 1,5 1,0 0,6 0,7 3,3 Năm 1,4 1,0 Đốt VLC 10,6 5,0 9,7 9,3 3,1 2,7 3,1 Khóan PC Lán canh lửa 10,8 11,6 11,3 ha 2,1 0,5 1,1 1,0 5,5 0,7 2,4 7,6 10,0 1,5 4,0 5,5 0,5 10,0 3,2 10,0 5,9 55 2,1 10,0 2,0 5,0 1,4 6,4 10,6 16,0 39,0 2,6 12,4 41,8 41,8 Phụ Lục Báo cáo tình hình thực nhiệm vụ QLBVR năm 2012 CHIA RA Đơn vị Tổng hành số vụ xã Phá rừng Số vụ Thiệt hại (ha) Khai Thác, vận chuyển lâm sản Số vụ Số vụ Gỗ tròn (m3) Gỗ xẻ (m3) Trắc (kg) 0,21 11 0,81 17 6,146 1,083 0,05 0,098 - 0,86 19 1,083 30 Hòa Nam - Hòa Trung - TỔNG 33 0,21 12 PCCCR Tang vật, phương tiên vi phạm Thiệt hại Thiệt hại (ha) Hòa Bắc Lấn chiếm đất rừng 6,244 56 Ngoài gỗ (kg) Số vụ Thiệt hại Xe máy Cưa máy Dụng cụ khác 150 100 0,30 1 150 100 0,30 Củi (Ster) Phụ lục Tổng hợp tình hình thực PCCCR năm 2008 2012 TT KHOẢN MỤC Làm giảm VLC Khoán QLBV mùa khơ Rà sữa đường lâm nghiệp Tình hình PCCCR Cộng giá trị Tổng 20082008 2009 2010 2011 2012 2012 Đvt Giá trị Giá trị Giá trị Giá trị Giá trị Giá trị Khối Khối Khối Khối Khối Khối (triệu (triệu (triệu (triệu (triệu (triệu lượng lượng lượng lượng lượng lượng đồng) đồng) đồng) đồng) đồng) đồng) 760,57 155,30 187,35 189,89 111,46 116,56 315,3 93,0 85,3 72,2 36,4 28,4 2 282,7 43,685 56,4 km 26,8 80,861 - vụ - - - 885,118 110,6 18,138 71,3 13,119 34,3 9,055 10,1 3,373 - - - - - 8,6 26,019 18,2 54,842 - - - - - - - - - 155,301 205,490 57 203,009 146,538 174,780 ... triển tài nguyên rừng cách hoàn thi n Nhận thức rõ tầm quan trọng rừng, nhà nước ta có sách đầu tư mạnh mẽ lâm nghiệp Xây dựng nhiều vườn quốc gia, khu bảo tồn thi n nhiên, khu rừng cấm để nâng... 100 %) 2.3.2 Tình hình kinh tế Là xã miền núi, sở hạ tầng thi u yếu, nguồn lao động chủ yếu lao động phổ thông, phận đồng bào dân tộc thi u số có trình độ thấp, tập qn canh tác lạc hậu, đầu tư... nghiệm, thi u vốn đầu tư, tính tự chủ sản xuất yếu kém, chủ yếu trông chờ vào nguồn trợ cấp Nhà nước, quyền địa phương nguồn tài nguyên sẵn có Nguồn thu nhập chủ yếu sản suất nơng nghiệp, thi u
- Xem thêm -

Xem thêm: BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU VÀ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG TẠI BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ HÒA BẮC – HÒA NAM, HUYỆN DI LINH, TỈNH LÂM ĐỒNG , BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU VÀ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG TẠI BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ HÒA BẮC – HÒA NAM, HUYỆN DI LINH, TỈNH LÂM ĐỒNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay