ĐÁNH GIÁ SỰ SINH TRƢỞNG PHÁT TRIỂN CỦA SÁU DÕNG HOA CHUÔNG (Sinningia speciosa) TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH TIỀN GIANG

92 6 0
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 09:14

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ SỰ SINH TRƢỞNG PHÁT TRIỂN CỦA SÁU DÕNG HOA CHUÔNG (Sinningia speciosa) TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH TIỀN GIANG Sinh viên thực hiện: Lê Thị Ngọc Ngành: Nông học Niên khóa: 2009 – 2013 Tháng 8/2013 ĐÁNH GIÁ SỰ SINH TRƢỞNG PHÁT TRIỂN CỦA SÁU DÕNG HOA CHUÔNG (Sinningia speciosa) TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH TIỀN GIANG Tác giả LÊ THỊ NGỌC Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành Nông Học GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN PGS.TS PHAN THANH KIẾM THS LÊ NGUYỄN LAN THANH Tháng 8/2013 i LỜI CẢM ƠN Trong gần bốn năm học tập trường Đại Học Nơng Lâm - Thành phố Hồ Chí Minh, tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến : Ban Giám Hiệu trường Đại học Nông Lâm Quý thầy cô trường Đại học Nơng Lâm Và tồn thể thầy khoa Nông Học truyền đạt cho kiến thức bổ ích năm qua Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy Phan Thanh Kiếm, tận tình hướng dẫn , truyền đạt kiến thức cho tơi suốt q trình học tập thực khóa luận tốt nghiệp Tơi xin cảm ơn ThS Lê Nguyễn Lan Thanh anh, chị môn hoa Viện ăn miền Nam tận tình giúp đỡ tạo điều kiện cho tơi thời gian thực khóa luận Và hết, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến bố mẹ sinh thành, nuôi dưỡng dạy dỗ nên người, anh chị em người thân gia đình hết lòng u thương, động viên tạo điều kện thuận lợi cho suốt q trình học tập Tp Hồ Chí Minh, tháng năm 2013 Sinh viên Lê Thị Ngọc ii TÓM TẮT Đề tài “Đánh giá sinh trƣởng phát triển sáu dòng hoa chng (sinningia speciosa) huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang” tiến hành phòng ni cấy mô nhà lưới môn hoa Viện ăn miền Nam, xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang từ tháng 03 năm 2013 đến tháng 07 năm 2013 nhằm xác định giống phù hợp với điều kiện thời tiết tỉnhTiền Giang Thí nghiệm đơn yếu tố với nghiệm thức dòng hoa chng: G1, G2, G3, G5, G7 G11, bố trí hồn tồn ngẫu nhiên (CRD), lần lặp lại Kết cho thấy: - Trên môi trường MS bổ sung 0,4 mg/l BA, hai dòng G2, G11 có hệ số nhân chồi cao (2,0 chồi/mẫu), dòng G2 có tỷ lệ mẫu bật chồi cao (92,6 %) - Trên môi trường MS bổ sung 0,1 mg/l IBA, dòng G2 có thời gian rễ sớm (6,3 ngày), dòng G11 có số rễ nhiều (7,1 rễ/cây) - Khi ngơi, dòng G7 có khả thích nghi với điều kiện bên ngồi tốt nhất, có tỷ lệ sống cao (97,4 %) Khi trồng chậu, hai dòng G3, G7 có thời gian hình thành nụ sớm (32,3 ngày), dòng G5 có đường kính tán rộng (18,9 cm), dòng G7 có thời gian hoa sớm (48,3 ngày), muộn dòng G11 (62,3 ngày), sâu bệnh hại không xuất tất dòng thời gian thí nghiệm - Bốn dòng G1, G2, G3, G7 có hình oval, hai dòng G5, G11 có hình thn, dòng G1 có nụ màu hồng, dòng G2, G3 có màu hồng đậm, dòng G7 có màu hồng nhạt, dòng G5 có màu trắng hồng, dòng G11 có màu trắng sữa - Ở giai đoạn bắt đầu hoa, dòng G2, G5 đánh giá hai dòng tốt dòng tham gia thí nghiệm iii MỤC LỤC Nội dung Trang Trang tựa i Lời cảm ơn ii Tóm tắt .iii Mục lục iv Danh sách chữ viết tắt vii Danh sách bảng viii Danh sách hình ix Chƣơng MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu yêu cầu 1.2.1 Mục tiêu 1.2.2 Yêu cầu 1.3 Giới hạn đề tài Chƣơng TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Giới thiêu hoa chuông 2.1.1 Nguồn gốc phân bố 2.1.2 Vị trí phân loại 2.1.3 Đặc điểm thực vật học 2.1.4 Đặc điểm sinh trưởng 2.1.5 Kỹ thuật trồng chăm sóc hoa chng 2.2 Giới thiệu nuôi cấy mô 2.2.1 Lịch sử phát triển nuôi cấy giới 2.2.2 Ở Việt Nam 2.2.3 Ứng dụng nuôi cấy mô tế bào thực vật chọn giống trồng 10 2.2.4 Ưu điểm nuôi cấy mô 11 2.2.5 Các phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật 12 iv 2.2.6 Quy trình nhân giống in vitro 13 2.2.7 Các yếu tố ảnh hưởng đến nhân giống in vitro 13 2.2.8 Điều kiện nuôi cấy 14 2.2.9 Những tồn thường gặp nhân giống in vitro 15 2.2.10 Các chất điều hòa sinh trưởng thực vật ni cấy mơ 16 Chƣơng VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu 18 3.2 Điều kiện tiến hành thí nghiệm 18 3.2.1 Giống 18 3.2.2 Dụng cụ 18 3.2.2.1 Trang thiết bị dụng cụ phòng thí nghiệm 18 3.2.2.2 Dụng cụ vườn ươm 19 3.2.3 Giá thể chậu 20 3.2.4 Phân bón 20 3.2.5 Thuốc bảo vệ thực vật 20 3.3 Phương pháp nghiên cứu 21 3.3.1 Giai đoạn phòng thí nghiệm 21 3.3.2 Giai đoạn vườn ươm 22 3.4 Quy trình kỹ thuật 26 3.4.1 Đưa mô 26 3.4.2 Chăm sóc 27 3.4.2.1 Thời kỳ 27 3.4.2.2 Thời kỳ trồng chậu 27 3.5 Xử lý số liệu 28 Chƣơng KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 4.1 Biểu dòng hoa chng thí nghiệm phòng 29 4.1.1 Khả nhân nhanh dòng hoa chng mơi trường MS bổ sung 0,4 mg/l BA (Thí nghiệm 1) 29 4.1.2 Khả rễ dòng hoa chuông nuôi cấy môi MS bổ sung 0.1 mg/l IBA (Thí nghiệm 2) 31 v 4.2 Giai đoạn vườn ươm 34 4.2.1 Đánh giá khả sinh trưởng dòng hoa chng ni cấy mơ thời kỳ ngơi (Thí nghiệm 3) 34 4.2.2 Đánh giá khả sinh trưởng dòng hoa chng thời kỳ trồng chậu (Thí nghiệm 4) 37 4.2.2.1 Đặc điểm hình thái dòng hoa chng 37 4.2.2.2 Chiều cao dòng hoa chuông 39 4.2.2.3 Tốc độ tăng trưởng chiều cao 39 4.2.2.4 Số dòng hoa chng 41 4.2.2.5 Tốc độ dòng hoa chng 41 4.2.2.6 Đường kính tán dòng hoa chng 43 4.2.2.7 Chiều dài dòng hoa chuông 44 4.2.2.8 Chiều rộng dòng hoa chng 45 4.2.2.9 Thời gian sinh trưởng, phát triển dòng hoa chng 46 4.2.2.10 Đặc điểm hoa 46 Chƣơng KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận 49 5.2 Đề nghị 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO 50 PHỤ LỤC 52 vi DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Viết đầy đủ ANOVA Analysis of Variance BA 6-Benzyl Adenin Cm Centimet CV Coefficient of Variance CRD Completely Randomized Design (Hồn tồn ngẫu nhiên) MS Mơi trường Murashige Skoong, 1962 NSRN Ngày sau NST Ngày sau trồng NT Nghiệm thức IBA Indol butyric acid TB Trung bình TN Thí nghiệm vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 3.1: Tên loại thuốc thực vật dùng 20 Bảng 4.1: Thời gian hình thành mơ sẹo – hình thành chồi của dòng hoa chng ni cấy mô môi trường nhân nhanh 28 Bảng 4.2: Hệ số nhân chồi (chồi/mẫu) dòng hoa chng ni cấy mô môi trường nhân nhanh 29 Bảng 4.3:Tỷ lệ (%) mẫu bật chồi 35 ngày sau cấy 30 Bảng 4.4: Thời gian hình thành rễ (ngày) dòng hoa chng nuôi cấy mô môi trường rễ 30 Bảng 4.5: Chiều cao (cm/ cây) dòng hoa chng ni cấy mơi trường rễ 31 Bảng 4.6: Số (cặp lá/ cây) dòng hoa chng môi trường rễ 32 Bảng 4.7: Tỷ lệ rễ (%) dòng hoa chng nuôi cấy môi trường rễ 32 Bảng 4.8: Tỷ lệ sống (%) dòng hoa chng 33 Bảng 4.9: Chiều cao (cm/ cây) dòng hoa chng 34 Bảng 4.10: Số (cặp lá/ cây) dòng hoa chng giai đoạn 34 Bảng 4.11: Số chồi (chồi/ cây)của dòng hoa chng giai đoạn ngơi 35 Bảng 4.12: Đặc trưng hình thái dòng hoa chuông 37 Bảng 4.13: Chiều cao (cm/ cây) dòng hoa chuông 38 Bảng 4.14: Tốc độ tăng trưởng chiều cao (cm/ cây/ 10 ngày) dòng hoa chng 39 Bảng 4.15: Số (cặp lá/ cây) dòng hoa chuông 40 Bảng 4.16: Tốc độ (cặp lá/ cây) dòng hoa chuông 41 Bảng 4.17: Đường kính tán (cm) dòng hoa chng 42 Bảng 4.18: Chiều dài (cm) dòng hoa chng 43 Bảng 4.19: Chiều rộng (cm) dòng hoa chng 44 Bảng 4.20: Thời gian sinh trưởng, phát triển (ngày) dòng hoa chng 45 Bảng 4.21: Đặc điểm hoa dòng hoa chng 46 viii DANH SÁCH CÁC HÌNH Trang Hình 1: Hệ số nhân chồi dòng hoa chuông nuôi cấy mô 35 NSC 51 Hình 2: Hình thái dòng hoa chng 28 NSC 51 Hình 3: Hình thái dòng hoa chng 21 NSRN 52 Hình 4: Tồn cảnh khu thí nghiệm 52 Hình 5: Hình thái dòng hoa chng giai đoạn 40 ngày sau trồng 53 Hình 6: Dòng G1 giai đoạn 40 ngày sau trồng 53 Hình 7: Dòng G2 giai đoạn 40 ngày sau trồng 54 Hình 8: Dòng G3 giai đoạn 40 ngày sau trồng 54 Hình 9: Dòng G5 giai đoạn 40 ngày sau trồng 55 Hình 10: Dòng G7 giai đoạn 40 ngày sau trồng 55 Hình 11: Dòng G11 giai đoạn 40 ngày sau trồng 56 Hình 12: Hình thái dòng hoa chng 56 Hình 13: Màu sắc hoa độ lớn hoa 57 ix b Chiều cao qua thời điểm Chiều cao ngày sau A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 0.153 0.031 1.042 0.4370 Within 12 0.352 0.029 -Total 17 0.505 Coefficient of Variation = 10.24% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 5.110 1.703 0.09 0.10 3.00 5.100 1.700 0.15 0.10 3.00 4.510 1.503 0.09 0.10 3.00 4.930 1.643 0.02 0.10 3.00 5.020 1.673 0.37 0.10 3.00 5.440 1.813 0.07 0.10 -Total 18.00 30.110 1.673 0.17 0.04 Within 0.17 Chiều cao 14 ngày sau A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 0.672 0.134 13.902 0.0001 Within 12 0.116 0.010 Total 17 0.788 Coefficient of Variation = 4.65% LSD value = 0.2494 Original Order Mean = 2.060 Mean = 2.080 Mean = 1.840 Mean = 2.090 Mean = 2.500 Mean = 2.100 at alpha = 0.010 Ranked Order B Mean = 2.500 B Mean = 2.100 B Mean = 2.090 B Mean = 2.080 A Mean = 2.060 B Mean = 1.840 A B B B B B Chiều cao 21 ngày sau A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 1.505 0.301 18.530 0.0000 Within 12 0.195 0.016 -Total 17 1.700 Coefficient of Variation = 5.42% LSD value = 0.3155 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order 68 Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 2.340 2.180 2.050 2.230 2.960 2.360 B B B B A B Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 2.960 2.360 2.340 2.230 2.180 2.050 A B B B B B c Số cặp qua thời điểm Số cặp ngày sau A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 11.579 2.316 15.669 0.0001 Within 12 1.774 0.148 -Total 17 13.352 Coefficient of Variation = 6.71% LSD value = 0.9595 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 6.190 6.840 6.040 4.590 5.970 4.740 A A A B A B Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 6.840 6.190 6.040 5.970 4.740 4.590 A A A A B B Số cặp 14 ngày sau A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 29.804 5.961 34.539 0.0000 Within 12 2.071 0.173 -Total 17 31.875 Coefficient of Variation = 6.18% LSD value = 1.037 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 7.430 8.450 6.960 4.850 7.460 5.190 Ranked Order AB A B C AB C Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 8.450 7.460 7.430 6.960 5.190 4.850 A AB AB B C C Số cặp 21 ngày sau A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 55.059 11.012 31.562 0.0000 Within 12 4.187 0.349 -Total 17 59.246 69 Coefficient of Variation = 7.55% LSD value = 1.473 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 8.780 10.31 8.940 5.350 7.690 5.860 Ranked Order AB A AB C B C Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 10.31 8.940 8.780 7.690 5.860 5.350 A AB AB B C C d Số chồi qua thời điểm Số chồi ngày sau A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 7.550 1.510 41.007 0.0000 Within 12 0.442 0.037 Total 17 7.992 Coefficient of Variation = 13.10% LSD value = 0.4797 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 1.780 2.260 1.820 0.4200 1.740 0.7600 Ranked Order AB A AB C B C Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 2.260 1.820 1.780 1.740 0.7600 0.4200 A AB AB B C C Số chồi 14 ngày sau A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 9.985 1.997 18.344 0.0000 Within 12 1.306 0.109 Total 17 11.292 Coefficient of Variation = 19.42% LSD value = 0.8234 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 2.010 2.740 2.190 0.6100 1.800 0.8500 Ranked Order AB A AB C B C Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 70 2.740 2.190 2.010 1.800 0.8500 0.6100 A AB AB B C C Số chồi 21 ngày sau A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 9.212 1.842 22.092 0.0000 Within 12 1.001 0.083 Total 17 10.213 Coefficient of Variation = 16.10% LSD value = 0.7185 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 2.070 2.760 2.380 0.7500 1.800 1.000 Ranked Order AB A AB C B C Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 2.760 2.380 2.070 1.800 1.000 0.7500 A AB AB B C C 2.2 Thí nghiệm 4: Đánh giá khả sinh trƣởng phát triển giống hoa chuông giai đoạn trồng chậu a Chiều cao qua thời điểm Chiều cao 10 ngày sau trồng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 8.111 1.622 12.514 0.0002 Within 12 1.556 0.130 -Total 17 9.666 Coefficient of Variation = 6.93% LSD value = 0.8992 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 5.230 5.850 5.570 4.420 4.180 5.910 at alpha = 0.010 Ranked Order AB A A BC C A Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 5.910 5.850 5.570 5.230 4.420 4.180 A A A AB BC C Chiều cao 20 ngày sau trồng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 10.098 2.020 12.746 0.0002 Within 12 1.901 0.158 - 71 Total 17 11.999 Coefficient of Variation = 5.57% LSD value = 0.9914 Original Order Mean = 6.960 AB Mean = 7.900 A Mean = 7.830 A Mean = 5.990 B Mean = 6.410 B Mean = 7.800 A at alpha = 0.010 Ranked Order Mean = 7.900 Mean = 7.830 Mean = 7.800 Mean = 6.960 Mean = 6.410 Mean = 5.990 A A A AB B B Chiều cao 30 ngày sau trồng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 9.929 1.986 14.082 0.0001 Within 12 1.692 0.141 -Total 17 11.621 Coefficient of Variation = 4.37% LSD value = 0.9365 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 8.650 AB Mean = 9.470 A Mean = 9.010 A Mean = 9.170 A Mean = 9.170 A Mean = 9.010 A Mean = 7.420 C Mean = 8.650 AB Mean = 7.780 BC Mean = 7.780 BC Mean = 9.470 A Mean = 7.420 C Chiều cao 40 ngày sau trồng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 7.641 1.528 16.415 0.0001 Within 12 1.117 0.093 -Total 17 8.758 Coefficient of Variation = 2.92% LSD value = 0.7606 Original Order Mean = 10.30 Mean = 10.89 Mean = 10.71 Mean = 9.520 Mean = 9.830 Mean = 11.46 BC AB AB C C A at alpha = 0.010 Ranked Order Mean = 11.46 Mean = 10.89 Mean = 10.71 Mean = 10.30 Mean = 9.830 Mean = 9.520 A AB AB BC C C b Tốc độ tăng trƣởng chiều cao Tốc độ tăng trưởng chiều cao giai đoạn 10 – 20 ngày sau trồng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 1.139 0.228 1.939 0.1611 Within 12 1.410 0.117 Total 17 2.549 Coefficient of Variation = 17.53% 72 Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 5.190 1.730 0.28 0.20 3.00 6.140 2.047 0.18 0.20 3.00 6.780 2.260 0.16 0.20 3.00 4.710 1.570 0.10 0.20 3.00 6.690 2.230 0.38 0.20 3.00 5.680 1.893 0.65 0.20 -Total 18.00 35.190 1.955 0.39 0.09 Within 0.34 Tốc độ tăng trưởng chiều cao giai đoạn 20 – 30 ngày sau trồng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 0.707 0.141 1.662 0.2180 Within 12 1.021 0.085 -Total 17 1.728 Coefficient of Variation = 20.30% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 5.070 1.690 0.18 0.17 3.00 3.340 1.113 0.17 0.17 3.00 4.040 1.347 0.05 0.17 3.00 4.300 1.433 0.18 0.17 3.00 4.110 1.370 0.20 0.17 3.00 5.010 1.670 0.61 0.17 -Total 18.00 25.870 1.437 0.32 0.08 Within 0.29 Tốc độ tăng trưởng chiều cao giai đoạn 30 – 40 ngày sau trồng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 0.782 0.156 1.574 0.2404 Within 12 1.192 0.099 -Total 17 1.973 Coefficient of Variation = 16.90% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 4.930 1.643 0.19 0.18 3.00 5.620 1.873 0.14 0.18 3.00 4.610 1.537 0.34 0.18 3.00 6.290 2.097 0.23 0.18 3.00 6.150 2.050 0.54 0.18 3.00 5.970 1.990 0.29 0.18 -Total 18.00 33.570 1.865 0.34 0.08 Within 0.32 73 c Số cặp qua thời điểm Số cặp 10 ngày sau trồng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.129 0.026 2.330 0.1068 Within 12 0.133 0.011 Total 17 0.263 Coefficient of Variation = 3.56% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 8.600 2.867 0.12 0.06 3.00 9.000 3.000 0.10 0.06 3.00 9.200 3.067 0.06 0.06 3.00 8.500 2.833 0.06 0.06 3.00 9.100 3.033 0.12 0.06 3.00 8.900 2.967 0.15 0.06 -Total 18.00 53.300 2.961 0.12 0.03 Within 0.11 Số cặp 20 ngày sau trồng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 0.113 0.023 1.248 0.3466 Within 12 0.218 0.018 Total 17 0.331 Coefficient of Variation = 3.45% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 11.600 3.867 0.12 0.08 3.00 11.800 3.933 0.15 0.08 3.00 11.900 3.967 0.06 0.08 3.00 11.270 3.757 0.13 0.08 3.00 12.000 4.000 0.10 0.08 3.00 11.800 3.933 0.21 0.08 -Total 18.00 70.370 3.909 0.14 0.03 Within 0.13 Số cặp 30 ngày sau trồng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.443 0.089 3.707 0.0292 Within 12 0.287 0.024 Total 17 0.729 Coefficient of Variation = 3.29% LSD value = 0.2756 at alpha = 0.050 Original Order Ranked Order 74 Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 4.600 4.800 4.700 4.400 4.800 4.870 AB A A B A A Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 4.870 4.800 4.800 4.700 4.600 4.400 A A A A AB B Số cặp 40 ngày sau trồng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 0.391 0.078 3.061 0.0521 Within 12 0.307 0.026 -Total 17 0.698 Coefficient of Variation = 3.07% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 15.400 5.133 0.15 0.09 3.00 16.000 5.333 0.15 0.09 3.00 15.600 5.200 0.20 0.09 3.00 14.800 4.933 0.12 0.09 3.00 15.900 5.300 0.17 0.09 3.00 16.100 5.367 0.15 0.09 -Total 18.00 93.800 5.211 0.20 0.05 Within 0.16 d Tốc độ Tốc độ giai đoạn 10 - 20 ngày sau trồng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 0.019 0.004 0.947 Within 12 0.047 0.004 Total 17 0.066 Coefficient of Variation = 6.62% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 3.000 1.000 0.00 0.04 3.00 2.800 0.933 0.06 0.04 3.00 2.700 0.900 0.10 0.04 3.00 2.790 0.930 0.06 0.04 3.00 2.900 0.967 0.06 0.04 3.00 2.900 0.967 0.06 0.04 -Total 18.00 17.090 0.949 0.06 0.01 Within 0.06 Tốc độ giai đoạn 20 - 30 ngày sau trồng A N A L Y S I S Degrees of O F V A R I A N C E Sum of Mean 75 T A B L E Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.149 0.030 3.313 0.0414 Within 12 0.108 0.009 -Total 17 0.258 Coefficient of Variation = 12.06% LSD value = 0.1688 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 0.7300 0.8700 0.7300 0.6600 0.8000 0.9300 at alpha = 0.050 Ranked Order BC AB BC C ABC A Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 0.9300 0.8700 0.8000 0.7300 0.7300 0.6600 A AB ABC BC BC C Tốc độ giai đoạn 30 - 40 ngày sau trồng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 0.004 0.001 0.627 Within 12 0.016 0.001 -Total 17 0.020 Coefficient of Variation = 7.04% V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 1.600 0.533 0.06 0.02 3.00 1.600 0.533 0.06 0.02 3.00 1.500 0.500 0.00 0.02 3.00 1.560 0.520 0.03 0.02 3.00 1.500 0.500 0.00 0.02 3.00 1.500 0.500 0.00 0.02 -Total 18.00 9.260 0.514 0.03 0.01 Within 0.04 Var e Đƣờng kính tán qua thời điểm Đường kính tán 10 ngày sau trồng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 14.471 2.894 10.195 0.0005 Within 12 3.407 0.284 -Total 17 17.878 Coefficient of Variation = 6.95% LSD value = 1.329 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean = = = 6.910 8.340 8.460 Ranked Order B A A Mean Mean Mean = = = 8.850 8.460 8.340 76 A A A Mean Mean Mean = = = 6.700 6.750 8.850 B B A Mean Mean Mean = = = 6.910 6.750 6.700 B B B Đường kính tán 20 ngày sau trồng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 22.426 4.485 7.776 0.0018 Within 12 6.922 0.577 -Total 17 29.348 Coefficient of Variation = 7.31% LSD value = 1.894 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 9.410 11.07 11.43 9.490 9.010 11.89 BC AB AB BC C A Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 11.89 11.43 11.07 9.490 9.410 9.010 A AB AB BC BC C Đường kính tán 30 ngày sau trồng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 29.423 5.885 14.226 0.0001 Within 12 4.964 0.414 Total 17 34.386 Coefficient of Variation = 4.66% LSD value = 1.605 Original Order Mean = 13.52 Mean = 14.77 Mean = 14.42 Mean = 12.09 Mean = 12.36 Mean = 15.64 BC AB AB C C A Mean Mean Mean Mean Mean Mean at alpha = 0.010 Ranked Order = 15.64 A = 14.77 AB = 14.42 AB = 13.52 BC = 12.36 C = 12.09 C Đường kính tán 40 ngày sau trồng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 11.827 2.365 4.143 0.0203 Within 12 6.852 0.571 Total 17 18.679 Coefficient of Variation = 4.30% LSD value = 1.344 Original Order Mean = 17.17 B Mean = 17.98 AB Mean = 18.04 AB Mean = 16.75 B at alpha = 0.050 Ranked Order Mean = 18.90 Mean = 18.04 Mean = 17.98 Mean = 17.17 77 A AB AB B Mean Mean = = 16.60 18.90 B A Mean Mean = = 16.75 16.60 B B f Chiều dài qua thời điểm Chiều dài 10 ngày sau trồng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 2.327 0.465 6.475 0.0039 Within 12 0.863 0.072 -Total 17 3.190 Coefficient of Variation = 7.92% LSD value = 0.6692 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 3.090 3.610 3.620 3.140 2.910 3.930 B AB AB B B A at alpha = 0.010 Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 3.930 3.620 3.610 3.140 3.090 2.910 A AB AB B B B Chiều dài 20 ngày sau trồng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 3.770 0.754 7.648 0.0019 Within 12 1.183 0.099 Total 17 4.953 Coefficient of Variation = 6.97% LSD value = 0.7847 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 4.090 4.830 4.950 4.150 3.930 5.080 Ranked Order CD ABC AB BCD D A Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 5.080 4.950 4.830 4.150 4.090 3.930 A AB ABC BCD CD D Chiều dài 30 ngày sau trồng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 3.152 0.630 11.830 0.0003 Within 12 0.639 0.053 Total 17 3.791 Coefficient of Variation = 4.05% LSD value = 0.5742 Original Order at alpha = 0.010 Ranked Order 78 Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 5.420 5.940 6.090 5.150 5.310 6.250 BC AB A C C A Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 6.250 6.090 5.940 5.420 5.310 5.150 A A AB BC C C Chiều dài 40 ngày sau trồng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 3.719 0.744 5.074 0.0099 Within 12 1.759 0.147 -Total 17 5.478 Coefficient of Variation = 5.40% LSD value = 0.9562 Original Order Mean = 6.660 Mean = 7.090 Mean = 7.310 Mean = 6.660 Mean = 6.860 Mean = 7.970 B AB AB B B A at alpha = 0.010 Ranked Order Mean = 7.970 Mean = 7.310 Mean = 7.090 Mean = 6.860 Mean = 6.660 Mean = 6.660 A AB AB B B B g Chiều rộng qua thời điểm Chiều rộng 10 ngày sau trồng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 2.020 0.404 6.077 0.0050 Within 12 0.798 0.066 -Total 17 2.817 Coefficient of Variation = 9.81% LSD value = 0.6407 Original Order Mean = 2.510 Mean = 2.830 Mean = 3.080 Mean = 2.170 Mean = 2.270 Mean = 2.910 ABC ABC A C BC AB at alpha = 0.010 Ranked Order Mean = 3.080 Mean = 2.910 Mean = 2.830 Mean = 2.510 Mean = 2.270 Mean = 2.170 A AB ABC ABC BC C Chiều rộng 20 ngày sau trồng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 2.638 0.528 8.282 0.0014 Within 12 0.764 0.064 Total 17 3.403 Coefficient of Variation = 7.02% LSD value = 0.6309 Original Order at alpha = 0.010 Ranked Order 79 Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 3.360 4.050 4.010 3.040 3.290 3.820 BCD A AB D CD ABC Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 4.050 4.010 3.820 3.360 3.290 3.040 A AB ABC BCD CD D Chiều rộng 30 ngày sau trồng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 3.832 0.766 17.947 0.0000 Within 12 0.512 0.043 Total 17 4.345 Coefficient of Variation = 4.50% LSD value = 0.5172 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 4.650 AB Mean = 5.110 A Mean = 4.850 A Mean = 4.970 A Mean = 5.110 A Mean = 4.850 A Mean = 3.800 C Mean = 4.650 AB Mean = 4.190 BC Mean = 4.190 BC Mean = 4.970 A Mean = 3.800 C Chiều rộng 40 ngày sau trồng A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 2.569 0.514 7.622 0.0020 Within 12 0.809 0.067 Total 17 3.378 Coefficient of Variation = 4.64% LSD value = 0.6456 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 5.550 AB Mean = 6.050 A Mean = 5.720 A Mean = 5.960 A Mean = 6.050 A Mean = 5.720 A Mean = 4.920 B Mean = 5.550 AB Mean = 5.400 AB Mean = 5.400 AB Mean = 5.960 A Mean = 4.920 B h Ngày cặp – ngày nụ - ngày hoa Ngày cặp A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 15.778 3.156 18.933 0.0000 Within 12 2.000 0.167 Total 17 17.778 Coefficient of Variation = 5.74% LSD value = 1.019 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 6.670 BC Mean = 8.330 Mean = 6.000 C Mean = 8.000 Mean = 6.000 C Mean = 7.670 80 A A AB Mean Mean Mean = = = 8.330 8.000 7.670 A A AB Mean Mean Mean = = = 6.670 6.000 6.000 BC C C Ngày nụ A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 84.444 16.889 50.667 0.0000 Within 12 4.000 0.333 Total 17 88.444 Coefficient of Variation = 1.67% LSD value = 1.439 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 36.33 B Mean = 38.33 A Mean = 33.67 CD Mean = 36.33 B Mean = 32.33 D Mean = 34.33 C Mean = 38.33 A Mean = 33.67 CD Mean = 32.33 D Mean = 32.33 D Mean = 34.33 C Mean = 32.33 D Ngày hoa A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 510.278 102.056 51.028 0.0000 Within 12 24.000 2.000 Total 17 534.278 Coefficient of Variation = 2.69% LSD value = 3.527 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 48.67 C Mean = 62.33 A Mean = 49.67 C Mean = 57.33 B Mean = 49.33 C Mean = 49.67 C Mean = 62.33 A Mean = 49.33 C Mean = 48.33 C Mean = 48.67 C Mean = 57.33 B Mean = 48.33 C i Đặc điểm hoa Đường kính hoa A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 7.669 1.534 16.146 0.0001 Within 12 1.140 0.095 -Total 17 8.809 Coefficient of Variation = 4.47% LSD value = 0.7687 Original Order Mean = 6.600 Mean = 7.530 Mean = 7.170 Mean = 6.200 Mean = 7.800 Mean = 6.070 BC A AB C A C at alpha = 0.010 Ranked Order Mean = 7.800 Mean = 7.530 Mean = 7.170 Mean = 6.600 Mean = 6.200 Mean = 6.070 81 A A AB BC C C Chiều dài cuống hoa A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 6.023 1.205 8.371 0.0013 Within 12 1.727 0.144 -Total 17 7.749 Coefficient of Variation = 5.19% LSD value = 0.9464 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 8.130 A Mean = 8.130 A Mean = 7.000 B Mean = 8.030 A Mean = 6.730 B Mean = 7.230 AB Mean = 7.230 AB Mean = 7.000 B Mean = 6.700 B Mean = 6.730 B Mean = 8.030 A Mean = 6.700 B Chiều dài chuông hoa A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 2.544 0.509 15.793 0.0001 Within 12 0.387 0.032 -Total 17 2.931 Coefficient of Variation = 5.48% Mean Mean Mean Mean Mean Mean LSD value = 0.4461 Original Order = 3.830 A = 3.600 A = 3.430 AB = 2.770 C = 3.100 BC = 2.930 C Mean Mean Mean Mean Mean Mean at alpha = 0.010 Ranked Order = 3.830 A = 3.600 A = 3.430 AB = 3.100 BC = 2.930 C = 2.770 C Độ bền hoa A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 8.278 1.656 4.967 0.0107 Within 12 4.000 0.333 Total 17 12.278 Coefficient of Variation = 12.52% LSD value = 1.027 at alpha = 0.050 Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 4.330 4.330 3.670 5.670 4.330 5.330 BC BC C A BC AB Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 82 5.670 5.330 4.330 4.330 4.330 3.670 A AB BC BC BC C ... nội vào nước ta 2.1.2 Vị trí phân loại Giới: Thực vật Ngành: Angiospermae Lớp: Dicotyledoneae Bộ: Polemoniales Họ: Gesneriaceae Chi: Sinningia Loài: Sinningia speciosa 2.1.3 Đặc điểm thực vật... gũi với thi n nhiên Một số chậu hoa chuông nhỏ với màu sắc rực rỡ đa dạng làm cho nhà bạn trở nên hài hòa đại với nét ban sơ, bình n cảnh Hoa chng (Sinningia Speciosa) gọi hoa tình yêu (Valentine),... TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Giới thi u hoa chuông 2.1.1 Nguồn gốc phân bố Hoa chng (Sinningia speciosa hay Gloxinia speciosa) có nhiều tên gọi khác nhau, hoa tình u (valentine), hoa thánh, tử đinh
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ SỰ SINH TRƢỞNG PHÁT TRIỂN CỦA SÁU DÕNG HOA CHUÔNG (Sinningia speciosa) TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH TIỀN GIANG , ĐÁNH GIÁ SỰ SINH TRƢỞNG PHÁT TRIỂN CỦA SÁU DÕNG HOA CHUÔNG (Sinningia speciosa) TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH TIỀN GIANG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay