KHẢO SÁT ẢNH HƢỞNG CỦA NỒNG ĐỘ BA, IBA VÀ NAA ĐẾN KHẢ NĂNG NHÂN NHANH CHỒI VÀ RA RỄ CỦA BA GIỐNG HOA ĐỒNG TIỀN IN VITRO

109 5 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 09:14

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài KHẢO SÁT ẢNH HƢỞNG CỦA NỒNG ĐỘ BA, IBA VÀ NAA ĐẾN KHẢ NĂNG NHÂN NHANH CHỒI VÀ RA RỄ CỦA BA GIỐNG HOA ĐỒNG TIỀN IN VITRO Ngành: NƠNG HỌC Niên Khóa: 2009 - 2013 Sinh viên thực hiện: LÊ THỊ KIỀU LOAN TP Hồ Chí Minh, tháng 08/2013 KHẢO SÁT ẢNH HƢỞNG CỦA NỒNG ĐỘ BA, IBA VÀ NAA ĐẾN KHẢ NĂNG NHÂN NHANH CHỒI VÀ RA RỄ CỦA BA GIỐNG HOA ĐỒNG TIỀN IN VITRO Tác giả LÊ THỊ KIỀU LOAN Khóa luận tốt nghiệp đƣợc đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sƣ ngành Nông học GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN: TS PHẠM THỊ MINH TÂM ThS LÊ NGUYỄN LAN THANH TP Hồ Chí Minh, tháng 08/2013 i LỜI CẢM ƠN Để hết quãng đƣờng năm đại học hồn thành khóa luận này, khơng cố gắng thân tơi mà có dạy dỗ tận tình thầy cơ, giúp đỡ bạn bè công ơn nuôi dƣỡng cha mẹ, động viên anh chị em gia đình Trƣớc tiên, em xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc đến chị Lê Nguyễn Lan Thanh, chị Bộ môn Hoa  Cây cảnh – Viện Cây Ăn Quả Miền Nam giúp đỡ em nhiều từ lúc bở ngỡ bƣớc chân vào phòng thí nghiệm hơm TS Phạm Thị Minh Tâm, ngƣời tận tình hƣớng dẫn, giúp đỡ bảo ban em suốt thời gian thực đề tài hồn thành khóa luận tốt nghiệp Tơi xin bày tỏ lòng cảm ơn ban lãnh đạo Viện Cây Ăn Quả Miền Nam tạo điều kiện tốt để giúp đỡ thực đề tài Xin gửi lời cảm ơn đến thầy cô môn Rau – Hoa – Cây lƣơng thực, thầy cô khoa Nông học trƣờng Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh truyền đạt, bổ sung kiến thức cho tơi suốt thời gian thực tập, tích lũy tri thức trƣờng hồn thành khóa luận tốt nghiệp Cảm ơn bạn lớp DH09NH động viên, giúp đỡ chia sẻ với lúc khó khăn q trình thực đề tài Và lời cảm ơn chân thành, sâu sắc xin gửi đến cha mẹ, anh chị gia đình Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2013 Sinh viên Lê Thị Kiều Loan ii TÓM TẮT Đề tài “Khảo sát ảnh hƣởng nồng độ BA, IBA NAA đến khả nhân nhanh chồi rễ ba giống hoa Đồng Tiền in vitro” đƣợc tiến hành từ tháng đến tháng năm 2013, phòng ni cấy mơ Bộ mơn hoa  cảnh, Viện Cây Ăn Quả Miền Nam Đề tài gồm thí nghiệm thí nghiệm yếu tố đƣợc bố trí theo kiểu hồn tồn ngẫu nhiên, lần lập lại  Thí nghiệm 1: yếu tố A: giống hoa Đồng Tiền in vitro (Sarinah, Esmara, Violente), yếu tố B: nồng độ BA (0 mg/L; 0,5 mg/L; mg/L; 1,5 mg/L; mg/L) nhằm xác định nồng độ BA thích hợp cho khả nhân nhanh chồi  Thí nghiệm 2: yếu tố A: giống hoa Đồng Tiền in vitro (Sarinah, Esmara, Violente), yếu tố B: môi trƣờng MS+BA 0,5 mg/L kết hợp nồng độ IBA (0mg/L; 0,1 mg/L; 0,3 mg/L; 0,5 mg/L; mg/L) nhằm xác định nồng độ IBA thích hợp để nhân nhanh nâng cao chất lƣợng chồi  Thí nghiệm 3: yếu tố A: giống hoa Đồng Tiền in vitro (Sarinah, Esmara, Violente), yếu tố B: nồng độ NAA (0 mg/L; 0,5 mg/L; mg/L; 1,5 mg/L; mg/L) thích hợp cho tạo rễ ba giống hoa Đồng Tiền Kết đạt đƣợc nhƣ sau:  Môi trƣờng MS + BA 0,5 mg/L mơi trƣờng thích hợp cho nhân nhanh chồi ba giống hoa Đồng Tiền in vitro thí nghiệm  Mơi trƣờng MS + BA 0,5 mg/L + IBA 0,3 mg/L mơi trƣờng thích hợp để nhân nhanh nâng cao chất lƣợng chồi hai giống hoa Đồng Tiền Sarinah Violente  Môi trƣờng MS/2 + NAA mg/L cho tỷ lệ rễ cao, số rễ nhiều, dài, màu trắng thích hợp cho việc vƣờn ƣơm giống Sarinah iii MỤC LỤC Trang Trang tự…………………………………………………………………………………………i Lời cảm ơn ii Tóm tắt iii Mục lục iv Danh sách chữ viết tắt vi Danh sách bảng vii Danh sách hình………………………………………………………………………… viii Chƣơng GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích – Yêu cầu 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu 1.2.3 Giới hạn đề tài Chƣơng TỔNG QUAN TÀI LIỆU…………………………………………………… 2.1 Giới thiệu tổng quan hoa Đồng Tiền 2.1.1 Nguồn gốc, phân bố 2.2 Tình hình sản xuất, tiêu thụ hoa Đồng Tiền Việt Nam 2.3.2 Một số nghiên cứu nuôi cấy mô hoa Đồng Tiền 14 Chƣơng VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU……………………………16 3.1 Nội dung nghiên cứu 16 3.2 Thời gian địa điểm nghiên cứu 16 3.3 Vật liệu nghiên cứu 16 3.3.1 Giống 16 3.3.2 Thiết bị dụng cụ 16 iv 3.4 Thí nghiệm 1: Khảo sát ảnh hƣởng nồng độ BA đến khả nhân nhanh chồi ba giống hoa Đồng Tiền in vitro 18 3.4.1 Phƣơng pháp thí nghiệm 18 3.4.2 Chỉ tiêu phƣơng pháp theo dõi 20 3.5 Thí nghiệm 2: Khảo sát ảnh hƣởng nồng độ IBA đến khả nhân nhanh chồi ba giống hoa Đồng Tiền in vitro 20 3.5.1 Phƣơng pháp thí nghiệm 20 3.5.2 Các tiêu phƣơng pháp theo dõi 22 3.6 Thí nghiệm 3: Khảo sát ảnh hƣởng nồng độ NAA đến khả rễ ba giống hoa Đồng Tiền in vitro 22 3.6.1 Phƣơng pháp thí nghiệm 22 3.6.2 Chỉ tiêu phƣơng pháp theo dõi 23 3.7 Phƣơng pháp xử lý thống kê số liệu 24 Chƣơng KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 25 4.1 Ảnh hƣởng nồng độ BA đến khả nhân nhanh chồi ba giống hoa Đồng Tiền in vitro 25 4.2 Ảnh hƣởng nồng độ IBA đến khả nhân nhanh chồi ba giống hoa Đồng Tiền in vitro 40 4.3 Ảnh hƣởng nồng độ NAA đến khả rễ ba giống hoa Đồng Tiền in vitro 54 Chƣơng KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 64 5.1 Kết luận 64 5.2 Đề nghị 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO 65 PHỤ LỤC 68 v DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT Viết tắt Viết đầy đủ (nghĩa) ANOVA Analysis of Variance BA Benzyl adenine BAP – Benzyl aminopurin Ctv Cộng tác viên CV Coeficiente of Variance (Hệ số biến động) 2,4D 2,4- Dichlorophenoxyacetic acid ĐC Đối chứng IAA – Indolylacetic acid IBA – Indolebutyric acid LLL Lần lập lại MS Murashinge and Skoog, 1962 MT Môi trƣờng NAA – Naphthalene acetic acid NSC Ngày sau cấy vi DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 4.1: Ảnh hƣởng nồng độ BA đến thời gian chồi ba giống hoa Đồng Tiền in vitro 23 Bảng 4.2: Ảnh hƣởng nồng độ BA đến hệ số nhân chồi ba giống hoa Đồng Tiền in vitro qua giai đoạn 24 Bảng 4.3: Ảnh hƣởng nồng độ BA đến số ba giống hoa Đồng Tiền in vitro qua giai đoạn 28 Bảng 4.4: Ảnh hƣởng nồng độ BA đến chiều cao cụm chồi ba giống hoa Đồng Tiền in vitro sau 35 ngày nuôi cấy 31 Bảng 4.5: Ảnh hƣởng nồng độ BA đến trọng lƣợng cụm chồi ba giống hoa Đồng Tiền in vitro sau 35 ngày nuôi cấy 32 Bảng 4.6: Ảnh hƣởng nồng độ BA đến chất lƣợng chồi ba giống hoa Đồng Tiền in vitro sau 35 ngày nuôi cấy 33 Bảng 4.7: Ảnh hƣởng nồng độ IBA đến thời gian hình thành chồi ba giống Đồng Tiền in vitro 36 Bảng 4.8: Ảnh hƣởng nồng độ IBA đến hệ số nhân chồi ba giống Đồng Tiền in vitro qua giai đoạn 37 Bảng 4.9: Ảnh hƣởng nồng độ IBA đến số ba giống ba Đồng Tiền in vitro qua giai đoạn 40 Bảng 4.10: Ảnh hƣởng nồng độ IBA đến chiều cao cụm chồi ba giống Đồng Tiền in vitro 35 ngày sau cấy 44 Bảng 4.11: Ảnh hƣởng nồng độ IBA đến trọng lƣợng cụm chồi ba giống Đồng Tiền in vitro 35 ngày sau cấy 45 Bảng 4.12: Ảnh hƣởng nồng độ IBA đến chất lƣợng chồi ba giống Đồng Tiền in vitro 35 ngày sau cấy 46 Bảng 4.13: Ảnh hƣởng nồng độ NAA đến thời gian hình thành rễ ba giống Đồng Tiền in vitro 49 Bảng 4.14: Ảnh hƣởng nồng độ NAA đến tỷ lệ rễ ba giống Đồng Tiền in vitro qua giai đoạn 50 Bảng 4.15: Ảnh hƣởng nồng độ NAA đến số rễ ba giống hoa Đồng Tiền in vitro qua giai đoạn 52 Bảng 4.16: Ảnh hƣởng nồng độ NAA đến chiều dài rễ ba giống hoa Đồng Tiền in vitro 28 ngày sau cấy 54 Bảng 4.17: Ảnh hƣởng nồng độ NAA đến hình thái rễ ba giống hoa Đồng Tiền in vitro 28 ngày sau cấy 55 vii DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 4.1: Ảnh hƣởng nồng độ BA đến khả nhân nhanh ba giống hoa Đồng Tiền in vitro sau 35 NSC……………………………………………………39 Hình 4.2 Ảnh hƣởng nồng độ IBA đến khả nhân nhanh chồi ba giống Đồng Tiền in vitro 35 NSC……………………………………………………… 53 Hình 4.3 Ảnh hƣởng nồng độ NAA đến khả rễ ba giống hoa Đồng Tiền in vitro 28 NSC………………………………………………………………63 viii Chƣơng GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề Ngày nay, với phát triển nhanh chóng xã hội, nhu cầu hoa giới nói chung Việt Nam nói riêng tăng nhanh hết Hoa tƣơi trở thành loại sản phẩm mang giá trị kinh tế cao chiếm vị trí đặc biệt thị trƣờng sản phẩm hàng hóa nơng nghiệp giới Trong đó, hoa Đồng Tiền loại hoa đƣợc nhiều ngƣời ƣa chuộng phổ biến (là mƣời loại hoa quan trọng giới sau: hồng, cúc, lan, cẩm chƣớng, lay ơn).Đặc biệt lợi nhuận thu từ hoa Đồng Tiền cao chăm sóc kĩ thuật cho thu nhập khoảng 75.000 đồng/chậu (Lê Nguyễn Lan Thanh cộng sự, 2012) Tuy nhiên, diện tích trồng hoa Đồng Tiền nƣớc thấp, hoa Đồng Tiền đƣợc trồng chủ yếu số địa phƣơng nhƣ: Đà Lạt, Hải Phòng, Hà Nội, Thành Phố Hồ Chí Minh, chất lƣợng hoa số vùng yếu, chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu ngày cao ngƣời dân Đồng sông Cửu Long vùng đất phát triển, ngƣời dân có nhu cầu cao hoa tƣơi đặc biệt dip lễ, tết Việc thiếu giống tốt, không chủ động đƣợc giống cây, phải nhập giống nhƣ hoa thƣơng phẩm từ Đà Lạt nhập từ Trung Quốc dẫn đến giá hoa thƣơng phẩm chi phí sản xuất cao Bên cạnh với điều kiện trồng trọt vùng nhiệt đới, hoa Đồng Tiền thƣờng nhiễm bệnh nấm nên giống hoa Đồng Tiền dễ bị thoái giống nguyên nhân cản trở số làng hoa (làng hoa Sa Đéc, Tân Mỹ Chánh, Mỹ Phong…) vùng Đồng sông Cửu Long phát triển việc trồng hoa Đồng Tiền Đứng trƣớc tình hình đó, để nâng cao chất lƣợng hoa, sản xuất đồng loạt, giảm chi phí sản xuất việc tạo đƣợc khỏe mạnh, đồng đều, chất lƣợng hoa cao phƣơng pháp nhân giống vơ tính in vitro cho vùng Đồng sông Cửu Long Corrected Total 44 R-Square 0.912538 48.61559111 Coeff Var 12.76859 Source A B A*B DF Root MSE 0.376475 Type I SS 34.47848444 5.10765778 4.77744889 Y Mean 2.948444 Mean Square 17.23924222 1.27691444 0.59718111 F Value 121.63 9.01 4.21 Pr > F
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT ẢNH HƢỞNG CỦA NỒNG ĐỘ BA, IBA VÀ NAA ĐẾN KHẢ NĂNG NHÂN NHANH CHỒI VÀ RA RỄ CỦA BA GIỐNG HOA ĐỒNG TIỀN IN VITRO , KHẢO SÁT ẢNH HƢỞNG CỦA NỒNG ĐỘ BA, IBA VÀ NAA ĐẾN KHẢ NĂNG NHÂN NHANH CHỒI VÀ RA RỄ CỦA BA GIỐNG HOA ĐỒNG TIỀN IN VITRO

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay