KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM SINH TRƢỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA TÁM GIỐNG LÖA LAI TẠI HUYỆN CAI LẬY TỈNH TIỀN GIANG

90 10 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 09:14

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC BÁO CÁO TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM SINH TRƢỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA TÁM GIỐNG LÖA LAI TẠI HUYỆN CAI LẬY TỈNH TIỀN GIANG Sinh viên thực hiện: LÕ NGUYỄN QUỐC HUY Ngành: NƠNG HỌC Niên khóa: 2009 - 2013 TP.HCM, 07/2013 i KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM SINH TRƢỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA TÁM GIỐNG LÖA LAI TẠI TỈNH TIỀN GIANG Tác giả LÒ NGUYỄN QUỐC HUY Luận văn đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành NÔNG HỌC GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: TS TRẦN THỊ DẠ THẢO Ks BẠCH THỊ VỮNG TP.HCM, 07/2013 ii LỜI CẢM ƠN Đối với sinh viên tơi thành cơng lớn làm khóa luận tốt nghiệp Đây niềm vinh dự phần minh chứng cho công sức học tập Nhưng thực tế, khơng có thành cơng mà phía sau khơng có giúp đỡ, bảo dù hay nhiều người khác Bài khóa luận cánh cửa khép lại bốn năm học tập khoa Nông học trường đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh Bốn năm với nhiều quan tâm, giúp đỡ q thầy cơ, gia đình bạn bè Với lòng kính tro ̣ng và biế t ơn sâu sắ c xin đươ ̣c bày tỏ lời cảm ơn tới cô TS Trần Thị Dạ Thảo, Ks Bạch Thị Vững Ks Huỳnh Minh Nhu tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi suốt q trình thực đề tài Đồng thời, xin gửi lời cám ơn đến trại Nghiên cứu Lúa lai Cai Lậy – Tiền Giang thuộc Công ty Cổ phần Giống Cây trồng Miền Nam tạo điều kiện thuận lợi để tơi học tập nghiên cứu để hồn thành tốt đề tài Khóa luận hồn thành, tơi xin gửi lời cám ơn sâu sắc đến quý thầy cô khoa Nông học giảng dạy cho kiến thức cần thiết Và ngày mai, những kiến thức theo tơi suốt chặn đường lại Cuối cùng, tơi xin gửi lời cám ơn đến gia đình bạn bè tơi Chính họ nguồn động lực mạnh mẽ giúp tơi có thêm niềm tin vào thân để vượt lên khó khăn, thử thách Xin chân thành cảm ơn! Tp Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng năm 2013 Sinh viên Lò Nguyễn Quốc Huy iii TĨM TẮT Đề tài nghiên cứu: “Khảo sát đặc điểm sinh trƣởng, phát triển suất tám giống lúa lai tỉnh Tiền Giang” TS Trần Thị Dạ Thảo hướng dẫn Đề tài thực Trại Nghiên cứu Lúa lai thuộc Công ty Cổ phần Giống Cây trồng Miền Nam ấp Mỹ Phú xã Long Khánh huyện Cai Lậy tỉnh Tiền Giang từ 8/3/2013 đến 8/7/2013 Thí nghiệm nhằm tuyển chọn giống lúa có suất cao, phẩm chất cơm gạo tốt, nhiễm sâu bệnh hại nhẹ, thích hợp với điều kiện địa phương Thí nghiệm bố trí theo kiểu khối đầy đủ hồn tồn ngẫu nhiên, yếu tố, ba lần lặp lại, với tám nghiệm thức gồm tám giống lúa lai là: HR 182 (đối chứng), Nam ưu 108, Nam ưu 1273, Nam ưu 1051, Nam ưu 1271, HR 641 KR, Nam ưu 1203 Nam ưu 1239 Kết thu sau: Thời gian sinh trưởng biến động từ 104 đến 112 ngày, chiều cao biến động từ 83,73 cm đến 104,8 cm, số nhánh hữu hiệu biến động từ 10,9 đến 13 nhánh/bụi, giống có mức độ nhiễm sâu bệnh nhẹ, suất thực tế giống biến động từ 7,27 đến 9,21 tấn/ha, hầu hết giống có hạt gạo dạng thon, giống có phẩm chất xay chà tốm, cơm mềm thơm Thí nghiệm chọn hai giống triển vọng Nam ưu 108 suất 9,21 tấn/ha (cao 10,05% so với dới chứng) Nam ưu 1051 suất 9,15 (cao 9,95% so với đối chứng, nhiễm sâu bệnh nhẹ, đểu có cơm mềm, trắng ngon vừa, thích hợp với điều kiện địa phương iv MỤC LỤC Trang Trang tựa i Lời cảm ơn ii Tóm tắt iii Mục lục iv Danh sách từ viết tắt vii Danh sách hình xiii Danh sách bảng ix Chƣơng MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục tiêu đề tài 1.2.2 Yêu cầu cần đạt 1.3 Giới hạn đề tài Chƣơng TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Giới thiệu lúa 2.1.1 Nguồn gốc 2.1.2 Phân loại 2.1.3 Giá trị kinh tế lúa gạo 2.2 Tình hình sản xuất lúa gạo giới Việt Nam 2.2.1 Tình hình sản xuất lúa gạo giới 2.2.2 Tình hình sản xuất xuất lúa gạo Việt Nam 2.3 Lịch sử phát nghiên cứu ưu lai lúa 2.3.1 Cây lúa lai 2.3.1.1 Lúa lai ba dòng 2.3.1.2 Lúa lai hai dòng 11 2.3.2 Lịch sử phát nghiên cứu ưu lai lúa 13 v 2.4 Tình hình sản xuất lúa lai giới 15 2.5 Tình hình sản xuất lúa lai Việt Nam 15 2.6 Những trở ngại sản xuất lúa lai Việt Nam 17 2.7 Những tiến sản xuất lúa lai giới 18 Chƣơng VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 21 3.1 Vật liệu thí nghiệm 21 3.2 Điều kiện thí nghiệm 21 3.2.1 Thời gian địa điểm thí nghiệm 21 3.2.2 Đặc điểm tính chất lý hóa tính khu thí nghiệm 22 3.2.3 Đặc điểm khí hậu khu thí nghiệm 22 3.3 Phương pháp nghiên cứu 23 3.3.1 Kiểu bố trí thí nghiệm 23 3.3.2 Các tiêu phương pháp theo dõi 24 3.3.2.1 Các đặc trưng hình thái 24 3.3.2.2 Các tiêu nông học 26 3.3.2.3 Tình hình nhiễm sâu hại 29 3.3.2.4 Chỉ tiêu yếu tố cấu thành suất suất 31 3.3.2.5 Các tiêu phẩm chất gạo 32 3.3.2.6 Các tiêu phẩm chất xay chà 33 3.3.2.7 Chỉ tiêu chất lượng cơm: 34 3.4 Quy trình kỹ thuật 35 3.5 Phương pháp xử lý thống kê số liệu 37 Chƣơng KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 38 4.1 Đặc trưng hình thái giống lúa thí nghiệm 38 4.1.1 Thân lúa 38 4.1.2 Lá lúa (lá đòng) 38 4.1.3 Bông lúa 39 4.1.4 Hạt lúa 39 4.2 Các tiêu nông học thời gian sinh trưởng, phát dục 41 vi 4.2.1 Các tiêu nông học 41 4.2.2 Thời gian sinh trưởng phát dục giống 42 4.2.3 Động thái tốc độ tăng trưởng chiều cao 44 4.2.3.1 Động thái tăng trưởng chiều cao 44 4.2.3.2 Tốc độ tăng trưởng chiều cao 45 4.2.4 Động thái tốc độ đẻ nhánh giống 46 4.2.4.1 Động thái đẻ nhánh giống 46 4.2.4.2 Tốc độ đẻ nhánh giống 47 4.2.5 Khả đẻ nhánh tỷ lệ đẻ nhánh hữu hiệu 47 4.2.6 Sự tích lũy chất khơ hệ số kinh tế giống lúa 48 4.3 Tình hình nhiễm sâu bệnh hại giống lúa 50 4.4 Năng suất yếu tố cấu thành suất suất 51 4.4.1 Số bông/m2 53 4.4.2 Tổng số hạt/bông 53 4.4.3 Số hạt chắc/bông 53 4.4.4 Tỷ lệ hạt lép (%) 53 4.4.5 Khối lượng 1000 hạt 53 4.4.6 Năng suất lý thuyết (NSLT) 54 4.4.7 Năng suất thực tế (NSTT) 54 4.5 Các tiêu phẩm chất gạo 55 4.6 Các tiêu phẩm chất xay chà 56 4.7 Đánh giá chất lượng cơm giống lúa thí nghiệm 56 Chƣơng KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 58 5.1 Kết luận 58 5.2 Đề nghị 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO 59 PHỤ LỤC 61 Phụ luc 1: Hình ảnh thí nghiệm 61 Phụ lục 2: Số liệu xử lý thống kê tài liệu liên quan 68 vii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT - CMS: Dòng bất dục đực tế bào chất - Cytoplasmic Male Sterile - CV: Hệ số biến thiên - Coefficient of Variation - Dòng A: Dòng bất dục đực tế bào chất - Dòng B: Dòng tr tính trạng bất dục đực tế bào chất - Dòng R: Dòng phục hồi tính hữu dục đực, kí hiệu theo tiếng Anh (Restorer) - ĐBSCL: Đồng sông Cửu Long - FAO: Food and Agricuture Organization - HI: Hệ số kinh tế hay số thu hoạch - Havest Index - IRRI: Viện N ghiên cứu Lúa gạo Quốc tế - International Rice Research Institute - KLGL: Khối lượng gạo lức - KLGT: Khối lượng gạo trắng - KLGN: Khối lượng gạo nguyên - KLLBĐ: Khối lượng lúa ban đầu - NSC: Ngày sau cấy - NSG: Ngày sau gieo - NSLT: Năng suất lý thuyết - NSTT: Năng suất thực tế - RCBD: Khối đầy đủ hoàn toàn ngẫu nhiên - Random Complete Block Dezign - SSC: Công ty Cổ phần Giống Cây trồng Miền N am - Southern Seed Company - TGST: Thời gian sinh trưởng viii DANH SÁCH CÁC HÌNH Trang Hình 2.1: Sơ đồ hệ thống lúa lai “ba dòng” Hình 2.2: Sơ đồ hệ thống lúa lai “hai dòng” 12 Hình3.1: Sơ đồ bố trí thí nghiệm tám giống lúa 23 Hình 3.2: Tồn cảnh khu thí nghiệm giai đoạn trỗ 61 Hình 3.3: Giống Nam ưu 108 giai đoạn chin 61 Hình 3.4: Giống Nam ưu 1051 giai đoạn chin 62 Hình 3.5: Giống Nam ưu 1273 giai đoạn chin 62 Hình 3.6: Giống Nam ưu 1271 giai đoạn chin 63 Hình 3.7: Giống Nam ưu HR 641KR giai đoạn chin 63 Hình 3.8: Giống Nam ưu HR HR 182 giai đoạn chin 64 Hình 4.1: Đồ thị động thái tăng trưởng chiều cao 64 Hình 4.2: Đồ thị tốc độ tăng trưởng chiều cao 65 Hình 4.3: Đồ thị động thái đẻ nhánh 65 Hình 4.4: Đồ thị tốc độ đẻ nhánh 66 Hình 4.5: Đồ thị biểu diễn suất lý thuyết suất thực tế 66 Hình 4.6: Lúa gạo giống triển vọng Nam ưu 108 67 Hình 4.7: Lúa gạo giống triển vọng Nam ưu 1051 67 ix DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 2.2: Diện tích lúa (nghìn ha) năm phân theo khu vực Việt Nam Bảng 2.3: Sản lượng lúa (nghìn tấn) năm phân theo khu vực Việt Nam Bảng 2.1: Diện tích, suất sản lượng lúa giới qua năm Bảng 2.4 Diện tích sản xuất suất lúa lai từ 1998 – 2010 16 Bảng 2.5 Diện tích, suất, sản lượng hạt F1sản xuất Việt Nam từ 1999 – 2010 17 Bảng 3.1 Nguồn gốc, đặc trưng tám giống thí nghiệm 21 Bảng3.2: Đặc điểm lý hóa tính khu đất thí nghiệm 22 Bảng 3.3: Đặc điểm khí hậu khu vực thí nghiệm 23 Bảng 4.1 Một số đặc trưng hình thái giống lúa thí nghiệm 40 Bảng 4.2 Các tiêu nông học giống lúa thí nghiệm 41 Bảng 4.3 Thời gian sinh trưởng phát dục giống lúa 43 Bảng 4.4: Động thái tăng trưởng chiều cao 44 Bảng 4.5: Tốc độ tăng trưởng chiều cao 45 Bảng 4.6: Động thái đẻ nhánh 12 tổ hợp lúa lai 46 Bảng 4.7: Tốc độ tăng trưởng chiều cao 47 Bảng 4.8 Khả đẻ nhánh tỷ lệ đẻ nhánh hữu hiệu 48 Bảng 4.9 Sự tích lũy chất khơ giai đoạn chín hệ số kinh tế giống lúa 49 Bảng 4.10 Tình hình nhiễm sâu bệnh giống lúa 50 Bảng 4.11 Năng suất yếu tố cấu thành suất suất tám giống lúa 52 Bảng 4.12 Các tiêu phẩm chất gạo giống 55 Bảng 4.13 Các tiêu phẩm chất xay chà 56 Bảng 4.14 Chất lượng cơm giống lúa thí nghiệm 57 66 Hình 4.4: Đồ thị tốc độ đẻ nhánh Hình 4.5: Đồ thị biểu diễn suất lý thuyết (NSLT) suất thực tế (NSTT) 67 Hình 4.6: Lúa gạo giống triển vọng Nam ưu 108 Hình 4.7: Lúa gạo giống triển vọng Nam ưu 1051 68 Phụ lục 2: Số liệu xử lý thống kê tài liệu liên quan Phụ lục 2.1 Chiều cao giống lúa thí ngiệm Data file: Lò Nguyễn Quốc Huy Title: Bảng Anova chiều cao giống lúa thí nghiệm Function: ANOVA-2 Data case to 24 Two-way Analysis of Variance over variable (LLL) with values from to and over variable (NT) with values from to Variable 3: CCC A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 1.97 0.987 0.18 0.8372 NT 922.39 131.770 24.04 0.0000 Error 14 76.75 5.482 Non-additivity 2.66 2.661 0.47 Residual 13 74.09 5.699 Total 23 1001.11 Grand Mean= 92.983 Grand Sum= 2231.600 Total Count= 24 Coefficient of Variation= 2.52% Means for variable (CCC) for each level of variable (LLL): Var Var Value Mean 92.950 92.650 93.350 Means for variable (CCC) for each level of variable (NT): Var Var Value Mean 96.533 98.133 83.800 104.800 92.867 88.933 90.467 88.333 Data File :Lò Nguyễn Quốc Huy Title: Phân hạng LSD chiều cao giống lúa thí nghiêm Function : RANGE 69 Error Mean Square = 5.482 Error Degrees of Freedom = 14 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 5.691 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = 96.53 98.13 83.80 104.8 92.87 88.93 90.47 88.33 Ranked Order B B D A BC CD C CD Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = 104.8 98.13 96.53 92.87 90.47 88.93 88.33 83.80 A B B BC C CD CD D Phụ lục 2.2 Chiều dài bơng giống lúa thí ngiệm Data File :Lò Nguyễn Quốc Huy Title: Bảng ANOVA chiều dài bơng giống lúa thí nghiệm Function: ANOVA-2 Data case to 24 Two-way Analysis of Variance over variable (LLL) with values from to and over variable (NT) with values from to Variable 3: CDBONG A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 2.98 1.489 1.20 0.3290 NT 29.55 4.222 3.42 0.0240 Error 14 17.30 1.236 Non-additivity 0.50 0.499 0.39 Residual 13 16.80 1.293 Total 23 49.83 Grand Mean= 23.303 Grand Sum= 559.260 Total Count= 24 Coefficient of Variation= 4.77% Means for variable (CDBONG) for each level of variable (LLL): Var Var Value Mean 22.865 23.315 23.728 70 Means for variable (CDBONG) for each level of variable (NT): Var Var Value Mean 24.213 24.640 22.873 24.173 23.840 22.560 20.973 23.147 Data File :Lò Nguyễn Quốc Huy Title: Phân hạng LSD chiều dài bơng giống lúa thí nghiêm Function : RANGE Error Mean Square = 1.236 Error Degrees of Freedom = 14 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 1.947 at alpha = 0.050 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = 24.21 24.64 22.87 24.17 23.84 22.56 20.97 23.15 Ranked Order AB A ABC AB AB BC C AB Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = 24.64 24.21 24.17 23.84 23.15 22.87 22.56 20.97 A AB AB AB AB ABC BC C Phụ lục 2.3 Mật độ đóng hạt giống lúa thí ngiệm Data File :Lò Nguyễn Quốc Huy Title: Bản ANOVA mật độ đóng hạt giống lúa thí nghiệm Function: ANOVA-2 Data case to 24 Two-way Analysis of Variance over variable (LLL) with values from to and over variable (NT) with values from to Variable 3: MDDH A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 0.53 0.263 0.59 0.5667 NT 12.87 1.839 4.14 0.0114 71 Error 14 6.22 0.444 Non-additivity 0.32 0.324 0.71 Residual 13 5.90 0.454 Total 23 19.62 Grand Mean= 6.033 Grand Sum= 144.780 Total Count= 24 Coefficient of Variation= 11.05% Means for variable (MDDH) for each level of variable (LLL): Var Value Var Mean 6.230 5.874 5.994 Means for variable (MDDH) for each level of variable (NT): Var Value Var Mean 6.253 6.350 5.677 6.870 5.610 7.027 4.573 5.900 Data File :Lò Nguyễn Quốc Huy Title: Bảng phân hạng LSD mật độ đóng hạt giống lúa thí nghiêm Function : RANGE Error Mean Square = 0.4440 Error Degrees of Freedom = 14 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 1.167 at alpha = 0.050 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 6.250 6.350 5.680 6.870 5.610 7.030 4.570 Ranked Order AB AB BC A BC A C Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 7.030 6.870 6.350 6.250 5.900 5.680 5.610 A A AB AB AB BC BC 72 Mean = 5.900 AB Mean = 4.570 C Phụ lục 2.4 Diện tích đòng giống lúa thí ngiệm Data file: Lò Nguyễn Quốc Huy Title: Bảng ANOVA diện tích đòng giống lúa thí nghiệm Function: ANOVA-2 Data case to 24 Two-way Analysis of Variance over variable (LLL) with values from to and over variable (NT) with values from to Variable 3: SLD A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 89.97 44.987 4.81 0.0256 NT 495.94 70.848 7.58 0.0007 Error 14 130.83 9.345 Non-additivity 2.88 2.883 0.29 Residual 13 127.95 9.842 Total 23 716.74 Grand Mean= 24.788 Grand Sum= 594.920 Total Count= 24 Coefficient of Variation= 12.33% Means for variable (SLD) for each level of variable (LLL): Var Var Value Mean 27.526 23.454 23.385 Means for variable (SLD) for each level of variable (NT): Var Var Value Mean 27.517 26.560 21.283 32.937 26.473 24.970 16.777 21.790 Data file: Lò Nguyễn Quốc Huy Title: Bảng phân hạng LSD diện tích đòng giống lúa thí nghiệm Function : RANGE 73 Error Mean Square = 9.345 Error Degrees of Freedom = 14 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 7.430 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 27.52 AB Mean = 32.94 Mean = 26.56 AB Mean = 27.52 Mean = 21.28 BC Mean = 26.56 Mean = 32.94 A Mean = 26.47 Mean = 26.47 AB Mean = 24.97 Mean = 24.97 B Mean = 21.79 Mean = 16.78 C Mean = 21.28 Mean = 21.79 BC Mean = 16.78 A AB AB AB B BC BC C Phụ lục 2.5 Số bông/m2 giống lúa thí ngiệm Data file: Lò Nguyễn Quốc Huy Title: Bảng ANOVA số mét vuông giống lúa thí nghiệm Function: ANOVA-2 Data case to 24 Two-way Analysis of Variance over variable (LLL) with values from to and over variable (NT) with values from to Variable 3: BONG1M2 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 392.73 196.366 0.47 0.6365 NT 10388.51 1484.073 3.53 0.214 Error 14 5890.97 420.784 Non-additivity 4.02 4.022 0.01 Residual 13 5886.95 452.843 Total 23 16672.22 Grand Mean= 344.703 Grand Sum= 8272.880 Total Count= 24 Coefficient of Variation= 5.95% Means for variable (BONG1M2) for each level of variable (LLL): Var Var Value Mean 339.150 346.290 348.670 Means for variable (BONG1M2) for each level of variable (NT): 74 Var Value Var Mean 336.373 323.680 371.280 310.987 333.200 349.067 364.933 368.107 Phụ lục 2.6 Tổng số hạt/bơng giống lúa thí ngiệm Data file: Lò Nguyễn Quốc Huy Title: Bảng Anova tổng số hạt giống lúa thí nghiệm Function: ANOVA-2 Data case to 24 Two-way Analysis of Variance over variable (LLL) with values from to and over variable (NT) with values from to Variable 3: TONGHAT A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 181.38 90.691 0.52 0.6039 NT 11652.94 1664.705 9.60 0.0002 Error 14 2427.88 173.420 Non-additivity 21.23 21.227 0.11 Residual 13 2406.65 185.127 Total 23 14262.20 Grand Mean= 139.363 Grand Sum= 3344.700 Total Count= 24 Coefficient of Variation= 9.45% Means for variable (TONGHAT) for each level of variable (LLL): Var Var Value Mean 142.625 135.900 139.563 Means for variable (TONGHAT) for each level of variable (NT): Var Var Value Mean 151.300 156.467 75 117.900 166.067 133.467 157.367 95.667 136.667 Data File :Lò Nguyễn Quốc Huy Title: Phân hạng LSD tổng số hạt giống lúa thí nghiêm Function : RANGE Error Mean Square = 173.4 Error Degrees of Freedom = 14 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 32.01 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 151.3 AB Mean = 166.1 Mean = 156.5 AB Mean = 157.4 Mean = 117.9 CD Mean = 156.5 Mean = 166.1 A Mean = 151.3 Mean = 133.5 BC Mean = 136.7 Mean = 157.4 AB Mean = 133.5 Mean = 95.67 D Mean = 117.9 Mean = 136.7 ABC Mean = 95.67 A AB AB AB ABC BC CD D Phụ lục 2.7 Số hạt chắc/bơng giống lúa thí ngiệm Data file: Lò Nguyễn Quốc Huy Title: Bảng Anova số hạt giống lúa thí nghiệm Function: ANOVA-2 Data case to 24 Two-way Analysis of Variance over variable (LLL) with values from to and over variable (NT) with values from to Variable 3: LLL A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 52.53 26.265 0.17 0.8449 NT 5085.00 726.429 4.72 0.0066 Error 14 2155.53 153.966 Non-additivity 2.07 2.071 0.01 Residual 13 2153.46 165.651 Total 23 7293.06 Grand Mean= 113.954 Grand Sum= 2734.900 Total Count= 24 Coefficient of Variation= 10.89% 76 Means for variable (LLL) for each level of variable (LLL): Var Var Value Mean 115.600 112.012 114.250 Means for variable (LLL) for each level of variable (NT): Var Var Value Mean 120.767 133.733 103.667 127.200 108.800 121.533 84.167 111.767 Data File :Lò Nguyễn Quốc Huy Title: Phân hạng LSD số hạt giống lúa thí nghiêm Function : RANGE Error Mean Square = 154.0 Error Degrees of Freedom = 14 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 30.16 at alpha = 0.010 Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Original Order = 120.8 = 133.7 = 103.7 = 127.2 = 108.8 = 121.5 = 84.17 = 111.8 A A AB A AB A B AB Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Ranked Order = 133.7 = 127.2 = 121.5 = 120.8 = 111.8 = 108.8 = 103.7 = 84.17 A A A A AB AB AB B Phụ lục 2.8 Tỷ lệ hạt lép giống lúa thí ngiệm Data file: Lò Nguyễn Quốc Huy Title: Bảng Anova tỉ lệ hạt lép giống lúa thí nghiệm Function: ANOVA-2 Data case to 24 Two-way Analysis of Variance over variable (LLL) with values from to and over variable (NT) with values from to 77 Variable 3: TLHL A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 7.89 3.943 0.94 0.4142 NT 413.48 59.069 14.07 0.0000 Error 14 58.77 4.198 Non-additivity 1.60 1.598 0.36 Residual 13 57.17 4.398 Total 23 480.14 Grand Mean= 17.760 Grand Sum= 426.250 Total Count= 24 Coefficient of Variation= 11.54% Means for variable (TLHL) for each level of variable (LLL): Var Var Value Mean 18.401 17.010 17.870 Means for variable (TLHL) for each level of variable (NT): Var Var Value Mean 20.330 14.550 12.273 23.417 18.497 22.743 12.000 18.273 Data File :Lò Nguyễn Quốc Huy Title: Phân hạng LSD tỉ lệ hạt lép giống lúa thí nghiêm Function : RANGE Error Mean Square = 4.198 Error Degrees of Freedom = 14 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 4.980 at alpha = 0.010 Mean Mean Mean Original Order = 20.33 = 14.55 = 12.27 AB CD D Mean Mean Mean Ranked Order = 23.42 = 22.74 = 20.33 A AB AB 78 Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 23.42 18.50 22.74 12.00 18.27 A ABC AB D BC Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 18.50 18.27 14.55 12.27 12.00 ABC BC CD D D Phụ lục 2.9 Trọng lượng 1000 hạt giống lúa thí ngiệm Data file: Lò Nguyễn Quốc Huy Title: Bảng Anova trọng lượng 1000 hạt giống lúa thí nghiệm Function: ANOVA-2 Data case to 24 Two-way Analysis of Variance over variable (LLL) with values from to and over variable (NT) with values from to Variable 3: P1000HAT A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 0.00 0.000 0.00 0.0000 NT 22.96 3.280 5.30 0.0040 Error 14 8.67 0.619 Total 23 31.63 Grand Mean= 25.625 Grand Sum= 615.000 Total Count= 24 Coefficient of Variation= 3.07% Means for variable (P1000HAT) for each level of variable (LLL): Var Var Value Mean 25.625 25.625 25.625 Means for variable (P1000HAT) for each level of variable (NT): Var Var Value Mean 26.667 24.667 26.333 25.667 26.667 23.667 26.000 25.333 Data File :Lò Nguyễn Quốc Huy 79 Title: Phân hạng LSD trọng lượng 1000 hạt giống lúa thí nghiêm Function : RANGE Error Mean Square = 0.6190 Error Degrees of Freedom = 14 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 1.912 at alpha = 0.010 Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Original Order = 26.67 = 24.67 = 26.33 = 25.67 = 26.67 = 23.67 = 26.00 = 25.33 A BC AB AB A C AB ABC Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Ranked Order = 26.67 = 26.67 = 26.33 = 26.00 = 25.67 = 25.33 = 24.67 = 23.67 A A AB AB AB ABC BC C Phụ lục 2.10 Năng suất thực tế giống lúa thí ngiệm Data file: Lò Nguyễn Quốc Huy Title: Bảng Anova suất thực tế giống lúa thí nghiệm Function: ANOVA-2 Data case to 24 Two-way Analysis of Variance over variable (LLL) with values from to and over variable (NT) with values from to Variable 3: NSTT A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 0.47 0.237 2.74 0.0993 NT 8.06 1.152 13.32 0.0000 Error 14 1.21 0.087 Non-additivity 0.03 0.030 0.33 Residual 13 1.18 0.091 Total 23 9.75 Grand Mean= 8.424 Grand Sum= 202.180 Total Count= 24 Coefficient of Variation= 3.49% Means for variable (NSTT) for each level of variable (LLL): Var Var Value Mean 8.553 8.491 8.229 80 Means for variable (NSTT) for each level of variable (NT): Var Var Value Mean 9.213 9.147 8.313 8.377 8.050 8.667 7.273 8.353 Data File :Lò Nguyễn Quốc Huy Title: Phân hạng LSD suất thực tế giống lúa thí nghiêm Function : RANGE Error Mean Square = 0.08700 Error Degrees of Freedom = 14 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.7169 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 9.210 A Mean = 9.210 Mean = 9.150 A Mean = 9.150 Mean = 8.310 B Mean = 8.670 Mean = 8.380 B Mean = 8.380 Mean = 8.050 B Mean = 8.350 Mean = 8.670 AB Mean = 8.310 Mean = 7.270 C Mean = 8.050 Mean = 8.350 B Mean = 7.270 A A AB B B B B C ... 2n = 48, Oryza sativar L Oryza glaberrima Steud hai lo i lúa trồng, lại lúa dại Trong đó, Oryza sativar L lo i lúa trồng phổ biến châu Á, lo i Oryza glaberrima Steud trồng phổ biến châu Phi Riêng... sau cấy - NSG: Ngày sau gieo - NSLT: Năng suất lý thuyết - NSTT: Năng suất thực tế - RCBD: Khối đầy đủ hoàn toàn ngẫu nhiên - Random Complete Block Dezign - SSC: Công ty Cổ phần Giống Cây trồng... Đặt vấn đề Lúa gạo lương thực dân số giới cung cấp 20% tổng lượng hấp thụ ngày nhân lo i Trong thập kỷ qua, lo i người đứng trước nguy bùng nổ dân số theo FAO để đảm bảo mức tiêu dùng lương thực
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM SINH TRƢỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA TÁM GIỐNG LÖA LAI TẠI HUYỆN CAI LẬY TỈNH TIỀN GIANG , KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM SINH TRƢỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA TÁM GIỐNG LÖA LAI TẠI HUYỆN CAI LẬY TỈNH TIỀN GIANG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay