ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG, PHÂN HÓA VÀ TỈA THƯA CỦA RỪNG TRỒNG KEO LAI (Acacia auriculiformis x mangium) TẠI TRẠM THỰC NGHIỆM LÂM NGHIỆP BÀU BÀNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

72 3 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 09:14

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ************** NGUYỄN MINH PHƯỢNG ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG, PHÂN HÓA TỈA THƯA CỦA RỪNG TRỒNG KEO LAI (Acacia auriculiformis x mangium) TẠI TRẠM THỰC NGHIỆM LÂM NGHIỆP BÀU BÀNG TỈNH BÌNH DƯƠNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH LÂM NGHIỆP Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 07/2013 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ************** NGUYỄN MINH PHƯỢNG ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG, PHÂN HÓA TỈA THƯA CỦA RỪNG TRỒNG KEO LAI (Acacia auriculiformis x mangium) TẠI TRẠM THỰC NGHIỆM LÂM NGHIỆP BÀU BÀNG TỈNH BÌNH DƯƠNG Ngành: Lâm nghiệp LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: PGS.TS NGUYỄN VĂN THÊM Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 07/2013 i LỜI CẢM TẠ Con xin cám ơn cha mẹ, người sinh thành, nuôi dưỡng, dạy dỗ, dìu dắt với niềm mong ước gặt hái thành công sống Xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu trường Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh, Ban chủ nhiệm Khoa Lâm Nghiệp tập thể quý thầy cô trường Đại học Nông Lâm giúp đỡ, truyền đạt kiến thức quý báu cho em năm qua Chân thành cảm ơn PGS TS Nguyễn Văn Thêm tận tình hướng dẫn tơi suốt thời gian thực tập để hoàn thành luận văn tốt nghiệp Chân thành cảm ơn cô, trạm thực nghiệm lâm nghiệp Bàu Bàng Tỉnh Bình Dương tạo điều kiện thuận lợi cho em suốt thời gian thu thập số liệu ngồi trường Cuối tơi xin chân thành cảm ơn bạn tập thể lớp DH09LN chia sẻ, động viên giúp đỡ suốt thời gian thực tập làm đề tài tốt nghiệp Xin chân thành cảm ơn! Tp Hồ Chí Minh, tháng năm 2013 Sinh viên thực Nguyễn Minh Phượng ii TĨM TẮT Đề tài “Đặc điểm sinh trưởng, phân hóa tỉa thưa rừng trồng Keo lai (Acacia mangium x auriculiformis) trạm thực nghiệm lâm nghiệp Bàu Bàng tỉnh Bình Dương” tiến hành từ tháng năm 2013 đến tháng năm 2013 Kết nghiên cứu rằng: Nếu sử dụng hàm (Korf, Korsun-Strand) để làm phù hợp với số liệu thực nghiệm q trình sinh trưởng đường kính, chiều cao thể tích thân Keo lai từ đến tuổi tỉnh Bình Dương, thấy hàm Korf hàm phù hợp Sử dụng mơ hình khác nhau, đặc điểm sinh trưởng đường kính, chiều cao thể tích thân Keo lai từ đến tuổi báo cáo khác Sinh trưởng đường kính thân Keo lai giai đoạn tuổi thay đổi nhanh theo tuổi Lượng tăng trưởng thường xuyên hàng năm (ZDmax) cao tuổi (2,44cm/năm), tăng trưởng bình quân năm (ΔDmax) lớn tuổi 4(1,94cm/năm) Sinh trưởng chiều cao thân Keo lai giai đoạn tuổi thay đổi nhanh chóng theo tuổi Lượng tăng trưởng thường xuyên hàng năm (ZHmax) cao tuổi (3,94m/năm), tăng trưởng bình quân năm (ΔHmax) lớn tuổi (2,87m/năm) Sinh trưởng thể tích thân Keo lai giai đoạn tuổi thay đổi nhanh theo tuổi Lượng tăng trưởng thường xuyên hàng năm (ZVmax) cao tuổi 0,02971 (m3/năm), tăng trưởng bình quân năm (ΔVmax) lớn tuổi 16 (0,021992m3/năm) Sự phân hóa tỉa thưa rừng trồng Keo lai tuổi mạnh, tỷ lệ cấp sinh trưởng tốt đến trung bình tương ứng 55,8% 21,6% tỷ lệ cấp IV V tương ứng 15,7% 6,9% Ở tuổi tỷ lệ tốt đến trung bình tương ứng 58,4 15,4%, tỷ lệ cấp IV V tương ứng 15,2% 11,0% Từ kết đề tài đề xuất số giải pháp chặt nuôi dưỡng tỉa thưa rừng trồng Keo lai iii SUMMARY The thesis titled “Growth characteristics, differentiation and thinning of Acacia plantation forestry experimental station in Binh Duong province” was conducted from March to May 2013 The research results showed that: If using two models (Korf, Korsun-Strand) to make suitability of experimental figures on the process of growth the diameter, height, and tree-trunk volume growing process from to years, Binh Duong Province, the Korf Model is the most suitable Using different models, height, and tree-trunk volume growing characteristics of the Acacia plantation from to years are also different The Acacia plantation diameter growing in the years change depending on age The annual amount of regular growth (ZDmax) highest at age (2,44cm/year), Average annual growth in military (ΔDmax) greatest at the age of (1,94cm/year) The Acacia plantationheight growing 9-year-old stage change depending with age quantity of regular annual growth (ZHmax) highest at age (3,94m/year), Average annual growth in military (ΔHmax) greatest at the age of (2,87m/year) The Acacia plantation trunk volume growing 9-year-old stage change with age quantity of regular annual growth (ZVmax) highest at age (0,02971m3/year), Average annual growth in military (ΔVmax) greatest at the age of 16 (0,021992m3/year).Differentiation and thinning of Acacia plantation forestry in the years very strong, rate good level of growth corresponding to the average is 55,8% and 21,6% also the rate of plants and the corresponding average is 15,7% and 6,9% In the years good rate treescorresponding to the average 58,4 and 15,4%, the rate of plants and the corresponding average is 15,2% and 11,0 From the results of the subject has proposed a number of solutions in felling foster and thinning the Acacia plantation forest iv MỤC LỤC TRANG TỰA i  LỜI CẢM TẠ ii  MỤC LỤC iii  TÓM TẮT .iii  SUMMARY iv  DANH SÁCH CÁC BẢNG vii  DANH SÁCH CÁC HÌNH xi  DANH SÁCH CÁC PHỤ LỤC xii  DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii  Chương MỞ ĐẦU 1  1.1 Đặt vấn đề 1  1.2 Mục tiêu nghiên cứu 2  1.2.1 Mục tiêu chung 2  1.2.2 Mục tiêu cụ thể 2  1.3 Phạm vi nghiên cứu 2  1.4 Ý nghĩa đề tài 2  Chương ĐẶC ĐIỂM KHU VỰC NGHIÊN CỨU 3  2.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên 3  2.1.1 Vị trí địa lý 3  2.1.2 Điều kiện khí hậu, thủy văn 3  2.1.3 Điều kiện địa hình – đất đai 3  2.2 Khái quát rừng Keo lai tỉnh Bình Dương 3  2.2.1 Hệ thống giao thông 3  2.2.2 Đặc điểm dân sinh kinh tế 4  2.2.3 Kỹ thuật trồng Keo lai 4  Chương ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 6  3.1 Đối tượng nghiên cứu 6  3.2 Nội dung nghiên cứu 6  3.3 Phương pháp nghiên cứu 6  3.3.1 Cơ sở phương pháp luận 6  v 3.3.2 Phương pháp thu thập số liệu 7  3.3.2.1 Những tiêu nghiên cứu 7  3.3.2.2 Thu thập đặc trưng rừng Keo lai 7  3.3.3 Phương pháp xử lý số liệu 9  3.3.4 Công cụ xử lý số liệu 11  Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 12  4.1 Sinh trưởng đường kính thân Keo lai 12  4.2 Sinh trưởng chiều cao thân Keo lai 16  4.3 Sinh trưởng thể tích thân Keo lai 20  4.4 Quan hệ nhân tố thân Keo lai 23  4.4.1 Mối quan hệ chiều cao với đường kính thân Keo lai 23  4.4.2 Mối quan hệ thể tích với chiều cao đường kính thân Keo lai 25  4.5 Phân hóa tỉa thưa rừng trồng Keo lai 26  4.7 Đề xuất 29  4.7.1 Những mơ hình dự đốn q trình sinh trưởng rừng Keo lai 29  4.7.2 Nuôi dưỡng rừng Keo lai 30  Chương KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 34  5.1 Kết luận 34  5.2 Kiến nghị 35  TÀI LIỆU THAM KHẢO 36  PHẦN PHỤ LỤC 37  vi DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT A T (năm) Tuổi D (cm) Đường kính thân ngang ngực (1.3m) D (cm) Đường kính thân bình quân ngang ngực Exp() Cơ số Neper F Hình số thường G (m2/ha) Tiết diện ngang thân H (m) Chiều cao thân H (m) Chiều cao thân trung bình SSR Tổng bình phương sai lệch (Sum of Squared Residuals) MAE Sai số tuyệt đối trung bình (Mean Absolute Error) MAPE Sai số tuyệt đối trung bình tính theo phần trăm (Mean Absolute Percent Error) N (cây/ha) Mật độ ô mẫu R2 Hệ số xác định R r Hệ số tương quan Se Sai số chuẩn số trung bình (Standart Error) V (m3/cây) V (m /cây) YA Thể tích thân Thể tích thân bình qn Đường kính, chiều cao hay thể tích thân tuổi A năm trước YA-1 Đường kính, chiều cao hay thể tích thân tuổi A-1 năm trước Kd Nhịp điệu sinh trưởng đường kính thân Kh Nhịp điệu sinh trưởng chiều cao thân Kv Nhịp điệu sinh trưởng thể tích thân ZD (cm/năm) Lượng tăng trưởng đường kính thường xuyên hàng năm ZH (m/năm) Lượng tăng trưởng chiều cao thường xuyên hàng năm vii ZV (m3/năm) Lượng tăng trưởng thể tích thường xuyên hàng năm ΔD (cm/năm) Lượng tăng trưởng đường kính thường xuyên năm ΔH (m/năm) Lượng tăng trưởng chiều cao thường xuyên năm ΔV (m3/năm) Lượng tăng trưởng thể tích thường xuyên năm Pd(%) Suất tăng trưởng đường kính thân Ph(%) Suất tăng trưởng chiều cao thân Pv(%) Suất tăng trưởng thể tích thân viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 4.1 Mơ hình D-A Keo lai từ đến tuổi với hàm (Korf, Korsun-Strand) 12  Bảng 4.2 Tương quan D-A rừng trồng Keo lai giai đoạn tuổi với hàm (Korf, Korsun-Strand) .13  Bảng 4.3 Dự đoán đường kính bình qn Keo lai giai đoạn tuổi với hàm (Korf, Korsun-Strand) .13  Bảng 4.4 Qúa trình sinh trưởng đường kính bình qn thân Keo lai giai đoạn tuổi tỉnh Bình Dương 15  Bảng 4.5 Mơ hình H-A rừng trồng Keo lai từ đến tuổi với hàm (Korf, Korsun-Strand) 17  Bảng 4.6 Tương quan H-A rừng trồng Keo lai giai đoạn tuổi với hàm (Korf, Korsun-Strand) .17  Bảng 4.7 Dự đốn chiều cao bình qn rừng trồng Keo lai giai đoạn tuổi theo2 hàm (Korf, Korsun-Strand) .18  Bảng 4.8 Qúa trình sinh trưởng chiều cao bình quân Keo lai giai đoạn tuổi tỉnh Bình Dương 19  Bảng 4.9 Mơ hình V-A rừng trồng Keo lai từ đến tuổi với hàm Korf 20  Bảng 4.10 Tương quan V-A Keo lai từ đến tuổi với hàm Korf 21  Bảng 4.11 Sinh trưởng thể tích thân Keo lai giai đoạn tuổi 21  Bảng 4.12 Qúa trình sinh trưởng thể tích thân Keo lai giai đoạn tuổi 22  Bảng 4.13 Đường kính chiều cao rừng trồng Keo lai giai đoạn tuổi 23  Bảng 4.14 Dự đoán chiều cao dựa theo đường kính rừng trồng Keo lai 24  Bảng 4.15 Đường kính, chiều cao thể tích thân Keo lai giai đoạn tuổi .25  Bảng 4.16 Thể tích thân tương ứng với H D Keo lai .25  Bảng 4.17 Phân cấp sinh trưởng rừng trồng Keo lai tuổi .26  Bảng 4.18 Phân cấp sinh trưởng rừng trồng Keo lai tuổi .28  ix 36 37 11.0 10.0 6.8 5.1 0.0036 0.0020 0.0221 0.0111 0.92 0.68 38 39 40 41 42 43 44 45 12.0 16.0 12.0 9.0 13.5 15.0 14.0 9.5 7.5 11.3 7.0 4.6 7.8 9.4 8.7 4.4 0.0044 0.0100 0.0038 0.0017 0.0047 0.0069 0.0060 0.0015 0.0288 0.0878 0.0252 0.0082 0.0352 0.0568 0.0460 0.0080 1.01 1.52 0.94 0.62 1.05 1.26 1.18 0.60 3 2 46 11.0 6.8 0.0036 0.0221 0.92 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 9.0 15.5 9.0 14.0 11.0 15.0 15.0 14.0 13.0 10.0 12.5 11.0 13.5 12.0 11.0 13.0 13.0 13.0 14.0 15.0 12.0 14.0 11.0 11.5 11.5 11.5 5.9 10.6 6.2 8.7 6.8 10.6 10.8 8.6 8.7 6.5 8.1 5.9 8.4 7.1 5.9 8.4 8.4 9.8 10.3 10.0 6.5 9.4 7.5 6.8 6.8 6.8 0.0027 0.0089 0.0030 0.0060 0.0036 0.0089 0.0092 0.0058 0.0060 0.0033 0.0051 0.0027 0.0056 0.0040 0.0027 0.0056 0.0056 0.0076 0.0084 0.0079 0.0033 0.0069 0.0044 0.0036 0.0036 0.0036 0.0134 0.0757 0.0148 0.0460 0.0221 0.0733 0.0755 0.0444 0.0428 0.0182 0.0353 0.0163 0.0412 0.0264 0.0163 0.0397 0.0397 0.0544 0.0644 0.0648 0.0219 0.0530 0.0264 0.0231 0.0231 0.0231 0.79 1.44 0.83 1.18 0.92 1.44 1.46 1.16 1.18 0.88 1.09 0.79 1.13 0.96 0.79 1.13 1.13 1.33 1.39 1.35 0.88 1.26 1.01 0.92 0.92 0.92 4 1 2 4 2 1 3 3 45 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 10.5 11.0 9.5 13.5 5.0 15.5 13.5 15.5 14.0 13.6 10.6 11.1 11.1 11.1 14.5 11.0 12.1 13.3 14.1 12.2 13.1 10.2 11.1 12.5 10.3 9.2 10.9 12.1 7.3 11.1 10.5 4.2 12.6 12.1 10.6 13.1 7.4 10.1 6.5 7.6 5.7 11.0 3.3 10.0 9.7 11.3 8.6 8.4 9.2 7.3 6.6 6.6 11.1 6.5 9.0 9.3 9.5 6.3 9.8 5.5 6.1 8.0 7.4 6.0 8.8 7.6 3.3 7.9 7.4 2.6 8.4 8.4 9.2 10.3 4.2 5.5 0.0033 0.0046 0.0026 0.0094 0.0009 0.0079 0.0074 0.0100 0.0058 0.0055 0.0066 0.0041 0.0034 0.0034 0.0097 0.0033 0.0064 0.0068 0.0071 0.0031 0.0075 0.0024 0.0030 0.0051 0.0043 0.0028 0.0061 0.0045 0.0008 0.0049 0.0043 0.0005 0.0055 0.0055 0.0066 0.0083 0.0014 0.0024 0.0191 0.0275 0.0133 0.0700 0.0024 0.0669 0.0547 0.0851 0.0444 0.0411 0.0384 0.0252 0.0210 0.0210 0.0774 0.0201 0.0423 0.0499 0.0547 0.0209 0.0543 0.0133 0.0180 0.0349 0.0244 0.0142 0.0368 0.0299 0.0034 0.0298 0.0249 0.0013 0.0381 0.0366 0.0384 0.0597 0.0057 0.0132 46 0.88 1.03 0.77 1.48 0.45 1.35 1.31 1.52 1.16 1.13 1.24 0.98 0.89 0.89 1.50 0.88 1.30 1.34 1.36 0.91 1.41 0.79 0.88 1.16 1.07 0.86 1.27 1.09 0.47 1.13 1.07 0.38 1.20 1.20 1.32 1.48 0.61 0.79 4 1 2 4 1 4 5 2 1 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 11.5 14.3 11.1 14.2 12.1 3.1 13.6 7.4 11.1 10.4 11.1 12.4 12.6 8.6 13.6 7.1 9.5 8.6 8.5 12.7 10.3 10.1 11.1 11.1 9.7 11.6 13.6 13.6 14.1 11.6 11.4 8.1 13.1 11.3 12.4 6.2 14.1 13.1 7.4 10.0 6.6 8.7 8.4 1.7 7.7 3.4 6.1 6.6 7.1 7.4 7.7 5.2 10.3 5.5 6.5 4.5 3.9 8.4 6.5 5.5 7.4 8.4 6.1 7.7 9.5 9.0 9.5 5.8 5.5 4.4 8.8 7.4 8.8 2.3 7.7 8.0 0.0043 0.0078 0.0034 0.0059 0.0055 0.0002 0.0047 0.0009 0.0030 0.0034 0.0039 0.0043 0.0047 0.0021 0.0083 0.0024 0.0033 0.0016 0.0012 0.0055 0.0033 0.0024 0.0043 0.0055 0.0030 0.0047 0.0071 0.0064 0.0071 0.0027 0.0024 0.0015 0.0061 0.0043 0.0061 0.0004 0.0047 0.0051 0.0273 0.0612 0.0210 0.0462 0.0366 0.0004 0.0351 0.0038 0.0180 0.0196 0.0241 0.0294 0.0325 0.0100 0.0620 0.0093 0.0171 0.0077 0.0056 0.0384 0.0185 0.0132 0.0263 0.0335 0.0158 0.0299 0.0528 0.0476 0.0547 0.0169 0.0149 0.0067 0.0442 0.0268 0.0419 0.0014 0.0364 0.0366 47 1.07 1.43 0.95 1.25 1.20 0.24 1.11 0.49 0.88 0.95 1.02 1.07 1.11 0.75 1.48 0.79 0.93 0.65 0.56 1.20 0.93 0.79 1.07 1.20 0.88 1.11 1.36 1.30 1.36 0.84 0.79 0.63 1.27 1.07 1.27 0.33 1.11 1.16 3 2 5 3 4 5 4 2 4 5 2 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 6.8 13.6 11.1 12.8 12.1 8.5 11.1 12.6 11.1 12.3 5.6 14.3 13.1 7.8 13.6 11.6 12.1 12.4 11.0 12.2 5.5 8.5 11.7 12.3 12.1 12.1 8.6 12.6 10.6 11.6 11.6 9.6 10.6 12.6 10.6 6.6 12.6 7.1 4.2 8.5 7.7 8.7 7.3 3.6 6.0 8.7 7.4 8.8 2.3 7.7 8.0 4.2 8.5 7.7 8.7 7.3 7.3 8.7 2.2 3.6 6.0 8.7 7.3 6.8 5.8 8.7 6.0 6.8 7.8 4.7 5.8 7.3 6.0 3.9 9.0 4.3 0.0014 0.0057 0.0047 0.0059 0.0041 0.0010 0.0028 0.0059 0.0043 0.0061 0.0004 0.0047 0.0051 0.0014 0.0057 0.0047 0.0059 0.0041 0.0042 0.0060 0.0004 0.0010 0.0028 0.0059 0.0042 0.0036 0.0027 0.0060 0.0028 0.0036 0.0047 0.0018 0.0027 0.0042 0.0028 0.0012 0.0064 0.0014 0.0052 0.0427 0.0286 0.0417 0.0275 0.0047 0.0171 0.0410 0.0263 0.0415 0.0013 0.0369 0.0366 0.0060 0.0427 0.0299 0.0394 0.0281 0.0254 0.0403 0.0012 0.0047 0.0180 0.0400 0.0277 0.0241 0.0127 0.0413 0.0165 0.0231 0.0301 0.0093 0.0156 0.0288 0.0165 0.0044 0.0443 0.0055 48 0.61 1.23 1.11 1.25 1.04 0.52 0.86 1.25 1.07 1.27 0.33 1.11 1.16 0.61 1.23 1.11 1.25 1.04 1.05 1.26 0.32 0.52 0.86 1.25 1.01 0.94 0.81 1.21 0.83 0.94 1.07 0.65 0.81 1.01 0.83 0.54 1.25 0.59 2 5 2 2 3 5 3 4 3 4 5 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 13.6 12.6 14.6 7.6 9.6 9.6 14.1 13.6 13.6 11.6 12.6 12.6 11.6 10.6 11.6 10.6 10.6 12.6 10.6 9.1 13.6 8.1 11.6 10.1 13.1 12.6 11.6 11.6 9.1 12.1 11.6 11.1 11.1 10.6 11.1 10.6 10.8 10.6 9.8 7.0 12.5 5.4 6.8 5.7 11.9 9.3 9.3 6.2 9.3 8.4 6.2 5.5 8.4 5.5 5.5 10.1 8.4 6.0 10.8 5.0 7.8 6.2 10.3 7.0 5.5 5.8 5.0 8.6 7.0 6.5 8.4 9.3 8.7 6.2 6.5 6.8 0.0076 0.0038 0.0123 0.0023 0.0036 0.0025 0.0111 0.0069 0.0069 0.0030 0.0069 0.0055 0.0030 0.0024 0.0055 0.0024 0.0024 0.0081 0.0055 0.0028 0.0091 0.0020 0.0047 0.0030 0.0083 0.0038 0.0024 0.0027 0.0020 0.0057 0.0038 0.0033 0.0055 0.0069 0.0060 0.0030 0.0033 0.0036 0.0567 0.0263 0.0990 0.0094 0.0192 0.0134 0.0861 0.0513 0.0513 0.0190 0.0475 0.0383 0.0190 0.0140 0.0353 0.0140 0.0140 0.0560 0.0322 0.0142 0.0682 0.0089 0.0301 0.0166 0.0600 0.0263 0.0153 0.0171 0.0100 0.0382 0.0242 0.0201 0.0337 0.0400 0.0364 0.0174 0.0196 0.0212 49 1.36 0.96 1.74 0.74 0.94 0.79 1.65 1.29 1.29 0.85 1.29 1.16 0.85 0.77 1.16 0.77 0.77 1.40 1.16 0.83 1.49 0.70 1.07 0.85 1.43 0.96 0.77 0.81 0.70 1.18 0.96 0.90 1.16 1.29 1.21 0.85 0.90 0.94 4 2 2 4 4 4 2 4 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 6.0 11.6 12.0 11.6 12.3 14.6 11.1 13.6 11.2 12.1 12.1 12.1 12.6 11.8 12.6 7.0 8.6 11.1 12.1 11.3 9.6 11.4 11.6 9.6 11.7 11.3 9.6 10.8 9.0 11.2 15.1 13.8 13.6 9.3 12.3 11.8 11.3 11.3 2.3 8.1 5.5 7.1 7.1 9.5 7.8 9.0 6.8 7.0 7.9 7.3 9.0 6.8 8.7 3.6 4.9 6.2 8.4 4.9 6.6 7.8 7.0 5.8 8.1 7.3 6.2 6.2 4.6 8.6 9.5 9.3 10.0 5.5 9.1 7.5 7.0 8.9 0.0004 0.0051 0.0024 0.0040 0.0040 0.0071 0.0047 0.0064 0.0036 0.0038 0.0049 0.0042 0.0064 0.0036 0.0060 0.0010 0.0019 0.0030 0.0055 0.0019 0.0035 0.0047 0.0038 0.0027 0.0051 0.0042 0.0030 0.0030 0.0016 0.0057 0.0071 0.0069 0.0078 0.0024 0.0064 0.0044 0.0038 0.0062 0.0014 0.0326 0.0158 0.0254 0.0269 0.0570 0.0288 0.0479 0.0224 0.0253 0.0327 0.0277 0.0443 0.0235 0.0413 0.0039 0.0089 0.0182 0.0368 0.0117 0.0183 0.0296 0.0242 0.0142 0.0329 0.0258 0.0157 0.0177 0.0081 0.0354 0.0589 0.0520 0.0585 0.0124 0.0435 0.0283 0.0238 0.0386 50 0.32 1.12 0.77 0.99 0.99 1.32 1.07 1.25 0.94 0.96 1.10 1.01 1.25 0.94 1.21 0.50 0.68 0.85 1.16 0.68 0.92 1.07 0.96 0.81 1.12 1.01 0.85 0.85 0.63 1.18 1.32 1.29 1.38 0.77 1.25 1.03 0.97 1.23 3 3 3 3 5 3 4 2 3 263 264 265 266 11.8 12.0 11.5 10.1 6.7 6.5 8.4 5.7 0.0035 0.0033 0.0055 0.0025 0.0226 0.0218 0.0350 0.0141 0.92 0.90 1.16 0.79 4 Phụ lục 8.1 Kết phân cấp sinh trưởng lâm phần Keo lai tuổi 51 Phụ lục Phân cấp sinh trưởng theo Zưnkin tuổi TT H D G V Kd 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 24.1 13.6 12.6 22.6 16.6 12.6 24.6 14.6 13.1 24.6 24.6 22.1 20.6 23.6 21.6 15.6 23.6 24.6 9.6 7.6 24.6 16.6 23.6 21.6 13.1 22.6 16.6 17.6 21.6 23.6 12.6 8.6 22.6 23.6 12.6 21.6 10.2 7.9 16.2 13.7 10.8 20.0 11.8 8.9 18.1 21.0 16.9 14.6 16.2 14.3 10.2 16.5 17.8 6.0 5.4 20.7 11.1 17.8 16.5 10.2 15.6 12.1 14.0 15.3 18.1 8.3 6.7 18.1 21.6 10.8 0.0367 0.0081 0.0049 0.0206 0.0147 0.0092 0.0315 0.0109 0.0062 0.0258 0.0346 0.0223 0.0168 0.0206 0.0161 0.0081 0.0215 0.0249 0.0028 0.0023 0.0336 0.0097 0.0249 0.0215 0.0081 0.0191 0.0114 0.0154 0.0183 0.0258 0.0053 0.0035 0.0258 0.0367 0.0092 0.4868 0.0607 0.0343 0.2566 0.1339 0.0635 0.4264 0.0871 0.0447 0.3490 0.4681 0.2710 0.1902 0.2679 0.1908 0.0696 0.2786 0.3368 0.0150 0.0095 0.4540 0.0886 0.3231 0.2550 0.0584 0.2368 0.1045 0.1487 0.2172 0.3348 0.0371 0.0165 0.3206 0.4767 0.0635 1.65 0.77 0.60 1.23 1.04 0.82 1.53 0.90 0.68 1.38 1.60 1.28 1.11 1.23 1.09 0.77 1.26 1.36 0.46 0.41 1.57 0.85 1.36 1.26 0.77 1.19 0.92 1.07 1.16 1.38 0.63 0.51 1.38 1.65 0.82 52 Theo Zưnkin 4 1 2 5 4 3 5 1 36 22.6 16.2 0.0206 0.2566 1.23 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 13.6 11.1 23.6 24.1 13.1 20.6 18.6 13.6 16.6 23.6 24.6 19.6 9.6 16.6 21.6 17.6 13.6 10.1 8.6 23.1 24.6 22.6 10.1 10.6 17.6 16.6 10.6 18.6 15.6 15.6 8.6 11.6 23.6 16.6 21.6 22.6 11.6 11.1 6.3 17.2 21.0 11.1 12.1 13.3 9.8 10.8 18.8 20.4 13.3 5.1 14.3 14.6 11.8 9.8 6.7 6.3 18.1 23.2 18.4 9.2 7.6 14.0 12.1 6.3 12.7 10.8 11.4 7.3 8.3 16.2 13.0 14.3 18.1 7.0 0.0097 0.0032 0.0231 0.0346 0.0097 0.0114 0.0140 0.0076 0.0092 0.0276 0.0325 0.0140 0.0020 0.0161 0.0168 0.0109 0.0076 0.0035 0.0032 0.0258 0.0423 0.0267 0.0067 0.0046 0.0154 0.0114 0.0032 0.0127 0.0092 0.0103 0.0042 0.0053 0.0206 0.0133 0.0161 0.0258 0.0038 0.0726 0.0193 0.3004 0.4586 0.0699 0.1297 0.1431 0.0569 0.0836 0.3587 0.4401 0.1508 0.0107 0.1467 0.1994 0.1050 0.0569 0.0194 0.0149 0.3277 0.5728 0.3320 0.0370 0.0266 0.1487 0.1045 0.0184 0.1298 0.0786 0.0881 0.0198 0.0341 0.2679 0.1217 0.1908 0.3206 0.0244 0.85 0.48 1.31 1.60 0.85 0.92 1.02 0.75 0.82 1.43 1.55 1.02 0.39 1.09 1.11 0.90 0.75 0.51 0.48 1.38 1.77 1.40 0.70 0.58 1.07 0.92 0.48 0.97 0.82 0.87 0.56 0.63 1.23 0.99 1.09 1.38 0.53 1 3 4 1 4 5 1 5 3 4 5 3 53 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 15.6 22.6 10.1 10.6 17.6 16.6 10.6 18.6 23.1 10.6 23.9 13.4 12.4 22.4 16.4 12.4 24.4 14.4 12.9 24.4 24.4 21.9 20.4 23.4 21.4 15.4 23.4 24.4 9.4 7.4 24.4 16.4 23.4 21.4 12.9 22.4 16.4 17.4 10.2 18.4 9.2 7.6 14.0 12.1 6.3 12.7 18.8 7.3 21.5 10.1 7.8 16.1 13.6 10.7 19.9 11.7 8.8 18.0 20.9 16.8 14.5 16.1 14.2 10.1 16.4 17.7 5.9 5.3 20.6 11.0 17.7 16.4 10.1 15.5 12.0 13.9 0.0081 0.0267 0.0067 0.0046 0.0154 0.0114 0.0032 0.0127 0.0276 0.0042 0.0364 0.0080 0.0048 0.0204 0.0145 0.0090 0.0312 0.0107 0.0061 0.0255 0.0343 0.0220 0.0166 0.0204 0.0158 0.0080 0.0212 0.0246 0.0028 0.0022 0.0332 0.0095 0.0246 0.0212 0.0080 0.0188 0.0113 0.0151 0.0696 0.3320 0.0370 0.0266 0.1487 0.1045 0.0184 0.1298 0.3511 0.0244 0.4783 0.0586 0.0329 0.2512 0.1304 0.0613 0.4188 0.0845 0.0430 0.3423 0.4599 0.2654 0.1858 0.2624 0.1864 0.0674 0.2729 0.3304 0.0142 0.0089 0.4459 0.0860 0.3168 0.2495 0.0564 0.2317 0.1016 0.1449 54 0.77 1.40 0.70 0.58 1.07 0.92 0.48 0.97 1.43 0.56 1.63 0.76 0.59 1.22 1.02 0.81 1.51 0.88 0.66 1.36 1.58 1.27 1.10 1.22 1.07 0.76 1.24 1.34 0.45 0.40 1.55 0.83 1.34 1.24 0.76 1.17 0.90 1.05 5 3 5 4 1 3 5 4 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 21.4 23.4 12.4 8.4 22.4 23.4 12.4 22.4 13.4 10.9 23.4 23.9 12.9 20.4 18.4 13.4 16.4 23.4 24.4 19.4 9.4 16.4 21.4 17.4 13.4 9.9 8.4 22.9 24.4 22.4 9.9 10.4 17.4 16.4 10.4 18.4 15.4 15.4 15.2 18.0 8.2 6.6 18.0 21.5 10.7 16.1 11.0 6.2 17.1 20.9 11.0 12.0 13.2 9.7 10.7 18.7 20.3 13.2 5.0 14.2 14.5 11.7 9.7 6.6 6.2 18.0 23.1 18.3 9.1 7.5 13.9 12.0 6.2 12.6 10.7 11.3 0.0180 0.0255 0.0052 0.0034 0.0255 0.0364 0.0090 0.0204 0.0095 0.0031 0.0229 0.0343 0.0095 0.0113 0.0138 0.0075 0.0090 0.0273 0.0322 0.0138 0.0019 0.0158 0.0166 0.0107 0.0075 0.0034 0.0031 0.0255 0.0420 0.0264 0.0065 0.0044 0.0151 0.0113 0.0031 0.0125 0.0090 0.0101 0.2124 0.3283 0.0356 0.0156 0.3143 0.4683 0.0613 0.2512 0.0703 0.0183 0.2944 0.4504 0.0676 0.1263 0.1395 0.0550 0.0811 0.3519 0.4322 0.1470 0.0100 0.1429 0.1949 0.1021 0.0550 0.0184 0.0141 0.3213 0.5632 0.3255 0.0355 0.0254 0.1449 0.1016 0.0175 0.1264 0.0762 0.0855 55 1.14 1.36 0.62 0.50 1.36 1.63 0.81 1.22 0.83 0.47 1.29 1.58 0.83 0.90 1.00 0.74 0.81 1.41 1.53 1.00 0.38 1.07 1.10 0.88 0.74 0.50 0.47 1.36 1.75 1.39 0.69 0.57 1.05 0.90 0.47 0.95 0.81 0.86 5 1 4 4 4 1 3 4 5 1 5 4 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 8.4 11.4 23.4 16.4 21.4 22.4 11.4 15.4 22.9 10.4 22.6 14.0 21.0 12.5 25.0 14.0 12.0 23.0 10.0 20.0 23.0 24.0 13.0 25.0 9.0 24.0 14.0 12.0 25.0 14.0 19.0 22.0 13.0 24.0 25.0 10.0 11.0 13.0 7.2 8.2 16.1 12.9 14.2 18.0 6.9 10.1 18.7 7.2 17.7 11.7 16.5 10.5 17.2 11.4 10.8 17.5 9.2 15.9 16.8 16.5 11.7 20.3 8.6 16.2 11.1 11.1 17.2 12.1 14.0 15.6 10.8 16.2 20.0 9.2 9.8 10.2 0.0041 0.0052 0.0204 0.0131 0.0158 0.0255 0.0037 0.0080 0.0273 0.0041 0.0247 0.0108 0.0214 0.0086 0.0231 0.0103 0.0091 0.0240 0.0066 0.0198 0.0223 0.0214 0.0108 0.0325 0.0058 0.0206 0.0097 0.0097 0.0231 0.0114 0.0153 0.0190 0.0091 0.0206 0.0315 0.0066 0.0076 0.0081 0.0188 0.0327 0.2624 0.1184 0.1864 0.3143 0.0233 0.0674 0.3444 0.0233 0.3066 0.0834 0.2475 0.0592 0.3179 0.0789 0.0603 0.3034 0.0365 0.2179 0.2817 0.2829 0.0774 0.4468 0.0285 0.2721 0.0746 0.0639 0.3179 0.0880 0.1602 0.2302 0.0654 0.2721 0.4329 0.0365 0.0459 0.0579 56 0.54 0.62 1.22 0.98 1.07 1.36 0.52 0.76 1.41 0.54 1.34 0.89 1.25 0.79 1.29 0.86 0.81 1.32 0.69 1.20 1.27 1.25 0.89 1.53 0.65 1.22 0.84 0.84 1.29 0.91 1.05 1.17 0.81 1.22 1.51 0.69 0.74 0.77 5 3 5 4 4 2 4 3 4 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 8.0 7.0 9.0 12.0 25.0 16.0 22.0 15.0 25.0 17.0 25.0 11.0 25.0 23.0 11.0 23.0 24.5 8.0 14.0 24.0 25.0 10.0 11.0 12.0 8.0 16.0 23.0 7.0 25.0 17.0 22.0 25.0 8.0 10.0 10.0 25.0 11.0 11.0 7.9 6.7 9.8 12.1 21.0 14.3 14.9 11.7 20.3 15.9 19.7 9.5 18.4 17.5 11.4 19.7 23.5 7.3 11.7 17.2 19.1 7.9 8.9 12.4 7.9 12.7 14.9 6.7 16.8 11.4 13.7 6.0 7.0 8.2 9.8 17.2 9.2 8.6 0.0049 0.0035 0.0076 0.0114 0.0346 0.0160 0.0175 0.0108 0.0325 0.0198 0.0305 0.0071 0.0267 0.0240 0.0103 0.0305 0.0435 0.0042 0.0108 0.0231 0.0286 0.0049 0.0062 0.0120 0.0049 0.0127 0.0175 0.0035 0.0223 0.0103 0.0146 0.0028 0.0038 0.0053 0.0076 0.0231 0.0066 0.0058 0.0217 0.0134 0.0376 0.0754 0.4752 0.1411 0.2118 0.0894 0.4468 0.1852 0.4192 0.0430 0.3668 0.3034 0.0620 0.3857 0.5857 0.0183 0.0834 0.3051 0.3926 0.0271 0.0375 0.0795 0.0217 0.1115 0.2214 0.0134 0.3062 0.0959 0.1772 0.0390 0.0168 0.0293 0.0418 0.3179 0.0402 0.0348 57 0.60 0.50 0.74 0.91 1.58 1.08 1.13 0.89 1.53 1.20 1.49 0.72 1.39 1.32 0.86 1.49 1.77 0.55 0.89 1.29 1.44 0.60 0.67 0.93 0.60 0.96 1.13 0.50 1.27 0.86 1.03 0.45 0.53 0.62 0.74 1.29 0.69 0.65 5 3 4 1 1 5 5 5 5 5 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 18.0 21.5 9.5 17.0 10.0 20.0 10.0 21.0 25.0 25.0 22.0 16.0 21.0 15.0 14.3 15.6 7.6 13.3 8.6 13.7 8.2 13.7 23.2 21.0 15.2 11.7 14.3 10.2 0.0160 0.0190 0.0045 0.0140 0.0058 0.0146 0.0053 0.0146 0.0423 0.0346 0.0183 0.0108 0.0160 0.0081 0.1588 0.2250 0.0237 0.1306 0.0316 0.1611 0.0293 0.1691 0.5815 0.4752 0.2209 0.0953 0.1853 0.0668 1.08 1.17 0.57 1.01 0.65 1.03 0.62 1.03 1.75 1.58 1.15 0.89 1.08 0.77 5 1 4 Phụ lục 9.1 Kết phân cấp sinh trưởng cho cá thể hình thành lâm phần Keo lai tuổi ataSet0] E:\cap sinh truong tuoi 8.sav Case Processing Summary Cases Included N Excluded Percent N Total Percent N Percent H * cap sinh truong 239 100.0% 0% 239 100.0% D * cap sinh truong 239 100.0% 0% 239 100.0% G * cap sinh truong 239 100.0% 0% 239 100.0% V * cap sinh truong 239 100.0% 0% 239 100.0% OLAP Cubes cap sinh truong Sum H D G V 1241.30 1015.90 1.57 20.70 859.10 612.40 78 9.68 724.40 537.50 57 5.71 763.70 584.50 50 3.92 58 564.80 406.30 24 1.37 4153.30 3156.60 3.66 41.39 52 52 52 52 38 38 38 38 40 40 40 40 54 54 54 54 55 55 55 55 239 239 239 239 23.8712 19.5365 0302 3980 22.6079 16.1158 0204 2549 18.1100 13.4375 0142 1428 14.1426 10.8241 0093 0726 10.2691 7.3873 0044 0250 Total 17.3778 13.2075 0153 1732 29.9% 32.2% 43.0% 50.0% 20.7% 19.4% 21.2% 23.4% 17.4% 17.0% 15.5% 13.8% 18.4% 18.5% 13.7% 9.5% 13.6% 12.9% 6.6% 3.3% 100.0% 100.0% 21.8% 21.8% 21.8% 21.8% 15.9% 15.9% 15.9% 15.9% 16.7% 16.7% 16.7% 16.7% 22.6% 22.6% 22.6% 22.6% 23.0% 23.0% 23.0% 23.0% 100.0% 100.0% Total N Total Mean % of Total Sum Total % of Total N Total 59 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% ...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ************** NGUYỄN MINH PHƯỢNG ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG, PHÂN HÓA VÀ TỈA THƯA CỦA RỪNG TRỒNG KEO LAI (Acacia... thời gian thực tập làm đề tài tốt nghiệp Xin chân thành cảm ơn! Tp Hồ Chí Minh, tháng năm 2013 Sinh viên thực Nguyễn Minh Phượng ii TÓM TẮT Đề tài “Đặc điểm sinh trưởng, phân hóa tỉa thưa rừng... ước gặt hái thành công sống Xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh, Ban chủ nhiệm Khoa Lâm Nghiệp tập thể quý thầy cô trường Đại học Nông Lâm giúp đỡ, truyền
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG, PHÂN HÓA VÀ TỈA THƯA CỦA RỪNG TRỒNG KEO LAI (Acacia auriculiformis x mangium) TẠI TRẠM THỰC NGHIỆM LÂM NGHIỆP BÀU BÀNG TỈNH BÌNH DƯƠNG , ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG, PHÂN HÓA VÀ TỈA THƯA CỦA RỪNG TRỒNG KEO LAI (Acacia auriculiformis x mangium) TẠI TRẠM THỰC NGHIỆM LÂM NGHIỆP BÀU BÀNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay