KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM SINH TRƢỞNG – PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA TÁM GIỐNG BẮP NẾP LAI (Zea mays var.ceratina Kulesh.) VỤ XUÂN HÈ TẠI TỈNH TÂY NINH

102 49 1
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 09:14

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM SINH TRƢỞNG – PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA TÁM GIỐNG BẮP NẾP LAI (Zea mays var.ceratina Kulesh.) VỤ XUÂN HÈ TẠI TỈNH TÂY NINH Họ tên sinh viên: LÊ THỊ TUYẾT Nghành: NÔNG HỌC Niên khóa: 2009 – 2013 Tháng 08/2013 KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM SINH TRƢỞNG – PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA TÁM GIỐNG BẮP NẾP LAI (Zea mays var.ceratina Kulesh.)VỤ XUÂN HÈ TẠI TỈNH TÂY NINH Tác giả LÊ THỊ TUYẾT Khóa luận đệ trình để đáp ứng u cầu cấp kĩ sư nghành Nông học Giáo viên hướng dẫn: TS TRẦN THỊ DẠ THẢO ThS NGUYỄN HỒNG ÂN Tháng 08/2013 i LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cha mẹ người sinh thành dưỡng dục, tạo điều kiện tốt cho tơi theo học hồn thành khóa học Tơi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến cô Trần Thị Dạ Thảo tận tình hướng dẫn, bảo tơi suốt q trình thực đề tài hồn thành khóa luận tốt nghiệp Tôi xin thành gửi lời cảm ơn đến anh Nguyễn Hồng Ân tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi suốt q trình thực đề tài hồn thành khóa luận tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, Ban chủ nhiệm Khoa thầy cô Khoa Nông học trường Đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh giảng dạy, cung cấp kiến thức suốt thời gian học trường tạo điều kiện thuận lợi để em thực đề tài Xin gửi lời cảm ơn đến anh Công ty giống trồng miền Nam bạn động viên, giúp đỡ hỗ trợ suốt thời gian thực đề tài Tháng 07 năm 2013 Sinh viên Lê Thị Tuyết ii TÓM TẮT Đề tài “ Khảo sát đặc điểm sinh trưởng, phát triển suất tám giống bắp nếp lai (Zea mays var ceratina Kulesh.) vụ Xuân Hè năm 2013 Dương Minh Châu – Tây Ninh” tiến hành huyện Dương Minh Châu – tỉnh Tây Ninh từ tháng 03/2013 đến tháng 06/2013 nhằm chọn giống bắp nếp có suất cao, phẩm chất tốt, đổ ngã, nhiễm sâu bệnh nhẹ phù hợp với điều kiện sinh thái vùng Thí nghiệm gồm bảy giống bắp nếp lai (NSSC11121, NSSC11122, NSSC11123, NSSC11084, NSSC11425, NSSC11236, NSSC11503) giống Milky 36 giống đối chứng bố trí theo kiểu khối đầy đủ hoàn toàn ngẫu nhiên đơn yếu tố, ba lần lặp lại, nghiệm thức giống Kết thí nghiệm cho thấy Thời gian sinh trưởng (từ lúc gieo hạt đến chín sữa) giống tham gia thí nghiệm ngắn từ 64,7 - 68,3 ngày Tất giống tham gia thí nghiệm bị sâu đục thân gây hại Giống NSSC11425, NSSC11121 bị sâu đục thân gây hại tương đương đương đối chứng Giống NSSC11122, NSSC11084, NSSC11236, NSSSC11503, NSSC11123 bị sâu đục thân gây hại mức thấp (điểm 2) Năng suất: Giống NSSC11425 có suất trái tươi có bi (17,8 tấn/ha) khơng có bi cao (13,9 tấn/ha) Phẩm chất hạt: Giống NSSC11425, NSSC11503 có độ dẻo tương đương giống đối chứng Giống NSSC11503 có hương thơm vị đậm tương đương đối chứng Kết thí nghiệm tìm hai giống bắp nếp có suất cao, nhiễm sâu bệnh nhẹ phẩm chất NSSC11425, NSSC11123 iii MỤC LỤC Trang Trang tựa i Lời cảm ơn ii Tóm tắt iii Mục lục iv Danh sách chữ viết tắt viii Danh sách bảng ix Danh sách hình biểu đồ xi Chƣơng ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu 1.3 Yêu cầu 1.4 Giới hạn đề tài Chƣơng TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Giới thiệu sơ lược bắp 2.1.1 Phân loại thực vật 2.1.2 Nguồn gốc bắp nếp 2.1.3 Điều kiện ngoại cảnh 2.1.3.1 Nhiệt độ 2.1.3.2 Nước 2.1.3.3 Chế độ khơng khí 2.1.3.4 Ánh sáng 2.1.3.5 Đất đai 2.1.3.6 Nhu cầu chất dinh dưỡng 2.2 Tầm quan trọng bắp đời sống 2.2.1 Bắp làm lương thực cho người 2.2.2 Bắp làm thức ăn cho gia súc iv 2.2.3 Bắp cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp 2.2.4 Bắp làm thực phẩm 2.3 Tình hình sản xuất sử dụng bắp giới 2.4 Tình hình sản xuất bắp Việt Nam 2.5 Tình hình sản xuất bắp Đông Nam Bộ 10 2.6 Các phương pháp chọn tạo giống bắp lai 11 2.7 Tình hình nghiên cứu bắp nếp giới 11 2.8 Tình hình nghiên cứu bắp nếp Việt Nam 13 Chƣơng VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Thời gian địa điểm tiến hành thí nghiệm 15 3.2 Điều kiện thí nghiệm, thời tiết đặc điểm đất đai khu thí nghiệm 15 3.2.1 Tình hình khí hậu, thời tiết thời gian tiến hành thí nghiệm 15 3.2.2 Đặc điểm đất đai khu thí nghiệm 16 3.3 Vật liệu thí nghiệm 16 3.3.1 Giống 16 3.3.2 Phân bón 16 3.3.3 Dụng cụ thí nghiệm 17 3.4 Phương pháp thí nghiệm 17 3.4.1 Bố trí thí nghiệm 17 3.4.2 Quy mơ thí nghiệm 17 3.5 Các tiêu phương pháp theo dõi 17 3.5.1 Các tiêu sinh trưởng phát dục 17 3.5.2 Các tiêu sinh trưởng 18 3.5.2.1 Động thái tốc độ tăng trưởng chiều cao 18 3.5.2 Các tiêu sinh trưởng 18 3.5.2.1 Động thái tốc độ tăng trưởng chiều cao 18 3.5.2.2 Động thái tốc độ 18 3.5.2.3 Diện tích số diện tích 18 3.5.3 Đặc điểm thân 19 3.5.4 Tình hình sâu bệnh 19 3.5.5 Khối lượng chất khô tốc độ tích lũy chất khơ 20 v 3.5.6 Các đặc trưng hình thái trái bắp 20 3.5.7 Các yếu tố cấu thành suất suất 20 3.5.7.1 Năng suất bắp tươi 21 3.5.8 Phẩm chất trái bắp 21 3.6 Quy trình kĩ thuật canh tác 21 3.7 Phương pháp xử lý số liệu 22 Chƣơng KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 4.1 Thời gian sinh trưởng phát triển 23 4.4.1 Giai đoạn mọc mầm 23 4.1.2 Giai đoạn tung phấn, phun râu 24 4.1.3 Giai đoạn chín sữa 24 4.1.4 Thời gian chênh lệch tung phấn phun râu 24 4.2 Các tiêu sinh trưởng 25 4.2.1 Động thái tốc độ tăng trưởng chiều cao 25 4.2.1.1 Động thái tăng trưởng chiều cao 25 4.2.1.2 Tốc độ tăng trưởng chiều cao 27 4.2.2 Động thái tốc độ 29 4.2.2.1 Động thái 29 4.2.2.2 Tốc độ 31 4.2.3 Diện tích số diện tích 32 4.2.3.1 Diện tích 32 4.2.3.2 Chỉ số diện tích 34 4.3 Đặc điểm hình thái 36 4.3.1 Chiều cao thân 36 4.3.2 Chiều cao đóng trái 37 4.3.3 Tỷ lệ chiều cao đóng trái/chiều cao 37 4.3.4 Đường kính thân 38 4.4 Tình hình sâu bệnh 38 4.4.1 Bệnh khô vằn (Tác nhân Rhizoctonia solani) 38 4.4.2 Sâu đục thân (Ostrinia nubilalis) 39 vi 4.4.3 Sâu đục trái (Heliothis armigera) 39 4.5 Các đặc trưng hình thái trái 40 4.5.1 Số trái hữu hiệu 40 4.5.2 Chiều dài trái 41 4.5.3 Chiều dài kết hạt 41 4.5.4 Đường kính trái 41 4.5.5 Đường kính lõi 42 4.5.6 Độ che phủ bi 42 4.6 Đặc điểm hạt 42 4.6.1 Số hạt/hàng 42 4.6.2 Số hàng/trái 43 4.7 Khối lượng chất khơ tốc độ tích lũy chất khô 43 4.7.1 Khối lượng chất khô 43 4.7.2 Tốc độ tích lũy chất khô 44 4.8 Các yếu tố cấu thành suất suất trái tươi 44 4.8.1 Khối lượng trung bình trái có bi khơng có bi 44 4.8.2 Năng suất lí thuyết trái tươi có bi khơng có bi 45 4.8.3 Năng suất thực thu trái tươi có bi khơng có bi 46 4.9 Phẩm chất hạt 46 CHƢƠNG KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận 48 5.2 Đề nghị 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO 49 PHỤ LỤC 50 vii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT CCĐT Chiều cao đóng trái CCTC Chiều cao thân CSB Chỉ số bệnh FAO Food and Argriculture Organization HH Hữu hiệu KL Khối lượng LLL Lần lặp lại NSG Ngày sau gieo NSLT Năng suất lí thuyết NSTT Năng suất thực thu NT Nghiệm thức TB Trung bình TLB Tỉ lệ bệnh TLĐN Tỉ lệ đổ ngã LAI Chỉ số diện tích Đ/C Đối chứng viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1: Lượng tổng tích ôn nhóm bắp theo vĩ độ khác Bảng 2.2: Thành phần số chất bắp, gạo, khoai lang (% chất khơ) Bảng 2.3: Thành phần hóa học thân, lá, bi, lõi bắp bắp ủ chua Bảng 2.4 Tình hình sản xuất bắp giới giai đoạn 2006 – 2011 Bảng 2.5: Tình hình sản xuất bắp Việt Nam giai đoạn 2006- 2011 10 Bảng 2.6: Tình hình sản xuất bắp tỉnh Đơng Nam Bộ năm 2010- 2011 11 Bảng 3.1 Điều kiện khí hậu, thời tiết thời gian thực đề tài 15 Bảng 3.2 Đặc điểm lí hóa khu đất thí nghiệm 16 Bảng 3.3: Danh sách giống 16 Bảng 4.1: Thời gian sinh trưởng phát dục (NSG) giống bắp nếp vụ Xuân Hè năm 2013 Dương Minh Châu – Tây Ninh 23 Bảng 4.2: Chiều cao (cm) giống bắp nếp vụ Xuân Hè năm 2013 Dương Minh Châu – Tây Ninh 26 Bảng 4.3: Tốc độ tăng trưởng chiều cao (cm/ ngày) giống bắp nếp vụ Xuân Hè Dương Minh Châu – Tây Ninh 28 Bảng 4.4: Số (lá/cây) giống bắp nếp vụ Xuân Hè năm 2013 Dương Minh Châu ‒Tây Ninh 30 Bảng 4.5: Tốc độ ( lá/cây/ngày) giống bắp nếp vụ Xuân Hè năm 2013 Dương Minh Châu ‒ Tây Ninh 31 Bảng 4.6: Diện tích (dm2/cây) giống bắp nếp vụ Xuân Hè năm 2013 Dương Minh Châu ‒Tây Ninh 33 Bảng 4.7: Chỉ số diện tích (m2 lá/m2 đất) giống bắp nếp vụ Xuân Hè năm 2013 Dương Minh Châu –Tây Ninh 35 ix Mean = 3.067 BC Mean = 2.067 F 3.5.5 Giai đoạn 49 NSG A N A L Y S I S O F Degrees of Source Freedom V A R I A N C E T A B L E Sum of Squares Mean Square F-value Prob lll 0.36 0.180 3.45 0.0606 nt 2.33 0.332 6.35 0.0017 14 0.73 0.052 Non-additivity 0.13 0.134 Residual 0.60 0.046 Error 13 2.92 Total 23 3.42 Grand Mean= 2.579 Grand Sum= Coefficient of Variation= LSD value = 0.5543 61.900 Total Count= 24 8.87% at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 2.033 D Mean = 3.033 A Mean = 2.333 CD Mean = 2.967 AB Mean = 2.633 ABC Mean = 2.733 ABC Mean = 2.967 AB Mean = 2.633 ABC Mean = 3.033 A Mean = 2.467 BCD Mean = 2.467 BCD Mean = 2.433 BCD Mean = 2.433 BCD Mean = 2.333 CD Mean = 2.733 Mean = 2.033 D ABC 3.5.6 Giai đoạn 56 NSG A N A L Y S I S Degrees of Source Freedom O F V A R I A N C E T A B L E Sum of Squares Mean Square F-value Prob lll 0.04 0.022 0.57 0.5807 nt 2.18 0.311 8.12 0.0005 76 Error 14 0.54 0.038 Non-additivity 0.13 0.125 Residual 0.41 0.032 13 3.96 Total 23 2.76 Grand Mean= 2.642 Grand Sum= Coefficient of Variation= LSD value = 0.4738 63.400 Total Count= 24 7.41% at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 2.067 C Mean = 2.967 A Mean = 2.333 BC Mean = 2.967 A Mean = 2.800 AB Mean = 2.800 AB Mean = 2.800 AB Mean = 2.800 AB Mean = 2.967 A Mean = 2.733 AB Mean = 2.467 Mean = 2.467 BC Mean = 2.967 A Mean = 2.333 BC Mean = 2.733 AB Mean = 2.067 C BC 3.5.7 Giai đoạn 64 NSG A N A L Y S I S O F Degrees of Source Freedom V A R I A N C E T A B L E Sum of Squares Mean Square F-value Prob lll 0.21 0.107 5.21 0.0204 nt 1.59 0.227 11.09 0.0001 14 0.29 0.020 Non-additivity 0.00 0.002 Residual 0.28 0.022 Error 13 0.10 Total 23 2.09 Grand Mean= 2.329 Grand Sum= Coefficient of Variation= LSD value = 0.3437 = 1.833 Total Count= 6.14% at alpha = 0.010 Original Order Mean 55.900 Ranked Order D Mean = 77 2.667 A 24 Mean = 2.100 Mean = 2.533 Mean = Mean CD Mean = 2.533 A A Mean = 2.500 AB 2.500 AB Mean = 2.467 AB = 2.667 A Mean = 2.367 ABC Mean = 2.167 Mean = 2.167 BCD Mean = 2.367 ABC Mean = 2.100 CD Mean = 2.467 AB Mean = 1.833 D BCD 3.6 Đặc điểm hình thái 3.6.1 Chiều cao thân A N A L Y S I S O F Degrees of Source Freedom V A R I A N C E T A B L E Sum of Squares Mean Square F-value Prob lll 108.17 54.087 3.13 0.0752 nt 1842.82 263.259 15.23 0.0000 14 241.94 17.281 Non-additivity 27.05 27.047 214.89 16.530 Error Residual 13 1.64 Total 23 2192.93 Grand Mean= 185.896 Grand Sum= Coefficient of Variation= LSD value = 10.10 = 169.7 Mean = 192.2 Mean = 181.8 Mean = 199.5 Mean = 188.7 Mean = 183.9 Mean = 178.7 Total Count= 2.24% at alpha = 0.010 Original Order Mean 4461.500 Ranked Order D Mean = 199.5 A Mean = 192.7 AB Mean = 192.2 AB Mean = 188.7 BC BC Mean = 183.9 BC BC Mean = 181.8 C Mean = 178.7 CD AB C A CD 78 24 Mean = 192.7 AB Mean = 169.7 D 3.6.2 Chiều cao đóng trái A N A L Y S I S O F Degrees of Source Freedom V A R I A N C E T A B L E Sum of Squares Mean Square F-value Prob lll 517.54 258.768 11.55 0.0011 nt 4671.55 667.364 29.80 0.0000 14 313.53 22.395 Non-additivity 24.27 24.269 289.26 22.251 Error Residual 13 1.09 Total 23 5502.61 Grand Mean= 95.217 Grand Sum= Coefficient of Variation= LSD value = 11.50 2285.200 Total Count= 24 4.97% at alpha = 0.010 Original Order Mean = 67.03 Mean = 102.7 Mean = 93.00 Mean = 115.1 Mean = 109.9 Mean = 89.03 Mean = Mean = Ranked Order E Mean = 115.1 A Mean = 109.9 AB Mean = 102.7 A Mean = 96.83 CD AB Mean = 93.00 CD D Mean = 89.03 D 88.13 D Mean = 88.13 D 96.83 CD Mean = 67.03 BC CD BC E 3.6.3 Tỷ lệ chiều cao đóng trái chiều cao thân A L Y S I S O F Degrees of Source Freedom V A R I A N C E T A B L E Sum of Squares Mean Square F-value Prob lll 3.71 1.855 0.45 0.6454 nt 357.30 51.043 12.43 0.0000 14 57.48 4.105 Non-additivity 5.44 5.437 Error 79 1.36 Residual 13 52.04 4.003 Total 23 418.49 Grand Mean= 46.771 Grand Sum= Coefficient of Variation= LSD value = 4.925 1122.500 Total Count= 24 4.33% at alpha = 0.010 Original Order Mean = 39.37 Mean = 47.27 Mean = 45.00 Mean = 50.03 Mean = 53.73 Mean = 45.57 Mean = Mean = Ranked Order D Mean = 53.73 A BC Mean = 50.03 AB C Mean = 47.27 BC AB Mean = 46.97 BC A Mean = 46.23 BC BC Mean = 45.57 BC 46.97 BC Mean = 45.00 C 46.23 BC Mean = 39.37 D 3.6.4 Đƣờng kính thân A N A L Y S I S Degrees of Source Freedom O F V A R I A N C E T A B L E Sum of Squares Mean Square F-value Prob lll 0.25 0.125 11.77 0.0010 nt 0.24 0.034 3.21 0.0300 14 0.15 0.011 Non-additivity 0.01 0.012 Residual 0.14 0.011 Error 13 1.11 Total 23 0.64 Grand Mean= 2.354 Grand Sum= Coefficient of Variation= LSD value = 0.1837 4.38% at alpha = 0.050 80 56.500 Total Count= 24 Original Order Ranked Order Mean = 2.167 C Mean = 2.467 A Mean = 2.300 ABC Mean = 2.467 A Mean = 2.433 AB Mean = 2.433 AB Mean = 2.467 A Mean = 2.400 AB Mean = 2.467 A Mean = 2.333 ABC Mean = 2.400 AB Mean = 2.300 ABC Mean = 2.267 BC Mean = 2.267 BC Mean = 2.333 ABC Mean = 2.167 C 3.7 Các đặc trƣng hình thái trái 3.7.1 Số trái hữu hiệu A N A L Y S I S O F V A R I A N C E Degrees of Source Freedom T A B L E Sum of Squares Mean Square F-value Prob lll 0.01 0.005 3.37 0.0638 nt 0.03 0.004 2.22 0.0964 14 0.02 0.002 Non-additivity 0.00 0.001 Residual 0.02 0.002 Error 13 0.58 Total 23 0.06 Grand Mean= 0.958 Grand Sum= Coefficient of Variation= 23.000 Total Count= 24 4.18% 3.7.2 Chiều dài trái A N A L Y S I S Degrees of Source Freedom O F V A R I A N C E T A B L E Sum of Squares Mean Square F-value Prob lll 0.62 0.308 0.45 0.6484 nt 117.38 16.769 24.34 0.0000 81 Error 14 9.64 0.689 Non-additivity 0.29 0.290 Residual 9.35 0.720 13 0.40 Total 23 127.64 Grand Mean= 20.021 Grand Sum= Coefficient of Variation= LSD value = 2.018 480.500 Total Count= 24 4.15% at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 18.10 D Mean = 25.00 Mean = 18.73 CD Mean = 21.23 B Mean = 21.23 Mean = 20.47 BC Mean = 25.00 Mean = 20.23 BC Mean = 20.47 Mean = 18.77 CD Mean = 18.77 CD Mean = 18.73 CD Mean = 17.63 D Mean = 18.10 D Mean = 20.23 Mean = 17.63 D B A BC BC A 3.7.3 Chiều dài kết hạt A N A L Y S I S Degrees of Source Freedom O F V A R I A N C E T A B L E Sum of Squares Mean Square F-value Prob lll 2.66 1.330 2.20 0.1480 nt 200.31 28.616 47.25 0.0000 14 8.48 0.606 Non-additivity 0.68 0.676 Residual 7.80 0.600 Error 13 1.13 Total 23 211.45 Grand Mean= 17.083 Coefficient of Variation= LSD value = 1.892 Original Order Grand Sum= 410.000 4.56% at alpha = 0.010 Ranked Order 82 Total Count= 24 Mean = 14.80 C Mean = 24.13 Mean = 15.83 BC Mean = 17.43 B Mean = 17.33 B Mean = 17.40 B Mean = 24.13 Mean = 17.33 B Mean = 17.40 Mean = 15.83 BC Mean = 15.17 C Mean = 15.17 C Mean = 14.57 C Mean = 14.80 C Mean = 17.43 Mean = 14.57 C A B B A 3.7.4 Đƣờng kính trái A N A L Y S I S O F Degrees of Source Freedom V A R I A N C E T A B L E Sum of Squares Mean Square F-value Prob lll 0.64 0.320 5.55 0.0168 nt 5.07 0.725 12.58 0.0000 14 0.81 0.058 Non-additivity 0.00 0.003 Residual 0.80 0.062 Error 13 0.04 Total 23 6.52 Grand Mean= 5.200 Grand Sum= Coefficient of Variation= LSD value = 0.5854 = 5.000 Mean = 5.633 Mean = 4.400 Mean = 5.000 Mean = 4.933 Mean = 5.467 Mean = 6.000 Mean = 5.167 Total Count= 4.62% at alpha = 0.010 Original Order Mean 124.800 Ranked Order C Mean = 6.000 A Mean = 5.633 AB Mean = 5.467 ABC C Mean = 5.167 BC CD Mean = 5.000 C ABC Mean = 5.000 C A Mean = 4.933 CD Mean = 4.400 D AB D BC 83 24 3.7.5 Đƣờng kính lõi A N A L Y S I S O F Degrees of Source Freedom V A R I A N C E T A B L E Sum of Squares Mean Square F-value Prob lll 0.03 0.016 0.16 0.8578 nt 3.49 0.498 4.75 0.0064 14 1.47 0.105 Non-additivity 0.02 0.017 Residual 1.45 0.112 Error 13 0.15 Total 23 4.99 Grand Mean= 2.888 Grand Sum= Coefficient of Variation= LSD value = 0.7876 69.300 Total Count= 24 11.21% at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 2.700 AB Mean = 3.400 A Mean = 3.233 A Mean = 3.333 A Mean = 2.367 B Mean = 3.233 A Mean = 2.367 B Mean = 2.867 AB Mean = 2.833 AB Mean = 2.833 AB Mean = 3.400 A Mean = 2.700 AB Mean = 2.867 AB Mean = 2.367 B Mean = 3.333 A Mean = 2.367 B 3.8 Đặc điểm hạt 3.8.1 Số hạt hàng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E Degrees of Source Freedom T A B L E Sum of Squares Mean Square F-value Prob lll 8.58 4.292 2.14 0.1546 nt 300.67 42.952 21.41 0.0000 14 28.08 2.006 Error 84 Non-additivity Residual 13 6.88 6.877 21.21 1.631 4.22 Total 23 337.33 Grand Mean= 33.833 Grand Sum= Coefficient of Variation= LSD value = 3.443 812.000 Total Count= 24 4.19% at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 30.33 BC Mean = 39.67 A Mean = 32.67 B Mean = 37.33 A Mean = 37.33 A Mean = 36.67 A Mean = 39.67 A Mean = 33.00 B Mean = 36.67 A Mean = 32.67 B Mean = 32.67 Mean = 32.67 B Mean = 28.33 Mean = 30.33 BC Mean = 33.00 Mean = 28.33 C B C B 3.8.2 Số hàng trái A N A L Y S I S O F Degrees of Source Freedom V A R I A N C E T A B L E Sum of Squares Mean Square F-value Prob lll 0.58 0.292 0.75 0.4887 nt 34.96 4.994 12.91 0.0000 14 5.42 0.387 Non-additivity 0.00 0.001 Error Residual 13 5.42 0.00 0.417 Total 23 40.96 Grand Mean= 16.042 Grand Sum= Coefficient of Variation= LSD value = 1.512 = 14.00 Total Count= 3.88% at alpha = 0.010 Original Order Mean 385.000 Ranked Order D Mean = 85 18.00 A 24 Mean = 18.00 Mean = 15.67 Mean = 15.67 Mean = 17.67 Mean = 15.67 Mean = 16.33 Mean = 15.33 A Mean = 17.67 C Mean = 16.33 BC C Mean = 15.67 C Mean = 15.67 C C Mean = 15.67 C BC Mean = 15.33 CD Mean = 14.00 D AB CD AB 3.9 Khối lƣợng chất khơ tốc độ tích lũy chất khô 3.9.1 Khối lƣợng chất khô A N A L Y S I S O F Degrees of Source Freedom V A R I A N C E T A B L E Sum of Squares Mean Square F-value Prob lll 693.33 346.666 1.45 0.2684 nt 10773.68 1539.096 6.42 0.0016 14 3354.49 239.606 Non-additivity 176.93 176.932 3177.56 244.427 Error Residual 13 0.72 Total 23 14821.50 Grand Mean= 144.562 Grand Sum= Coefficient of Variation= LSD value = 37.62 3469.500 Total Count= 10.71% at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 114.3 C Mean = 171.9 A Mean = 123.8 BC Mean = 164.5 A Mean = 153.6 AB Mean = 161.7 A Mean = 171.9 A Mean = 153.6 AB Mean = 161.7 A Mean = 148.7 ABC Mean = 164.5 A Mean = 123.8 BC Mean = 118.0 BC Mean = 118.0 BC Mean = 148.7 ABC Mean = 114.3 C 3.9.2 Tốc độ tích lũy chất khơ 86 24 A N A L Y S I S O F Degrees of Source Freedom V A R I A N C E T A B L E Sum of Squares Mean Square F-value Prob lll 0.07 0.034 1.29 0.3057 nt 2.40 0.343 13.14 0.0000 14 0.37 0.026 Non-additivity 0.01 0.008 Residual 0.36 0.027 Error 13 0.31 Total 23 2.84 Grand Mean= 2.137 Grand Sum= Coefficient of Variation= LSD value = 0.3919 51.300 Total Count= 24 7.56% at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 1.767 CD Mean = 2.600 A Mean = 1.833 CD Mean = 2.433 AB Mean = 2.333 AB Mean = 2.333 AB Mean = 2.600 A Mean = 2.333 AB Mean = 2.333 AB Mean = 2.100 Mean = 2.433 AB Mean = 1.833 CD Mean = 1.700 Mean = 1.767 CD Mean = 2.100 Mean = 1.700 D D BC BC 3.10 Các yếu tố cấu thành suất suất trái tƣơi 3.10.1 Khối lƣợng trung bình trái có bi A N A L Y S I S O F Degrees of Source Freedom V A R I A N C E T A B L E Sum of Squares Mean Square F-value Prob lll 1283.02 641.508 3.63 0.0537 nt 8278.01 1182.573 6.69 0.0013 14 2473.91 176.708 Error 87 Non-additivity Residual 13 509.43 509.432 1964.48 151.114 3.37 Total 23 12034.94 Grand Mean= 326.658 Grand Sum= Coefficient of Variation= LSD value = 32.31 7839.800 Total Count= 24 4.07% at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 330.3 ABC Mean = 355.1 A Mean = 355.1 A Mean = 346.2 AB Mean = 301.0 C Mean = 334.0 AB Mean = 318.5 BC Mean = 330.3 ABC Mean = 298.9 C Mean = 329.2 ABC Mean = 334.0 AB Mean = 318.5 BC Mean = 329.2 ABC Mean = 301.0 C Mean = 346.2 AB Mean = 298.9 C 3.10.2 Khối lƣợng trung bình trái khơng có bi A N A L Y S I S O F Degrees of Source Freedom V A R I A N C E T A B L E Sum of Squares Mean Square F-value Prob lll 838.43 419.215 2.13 0.1553 nt 3942.60 563.228 2.87 0.0444 14 2750.96 196.497 Non-additivity 43.04 43.045 2707.92 208.301 Error Residual 13 0.21 Total 23 7531.99 Grand Mean= 252.683 Grand Sum= Coefficient of Variation= LSD value = 24.55 Original Order 6064.400 5.55% at alpha = 0.050 Ranked Order 88 Total Count= 24 Mean = 247.7 Mean = 276.6 Mean = 232.0 Mean = Mean BC Mean = 276.6 A Mean = 267.7 AB C Mean = 252.3 ABC 246.8 BC Mean = 250.1 BC = 248.3 BC Mean = 248.3 BC Mean = 252.3 ABC Mean = 247.7 BC Mean = 250.1 BC Mean = 246.8 BC Mean = 267.7 Mean = 232.0 C A AB 3.10.3 Năng suất thực thu trái tƣơi có bi A N A L Y S I S O F V A R I A N C E Degrees of Source Freedom T A B L E Sum of Squares Mean Square F-value Prob lll 3.99 1.995 1.00 0.3938 nt 55.19 7.885 3.94 0.0140 14 28.02 2.002 Non-additivity 0.02 0.018 28.01 2.154 Error Residual 13 0.01 Total 23 87.21 Grand Mean= 15.213 Grand Sum= Coefficient of Variation= LSD value = 2.478 365.100 Total Count= 24 9.30% at alpha = 0.050 Original Order Ranked Order Mean = 15.67 ABC Mean = 17.73 A Mean = 17.73 A Mean = 17.00 A Mean = 13.93 BC Mean = 16.00 AB Mean = 13.63 BC Mean = 15.67 ABC Mean = 13.50 C Mean = 14.23 BC Mean = 16.00 Mean = 13.93 BC Mean = 14.23 Mean = 13.63 BC Mean = 17.00 Mean = 13.50 C AB BC A 3.10.4 Năng suất thực thu trái tƣơi khơng có bi A N A L Y S I S O F V A R I A N C E Degrees of Source Freedom T A B L E Sum of Squares Mean Square F-value Prob - 89 lll 0.23 0.115 0.07 0.9351 nt 48.60 6.942 4.07 0.0122 14 23.88 1.706 Non-additivity 5.24 5.237 18.64 1.434 Error Residual 13 3.65 Total 23 72.70 Grand Mean= 11.625 Grand Sum= Coefficient of Variation= LSD value = 2.287 279.010 Total Count= 11.23% at alpha = 0.050 Original Order Ranked Order Mean = 12.33 ABC Mean = 13.93 A Mean = 13.93 A Mean = 13.17 AB Mean = 10.57 CDE Mean = 12.33 ABC Mean = 10.03 DE Mean = 12.10 ABCD Mean = 9.633 E Mean = 11.23 BCDE Mean = 12.10 Mean = 10.57 CDE Mean = 11.23 Mean = 10.03 DE Mean = 13.17 Mean = 9.633 E ABCD BCDE AB 90 24 ... xi Chƣơng GIỚI THI U 1.1 Đặt vấn đề Cây bắp năm loại lương thực giới gồm: bắp (Zea mays L.), lúa nước (Oryza sativa L.), lúa mì (Triticum sp tên khác: tiểu mạch), sắn (Manihot esculenta Crantz,... rút kết luận sơ Chƣơng TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Giới thi u sơ lƣợc bắp 2.1.1 Phân loại thực vật Bắp nếp có tên khoa học Zea mays var ceratina Kulesh., thuộc họ hòa thảo (Gramineae), rễ chùm, mọc... tunicata Sturt Bắp nếp Zea mays var certain Kulesh Bắp đường bột Zea mays var amylacea saccharata Sturt Bắp bán ngựa Zea mays var semiindentata Kulesh Trần Thị Dạ Thảo (2008) 2.1.2 Nguồn gốc bắp
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM SINH TRƢỞNG – PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA TÁM GIỐNG BẮP NẾP LAI (Zea mays var.ceratina Kulesh.) VỤ XUÂN HÈ TẠI TỈNH TÂY NINH , KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM SINH TRƢỞNG – PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA TÁM GIỐNG BẮP NẾP LAI (Zea mays var.ceratina Kulesh.) VỤ XUÂN HÈ TẠI TỈNH TÂY NINH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn